Оқу курстарының каталогы «Әлеуметтік жұмыс» 050905бет3/5
Дата05.11.2016
өлшемі2,55 Mb.
1   2   3   4   5


2 Курс

3 семестр

Пәннің аталуы

Философия

Қысқартылған атауы

Филос.

Оқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Лекция, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

3

Оқытушының Т.А.Ж.:

Шалдарбекова А.

Доцент/ оқытушы:

Аға оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақ тілі

Оқу жоспармен сайкестігі

Жалпы білім беру пәні, міндетті компонент

Оқу түрі/академиялық сағаттар саны

Лекция – 30, практикалық- 15, ОСӨЖ – 45, СӨЖ – 45

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135 сағат

Кредиттер/сынақ бірліктері

3

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: «Мәдениеттану», «Логика», «Өзін өзі тану», «Әлеуметтану», «Саясттану», «Психология»,

Білім беру мақсаттары/құзіреттілігі

мақсаттар: болашақ мамандардың философиялық көзқарастарды қалыптастыру.

Мазмұны

Дәріс: Философия мәдениет феномені ретінде. Философия пәні және қызметтері Мәдени-тарихи контексттегі филосифия. Мәдениет контекстіндегі философияның тарихи типтері. Ежелгі Үнді философиясы шығыс мәдениетінің феномені ретінде. Қытай мәдениетінің гүлденуі кезіндегі ежелгі Қытай философиясы. Антика мәдениетіндегі философия Орта ғасырлық мәэдениеттегі философия феномені. Ислам мәдениеті аясындағы араб-мұсылман философиясы. Ба­тые Еуропалык орта ғасырлык мәдениеттегі философия. және дін феномені Қайта өрлеу және Реформация мәдениетіндегі философия. Жаңа Заман мәдениетіндегі батыс еуропалық философия.

Практикалық сабақтар: . Философия пәні және қызметтері

Мәдениет контекстіндегі философияның тарихи типтері.Қытай философиясы.Антика мәдениетіндегі философия.

Қайта өрлеу және Реформация мәдениетіндегі философия.

Ислам мәдениеті аясындағы араб-мұсылман философиясы.


Жұмыстың нәтижелері/қорытынды бақылау түрлері

Пәнді оқудың мақсатында философияның негізгі терминдерін және философия мәселелерінВ результате изучения дисциплины студент должен знать основные термины и проблемы философии, основные философские способы решения мировоззренческо-методологических вопросов в контексте культуры/емтихан.

Пәннің аталуы

Қазақ (орыс тілі) 2

Қысқартылған атауы

Қаз. (орыс тіл.) 2

Оқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

3

Оқытушының Т.А.Ж.:

Баймурзаева К.Б.

Доцент/ оқытушы:

Аға оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақ тілі

Оқу жоспармен сайкестігі

Жалпы білім беру пәні, міндетті компонент

Оқу түрі/академиялық сағаттар саны

Практикалық – 45, ОСӨЖ – 45, СӨЖ – 45

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135 сағат

Кредиттер/сынақ бірліктері

3

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттері: Мектеп бағдарламасы бойынша қазақ тілін меңгеріп, тіл дамыту, сөздік қорды байыту, екі тілді қоса меңгеру, сауаттылықты арттыру қарастырылған.

Білім беру мақсаттары/құзіреттілігі

Академиялық, арнаулы публицистикалық және басқа басылымдардан алынған мәтіндерді сыни көз қараспен оқи алу; эссе, баяндама, іскери хат, мазмұндама және басқа да түрдегі академиялық және арнайы прозаны сауатты жаза білу; академиялық, арнай және әлеуметтік ортада қарым-қатынас жасай алу; академиялық, арнайы және әлеуметтік контекстердегі ауызекі қазақ тілін түсіне алу; жоғарыда келтірілген дағдыларды игеру үшін негізгі терминологиялық өзекті меңгеру; сонымен қатар қазақ тілінің грамматикалық жүйесін меңгеру.

Мазмұны

Практикалық сабақтар:Орыс тілін оқыту барысында орыс тілінің фонетика, лексика, морфология, синтаксис салалары қамтылады. Грамматика бөлімінде орыс тілінің фонетикалық, орфоэпиялық, орфографиялық, пунктуациялық нормалары мен негізгі түсініктері беріледі. Сөйлем деңгейінде жай және күрделі сөйлем құрылысындағы субъектілі-предикативтік қатынастар, жай және құрмалас салалас пен құрмалас сабақтас сөйлемдердегі объектілік, анықтауыштық, толықтауыштық мәндері ашылады. Лексика саласы бойынша төмендегілер қарастырылады: тура, ауыспалы, көп мағыналы сөздер; омоним, синоним, антоним сөздер; фразеологизмдер; лексикография; жиі қолданылатын сөздер; кәсіби лексика; экономикалық терминдер; ауыз екі сөйлеу лексикасы. Мәтін деңгейінде түрлі тақырыптағы мәтін байланыстарының құралы мен құрылымы, қазіргі орыс тілінің түрлі стилінің (ғылыми, ауыз екі, көсемсөздік, ресми-іскерлік, көркем әдебиет стильдері) ерекшеліктері негізге алынады.Оқытудағы негізгі ұстаным–үйренушінің күнделікті сөйлеу жағдаятында (әлеуметтік–тұрмыстық және кәсіби– іскерлік жағдаяттарда) тілді қарым-қатынас құралы ретінде қолдана алуы. Сондықтан тілді үйрету барысында үйренушілердің сөйлесім әрекетінің 4 түрін-түрлі типтегі монолог, диалог, полилог құра білуге үйрету, мәтін мазмұнын талдау мен қайта жаңғыртып оқыту арқылы олардың белсенділігін арттыру көзделеді.

Жұмыстың нәтижелері/қорытынды бақылау түрлері

Жоғары оқу орнында мектептен алған білімдерін арттыра отырып, жаңа технологиялық әдістермен қатар активті, интерактивті әдістерді қолданып, лексика-грамматикалық тақырыптарды еркін меңгертумен бірге, сөздік қорды молайту / емтихан.

Пәннің аталуы

Шетел тілі 2

Қысқартылған атауы

Шет. тіл.2

Оқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

3

Оқытушының Т.А.Ж.:

Морозова В.Ю, Абишева А.

Доцент/ оқытушы:

Аға оқытушы

Жұмыс тілі

Ағылшын, қазақ тілі

Оқу жоспармен сайкестігі

Жалпы білім беру пәні, міндетті компонент

Оқу түрі/академиялық сағаттар саны

Практикалық – 45, ОСӨЖ – 45, СӨЖ – 45.

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135

Кредиттер/сынақ бірліктері

3

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттері: «Қазақ тілі», «Орыс тілі»

Білім беру мақсаттары/құзіреттілігі

Курстың мақсаты коммуникацияның төрт түрін: оқу, хат, шет тілде сөйлесуді қолдана отырып, маманның кәсіптік ортасында шет тілін қолданумен анқталады.

Мазмұны

Практикалық сабақтар: Фонетика деңгейінде: фонетика бойынша мәліметтерді кеңейту және тереңдету, артикуляциялық дағдыларды бекіту. Сөйлемнің әр түрлі типтерін, яғни 1. хабарлы; 2. сұраулы; 3. бұйрықты сөйлемдерді интонациялық тұрғыдан рәсімдеу. Басқа тілдерден енген сөздердің жалқы есімдерді қоса алғанда, айтылуы. Морфология деңгейінде: аффикстік сөзжасам, зат және сын есімдердің, үстеудің, етістіктің префикстері: конверсия-сөзжасам тәсілі. Синтаксис деңгейінде: затты, тұлғаны, құбылысты, іс-әрекетті, жағдайды, үдрісті білдіретін грамматикалық түрлер мен конструкциялар, іс-әрекетке бейімдеу, іс-әрекеттің қажеттігі, мүмкіндігі, нақтылығы, іс-әрекеттің болған орны, уақыты, мәні, заттың, тұлғаның, құбылыстың қасиеті, сапасы. Сөйлемнің құрылымдық түрлері: сұраулы (сұраулы сөзбен), (сұраулы сөзсіз), хабарлы(болымды, болымсыз), бұйрықты: жай, құрмалас, салалас құрмалас, сабақтас сөйлем. Сөйлемдегі күрделі конструкциялар: жайылма анықтауыштың формалды белгілері, инфинитивті айналым топтың формалды белгілері. Мәтін элементтері арасындағы логикалық-мағыналық байланыстардың формалды белгілері (жалғаулықтар, жалғаулық сөздер, клише жасалған фразалар, енгізу айналымдары мен конструкциялары). Мәтін деңгейінде: экономикалық мәтіндерді аудару ерекшеліктері. Айтылым қызметі деңгейінде. Мәтін мазмұнын айту, диалог, монолог құру, іскерлік келісімдер, тұсаукесерлер өткізу. Жазу деңгейінде: резюме (түйіндеме) және іскерлік хаттар жазу.

Жұмыстың нәтижелері/қорытынды бақылау түрлері

Күнделікті қолданысты жағдайларда сөйлесу үшін қажетті лексико-грамматикалық материалдарды меңгеру, сөйлеу түрлерінің және сөйлеу қызметінің әр қилы түрлерін дамыту/ емтихан.
Пәннің аталуы

Әлеуметтік жұмыстың тарихы мен теориясыҚысқартылған атауы

ӘЖТТОқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖСеместр

3Оқытушының Т.А.Ә.

Дарибаева Раушан ДосқұлқызыДоцент /оқытушы:

пед.ғыл.канд., доцентЖұмыс тілі

казақшаОқу жоспарымен сәйкестігі

Базалық пәндер циклы, міндеттіОқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер -15, практикалық -30, ОСӨЖ-45, СӨЖ-45Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135 сағатКредиттер/сынақ бірліктері

3Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: «Мамандықа қіріспе», «Әлеуметтану», «Жалпы эжәне әлеуметтік педагогика», «Әлеуметтік жұмыстың қәсіби этиқалық негіздері»Білім беру мақсаттары/құзіреттілігі

Әлеуметтік жұмыстың тарихи кезеңдердегі дамуы, оның әр түрлі теориялық-әдістемелік негіздерінің мазмұны бойынша осы оқу пәнінің іргелес сипаттағы маңызын талдап, студенттерге терең білім беруді үйрету.

Нәтижесінде:- : әлеуметтік көмектің тарихи модельдері мен әлеуметтік жұмыстың теориялық негіздерін қарастыруды таныстыру; студенттерге әр түрлі әлеуметтік топтарға көмек берудің тәсілдерін анықтауға бағдарландырып, оларды зерттеу жұмыстарының тәсілдеріне үйрету; болашақ жоғары білімді мамандарға тарихи мұраларды маңызды құндылық санатында қарап, оларға азаматтық және ізгілік сипатын қалыптастыру.

Мазмұны

Дәрістер: Архаикалық қайырымдылық және оның ерекшелігі.

Әлеуметтік жұмыс тарихының филанторпиялық кезеңі. Ортағасырлардағы қоғамдық қайырымдылық кезеңі. Қайырымдылықтың мемлекеттік жүйесінің қалыптасуы. ХҮІІІ ғасырдың аяғынан ХХ ғасырдың басына дейінгі қайырымдылық шараларының даму тенденциялары. Әлеуметтік жұмыстың ғылыми кезеңінің қалыптасуы. Кеңес өкіметі кезеңінде Қазақстанда әлеуметтік қамтамасыз ету мәселелері. Қазіргі кезеңде Қазақстанда әлеуметтік жұмыстың қалыптасуы. Әлеуметтік жұмыс. Ғалымдар жүйесіндегі әлеуметтік жұмыс теориясы. Әлеуметтік жұмыстың теориясы мен практикада адам проблемасы. Қоғамның рухани-ізгілік, мәдени құндылықтары және әлеуметтік жұмыс. Мемлекеттің әлеуметтік саясаты және әлеуметтік жұмыс. Әлеуметтік жұмыстың мемлекеттік-құқықтық негіздері. Әлеуметтік жұмыс жүйесіндегі қоғамдық және қайырымдылық ұйымдары.Практикалық сабақтар: Архаикалық қайырымдылық және оның ерекшелігі.Әлеуметтік жұмыс тарихындағы филантропиялық кезең.Орта ғасырлардағы қоғамдық қайырымдылық кезеңі.Мемлекеттік қайырымдылық жүйесінің қалыптасуы.ХҮІІ-Х1Х ғ.ғ. қайырымдылықтың шараларының даму тенденциялары.Әлеуметтік жұмыстың қалыптасуының ғылыми кезеңі.Қазақстанда қазіргі кезеңде әлеуметтік жұмыстың қалыптасуы. Әлеуметтік жұмысты ғылыми зерттеу проблемалары.Ғылымдар жүйесіндегі әлеуметтік жұмыстың алатын орны.Әлеуметтік жұмыстың теориясы мен практикада адам проблемасы.Қоғамның рухани-ізгілік, мәдени құндылықтары және олардың әлеуметтік жұмыспен байланысы. Мемлекеттің әлеуметтік саясаты және әлеуметтік жұмыс. Әлеуметтік жұмыстың мемлекеттік-құқықтық негіздері.Әлеуметтік жұмыс жүйесіндегі қоғамдық және қайырымдылық ұйымдары.Оқу жұмысының нәтижелері/ қорытынды бақылау түрлері

Әлеуметтік жұмыстың барлық модельдерінің формаларын тараптап,жұйелі терең білім беруді көздейді.Пәннің аталуы

Жалпы психология және жалпы психологияҚысқартылған атауы

ЖПжЖПОқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖСеместр

3Оқытушының Т.А.Ә.

Усенбаева Н.Доцент /оқытушы:

псих. ғ.к., доцентЖұмыс тілі

ҚазақОқу жоспарымен сәйкестігі

Базалық пәндер циклы, міндеттіОқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер -30, практикалық -15, ОСӨЖ-45, СӨЖ-45Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135 сағатКредиттер/сынақ бірліктері

3Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: «Әлеуметтік педагогика», «Адам және қоғам», «тарих», «Мәдениеттану», «Психология», «Саясаттану», «Құқықтану» пәндері қажет.Білім беру мақсаттары/құзіреттілігі

Жалпы психология курсында алған білімдері мен зерттеу дағдылары негізінде студенттеріді психологиялық ойлауын дамыту, Семинар және практикалық сабақтар процесінде психологиялық құбылыстарды жүйелі талдауда ептілік пен дағдыны қалыптастыру.Мазмұны

Дәрістер: Психологиялық ғылымдар және практиканың мәні мен міндеттері. Іс-әрекетті психологиялық талдау. Психиканың пайда болуы және эволюциясы. Психикалық құбылыстардың жалпы құрылымы. Сезімдік таным психологиясы. Эмоция психологиясы. Мотивация және эмоция психологиясы. Әлеуметтенудің әлеуметтік-психологиялық аспектілері. Әлеуметтік психологиядағы шағын топ. Үлкен әлеуметтік топтардың психологиялық сипаттамалары.

Практикалық сабақтар: Психологиялық ғылымның негізгі принциптері, ұғымдары және категориялары. Психологияның құрлымы және әдістері. Психологиядағы сана мәселесі. Психикалық құбылыстардың жіктелуі. Мотивациялық- қажеттілік сфера. Әлеуметтік психологияның пәні мен әдістері. Жеке адам мен топ өзара әрекеттестігі. Топаралық қатынас психологиясы.Оқу жұмысының нәтижелері/ қорытынды бақылау түрлері

Әртүрлі психологиялық фактілер мен теорияларды жүйелі-психологиялық талдау / емтиханПәннің аталуы

Жалпы және әлеуметтік педагогикаҚысқартылған атауы

ЖжӘПОқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖСеместр

3Оқытушының Т.А.Ә.

Абенова Жаңылыс ШарыпханқызыДоцент /оқытушы:

Аға оқытушыЖұмыс тілі

қазақОқу жоспарымен сәйкестігі


Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер -15, практикалық -15, ОСӨЖ-30, СӨЖ-30Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 90 сағатКредиттер/сынақ бірліктері

2Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: «Әлеуметтік педагогика», «Адам және қоғам», «Тарих», «Мәдениеттану», «Психология», «Саясаттану», «Құқықтану» пәндері қажет.Білім беру мақсаттары/құзіреттілігі

Болашақ әлеуметтік қызметкерлерді дайындаудағы әлеуметтік педагогикалық іс-әрекетін ғылыми тұрғыдан қалыптасудағы іскерлік пен дағдыға үйретеді.Мазмұны

Дәрістер: Педагогиканың теориялық- әдістемелік негіздері. Біртұтас педагогикалық процесс. Тәрбие қоғамдық құбылыс. Оқу –біртұтас педагогикалық процестің бөлімі. Әлеуметтік педагогика пәнді оқыту мен зерттеудің саласы ретінде Әлеуметтік педагогика дамуының тарихы ғылым ретінде. Әлеуметтік –педагогика теориясының ғылыми статусы. Әлеуметтік – педагогикалық қызметінің мәні. Әлеукметтік қызметтің кәсіби портреті. Қазақстан Республикасындағы нормативтік құжаттардың әлеуметтік-педагогикалық қызметтегі іс-әрекеті. Әлеуметтік басқару негіздері. Жеке адам құны және оның әлеуметтік дамудағы мақсаттары. Әлеуметтік қызметкердің «іс-әрекетінің рөлі және қарым қатынасы. Әлеуметтендіру факторлары

Практикалық сабақтар: XX ғасырдың 20-шы жылдар басындағы әлеуметтік педагогика және дүниежүзілік практиканың алғашқы даму кезеңдері және алғы шарттары. 80 жылдар аяғы-әлеуметтік қызмет жүйесінің және кадрлары мен қамсыздандыру; 90 жылдар басы-жаңа мамандарды енгізу «Әлеуметтік педагогика», «Әлеуметтік жұмыс». Ғылымныың функциялары. ( А.В Мудрик). Негізгі категориялары және олардың байланысы. Әлеуметтік – педагогика қызметінің негізгі кезеңдері. Әлеуметтік – педагогикалық. ҚР әлеуметтік мәдени даму тұжырымдамасы т.б қжаттары. «Әлеуметтік басқару» түсінігі. Адам мен адамның кәсіби қатынастарының ерекшелігі. . Әлеуметтендіру және адамның қалыптасу онтогенезі ретінде. .«Әлеуметтендіру факторларының» ұғымы ( А.В Мудрик) оның әлеуметтік тәрбиедегі мәні. Факторларды топтастыру. Әлеуметтік басқарудың негізгі функциялары. Жеке адам әлеуметтік тәрбие мақсаты ретінде. Әркімнің жас ерекшелігіне байланысты жеке адам дамуының ерекшелігіне байланысты жеке адам дамуының әлеуметтану механизміндегі ерекшелігі. Әлеуметтік ортадағы коммуникация проблемасы. Әлеуметтендіру мезофакторларының рөлі : оның өзіндік қатынасы мен өзіндік әрекеті.Оқу жұмысының нәтижелері/ қорытынды бақылау түрлері

Болашақ әлеуметтік қызметкерлерді дайындаудағы әлеуметтік педагогикалық іс-әрекетін ғылыми тұрғыдан қалыптасудағы іскерлік пен дағдыға үйренеді./ емтиханПәннің аталуы

«Әлеуметтік жұмыстың кәсіби – этикалық негіздері»Қысқартылған атауы

ӘЖКЭНОқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, ОСӨЖ, СӨЖСеместр

3Оқытушының Т.А.Ә.

Жиенбекова Айнур АбрахмановнаДоцент /оқытушы:

доцентЖұмыс тілі

ҚазақшаОқу жоспарымен сәйкестігі

Кәсіби пәндер циклі, міндеттіОқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер -15 , ОСӨЖ-15, СӨЖ-15Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 45 сағатКредиттер/сынақ бірліктері

1Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: пәндi игеру үшiн жалпы орта бiлiм негiзiндегi әдебиет, әдептану, азаматтану,қазақстан тарихы пәндерiнен мазмұнынан хабардар болуы керекБілім беру мақсаттары/құзіреттілігі

Әлеуметтік қызмет жүйесі көп саналы, көп аспектілермен ерекшеленеді. Бұл әрекеттің нәтижелілігі маманның шеберлігіне, оның этикалық нормаларды, принциптерді сақтауымен белгілі кәсіби және іскерлік қабілеттерін дамытумен байланысты. Адамдарға көмек көрсете отырып, әлеуметтік қызметкерде жоғары адамгершілік мәдениетімен қатар, әлеуметтік жұмыстың кәсіби-этикалық нормаларын сақтауға тиісті.

Нәтижесінде:-Қазіргі кезде саяси-әлеуметтік, әлеуметтік-экономикалық және мәдении-әлеуметтік жағдайлар мамандар алдына, адамдар арасындағы өзара қатынасты жетік игеруді талап етеді.Әлеуметтік жұмыстың кәсіби құндылықтарын және стандарттарын зерттеу.Кәсіби іс-әрекеттің адамгершілік нормалары мен принциптер жүйесі ретінде әлеуметтік жұмыс этикасы туралы студенттерге білім беру.Әлеуметтік мәселелерді шешуде стандартты емес, ұтымды шешімдер табуға қабілеттерді қалыптастыру, әлеуметтік жұмыстағы этикалық дилеммаларды шешу, клиенттермен комуникативті қарым-қатынас жасауды қалыптастыру.Белгілі этикалық, жеке тұлғалық сананы қалыптастыру, кәсіби – этикалық нормаларды сақтауға даярлау.Студенттердің адамзатты мәдени жетістіктерін білуіне, мәдениеттіліктің қалыптасуы мен дамуына, негізгі түрлері мен жан-жақты танып білуге, халқымыздың әдеп, инабат, ізгілік, адамгершілік дәстүрді жетік игеруді үйрету. шындықпен әділдіктен ар-ождан тазалығын сақтау,ақыл ойды парасатты болу,барлық іс-әрекетінен,сөйлеген сөзінен қарым-қатынасынан көзқарасынан ғибрат иісі шығып тұруы қажет рухына кір салмау,үлкендерді тыңдау,құрметтеу,достықпен татулықты сақтау,инабатты қайырымды болу

Мазмұны

Дәрістер: Мораль адамның тәртібін реттейтін қоғамдық сананың формасы ретінде. Қоғамда этикалық дәстүр-лердің пайда болуы мен қалыптасуы. Этика. Кәсіби этика. Әлеуметтік жұмыс этикасы-ның негізгі категориялары, олардың сипаттамасы. Әлеуметтік жұмыс этикасы-ның негізгі функциялары. Қоғамның рухани дәстүр-лерінің өзекті дамуьшың ғылыми жолдары. Әлеуметтік мәдениет. Адамгершілік құндылықтары. Қайырымдылық мәдени әлеуметтік құбылыс ретінде. Әлеуметтік жұмыс өркениетті қоғамның феномені ретінде. Әлеуметтік жұмыстың гуманистік негіздері. Әлеуметтік жұмыстың моральдық реттеушілері.Әлеуметтік жұмыстың кәсіби құндылықтары. Әлеуметтік жұмыстың этикалық принциптері мен құндылықтарын бейнелейтін мамандықтың этикалық кодексі. Әлеуметтік жұмыстың негізгі құндылығы ретінде адамның, топтың, қоғамдастығының ар-ожданы. Әлеуметтік жұмыстың негізгі принципі ретінде жеке тұлғаны сыйлай білу принципі. Әлеуметтік қызметкердің клиенткпен, жұмыс проце-сіндегі өзінің әріптестері мен кәсіби қарым-қатынастары. Әлеуметтік, психологиялық, әлеуметтік-тұрмыстық қызметтерін көрсету. Әлеуметтік қызмет іс-әрекеті салаларындағы арнайы этикалық нормалар мен ережелер. Әлеуметтік қызмет іс-әрекеті салаларындағы арнайы этикалық нормалар мен ережелер. Әлеуметтік қызметкердің құндылықтар жүйесі кәсіби іс-әрекеттің нәтижелілігінің негізгі факторы ретінде. Кәсіби - этикалық норма-ларды және приициптерді сақтау үшін жеке-дара дайындық. Әлеуметтік қызметкердің интеллектуалдық, жалпы мәдени, адамгершілік потен-циалдары.

Әлеуметтік қызметкерлердің жеке қабілеттерінің үш тобы, олардың сипаты жәнс кәсіби іс-әрекеттің нәтижелі болуы. Білгілі элементтердің жүйесі ретінде әлеуметтік қызметкердің адамгершілік мәдениеті: этикалық ойлаудың мәдениеті, сезімталдық мәдениеті, тәртіп және қарым-қатынас мәдениеті.Этикалық ойлаудың негізгі компоненттерінің мәдениеті. Жеке тұлғаның қалыптасу мәдениеттінің тәрбиемен байланысы. Сезімталдық мәдениеті жеке тұлғаның рухани-адамгер-шілік қаситінің көрсеткіші ретінде; сезімталдық мәдени-етін қалыптастыру.

Оқу жұмысының нәтижелері/ қорытынды бақылау түрлері

Әлеуметтік мәселелерді қоя білу; жобаларды жоспарлай білу/ емтихан
2 Курс

4 семестр
Пәннің аталуы

Саясаттану

Қысқартылған атауы

Саясат.

Оқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Лекция, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

4

Оқытушының Т.А.Ж.:

Мырзабеков К.

Доцент/ оқытушы:

Аға оқытушы.

Жұмыс тілі

Қазақ тілі

Оқу жоспармен сайкестігі

Жалпы білім беру пәні, міндетті компонент

Оқу түрі/академиялық сағаттар саны

Лекция – 15, практикалық – 15, ОСӨЖ – 30, СӨЖ – 30.

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 90 сағат

Кредиттер/сынақ бірліктері

2 - кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттері: «Философия», «Әлеуметтану», «Экономикалық теория», «Құқық негіздері», «Қазақстан ратихы»

Білім беру мақсаттары/құзіреттілігі

«Саясаттану» курсының негізгі мақсаты студенттерге саяси өмір саласындағы күрделі құбылыстармен тенденцияларға өз бетінше талдау жасау дағдысын қалыптастыру, саясат туралы қажетті білім беру, студенттердің санасында ұғымдық ақпаратты қалыптастыруға ықпал ету.

Мазмұны

Лекция: Саясаттану - әлеуметтік гуманитарлық білім беру жүйесіндегі маңызды оқу пәні. Саясаттану саясаттың қызмет заңдарын, оның тарихи дамуын зерттейді. Саясаттанудың мазмұны, биліктің, мемлекеттің, мемлекетаралық қатынастардың мәселелері болып табылады. Саясаттану ғылым ретінде. Саясаттанудың объектісі және пәні. Саяси философия, саяси әлеуметтану, саяси этика, саяси тарих–саяси ғылымдардың құрамды бөліктері. Саяси ғылымның қалыптасуы мен дамуының негізгі кезеңдері. Ежелгі Шығыс, Ежелгі Греция, Ежелгі Рим. Ортағасырлық Еуропа, Қайта өрлеу, Ағарту дәуірлерінің саяси ойлары. ХХ ғасырдағы шетелдік саяси ой. Қазақстан саяси ойының тарихы.

Практикалық сабақтар: Салыстырмалы саясаттану. Қоғамдық өмір жүйесіндегі саясат. Саяси феномен ретіндегі билік. Оның ұғымы, тұжырымдамасы, құрылымы. Әлеуметтік–этникалық қауымдастықтар және ұлттық саясат. Ұлттық–мемлекеттік құрылымның түрлері. Қазақстан халқы этно саяси қауымдастық ретінде. Қоғамның саяси жүйесі. Д. Истон, Г. Алмонд және К. Дойч теориялары. Мемлекет және азаматтық қоғам, оның пайда болуы мен мәні. Азаматтық қоғам идеясының генезисі. Саяси партиялар және қоғамдық қозғалыстар, қазақ қоғамын қоғамдық өміріндегі олардың орны, рөлі және түсініктері. Саяси режимдер: түсінігі, түрлері. Қоғамды демократияландыру және саяси тұрғыдан жаңғырту. Демократияның тарихи формалары. Саяси жүйені жаңғырту түсінігі мен мәселелері. Саяси үдеріс және саяси қызмет. Саяси сана мен саяси мәдениет. Саяси элита мен саяси көшбасшылық. Саяси технологиялар. Әлемдік саясат пен халықаралық қатынастар. ҚР сыртқы саясаты, оның көпжақты сипаты. Қазіргі уақыттағы жаһандық мәселелер. Тәуелсіз Қазақстанның саяси мәселелері.

Жұмыстың нәтижелері/қорытынды бақылау түрлері

Студент қәзіргі қоғамдық құрылыспен саяси өмірдің мән-мағынасын терең түсініп білуге, адамдардың қоғамдағы жетекші қызметін түсініп білу қажет/емтихан.

Пәннің аталуы

Экономикалық теория негіздері

Қысқартылған атауы

ЭТН

Оқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәріс, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

4

Оқытушының Т.А.Ж.:

Ауешова К.Ж.

Доцент/ оқытушы:

Аға оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақ тілі, ағытшын тілі

Оқу жоспармен сайкестігі

Жалпы білім беру пәні, міндетті компонент

Оқу түрі/академиялық сағаттар саны

Лекция – 15, практикалық –15,ОСӨЖ – 30, СӨЖ– 30.

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 90 сағат

Кредиттер/сынақ бірліктері

2 - кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизитері: Жоғарғы оқу орындарынын бағдарламасына сәйкес көлемдегі білім алу үшін студент әдебиеттерімен, оқу құралдарымен, сөздіктермен, компьютермен жұмыс жасай білуі қажет.

Білім беру мақсаттары/құзіреттілігі

Экономикалық талдаудың қазіргі кездегі әдістерін және экономикалық модельдерді қолдану мен құру дағдыларын меңгеру; практикалық сұрақтарды шешу үшін теориялық әзірлемелерді қолдану бойынша іскерліктерді табу және экономикалық құбылыстарды сипаттаудың функционалдық методологиясын меңгеру.

Мазмұны

Лекция: Қоғам дамуындағы экономикальқ теорияньң орны мен рөлі. Экономикальқ теорияның негізгі мәселелері. Экономикалъқ удерістерді оку әдастері, ерекшешктері. Эконо­микалык даму заңдары мен категориялары және негізгі түсініктемелері. Экономикалық дамуның негізгі моделі экономикалық дамудағы тауарлы - каржылық қатынастар және нарьқ рөлі мен мәні. Постсоциалистік елдердегі нарыктық калыптасу зандары және олардьң кұралу ерекшелисгері, нарыктың негізгі заңдары мен категорияла­ры, жеке ұдайы өндірістік кағидалары, шығындардың қалыптасу ерекшеліктері мен түрлері, өнддрістік факторлар нарыгыньщ ерекшеліктері, олардың бағасы мен табысы.

Практикалық сабақтар: Микро және макродеңгейдегі экономика мәселелерінің өзара әрекеті, макроэкономикалық қалыптасу заңдылыктары, экономикалық өсу және оның түрлеріэ экономикалық цикл және әлеуметік-экономикалық цикл мәселелері. Экономикалық; өсуді қамтамасыз етудегі ақша несие және қаржылық саясатыньщң рөлі. Әлеумeтік саясагтың негізгі заңдылықтары. Халықаралық экономикалық қатынастар және олардың белгісіздік жағдайында пайда болған негізгі формалары. Макроэкономиалыө статистика.

Жұмыстың нәтижелері/қорытынды бақылау түрлері

Берілген курсы оқу нәтижесінде студенттер экономикалық процесстерді және құбылыстарды сипаттау және болжау үшін, сонымен қатар практикалық ұсыныстарды өңдеу үшін экономикалық модельдер мен әдістерді қолдану бойынша дағдаларды меңгереді/емтихан.
Пәннің аталуы

Әлеуметтік жұмыстың тарихы мен теориясыҚысқартылған атауы

ӘЖТТОқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖСеместр

4Оқытушының Т.А.Ә.

Дарибаева Раушан ДосқұлқызыДоцент /оқытушы:

пед.ғыл.канд., доцентЖұмыс тілі

казақшаОқу жоспарымен сәйкестігі

Базалық пәндер циклы, міндеттіОқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер -15, практикалық -15, ОСӨЖ-30, СӨЖ-30Еңбек сыйымдылығы

Барлығы –90сағатКредиттер/сынақ бірліктері

2Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: «Мамандықа қіріспе», «Әлеуметтану», «Жалпы эжәне әлеуметтік педагогика», «Әлеуметтік жұмыстың қәсіби этиқалық негіздері»Білім беру мақсаттары/құзіреттілігі

Әлеуметтік жұмыстың тарихи кезеңдердегі дамуы, оның әр түрлі теориялық-әдістемелік негіздерінің мазмұны бойынша осы оқу пәнінің іргелес сипаттағы маңызын талдап, студенттерге терең білім беруді үйрету.

Нәтижесінде:- : әлеуметтік көмектің тарихи модельдері мен әлеуметтік жұмыстың теориялық негіздерін қарастыруды таныстыру; студенттерге әр түрлі әлеуметтік топтарға көмек берудің тәсілдерін анықтауға бағдарландырып, оларды зерттеу жұмыстарының тәсілдеріне үйрету; болашақ жоғары білімді мамандарға тарихи мұраларды маңызды құндылық санатында қарап, оларға азаматтық және ізгілік сипатын қалыптастыру.

Мазмұны

Дәрістер: Халықты әлеуметтік қоғау:мәні,ұйымдастыру-құқықтық формалары. Білім жүйесіндегі әлеуметтік жұмыс. Денсаулық сақтау жүйесіндегі әлеуметтік жұмыс. Әлеуметтік қызмет корсету жүйесіндегі әлеуметтік қызмет. Пенитенциарлы мекемелердегі әлеуметтік жұмыс. Мәдени-демалыс қызмет жүйесіндегі әлеуметтік жұмыс. Қала мен ауылды жерлердегі әлеуметтік жұмыс. Өндірістегі әлеуметтік жұмыс. Әлеуметтік жұмыста кәсіби шеберлікті қалыптастыру проблемалары. Әлеуметтік қызметкер мен клиентің өзара әлеуметтік әрекеті. Әлеуметтік қызметкердің рухани-ізгілік бейнесі. Әлеуметтік жұмыстағы менеджмент. Әлеуметтік жұмыстың тиімділігі. Практикалық сабақтар: Әлеуметтік жұмыстың мемлекеттік-құқықтық негіздері.. Халықты әлеуметтік қорғау: мәні, ұйымдастыру-құқықтық формалары. Білім саласындағы әлеуметтік жұмыс. Денсаулық сақтау саласындағы әлеуметтік жұмыс. Әлеуметтік қызмет көрсету саласындағы әлеуметтік жұмыс. Пенитенциарлық мекемелердегі әлеуметтік жұмыс. Қала мен ауылды жерлердегі әлеуметтік жұмыс. Өндірістегі әлеуметтік жұмыс. Әлеуметтік жұмыста кәсіби шеберлікті қалыптастыру проблемалары. Әлеуметтік жұмыстағы менеджмент.Оқу жұмысының нәтижелері/ қорытынды бақылау түрлері

Әлеуметтік жұмыстың барлық модельдерінің формаларын тараптап,жұйелі терең білім беруді көздейді.Пәннің аталуы

Әлеуметтік саясатҚысқартылған атауы

ӘСОқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖСеместр

4Оқытушының Т.А.Ә.

Абенова Жаңылыс ШарыпханқызыДоцент /оқытушы:

Аға оқытушыЖұмыс тілі

қазақОқу жоспарымен сәйкестігі

Базалық пәндер циклы, міндеттіОқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер -30, практикалық -15, ОСӨЖ-45, СӨЖ-45Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135 сағатКредиттер/сынақ бірліктері

3Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: «Әлеуметтік педагогика», «Адам және қоғам», «тарих», «Мәдениеттану», «Психология», «Саясаттану», «Құқықтану» пәндері қажет.Білім беру мақсаттары/құзіреттілігі

Болашақ әлеуметтік сала мамандарын жұмысында әлеуметтік саясат мемлекет пен қоғамның әлеуметтік дамуы мақсаты туралы әрекеті және сол мақсатқа сәйкес келетін әлеуметтік көрсеткіштерге жету жөніндегі қызмет шеңберінде білім беру.Мазмұны

Дәрістер: Әлеуметтік саясат қоғамдық теория және практика ретінде. Әлеуметтік саясаттың мәні, мазмұны және мақсаты. Қоғамның әлеуметтік құрылымы. Ифра құрылым. Әлеуметтік трансформация және әлеуметтік қауіпсіздік. Әлеуметтік саясаттың объектісі, субъектісі, принциптері. Халық кірісінің саясаты. Еңбек қатынастары саласындағы саясат. Әлеуметтік-демографиялық мәселелер. Халықтың еңбекке қабілетсіз және тұрмыс тіршілігі төмен топтарын әлеуметтік қорғау. Әлеуметтік саланы дамытудың мемелекттік саясаты. Халықтың жеке категориялары бойынша саясат. Әлеуметтік саясатты жүзеге асырудың қаржылық және білікті мамандарымен қамтамасыз ету мәселелері. Әлеуметтік саясатты ақпараттық қамтамасыз ету. Әлеуметтік саясатқа байланысты әлеуметтік әріптестік. Әлеуметтік сясаттың шетелдік тәжірибесі.

Практикалық сабақтар: Әлеуметтік –еңбек саласы. Әлеуметтік саясат пен дамудың негізі ретінде. Әлеуметтік саясаттың мәні, мазмұны. Әлеуметтік қауіпсіздік және әлеуметтік трансформация. Мемлекеттік әлеуметтік саясаттың жүзеге асырылудағы ролі. Әлеуметтік саясаттың мемлекеттік емес субъект институттары. Аймақтық әлеуметік саясатты жүзеге асыру проблемалары. Еңбек қатынастары саласындағы әлеуметтік саясат. ҚР-ның әлеуметтік-демографиялық саясаты. Білім саласындағы мемлекеттік саясат. Денсаулық сақтау саласындағы мемелекттік саясат. Әлеуметтік саясат пен халықты әлеуметтік қорғаудың тығыз байланыстылығы. Отбасы әлеуметтік саясаты. Әлеуметтік сақтандырудың мемлекеттік саясаты. Мүгедектер мен қартайған адамдар жөніндегі мемлекеттік саясат. Жастар жөніндегі мемлекеттік саясат.Оқу жұмысының нәтижелері/ қорытынды бақылау түрлері

Болашақ әлеуметтік сала мамандары жұмысында әлеуметтік саясат мемлекет пен қоғамның әлеуметтік дамуы мақсаты туралы білім алады./ емтиханПәннің аталуы

Жастармен әлеуметтік жұмысҚысқартылған атауы

ЖӘЖОқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖСеместр

4Оқытушының Т.А.Ә.

Төлегенова Күлзия КалдыбековнаДоцент /оқытушы:

Аға оқытушыЖұмыс тілі

қазақОқу жоспарымен сәйкестігі

Кәсіби пәндер циклі,міндеттіОқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер -30, практикалық -15, ОСӨЖ-45, СӨЖ-45Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135 сағатКредиттер/сынақ бірліктері

3Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: «Әлеуметтану», «Мәдениеттану», «Адам және қоғам», «Саясаттану»Білім беру мақсаттары/құзіреттілігі

Болашақ әлеуметтік қызметкерлерді жастардың әлеуметтік-демографиялық, әлеуметтік-психологиялық және әлеуметтік-психологиялық және әлеуметтік- мәдени ерекшеліктерімен таныстыру, әлеуметтік жұмыс әр түрлі топтарының негізгі принциптері, әдістері мен тәсілдері жайлы білік-дағдыларды қалыптастыру.Мазмұны

Дәрістер: «Жастармен әлеуметтік жұмыс» курсына кіріспе.Жастар мәселесін педагогикада, психологияда, социологияда зерттеу.Өтпелі кезең қоғамындағы жастардың өзекті проблемалары.Жастар-қоғамның әлеуметтік–демографиялық тобы.Жас ұрпақтың әлеуметтік-психологиялық және әлеуметтік-мәдени сипаттамасы. «Жастар» ұғымы. Қоғамның әлеуметтік-демографиялық құрылымы, ондағы жастар орны мен рөлі. Жастар-қоғам ұрпағы, ұрпақ қатынастарындағы сабақтастық пен қарама-қайшылықЖастардың дифференциалдануы. Жастардың әлеуметтік проблемалары, олардың табиғаты мен өзектілігі. Жастарға білім берудің әлеуметтік проблемалары. Білім алу-жас адам дамуының құралы. Еңбек нарығындағы жастар.Еңбек нарығындағы жастар жағдайының ерекшеліктері. Жастардың отбасылық-тұрмыстық жағдайын қалыптастыру проблемалары. Жас отбасы қалыптасуының әлеуметтік-экономикалық және тұрмыстық проблемалары.Бос уақыттағы жастар проблемаласы.Бос уақыт, оның жастардың әлеуметтік дамуындағы маңызы. «Жастардың әлеуметтік саясаты» ұғымы. Әлеуметтік жастар саясатының мақсаты мен принциптері. Жастармен әлеуметтік жұмыстағы дифференциялды тәсілі. Жастармен жұмыстағы диференциялды тәсілдің негізгі принциптері.Жастар девиациясы әлеуметтік проблема.Девианттық тәртіпті жастармен әлеуметтік жұмыс.Жұмыссыз жастармен әлеуметтік жұмыс.Жастар жұмыссыздығының ерекшелігі. Республикадағы әлеуметтік қызмет жұмысының жұмыссыз жастырға көмек көрсетуі.«Мүгедек», «мүгедектік» ұғымдарының анықтамасы. Мүгедек жастар әлеуметтік жұмыс объектісі. Социономдардың жас отбасымен жұмысының негізгі бағыттары.«Жастардың бейресми бірлестіктері» ұғымы. Бейресми жастар бірлестіктерінің қызмет ету ерекшеліктері мен типологиясы. Жастармен жүргізілетін әлеуметтік жұмыстың халықаралық тәжірибедегі жалпылығы мен ерекшелігі. Әр түрлі категориялы жастармен әлеуметтік жұмыстың халықаралық тәжірибесі.

Практикалық сабақтар: Жастармен әлеуметтік жұмыс пәнінің мақсат-міндеттері. Социологиямен, әлеуметтік педагогикамен, әлеуметтік жұмыс теориясы және әдістемесімен байланысты. Қоғамның жас ұрпақтарының әлеуметтік-психологиялық және әлеуметтік-мәдени сипаттамасы.Жастардың жас белгілері-табиғи және әлеуметтік тұтастық. Жасөспірімдер мен бозбалалардың жас ерекшелік психологиясына әлеуметтік-мәдениетіне сипаттама. Қоғамның өтпелі кезең жағдайларында жастардың әлеуметтік проблемаларының шиеленісуі. Өтпелі кезеңдегі білім беру процесінің қиыншылықтары мен қайшылықтары, оларға жастардың бастапқы өмірлік мүмкіншіліктеріне әсері. Жастардың кәсіби дәрежесі және жұмыспен қамту мәселесі.Жас отбасы қалыптасуының әлеуметтік-экономикалық және тұрмыстық проблемалары. Қоғамның өтпелі кезең жағдайында жастардың қиыншылықтары мен үй-тұрмыс проблемаларын шешу мүмкіндіктері.Бос уақыттың жастардың әлеуметтік дамуындағы маңызы. Бос уақыт индустриясы мен «көпшілік мәдениет». Жастар саясаты-Қазақстан Республикасы әлеуметтік саясатының құрамды бөлігі.Республикадағы жастардың әлеуметтік қызмет жүйелерінің жай-күйі мен даму перспективалары. Әлеуметтік қорғау мен социономдар көмегін ең қажет ететін жастар тобы. Жастар девианттық мінез-құлқының девияциясының типологиясы. Социономдардың жұмыссыз жастарды әлеуметтік-психологиялық қолдау жұмысының формалры мен әдістері.Мүгедек жастардың медициналық, білім беретін және кәсіби еңбегі реабилитациясы бойынша социономдар қызметі.Жас отбасылармен жүргізілетін әлеуметтік жұмыстың бағыттары. Қазақстан Республикасындағы жастардың бейресми бірлестік топтары. Жастардың бей ресми бірлестіктермен социономдар жұмысының принциптері мен формалары. Әр түрлі категориялы жастармен әлеуметтік жұмыстың халықаралық тәжірибесі. Жастарға арналған әлеуметтік қызмет ұйымдастырудың халықаралық тәжірибесі.Оқу жұмысының нәтижелері/ қорытынды бақылау түрлері

Жастардың әлеуметтік-психологиялық ерекшелігін ескере отырып әлеуметтік мәселелерін шешудің технологияларын іс-тәжірибеде қолдана білу/ емтихан
Пәннің аталуы

Әлеуметтік этнография және демография
Қысқартылған аталуы:

ӘЭжД
Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәріс, практикалық,ОСӨЖ, СӨЖ
Семестр:

4
Оқытушының Т.А.Ә.

Саиткасимханова Д.М.
Доцент / оқытушы:

Аға оқытушы
Жұмыс тілі:

Қазақша
Оқу жоспарымен сәйкестігі:

Кәсіби пәндер циклы, міндетті компонент
Оқыту түрі / академиялық сағаттар саны

Дәріс – 15 сағат, практикалық сабақ – 15 сағат, ОСӨЖ - 30сағат, СӨЖ – 30 сағат
Еңбек сыйымдылығы:

Барлығы – 90 сағат
Кредиттер / сынақ бірліктері:

2
Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Әлеуметтік педагогика, Қазақстан тарихы,Балалық шақты әлеуметтік қорғау, Зейнетақымен қамтамасыз ету
Білім берудің мақсаттары / құзіреттілігі

«Әлеуметтік этнография және демография» пәнінің мақсаты: қоғамдағы дамуда этнографиялық , демографиялық және әлеуметтік – экономикалық процестердің мәні , мазмұны , сипатты белгілері және олардың әлеуметтік өмірдегі ықпалын көрсету. Болашақ мамандарға қажетті ғылым бағыты - әлем халықтарының әр түрлі этникалық даму кезеңдеріндегі тұрмыс – тірішілігі , шаруашылығы , материалдық және рухани мәдениеті , тілдік құрылымы табиғи қозғалыс жөнінде жүйелі білім беру. Әлеуметтік сала маманының практикалық қызметінде этнодемографиялық процестердің маңызын көрсету.
Мазмұны:

Дәрістер: Этнография пәні,зерттеу объектісі, ұғымдары, маңызы. Этникалық процестердің құрамы және ерекшеліктері. Әлем халықтарының негізгі классификациясы. Австралия және Океания халықтарының этнографиялық дамуы. Қазақ халқының тарихи-этнографиялық дамуы.Орта Азия халықтарының этникалық тарихы. Америка халықтарының әлеуметтік-этникалық дамуы. Африка халықтарының этнографиясы. Европа этностарының тарихи- этнографиялық дамуы. Демография пәні, зерттеу объектісі,маңызы. ХХ ғасырдың 30-40-шы жылдарында Қазақстандағы әлеуметтік- демографиялық ахуал. Миграцияның формалары мен негізгі бағыттары. Қазақстан Республикадағы ХХ ғасырдың 70-90ж.ж. Қазақстан Республикасында өтпелі экономика кезеңіндегі демографиялық процестердің сипатты белгілері.

Практикалық сабақ. Этникалық процестердің құрамы және ерекшеліктері. Әлем халықтарының негізгі классификациясы. Австралия және Океания халықтарының этнографиялық дамуы. Қазақ халқының тарихи-этнографиялық дамуы.Орта Азия халықтарының этникалық тарихы. Америка халықтарының әлеуметтік-этникалық дамуы. .Африка халықтарының этнографиясы. Европа этностарының тарихи- этнографиялық дамуы. Демография пәні, зерттеу объектісі,маңызы. ХХ ғасырдың 30-40-шы жылдарында Қазақстандағы әлеуметтік- демографиялық ахуал. Миграцияның формалары мен негізгі бағыттары. Қазақстан Республикадағы ХХ ғасырдың 70-90ж.ж. Қазақстан Республикасында өтпелі экономика кезеңіндегі демографиялық процестердің сипатты белгілері.
Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Әлеуметтік қызметкерді дайындау жүйесінде пәннің атқаратын ролі және оның маңызы. Басқа ғылымдармен пәнаралық өзара байланыс. Этнография мен демографияның заңдылықтарының ерекшелігін, арнаулы категориялары мен ұғымдары. Қазіргі өркениетте этнодемографиялық процестердітанып білудің қажеттілігі. Білім деңгейі апта сайын кіріспе және аралық бақылау арқылы, қорытынды білім деңгейі жазбаша емтихан арқылы тексеріледі.

Пәннің аталуы

Психодиагностика
Қысқартылған атауы

ПД
Оқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ
Семестр

4
Оқытушының Т.А.Ә.

Момбиева Гулмира Абуқызы
Доцент /оқытушы:

Аға оқытушы
Жұмыс тілі

Қазақ, орыс
Оқу жоспарымен сәйкестігі

Міндетті компонент (МК)
Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер -15, практикалық -15, ОСӨЖ-30, СӨЖ-30
Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 90 сағат
Кредиттер/сынақ бірліктері

2
Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Психология, Жалпы психология, Әлеуметтік психология, Жас ерекшелік психологиясы
Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

Курстың мақсаты: Оқу үрдісіндегі пәннің мақсаты жоғары оқу орындарындағы студенттерге жеке адамды психологиялық педагогикалық диагностикалау туралы білім беру.

Курс міндеті:

- студенттерді психологиялық - педагогикалық диагностикалаудың теориялық және әдістемелік мәселелерімен таныстыру.

- психометриялық ғылымның мазмұны қызметін зерттеу.- психокоррекциялық әсер ету мен психокоррекциялық жұмыс жүргізу әдіс-тәсілдерін меңгерту.
Мазмұны

Дәрістер: Психодиагностика пәні. Дифференциалды-диагностикалық зерттеу мен практикалық тексеріс міндеттерінің айырмашылықтары. Психодиагностиканың объективтілік критерийі. Психодиагностикалық тексеріс процесінің ерекшеліктері оның тиімділігінің критерийлері. Психодиагностиканың принциптері мен кәсіби-этикалық стандарттары. Әдіс және әдістеме түсініктері. Диагностикалау пәні бойынша, диагностикалау процедурасы бойынша-әдістеменің операционалды статусы бойынша, тесттік тапсырмалардың типі бойынша, ұсынылатын стимулдық материалдың сипаты бойынша, беретін жауаптың сипаты бойынша, өлшем процедурасының ішкі құрылымы бойынша ж/е т.б. Стандартталған (өлшемді, формалданған) ж/е экспертті (клиникалық, аз формалданған) әдістер. Диагностикалық берілгендердің негізгі типтері (L, Q, T-берілгендер). Бақылау мен олардың түрлері. Бақылаудың тиімді болудың шарттары: таңдамалылық, жүйелілік, толықтық. Аналитикалық бақылау: стандартталған ж/е қадағалаушы сипаты, бақылау бірліктерінің (белгілерінің), берілгендерді тіркеу тәсілдерінің (бақылау карточкалары, бақылау хаттамасы) ерекшеліктері. Эксперттік бағалаудың келісімділік ж/е интеграциялану мәселесі. Әдістің алуан түрлілігі. Тесттер әдісі. Өлшем деңгейлері мен шкалалары. Өлшемнің стандартты қатесі. Диагностикалық нормалардың түрлері: статистикалық, критериалды. Тесттер мен тестілеу процедурасына қатысты қойылатын талаптар. Тұлғалық сауалнамалардың растығы туралы мәселе. Проективті процедуралардың жіктелуі мен олардың қысқаша сипаттамасы. Тұлғаны диагностикалау әдістерінің күшті және әлсіз жақтары. Қарым-қатынас пен әлеуметтік қатынастар диагностикасы. Психологиялық диагностиканың мазмұны мен негізгі әдістері. Мамандықты таңдаудың психологиялық ерекшелігі. Оқушылардың қабілеттері мен дарындылығын диагностикалау.

Практикалық: Психодиагностиканың психологиялық диагноз қоятын ғылым ж/е практика ретіндегі негіздемелері: психологияның пәндік аймақтары, диференциалды психометрика, психологиялық білімдерді қолданудың практикалық салалары. Психодиагностикалық жағдайлар мен міндеттердің типологиясы. Тұлғаның психологиялық ерекшеліктерін анықтаудағы номотетикалық ж/е идеографиялық жолдар. Топтық ж/е индивидуалдық әдістер. Өлшеу процедурасының сенімділігі мен жарамдылығы. Бақылаудағы жүйелі қателер мен бақылау нәтижелерінің сенімділік мәселесі. Эксперттік бағалау әдісі бақылау сенімділігін жоғарылату тәсілі ретінде. Тесттік нормалар мен олардың репрезентативтілігін тексеру. Тесттер әдісінің артықшылықтары мен кемшіліктері. Тесттің құрама бөліктері. Мазмұны бойынша тесттердің жіктелуі ж/е олардың сипаттамасы: интеллект тесттері, жетістік тесттері, қабілет тесттері. Стандартталған тұлғалық сауалнамалар. Олардың түрлері, сұрақтардың формалары мен нәтижелерді нобаймен көрсету. Тұлғалық сауалнамалардың жеке топтарының қысқаша сипаттамасы. Субьективті шкалалау, таңдау мен сараптау әдістемелері Топтық динамика мен лидерліктің диагностикасы. Конфликтті мінез-құлық диагностикасы. Мектепке дайындықтың диагностикасы.Білімдерді оперативті тестілеу.Оқушылардың жеке басының ерекшеліктерін бағалау ж/е әлеуметтік –педагогикалық ықпал ету. Оқушылардың дезадаптациясының сипаттаушы-симптоматикалық ж/е себептік диагностикасы.Сынып пен студенттік топтағы өзара тұлға аралық қатынастарды диагностикалау. Әлеуметтік жұмыскердің іс-әрекетін диагностикалау берілгендерді алу мен қолданудың шарттары. Кәсіби консультациялау-дың дамытушы моделі, технологиясы.
Оқу жұмысының нәтижелері/ қорытынды бақылау түрлері

Оқыту іс-әрекет нәтижесінде студенттерде психодиагностикалық білімдерді қалыптастырып, оның заңдылықтары мен кәсіби-этикалық аспектілерін меңгереді. Тұлғалық және тұлғааралық қарым-қатынас, жеке тұлғалық қасиеттерді диагностикалау дағдылары мен ептіліктерін дамытады. Психодиагностика саласының негізгі принциптерімен, бағыттарымен және идеяларымен таныс болады./емтихан
Пәннің аталуы

Мүгедектермен әлеуметтік жұмыс
Қысқартылған аталуы:

МӘЖ
Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәріс, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ
Семестр:

4
Оқытушының Т.А.Ә.

Саиткасимханова Д.М.
Доцент / оқытушы:

Аға оқытушы
Жұмыс тілі:

Қазақша
Оқу жоспарымен сәйкестігі:

Кәсіби пәндер циклы, таңдау компоненті
Оқыту түрі / академиялық сағаттар саны

Дәріс – 15 сағат, практикалық сабақ – 15 сағат, ОСӨЖ 30-сағат, СӨЖ – 30 сағат
Еңбек сыйымдылығы:

Барлығы – 90 сағат
Кредиттер / сынақ бірліктері:

2
Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Әлеуметтік педагогика, Балалық шақты әлеуметтік қорғау
Білім берудің мақсаттары / құзіреттілігі

«Мүгедектермен әлеуметтік жұмыс» пәнiнiң мақсаты мүгедектерді әлеуметтік қорғау мен қызметінің, қарым - қатынас түсініктері, пән аралық байланыстарды орната білуі тиіс. Мүгедектермен әлеуметтік жұмыс пәндік міндеттерін қалыптастыру білуі қажет және мүгедектермен әлеуметтік жұмыс қызметің міндеттерінің айырмасын таба білуі.
Мазмұны:

Дәрістер: Мүгедектенудің (инвалидизация) ғылыми концепциялары. Аномальды мүгедектердің түрі. Аномальды мүгедек түсініктемесі. Мінез-құлқы бұзылған балалар. Психикалық мүгедек балалар. Мүгедектікті анықтайтын мекемелер. Мүгедектерге берілетін жеңілдіктермен артықшылықтар. Тұрғын үй мен коммуналдық қызмет саласында берілетін жеңілдіктер. Мүгедектерді арнайы транспорт түрлері мен жабдықтыру. Мүгедектіктің алдын алу, әлеуметтік сауықтыру. Мүгедектердің білім алуы және кәсіптік даярлықтан өту. Әлеуметтік қызметкердің мүгедектерді әлеуметтік қорғаудағы қызметі. Мүгедектігі бойынша берілетін әлеуметтік жәрдемақылар.

Практикалық сабақ. Қоршаған тұрмыстық орта ұғымы. “Стационарлық емес жағдайдағы жеке бейімделу” түсінігі. Мүгедектердің өмір сүруіне қажетті қосалқы бейімдеу құралдарды Мүгедектерді қоршаған ғимараттық -құрылыстық орталар. Құрылыстық ғимараттық орта түсінігі. Мүгедектерді қорғаудағы құрылыстық ғимараттарға заңдық нормативтік құжаттар. Жол жиегі мен жол асты көпірлеріндегі мүгедектерге қажетті жағдайлар. Мүгедектер мен оны қоршаған ортаның әлеуметтік психология ерекшеліктері. Мүгедектердің психологиялық проблемалары. Қоғам мен мүгедектер арасындағы өзара кедергі келтіретін психологиялық интеграциялар, оның себептері. Мүгедектердің өзіне тән психологиялық ерекшеліктері. Мүгедектік және оларға білім беру мен өндірістік орталары. Мүгедектерге арналған білім беру мекемелерді жабдықтау ерекшеліктері. Мүгедектерге білім беру мекемелерінің ауласындағы қозғалысты жеңілдету.
Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Студенттер «Мүгедектермен әлеуметтік жұмыс» пәнін оқу барысында мүгедектерді әлеуметтік қорғау, мүгедек балалардың құқықтары, міндеттері, Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдарының қызметі және т.б. туралы білімдері қалыптасады. Білім деңгейі апта сайын кіріспе және аралық бақылау арқылы, қорытынды білім деңгейі жазбаша емтихан арқылы тексеріледі.
Пәннің аталуы

Әлеуметтік сақтандыру
Қысқартылған аталуы:

ӘС
Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәріс, практикалық,ОСӨЖ, СӨЖ
Семестр:

4
Оқытушының Т.А.Ә.

Саиткасимханова Д.М.
Доцент / оқытушы:

Аға оқытушы
Жұмыс тілі:

Қазақша
Оқу жоспарымен сәйкестігі:

Кәсіби пәндер циклы, таңдау компоненті
Оқыту түрі / академиялық сағаттар саны

Дәріс – 15 сағат, практикалық сабақ – 15 сағат, ОСӨЖ 30-сағат, СӨЖ – 30 сағат
Еңбек сыйымдылығы:

Барлығы – 90 сағат
Кредиттер / сынақ бірліктері:

2
Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Әлеуметтік педагогика, Балалық шақты әлеуметтік қорғау, Саясаттану, Экономикалық теория негіздері
Білім берудің мақсаттары / құзіреттілігі

«Әлеуметтік сақтандыру» пәнiнiң мақсаты әлеуметтік сақтандыру мен әлеуметтік қызметінің, қарым - қатынас түсініктері, пән аралық байланыстарды орната білуі тиіс. Келешек әлеуметтік жұмыс мамандық иелеріне әлеуметтік сақтандыру аспектілерін терең түсінуге, олардың өз білімдері мен кәсіби шеберліктерін жетілдіруге қатысты дағдыларын қалыптастырады.
Мазмұны:

Дәрістер: Әлеуметтік сақтандыру мәселесі және оның қоғамдағы орны. Әлеуметтік сақтандырудің жалпы ережелері. Әлеуметтік сақтандыру жүйесінің мәні мен маңыздылығы. Әлеуметтік сақтандыру түсінігі. Әлеуметтік зейнетақылар. Әлеуметтік қамсыздандыру құқығындағы жәрдемақылар. Әлеуметтік жәрдемақылардың мөлшері және төлеу көздері Жинақтаушы зейнетақы қорларынан және сақтандыру ұйымдарынан зейнетақымен қамсыздандыру. Жинақтаушы зейнетақы қорларын ұйымдастыру. Жинақтаушы зейнетақы қорларының зейнетақы активтерін басқару.

Практикалық сабақ. Әлеуметтік сақтандыру мәселесі және оның қоғамдағы орны. Әлеуметтік сақтандырудің жалпы ережелері. Әлеуметтік сақтандыру жүйесінің мәні мен маңыздылығы. Әлеуметтік сақтандыру түсінігі. Әлеуметтік зейнетақылар. Әлеуметтік қамсыздандыру құқығындағы жәрдемақылар. Әлеуметтік жәрдемақылар-дың мөлшері және төлеу көздері. Жинақтаушы зейнетақы қорларынан және сақтандыру ұйымдарынан зейнетақымен қамсыздандыру.
Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Студенттер «Әлеуметтік сақтандыру» пәнін оқу барысында әлеуметтік қорғау, әлеуметтік сақтандыру, ҚР азаматтарының құқықтары, міндеттері, Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдарының қызметі және т.б. туралы білімдері қалыптасады. Білім деңгейі апта сайын кіріспе және аралық бақылау арқылы, қорытынды білім деңгейі жазбаша емтихан арқылы тексеріледі.
Пәннің аталуы

Денсаулық сақтау мекемелеріндегі әлеуметтік жұмыс
Қысқартылған аталуы:

ДСМӘЖ
Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәріс, ОСӨЖ, СӨЖ
Семестр:

4
Оқытушының Т.А.Ә.

Саиткасимханова Д.М.
Доцент / оқытушы:

Аға оқытушы
Жұмыс тілі:

Қазақша
Оқу жоспарымен сәйкестігі:

Кәсіби пәндер циклы, таңдау компоненті
Оқыту түрі / академиялық сағаттар саны

Дәріс – 15 сағат, практикалық сабақ – 15 сағат, ОСӨЖ 30-сағат, СӨЖ – 30 сағат
Еңбек сыйымдылығы:

Барлығы – 90 сағат
Кредиттер / сынақ бірліктері:

2
Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Әлеуметтік педагогика, Балалық шақты әлеуметтік қорғау, Мүгедектермен әлеуметтік жұмыс
Білім берудің мақсаттары / құзіреттілігі

«Денсаулық сақтау органдарымен әлеуметтік жұмыс» пәнiнiң мақсаты әлеуметтік сақтандыру мен әлеуметтік қызметінің, қарым - қатынас түсініктері, пән аралық байланыстарды орната білуі тиіс. Келешек әлеуметтік жұмыс мамандық иелеріне денсаулық сақтау органдарының аспектілерін терең түсінуге, олардың өз білімдері мен кәсіби шеберліктерін жетілдіруге қатысты дағдыларын қалыптастырады.
Мазмұны:

Дәрістер: «Денсаулық сақтау органдарымен әлеуметтік жұмыс» пәнiне кіріспе. «Денсаулық сақтау органдарымен әлеуметтік жұмыс» пәнiнің мақсаты, міндеттері, ұғымы. Денсаулық сақтау органдарының жалпы ережелері. Денсаулық сақтау органдарының жүйесінің мәні мен маңыздылығы. Әлеуметтік сақтандыру түсінігі. Әлеуметтік сақтандыру мәселесі және оның қоғамдағы орны. Денсаулық сақтау органдарымен әлеуметтік қызметкердің жұмыс істеу әдістемесі.

Практикалық сабақ. «Денсаулық сақтау органдарымен әлеуметтік жұмыс» пәнiнің түсініктемесі. «Денсаулық сақтау органдарымен әлеуметтік жұмыс» пәнiнің мақсаты, міндеттері, ұғымы. ҚР Денсаулық сақтау органдарының жалпы ережелері. Денсаулық сақтау органдарының жүйесінің мәні мен маңыздылығы. Әлеуметтік сақтандыру мәселесі және оның қоғамдағы орны. Денсаулық сақтау органдарымен әлеуметтік қызметкердің жұмыс істеу әдістері.
Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Студенттер «Денсаулық сақтау органдарымен әлеуметтік жұмыс» пәнін оқу барысында денсаулық сақтау органдарын әлеуметтік қорғау, әлеуметтік сақтандыру, ҚР азаматтарының құқықтары, міндеттері, Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдарының қызметі және т.б. туралы білімдері қалыптасады. Білім деңгейі апта сайын кіріспе және аралық бақылау арқылы, қорытынды білім деңгейі жазбаша емтихан арқылы тексеріледі.
Каталог: sites -> default -> files
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Ермұхан Бекмахановқа Сыздайды жаным, мұздайды қаным, жан аға!
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Жамбыл атындағы Мемлекеттік жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Қызылорда облысының жер – су атаулары қызылорда, 2013 жыл сыр елі қызылорда облысы
files -> ОҚу курсының каталогы 050117 қазақ тілі мен әдебиеті
files -> Өмірбаяндық деректеме
files -> Жиырма үш жыл бір ғұмыр
files -> Пәнінің мұғалімі Ищанова Эльмира Абайқызы Қазақ әдебиеті ( 6 «б» сынып ) Сабақтың тақырыбы


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет