Програма «Болгарська мова та читання. 1-4 класи»бет9/9
Дата31.12.2019
өлшемі0.85 Mb.
түріПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9


4 класс


Съдържание на учебния материал

Държавните изисквания за степента на ообразователната подготоака на учениците

Литературни произведения

Обемът на четенето се разширява и се систематизира чрез обобщение на знанията, придобити през предходните години, както и чрез привличане на нови жанрове и имена.

Произведения на българската детска литература, които са достъпни и интересни за учениците от тази възрастова категория ученици , и имат художествено-естетична стойност.

Устно народно творчество: малки български фолклорни форми - детски песнички, игри, гатанки, скоропоговорки, броилки, детски фолклор (придружаващ игри), приказки, поговорки, пословици, легенди, народни песни.

Малки фолклорни форми от други народи, преведени на български език.

Българска литературна приказка (3-4 приказки, избрани от учителя).

Поезия. Детски стихотворения от българските поети (по 1-2 сюжетни, пейзажни, хумористични, фантастични стихотворения, по избор на учителя).

Залъгалки, небивалици, български и чужди в превод на български език (1-4 творби, по избор на учителя).

Проза (разкази, откъси от повести, създадени от българските писатели и от чуждестранни писатели в превод на български език (2-3 произведения на българските писатели, 1-2 творби на чуждестранните автори , по избор на учителя).

Хумористична произведения на български писатели (1-2творби, избрани от учителя).

Научно-художествена литература: неголемипо обем творби, адаптирани към възрастта на учениците (1-2 произведения , по избор на учителя).

Чуждестранна литература на български език: приказки от различни народи (3-4 приказки, по избор на учителя).

Българска справочна литература в контекста на задачите на литературното развитие на младшите ученици.

Страниците на списания за деца.
Ученикът:

 • има представа за обема на детското четене: назовава теми на литературните произведения за деца; свързва прочетената творба с определен жанр;

 • разграничава народни и литературни приказки; проза, поезия и драматични произведения;

 • знае наизуст 6-7 стихотворения, 8-10 пословици и поговорки и може да тълкува съдържанието им;

 • знае и назовава малки български фолклорни форми;

 • познава българските детски писатели и творбите им;

 • знае имената на чужди детски писатели, чиито произведения се четат през учебната година в превод на български език, както и техните произведения;

 • знае съдържанието на 4-5 литературни приказки;

 • разказва за значението на книги в живота на човека;
Формиране и развитие на навиците за четене

Съвършенстване на уменията за съзнателно, правилно, изразително четене съгласно основните норми на българското литературно произношение.

Съвършенстване на навиците за четене наум.

Подобряване на скоростта на четене на глас, разширяване областта на четене.

По-нататъшно подобряване на звуковата култура на речта, изработване на ясна дикция. Подобряване на произносителните умения според нормите на българския правоговор: правилно изговаряне и акцентуване по време на четене.

Съвършенстване на уменията за откриване и семантично идентифициране на думите в текста, употребени в пряко или переносно значение, семантични връзки между изреченията и частите на текста.

Съвършенстване на навиците за езиковата догадка; за цялостно възприемане и разбиране на текста.

Съвършенстване на уменията за изразително четене.

Развитие и съвършенстване на уменията да се спазват паузи между изреченията, ритмичните паузи, с помощта на най-елементарните похвати да се регулира скоростта на четенето, силата на гласа и на тона, в зависимост от съдържанието и жанровата специфика на творбата.
 • в края на учебната година чете на глас правилно, съзнателно, изразително не по- малко от 80 думи на минута;

 • чете наум със скорост не по-малко от 100 думи на минута;

 • свободно използва при четене речеви средства за изразителност (тон, темпо, логическо ударение), самостоятелно и с помощта на учителя;

 • в процеса на четене правилно произнася и акцентува думи, в съответствие с българския правоговор;

 • разбира и тълкува значението на думите в текста, употребени в пряко или преносно значение;

 • открива в текста непознати думи и изрази; думи, изречения и части от текста, свързани помежду си;

 • обяснява връзките между факти, събития;

 • изпълнява различни задачи и упражнения, които се фокусират върху развитие на речевия апарат, разширяване на оперативната област на зрението, подпомагат езиковата догадка, развитие на темпото на четене на глас и наум, способстват за развитие на паметта и умения за елементарно анализиране на текст;

Читателски опит

Литературоведска пропедевтика

Развитие на умения самостоятелно да се определят: тема и основна идея на творбата, сюжет и композиция , без употребата на термини, действията на героя, главни и второстепенни персонажи на творбата; да се откриват в текста портрети на персонажите по молба на учителя; да се анализира езикът на творбата. Пейзаж, портрет, диалог като композиционни елементи на творбата.

Автор на творбата. Епизоди от живота на един писател. Съвършенстване на представата за езика на творбата (образност и точност на използване на думите). Съвършенстване на уменията в текста да се откриват сравнения, епитети, метафори (без употребата на термини).

По-нататъшното запознаване с жанровите особености на детския фолклор, гатанки, приказки, стихотворения, разкази.

Български народни социално-битови приказки. Наблюдения върху структурните им особености, отражение на народния бит и особеностите на езика на творбата.

Легенда като творба-преразказ, разказваща за събития, факти, хора, като тайнствена, фантастична приказка. Героите от легенди.

Повест, разказ като прозаически творби. Разлика в структурата им. Типове персонажи: положителни, отрицателни; мотиви на действията им.

Исторически разкази за деца.

Хумористични произведения за деца. Анализиране на авторския избор на лексиката за описване на герои, създаване на комични ситуации.

Подобряването на осведомеността за жанровата специфика на творбата.

Съвършенстване на навиците за семантичен и структурен анализ на текста (през учебната година).

Съвършенстване на уменията да се определят средства за художествена изразителност,за емоционално отношение към съдържанието на произведението.

Повишаване на уменията за възпроизвеждане на художествени образи чрез сравнение на реално и образно описание на предмет или явление.

Съвършенстване на уменията за изразяване на впечатленията си от прочетеното с помощта на свързани изказвания. Устни и писмени изказвания на базата на прочетеното.

Самостоятелно възпроизвеждане на съдържанието на текста с отчитане на езиковите му особености. Съвършенстване на уменията за определяне на общо емоционално настроение на творбата; за използване на подходящи думи от текста за описване на събитията, главните герои и т.н.

Самостоятелно съставяне на елементарен план за неголеми текстове. Съвършенстване на уменията за питане и отговаряне, за съставяне на диалози (по 7-8 реплики).
 • самостоятелно определя и описва какво е изобразено в творбата;

 • свободно отговаря на въпроси по текста;

 • самостоятелно формулира въпроси по текста, съставя диалози (6-8 реплики);

 • идентифицира и описва елементи на сюжета;

 • намира в текста събитие, инцидент, епизод и разказва за тях;

 • самостоятелно възпроизвежда поредица от събития в творбата;

 • назовава и характеризира персонажите; разграничава ги според поведението и постъпките им;

 • разказва за автора и отделни събития от неговата биография и литературното му творчество;

 • посочва името на автора и названието на творбата му;

 • разказва за най-елементарните жанрови особености на малките фолклорни форми;

 • чете текст на роли (по молба на учителя);

 • рецетира стихотворения и разказва по памет малки прозаични текстове;

 • отговаря на въпросите, задавани от учителя и може да открие в текста отговори за преразказване на съдържанието;

 • анализира реч, действия, мотиви на персонажите (с помощта на учителя);

 • намира в текста следните елементи: знак, дума, изречение, текст, епизод и т.н.;

 • преразказва съдържанието на текста с отчитане на езиковите му особености;

 • определя емоционално настроение на творбата;

 • съставя устни и писмени кратки изказвания по съдържанието на прочетеното;

 • самостоятелно определя жанровите характеристики на социално-битови приказки, легенди, разкази,повести;

 • участва в драматизации; съставя и инсценира диалозите;

 • умее да идентифицира в текста елементите, характерни за разкази, описания, размисли;

 • умее да съставя елементарен план на текста;

 • преразказва текстове;

може да изкаже и да докаже мнението си;


Опитът на четене и книжовна дейност

По-нататъшно развитие на творческата дейност на учениците въз основа на прочетеното (илюстриране на художествени образи от творбата, създаване на словесни картини, разкази порисунки, игрови ситуации вербална смес от снимки, истории със снимки, създаване на игрови ситуации за четене на роли).

Обсъждане на творческите работи. Дописване на приказки, легенди и разкази.

Усъвършенстване на уменията за написване на съчинения-миниатюри по наблюдение. Развитие на уменията за устно разказване от името на някой персонаж. Изпълняване на творчески задачи въз основа на възприятието на различни видове изкуство: творбите на писатели, художници, композитори.

Работа с книгата: усъвършенстване на умения, необходими за самостоятелно откриване на творбата по списъка на творбите; за разграничаване на детски книги по типа на издаването; за подбиране на книги по определена тема.

Извънкласно четене.

Съвършенстване на уменията за самостоятелно запознаване с нова книга, за определяне на приблизителното й съдържанието с помощта на отделни компоненти на извънтекстовата информация.Повишаване на уменията за използването на справочна литература; за самостоятелно четене на детски периодични издания; за участие в обсъждане на прочетеното.

 • измисля словесни картини към епизоди,разкази по рисунки, по собствените си наблюдения;

 • диференцира съдържанието на научно-популярна и художествена детска книга въз основа на външните им показатели и на справочно-илюстративния апарат;

 • самостоятелно се ориентира в литературни сбирки и хрестоматии;

 • инсценира диалози по съдържанието на прочетеното;

 • изказва оценката си;

 • преразказва творбата от името на персонажи, като променя времето на действието;

 • самостоятелно избира нужната книга от тематичния списък; книги по определена тема;

 • самостоятелно пише анотация към книгата;

 • самостоятелно чете периодични издания за деца, по молба на учителя намира съответната информация;

 • в час по извънкласно четене участва активно в обсъждането на литературните произведения, прочетени самостоятелно.

Литературни произведения

2. класАвтор

Литературно произведение

Бележки

1

П.Р.Славейков

«Малък Пенчо»
2

В.Каралийчев

«Магьосникът и птиците»
3

Йордан Радичков

«За да имаш приятели» /откъс/
4

Ран Босилек

«Родна стряха»
5

Трайко Симеонов

«Есен»
6

Елин Пелин

«Сиромашко лято»Елин Пелин

«Сливи за смет»Ран Босилек

«Отишла баба за дренки»Ран Босилек

«Дядо и ряпа»Ангел Каралийчев

«Неволята»

драматизация
Братя Грим

«Спящата хубавица»

/откъс по избор

на учителя/


Ханс Христиан Андерсен

«Царкинята върху граховото зърно»
Иван Вазов

«Левски»Христо Ботев

«Жив е той»

изразително четене
Васил Ив. Стоянов

Най-добричка /откъс/

наизуст
Чичо Стоян

«При мама и при татко»Чичо Стоян

Поздрав на мама

изразително четене

и рецитиране

(по избор)

Асен Босев

Благодаря ти, мамо!
Йордан Струбел

Баба Марта бързала

Допълнително: български традиции и обичаи – Коледа, Нова година, 1 март,

24 май

Цани Гинчев

«Кирил и Методий»
Гео Милев

«Дядо Коледа»
Лела Милева

«Карнавал в гората»

драматизация
Гатанки, залъгалки, скоропоговорки, игри

по избор на учителя
Народни песни
4-5 литературни извънпрограмни произведения

по избор на учителя
Четене, устно преразказване на текста, илюстриране на прочетенето с рисунки, диалози със съучениците.

Текстовете се избират по рекомендация

на учителя


Годишен преговор
3. класАвтор

Литературно произведение

Бележки

1

Георги Райчев

«Трепетлика»
2

Антоан дьо Сент Егзюпери

«Малкият принц»

/откъс по избор на учителя/

3

Марк Твен

«Том Сойер»

4

Лев Толстой

«Филипок»

5

Ангел Каралийчев

«Старите хора»
6

Елин Пелин

«Дядо мраз и внучките му»
7

Шарл Перо

«Пепеляшка»
8
«Хитър Петър и господарят» и др. приказки заХитър Петър
9

Иван Вазов

Де е България

наизуст

10

Ран Босилек

«Родна реч»

наизуст

11

Чичо Стоян

«Приятели»
12

Валери Петров

«Меко казано»
13

П.Р.Славейков

«Петел и елмаз»
14

Добри Чинтулов

«Вятър ечи, Балкан стене»
15

Елисавета Багряна

«През прозореца»
16

Гатанки, залъгалки, скоропоговорки, игри

по избор на учителя

16

Народни песни

18

4-5 литературни извънпрограмни произведения

по избор на учителя

19

Четене, устно преразказване на текста, илюстриране на прочетенето с рисунки, диалози със съучениците.

Текстовете се избират по рекомендация

на учителя20

Годишен преговор
4. класАвтор

Литературно произведение

Бележки

1

Старогръцки митове

«Олимп»
2

«Митът за Прометей»
3

Библейски притчи

«Завръщането на блудния син»
4

Елин Пелин

«Ян Бибиян»

/откъс по избор на учителя/

5

Марк Твен

«Принцът и просякът»

6

Астрид Линдгрен

«Братята с лъвски сърца»
7
«Малкият Хитър Петър»

драматизация

8
«Кума Лиса кръстница»
9
«Златното момче»
10

Шарл Перо

«Котаракът с чизми»
11

Братя Грим

«Снежанка»

устен преразказ

12

Ханс Христиан Андерсен

«Новите дрехи на царя»
13

Иван Вазов

«Песента на синчеца»
14

Дора Габе

«Вечер»
15

П.Р.Славейков

«Татковина»

наизуст

16

«Изворът на Белоногата»

/откъси по избор на учителя/

17

Валери Петров

«Бяла приказка»
18

Иван Цанев

«Пеперудено стихотворение»

наизуст

19

Гатанки, залъгалки, скоропоговорки, народни песни

по избор на учителя

20

Народни песни

по избор на учителя

21

4-5 литературни извънпрограмни произведения

по избор на учителя

22

Четене, устно преразказване на текста, илюстриране на прочетенето с рисунки, диалози със съучениците.

Текстовете се избират по рекомендация

на учителя23

Годишен преговор
Автори:

Терзі В.М., доцент кафедри загального та слов’янського мовознавства Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, кандидат педагогічних наук; 

Бучацька Т.Г., начальник Одеської філії Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОНмолодьспорту України
ЗМІСТ

Болгарська мова

Пояснювальна записка .............................................................................2

1 клас.........................................................................................................17

2 клас.........................................................................................................25

3 клас.........................................................................................................34

4 клас.........................................................................................................44

Пояснителна бележка .............................................................................54

1 клас.........................................................................................................69

2 клас.........................................................................................................77

3 клас.........................................................................................................87

4 клас.........................................................................................................98

Читання

Пояснювальна записка...........................................................................109

2 клас.......................................................................................................117

3 клас.......................................................................................................125

4 клас.......................................................................................................137

Пояснителна бележка ...........................................................................147

2 клас.......................................................................................................154

3 клас.......................................................................................................160

4 клас.......................................................................................................168

Литературни произведения....................................................................175


Програму підготували:
ТЕРЗІ Вероніка Мечеславівна 

БУЧАЦЬКА Тетяна ГригорівнаДостарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет