Өсімдік шаруашылығы практикумы қайта өңделіп, толықтырылып екінші шығарылуы


Днепропетровская однодомная 6, Золотоношская, ЮСО 11, Южносозревающая однодомная 31 (ЮСО 31), ЮСО 14, Зенща, Золотоношская 13бет73/76
Дата01.04.2017
өлшемі13.01 Mb.
1   ...   68   69   70   71   72   73   74   75   76

Днепропетровская однодомная 6, Золотоношская, ЮСО 11, Южносозревающая однодомная 31 (ЮСО 31), ЮСО 14, Зенща, Золотоношская 13.

98-кесте


Аталық және аналық өсімдіктердін айьфмашылық белгілері

Белгілері

Аталық өсімдіктер

Аналық өсімдіктер

Сабақ жуандығы

жіңішке

орташа жуандықта

бүтақтылығы

бұтақты

әлсіз бүтақтанған

жапырақтануы

әлсіз

күпга

Жапырақ бөлікгер саны, дана

5-8

9-13

түсі

сарғыш-жасыл

жасыл

Гүлдер (орналасуы)

қысқа бүтақшаларда шоқгүл түрінде

жапырақ қолтығында басша түрінде жинақталған

Жеміс негізі

бесқалақты

бір жапырақты жабын, бір жағынан тарамдалған

Бақылау сұрақтары

  1. Кәдімгі қарақурай өсімдігінің морфологаясындаш ерекшеліктер қандай ?

  2. Қарақурай аталық және аналық өсімдікгершің айырмашылық белгілерін атаңыз.

  3. Талшыққа өсіруге рұқсат етілген кодімгі (егістік қарақурай сорттарын атаңыз.

  1. Егістік қарақурайдың биологиялық ерекшеліктері.

  2. Егістік қарақурай өсірудің қарқынды технологиясы.

Әдебиет

Гатаулина Г.Г., Обьедков М.Г., Долтодворов В.Е. Технология производства продукции растениеводства. М., Колос, 1995.

Әдебиеттер тізімі (барлық тарауларға ортақ)

Әрінов Қ.К., Можаев Н.И., Шестакова Н.А. ж.б. Өсімдік шаруашылығы практикумы. Ақмола, 1996.Вавилов П.П., Гриценко В.В., Кузнецов В.С. и др. Пракгикум по растениеводству. М.: Колос, 1983.

Вавилов П.П., Балышев Л.Н. Полевые сельскохозяйственные культуры. Алъбом. М.: Колос, 1984.

Вавилов П.П., и др. Растениеводство. М.: Колос, 1988.Ведров Н.Г., Завгородняя Е.Т. и др Практикум по растешгаодству. Изд-во Красноярского университета, 1992.

Воронов Ю.И., Ковалев Л.П., Устинов А.Н. Сельскохозяйственные машины. М., 1982.

Гулий В.В., Памужак Н.Г. Справочник по защите растений для фермеров. М., 1992.

Государственный реестр селекционных достижений, долущенных к использованию в Республике Казахстан. Государственная комиссия по сортоислытанию сельскохозяйственных культур МСХ РК. Алматы, 2000.

Каюмов М.К. Программирование уржаев сельскохозяйственных культур. М.: Агропромиздат, 1989.

Можаев Н.И., Әрінов Қ.К., Нүрғалиев А.Н., Можаев А.Н. Өсімдік шаруашылығы. Ақмола, 1993.

Минеев В.Г. Агрохимия. Изд-во Московского угашерситета, 1990.

Справочншс агронома. А-Ата, 1985.

Синягин И.И. Площади питания растений. М., 1990.

Физиология сельскохозяйственных растений. М., МГУ, 1967-1971, т. 1-8,12.Формирование урожая основных сельскохозяйственных култур. Перевод с чешского. М.: Колос, 1984.

Химическая защита растений. Под. Ред. Груздева Г.С. М, 1987.Ягодин Б.А., Смирнов П.М., Петербургский А.В. и др. Агрохимия. Под. Ред. Б.А. Ягодина. М.: Агропромиздат, 1989.


Қосымша

3-кесте


ӨНУ ЭНЕРГИЯСЫ МЕН ТҰҚЫМНЫҢ ӨНГІШТІГІН

АНЫҚТАУ

Басталды_

Аяқталды

Термостат № Жарықта Қарағаңғьща

ТемператураТөсенішТәулікте өнгені

Күні

Үлгі

Орташа пайыз

1

2

3

4Қатгыларымен бірге барлығыҚалғандары, данаОның ішінде:бөрткендеріқаттығаарышірігенену энергиясын есептегендеөнгіштігі есептегендеқалыпсыз өнгендеріБарлығыену энергиясы, %өнгіштігі, %Рұқсат етілген қатты тұқым пайызын қосқандағы өнгіштік, %200 ж.

Лаборант


Қосымша 2-кесте

Тұқым тазалығын анықтау

Топтар атауы

Шөкімде

Орта

ша,


%

Қоспалардың атауы

Саны, дана1-шөкімде

2-шөкім

-де

3-шөкі

мде


1-

шөкімде


2-шөкімде

3-шөк

імде


қосымша

үлгіде


барлы-

ғы


1 кг тұ-қымдаг

%

г

%

г

%

Негізгі дақьш тұқымы оның ішінде: қабғы жарылған (жалаңаштары)


Басқа есімдіктер-дің тұқымдары, барлығы оның ішінде басқа мәдени өсімдік тұқымыҚоспа-барлығы оның ішінде басым тобы


Арашнөптер тұ-қымдары оның ішінде: а) карантинді б) қара күйе қап-шықтарының басым галдарыБасқа мәдени өсімдіктердщ тұқымдары


Склероцилер Бвдай нематодасының гадцары, кг/дана 1 см-ден ұзын сабақты қызылша«______________»

_____________________200_____ж. ЛборантҚосымша 3-кесте

ӨНУ ЭНЕРГИЯСЫ МЕН ТҰҚЫМНЫҢ ӨНГІШТІГІН

АНЫҚТАУ


Басталды______

Аяқталды ________

Термостат № _-------

Жарықта

Қарағаңғыда

Температура ___________________

Төсеніш
Тәулікте өнгені

Күні

Үлгі

Орташа пайыз

1

2

3

4


Қатгыларымен бірге барлығы


Қалғандары, дана


Оның іжінде:


бөрткендері


қаттылары


шіріген


өну энергиясын есептегенде


өнгіііітікті есептегенде


қалыпсыз өнгендері


Барлығы


өну энергиясы, %


өнгіштігі, %


Рүқсат етіжен қатты түқым пайызын қосқандағы өнгіштік, %

«_________» _________200______ж. Лаборант

Қосымша

6-кесте

А.ш. дақылдарын бағдарламалау негіздеріне есептер шығару және екпе дақылдардың операциялық өсіру технологияларын жасауға алғы мағлұматтар

(Р.Х. Карипов, 1997)

Қатаррет ретімен

Облыс, аймақ,

Топырақ типі, тилшесі,

Арамшөптердің

Алғы дақыл,
жылдық жауын-

механикалық құрамы,

түрлік құрамы

топырақтың1
шаиіын мөлшері

бедері жылжымалы

Және танаптың

м қабатында-
белсенді

қоректік затгар қоры,

ластануы, балл

ғы сіңімді
температура

(100 г топырақта мг)
іылғал қоры,
жиынтығы, С°мм

1

СҚО, орташа

Кәдімгі қара топырақ,

Егістік және

Сүрі жер, 100-
қүрғақ

ауыр саздақты, сәл тік

жасыл қалуен-2;

160 мм
орманды-дала,

беткейлі жазықтық N03-

қара сүлы-1;320-350 мм,

10-15, Р2О5-1,5-2,5, К2О-

гүлтәжі-12100-2200°С

50-702

Қостанай

Кәдімгі қара топырақ,

Егістік

Жаздық бидай,
облысы, орташа

ауыр саздақты,

шырмауық-2;

80-140 мм
қүрғақ дала,

жазықтық, N03-10-15,

егістік қалуен-2;300-330 мм

Р2О5-1,5-2,5, К2О-50-70

қара сүлы-2; ақ

алабүта-2
3

Ақмола облысы,

Ауыр саздақты кәдімгі

Егістік

Жүгері, 120-
орташа күрғақ

қара топырақ, сөл тік

қанатжеміс-2;

150 мм
дала, 300-330 м

беткейлі жазықтық,

жатаған бидайық-


N03-10-15, Р2О5-1,5-2,5,

2; жасыл,


К2О-50-70

итқонақ-3; егістік

қалуен-1
4

Ақмола облысы,

Карбонатты оңтүстік

Егістік сары

Картоп, 120-
орташа қүрғақ

қара топыраш, ауыр

қалуен-2, тауық

140 мм
дала, 300-330

саздақты, жазық жер,

тарысы-3,мм

.N03-10-17, Р2О5-1,0-1,5,

жатаған бидайық-


2О-60-80

3
5

Ақмола облысы,

Оңтүстік қара топырағы

Егістік

Біржылдық
қүрғақ дала,

аздап тік беткейлі

шырмауық-3,

шөптер, 100-
250-300 мм

жазықтық, N03-8-15,

жасыл қалуен-2,

160 ммР2О5-1,5-2,5, К2О-60-80

қара сүлы-2,

сабау сүтгіген-2
6

Ақмола облысы,

Ауыр саздақты қара-

Жатаған

Көпжылдық
қүрғақ дала,

қоңыр топырақ,

бидайық-2,

щөптер, 80-
250-300 мм

жазықтық, N03-5-8,

егістііс қалуен-3,

130 ммРгОз-1,0-1,5, К2О-40-70

сары қалуен-2,

қара сүлы-3
7

Павлодар

Қара-қоңыр, жеңіл

Қаңбақ (қурай)-

Арпа, 90-120
облысы, қүрғақ

саздақты, топырақ,

3, тіке-некті

мм
дала, 250-300

жазықтық, N03-6-8,

тары-2, қарамм

Р2О5-1,2-2,0, К2О-40-70

сүлы-3, жатаған

бидайық-2
8

Қостанай

Қара-қоңыр, ауыр

Жауқияқ

Сүлы, 80-110
(бүрынғы

саздақты, жазықтық,

(острец)-2, тауық

мм
Торғай)

N203-3-8, Р2О5-1,0-1,5,

тары-3, қараоблысы, қүрғақ

К2О-40-70

сүлы-2, жасылдала, 240-280
итқонақмм
(шетинник)-2
9

Қарағанды обл.,

Қара-қоңыр, ауыр

Жауқияқ-3,

Тамыр
қүрғақ дала,

саздақты, карбонатты,

қызғылт кекіре-2,

жемістер, 90-
240-280 мм

сөл тік беткейлі

қара сүлы-3

130 ммжазықтық, N203-10-13,

Р2О5-0,8-1,5, К2О-60-90
і

Каталог: Книги -> 269
Книги -> “Қош,махаббат” Алматы 1988 жыл Ақынның жыр жинақтары
Книги -> Қазақcтан Республикасы білім және ғылым министрлігі
Книги -> Көкшетау 2011 Құрастырғандар
Книги -> АҚША, несие, банктер
Книги -> А. А. Букаева 5В090200 Туризм мамандығына арналаған КӘсіби қазақ тілі
Книги -> М а 3 м ұ н ы қазақ тілі леқсикологиясына кіріспе қазақ лексикологиясының мақсаты мен зерттеу объекгісі лексика
Книги -> Қ а з а қ тіліні ң грамматикас ы 1 т о м Алматы, 1967
Книги -> Сүлейменова Зәуре Екпінқызы Қошанова Мараш Төлегенқызы
269 -> Назар аударыңыз!


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   68   69   70   71   72   73   74   75   76
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет