Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдарыPdf көрінісі
бет11/55
Дата26.12.2019
өлшемі8.24 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   55

Литература

 

1. Азимов, Э.Г. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам) / Э.Г. Азимов, А.Н. Щукин. – М.: ИКАР, 2009. – 

с.103.  


2. Кузьменко,  О.Д./  Рогова,  Г.В.  Учебное  чтение,  его  содержание  и 

формы,  Общая  методика  обучения  иностранным  языкам.  Хрестоматия.  –М.: 

Рус.яз, 1991. – С. 240-241. 

3. Фоломкина, С.К. Обучение чтению на иностранном языке внеязыковом 93 

 

вузе/учеб.-метод.пособие;  2-е  изд.,  испр.;  Учебно-метод.пособие;  ВУЗ.  –  М.: Высшая школа, 2005. –103 с.  

4. Шубин, Э.П.Языковаякоммуникация и обучение иностранным языкам / 

Э. П. Шубин. М.: Просвещение, 1972. –С.11.  

5. Носович, Е.В. Параметры аутентичного учебного текста / Е.В. Носович, 

Р.П. Мильруд // ИЯШ. – 1999. – С.11-18.  

 

  

12 ЖЫЛДЫҚ БІЛІМ БЕРУ ЖАҒДАЙЫНДА ШЖМ БІЛІМ БЕРУ 

ПРОЦЕСІН ҦЙЫМДАСТЫРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Жусупова Ж.А. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

Ақтӛбе қ., Қазақстан 

zhanna.zhusupova@inbox.ru

 

 

Мақалада  білім  беру  мазмұнын  жаңарту  аясында  шағын  жинақталған мектептерде 

оқу-тәрбие 

процесін 

ұйымдастырудың 

мәселелері 

қарастырылған.  Еліміздің  білім беру  саласында кӛтеріліп жатқан  мәселердің 

бірі,  шағын  жинақталған  мектеп  проблемасы  болғаныменен,  әлі  де  болса 

шешілмей  жатқан  жолдары,  соның  ішінде  педагогикалық  жоғары  оқу 

орындарының  оқу  процесінде  арнайы  оқу  пәндерінің  жоқтығы,  болашақ 

педагог  мамандардың  ШЖМ-ның  оқу-тәрбие  процесіне  дайын  еместігін 

аңғартады. 

 

Білім  беруді  дамытудың  2011-2020  жылдарға  арналған  мемлекеттік бағдарламасында орта білім саласындағы негізгі басымдықтардың бірі ретінде 

шағын жинақталған мектептердің мәселесін шешу қойылған.  

Бұл  мәселені  шешудің  ең  ұтымды  әдісі  ШЖМ-де  әртүрлі  жастағы 

балаларды қамтитын топтарда оқытуды ұйымдастыруға мүмкіндік беретін білім 

берудің кіріктірілген мазмұнының жаңаша жолдарын жасау болып табылады. 

Білім  беру  мазмұнын  жаңарту  аясында  жасалған  бағдарламалар  әрбір 

мұғалімнен  жаңаша  жұмыс  істеуін,  батыл  шығармашылық  ізденісін, 

оқушылардың  белсенділігі  мен  қызығушылығын  арттыруды  талап  етеді. 

Сондықтан,  мұғалім  ӛз  білімін  жан-жақты  жетілдіре  отырып,  оқушыны 

қызықтырып оқыту керек екені сӛзсіз. 

Білімнің  сапасын  кӛтеру,  оқушылардың  біліктілігін,  ойлау  мәдениетін 

қалыптастыру,  жеке  тұлғаның  ішкі  әлемін,  ӛзіндік  түсінуін,  ӛзіндік  дамуын 

қамтамасыз ету, оқытуда белгілі бір нәрсеге жету мәселесін кӛтеруде.  

Әрбір    мемлекеттің  болашағы  мектебінде  шыңдалады  десек,  ертең  осы 

елге ие болып, тізгінін ұстар азаматтар бүгінгі мектеп оқушысы болғандықтан, 

барлық мектептердегі білім беру, сабақ мазмұны, бүгінгі жайы, даму бағыттары 

бүкіл қоғамның, мемлекеттің назарында. 


94 

 

Соның  ішіндегі  ең  басты  проблема  шағын  комплектілі  мектептер  үшін мұғалімдер  дайындау  болып  табылады.  Ӛйткені  шағын  комплектілі 

мектептерде    сабақ  құрылымы  мұғалім  басшылығымен  және  ӛз  бетімен 

орындалатын 

жұмыстардан 

тұратындықтан, 

айтылған 

проблеманы 

оқушылардың  ӛзбетінше  орындайтын  жұмыстарын  дұрыс  әрі  ӛнімді 

ұйымдастыра білетін мұғалім  ғана шеше алады.  

Қазақстан  Республикасының  президенті  Н.Ә.Назарбаевтың  білім  беру 

қызметкерлерінің  Республикалық  кеңесінде  сӛйлеген  сӛзінде  шағын 

комплектілі  мектептерге  деген  қамқорлықтың  жетіспейтіндігі,  оларға  тиісті 

дәрежеде  кӛңіл  бӛлудің  қажеттігі,  шағын  комплектілі  мектептердің  ешқандай 

негізсіз  жабылып  жатқандығы,  мұғалім  кадрлардың  тұрақсыздығы  жӛнінде 

айтылған болатын. 

Статистикалық  мәліметтер  бойынша  соңғы  15  жылда  Қазақстанда 

олардың  саны  2  есеге  ӛсті. Жалпы  білім  беретін 7516  мектептің 4133-і  шағын 

жинақталған,  яғни  олар  республикадағы  барлық  мектептер  санының  54,9 

пайызын  құрайды.  Қабылданып  жатқан  шараларға  қарамастан  шағын 

жинақталған 

мектептердегі 

білім 


сапасы 

қанағаттанарлықсыз, 

жас 

мамандардың  оқу-тәрбие  процесін  ұйымдастыру  шеберлігі  жоқ,  жоғары педагогикалық оқу орындарында ШЖМ оқу процесін ұйымдастыру бағытында 

оқу пәндері қарастырлмаған.  

Шағын 

комплектілі мектепке 

қатысты 


айтылатын 

кӛптеген 

проблемалардың  мазмұны  да  кӛбінесе  оқу-тәрбие  процесін  ұйымдастыру 

жағдайы, мұғалімдердің біліктілігі мен қайта дайындау жүйесі, оқу-әдістемелік, 

материалдық-техникалық жағынан қамтамасыз етілуі және т.б. тӛңірегінде. 

Ақтӛбе  облысы  бойынша  жалпы  білім беретін  мектептердің  67-70  %-ын  

шағын комплектілі мектептер құрайтынын және жоғарыда аталған мәселелерді 

ескерсек, онда қазіргі кезде педагогикалық мамандар даярлайтын оқу орындары 

алдында  тек  жалпы  мектеп  мұғалімдерін  ғана  емес,  шағын  комплектілі 

мектептерде  де  ӛз  мәнінде  жұмыс  жасай  алатын  мамандар  даярлау  міндеті 

қойылып отырғаны түсінікті болар еді. 

Шағын  комплектілі  мектептердің  біріктірілген  сыныптарымен  жұмыс 

жасайтын  мұғалімнің  ең  негізгі  педагогикалық  міндеті  -  жалпы  білім  беретін 

мектептің бір сыныбымен ғана жұмыс жасайтын мұғалім сияқты оқу жоспары 

мен  бағдарламаны  жүзеге  асыру  болып  табылады.  Кӛпшілік  жағдайда  екі 

сыныпты қатар оқытқан кезде мұны толық мәнінде жүзеге асыру мүмкін емес, 

себебі оқушылармен тікелей жұмыс жасауға мұғалім уақытының тең жартысы 

ғана қалады деген проблеманы кӛтерушілер де бар.  

Шағын  жинақталған  мектептің  бәрінде  бірдей  мұғалім  үш  сыныпты 

немесе тӛрт сыныпты қатар оқыта бермеуі де мүмкін. Кей жерде бірінші, екінші 

немесе бірінші  мен екінші, сол секілді бірінші  мен үшінші сыныптар болады. 

Мұндай  жағдайда  мұғалімнің  қиыншылығын  жеңуге  қалай  кӛмектесу  керек? 

Сабақтың мазмұнды болуы оған мұғалімнің қалай дайындалуына байланысты. 

Шағын  комплектілі  мектептердің  кӛпшілігіне  тән  жағдай  бір  ғана  мұғалім 

басқаратын  жинақталған  сыныптардың  сабақ  процесі.  Мұндай  сабақты  ӛткізу 


95 

 

мұғалімнен  үлкен  шеберлік  пен  шығармашылықты  талап  етеді.Шағын комплектілі  мектептегі  оқыту  процесі  ӛзгеше.  Себебі,  мұғалім  бірнеше 

сыныппен  қатар  жұмыс  істейді  және  оқушылар  уақыт  басым  кӛпшілігінде  ӛз 

бетінше  жұмыс  істеуі  қажет.  Оқушылардың  ӛз  бетінше  орындайтын 

жұмыстары  –  олардың  ӛз  бетінше  білім  алуын,  тиісті  дағдыларды  меңгеруін 

қажет етеді. 

Сондықтан  сабақтарда  тек  білімдік  мақсаттарды  шешіп  қоймай, 

оқушылардың  жекелік  қабілеттерін,  қасиеттерін  дамытудың  жолдарын 

қарастырып,  белсенділігін,  ізденімпаздығын,  қызығушылығын  арттыру  қажет. 

Бұл  мәселелерді  шешуде  ӛз  бетінше  орындалатын  жұмыс  маңызды  роль 

атқарады. Ӛзіндік жұмыс – оқушы бойындағы қабілеттерін дамытып, олардың 

ӛшуіне  жол  бермей  оның  рухани  күшін  нығайтып,  ӛмірден  ӛз  орнын  табуға, 

ӛзін-ӛзі  жетілдіруге,  ӛзін-ӛзі  тануға  мүмкіндік  береді.  Сондықтанда  ӛзіндік 

жұмыстар 

оқушы 


шығармашылығын, 

дербестігін, 

белсенділігін, 

қызығушылығын  ұштайтындай  болып  ұйымдастырылуы  керек.  Сонда  ғана  ӛз 

ӛміріне  ӛзгеріс  енгізе  алатын,  ӛз  бетінше  білім  негізін  меңгере  алатын  жеке 

тұлғаны  қалыптастыруға болады. 

Бұл  қасиеттерді  қалыптастыру  мұғалімнің  негізгі  міндеті.  Себебі  білім 

сапасы - мұғалімдер қызметінің сапасы.  Бүгінгі жаңа дәуірдің,  жаңарған елдің 

мұғаліміне қойылатын талаптың жүгі ауыр. Мұғалімдер бастауыш саты оқушы 

тұлғасы  мен  санасының  қарқынды  дамитын,  құнды,  қайталанбайтын  кезеңі, 

үздіксіз білім берудің алғашқы сатысы екендігін үнемі естен шығармауы тиіс. 

Бұл  кезеңде  білім  берудегі  мақсат  -  бастауыш  сынып  оқушыларының 

ашылмаған  қабілетін  ашу,  әрі  қарай  дамыту,  пәнге  қызығушылығын  арттыру, 

қазіргі заман талабына сай білім беру. Ал, заман талабы - ӛзі ізденіп, ӛз бетімен 

білім негізін меңгере алатын, еркін, шығармашыл тұлға дайындау. 

Сондықтан  да  мұғалім  сабақ  берудің  әдістерін  үнемі  жетілдіріп,  оның 

түрлері мен тәсілдерін ӛзгертіп отырса, олардың сабаққа деген ынтасы артып, 

ізденімпаздық дағдысы жетіле түседі. 

Оқу-тәрбие  процесінде  мұғалім  мен  оқушы  арасындағы  қарым-

қатынастың  атқаратын  ролі  ерекше.  Мұны  дұрыс  шешкен  мұғалім  ӛз 

оқушыларының  жүрегіне  жол  тауып,  олардың  ӛзі  оқытатын  пәнге  қызығуын 

арттырады. Біз күнделікті оқу-тәрбие процесінде оқушыға «бала» деп қарамай, 

оны    «адам»  деп  тануымыз  керек.  Оқушының  сырт  пішінінен,  ақыл-ой, 

білімділігі,  белсенділігі,  темпераменті,  мінез-құлқынан  байқалады.  Сондықтан 

да оқушылармен дұрыс қарым-қатынаста болу үшін осы ерекшеліктерді ескере, 

әртүрлі жұмыстар жүргізіледі. 

Республикада  оқыту  мазмұны  жаңартылып,  жаңа  буын  оқулықтарының 

негізін  де  жасалған  бағдарламалар  бастауыш  мектептің  жаңа  жүйеге  кӛшуін, 

әрбір  мұғалімнен  жаңаша  жұмыс  істеуін,  шығармашылық  ізденісін, 

оқушылардың белсенділігі мен қызығушылығын арттыруды талап етеді. 

«ҚР-да  12  жылдық  білім  беру  жағдайындағы  шағын  жинақталған 

мектептерді дамыту тұжырымдамасы» (жоба, Алматы-2008.) негізінде: 

 

болашақ  мұғалімдерге  біріктірілген  сыныптарда  сабақ  ӛткізудің 96 

 

әдістемесін үйрету;  

шағын  комплектілі мектептердегі сабақ құрылымы, уақытты ұтымды 

бӛлу,  әр  түрлі  жастағы  субъектілердің  ӛзара  қарым-қатынасын 

ұйымдастыру жолдарымен таныстыру; 

 

студенттердің  шағын    комплектілі  мектептерден  ӛндірістік тәжірибеден ӛтуін қамтамасыз ету; 

 

сыныптарды біріктіріп оқытуға байланысты мұғалімге де, оқушыға да ауырлық  түсіретін  психологиялық  ахуалды  жеңе  білу  жолдарын 

оқып-үйрену; 

 

болашақ  маманның  шағын  комплектілі  мектепке  орналасқан жағдайдағы  қиыншылықтарын  азайту  және  еліміздің  шағын 

комплектілі  мектептері  туралы  проблемаларын  шешуге  аз  да  болса 

үлес қосу болып отыр. 

Шағын  жинақталған  мектептің  әдіснамалық  негіздерін  тереңірек  игеріп, 

педагогикалық  процесте  ұдайы  есте  сақтап,  сол  негізде  оқу-тәрбие  процесін 

ұйымдастырып,  мүмкіндік  деңгейінде    ӛткізе  алатындай  маман    даярлауымыз 

қажет.  

 

Әдебиеттер: 

 

1. Государственная программа  развития  образования  Республики 

Казахстан  на  2011-2020  годы.//  Казахстанская  правда.  №218  (26639),  от 

13.07.2011. 

2. ҚР-да  12  жылдық  білім  беру  жағдайындағы  шағын  жинақталған 

мектептерді дамыту тұжырымдамасы, жоба, Алматы, 2008. 

3. Қараев  Ж.А.,  Ушуров  Е.А.,  Қасымбеков  Е.К.,  Нурмухаметова  Ж.Г., 

Кобдикова Ж.У., Асылбекова Л.В. В помощь малокомплектной школе. Астана, 

2000. 


4. Қаңтарбай  С.Е.    Шағын  комплектілі  мектеп  және  оқу  әрекеті.  Ақтӛбе, 

2005. 


5. Жусупова  Ж.А.  Шағын  жинақталған  мектеп  үшін  құзыретті  маман 

даярлау  мәселелері./"Әуезов  оқулары-12:"Ғылым,  білім  және  мәдениеттің 

инновациялық  бағыттарын  дамытудағы  аймақтық  университеттің  ролі" 

Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. Шымкент, 2014. 

 

 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ УЧИТЕЛЕЙ  

В РАМКАХ «LESSONSTUDY» 

 

Заитова Р.М. 

Назарбаев интеллектуальная школа ФМН г. Кокшетау   

 

В статье рассматривается вопрос реализации в НИШ ФМН г.Кокшетау технологии  LessonStudy,  которая  представляется  как  педагогический  подход, 

97 

 

представляющий  собой  особую  форму  исследования  в  действии  на  уроках, способствующий совершенствованию знаний в области учительской практики.   

 

LessonStudy, как  форма  профессионального  развития  учителей,  

функционирует 

в 

нашей 


школе 

2013 


года. 

Основная 

цель  

внедренияLessonStudy в практику школы это:  

ориентация школы на успешность учащихся; 

 

удовлетворение  потребности    преподавателей  в  их  профессиональном росте; 

 

создание  определенной  структуры,  способствующей  сотрудничеству учителей. 

Lessonstudy – педагогический подход, характеризующий особую форму 

исследования в действии, направленный на совершенствование практики 

преподавания  через создание среды, в которой учителя помогают друг другу, 

улучшить методы и приемы преподавания.LessonStudy предполагает 

сотрудничество группы учителей, совместно осуществляющих планирование, 

преподавание, наблюдение, анализ учения и преподавания, документирование 

выводов. При проведении цикла LessonStudy учителя могут модифицировать 

или совершенствовать различные педагогические подходы. Группа презентует 

коллегам то, что они проделали, узнали и доработали  касательно основ 

внедряемой ими методики обучения. Презентации могут быть в форме краткого 

видеоролика или презентации PowerPoint. 

Питер  Дадли  (2011)  обозначил  эффективность  Lessonstudy  следующим 

образом: 

 

обучение учеников представлено более детально;  

различия  между  тем,  как  учителя  представляют  себе  происходящее,  и 

тем, что происходит в действительности, становится более явными; 

 

обучение планируется таким образом, чтобы отвечать нуждам учеников;  

весь процесс проводится в контексте поддерживающего обучения и  

обучающей среды. [1, стр. 34] 

В  нашей  школе  принципом  объединения  в  группы  стали  методы,  над 

совершенствованием  которых работают    учителя.  В  частности, были  выбраны 

такие темы: 

1) 

Роль  групповой  работы  в  активизации  учебной  деятельности учащихся. 

2) 


Роль  активных  методов  обучения  в  развитии  критического 

мышления учащихся. 

3) 

Формирование языковых компетенций учащихся. 4) 

Интерактивные методы обучения и воспитания. 

5) 

Организация обратной связи на уроке. 6) 

Ролевая  игра  как  метод  активизации  познавательной  деятельности 

учащихся. 

В  сравнении  с  традиционным  взаимопосещением    уроков,  LessonStudy  

имеет ряд особенностей: 


98 

 

 внимание  концентрируется  на  обучении  учащихся  и  на  содержании 

урока, а не на индивидуальной методике преподавания; 

 

каждый  учитель  ведет  наблюдение  за  одним  учеником  на  протяжении всего урока; 

 

собирается  информация  о  том  что,  по  их  мнению,  должно  было происходить во время обучения и что происходит в реальности; 

 

все  члены  группы  имеют  равный  статус  (профессиональных обучающихся); 

 

аспекты обучения рассматриваются не только с позиции одного учителя, но и глазами коллег и учащихся;  

 

акцентируя  внимание  на  потребностях  в  обучении  и  поведении отдельных исследуемых учащихся, учителя отходят от преподавания для 

«среднего ученика»;  

 

развиваются навыки наблюдения, анализа и самоанализа урока;   

формируется  школьная  культура,  члены  команды  вырабатывают  и 

поддерживают нормы сотрудничества и коллегиальности. 

Изучение  отчетов  творческих  групп  и  просмотр  видеороликов  показал, 

что  у  учителей  существуют  определенные    затруднения  при  реализации 

LessonStudy.   

При планировании урока: 

 

определение  методов  наблюдения,  разработка  критериев  успеха  для каждой фокусной группы; 

 

разработка    листов  наблюдения  за  учащимися,  которые  должны  дать представление  учителям  о  том,  каким  образом  знание  и  понимание 

учеников  меняется  в  течение  урока,  как  развиваются  учебные  навыки 

учащихся. 

При наблюдении урока:  

 

при  сборе  информации  о  том  что,  по  их  мнению,  должно  было происходить во время обучения и что происходит в реальности; 

 

учитель-наблюдатель    не  всегда  получает  достоверную  информацию  о том: 

 насколько эффективно проходит процесс обучения; 

 ясны ли инструкции и руководства к действию

 взаимодействуют ли учащиеся между собой; 

 как выполняет ученик самостоятельную работу; 

 насколько ученику было комфортно  на каждом этапе урока

 если возникали проблемы, то почему они возникли; 

 насколько  предложенные  учителем  задания  развивали  ученика, 

соответствовали зоне его ближайшего развития. 

Об  эффективности  урока  можно  судить,  прежде  всего,  по  результатам 

анализа успешности учащихся на уроке, по степени соответствия  результатов 

максимальным  возможностям  каждого  школьника  в  данный  период  его 

развития. 

Поэтому  для успешной реализации LessonStudy необходимо проведение 99 

 

тренингов по разработке листов наблюдения  и изучение  методов наблюдения за учащимися на уроке.   

Важнейшей  составляющей  педагогического  процесса  становится 

личностно-ориентированное  взаимодействие  учителя  с  учеником.  При 

личностно-ориентированном  обучении  ставят  в  центре  всей  образовательной 

системы  личность  ребенка,  обеспечение  комфортных,  бесконфликтных  и 

безопасных  условий  ее  развития,  реализации  ее  природных  потенциалов. 

Личность ребенка  является целью образовательной системы. [5; стр. 29] 

Для    выявления  того,  насколько  урок  обладает  признаками 

интерактивного  обучения,    учителями  используется  заранее  разработанные 

листы наблюдения урока в соответствии с фокусом наблюдения. 

Для исследования практики  преподавания важно  рассматривать  аспекты 

обучения    с  позиции  учащихся.  Очень  важно  использование  возможностей 

процесса  опроса.  Опрос  должен  быть  кратким  и  проведен  со  всеми 

исследуемыми учащимися одновременно или с каждым из них по отдельности. 

 Примерные вопросы для «исследуемых» учащихся.  

 

Что тебе больше всего понравилось на уроке? Чему ты научился?   

Что ты сейчас можешь делать из того, что не мог делать прежде?  

 

Что ты можешь сделать лучше? Насколько лучше?   

Какая часть обучения была для тебя наиболее эффективна?  

 

Если этот же урок будет проводиться в другой группе, что бы ты в нем изменил и почему? 

Применение стратегии опроса предполагает этапы: 

 

использование открытых вопросов 

осмысление полученных ответов; 

 

переход к последующим, качественно иным вопросам. Каждая  группа  учителей,  осознав  важность  полученной  информации  из 

наблюдений на уроке, совершенствует листы наблюдения, исходя из тех задач, 

над  решением  которых  она  работает.  Использование  методов    наблюдения  за 

учащимися на уроке, осмысление результатов наблюдения и опроса учащихся  

побуждает  учителей  к дальнейшему совершенствованию своей практики. 

Использование  подхода    LessonStudy  позволяет  узнавать  больше  о 

потребностях  в  обучении  и  поведении  отдельных  исследуемых  учащихся, 

создает    возможность  для  познания  индивидуальности  каждого    ученика. 

Следовательно,  в  отличие  от  преподавания  для  некого    «среднего»  ученика, 

LessonStudy  позволяет  учителям  быть  более  осведомленными    и  учитывать 

потребности  каждого  учащегося  на  протяжении  всей  своей  практики. 

Рефлексивная  практика    LessonStudy  помогает    опытным  учителям 

аккумулировать  сложную  образовательную  информацию,  отбирать  лишь 

необходимую, исключая информацию второстепенного значения.  

Особенность  LessonStudy  заключается  в  том,  что  по  завершении  одного 

цикла  наблюдения  уроков  следует  «  размышление  после  действия».  Акт 

«размышления после действия»  включает  критические размышления над тем , 

что  они  проделали,  узнали  и  доработали,  особенно  в  отношении  основ 100 

 

внедряемого  ими  подхода  в  обучении.Следующим  этапом  является  обмен приобретенным  опытом  с  коллегами  в  постижении  педагогической  методики, 

которую группа LessonStudy выработала, адаптировала или усовершенствовала 

(выступление на семинаре, проведения коучинга). 

 Четкое  формулирование,  разъяснение  и  демонстрация    результатов 

работы  помогает  в  усовершенствовании    практики  тем,  кто  учится  на  опыте 

коллег,  повышается  эффективность  работы  специалиста,  осуществляющего 

разъяснение или коучинг. 

Успешность  данного  подхода  заключается  в  том,  что  подобный  прием 

наглядно 

демонстрирует 

то, 

что 


зачастую 

является 

скрытым 

подразумеваемым) знанием практики, которое учителя используют, но никогда не  выражают  непосредственно.  Разъяснение  помогает  им  больше  узнать  о 

своих  знаниях  и,  следовательно,  представляет  больше  возможностей  для  их 

дальнейшего совершенствования. [2] 

 

Литература:  

 

1.  Чичибу  Т.,  Тоит  Л.Ду,  Тулепбаева  А.,  Руководство  для  учителей  по реализации подхода LessonStudy, Астана 2013. 

2.  Dudley,P  (2011)How  Lesson  Study  orchestrates  key  features  of  teacher 

knowledge and tercher  learning  to  create profound  changes in professional practice. 

(Каким  образом  LessonStudy  определяет  основное  содержание  знаний  и 

обучения  учителей  для  создания  значительных  перемен  в  профессиональной 

практике). 

3.  www.tc.columbia.edu/lessonstudy/tools.html 

4.  do.gendocs.ru›docs/index-259714.html. 

5.  Селевко  Г.К.,  Современные  образовательные  технологии,  Москва,  1998, 

стр. 29. 

6.  www.teachingexpertise.com 

 

 
Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   55
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет