Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Қр мжмбс 04. 019-2011 мемлекеттік жалпы білім беру стандарты және типтік оқу жоспары негізінде әзірленген және С. Торайғыров атындағы пму-нің ғылыми кенесінің мәжілісінде бекітілді 20 ж. № хаттамасы


Құрастырушы: ф.ғ.к., профессор А.Ф. Зейнулинабет3/3
Дата11.02.2018
өлшемі290.52 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы
1   2   3


Құрастырушы: ф.ғ.к., профессор А.Ф. Зейнулина ___________
б. ғ. к., доцент Оспанова А.К. ___________
Биология және экология кафедрасы
Кәсіби қазақ тілі пәні бойынша
5В060700 – Биология, 5В060800 – Экология мамандығының студенттеріне арналған


ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Жұмыс бағдарламасы мамандықтың ҚР МЖМБС 5.04.019-2011 мемлекеттік жалпы білім беру стандарты және типтік оқу жоспары негізінде әзірленген және С. Торайғыров атындағы ПМУ-нің ғылыми кенесінің мәжілісінде бекітілді «___» _____ 20___ж. № ____ хаттамасы
Кафедра отырысында ұсынылды 2012 ж. «___»_________________ №_____хаттама
Кафедра меңгерушісі ___________________ Ш.М. Жумадина
Химиялық технологиялар және жаратылыстану оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды «___» ___________ 2012 ж., № ___ хаттамасы
ОӘК төрағасы _____________________ Р.Ж. Нургожин


КЕЛІСІЛДІ

ХТжЖ деканы _____________ К.К. Ахметов 2012 ж. «____» _____


МАҚҰЛДАНДЫ
ОӘІ бастығы _________________ А.А. Варакута 2012 ж. «____»__________

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

2012 ж. «___»______________ №____ Хаттама
 1. Пәннің мақсаты мен міндеттері:

Пәннің мақсаты – биология және экология мамандығына қатысты сөйлеу құралы ретінде емін-еркін меңгеріп, ауызша, жазбаша әдет-дағдыларын қалыптастыру, мамандығына сәйкес білімді игеріп, дүниетанымдық ой-өрісін дамытуды қазақша тілдік деңгейде меңгеру, тіл үйренушінің кәсіби лексика мен биология және экология мамандығына байланысты терминдерді меңгеріп, іс жүзінде пайдалану дағдысын қалыптастыру.

Пәннің міндеттері: • ауызша және жазбаша кәсіби салада сөйлеу тәртібі мен мәдниетінің деңгейін көтеру;

 • қажетті стильдік әлеуметтік кәсіби білім қалыптастыру;

 • коммуникацияның әртүрлі формалары мен түрлері бойынша сөйлеу тәртібінің сөйлеу тәртібінің стратегиясы мен тактикасы саласында шеберлік икемін игеру;

Студент біліуі керек:

 • кәсіби қазақ тілі пәнінің тілдік теориясын;

 • биология, экология мамандығы бойынша қолданылатын терминдердің қолданыс жиілігін;

 • биология, экология мамандығы бойынша қолданылатын кәсіби сөздердің ситуациялық жағдайлардағы қолданысын;

кәсіби қызмет саласындағы тілдік, стильдік сауаттылықтың болуы.

Студент істей біліуі керек: • биология және экология мамандығы бойынша кәсіби қазақ тілі пәнін оқыту кезінде оқыту әдістері мен технологиясын пайдалану;

 • кәсіби қазақ тілін оқыту кезінде лексикалық минимумымен жұмыс істей білу;

 • кәсіби, іскери қызметте биология, экология мамандығы бойынша мамандық тілін сауатты, мәдениетті жүргізе білу.
 1. Пререквизиттері: мамандыққа кіріспе, ботаника, зоология, цитология, генетика, микробиология, экология және тұрақты даму, экологиялық аудит, экотоксикология.


3 Постреквизиттері: өсімдіктер физиологиясы, жануарлар физиологиясы, өсімдіктер, жануарлар, микроорганизмдердің биоалуантүрлілігі, өсімдіктер экологиясы.
4 Пәннің мазмұны

4.1 Пәннің тақырыптық жоспары

р/с

Тақырыптардың атауы

Сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының саны

Тәж.

СӨЖ

1

Кіріспе. Кәсіби қазақ тілінің негіздері. Кәсіби мәтін. Биология және экология тақырыптарына кәсіби қазақ тілінде талдау жасау.2

Терминдік сөздер. Маман саласындағы терминдер мен ұғымдар. Биологиялық, экологиялық терминдік сөздер. Биология және экология саласындағы терминдер мен ұғымдар. Жасуша, ағза. Аутэкология, Синэкология, Демэкология – экологияның бөлімдері туралы мәтіндерден терминдерді теріп жазып, мақал-мәтелдер құрастыру.3

Кәсіби қазақ тілі және стиль нормалары. Кәсіби қазақ тілінде жасуша, ұлпа, морфология, анатомия, физиология, аутэкология, синэкология, демэкология бөлімдерін пайдалана отырып стильді нормаларды қалыптастыру.4

Кәсіби қазақ тілінде қолданылатын кәсіби сөздердің жиілілігі. Адам, өсімдік, жануар, микроағзалар, экожүйе, популяция, биоценоз, биогеоценоз тақырыбтарында жиі кездесетін сөздерді қазақ тіліндегі сөйлем мүшелеріне талдап, сөзжұмбақ құрастыру.5

Кәсіби экологиялық сөздердің қазақ тілінде айтылуы мен жазылуын үйрену.6

Қазіргі уақыттағы биолгиялық және экологиялық мәселелерді білу және оларға байланысты мәтіндерді жинақтау, глоссарий құрастыру.


БАРЛЫҒЫ :4.3 Практикалық (семинар) сабақтардың мазмұны

1 тақырып. Кіріспе. Кәсіби қазақ тілінде биологиялық жүйелердің ұйымдастырылу деңгейлерін, организм және оның тіршілік ету жағдайларын, экологиялық факторларды және олардың жіктелуін, Ю.Либихтың минимум заңын, В.Шельфордтың толеранттылық заңын, стенобионттық және эврибионттық организмдерді, популяциялар экологиясы-демэкология, Олли принципін, қауымдастықтар экологиясы-синэкологины, биоценозды, биогеоценозды, экожүйе туралы негіздер. Кәсіби мәтіндер құрастыру.

2 тақырып. Терминдік сөздер. Маман саласындағы терминдер мен ұғымдар. Биология мен экологияның негізгі ұғымдары; ағза, ұлпа, жасуша, генетика, микробиология, ботаника, зоология, өсімдіктер физиологиясы экология, тұрақты даму, аутэкология, демэкология, синэкология, экологиялық, антропогендік факторлар, биомасса, популяциялық динамика, нейтрализм, комменсализм, протооперация, мутуализм, жыртқыштық, паразитизм, түр, бәсекелестік, қауымдастық, Линдеман энергиясы,биосфера терминдер мен ұғымдарды кәсіби қазақ тілінде түсіндіру.

3 тақырып. Кәсіби қазақ тілі және стиль нормалары. Жасушаның құрлысы мен органоидтары. Ұлпаның жіктелуі мен атқаратын қызметі. Белок, май, көмірсулардың жіктелуімен атқаратын қызметтері. Табиғи ресурстар олардың жіктелуі. Табиғатты ұтымда пайдалану, аз қалдықты және қалдықсыз технологиялар ұғымдарын кәсіби қазақ тілінің стильдік нормаларына сай толтыруға үйрету.

4 тақырып. Кәсіби қазақ тілінде экологияда жиі қолданылатын сөздерге сипаттама беру. Морфология, анатомия, физиология, жасуша, ұлпа, мүше, адам, өсімдік, жануар, микроағзалар, экожүйе, популяция, биоценоз, биогеоценоз, абиотикалық, биотикалық, антропогендік факторлар, урбанизация сияқты жиі қолданылатын сөздермен жұмыс жасау.

5 тақырып. Қоршаған ортаның күйін бағалаудың әдістері мен критерилері. Жасушааралық байланыс. Органикалық және бейорганикалық заттардың маңызы және атқаратын қызметі. Физиологиялық құбылыстар. Фтосинтез. Автотрофтылар, гетеротрофтылар, сапротрофтылардың атқаратын қызметі. Экологиялық мониторинг, ұйымдастырылу принциптері. Химиялық, физикалық, химиялық, биологиялық мониторинг. Қазақстан Республикасының қоршаған ортаны қорғау саласындағы заңдары, экологиялық білім және экологиялық тәрбие туралы ұғымдардың қазақ тілінде айтылуы мен жазылуын үйрену.

6 тақырып. Қазіргі уақыттағы биологиялық және экологиялық мәселелер; жер сілкінісі, озондық тесіктер, қышқылдық жауын-шашындар, ядролық полигондар, Арал теңізінің мәселелері, көшетхана эффектісі тақырыптарына байланыста мәтіндер жинау.

Әдебиет: [1-27]

4.4 Студенттердің өздік жұмысының мазмұны

4.4.1 СӨЖ түрлерінің тізімі


СӨЖ түрі
Есеп беру түрі
Бақылау формасы мен түрі
Сағат көлемі
1
Тәжірибиелік сабақтарға дайындық
Конспект
Сабақта жауап беру
2
Аудитория сабағының мазмұнына кірмеген материалды меңгеру
Конспект
(және басқалар)
Коллоквиум
(және басқалар)
3
Бақылау шараларына дайындық
МБ 1, МБ 2, коллоквиум (тестілеу және басқалар)
Барлығы:

4.4.2 Студенттердің өздігінен оқуына бөлінген тақырыптардың тізімі

 1. Жасуша мен ұлпа. Жұмыс атқару механизмі.

 2. Эукариот және прокариоттардағы жасушааралық қарым-қатынастар.

 3. Адам, өсімдік, жануар, микроағзалар, вирустар. Эволюциялық шығу тегі.

 4. Аутэкология, Синэкология, Демэкология ұғымдар бойынша қосымша қазақ тілінде мәтіндер жинау.

 5. Биологиялық және экологиялық терминдік сөздерді жинақтау.

 6. Сөздіктер мен жұмыс жасау.

Әдебиет: [1-27]
5 Әдебиетер тізімі

Негізгі

1Бектұров Ш.К., Бектұрова А.Ш. Казахский язык для всех. Алматы: Атамұра, 2004.

2 Бектұров Ш.К., Қазақ тілі. Алматы: Атамұра, 2006

3 Оралбай Н., Құрманалиев К. Қазақ тілі. Алматы: Арыс, 2007.

4 В.Ю.Франк. Қазақ тілі жоғары сынып оқушылары мен студенттерге арналған. Алматы: Болашақ балапандары, 1999

5 Зейнулина А.Ф., Рахимжанов К.Х., Акошева М.К. Практический курс казахского языка для стройтельных специальностей. Учебник. – Павлодар, 2003-241 с.

6 Зейнулина А.Ф., Балпанов Н.М. Кәсіби-іскери қазақ тілі (Экономика). Павлодар, 2007

7 Жұмабаева З.Е. Мемлекеттік кәсіби қазақ тілі дидактикасы (Құқықтану). Паводар, 2010

8 Зейнулина А.Ф., Жұмабаева З.Е., Шаһарман Ә.П., Пазыл Ә.Қ. Іскери-кәсіби қазақ тілі: практикалық сабақтарға арналған әдістемелік нұсқау. 2009

9 Зейнулина А.Ф. Кәсіби қазақ тілі (Ақпараттық жүйелер, Информатика). 2012.

10 Оразбаева Ф. Кәсіби қазақ тілі (Медицина). Алматы, 2007

11 Қожабаева Қ. Кәсіби қазақ тілі (Автомобильді жөндеу және оған техникалық қызмет көрсету мамандығына арналған оқу құралы), 2010

12 Ақжанова А., Өтегенова Қ. Кәсіби қазақ тілі (Экономика, бухгалтерлік есеп және аудит) Астана, 2010

13 Төлеуп М.М. Кәсіби бағытталған тілде сөйлеу біліктілігін дамыту: оқу құралы. Алматы, 2005.Қосымша:

14 Мусинов А.,ж.б. Қазақ тілі: Студенттерге арналған окулық/ А.Мусинов, М.Мухеметқалиева, Е.Құдайбергенов. - Алматы,1995.

15 Қазақстан Республикасының Конститутциясы. Алматы: «Жеті жарғы» 1998.

16 Бектұров Ш.К., Бектұрова А.Ш. Қазақ тілі для начинающих. Алматы: Рауан, 1994.

17 Бектұров Ш.К. Читаем газеты на казахском языке. Қазақша газеттерді оқып үйренейік. Алматы: ВШП «Әділет» 1999.

18 Белботаев А., Тукебаева Ж.Казахский язык для начинающих /1-3 книги/ Алматы: Қазақстан, 1994.

19 Оралбаева Н. Қазақ тілін үйренеміз. Алматы: «Мектеп» 1989.

20 Тургамбаева Б., Линко Т. Вы говорите по казахски? /Самоучитель казахского языка/ Алматы: Балауса, 1992.

21 Сейіт Кенжеахметов. Қазақтың салт-дәстүрлері мен әдет-ғұрыптары. Алматы: «Ана тілі» 1994.

22 Қазақ мақал-мәтелдері. Құрастырған Ж. Малайсарин. Алматы: «Ана тілі», 2003.

23 Б.Қ. Капасова, Б.Х. Әбдіжүсіпова Қазақ тілі 10 сынып. Астана: Арман ПВ 2006

24 Аханов К. Тіл білімінің негіздері – Алматы: Рауан, 2002 1. Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі. 10 томдық, Алматы, 1986

 2. Қазақша-орысша сөздік (50 мыңға жуық сөздер) Алматы «Дайк Пресс», 2002

 3. Биологиядан қазақша-орысша терминдік сөздіктер жиынтығы. Павлодар, 2008Мамандықтың жұмыс оқу жоспарынан көшірме
ПМУ ҰС Н 7.18.3/32

5В060700 – Биология, 5В060800 – Экология мамандығының жұмыс оқу жоспарынан көшірмеПән атауы Кәсіби қазақ тілі


Оқу нысаны

Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестр бойынша бақылау түрлері

Семестр

Семестр бойынша студенттердің жұмыстарының көлемі

ккре-дит-тер

академиялық сағат

кредиттер

аудиториялық сабақ

(ак. сағат)СӨЖ

(ак. сағат)ббар-лығы

аауд

ССӨЖ

еемт

ссын

ККЖ-а

ККЖ-с

барлығы

дәр

пр.

зертх

барлығы

ССӨЖ

ЖБО негі-зіндегі күндізгі

2

--

-

--


-

4

2ЖБО негі-зіндегі күндізгі

2
2
Кафедра меңгерушісі _________Ш.М. Жумадина 2012 ж. «___» ________Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Методические указания по прохождению учебной практики для студентов специальности 5В020400 «Культурология»
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Бағдарламасының титулдық пму ұс н 18. 4/19 парағы (syllabus) Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 2/06 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
umk -> Программа Форма ф со пгу 18. 2/06 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет