Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстарPdf көрінісі
бет4/4
Дата23.12.2019
өлшемі2.29 Mb.
1   2   3   4

Ойлау дағдыларының 

деңгейі 

Қолдану 


Жоғары деңгей дағдылары 

 

Орындалу уақыты                       20 минут 

 

Тапсырма 

 

1.  Кӛлік кешені – елдің   экономикалық ӛрлеуінің негізгі факторы, сондықтан 

инфрақұрылымның дамуы ӛте маңызды: 

a.  Кӛлік кешені дегеніміз … 

b.  Берілген сызбаны толтырыңыз;  

 

 

  

 

49 


c.  Суретте бейнелеген кӛлік инфракұрылымының қандай түрі? 

 

 

d.  Кӛлік инфракұрылымының  осы түрі  Қазақстанның қай бӛлігінде?  

e.  Осы кӛлік инфракұрылымының  түрі  Қазақстан экономикасының дамуында  

қандай маңызды рӛл атқарады?  

f.  Кескін картада  кӛрсетілген халықаралық әуежай  Қазақстанның қай қаласында?   

 

  

g.  Халықаралық әуежайдың  осы қалада орналасу себебін  дәлелдеңіз.   

     2.  

a.  Әлеуметтік инфрақұрылымның негізгі мақсаты; 

b.  Берілген сызбаны толтырыңыз. 

 

 


 

 

50 


3. 

a.  Суретте Қазақстанның  ең  кӛрікті  жері    ... бейнеленген;  

 

 

b. Кӛрікті  жер  Қазақстанның  ...    орналасқан; 

       с. Кӛрікті жерді қолдану  мақсаты. Себебін түсіндіріңіз.   

 

Бағалау  критерийі Тапсырма 

№ 

Дескриптор 

Балл 

Білім алушы 

Кӛлік 


инфрақұрылымының 

элементтерін 

сипаттайды 

 

Кӛлік инфрақұрылымының 

элементтерінің 

маңыздылығына 

қорытынды жасайды 

 

  

кӛлік кешенінің анықтамасын береді;  

сызбада кӛлік инфрақұрылымының элементін анықтайды; 

сызбада кӛлік инфрақұрылымының элементін анықтайды; 

сызбада кӛлік инфрақұрылымының элементін анықтайды;  

сызбада кӛлік инфрақұрылымының элементін анықтайды; 

суреттегі  кӛлік инфракұрылымы    түрін анықтайды; 

суреттегі кӛлік 

инфракұрылымы  

түрінің  Қазақстанның  қай  бӛлігінде 

орналасқанын анықтайды; 

суреттегі кӛлік инфракұрылымы  түрінің  Қазақстан экономикасыдағы  

маңыздылығына баға береді; 

кескін картадағы   Қазақстанның халықаралық әуежайының  атауын 

анықтайды; 

1  

халықаралық әуежайдың  осы қалада орналасу  себебін дәлелдейді; 

Әлеуметтік инфрақұрылым 

элементтерін 

сипаттайды 

 

Әлеуметтік инфрақұрылымның 

элементтерінің 

 

  

 

әлеуметтік инфрақұрылымның негізгі мақсатын дәлелдейді; 

сызбадағы әлеуметтік  инфрақұрылымның элементін 

анықтайды; 

сызбадағы әлеуметтік  инфрақұрылымның элементін 

анықтайды;  

 

51 


маңыздылығына 

қорытынды жасайды 

сызбадағы әлеуметтік  

инфрақұрылымның элементін 

анықтайды;  

сызбадағы әлеуметтік  инфрақұрылымның элементін 

анықтайды;  суреттегі Қазақстанның  ең кӛрікті 

жерін атайды; 

суреттегі  кӛрікті жердің Қазақстанның қай бӛлігінде 

орналасқанын айтады;   

осы кӛрікті  жерді қандай мақсатта колдануға болатын анықтайды; 

осы кӛрікті жердің қолданылу себебін талдайды. 

Жалпы балл                                                                                                                       19   

 

 

  

 

  

 

52 


«Экономикалық география » бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика 

 

Білім алушының аты-жөні ___________________________________________ 

 

Бағалау критерийі Оқу  жетістіктерінің деңгейлері 

Жоғары  

Орта 

Төмен 

Кӛлік инфрақұрылымының 

элементтерін сипаттайды 

Кӛлік инфрақұрылымының 

элементтерінің маңыздылығына 

қорытынды жасайды 

Кӛлік инфрақұрылымының 

элементтерін сипаттағанда  

қиналады  

Кӛлік инфрақұрылымының 

элементтерінің маңыздылығын 

қорытындылағанда қиналады 

 

 

Кӛлік инфрақұрылымының элементтерін сипаттағанда 

қателіктер жібереді   

Кӛлік инфрақұрылымының 

элементтерінің маңыздылығына 

қорытындылағанда қателіктер 

жібереді 

Кӛлік инфрақұрылымының  

элементтерін дұрыс сипаттайды 

Кӛлік инфрақұрылымының 

элементтерінің маңыздылығына 

қорытынды жасайды  

Әлеуметтік инфрақұрылым 

элементтерін сипаттайды 

Әлеуметтік инфрақұрылымның 

элементтерінің маңыздылығына 

қорытынды жасайды 

Әлеуметтік инфрақұрылым 

элементтерін сипаттауда  

қиналады 

Әлеуметтік инфрақұрылымның 

элементтерінің маңыздылығына 

қорытынды жасауға қиналады 

 

Әлеуметтік инфрақұрылым элементтерін сипаттауда  қателіктер 

жібереді 

Әлеуметтік инфрақұрылымның 

элементтерінің маңыздылығына 

қорытынды жасау кезінде 

қателіктер жібереді 

Әлеуметтік инфрақұрылым 

элементтерін нақты  сипаттайды   

Әлеуметтік инфрақұрылымның 

элементтерінің маңыздылығына 

қорытынды жасайды  

 


 

 

53 


«Экономикалық география» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

                

 

                                                           Тақырып 

Дүниежүзілік 

шаруашылықтың 

салалары: 

ауыл 

шаруашылығы және ӛнеркәсіп  

 

 Оқу мақсаттары 

 

 

Бағалау критерийі 

 

 

 

 

 

7.5.3.1 Шаруашылық салаларын жіктейді және 

маңыздылығын түсіндіреді: ауыл шаруашылық, ӛнеркәсіп  

 

Білім алушы 

 

Шаруашылық салаларын ажыратады (ауыл шаруашылығы және ӛнеркәсіп) 

 Шаруашылық салаларының (ауыл шаруашылығы 

және  ӛнеркәсіп) маңыздылығын дәлелдейді 

 

Ойлау дағдыларының 

деңгейі 

Жоғары деңгей дағдылары  

Қолдану  

 

 Орындалу уақыты                 15 минут 

 

Тапсырма  

1. Тӛмендегі сұрақтарға жауап  беріңіз: 

  а.  Дүниежүзілік шаруашылық дегеніміз -  

  b.  Ӛнеркәсіптің  даму  факторын  анықтаңыз:  ХХ  ғасырдың  басында  іштен  жанатын  және 

дизельді двигательдердің жасалуы машина жасау саласында басты жаңалық болды; 

с. Берілген  шаруашылық  салаларын   жіктеңіз және географиялық таралу аймақтарын 

анықтаңыз; 

 

№ 

Шаруашылық салалары  Сектор  

Еңбек 


саласы  

Географиялық таралуы  

Машина жасау   

 

 Ірі қара мал 

 

 

  

 d. Ауыл шаруашылығы дегеніміз  ... 

 e. Суретте ауыл шаруашылығының салалары бейнеленген.  Қазақстандағы таралу 

аймақтарын анықтаңыз.      

 

 

 

 

 

Сала __________________________ 

 

Сала _____________________________  Қазақстандағы таралу аймақтары 

_______________________________ 

 

Қазақстандағы таралу аймақтары ________________________________ 

 

 

54 


2. Мұнай ӛнеркәсібі – дүниежүзілік шаруашылылықта   жетекші рӛл  атқарады. Сонымен 

бірге негізгі стратегиялық шикізат кӛзі болып есептелінеді. 

a.  Кескін  картаға  мұнай  ӛнеркәсібінің  екі    негізгі  аймағын  белгілеңіз  (кескін  карта 

толтыру ережелерін сақтаңыз); 

  

 

 Шартты белгілер  

 

b.  Ел экономикасындағы мұнай ӛнеркәсібінің маңыздылығына екі дәлел келтіріңіз;   1-дәлел 

2-дәлел 


c.  Сіздің пікіріңіз: Экономикада мұнай ӛнеркәсібінің рӛлі болашақта қалай ӛзгереді?  

 

Бағалау  критерийі 

Тапсырма 

№ 

Дескриптор 

Балл 

Білім алушы 

 

  

 

Шаруашылық салаларын 

ажыратады (ауыл 

шаруашылығы 

және ӛнеркәсіп) 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 дүниежүзілік шаруашылықтың 

анықтамасын береді; 

ӛнеркәсіптің  даму  факторын анықтайды; машина жасау саласын   сектор бойынша 

жіктейді; 

машина жасау саласын еңбек саласы бойынша жіктейді; 

машина жасаудың    географиялық таралу аймағын анықтайды; 

ірі қара малды   сектор бойынша жіктейді; ірі қара малды   еңбек саласы бойынша 

жіктейді; 

ірі қара малдың географиялық таралу  аймағын анықтайды; 

ауыл шаруашылығының  анықтамасын береді; 

1  


суреттегі ауыл шаруашылық  саласын 

анықтайды;   

анықталған ауыл шаруашылық саласын  Қазақстандағы  таралу аймағын 

анықтайды;   

суреттегі ауыл шаруашылық  саласын анықтайды;    

 

55 


 

 

  

 

  

 

Шаруашылық салаларының (ауыл 

шаруашылығы 

және ӛнеркәсіп) 

маңыздылығын 

дәлелдейді 

анықталған ауыл шаруашылық саласын  

Қазақстандағы  таралу аймағын 

анықтайды;   

 

  

  

кескін карта толтыру ережелерін сақтай 

отырып,  мұнай ӛнеркәсібінің    негізгі 

аймағын   белгілейді;  

кескін карта толтыру ережелерін сақтай отырып,  мұнай ӛнеркәсібінің    негізгі 

аймағын   белгілейді;   

мұнай  ӛнеркәсібінің  ел  экономикасына тігізетін  әсерін дәлелдейді; 

мұнай  ӛнеркәсібінің  ел  экономикасына тігізетін   әсерін дәлелдейді; 

болашақта    мұнай ӛнеркәсібінің  экономикадағы рӛлінің  ӛзгеруі туралы ӛз 

пікірін жазады.   

Жалпы балл                                                                                                                             18                                                                                             

 

 

56 


«Экономикалық география» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған 

рубрика 

 

Білім алушының аты-жөні ___________________________________________ 

 

 

Бағалау критерийі 

Оқу  жетістіктерінің деңгейлері 

Төмен 

Орта 

Жоғары 

Шаруашылық салаларын 

ажыратады(ауыл 

шаруашылығы және 

ӛнеркәсіп) 

 Шаруашылық салаларын 

ажыратуда (ауыл шаруашылығы 

және ӛнеркәсіп) қиналады 

 

Шаруашылық салаларын ажыратуда (ауыл шаруашылығы және ӛнеркәсіп) 

қателіктер жібереді 

 

Шаруашылық салаларын ажыратады(ауыл шаруашылығы 

және ӛнеркәсіп) 

Шаруашылық салаларының 

(ауыл шаруашылығы және 

ӛнеркәсіп) маңыздылығын 

дәлелдейді 

Шаруашылық салаларының (ауыл 

шаруашылығы және ӛнеркәсіп) 

маңыздылығын дәлелдеуде 

қиналады    

 

Шаруашылық салаларының (ауыл шаруашылығы және ӛнеркәсіп) 

маңыздылығын дәлелдеуде қателіктер 

жібереді   

 

 

Шаруашылық салаларының (ауыл шаруашылығы және ӛнеркәсіп) 

маңыздылығын дәлелдейді 

 


 

 

57 


«Елтану және саяси география негіздері» бөлімі бойынша жиынтық бағалау 

                               

Тақырып 

Дүниежүзі елдерінің географиялық жағдайы 

Елдердің экономикалық -географиялық жағдайы 

 

Оқу мақсаттары  

 

 

 

 

Бағалау критерийі 

 

 

 

 

7.6.1.2. Қазақстандық компонентті қосымша қамти отырып, 

елдердің географиялық орнын жоспар бойынша сипаттайды  

7.6.1.5 Қазақстандық компонентті қосымша қамти отырып, 

елдердің географиялық, экономикалық-географиялық жағдайына 

баға береді 

 

Білім алушы 

 Жоспар бойынша елдердің географиялық орнына 

сипаттама береді (қазақстандық компонентті қосымша 

қамту негізінде) 

 Елдердің экономикалық-географиялық жағдайына баға 

бере отырып, қорытынды жасайды (қазақстандық 

компонентті қосымша қамту негізінде) 

 

Ойлау дағдыларының деңгейі 

Қолдану  

 

Жоғары деңгей дағдылары  

Орындалу уақыты                  20 минут 

 

Тапсырма  

1.  Берілген сұрақтарға жауап  беріңіз: 

а. «Елдің  географиялық орны»  ұғымын  қалай түсінесіз?  

b. Елдің географиялық орнын анықтаудың  маңыздылығы неде? 

            c. Кестені мысалдармен толтырыңыз. 

 

Елдердің географиялық орны Құрлықтық (теңізге 

шығу жолы бар) 

Аралдық 

Түбектік 

Құрлықтық 

(теңізге шығу 

жолы жоқ) 

 

 

 

 

 

 

2.  Физикалық  және  климаттық  карталарды  қолданып,  Қазақстанның  географиялық 

орнына  сипаттама беріңіз:   

 Территориясының аумағы _____________, әлемде _______ орын алады.  

-  _________________құрылығында   орналасқан. 

Географиялық орны (түрі) ____________________________________. Қазақстан жерінің шеткі нүктелері _______________с. е. және 

_____________________ш. б. аралығында орналасқан. 

Солтүстік  пен оңтүстіктің арақашықтығы ___________ км. -   Батыс пен шығыстың арақашықтығы ___________ км.  

Қазақстан батысында 

_______________тӛменгі ағысынан, 

шығысында 

_____________тауларының 

етегіне 


дейін, 

солтүстіктегі 

______________________жазығынан,  оңтүстіктегі    ________________________  шӛлі  

 

58 


мен ____________________тау жүйесіне дейін созылып жатыр. 

__________________________климаттық белдеуде орналасқан.   

3. 

a.  «Елдің экономикалық -географиялық жағдайы»  ұғымын қалай түсінесіз? 

______________________________________________________________________ 

b.  Елдің экономикалық –географиялық  жағдайы  уақыт ӛте келе ӛзгереді ме?                    Не 

себептен? _________________________________________________________ 

 

c.  4. Берілген картаны қолданып, Қазақстанның экономикалық -географиялық жағдайына  сипаттама беріңіз.  

 

  

 

  

 

 

59 


а. Қазақстанның кӛршілес 5 елін анықтаңыз;  

b. Кестені толтырыңыз.       

Жағдайлар 

Қолайлы 


Қолайсыз 

әлемнің экономикалық 

орталықтары 

 

  

халықаралық кӛлік жолдары 

 

 

 теңізге (мұхитқа) шығу жолдары  

 

  

 

c. Қазақстанның  экономикалық -географиялық жағдайына қорытынды жасаңыз;  d. Қазақстаның бір экономикалық қолайсыз жағдайын алып (ӛз таңдауыңыз бойынша) 

болашақта қалай ӛзгертуге болатыны жазыңыз.  

 

 

Бағалау  критерийі 

Тапсырма 

№ 

Дескриптор 

Балл 

Білім алушы 

Жоспар 


бойынша 

елдердің 

географиялық 

орнына 


сипаттама 

береді 


(қазақстандық 

компонентті 

қосымша қамту 

негізінде) 

 

 

  

 елдің  географиялық орнына  анықтама береді; 

елдің географиялық орнын анықтаудың  маңыздылығын дәлелдейді;  

құрлықтық (теңізге шығу жолы бар) елге мысал келтіреді; 

аралдық елге  мысал келтіреді; түбектік елге  мысал келтіреді; 

құрлықтық (теңізге шығу жолы жоқ) елге мысал келтіреді; 

Қазақстан территориясының аумағын   жазады; Қазақстан  әлемде алатын  орнын  сипаттайды; 

картадан Қазақстанның орналасу    құрлығын  анықтайды; 

1  


картадан Қазақстанның географиялық 

орнының  түрін анықтайды;       

картадан Қазақстан   жерінің шеткі нүктелерінің географиялық координаталарын  

анықтайды; 

картадан Қазақстан   жерінің шеткі нүктелерінің географиялық координаталарын  

анықтайды;   

cолтүстік  пен оңтүстіктің арақашықтығын анықтайды; 

батыс пен шығыстың арақашықтығын анықтайды; 

картадан Қазақстанның  батысындағы ӛзенің  тӛменгі ағысын анықтайды;  

картадан Қазақстанның  шығысында  орналасқан тау жүйесін   анықтайды;  

картадан Қазақстанның  солтүстігінде  орналасқан жазықты анықтайды; 

 картадан Қазақстан оңтүстігінде  орналасқан  шӛлді  анықтайды; 

картадан Қазақстан оңтүстігінде  орналасқан  

 

 

60 


тау жүйесін  анықтайды; 

картадан Қазақстан  орналасқан климаттық 

белдеуді анықтайды; 

  

 

  

Елдердің 

экономикалық-

географиялық 

жағдайына баға 

бере отырып, 

қорытынды 

жасайды 


(қазақстандық 

компонентті 

қосымша қамту 

негізінде) 

 

  

елдің экономикалық -географиялық жағдайына  

анықтама береді; 

елдің экономикалық -географиялық жағдайының  уақыт ӛте келе ӛзгеруіне пікірін 

жазады;  

ӛз пікірінің  ӛзгеру себебін дәлелдейді;  

  

  

 

  

 

  

 

картадан Қазақстанның кӛршілес  елін анықтайды; 

картадан Қазақстанның кӛршілес  елін анықтайды;  

картадан Қазақстанның кӛршілес  елін анықтайд;  

картадан Қазақстанның кӛршілес  елін анықтайды; 

картадан Қазақстанның кӛршілес  елін анықтайды;  

картадан  әлемнің экономикалық орталықтарына қатысты Қазақстанның  бір 

қолайлы жағдайын анықтайды;  

картадан  әлемнің экономикалық орталықтарына қатысты Қазақстанның  бір 

қолайсыз жағдайын анықтайды; 

картадан  халықаралық кӛлік жолдарына қарай Қазақстанның бір қолайлы жағдайын 

анықтайды; 

картадан  халықаралық кӛлік жолдарына қарай Қазақстанның  бір қолайсыз  жағдайын 

анықтайды; 

картадан теңізге (мұхитқа) шығу жолдарына қарай Қазақстанның бір қолайлы жағдайын 

анықтайды; 

картадан теңізге (мұхитқа) шығу жолдарына қарай Қазақстанның бір қолайсыз  жағдайын 

анықтайды; 

 Қазақстанның  экономикалық -географиялық жағдайына баға береді; 

Қазақстаның бір қолайсыз жағдайының болашақта ӛзгерту жолын ұсынады.   

Жалпы балл                                                                                                                         36   

 

61 


«Елтану және саяси география негіздері» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға 

арналған рубрика 

 

Білім алушының аты-жөні ___________________________________________ 

 

Бағалау критерийі 

Оқу  жетістіктерінің деңгейлері 

Төмен  

Орта 

Жоғары 

Жоспар бойынша 

елдердің географиялық 

орнына сипаттама береді 

(қазақстандық 

компонентті қосымша 

қамту негізінде) 

 Жоспар бойынша елдердің 

географиялық орнына сипаттама 

беру кезінде қиналады 

Жоспар бойынша елдердің 

географиялық орнына сипаттама беру 

кезінде қателіктер жібереді  

 

 Жоспар бойынша елдердің географиялық орнына сипаттама 

береді (қазақстандық компонентті 

қосымша қамту негізінде) 

Елдердің экономикалық-

географиялық жағдайына 

баға бере отырып, 

қорытынды жасайды 

(қазақстандық 

компонентті қосымша 

қамту негізінде) 

 Елдердің экономикалық-

географиялық жағдайына баға 

бере отырып, қорытындылаған 

кезде қиналады    

 Елдердің экономикалық-географиялық 

жағдайына баға бере отырып, 

қорытындылағанда қателіктер жібереді    

 Елдердің экономикалық-

географиялық жағдайына баға бере 

отырып, қорытынды жасайды 

(қазақстандық компонентті қосымша қамту негізінде) 


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет