Оқу үрдісін кітаппен қамтамасыз ету картасыбет1/6
Дата26.08.2017
өлшемі1,73 Mb.
  1   2   3   4   5   6
Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің

оқу үрдісін кітаппен қамтамасыз ету картасы

5В050800 "Учет и аудит " бакалавр мамандығы бойынша

2011-2012 оқу жылы жылы 1 қырқүйек

-------------------------------------------

Карта книгообеспеченности

учебного процесса СГУ им. Шакарима

по специальност 5В050800" Учет и аудит " бакалавр

на 1 сентября 2011-2012
п/п

Учебная дисциплина по профессии, специальности

Кол-во обучающихся

Учебная литература (названия, автор), указанная в программе воспитания и обучения, дисциплины в качестве обязательной

Кол-во экз

Дополнительная учебная литература (название, год издания, авторы), рекомендованная Центральным исполнительным органом РК к использованию

Кол-во экз.


І курс


1

История Казахстана

26/37

Қуандық, Е.С. Қазақстан тарихы (ХХ және ХХІ ғасырдың алғашқы жылдарындағы республика тарихының өзекті мәселелері бойынша лекциялар.- Алматы: Дәуір, 2009

30

Қадырғали,б.Қ. Тарих-и Оразмұхаммед / би Қосымұлы Жалайыр Қадырғали.- Алматы, 2007

2


Мусин,Ч. Қазақстан тарихы.- Алматы, 2008

20

Алаш қозғалысы = Движение Алаш. Т.3. 1-ші кітап: Құжаттар мен материалдар жинағы / Е.М.Грибанов.- Алматы:, 2007

2


Берденова К.Ә. Қазақстан тарихы.-Алматы,2008

1

Алаш қозғалысы = Движение Алаш. Т.3. 2-ші кітап: Құжаттар мен материалдар жинағы / Е.М.Грибанов.- Алматы:, 2007

2


Мұхамедов,М.Б. Қазақстан тарихы.- Алматы, 2007

17

Қабышұлы,И. Түран әлемі: Түркі-монғол халықтарының тарихы.- Алматы: 2007

14


Қазақстанның жаңа және қазіргі заман тарихы / Қ. С. Қаражан.- Алматы, 2005

10

Қазақ ұлт-азаттық қозғалысы: Көп томдық. Т.6. Туркестан - колония (Очерк истории колониальной политики русского царизма в Ср. Азии) / П.Г.Галузо.- Астана, 2007

2


Қазақстан тәуелсіздігінің қалыптасу тарихы/ А.С. Сағынғали, = История становления независимости Казахстана.- Алматы, 2008

2

Қазақстан тарихы туралы Қытай деректемелері Т.1,2,3,4,5. – А., 2005;

233


Мусин Ч. Қазақстан тарихы.-А.,2000, 2003;

133

Қазақ өнерінің тарихы: Үш томдық. Т.3. 1-ші кітап. ХІХ ғасыр және ХХ ғасырдың бірінші жартысы / Б. Құндақбайұлы.- Алматы, 2008

2


Қазақстан тарихы (көне заманнан бүгінге дейін) 4 томдық.1 Т..- А., 1996;

9

Шәлекенов У.Х. Түріктердің отырықшы өркениеті.-А.,2002;

50.


Қазақстан тарихы (көне заманнан бүгінге дейін) 5 томдық.2Т..- А., 1998;

6

Гумилев Л. Көнетүріктер .-А.,1994

3


Қазақстан тарихы көне заманнан бүгінге дейін. 5 томдық. Т.3 /М.Х.Асылбеков, = История Казахстана с древнейших времен до наших дней.- Алматы, 2002

4

Байпаков,К.М. Ежелгі қазақстан тарихы: (Ежелгі заманнан б.з.-дың Ү ғасырына дейін).- Алматы, 1996

5


Рысбайұлы,К.Қазақстан Республикасының тарихы.- Алматы, 2001

176

Қазақстан тарихы туралы Түркі деректемелері Т.1,2,3,4,5. – А., 2005;

100


Артықбаев Ж. Қазақстантарихы.- Астана,2000;

2

Қинаятұлы,З. Шыңғыс хан және Қазақ мемлекеті: Екі томдық. 1-кітап. Шыңғыс хан: Зерттеу.- Алматы, 2008

2


Қазақстан тарихы: Хрестоматия.-А.,1994;

18

Озғанбай Ө. Ресей мемлекеттік думасы және Қазақстан (1905-1917).-А.,1999;

10


Мыңжан Н. Қазақтың қысқаша тарихы.-А.,1994;

20

Бекмаханов Е. Қазақстан 19 ғасырдың 20-30 жылдарында.-А.,1994;

6
прочиеҚаражановҚ.С. Қазақстан тарихы. Студенттердің өзіндік дайындалуына арналған оқулық.- Алматы, 2001

7
Қазақстан жаңа және қазіргі заман тарихы. / Қ.С.Қаражан– А., 2005;

20
Әбуев,Қ. Қазақстан тарихының "Ақтаңдақ" беттерінен.- Алматы, 1994

1
Тоғысбайұлы,Б. Тарихтың ашылмаған беттері.- Астана, 2001

1
Қозыбаев М.Қ. 1986 желтоқсан: дақпырт және шындық.- Алматы:, 1996

5На русском языкеСовременная история Казахстана / Б. Г. Аяган,.- Алматы: Раритет, 2010

455

Букейханов, А.Н. Казахи: историко-этнографические труды.- Астана, 2007;

3


Современная история Казахстана: Хрестоматия / А. Ауанасова,.- Алматы, 2010

230

Аспандияров, Б. Образование Букеевской орды и ее ликвидация.- А., 2007

2


Артыкбаев, Ж.О.История Казахстана: Учебник / Ж.О. Артыкбаев.- Астана, 2007

10

Байпаков, К. Великий Шелковый путь на территории Казахстана.- А., 2007;

2


История Казахстана: народы и культуры/ Н.Э. Масанов, Ж.Б. Абылхожин, И.В. Ерофеева и др.- Алматы: Дайк-Пресс, 2000.- 600 с.- (Сорос-Қазақстанқоры).
Букейханов, А.Н. Казахи: историко-этнографические труды.- Астана, 2007

3


Алтаев, А.Ш. История Казахстана: Хрестоматия. Т.1 .- А., 2008;

27

Артыкбаев Ж.О. Материалы к истории правящего дома казахов. – А., 2001

10


Алтаев, А.Ш. История Казахстана: Хрестоматия. Т.2 .- А., 2008;

27

История Казахстана в арабских источниках. Т.1,3. – А., 2005

35


Алтаев, А.Ш. Краткие очерки истории Казахстана.- А., 2008.,

46

История Казахстана в русских источниках. Т.1, 2– А., 2005

6


Алтаев, А.Ш. Краткие очерки истории Казахстана.- А., 2008.;

46

Бекмаханов Е.Б. Казахстан в 20-40 годы Х1Х века .- А., 1994

16


История Казахстана с древнейших времен до наших дней (очерк).-А.,1993

20

Озганбай О. Государственная дума России и Казахстана (1905-1917).-А.,2000

23


История Казахстана с древнейших времен до наших дней. В 5 т. .Т.1-2/ М.Х.Асылбеков и др..-А.,2000

4

Прошлое Казахстана в схемах и таблицах:История, политика, право.-А.,2001

5


История Казахстана с древнейших времен до наших дней.В 5т.Т.3 / М.Х.Асылбеков и др..-А.,2000

15

История Казахстана: белые пятна.-А.,1991

4


Асфендияров С. История Казахстана (с древнейших времен).- А.- 1998

4

Кляшторный С.Г. Казахстан летопись трех тысячелетий.-А.,1992

18


Абдакимов А. История Казахстана ( с древнейших времен до наших дней).- А., 2000

134

История Казахстана с древнейших времен до наших дней / Ж.К.Таймагамбетов.- А., 1993

6


Абжанов К.С. История Казахстана.-А.,2002

40

Тынышпаев,М. История, этнография и археология казахского народа.- Астана, 2007

3


Кузембайұлы А. История Республики Казахстан.-Астана, 2000

10

Восстание 1916 года в Средней Азии: [сборник документов] / П.Г. Галузо [Орта Азиядағы 1916 жылғыкөтеріліс].- Астана, 2007

2


Кан Г. История Казахстана.-А.,2000

176

Козыбаев М.К. Декабрь 1986 года: факты и размышления.- Алматы, 1997

3


Шаймерденова М.Д. История Казахстана с древнейших времен до середины 20 века.-А.,2000

57

АбдировМ. Завоевание Казахстана царской Россией и борьба казахского народа за независимость: Из истории военно-казачьей колонизации края в конце XVI-начале XX веков.- Астана, 2000

3


Шеретов С.Г. История Казахстана (1985-2000).-А.,2002

5

История Казахстана в произведениях античных авторов. Т.1. Древнегреческие авторы о Великой Степи / А.Н. Гаркавец.- Астана, 2005

1
Новейшая история Казахстана (1939- 2005 гг.) : Хрестоматия: /К.С. Каражанова.- Алматы,2006

10
Исторические личности/ Б. Тогусбаев.- Алматы, 2007

2


Электронные изданияИстория Казахстана с древнейших времен до наших дней. В 2-х ч. [Эл.ресурс]. Ч.1. Казахстан в древности и средневековье. Эпоха Казахского ханства. Казахстан в составе Российской империи: курс лекций / Е.К.Кубеев,.- Караганда, 2005

1
История Казахстана с древнейших времен до наших дней. В 2-х ч. [Эл.ресурс]. Ч.2. Казахстан в период советской власти: курс лекций / Е.К.Кубеев,.- Караганда, 2005

1
История Казахстана в датах и событиях [Электронный ресурс].- Караганда, 2005

1
История Казахстана [Электронный ресурс]: курс лекций / Каражана.- Алматы:, 2008

12

Философия


26/37

Кішібеков Д. Философия.-А.,2002., 2008

109

Әлемдік философиялық мұра: 20- томдық. 1-20 том. / Құраст. Қ. Әлжан, А. Хамидов.- Алматы, 2008.

347


Мырзалы, С. Философия.- Алматы, 2008.

31

Баласағұн, Ж. Құтты білік/ [Көне түркі тілінен ауд., алғы сөзі мен түсініктерін жазған А.Қ.Егеубаев].- Алматы, 2007

3


Қазақтың тарих философиясы .-Астана,2006

40

Есім, Ғ. Жар жағасы: Философиялық новеллалар мен эсселер.- А., 2007

14


Ғабитов Т. Философия . – А., 2003

50

әл-Фараби, Ә.Н. Шығармалар жинағы: 10 томдық. Т.1.-10 Метафизика / Ә. Нысанбаев,.- Астана, 2007

20


Философия тарихы .-Астана,2006.

40

Фарабитану./Ә.Нысанбаев.-Астана,2006

40


Алтай Ж. Философия тарихы.-А.,1999

10

Философиялық антропология. Мәдениет философиясы. Дін илософиясы/Ә.Нысанбаев.-Астана, 2006

40


Нысанбаев Ә. Қысқаша философия тарихы.-А.,1999

5

Ислам философиясы / Нысанбаев,ж.б..-Астана,2005

3

Каталог: ebook -> umm
umm -> ПОӘК 042-18-29 8/03-2013 №1 басылым 05. 09. 2013
umm -> Жалпы және заң психологиясы терминдерінің қысқаша сөздігі. І бөлім. Жалпы психология пәнінің терминдері
umm -> 6М 011700- «Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы» Магистранттарға арналған
umm -> ПОӘК 042-14-5-05. 02. 20. 22/2013 № басылым
umm -> «Ежелгі дәуір әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті», 5В012100- Қазақ тілінде
umm -> Оқытушы үшін «Қазақстан тарихы»
umm -> Әбікенова Гүлнафис Төкенқызы Қазақ тіліндегі эпистолярлық стильдің лингвистикалық сипаты
umm -> Педагогика кафедрасы


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет