Линиясын есептеубет2/4
Дата21.05.2020
өлшемі0.57 Mb.
1   2   3   4
Қарама – қарсы станцияның түріне байланысты станция арасындағы жүктемені анықтаймыз.
У′шығ. n

У ж-n = У′шығ (12)

m


∑ У′шығ. n

γ=1

169,39


У 7-3 = 0,89 ∙188,3 = 34,17 Эрл

830,62
211,03У 7-2 = 0,89 ∙188,3 = 42,57 Эрл

830,62


234,35

У 7-4 = 0,95 ∙188,3 = 50,47 Эрл

830,62
147,51У 7-5 = 0,89 ∙188,3 = 29,76 Эрл

830,62
68,34У 7-210 = 0,89 ∙188,3 = 13,78 Эрл

830,62
АТСКУ; АТСЭ үшін У nк =0,89 ∙ У′ n

АТСДШ үшін Уn d =0,95 ∙ У′ n-d
Берілген станциядан жобаланатын станцияға таратылатын жүктемені есептейміз
У′шығ. ж

У n-ж = У′шығ n (13)

m


∑ У′шығ.

γ=1

188,3


У 3-7 = 0,89 ∙ 169,39 = 33,41 Эрл

849,5
188,3У 2-7 = 0,89 ∙ 211,03 = 43,77 Эрл

807,89
188,3У 4-7 = 0,95 ∙ 234,35 = 53,43 Эрл

784,57
188,3У 5-7 = 0,89 ∙ 147,51 = 28,36 Эрл

871,41
188,3У 210-7 = 0,89 ∙68,34 = 13,78 Эрл

830,62


Есептелген жүктеме АТСДШ – ның шығысында 6%, АТСКУ және АТСЭ шығысында 2%-ға азаяды.

Уd-ж ж= 0,94 ∙ Уd-ж (14)Ук-жж = 0,98 ∙ Ук-ж (15)


У3-77 = 0,98 ∙ 33,41 = 32,74 Эрл
У2-77 = 0,98 ∙ 43,77 = 42,89 Эрл
У4-77 = 0,94 ∙ 53,43 = 50,22 Эрл
У5-77 = 0,98 ∙ 28,36 = 27,79 Эрл
У210-77 = 0,98 ∙ 13,78 = 13,50 Эрл

АТСЭ-ның ГИ сатысы арқылы транзитті түрде берілген станцияға ПСК-дан бағытталатын жүктеменің шоғырын есептейміз
У′шығ. n

У nск-ж-n = У′шығ nск ∙ (16)

Σ У′шығ. n


169,39

У nск-7-3 = 0,89 ∙ 68,34 = 12,40 Эрл

830,62
211,03У nск-7-2 = 0,89 ∙ 68,34 = 15,45 Эрл

830,62
234,35У nск-7-4 = 0,95 ∙ 68,34 = 18,32 Эрл

830,62
188.3У nск-7-5 = 0,89 ∙ 68,34 = 13,78 Эрл

830,62АТС-тың шығысында жүктеменің шамасы есептелгеннен кейін

1% - ке азаяды.

У nск-n = 0,99 ∙ У nск-ж-n (17)


У nск-3 = 0,99 ∙ 12,40 = 12,73 Эрл
У nск-2 = 0,99 ∙ 15,45 = 15,29 Эрл
У nск-4 = 0,99 ∙ 18,32 = 18,14 Эрл
У nск-3 = 0,99 ∙ 13,78 = 13,64 Эрл
АТС ГИ сатысы арқылы АТСДШ үшін 6 жүктеме 6% - ға, АТСКУ АТСЭ үшін жүктеме 1% - ға азаятынын ескере отырып, берілген станциядан ПСК-ға түсетін немесе таратылат

ын жүктемені есептейміз.
У′шығ. nск

У n-ж-nск = У′шығ n (18)

m


∑ У′шығ. n

γ=1

68,34

У 3-7-nск = 169,39 ∙ 0,89 = 12,12 Эрл

849,5
68,34У 2-7-nск = 211,03 ∙ 0,89 = 15,88 Эрл

807,89
68,34У 4-7-nск = 234,35 ∙ 0,95 = 19,39 Эрл

784,57


68,34

У 5-7-nск = 147,51 ∙ 0,89 = 10,29 Эрл

871,41
68,34У 210-7-nск = 68,34 ∙ 0,89 = 5,05 Эрл

830,62


Жобаланатын АТСЭ және ПСК абонентінен құрамын арнайы қызмет ету линия шоғырының жүктемесін есептейміз.
У ж-сл = 0,95 ∙ У′ сл (19)
У ж-сл = 0,95 ∙ 9,33 = 8,86 Эрл

N nскУ nск-сл = ∙ 0,99 ∙ У ж-сл (20)

N ж


2000

У nск-сл = ∙ 0,99 ∙ 8,86 = 2,50 Эрл

7000Бір абоненттен 3СЛ-ге қабылданатын шығыс жүктеме.
Умтс = 0,003 Эрл

Уж-3сл = Nж ∙ 0,003 (21)

У7-3сл = 70000∙ 0,003 = 21 Эрл

У nск -3сл = N nск ∙ 0,003 (22)


У nск -3сл = 2000 ∙ 0,003 = 6 Эрл

Барлық ескертулердің нәтижесі матрицалық жүктеме түрінде 4-ші кестеге енгізіледі. Есептеудің нәтижесі бойынша ГИ сатысы арқылы таратылатын жүктеме сұлбасын құрастырамыз.

АИ сатысы секцияланып, әрбіреуі жобаланатын АТС үшін 3904 абонентке қызмет етеді. АИ сатысынан әрбір секциядан түсетін жүктемені есептейміз.
У″ŋ ∙ 3904

У′ саи = (23)

N ж


311,04 ∙ 3904

У′ саи = = 173,47 Эрл

7000


У′ саи = У′ ŋ - У саи (24)

У′ саи = 311,04 – 173,47 = 137,57 ЭрлРегистрдегі жүктемені есептейміз.
1 tкір тр.q.у

У РЕГ = [tкір шығ. (У″ŋ + У3сл ) + (Σ Уq+ Усnm) +

tкір ГИ φq

1

+ (tр.кір..к ΣУк-ж+ tр.тр.к Σ Ук.тр..nск) ] (25)

φкБес қатарлы номер үшін:

tр.кір шығ. = 13с φq= 0,95

t.кір тр.q.у = 8с φк= 0,89

tр.кір..к = 2,5с

tр.тр.к = 1,4с

ΣУк.тр.nск = У n -ж-nск + У n-ж-nск + У n -ж-nск (26)

ΣУк-ж = Уn -ж + Уn -ж + Уn -ж (27)
ΣУк-ж = 57,52 Эрл
ГИ сатысының кірісі игерілетін орта уақытын есептейміз
У″ŋ 3600

tкір ГИ = (28)

Nх/ш C х/ш + N пәт C пәт + N такc C такc

311,043600tкір ГИ = = 74,5

2397,5 3,6+ 4452,5 1,1 + 150 10

ΣУк-ж = У4-7 + У2 -7 + У3 -7


ΣУк-ж = 34,17 + 28,36 + 43,77 = 106,3 Эрл
ΣУк.тр.nск = У 4-7-nск + У 2-7-nск + У 3 -7-nск
ΣУк.тр.nск = 13,78 + 15,88 + 10,29 = 39,95 Эрл
1 8

У РЕГ = [13.(311,04 +21) + (53,43 + 21) +

74,5 0,9


1

+ (2,5 106,3 + 1,4 39,95) ] = 71,03 Эрл

0,89
Көп жиілікті қабылдап-таратқыш блокындағы жүктемені формула бойынша анықтаймыз.


1

УБМП = (tБМП. шығ. Σ Уж-к + tБМП. кір Σ Ук -ж + tБМП. тр ΣУК. тр.ncк)

φк tкір ГИ

(29)

tБМП. шығ. = tБМП. кір. = tрег. кір.ж = 2,5с (30)


tБМП. тр. = tрег. тр.к = 1,4с (31)
ΣУж-к = Уж-n + У ж-n + У ж-n+ У ж-n
ΣУк-ж = Уn-ж + У n+ У n-ж+ У n-жΣУж-к = 34,17 + 42,57 + 29,76 + 13,78 = 120,28 Эрл
ΣУк-ж = 33,41 + 43,77 + 28,36 + 13,78 = 119,32 Эрл
1

УБМП = (2,5. 120,28 + 2,5 119,32 + 1,4 106,3) = 11,28 Эрл

0,89 74,5Бір абоненттік секцияға (түсетін) қызмет ететін АОН блогының жүктеме қызметін есептеу.

N 1САИУАОН = ( 0,25 У″ŋ + 0,47 У3сл.ж + 0,34 Уnск -3сл ) (32)

Nж

N 1САИ = 3904
3904

УАОН = ( 0,25 311,04 + 0,47 21 + 0,34 6 ) = 43,8 Эрл

7000


УАОН 1 = 43,8 Эрл

УАОН 2 = 43,8 Эрл

УАОН 3 = 2,45 Эрл

V.СТАНЦИЯАРАЛЫҚ ЖАЛҒАСТЫРУ

ЛИНИЯСЫН ЕСЕПТЕУ
Бір абонентке меншікті жүктемені табамыз.
УАИ шығ ∙ УАИ кір

У орта = (33)

Nж

УАИ шығ = У″ŋ +У3сл (34)

УАИ кір= Уn -ж-ж + Усnm (35)


УАИ шығ = 311,04 + 21 = 332,04 Эрл
Уn-ж-ж = 32,74 + 42,89 + 27,79 + 13,50 = 116,92 Эрл
УАИ кір= 116,92 + 21 = 137,92 Эрл
311,04 ∙ 116,92

У орта = = 5,20 Эрл

7000


Жобаланатын станцияның ГИ сатысына Ч.Н.Н. бойынша түсетін шақыру санын есептейміз.

3600 1 1


С = ∙ ( tУАИ кір+УАМТС + ∙ tУq+ ∙ tУк-ж )

tкір ГИ φq φк

(36)

УАМТС = У3слм + У3сл nск (37)


УАМТС = 21 + 6 = 27 Эрл

3600 1 1С = ∙ ( 137,92 + 27 + ∙ 53,43 + ∙ 119,32 ) =

74,5 0,95 0,89

= 17164,59
Бір секцияның жалпы жүктемесін анықтаймыз.
УАИ.Ж = УСАИ..АИ + У ГИ.САИ (38)

УСАИ. ГИ = УАИ. шығ + У nск (39)

УГИ САИ. = УАИ.кір (40)

УСАИ. ГИ = 332,04 + 68,34 = 400,38 Эрл


УГИ САИ. = 137,92 Эрл
УАИ.Ж = 400,38 + 137,92 = 538,3 Эрл
УСАИ.ГИ ∙ 3904

УСАИ. ГИ1 = (41)

Nж

400,38 ∙ 3904

УСАИ. ГИ1 = = 223,29 Эрл

7000


УСАИ. ГИ2 = УСАИ. ГИ1

УСАИ. ГИ2 = 223,29 Эрл


УСАИ- ГИ3 = УСАИ. ГИ - УСАИ. ГИ1 (42)
УСАИ- ГИ3 = 400,38 - 223,29 = 177,09 Эрл
Жалғастыру линиясының санын табылған жүктеме және берілген шығыс үшін ЭРЛАНГ – ның 1-ші формуласы бойынша анықтаймыз.

V САИ- ГИ = f (УСАИ.)

V – станциядағы жалғастыру линиясының саны

300 ∙ 250VСАИ. ГИ1.2 = (223,29 – 201,0) + 250 = 275 линия

246,4 ∙ 201,0

230 ∙ 220

VСАИ. ГИ3 = (177,09 – 174) + 220 = 224 линия

246,4 ∙ 201,0


VCAИ.ГИ1 275

V ЛИН. САИ.ГИ1 = = = 142 линия

2 2

V ЛИН.САИ. ГИ .2 = V ЛИН.САИ. ГИ 1.


V ЛИН. САИ.ГИ2 = 142 линия

VCAИ.ГИ3 224V ЛИН. САИ.ГИ3 = = = 112 линия

2 2
142

VТР.САИ. 1 = = 5 тр

30
VТР.САИ. 2 = 5 тр

112

VТР.САИ. 3 = = 4 тр

30


УАИ кір ∙ 3904

УГИ .САИ.1.2 =

Nж

137,92 ∙ 3904

УГИ .САИ.1.2 = = 76,91 Эрл

7000

УГИ .САИ3 = 61,01 Эрл

77,7 ∙ 69,3V ГИ. САИ1 = ∙ (76,91 – 69,3) + 100 = 101 линия

110 ∙ 100


V ГИ.САИ2 = 101 линия
65,1 ∙ 60,9

V ГИ. САИ3 = ∙ (61,01 – 60,9) + 90 = 91 линия

95 ∙ 90

101


V ЛИН.САИ. ГИ.1.2 = = 51 линия

2
91V ЛИН.САИ. ГИ3 = = 46 линия

2

51VТР.САИ. 1.2 = = 2 тр

30

46VТР.САИ.3 = = 2 тр

30

У АИ1 = УСАИ. ГИ 1. + У ГИ. САИ 1 (43)


У АИ1 = 223,29 + 76,91 = 300,2 Эрл
У АИ2 = У АИ1У АИ2 = 300,2 Эрл
У АИ3 = УСАИ. ГИ 3. + У ГИ. САИ 3 (44)
У АИ3 = 177,09 + 61,01 = 238,1 Эрл

V АИ = f (УАИ.) Р=0,001 (45)


183,0 ∙ 174,0

V АИ1 = ∙ (300,2 – 174,0) + 220 = 361 линия

230 ∙ 220


V АИ2 = 361 линия
246,4 ∙ 201,0

V АИ1 = ∙ (238,1 – 201,0) + 250 = 284 линия

300 ∙ 250

361

V ЛИН. АИ1 = = 181 линияДостарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет