Жумадуллаева А. А.,Өтеген Қ. О.,Сыдыкова З. Е. ҚАзақ этнопсихологиясы шымкент 2016бет12/12
Дата11.02.2018
өлшемі2.48 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі


 1. Әль-Фараби. Философиялық трактаттар. Алматы, «Ғылым», 1973.

 2. Әль-Фараби. Саяси-этникалық трактаттар. Алматы, «Ғылым» 1975.

 3. Баласағуни Жүсіп. Құдатғу білік. Алматы, «Жазушы», 1986,

 4. Жарықбаев Қ. Құдатғу біліктегі тәлім-тәрбие мәселелері. // Жалын, -1974. №1.

 5. Жарықбаев Қ. Халықтық психология. // Аталар сөзі – ақылдың көзі. «Қазақстан», 1980. 52-82 бб.

 6. К вопросу о категориальном аппарате этнической психологии // Актуальные проблемы психологии и педагогики в Казахстане. Часть І. Алматы, 1990.

 7. Вопросы этнической психологии в произведениях Ибрая Алтынсарина // Тезисы докладов на. Респ. Научно-практ. Конф. Алматы, 1991.

 8. Психологическое наследие аль-Фараби // Фараби в диалоге времени. Алматы, 1991.

 9. Состояние и перспиктивы развития этнопсихологических исследований в Казахстане. Алматы, 1992.

 10. Этнопсихология, что это такое? // Казахстанская правда, 1992. 8 июль.

 11. Проблемы психологии в Казахстане // Наука Казахстана, 1994. 16-31 июнь.

 12. К вопросу о различий понятии «народная психология» и «этнопсихология». // Этнопедагогика и этнопсихология (І вып.) Алматы, 1995.

 13. Современное состояние и основные проблемы этнопсихологии в Казахстане // Этнопедагогика и этнопсихология (ІІ вып.) Алматы, 1995.

 14. К вопросу о комплексном изучении природы национального характера // Этнопедагогика и этнопсихология (ІІ вып.) Алматы, 1996.

 15. Вклад профессора М.М. Муканова (1920-1985 гг.) в разработку методологических проблемы казахской этнопсихологии // Этнопедагогика и этнопсихология (ІІІ вып.) Алматы, 1997.

 16. Еще раз о комплексном изучении национального характера // Этнопедагогика и этнопсихология (ІІІ вып.) Алматы, 1997.

 17. Актуальные проблемы национальной педагогики и психологии в Казахстане и перспиктивы их развития // Вестник КазГУ. Сер. Педагогич. Науки. Алматы, 1998, №1.

 18. Г.Карашев – глашатай казахской этнопсихологической мысли // Этнопедагогика и этнопсихология (V вып.) Алматы, 1998.

 19. Состояние, задачи и перспиктивы развития психологии в Казахстане. // Тенденции развития психологической науки на пороге ХХІ века. Караганда, 2000.

 20. М.М. Муканов – пропагандист психологической науки Казахстана. // Актуальные проблемы психолого-педагогической науки Казахстана. Материалы конф. Том І. Алматы 2000.

 21. Основные вехи становления казахстанской психологии. // материалы междун. Конф. и ІІ Тажибаевских чтений. Алматы, 2002.

 22. О казахском переводе монографии М.М. Муканова. Мышление и интеллект // Этнопедагогика и этнопсихология (ХІІ вып.) Алматы, 2003.

 23. Т.Т. Тажибаев, М.М. Муканов Современная казахстанская этнопсихология. Там же . Алматы, 2003

 24. Этнопсихология (учебное пособие). Алматы, «Қазақ университеті», 1998. 132с.

 25. Жарықбаев Қ., Ә л-Фараби. Библиографиялық керсеткіш. (1-кітап). Алматы, «Қазақстан», 1978, екінші кітап, «Алматы», 1975.

 26. Жуйнеки Ахмет. Ақиқат сыйы. Алматы, «Ғылым», 1975.

 27. Қорқыт ата. Алматы, «Жазушы», 1986.

 28. Орхон-Енисей ескерткіштері және олардың тәрбиелік мәні. // Қа­заҚ халқының тәлім-тәрбиелік тарихынан. Алматы, 1992.

 29. Хорезми Р. Мұхаббат-наме. Алматы, «Жазушы», 1985.

 30. Бес ғасыр жырлайды. Алматы, «Жазушы», 1985.

 31. Жарықбаев Қ., Қалиев С. Қазақ тәлім-тәрбиесі, Алматы, «Санаг», 1995.

 32. Жарықбаев Қ. Махамбет Өтемісұлы жастар тәрбиесі туралы. Ал­маты, 1976.

 33. Қазақтың тәрбиелік ой-niкip антологиясы. (VI ғасырдан XX гасырдың басына дейінгі кезең). I том, Алматы. «Рауан», 1994.

 34. Жарықбаев Қ. Шоқанның психологиялық пікірлері. // Жұлдыз, 1967, № 10.

 35. Жарықбаев Қ. Абайдың психологиялық қөзқарастары. // Абай энциклопедиясы. Алматы, «Ата мұра», 1995.

 36. Жарықбаев Қ. Ыбырай Алтынсариннің психологиялық көзқарастары. // Ыбырай Алтынсарин. //Алматы, 1991.

 37. Тәжібаев Т. Абайдың психологиялық көзқарастары. // Халық, мұғалімі, 1952, №3-4.

 38. Аймауытов Ж. Психология. Алматы, «Рауан», 1995.

 39. Жұмабаев М. Педагогика. Алматы, «Рауан», 1993.

 40. Жарықбаев Қ. Қазақ психология ғылымының қарлығашы (Ж. Ай­мауытов). // Бес арыс. Алматы, 1992.

 41. Жарықбаев Қ., Қалиев С. Қазақ тәлім-тәрбиесі. Алматы, «Санат», 1995.

 42. Жарықбаев Қ. Психология ғылымы, оның Қазақстандағы даму перспективалары. // Қазақстан Meктeбi. 1975, № 8.

 43. Жарықбаев Қ. Қазақ психологиясының даму жолы. // Мұрагер. Ал­маты, 1994, № 1.

 44. Мұқанов М. Ақыл-ой өpici. Алматы, «Қазақстан», 1980.


МАЗМҰНЫ

І-бөлім. ҚАЗАҚ ЭТНОПСИХОЛОГИЯСЫ, ОНЫҢ МАҚСАТ-МІНДЕТТЕРІ МЕН ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕРІ

1.1. Қазақ этносы туралы түсінік ................................................................ 3

1.2. Этнос ұғымдарының әртүрлі деңгейлері ............................................ 8

1.3. Қазақ этнопсихологиясының зерттеу әдістері ........................ ……12

1.4. Қазақ рухы, оның ұлттық психологиясының негізгі

көрсеткіштері ...................................................................................... 19ІІ-бөлім. ҚАЗАҚ ЭТНОПСИХОЛОГИЯСЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУ

КЕЗЕҢДЕРІ

2.1. Ежелгі түркі ғұламаларының этнопсихологиялық ой-пікірлері ………………………………………………………………………... ..…27

2.2. XI—XIV ғғ. түркі ғұламаларының психологиялық идеялары ........................................................................................................…. .32

2.3. XVXVII ғғ. қазақ хандығы тұсындағы ақын-жыраулардың

психологиялық тағылымдары ...................................................................39

2.4. XVIII—XIX ғғ. бірінші жартысындағы психологиялық идеялар ...............................................................................................................44

2.5. XIX ғ. екінші жартысындағы қазақ ғұламаларының

психологиялық көзқарастары ....................................................... 48

2.6. ХХ ғ. алғашқы ширегіндегі қазақ ғұламалары мен

қоғам қайраткерлерінің психологиялық пікірлері........................ .55

ІІІ-бөлім. ҚАЗАҚ ЭТНОПСИХОЛОГИЯСЫНЫҢ НЕГІЗГІ

ҰҒЫМДАРЫ

3.1. Ырымдардың психологиялық сипаттамасы ......................................85

3.2. Адамның сезім дүниесіне әсер ететін этнопсихологиялық түсініктер........ …………………………………………………………….88

3.3. Адамның туыстық қарым-қатынасын білдіретін этнопсихологиялық

атаулар ....................................................................... ………………...90

3.4. Қазақ халқының ойын-сауықтары ......................................... ……...98

3.5. Жыл айыру және мал бағудан туындаған астрономиялық көзқарастар.................................................................................................102

ІҮ-бөлім. ҚАЗАҚТЫҢ ҰЛТТЫҚ МІНЕЗ ПСИХОЛОГИЯСЫ

4.1. Дала тұрғындарының өмір салты мен психологиясы .....................................................................................................................110

4.2. Мақал-мәтелдер — халық психологиясының айнасы......................112

4.3. Қазақ халқының мінез-құлық ерекшеліктері ..................................118

4.4. Қазақтың ұлттық мінез бітістері ......................................................123

Этнопсихологиялық терминдердің кысқаша түсіндірме сөздігі............131

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ...........................................................135

Жумадуллаева А.А.,Өтеген Қ.О. ,Сыдыкова З.Е.

ҚАЗАҚ ЭТНОПСИХОЛОГИЯСЫ

Басуға 28.02.2017 жылы қол қойылды. Көлемі 2,5 б.т. Офисті қағаз.

Сандық басылым. Тапсырыс №50

Халықаралық гуманитарлық – техникалық университеті, 2017


Каталог: sites -> default -> files -> kitap
kitap -> Л. С. Динашева K. У. Қарабаева Әлемдік өркениеттер тарихы шымкент 2016
kitap -> «Ғылыми педагогикалық зерттеу әдістемесі» пәнінен (дәріс жинағы) Шымкент-2017ж
kitap -> ТҮсіндірме жазба пәнді оқыту
kitap -> ТӨлеген ұ. Ш., Жанысбеков м.Ә. ҚАзақстанның Қазіргі заман тарихы пәнінен студенттердің даярлығын жетілдіру
kitap -> Р. Д. Дарібаева Қазақстандағы педагогика ғылымының дамуы
kitap -> Естественные и педагогические науки
kitap -> Қалмұрзаев қ. С, Орынбасар қ. О., Рахымбаев б. О. ҚАзақ КҮресінің ОҚыту әдістемесі
kitap -> ТҮсіндірме жазба пәнді оқыту


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет