Сабақ Пәні: Өзін өзі тану Тақырып: Оқуға құштарлықбет6/7
Дата27.12.2016
өлшемі1.37 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Жаңа ақпарат

Оқушылардың білімдерін бекіту мацсатында мугалім жаңа ацпаратпен таныстырады:

Таза ауа, таза су, пайдалы тагам, көтерідкі көніл күй, спорт адам денсаулығын сақтауға көмектеседі.Шығармашылық жұмыс

Мцгалім оқушылардың бірлескен шыгармашылыц әрекетін щым-дастыру арқьиіыынтымақтастық, шыдамдылық, ынталылыңсияц-тыадами ңасиеттерді угынуына, өзінің пікірінайту мен басқалардың пікірін щрметтей білу дагдыларын дамытуга мумкіндік береді.

Сондықтан оцулыцта берілген суреттерге царап, «Табигатпен біргетз» тацырыбына әңгіме щрастыруды усынады. Дөйексөз

Оцушылардың жауаптары дәйексөздің тусіндірілуімен туйінделеді.

Мугалім тацтага «Табиғаттан нөр алған ғой жанымыз, Үсынайык жүрек нұрын бөріміз». Р. Сөтімбекұлы, деп жазып цояды.

- Табиғат жаратылысы, күбылыстары, тіршілігі - оның тыны-сы деп аталады. Олардың барльны адам жанына саулык береді. Жан саулығы - денсаулығыңньщ негізі. «Табиғат тынысы - жан ыры-сы» дегеніміз осы.Мугалім балаларга дәптердің соңында берілген «Менің дәйексөздерім» айдарындагы. бугінгі сабацтың тацырыбы көрсетілген бетке осы дәйексөзді жазуга кеңес береді. Дәптермен жұмыс

Мугалім дәптерде берілген тапсырманың орындалу жолдарын тосіндіреді. 1-тапсырма:

Табиғаттың көрікті жерлерін калаған түстеріңмен бояңдар. 2-тапсырма:

Денсаулык үшін кандай тағамдар пайдалы, қандай тағамдар зиян екендігін жазыңдар. 3-тапсырма:

Жүмбактардың шешуін дүрыс тапсаңдар, сендерге таза жүруге көмектесетін заттардың аттары шығады. Олардың суреттерін са-лыңдар.

Ертемен күнде сен, Қолыңды сүйкесең. Кетіп кір, ласың, Тап-таза боласьщ, бүл не?

(Сабын) Шомылған баланы, Аймалап алады. Сүртеді қолын да, Сүртеді жонын да, бүл не? ч

(Сулгі) Аузы жок, көзі жок, Тілі жоқ, сөзі жок. Бірақ та тісі бар, Басьщмен ісі бар, бүл не?

(Тіс щетпкасы) Жүректен жүрекке

Балалар шеңбер цурып тпурып, щгаліммен бірге мына әнді бірге орындайды.


Дала гүлге толыпты, Аққу көлге қоныпты. Алакай-ау, алақай! Көктем қандай, Көктем қандай көрікті. Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля Көктем қандай, Кектем кандай көрікті.

Көктем келіл шуакты, Балаларды қуантты. Алакай-ау, алақай! Қүстар сайрап, Бақтар жайнап гүл атты. Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля Қүстар сайрап, Бақтар жайнап гүл атты.

30-сабақ Табиғатпен біргеміз

Адам мен табиғаттың тілдескені - өмірдін үндескені.

Халық даналыгы

Мақсаты: «Табиғат», «үйлесімділік» адамгершілік күндылықта-ры туралы түсініктерін кеңейту. Міндеттері:

 • адам мен табиғат үйлесімділігі туралы түсінік беру;

 • табиғатқа аялы карым-катынастарын дамыту;

 • табиғатка қамкор болуға төрбиелеу. Кернекі қүралдар: дөптер, окулык. Шаттық шеңбері

Оцушылар шеңбер цуірып турады, сөлемдеседі, мцгаліммен бірге ән салады.

Бас ием тауларға, Жамылған қарларға. Жайкалған даланы, Табиғат - Ананы Керуге сағынып, Келген біз балаңыз!

Армысың, алтын Күн! Көгілдір көк аспан! Бармысың, қүстарым! Қанатты достарым! Суларым таза ма? Таддарым аман ба?

ӨңгімелесуӘңгімелесуде әрбір бала өзінің пікірін айта алады, сурацтарга өзінің көзцарасын білдіре алады, өзін ойландыратын сурацтар-ды цоя алады.

Балаларга табигат пен адамның уйлесімді дамуын гщсіндіру мацсатында мцгалім оцулыцта берілген сцрацтар бойынша әңгімелесу жцргізеді:

 • Табиғатпен біргеміз деген сөзді калай түсінесіндер?

 • Аймен, Күнмен, жүлдыздармен сөйлесіп көрдіңдер ме?

• Әсем табиғаттан, шуақты күннен,, жауған жаңбырдан, қандай
өсер аласыңдар?

Мцгалім сабақ тацырыбын таныстыру мацсатында өткен сабацпен байланыстырып, рй тапсырмасын сурауы мумкін.

Балалардың жауаптары.

Жаңа ақпарат

Мугалім балалардың өз пікірлерін айтуын қолдап отырады, оларга ойлана алуды, жагдаяттар мен іс-әрекеттерге адам-гершілік гщргысынан бага бере білуді уйретеді. Әңгімелесуде ай-тылган балалардың ойын мугалім толыцтырып, оцулыцта берілген жаңа ацпаратпен таныстырады:

Табиғат адамды қуанышка белейді, шабытка кенелтеді. Адам-ның табиғатқа деген сүйіспеншілігі оның сүлулығы мен байлығын сақтауға көмектеседі.Мәтінмен жүмыс

Балалардың жауаптары әңгімелеу тәсілімен берілген мәтін мазмуіны және оны талцылау арцылы толыцтырылады және туйінделеді. Мцгалім әңгімелеп айтып береді.

Жел

Қ. Толыбаев

Қыс мезгілі еді. Таң ата жапалактап жауған қар түс қайта басы-лған. Ал кешке қарай алакүйын жел түрды да, бірте-бірте күшейіп, жараған бурадай зіркілдеп, буыркана тапырактады. Жүп-жүмсақ үлпа қарды үйытқыта үйіріп, астан-кестен қып сапырылыстырды. Кенет кардың астынан: • Абайласаңшы, таптайсың ғой!... деген жалынышты нөзік ды-быс естілді. Тосын үннен сасқалақтап калған жел канатын жайьш жіберіп, қонған қүсша жерге шөге қалды. Қибыжыктап қасаттанғ-ан қарға қарады.

 • Оу, неге сонша қиналдың, Ак ерке?

 • Білмейсің бе, менің күшағымда Көктемнщ гүлі үйьщтап жа-тыр ғой. Соның үйқысын бүзып алмашы!...

Қырдын, бетін тозаңдаткан үлпа карының үнінде аса мейірімді өтініттттщ лебізі бар. Желдің тарпаңдығын еріксіз тындырды.

- Ө, солай ма?... Ендеше қойдым, абмржыма!

Желігінген Жел желігін басып, жерге бауырын төседі де, сүлай кетті. Табиғат қүбылыстарының да тілеуі тіршілік сарынымен үндес секілді.

• Қар мен жел гүлге кандай камкорлық көрсетті?

• Қар мен желге қандай тілек айтар едіңдер?
Тапсырма

Балаларга табигаттпың сулулыгын угындыру мацсатпында тап­сырма усынылады. Онда суретке қарап, табигат туралы өз ойла-рынайту тапсырылады.

Өзіммен-өзім

Мцгалім оцушылардың табигатпен уйлесімділігін сезінуі мен цгынуы ушін релаксациялыц тәсіл цйымдастырады.

- Балалар, колдарыңды тізелеріңе қойып, терең дем алыңдар.
Көздеріңді жүмсандар да болады. Жап-жасыл табиғат өлеміне
еніп барамыз. Біреуіміз қып-қызыл гүл секілді жайнап түрмыз.
Біреуіміз түп-түнык мөлдір су төрізді тап-таза отырмыз. Енді
біреуіміз көк аспанда еркін үшып жүрген қүстар сияқтымыз,
ойымызды еркін айтып келеміз. Қыздар болса, көлдегі аккудай
сызылып билеп барады. Үлдар болса, қыран бүркіттей биіктерге
самғап барады. Алдымыздан жарық нүрын шашкан күн сияқты
аналарымыз бен өжелеріміз бізге мейірлене карайды. Өкелеріміз
бен аталарымыз асқақтаған аскар биік тау болып, ақ батасын
беріп, бізге қол бүлғайды. Біз өзіміздің осылайша табиғатпен
үйлесіп түрғанымызға айрыкша қуанып түрмыз. Табиғаттың
түстері мен реңктері, өрекеттері мен қүбылыстары, аңдары мен
күстары «БІЗБЕН БІРГЕ» екендігін сезініп келеміз. Осы
сезімімізбен бүрынғьі калпымызға келейік.

Дөйексөз


Алынган жауаптар дәйексөздің тусіндірілуімен туйінделеді. Мцгалімтацтага «Адам мен табиғаттьвд тілдескені -өмірдің үндескені». Халыц даналыгы, деп жазып цояды.

- Халық үғымында ац - үлкен той-жиынды, бақытты білдіреді.
Жасыл - қуанышты көңіл күйді, жастыкты білдіреді. Көк - таза
судың, ашык аспанның, бейбітшіліктің, цоңыр - еңбектің, цара -
түннің, сары - жарык күннің, цызыл - жеңістің нышаны. Адамның
тіршілігінің көзі де осылар - күн, түн, су, аспан, бейбітшілік, еңбек,
қуаныш, бакыт, жеңіс. Табиғат бояулары арқылы тіршіліктің кай-
нар көзі беріледі

Мугалім балаларга дәптердің соңында берілген «Мвнің двйексөздерім» айдарындагы бугінгі сабацтың тацырыбы көрсетілген бетке осы дәйексөзді жазуга кеңес береді.

Шығармашылық жүмыс

Мугалім оцулыцта берілген суреттермен шыгармашылыц жумысты цйымдастырады. Б^л тәсілді цолдануда мцгалім бала-лардың шыгармашылыц шабытын аша тусуге, олардың суреттердегі әрекеттерді цгынуы арцылы өзіндік «Менін» корсе­те алуына септігін тигізеді. Бірлескен шыгармашылыц әрекет-те оцушылар өз пікірін айту және өзгелердің пікірін тыңдау ар­цылы табигаттың цщиясын цгынуга мумкіндік алады.

Тыныштық сөті

Баланың өзінің ішкі щйіне уңілуге, оның табигатпен байла-нысын сезінуге мумкіндік беретін тыныштыц сәті төмендегідей уйымдастырылуы мумкін.

- Балалар, денелеріңді түзу үстап, бастарыңды жоғары көтеріп,

ыңғайланып отырындар. Көздеріңдіжүмсаңдар да болады. Ауаны терең жұтып, еркін тыныс алыңдар. Өздеріңнің тыныс алуларың-ды бакылап, бакытқа, махаббат пен тыныштыкка толы таза, шипа-лы ауаның тұла бойларынд толғанын сезініндер. Ал енді көздеріңді ашсандар да болады.

Дәптермен жұмысОқушылар сабақтан алган білімдерін уй тапсырмасы арцылы бекіте туседі.

1-тапсырма:

Тек қана жасыл түсті пайдалана отырып, табиғат күбылыстары-ның суреттерін салындар.2-тапсырма:

Табиғатка қамқорлык. туралы өз ойларыңды қысқаша жа-зыңдар.

Жүректен жүрекке

Оқушылар өлең жолдарын (әуенмен) мщалімге ілесе кайта-лап, осы сабактан тцйген ойларын білдіреді.

Жадыраған Күндейміз, Күндейміз! Жайнап ӨСК6Н Гүлдейміз, Гүлдейміз! Түнык таза Ауамыз, Ауамыз! Сылдыраған Сумыз біз, Тазамыз,Тазамыз!

31-сабақ Атамекен табиғаты, анамдайсың!

Атамекен аясы - адамның жан саясы. Халық даналыгы

Мақсаты: «Атамекен» үғымының адамгершілік қүндылығы ретінде мөнін ашу жөне «табиғат», «махаббат» адамгершілік күнды-лығы туралы түсініктерін кеңейту.

Міндеттері:


 • атамекен табиғаты туралы түсінік беру;

 • табиғатқа кдмкорлық жасау іскерліктерш дамыту;

 • туған жердің табиғатын аялауға, суюге төрбиелеу; Көрнекі қүралдар: қағаздан жасалған аңдардын. бас киімдері,

орманның суреті салынған плакат, орманның көрінісін беретін қосымша суреттер, үнтаспа, оқулық, дөптер.

Шаттық шеңберіБәрі бірге шеңбер қррып турады, сәлемдеседі. Үнтаспадан Роза Рымбаеваның орындауындагы «Айналдым сенен, Атаме­кен- ай!» әнінен цзінді беріледі. Оқушылар бірге цосылып айтады.

Айналдым сенен, Атамекен-ай!

Сөзін жазган Ш. Сариев ӘнінжазганЖ. Туяқбаев

Кең далам! Толғанайын! Толғайын! Домбырам колға алайын, Жырлайын. Қазағымның даласындай, Көзімнің қарасындай, Айналдым сені-ай, Атамекен-ай!

Теңіздей тебірендім, тербедің. Сапарда сағынышым сен менщ. Дүние-ай, сырларындай, Мөлдіреп түнғанындай, Сағындым сені-ай, Атамекен-ай! Сағьпплт мүндарыңдай, Айналдым сені-ай, Атамекен-ай!

ӘңгімелесуМугалім бугінгі сабақтпың тпақырыбын таныстыра отырып, оңулыкта берілген сррақтар бойынша әңгімелесу жургізеді:

 • Атамекен деген үғымды қалай түсінесіңдер?

 • Сенің атамекенің несімен көрікті?

 • Табиғаттың қандай қүбылысы үнайды?

Муеалім балалардың жауаптарын мына багытта толықтыр-уы мумкін:

- Иә, балалар, ата- бабаларымыз турган, мекендеген жер -
біздің Атамекеніміз. Ал біз атамекеніміздің табигатын, жан-
жануарларын цоргаушы - табигат цамкоршысымыз.

Өзіммен-өзімОқушылардың атамекен табигатына сщіспеншіліктерін ар-ттыру мақсатында релаксациялык тәсіл цйымдастырылады.

- Балалар, ыңғайланып отырып алыңдар да, терең тыныс алың-
дар. Көздеріңді жүмсаңдар да болады. Атамекеніміздщ аңдар пат-
шалығына жол жүріп барамыз. Атамекеніміздің сүлулығына кан­
та қарасак та тоймаймыз. Өзен-көлдердің бетімен үшкан шағала-
лар өз суларын қорып жүргендей. Ормандағы ағаштар калың жа-
пырақтарымен бүркеп, аңдарды қорғап түрғандай. Табиғаттағы
тіршілік иелерінщ де біріне-бірі камқор екендігш көріп, риза бо-
лып отырмыз. Біз орман ішіндегі калың шөптер мен ағаштар ара-
сына келдік. Ал енді көзімізді ашайық.

Тацтада орман суреті. Сынып іші орман көрінісі, безен-дірілген. Мцгалім балаларга «Өзіммен-өзімнен» алган әсерлері туралы суірац қоюына болады.

Ойын. «Ормандағы андар»Табигат пен адамның уйлесімділігін жете тусіндіру мацсатында ойын және жаттыгуойлану уйымдастырылады.

Балалар шеңбер курып дөңгелене отырады. Ортага мргалім бір ба­лабан шақырып, оның басына аңның суреті бар цагаздан жасалган бас киім кигізеді. Суретте қай аң берілсе, оцушы. сол аңның адамга уцсас цасиеттерін атап шыгады (Мысалы, арыстан - күшті, аңдар пат-шасы; жолбарыс - жүректі; түлкі - айлакер, ақылды; каскыр -ашушан, катал; тиін - ак көңіл жөне т.б./ Оның қимылын, жцрісін, дыбысын салады. Егер оқушы тапсырманы дурыс орындай алмаса, өз достарын көмекке шацырады.

Дәйексөз


Мцгалім тақтага «Атамекен аясы - адамның жан саясы» ха-лық даналыгы, деп жазып цояды.

- Атамекеннің тамаша табиғаты, кең даласы, толкыған теңізі,


жасыл орманы, үшқан күстары, жүгірген аңдары кашанда ата-ба-
баңа деген сағынышынды басады. «Атамекен аясы - адамның жан
саясы» деген осы. Осындай жаның сая табатын мекеннің табиғатын
аялау қажет.

Мцгалім балаларга дәптердің соңында берілген «Менің дәйек-сөздерім» айдарындагы бугінгі сабактың тацырыбы көрсетілген бетке осы дәйексөзді жазуга кеңес береді.

Мәтінмен жүмысОқушылардьщ табигатца цамкорлык жасау іскерліктерін дамы-ту мацсатында әңгімелеу жумысы жургізіледі.

Алдын ала осы әңгіме бойынша дайындалган оцушы ортага шыгып, оның мазщнын айтпып береді.

Қарлываштың цясы

С. Дуйсенбиев

Көдуілгі балшыктан өрілген карлығаштың үясы.

- Үяны бүзсак кайтеді? - деді көрші кыз. Гүлжамал ойланып та
үлгермеді. Үзын бойлы кыз қолындағы таякты шірене сілтегенде,
тебетей сиякты балшық как бөлініп, жерге күлады. Сырт көзге ғана
үлкен адамнын уысындай.

Ал іттгінде кауым тіршітк, дүйім дүние. Жүн-жүрка, мамык баяу калқып, ауада көлбей түрып алды. Сол ортада көрші кыз ғайып болды. Гүлжамал бесіктен аударылғандай бей-берекет күй кешкен балапандарға үмтылды. Жарык дүниеден үміттенгендеріне көмегін көрсетуге өрекеттенгенінде, екі карлығаш та сарайға енді. Біреуі бөлмеде аялдап, екіншісі ізінше кері ұтттып кетті де, көрші үйлер-ден топ карлығашты ілестіре жетті. Қүстар мүншалыкты үйым-шыл болар ма? Ңолға түскен қаракшы қызды олар ортаға алып, қанаттарымен сабалап жүр. «Бейбіт тыныштығымызды бүзған қан-дай өдепсіз бала едің? Сен де үлы адамзаттың үрпағымын дейсің-

ау!» деп кінөлап, сөгетіндей. Қызының ойбайлаған дауысын естіп арашаға үмтылған анасынан шошынып карлығаштар бөлмені бо-сатты.

- Ау, мүның не, кызым?

Астан-кестен дүниені байкап, апасынын түрі бүзылды.


 • Апа, менің жазығым жок. - Екі көзі боталап, шыркырағанына карамай жазасын берді.

 • Енді көр де түр, қарлығаш сенің үйіңе үя салмайды, - дейді апасы үш балапанды балшык тебетейдің жарты сынығына салып жатып.

Апасы үяны күрастырып, балапандар мысыққа жем болмасын деп, иттің үясының қасындағы жиюлы отынның үстіне койды. Ба­лапандар сол арадан жетіліп үшты.

Апасы сол бір ақылсыз іске араласканы үшін бір апта бойы Гүлжамалды касына жатқызбады.Ең өкініттттісі карлығаштар, бүдан кейін қанша күн өтсе де, бүның үйіне үя салмады.

Мцгалім балалардың әңгіме мазмуны бойынша ойларын білу ушін мынадай сурацтар цояды.

 • Қарлығаш не үшін үйдін шатырына үя салды, деп ойлайсың-дар?

 • Гүлжамалдың күрбысының өрекеті туралы не айтуға болады?

 • Сендер Гүлжамал мен оның қүрбысының орнында болсаңдар, не істер едіңдер?

Балалардың жауаптарын щгалім тпуйіндейді:

- Дүрыс айтасыңдар, балалар, Гүлжамалдың күрбысы үлкён
кателік жасады. Табиғат-ана күспен достассын, оның балапандарына
қамқор болсын деп екі кызға сый жасаған еді, олар бүл сыйды дүрыс
қабылдай алмады.

Көрдіңдер ме, балалар, күстар да тыныштықты қалайды, олар да камқор бола білмеген адамдарға ренжиді. Ал қарлығаш адамда-рға жақын үшып, үйлеріне үясын салады. Адамдар кімнің үйіне карлығаш үя салса, сол үйге тыныштық пен бакыт келеді деп, үяны бүзбаған, балапандарына қамқор болған.Жаңа ақпарат

Муеалім оцушыларга жаңа ақпарапгты тусіндіру арцылы «Атамекен» цгымының адамгершілік щндылыгы ретінде мәнін ашуга көңіл бөледі.

Адамның туған жері, өскен ортасы ерекше ыстык болады.

Ата-бабадан үрпакка мүра болып калған қүтты қоныс, касиетті мекенді атамекен деп атайды.

Шығармашылық жүмысМугалім балалардың өздері тцратын аймақтагы. «Қызыл кітапқа» енген жан- жануарлар мен щстар туралы қысқаша өцгіме щрастыруга тапсырма береді. Шыгармашылық жцмыс
туган жердің табигатын аялауга, суюге тәрбиелеуге көмектеседі. Тапсырма

Мцгалім баланың сабац тацырыбына

сабақта меңгерген

білімдері мен иеерген іскерлік дагдыларын бекітуге цызыгушылыгын арттыру мақсатында төмендегі тапсырманы усынады. Тапсырманы бала өз бетпінше немесе улкендермен бірге орындауына болады.

Табиғатка қамқорлык жасауға байланысты сөздерді койып, сөйлемді өз ойларыңмен аяқтаңдар. 1. Егер мен мұғалім болсам,....

 2. Егер мен ауыл басшысы болсам, ....

 3. Егер мен орманшы болсам,....

 4. Егер мен дөрігер болсам,....

 5. Егер мен депутат болсам,.... Дөптермен жұмыс

Табигатпца цамцорлъщ жасау қажеттілігін угындыру мацсатын-

да тапсырма беріледі.

Мугалім оцушыларга дәптермен жумысты орындау жолдарын

тусіндіреді.1-тапсырма:

Суретте берілген кітапты кызыл туске бояп, оньщ мүкабасына «Табиғатты аялайык» деп жазындар. Төмендегі бос жолдарға таби-ғатты қорғау туралы жазындар.2-тапсырма:

Қызыл кітапқа ең жаксы көретін аңдарыңның атын жазып,

суретін сальщдар.

Оцушылар тапсырманы дәптерлеріне орындайды. Орындап біткен

соң жария етеді

Жүректен жүреккеСабац соңында оцушылар шеңберге тцрады. Бцгінгі сабацца ризашылыцтарын білдіріп, Ө. Тцрманжановтың «Өс, улан» өлеңін мугаліммен бірге оциды.

Өс, улан!

Ө. Турманжанов

Сау болсын десең Он екі мүшең, Ерте түр! Қүлак түр, Тыңда сыр. Жапырактар жырлар, Гүлдер сыбырлар. Күн нүрын күт!

Таза^ауа жұт -

Бойыңа күт.

Жүгір,

Селмен жарысып.Жүгір,

Желмен жарысьш.

Нүрға сылан,

Болып кыран,

Өсүлан!

Қазақстан - менің елімЫнтымак бар жерде бақыт бар. Нақыл сөз

Мақсаты: «Отан», «махаббат» адамгершілік күндылықтары ту­ралы түсініктерін кеңейту. Міндеттері:

Қазакстан Республикасында түратын халыктардың бөрінін ота-ны Қазакстан екендігін түсіндіру;

Отанға сүшспеншілігін арттыру;

Отанын сүюге төрбиелеу.

Көрнекі қүралдар: глобус, дөптер, окулық, ватман кағаздар, су-реттер, фломастерлер.

Шаттық шеңбері

Оқушылар шеңбер щрып, цол устасып, А. Асылбековтың сөзіне жазылган Р. Гайсиннің «Туган жер, армысың!» әнін мугалім оқушылармен бірге орындайды.

Туган жер, армысың!

Сөзін жазган А. Асылбеков Әнінжазган Р. Гайсин

Асқарлы, қарлы шың Туған жерім, туған елім -

Аялаған өн күсым Ардақтағаным, айбыным,

Туған жер, армысьщ! Арманымсың, арманСаған мың алғысым! Думан елім,

Туған ясер - тірегім. Асқар белің, шалқар көлің,Сенде ёстім түледім, Қүшағын жайған, айдыным

Бір, сен деп үнемі Мөңгілікке пана өзің ғана!
Сагаііы жүрегім!

ӨңгімелесуТақырыптың мацсатын аша тусу ушіноцулыцта «Ойланайыц, пікірлесейік» айдарымен берілген сурацтар бойынша әңгіме жур&зіледі:

Қазақстанда қандай үлт өкілдері түрады?

«Үлттар достығы» дегенді калай түсінесіңдер? Балалар өз ойларын ортаеа саладьи

Мугалім Егеменді еліміздің ерекшелігін және онда туратын көпте-ген улттардың достыгы, сыйластыгы, татулыгы, бірлігі туралы негізгі ойды угындыру маңсатында былай жалгастыруына болады:

- Иө, дүрыс айтасыңдар, Қазақстанда қазақ, орыс, үйғыр, өзбек,


көріс, неміс, армян, молдаван, грузин, белорус жөне т.б. көп үлт
өкілдері түрады. Олардың бөрі бір-бірімен дос, жолдас жөне тату-төтті өмір сүруде. Олардың тілі мен өдет-ғүрпы, салты баска болға-нымен, тілегі мен максаты бір. Олардың өрбірінің жүрегі Отан деп соғады. Ал олардың Отаны - Қазақстан. Осындай татулығы жарас-кан халкы бар біздің Отан бакытты.

Мәтінмен жүмысБалалардың Қазақстан халыцтарына деген сыйластыгын арттыруда Ә. Дуйсенбиевтің «Агайынбыз бәріміз» сөзіне жазыл-ган М. Әубәкіровтің әнін бірге орындайды. Одан соң мугалім сурац-жауап арцылы талдайды.

Агайынбыз бөріміз

Сөзін жазган Ә. Дуйсенбиев Әнін жазган М. Әубәкіров

Жақсылыкка, бақытқа, Талпынған өр уакытта. Бала біткен дос-бауыр, Болмасын еш тоскауыл.Қайырмасы:

Ақпыз, қара, сарымыз,

Ағайынбыз бөріміз.

Ортак болсын аскар тау, Жеміс толы бакша-бау. Болсын жер мен су да ортак, Болсын бізге ту да ортак.

«Ағайын», «бауыр», «туыс» дегенді калай түсінесіңдер?

Еліміздегі халыктар достығы туралы өңгімелеп беріндер. Балалардың жауаптары.Мщалім өлең жолдарында айтылган сөздерге мән беріп, ха-лыцтар арасындагы достыц жацсылыцца, бацытца жеткі-зетініне көңіл аудартады.

Ойын. «Туысыңды тап»Қазацстанда гщратын әр турлі улттар жарастықта өмір суріп жатцанын оцушыларга тцсіндіру мақсатында ойын уйым-дастырылуы мумкін.

Мүғалім өр окушыға жеке-жеке кеспе қағаздар (карточка) береді. Кеспе қағаздардың барлығында да Қазакстан туы бейнеленген, бүдан баска оларда төрт түрлі ұлттың (казак, өзбек, орыс, грузин) біреуінің ұлттык киімдері салынған. Өр бала музыка басталғанға дейін кеспе қағазын ешкімге көрсетпеуі тиіс. Үнтаспадан вальс ырғағымен му­зыка ойналады. Ойынның бірінші шарты бойынша окушылар ортаға шығып бір-бірімен вальс билей жүріп өз серігін (серіктерін кеспе қагаздарында бейнеленген цлттыц киімдер бойынша табуы тиіс)


Өзіммен-өзім

Оңушыларга Қазацстандагы әрбір адамның осы елдің толық-цанды мушесі екендігін сезіндіру мақсатында релаксациялың

тпәсіл щымдастырылады. Бул әдіс мугалімнің айтпуы бойынша ба-лалардың циялдауы арцылы жузеге асырылады. Үнтпаспадан баяу әуенді музыка естпіледі. Мугалімнің сөзі: '

- Балалар, ьщғайланып отырып алыңдар да, терең тыныс алың-
дар. Енді көз алдарыңа Қазакстанның болашағын елестетіп көріңдер.
Биіктігі кек тіреген ғимараттар, күн шуағына бөленген бақытты
балалар, балаларының қуанышына мвз болған аналар, окушыла-
рыньщ «бестігін» мактан тұткан ұстаздар, ғарышпен сөйлесіп түрған
дана ағалар, немерелерінің акылдылығына риза болған аталар.
Қазақ тішнде сөйлесіп тұрған баска да туысқан халықтар.

Қазакстанның кай өлкесін аралап жүрсеңдер де Өздеріңді бұлтсыз аспан, калықтаған кұс, жайқалған гүл, жайнаған бақ, жар-кыраған күн сияқты сезініңдер. Қазақстанның қай бөлшегінде түрсаңдар да Өздеріңді сол жердщ толықканды мүшесі, қожайыны ретінде сезініңдер. Өйткені ол - біздің Отанымыз.

Осындай бақытты, бейбіт елде туып, өмір сүріп отырғанымыз үшін Отанымызға іштей ракмет айтайык. Отанға деген осындай ри-зашылық сезіммен бүрынғы қалпымызға келейік.

Балалардың өз еліне деген суйіспеншілігін аргптыруда шыгар-машылыц жцмыс орындалады.


Каталог: uploads -> doc -> 0e32
doc -> Сабақтың тақырыбы Бала Мәншүк ( Мәриям Хакімжанова) Сілтеме
doc -> Ана тілі №2. Тақырыбы: Кел, балалар, оқылық Мақсаты
doc -> Сабақ жоспары «Сәулет және дизайн» кафедрасының арнаулы пән оқытушысы, ҚР «Еуразиялық Дизайнерлер Одағының» мүшесі: Досжанова Галия Есенгелдиевна Пәні: Сурет және сұңғат өнері
doc -> Сабақ Сабақтың тақырыбы : Кіріспе Сабақтың мақсаты : «Алаштану» курсының мектеп бағдарламасында алатын орны, Алаш қозғалысы мен Алашорда үкіметі тарихының тарихнамасы мен дерекнамасына қысқаша шолу
doc -> Тәрбие сағаттың тақырыбы: Желтоқсан жаңғырығы
doc -> Сабақтың тақырыбы : Әбунасыр Әл- фараби Сабақтың мақсаты
doc -> Сабақ жоспары Тақырыбы: Үкілі Ыбырай Мектеп:№21ом мерзімі
0e32 -> Сабақтың тақырыбы: Жай сөйлем түрлері Сабақтың мақсаты
0e32 -> Қосынды және айырым түрінде берілген тригонометриялық функцияларды көбейтінді түріне келтіру тақырыбына есептер шығару
0e32 -> ТАҚырыбы: Паскаль программалау тілі, құрылымы тақырыбына дидактикалық материалдар. 2016 жыл Өрнектерді Паскаль тіліне аударып жаз


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет