Оқу әдістемелік кешен


Коммерциялық құпияны жарияламау туралы міндеттемебет14/22
Дата05.11.2016
өлшемі2,59 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   22

Коммерциялық құпияны жарияламау туралы міндеттеме


(Обязательство о неразглашении коммерческой тайны)
Конфиденциалды ақпаратқа рұқсаты бар қызметкер коммерциялық құпияны жарияламау туралы жеке жазбаша міндеттемеге қол қояды. Міндетеме бір данада жасалады және қызметкердің арнайы немесе жеке ісінде ол жұмыстан шығарылғаннан кейін 5 жыл сақталады.

Конфиденциалды мәліметтер мен құжаттарға рұқсат берілген кәсіпорынның қызметкерлері рұқсат алардан бұрын нұсқау алады және кәсіпорынның коммерциялық құпиясын сақтау туралы жаднамамен танысады. Жаднаманы қауіпсіздік қызметі әрбір кәсіпорынның ерекшелігін ескере отырып жасайды, оған директордың орынбасары қол қояды және кәсіпорынның басшысы бекітеді.


Мәтінге арналған сөздік

Словарь к тексту

конфиденциалды – конфиденциальный

ақпаратқа рұқсаты бар қызметкер – работник, получивший доступ к информаций

коммерциялық құпия – коммерческая тайна

жарияламау туралы – о неразглашении

жеке жазбаша міндеттеме – индивидуальное письменное обязательство

бір данада жасалады – составляется в одном экземпляре

арнайы немесе жеке іс – специальное или личное дело

ол жұмыстан шығарылғаннан кейін – после его увольнения

сақталады – хранится

мәліметтер – сведения

құжаттар – документы

рұқсат алардан бұрын – чем получить доступ

нұсқау – инструктаж

жаднамамен танысады – ознакомиться с памяткой

қауіпсіздік қызметі – служба безопасности

әрбір кәсіпорынның ерекшелігін ескере отырып – с учетом специфики

конкретного предприятия

директордың орынбасары – заместитель директора

кәсіпорынның басшысы – руководитель предприятия

бекіту – утвердить


Міндеттеме үлгісі

(Форма обязательства)Жеке еңбек шартына қосымша

№___ «____»________________200___ж.


Коммерциялық құпияға жататын мәліметтерді жарияламау туралы

МІНДЕТТЕМЕ

_________________________________________

(ұйымның атауы)
Мен, _________________________, қызметкер ретінде________________________ ұйыммен еңбек қатынасында болған ____________________ кезең ішінде және одан кейін де мына төмендегі мәселелер бойынша:


  1. Маған жұмысыма байланысты сеніп тапсырылған кәсіпорынның құпия мәліметтерін жаря етпеуге;

  2. Кәсіпорынның келісімінсіз оның коммерциялық құпиясына жататын мәліметтерді үшінші тұлғаларға және көпшілікке таратпауға;

  3. Кәсіпорынның коммерциялық құпиясын сақтау жөніндегі бұйрықтардың, нұсқаулықтардың және ережелердің маған қатысты талаптарын орындауға;

  4. Бөтен тұлға кәсіпорынның коммерциялық құпия мәліметтерін маған қысым көрсету арқылы білгісі келген жағдайда, ол туралы кәсіпорын басшысына хабарлауға;

  5. Өзара іскерлік қарым-қатынас жүргізілетін ұйымдардың да коммерциялық құпияға жататын мәліметтерін сақтауға;

  6. Кәсіпорынның коммерциялық құпиясы туралы білгендерімді оларға қарсы бәсекелестік жағдаймен ұйымның қызметіне зиян келтіретін іс-әрекеттерге пайдаланбауға;

  7. Жұмыстан шыққан жағдайда менің лауазымдық қызметіме байланысты менің өкімімде болған, коммерциялық құпияны сақтайтын барлық құжаттарды (қолжазбалар, сызулар, магнитті ленталар, дискілер, принтерден шығарылған қағаздар, кино-фотонегативтер, позитивтер, материалдар, бұйымдар)_________ өткізуге;

  8. Коммерциялық құпия сақталған құжаттарды, куәліктерді, қойманың, сейфтің кілттерін, рұқсат қағаздарын, жеке мөрлерді және де басқа кәсіпорынның коммерциялық құпиясы сақталған құжаттарды жоғалтқан жағдайда ұйымның басшыларына хабарлауға міндеттеме аламын.

Мені кәсіпорынның коммерциялық құпиясын сақтауды қамтамасыз ету жөніндегі

тиісті ережемен таныстырды.

Осы ережелерді бұзатын болсам, Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес

әкімшілік, қылмыстық, азаматтық-құқықтық және басқа да жауапкершілікке тартылып, бас бостандығымнан айырылатыным, кәсіпорынға келтірген зардаптар бойынша ақшалай айыппұл төлейтінім және басқа да жазаның түрлерін алатыным маған белгілі (ҚР АК-нің 126-бабының 2 тармағы, ҚР ҚК-нің 200-бабы).

____________________________________________

(келісім-шарт бойынша лауазымы, аты-жөні, қолы, күні)


Приложение к

индивидуальному трудовому договору

№ _____от «_____»_______________200___г.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

о неразглашении сведений, относящихся к коммерческой тайне

________________________________________

(наименование организации)

Я, _______________________________, в качестве работника (служащего) ___________________ в период трудовых отношений с организацией и в течение ___________________ после их окончания обясуюсь:

1. Не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну предприятия, которые мне будут доверены или станут известны по работе;

2. Не передавать третьим лицам и не раскрывать публично сведения, составляющие коммерческую тайну организации, без ее согласия;

3. Выполнять относящиеся ко мне требования приказов, инструкций и положений по обеспечению сохранности коммерческой тайны предприятия;

4. В случае попытки посторонних лиц получить от меня сведения коммерческой тайны предприятия немедленно сообщить руководителю организации;

5. Сохранять коммерческую тайну тех организаций, с которыми имеются деловые отношения;

6. Не использовать знание коммерческой тайны организации для занятия любой деятельностью6 которая в качестве конкурентного действия может нанести ущерб организации;

7. В случае моего увольнения все носители коммерческой тайны предприятия (рукописи, черновики, чертежи, магнитные ленты, дискы, дискеты, распечатки на принтере, кино- и фотонегативы, позитивы, модели, материалы, изделия и пр.), которые находились в моем распоряжении в связи с выполнением мною должностных обязанностей во время работы в организации, передать ________________________;

8. Об утрате, недостаче носителей коммерческой тайны, удостоверений, пропусков, ключей от режимных помещений, хранилищ, сейфов (металлических шкафов), личных печатей и о других фактах, которые могут привести к разглашению коммерческой тайны предприятия, а также о причинах и условиях возможной утечки сведений, немедленно сообщать руководителю по подчиненности.

Для моего сведения доведены с разъяснениями соответствующие положения по обеспечению сохранности коммерческой тайны предприятия.

Мне известно, что нарушение этих положений может повлечь уголовную, административную, гражданско-правовую или иную ответственность в соответствии с законодательством РК в виде лишения свободы, денежного штрафа, обязанности по возмещению ущерба предприятию (убытков, упущенной выгоды и морального ущерба) и других наказаний (ст. 126, п. 2 ГК РК, ст. 200, УК РК).

__________________________________________________

(должность по контракту, Ф.И.О., подпись, дата)
1-жаттығу. Төмендегі сұрақтарға жауап беріңіз (Ответьте на вопросы).

Қандай қызметкер коммерциялық құпияны жарияламау туралы жеке жазбаша міндеттемеге қол қояды? Міндетеме неше данада жасалады? Міндеттеме неше жыл сақталады? Конфиденциалды мәліметтер мен құжаттарға рұқсат берілген кәсіпорынның қызметкерлері рұқсат алардан бұрын не алады? Мұндай қызметкерлер немен таныстырылуы тиіс? Жаднаманы қандай қызмет жасайды? Оған кім қол қояды? Жаднаманы кім бекітеді?


2-жаттығу. Сөз формаларының тиістісін таңдап алып, жақшаны ашыңыз (Раскройте скобки, выбрав подходящую форму слова)
Қазақстан Республикасы Азаматтық Кодексі коммерциялық (құпияны, құпияның, құпияға, құпиямен) жатқызылуы мүмкін мәліметтердің (тізімінің, тізімін, тізімінде, тізімің) көрсетеді. Кәсіпорынның (өзін, өзі, өзінің, өзіненен, өзім) заң негізінде коммерциялық құпияға жатқызылатын (мәліметтерден, мәліметтермен, мәліметтердің, мәліметтерін) тізімін нақты анықтайды. Кәсіпорын басшылығы коммерциялық құпияға жататын мәліметтердің сипаты мен (көлемде, көлемін, көлемінің, көлемінсіз) өзі анықтайды және бұл мәліметтерді жария (болуға, болумен, болудан, болудың) қорғайды, құпия мәліметті білетін (адамдарға, адамдармен, адамдарын, адамдардың, адамдардан) тізімін белгілейді.
3-жаттығу. Мәтінге морфологиялық талдау жасаңыз. Баяндауыш етістіктің қай шақта тұрғанын анықтаңыз (Сделайте морфологический разбор текста. Определите в каком времени выражено сказуемое).
Мемлекеттік үкімет орындары коммерциялық құпияны анықтау мен сақтауға заңда көрсетілген жағдайлардан басқа уақытта араласа алмайды. Коммерциялық құпияны қорғау үшін кәсіпорын әкімшілігі құпия мәліметті қорғаудың техникалық шарттарын белгілейді.
4-жаттығу. Жіктеңіз (Проспрягайте).


Мен

жаз-а-мын

айт-а-мын

қара-й-мын

сүйе-й-мін

Сен

Сіз

Ол
Біз

жаз-а-мыз

айт-а-мыз

қара-й-мыз

сүйе-й-міз

Сендер

Сіздер

Олар


5-жаттығу. Қатесін тауып, түзетіңіз (Найдите и исправьте ошибки).
“Жұлдыз” АҚ-ның коммерциялық құпиасын қүрайтын мәліметердің тізімі:

Несиелердін молшері

Тауар өндру мен қызымет көрсөтудің көлөмі

Табстың мөлшөрі, онын бөлініуі

Қызыметқерлердін ембек жалақысы

Маркетингтік зертеулердін сыйпатымен бағыты.


6-жаттығу. Берілген сөйлемдердің құрамындағы сөздерді орын тәртібіне қарай дұрыс орналастырыңыз (Составьте предложения, соблюдая порядок слов).
Арнайы бекітеді басшы “Кәсіпорынның коммерциялық құпия мәліметтерінің тізімін” бұйрықпен. Коммерциялық қойылады құжаттарға гриф құпия. Құпия бар есепке алу журналдарда құжаттарды жеке тіркеледі мәліметі. Жүргізіледі құпия ол. Коммерциялық құпия ғылыми мүмкін болуы мәліметтер сипатта.
7-жаттығу. Берілген сөздер мен сөз тіркестерін пайдаланып, сөйлем құрастырыңыз (Составьте предложения, используя данные слова и словасочетания).
Коммерциялық құпия мазмұндағы құжаттар, кәсіпорын, басшы, мәлімет, сақтайды, белгілейді, жатқызылуы мүмкін, қызметкерлер, тәртіп.
8-жаттығу. Орыс тіліне аударыңыз (Переведите на русский язык).
Конфиденциалды ақпаратқа рұқсаты бар қызметкер коммерциялық құпияны жарияламау туралы жеке жазбаша міндеттемеге қол қояды. Міндетеме бір данада жасалады және қызметкердің арнайы немесе жеке ісінде ол жұмыстан шығарылғаннан кейін 5 жыл сақталады.

Конфиденциалды мәліметтер мен құжаттарға рұқсат берілген кәсіпорынның қызметкерлері рұқсат алардан бұрын нұсқау алады және кәсіпорынның коммерциялық құпиясын сақтау туралы жаднамамен танысады. Жаднаманы қауіпсіздік қызметі әрбір кәсіпорынның ерекшелігін ескере отырып жасайды, оған директордың орынбасары қол қояды және кәсіпорынның басшысы бекітеді.


Тест тапсырмалары
1. “Жаднама” сөзінің орыс тіліндегі баламасын табыңыз.

А) заметка

В) памятка

С) примечание

D) замечание

Е) правила
2. Ауыспалы келер шақта тұрған сөзді табыңыз.

А) келемін

В) келер

С) келмек

D) келген

Е) келіпті
3. «Бұйрыққа қол қоймақпын» деген сөйлемнің баяндауышы келер шақтың қай түрінде тұр.

А) ауыспалы

В) болжалды

С) мақсатты

D) сұраулы

Е) болымсыз
4. Жаднаманы кәсіпорынның қандай қызметі жасайды?

А) ішкі қызмет

В) қауіпсіздік қызметі

С) әкімшілік қызмет

D) кадрлар бөлімі

Е) жеке құрам
5. Сөздің дұрыс жазылған нұсқасын табыңыз

А) жауабкершілік

В) жауапкершілік

С) жауапкерішілік

D) жаұапкершілік

Е) жауапкіршілік

20-сабақКаталог: files -> book
files -> Қазақстан тарихы 5 сынып. 2013-2014 оқу жылы
files -> Расул гамзатов
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> «№ мектеп-лицей» мемлекеттік мекемесі Күнтізбелік- тақырыптық жоспар
files -> Ермұхан Бекмахановқа Сыздайды жаным, мұздайды қаным, жан аға!
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, жергілікті атқарушы органдар көрсететін білім және ғылым саласындағы мемлекеттік қызмет стандарттарын бекіту туралы
book -> Макс Лукадо сенің Қолыңнан келеді
book -> Игілігіміз үшін болатын азаптар Құдай неге қиындыққа жол береді?


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   22
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет