Методическое письмо ǀ 2018-2019 учебный год


«Казахская литература» для школ с русским/узбекским/уйгурским/ таджикским языком обучениябет22/47
Дата31.12.2019
өлшемі5.98 Mb.
түріИнструктивно-методическое письмо
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   47

«Казахская литература» для школ с русским/узбекским/уйгурским/ таджикским языком обучения


10 - 11- сыныптарда оқушылар «Қазақ әдебиеті» пәні бойынша ХІХ және ХХ ғасырдағы әдебиет үлгілерімен танысады. Олар сол кезеңнің көрнекті ақын-жазушылары туралы мәлімет алады. Сонымен қатар, оқушылар қазақ тілінде өз ойларын ауызша, жазбаша баяндауды үйренеді.

«ҚР бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы» ҚР БҒМ 2013 жылғы 27 қарашадағы №471 бұйрығына сәйкес қоғамдық-гуманитарлық және жаратылыстану- математикалық бағыттарындағы «Қазақ әдебиеті» пәні бойынша оқу жүктемесінің көлемі: 1. - сыныпта аптасына 1 сағаттан, барлығы – 34сағат;

 2. - сыныпта аптасына 1 сағаттан, барлығы – 34 сағаттықұрайды.

Әрбір тоқсанда алынатын жазба жұмысының (шығарма, эссе) саны сол сыныптағы апталық сағат санымен сәйкес келуі керек.
50-кесте – Қазақ әдебиетінен жазба жұмыстарының саны


Сынып

Шығарма немесе эссе (әр тоқсанда)

10

1

11

1

Әрбір мұғалім қазақ тілі мен әдебиет сабақтарында жазба жұмыстарын алып, тіл дамыту сабақтарын шығармашылықпен жүргізіп, дұрыс ұйымдастыра білуде ең негізгі мәселенің бірі – оқушының жас ерекшелігі мен білім қорына байланысты жазба жұмыстарын алудың міндеті мен көлемін анықтау болып табылады. Мұғалім сол міндет пен көлемге байланысты жазбаша тіл дамыту жұмысының түрін, көлемін, оның әдіс- тәсілдерін белгілейді, анықтайды


«Қазақ әдебиеті» пәнінен сабақтан тыс ісшараларды ұйымдастыруда келесі мерекелерді ескеру ұсынылады:

26 қыркүйек – жазушы Тайыр Жароковтың туғанына 110 жыл./1908-1965/

1 қазан – педагог, жазушы, аудармашы спандияр Көбеевтің туғанына 140 жыл./1878-1956/
Оқыту қазақ тілді емес мектептердегі «Қазақ әдебиеті» пәнінің мұғалімдеріне қосымша материалдар алу үшін ұсынылатын сайттар:

– http://nao.kz - Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясының ресми сайты;

– http://adebiportal.kz- әдебиет порталы;

http://old.abai.kz/node/5315әдебиет әлемі сайты http://u-s.kz/ Ұстаздар сайтыu-s.kz; • http://bilimdiler.kz/kazakh_tili/3861-adebiet-aleminde.htmlӘдебиетәлемінде»Білімділер порталы;

–http://sabak.ucoz.org/news/2013-08-27-92 сайт творческих учителей Казахстана;

– http://plani.kz/ «Планы.kz» планирование для учителей Казахстана;

– http://agartu.com/Просвещение"–казахстанскийпедагогический интернетжурнал;

– http://obrazovanie.kz/ Каталог Казахстанских ресурсов;

http://www.abiturient.kz /Сайт о современном образовании в Казахстане;

– www.sluh.freenet.kzРусско-казахский словарь;

http://ustaz.kz /sait-bolimderi/file/1111-tusibek-g-adebiet-alemiАшық сабақтарсайты.

«Абаеведение»


«Абайтану» курсы ҚР БҒМ 2013 жылғы 3 сәуірдегі №115 бұйрығымен бекітілген оқу бағдарламасы арқылы оқыту жүзеге асырылады.

Курстың білім мазмұны ұлы ақын шығармаларын терең де, жан-жақты таныту арқылы елжанды, халқымыздың әдебиетін, өнерін, салт-дәстүрін, мәдениетін, тілін ұлттық құндылық ретінде бағалайтын, эстетикалық талғамы жоғары,білім, білік, дағдылармен қаруланған, түйген ойларын іс жүзінде өз кәдесіне жарата білетін, ұлттық сана-сезімі қалыптасқан, өркениетті қоғамда өмір сүруге лайықты, терең ойлайтын дара тұлға қалыптастыруға бағытталған.

Курсты қазақ тілі мен әдебиеті немесе біліктілікті арттыру және қайта даярлау бойынша арнайы курстардан өткен пән мұғалімдері жүргізеді. Мұғалімдерге көмек ретінде «Абайтану» курсы бағдарламасының мазмұнын жобалау мен өткізу бойынша әдістемелік құралдар әзірленіп, Академия сайтына (www.nao.kz) орналастырылды.

Жалпы білім беретін мектептердің 10-11-сыныбына арналған «Абайтану» курсын ҚР БҒМ 2012 жылғы 8 қарашадағы №500 бұйрығымен бекітілген жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарларының вариативтік компоненті есебінен жүргізу ұсынылады.Курс жүктемесінің көлемі:

10-сыныпта – аптасына 1 сағат, оқу жылында – 34 сағат;

11-сыныпта – аптасына 1 сағат, оқу жылында – 34 сағатты құрайды. Курс бойынша білім алушылардың оқу жетістігін ағымдық бағалау,

сондай-ақ емтихан және ұлттық бірыңғай тестілеу жүргізілмейді.

Уровень навыков по учебному предмету «Иностранный язык» уровня общего среднего образования соотносится с общеевропейскими уровнями владения языком.

Изучение иностранного языка как средства воспитания, познания и взаимодействия с другой национальной культурой и ее носителями направлено на развитие функциональной грамотности обучающихся, дальнейшее развитие навыков владения иностранным языком для обеспечения конкурентоспособности в будущем. Способность к устной, письменной продуктивной коммуникации на иностранном языке как результат развития функциональной грамотности относится к одной из ключевых компетенций.

Этим обусловлены цели и задачи в обучении иностранному языку в старших классах средней школы.

Основная цель обучения иностранному языку в 10-11 классах состоит в развитии у обучающихся способностей и готовности использовать иностранный язык как инструмент общения в диалоге культур, а именно: в подготовке к межкультурному общению в сфере школьного образования, молодежного туризма, в использовании иностранного языка как средства самообразования в интересующих областях человеческого знания, в качестве инструмента проникновения в культуры других народов, ознакомления их с особенностями жизни и быта граждан Республики Казахстан, вкладом Казахстана в мировую культуру.

Изучение иностранного языка с помощью современных коммуникативных методов предоставляет обучающимся возможность развивать интерактивные навыки и учиться на основе взаимодействия с другими, становясь таким образом хорошим коммуникатором. Обучающиеся, владеющие иностранным языком и обладающие хорошими коммуникативными навыками, будут вносить позитивный вклад в развитие казахстанского общества.

Умение общаться на иностранном языке имеет решающее значение в современном мире массовой глобальной коммуникации. Обучающиеся должны уметь читать, писать и общаться на иностранном языке, а также понимать своих учителей и сверстников на высоком уровне. Иностранный язык часто используется в сфере коммуникации, науки, бизнеса, досуга, путешествий и спорта. Хорошее знание иностранного языка предоставляет обучающимся доступ к этим областям и позволяет им продолжать свое образовательное, экономическое, социальное и культурное развитие.

Основное отличие иноязычного образования на завершающем этапе средней школы заключается в том, что иностранный язык выступает как средство реализации профильного обучения. Определенная профильная направленность достигается за счет переструктурирования содержания обучения, т.е. сокращения общеобразовательной тематики и введения аутентичного учебного материала, ориентированного на будущую специальность обучающихся, совершенствование коммуникативной компетенции посредством обогащения словарного запаса на основе текстового материала профильной направленности.

В старших классах также рекомендуется продолжать работу по реализации программы «Рухани жаңғыру». На этом уровне необходимо формировать понимание важности и необходимости знания иностранного языка в современном мире и Казахстане, понимание того, что это открывает большие возможности для профессионального развития в будущей карьере.

Использование аутентичных материалов на уроках иностранного языка, отвечающих возрастным особенностям и личностным интересам старшеклассников, должно обеспечить знакомство с элементами профориентации, с особенностями выбранной профессии и ролью иностранного языка в овладении будущей профессией, приобщение к научно-техническому и культурному прогрессу, расширение общего кругозора в сфере избранного профильного направления.

Работа с профильно ориентированными учебными материалами должна привести к некоторому увеличению как продуктивного, так и рецептивного языкового минимума, а также к приросту знаний, умений и навыков во всех видах речевой деятельности, что способствует созданию профессионально ориентированной базы для дальнейшего продолжения обучения в колледже и вузе.

Содержание обучения и используемые образовательные технологии, способные повысить творческо-креативный уровень обученности, должны обеспечить владение иностранным языком на уровне В1+ (В2) в соответствии с общеевропейским стандартом. Обучающиеся должны освоить языковые и речевые темы, использовать языковой материал в речевом общении, читать, понимать и продуцировать монологические и диалогические высказывания в устной и письменной формах в соответствии с коммуникативными задачами в рамках определенных тем.

Количество часов по иностранному языку составляет:

общественно-гуманитарное направление: • в 10-11 классах – 4 часа в неделю, всего в учебном году 136 часов;

естественно-математическое направление:

 • в 10-11 классах – 2 часа в неделю,всего в учебном году 68 часов.

Рекомендации по количеству и назначению ученических тетрадей, основные требования к ведению ученической тетради и основные требования по проверке тетрадей остаются без изменений. Эти требования отражены в ИМП на 2017-2018 учебный год.

Рекомендуемые нормы контрольных работ.

Для отслеживания динамики и мониторинга полученных знаний рекомендуется проводить 7 контрольных работ в течение учебного года. Согласно стандартам нового формата ЕНТ рекомендуется увеличить количество тестовых заданий до 40 вопросов. Рекомендуется оценивать данный вид работы по системе ЕНТ. Оценка «5» – 33-40 баллов, оценка «4» – 25-32 балла, оценка «3» – 9-24 балла.

№ 1 – вводный тест. Данный вид работы предусматривает диагностику и контроль знаний, полученных в предыдущем учебном году, охватывает только лексико-грамматический аспект. Количество тестовых заданий – 40, количество вариантов ответов – 5. Не рекомендуется ставить оценку «2», так как обучающийся может потерять интерес и мотивацию к изучаемому предмету с первых дней учебного года.

Контрольная работа по иностранному языку № 2 – итоговая по 1-й четверти. Данная контрольная работа охватывает весь тематический материал, изученный в течение 1-й четверти, с учетом всех направлений развития речи. Лексика и грамматика – 20 заданий, аудирование – 10 заданий, чтение – 10 заданий.

Контрольная работа по иностранному языку № 3 – итоговая по 2-й четверти. Данная контрольная работа охватывает весь тематический материал, изученный в течение 2-й четверти, с учетом всех направлений развития речи. Лексика и грамматика – 20 заданий, аудирование – 10 заданий, чтение – 10 заданий.

Диагностический тест № 4. Данный вид работы предусматривает контроль и динамику знаний, полученных в предыдущих двух учебных четвертях, охватывает только лексико-грамматический аспект. Количество тестовых заданий – 25, количество вариантов ответов – 5. Не рекомендуется оценивать на «2», так как обучающийся может потерять интерес и мотивацию к изучаемому предмету.

Контрольная работа по иностранному языку № 5– итоговая по 3-й четверти. Данная контрольная работа охватывает весь тематический материал, изученный в течение 3-й четверти, с учетом всех направлений развития речи. Лексика и грамматика – 20 заданий, аудирование – 10 заданий, чтение – 10 заданий.

Контрольная работа по иностранномуязыку № 6 – итоговая по 4-й четверти. Данная контрольная работа охватывает весь тематический материал, изученный в течение 4-й четверти, с учетом всех направлений развития речи. Лексика и грамматика – 20 заданий, аудирование – 10 заданий , чтение – 10 заданий.

Контрольная работа № 7 – итоговая по учебному году. Она охватывает весь тематический материал, изученный в течение учебного года. Лексика и грамматика – 20 заданий, аудирование – 10 заданий , чтение – 10 заданий.

Рекомендуемые нормы письменных заданий.

Для развития функциональной грамотности обучающихся рекомендуется проведение письменных работ, в частности, эссе. Данный вид работы позволяет развить навыки письма, заставляет развивать критическое мышление у обучающихся. Рекомендуется следующая норма слов в эссе (учитываются все слова: артикли, предлоги и местоимения):  1. классы – 140-150 слов.

Для развития мотивации и интереса к изучаемому языку рекомендуется проводить один из видов кружковой работы по предмету, например, клуб чтецов. Целью данного клуба является развитие интереса к иностранной литературе. Рекомендуется клуб «Полиглот» который предусматривает развитие полиязычия. Сбор членов клуба должен проходить как минимум 4 раза в год, последний из которых – отчетный.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ

«МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА»
На уровне общего среднего образования в рамках образовательной области «Математика и информатика» изучаются следующие предметы: «Алгебра и начала анализа», «Геометрия», «Информатика» по двум направлениям (естественно-математическое и общественно-гуманитарное).

Содержание образования по математике в классах естественно-математического направления формирует у учащихся целостную картину окружающего мира, способствует овладению общенаучными умениями, направленными на развитие интеллектуальных способностей. Умение строить и интерпретировать математическую модель некоторой конкретной ситуации используется при изучении реальных процессов и явлений, исследований теоретических проблем и решении прикладных задач. Большое значение для изучения естественно-математических предметов имеет аппарат исследования теоретических вопросов и решения задач, формируемый при изучении математики. Обучение математике в классах естественно-математического направления должно обеспечивать учащимся возможность продолжения образования в учебном заведении по специальности, требующей определенного уровня знаний и умений по математике.

Изучение курса математики в классах общественно-гуманитарного направления ориентировано на общекультурное развитие человека, ознакомление с законами математики и формирование тех математических знаний и умений, которые связаны с областью человеческой деятельности, необходимой для свободной ориентации в современном мире. Для данного курса характерна разгрузка на основе отказа от рассмотрения большинства теоретических фактов с доказательствами, строгие доказательства теорем даются в очень малом количестве, в основном, как образцы точных рассуждений; объяснения в значительной степени основываются на наглядных представлениях, а сложность упражнений ограничивается уровнем простейших. Некоторые традиционные разделы курса изучаются в более обобщенном виде (на уровне представлений, без доказательств).

Целью изучения информатики в 10-11 классах естественно-математического направления является овладение системой базовых знаний по теоретическим основам технологии визуального программирования и современных информационных технологий, а также приобретение практических навыков работы с ними. Обучение здесь ориентировано на развитие системного и алгоритмического мышления на базе решения задач, непосредственным продолжением этой деятельности является работа в практикумах.

Целью изучения информатики в 10-11 классах общественно-гуманитарного направления является овладение системой базовых знаний по теоретическим основам современных информационных технологий, формирование информационной культуры учащихся, овладение конкретными навыками использования информационно-коммуникационных технологий, воспитание стремления постоянного совершенствования навыков использования новейших информационно-коммуникационных технологий, развитие познавательных и интеллектуальных способностей. Изучение информатики здесь ориентировано на более углубленное изучение информационно-коммуникационных технологий.

В целях совершенствования качества образования по математике и информатике рекомендуется использовать следующие педагогические подходы: дифференцированный, деятельностный, личностно-ориентированный, системный.

Особое внимание при изучении математики и информатики на уровне общего среднего образования следует обратить на метод проектов, так как он способствует повышению интереса к предмету. Использование проектных технологий не только повышает качество обучения, но и реализует межпредметные связи и повышает эффективность изучения учебных предметов. Работа над проектами развивает навыки учащихся планировать дальнейшую работу индивидуально или в группе, ставить цели, искать необходимую информацию, представлять и доказывать гипотезу, проводить эксперименты, представлять результаты о проделанной работе, анализировать и оценивать, а также умело защищать свой проект.

Примерные нормы контрольных и контрольно-проверочных работ по математике и информатике в 10-11 классах на 2018-2019 учебный год представлены в следующей таблице.


Таблица 51 – Нормы контрольных и контрольно-проверочных работ


Класс

Предмет

Кол-во часов в неделю

Всего часов за уч. год

Нормы контрольных работ

10 ЕМН

Алгебра и начала анализа

3

102

7-8

Геометрия

2

68

5-6

Информатика

1

34

3-4

10 ОГН

Алгебра и начала анализа

3

102

5-6

Геометрия

1

34

3-4

Информатика

1

34

2-3

11 ЕМН

Алгебра и начала анализа

3

102

6-7

Геометрия

2

68

4-5

Информатика

1

34

4-5

11 ОГН

Алгебра и начала анализа

3

102

5-6

Геометрия

1

34

3-4

Информатика

1

34

2-3

В контрольные работы входят полугодовые и годовые контрольные работы, практические работы.

Деление класса на 2 группы осуществляется в городских общеобразовательных организациях при наполнении класса в 24 и более обучающихся, в сельских – в 20 и более обучающихся, в малокомплектных школах – при наличии не менее 10 обучающихся.
Итоговая аттестация по математике.

Письменный экзамен по алгебре и началам анализа в рамках итоговой аттестации состоит из 5 заданий для общественно-гуманитарного направления и 6 заданий для естественно-математического направления и школ (классов) с углубленным изучением математики.

Задания направлены на выявление степени усвоения теоретического материала, понятий и приемов, умения решать задачи, уровня функциональной грамотности. На экзамен отводится 5 астрономических часов.

При проведении любого письменного экзамена особое внимание должно быть уделено направлению обучения, содержанию экзаменационных заданий, оформлению и оцениванию письменной работы.О содержании экзаменационных заданий по алгебре и началам анализа.

І. Обучение в 10-11 классах общеобразовательных школ проводится по направлениям, кроме этого, отдельные школы (классы) углубленно изучают математику. Соответственно экзаменационные задания составляются согласно направлению обучения (естественно-математического направление, общественно-гуманитарное направление, углубленное изучение математики).

ІІ. Содержание экзаменационных заданий охватывает все главы учебной программы для 10-11 классов по алгебре и началам анализа соответственно направлению обучения.
Таблица 52 – Главы учебной программы по предмету «Алгебра и начала анализа»


Общественно-

гуманитарное

направление


Естественно-математическое направление

Углубленное

изучение

математики


10 класс

Функция, ее свойства и график.

Функция, ее свойства и график.

Функция, ее свойства и график.

Тригонометрические функции.

Тригонометрические функции.

Тригонометрические функции.

Тригонометрические уравнения и неравенства.

Тригонометрические уравнения и неравенства.

Тригонометрические уравнения и неравенства.

Производная.

Производная.

Производная.

Применение производной.

Применение производной .

Применение производной.

11 класс

Первообразная и интеграл.

Первообразная и интеграл.

Первообразная и интеграл.

Степени и корни. Степенная функция.

Степени и корни. Степенная функция.

Степени и корни. Степенная функция.

Показательная и логарифмическая функции.

Показательная и логарифмическая функции.

Показательная и логарифмическая функции.

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства.

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства.

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства.Уравнения и неравенства, системы уравнений и неравенств.

Уравнения и неравенства, системы уравнений и неравенств.

ІІІ. С учетом указанных глав рекомендуется экзаменационные задания контрольной работы составить по разделам «Вычисления», «Тождественные преобразования», «Уравнения и их системы», «Неравенства и их системы», «Функция и ее график», «Текстовые задачи». Текстовые задачи включают задачи на нахождение площади плоских фигур и объема тел, нахождение наибольшего и наименьшего значения и др. Все задания делятся на уровни А, В, С: • для выполнения заданий уровня А учащиеся должны владеть базовыми знаниями и навыками несложных вычислений и преобразований, стандартными приемами решения заданий;

 • уровень В – задания среднего уровня сложности;

 • для выполнения заданий уровня С учащиеся должны владеть глубокими и прочными теоретическими знаниями в объеме, предусмотрен­ном учебной программой.

Учитывая направление обучения, предлагаем распределение экзменационных заданий в контрольной работе:

1) для классов общественно-гуманитарного направления предлагается 5 заданий: три задания уровня А, одно – уровня В, одно – уровня С (3А + 1В+1С);

2) для классов естественно-математического направления предлагается 6 заданий: три задания уровня А, два – из уровня В и одно задание уровня С (3А + 2В + 1С);

3) для классов физико-математических школ (с углубленным изучением математики) 6 заданий: одно – уровня А, три – уровня В, два – уровня С (1А + 3В + 2С).Оценование экзаменационной работы по алгебре и началам анализа.

При выставлении оценок по математике можно выделить существенные и несущественные ошибки (таблица 47).
Таблица 53 – Виды ошибок


Существенные ошибки

Несущественные ошибки

Ошибки, которые показывают незнание учащимися формул, правил, основных свойств, теорем и неумение их применять.

Неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия.

Незнание приемов решения задач, рассматриваемых в учебниках.

Неточность графика.

Неумение строить и читать графики функций.

Нерациональное решение.

Вычислительные ошибки, если они не являются опиской.

Недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в решениях.

Логические ошибки.

Небрежное выполнение записей, чертежей или графиков. 

Потеря корня или сохранение в ответе  постороннего корня.

Запись ответа в виде сократимой дроби, иррациональность в знаменателе.

При оценивании экзаменационных работ учитывается характер существенных и несущественных ошибок. Важно уметь отличать существенное от несущественного при записи выполнения задания. Надо обосновывать все то, что не является очевидным по ходу выполнения задания, и объяснять дополнительные построения, если они производились. Например, нет необходимости пояснять, что обе части уравнения возводятся в квадрат, записывать в общем виде формулы корней квадратного уравнения, тригонометрические тождества и т.д. Однако должны быть обоснованы посторонние корни, отсутствие корней, построение дополнительных линий при выполнении задания на нахождение площади плоской фигуры или объема тела и т.д.

При выставлении оценки за письменную работу по алгебре и началам анализа предлагаются следующие критерии.
Таблица 54 – Оценивание письменной работы


Отметка «5»

Отметка «4»

Отметка «3»

Отметка «2»

Работа выполнена полностью:

5 (ОГН), 6(ЕМН, углубленное изучение) заданий.В работе выполнено правильно 4 (ОГН), 4 или 5 (ЕМН, углубленное изучение) заданий (вне зависимости от уровня сложности).

В работе выполнено правильно не менее 3 заданий

(вне зависимости от уровня сложности).Не выполнено больше половины заданий.

В решении нет математических ошибок.

Допущена одна ошибка или два-три недочета в преобразованиях и вычислениях, рисунках, чертежах или графиках.

Допущены две-три ошибки или три-четыре недочета в выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными знаниями и умениями.

Допущено более трех ошибок, показывающих, что учащийся не владеет
обязательными знаниями и умениями по данной теме в полной мере.

Логичность и полнота изложения материала.

Отдельные неточности в изложении материала.

Отдельные нарушения логики изложения материала, неполнота раскрытия материала.

Нарушена логика изложения материала.


Оформление экзаменнационный работы по алгебре и началам анализа.

При оформлении экзаменнационный работы необходимо соблюдать следующие требования к решению экзаменационных заданий:

 • правильность решения;

 • обоснованность решения;

 • полнота решения;

 • рациональность решения;

 • соблюдение правил правописания.

Рисунки, графики, таблицы и пр. выполняются ручкой.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Комутова Айгуль Сериковна, кмм
2018 -> Комутова Айгуль Сериковна, кмм
2018 -> Сабақтың мақсаты: а/ Оқушылардың сөздік қорын молайту. Білім, білік дағдыларын қалыптастыру
2018 -> Сабақтың тақырыбы: Физика-табиғат туралы ғылым
2018 -> Сабақ мақсаты Тұздар гидролизін түсіну және тұздардың суда ерігенде қандай процестер жүретінін анықтау
2018 -> Сабақтың мақсаты: Білімділік: Көміртек және оның қосылыстары туралымәлімет алады
2018 -> 5В011700- Қазақ тілі мен әдебиет мамандығы бойынша 3-курс студенттердің элективті пәндер каталогы 2017-2018 оқу жылы
2018 -> Сабақтың тақырыбы Салынған циклдер. Мақсаты Қайталау операторлары туралы білімнің кеңеюі
2018 -> Сабақ тақырыбы: Теңдеулер жүйесін қолданып есептер шығару Мерзімі
2018 -> Даулетиярова Зауре Ермаханқызы А. Пушкин атындағы №41 көпсалалы гимназияның қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Тараз қаласы


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   47
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет