Программа Форма ф со пгу 18. 2/06


Құрастырушы: аға оқытушы ______________ Г.Т. Итыбаевабет2/4
Дата17.02.2018
өлшемі0.87 Mb.
түріРабочая программа
1   2   3   4

Құрастырушы: аға оқытушы ______________ Г.Т. Итыбаева


Машинажасау және стандарттау кафедрасыӨндірістік практика бойынша


050732 - Стандарттау, метрология және сертификаттау мамандығының студенттеріне арналған

ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
Бағдарлама мамандықтың 3.08.358-2006 Мемлекеттік жалпы міндетті білім стандартының негізінде құрастырылған, ҚР БҒМ №779 бұйрығымен бекітілген.

Кафедра отырысында ұсынылды «___»_________________200_ж.

Хаттама №_____

Кафедра меңгерушісі_______________ И.А. Шумейко

Металлургия, машина жасау және көлік факультеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданған «_____»______________200_ж. Хаттама №____ОӘК торағасы_____________________ Ахметов Ж.ЕКЕЛІСІЛДІ
Факультет деканы ______________ Тоқтағанов Т.Т. «___»___________200_ж.МАҚҰЛДАНДЫ

ЖжӘҚБ бастығы_______________ Варакута А.А. «____»____________200_ж.
Кіріспе

Ондірістік практика специалистерді дайындауда метрологиядан, стандартизациялаудан және сертификациядаудан ең қажетті этап болады. Практиканы жүргізетін орын университеттің оқулық шеберханаларында орнатылған қажетті технологиялық қуралдардан болады.

Құралдардың техникалық жағдайы және еңбек қауіпсыздын жағдайы шеберхана меңгерушісінің жауапкершілігінде болады.

Практика 4-ші семестрінде екі апталығында 60 сағат көлемінде жүргізіледі.    1. Практиканың максаты және міндеті

Практиканың максаты: алғашқы икемделуі профессионалды іске теоретикалық білімін бекіту,(орнып) оқуда алынған білімін «Технологиялық үрдістері машина жасау өнідірісінің», «Теоретикалық механика», практикалық дағдысын бөлшектерді жасауда, жұмыста өлшеуіш құралдарын меңгеру, өнімнің сапалық мөлшерінің бағасы және берілген заттың сапасын сақтау үшін әуістерді қолдану.

Өндірістік практиканың міндеті:


  • практикалық әдістерді игеру теміркесетін станоктар бойынша, өлшеуіш және кескіш құралдарын, дайындықтарды;

  • барлық сапаны сақтау процедурасымен танысу;

- сапаның көрсеткіштерін білу (тексеру);

- темір кесетін станокпен, олардың түрлерімен, құрылысымен, технологиялық мүмкіндігімен танысу;

- стандартизациялық сұрақтармен, өлшемдерді ұйым-дастырумен танысу;

- қолда бар нормативті-техникалық құжаттармен танысу.

Студенттің міндеті іс тәжірибеде жүргенде:

- программада қаралған іс тәжірибенің толық көлемдегі тапсырманы орындау;

- университеттің зертханаларындағы ішкі күн тәртібі ережесіне бағыну;

- техникалық қауіпсіздық ережесін, еңбек қорғау және өндірістін тазалығын сақтау ережесін талдап және қатал мұқият орындау;

- іс тәжірибе жүргізілген уақытқа күнделік есеп жүргізу.

    1. Іс тәжірибені ұйымдастыру

Студенттер «Металлургия, машина жасау және көлік» факультетінің оқу шеберханаларында және зертханаларында іс тәжірибені өтеді; лекциялық және іс тәжірибе тапсырмаларының дұрыстығын, молшерлі-техникалық құжаттарының өңделуін іс тәжірибе басқарушы тексеру жүргізеді студенттер бірінші сабақта қойылатын талаптармен танысады, техника қауыпсыздығының ережелерін отеді. Әрбір студент жекеленген тапсырмаларды күнделігінде оңдейді.    1. Іс тәжірибенің мазмұны

Қойылған мақсат және тапсырма іс тәжірибенің мазмүның анықтайды. Тажірибе жетекшісі және факультетінің оқу шеберлері іс тәжірибенің мазмұның қойылған мақсат және тапсыпма бойынша анықтайды, іс тәжірибеде жұмыс істеу даәдыларын техникалық өнімдермен және метал өңдейтін қурал сайманмен, онымен бірге мөлшерлі-техникалық құжаттармен танысады (ЕСКД) мемлекеттік стандарт
    1. Тәжірибенің тақырыптың жоспары
Тақырып ережелерінің атау

Сағаттар саны

Кіріспе және жұмыс тәртібі

2

Оқу шеберханасындағы техника қауыпсыздығы және өртке қарсы шаралар.

2

Жазық бетін белгілеу

2

Слесарлық операциялар: шабу, егеу, түзету, ию, кесу қыру, ысқылау және жетілдіру

10

Бұрғылау, үңгіштеу, ұңғылау. Бұранда беттерді өңдеу.

2

Слесарьлық құрастыру жұмыстары: құрастыру ажырайтын қосылыс; құрастыру ажырамайтын қосылыс

2

Токар станогының құрылысымен танысу.

3

Станокты басқару және оны жөнге келтіру.

6

Сыртқы цилиндрды және торец беттерді өңдеу.

6

Цилиндрдын ішкі беттерін өңдеу

4

Сыртқы конустық бетті өңдеу.

4

Конустық тесікті қырнап және ұнғылап өңдеу.

2

Тетіктің фасонды бөлігін өңдеу және бетті түзету.

2

Бұранданы шыбықтап және сығымдап кесу.

3

Бұранданы кескішпен кесу

4

Фрезер станогының құрылысымен танысу. Фрезер станогымен жұмыс істегенде негізгі әдістерін меңгеру.

3

Бұрғылау станогының құрылысымен танысу. Бұрғылау станогымен жұмыс істегенде негізгі әдістерін меңгеру.

3

Барлығы

603.2 Тәжірибе сабағының мазмұны және орындалуы

Бөлім 1 Дайындықтың сапасын бақылау операциясын талдау

Тақырып 1 Кіріспе сабақ. Оқу шеберханасында техникалық кауыпсыздықтан инструктаж өткізу. Машинажасау өнімдерінің сапасына жалпы талаптар.

Тақырып 2 Слесарлық өндеудің технологиясы белгілеу, құралардар және белгілеу құралдары. Жұмыс орнык ұйымдастыру.

Тақырып. 3 Металды тузету. Ию, кесу металды. Құралдың тұрлері, осы операцияларда қолданылатын. Дайындықтарды өлшеу құралы.
Тақырып. 4 Егеу құралдар және егейтін беттін түрлері. Студентке егеуленген беттін сапасын бақылау.

Тақырып. 5 Қыру. Қырудың құрылымы. Қырудың сапасын бақылау.

Тақырып. 6 Ысқылау. Ысқылау әдістері. Ысқылау үшін құралдар.

Тақырып. 7 Тойтару. Тойтару қосылыстарының түрлері.

Құралдар және қосымша саймандар тойтару үшін.Тойтару қосылысының сапасын бақылау. Тойтарудың жарамсыз болған түрлері.Тақырып 8. Еріту және қосу технологиясы құралдары және операцияның сапасын боқылау.

Бөлім 2 Техникалық өлшемдердін негізі


Тақырып 1 Физикалық көлем және оның өлшемі. Өлшеу құралының қателігі.

Тақырып 2 Өлшеу құралын таңдау топтастыру және өлшеу әдістері.

Тақырып 3 Өлшем құралы өнімнің сапасының бағасын білу үшін.

Тақырып 4 Құралдар сызықтың өлшемдер үшің. Штангенқұралдары. Микрометрикалық тереңдік өлшемі және ішкі өлшем. Тексеру және құралдарды түзету.

Тақырып 5 Калибрлер. Калибрлерді топтастыру.

Тақырып 6 Құралдар және бұрыштармен конустарды өлшеу әдістері. Бұрыштық және конустық калибрлер.

Тақырып 7 Иінді-механикалық саймандар ұзындықты өлшеу үшін. Топтастыру және бекіту. Өлшем тәжірибесі.
Бөлім 3 Метал кесетін құралсайманды білу, тапсырманы орындау заттың сапасын бақылаумен бірге

Тақырып 1 Метал кесетін станоктар. Топтастыру және станоктар түрі.

Тақырып 2 Токарлық станоктардың құрылымымен танысу. Станоктардың негізі тармақтарының құрылысы және керектігі. Жұмыс орнын ұйымдастыру станокты жүргізу және оны оңдау.

Тақырып 3 Токарлық станоктарда өңделудін түрлерін білу. Токарлық станокқа дайындықты бекіту әдістері.

Тақырып 4 Түрі және механикалық токарлық кескіштін ереншелігі. Құрамы және кескіштін геометриясы.

Тақырып 5 Бұрғылау станоктарының құрылысымен танысу. Бұрғылау станогының жұмыс барысында негізі приемын меңгеру. Бұрғылау және тесікті кеңейту.

Тақырып 6 Түрі және бұрғыны қолданылатын орын. Құралымы және бұрғылау геометрия сыкесу кестесі бұрғылау кезінде.

Тақырып 7 Фрезерлық станоктың құрылысымен танысу. Фрезеровканың құралы жұмыс орынын уйымдастыру.

Бөлім 4 Нормативті-техникалық құжаттармен танысу. Мемлекеттік стандарттардың структурасын игеру бөлшекті өңдейтін құралға, өлшем құралына

Тақырып 1 Құқұқтың мөлшері, заңшығарушы акт (заңдар), нормативті актілер, стандарттың табиғи заңдылығы.

Тақырып 2 Ғылыми-техникалық стандарттар, инженерлер қоғамы және басқада қоғамдық қосылымдар.

Тақырып 3 Жалпы талаптар құрастыруға, бояндауға, мәнерлеуге және стандарттың мазмұнына және нормативті құжаттардың сөздеріне.

4 Іс тәжірибенің нәтижесін жинақтау

Іс тәжірибемен танысқаннан кейін студент сынақ тапсырады белгіленген өнімді жасап станокта шебердін жеке тапсырмасын орындап және оған нормативті – техникалық құжат толтырады.

Есеп міндетті түрде тапсырманы іс тәжірибенін әрбір бөліміне, істің кезегімен нормативті – техникалық құжаттарды және істелінген жұмыстың қортындысын баяндау.

Токарлық – бұрандама кескіш станогы 16К20 моделінде іс қыймыл жону, ішін кеңейту, мұфтыға бұранда кесу, жеке тапсырмамен білікті жасау орындалады.

Бұрғылау станогы 2А135 моделінде іс қыймыл бұрғылау, саңрау және тесілген тесіктерді кеңейту, зенкерлеу жасалынады.

Консолды – фрезерлі станогы 6Н81 моделінде жазық беттерді фрезерлеу жүргізіледі.

Студент есебін іс тәжірибені басқарушыға тапсырады.

Іс тәжірибенің нәтижесін қортындылай басқарушы 5 балдық жүйемен баға қояды.5 Әдебиет
1 Макиенко Н.И. практические работы по слесарному делу: Учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. школа., 1987. – 192 с.: ил.

2 Васильев А.С. Основы метрологии и технические измерения: Учеб. пособие – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1988.- 240 с.

3 Фещенко В.Н., Махмутов Р.Х. Токарная обработка: Учеб. пособие. – М.: «Высшая школа», 1990.

4 Слепенин В.А. Руководство для обучения токарей по металлу: Учебно-практ. пособие.- М.: «Высшая школа», 1983.

5 Горелышев И. Г., Кропивницкий Н. Н. Слесарно-сборные работы. – Л.: Машиностроение, Ленингр. отделение, 1982. – 319 с., ил.6 Косяченко А.П., Молчан И.А. Слесарное дело. – М.: Машиностроение, 1964.
Бағдарлама және

әдістемелік ұсыныстар
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
«Машинажасау және стандарттау» кафедрасы

Өндірістік практика (3 курс) бойынша

050732 – Стандарттау, метрология және сертификаттау

мамандығының студенттеріне арналған

БАҒДАРЛАМА ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАР

Павлодар


Практиканы өту бойынша бағдарлама және әдістемелік ұсыныстарды бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/21
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

___________ Пфейфер Н.Э.

(қолы)


«___»____________20___ж.Өндірістік практика (3 курс) бойынша


050732 – Стандарттау, сертификаттау және метрология мамандығының студенттеріне арналған

БАҒДАРЛАМА ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР
Бағдарлама мамандықтың 3.08.358-2006 Мемлекеттік жалпы міндетті білім стандартының және ҚР ГОСО 5.03.005-2009 «Қазақстан Республикасының білім беру жүйесі. Кәсіптік практика. Негізгі ережелер» негізінде құрастырылған.
Құрастырушы: каф. меңгерушісі, профессор, т.ғ.к. Шумейко И. А.
Машинажасау және стандарттау кафедрасы
Кафедра отырысында ұсынылды «___»_________________20__ж.

Хаттама №_____Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Методические указания по прохождению учебной практики для студентов специальности 5В020400 «Культурология»
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Бағдарламасының титулдық пму ұс н 18. 4/19 парағы (syllabus) Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 2/06 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
umk -> Программа Форма ф со пгу 18. 2/06 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет