Сапа менеджменті жүйесіДата22.06.2017
өлшемі263,79 Kb.
Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф1 Н ШҚМТУ 701.01

Сапа менеджменті жүйесі

Силлабус

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы)


бет
Қазақстан Республикасының Министерство

Білім және ғылым образования и науки

министрлігі Республики Казахстан
Д. Серікбаев атындағы ВКГТУ

ШҚМТУ им. Д. Серикбаева


БЕКІТЕМІН

АТжЭФ деканы


_______Г. Мухамедиев

______________20 __ж.

КӘСІБИ БАҒЫТТАЛҒАН ШЕТ (АҒЫЛШЫН) ТІЛІ

Силлабус
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ИНОСТРАННЫЙ

(АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК

Силлабус
Мамандықтар: 5В072900 Құрылыс, 5В074500 Көліктік құрылыс, 5В073000 Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және құрастырылымдарын өндіру, 5В072500 Ағаш өңдеу және ағаштан бұйымдар жасау технологиясы, 5В072800 Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы, 5В012000 Кәсіптік оқыту


Оқу түрі: Күндізгі, сырттай қысқартылған
Курс: 2

Семестр: 4

Кредит саны:

Сағат саны: 90

Іс-тәжірибелік сабақтар: 30

СОӨЖ: 15


СӨЖ: 45

Емтихан: 4 семестр

Өскемен

Усть-Каменогорск2013

Силлабус 5В072900 Құрылыс, 5В074500 Көліктік құрылыс, 5В073000 Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және құрастырылымдарын өндіру, 5В072500 Ағаш өңдеу және ағаштан бұйымдар жасау технологиясы, 5В072800 Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы, 5В012000 Кәсіптік оқыту мамандығының студенттеріне арналып, ҚР 5.04.019-2011 Мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру стандарты негізінде «Шет тілдер» кафедрасында дайындалды.


«Шет тілдер» кафедрасының отырысында талқыланды

Каф. меңгерушісі А.А. Сарсембаева
____________________ж. №____ хаттама

Ақпараттық технологиялар мен энергетика факультетінің оқыту-әдістемелік кеңесімен мақұлданды.

Төраға Т. Абдрахманова
______________________ж. №____ хаттама

Дайындаған

Аға оқутышы Е. Ней

Оқутышы М. Рахметкалиева


Норма бақылаушы Т. Тютюнькова

ОҚЫТУШЫ ТУРАЛЫ МАҒЛҰМАТ ЖӘНЕ ОҒАН БАЙЛАНЫСТЫ АҚПАРАТ
«Шет тілдер» кафедрасы, АТжЭФ факультеті, (Г-2-316дәрісх.)

Пән жүргізетін оқытушылар: «Шет тілдер» кафедрасының сабақ жүргізетін оқытушылар.

Жұмыс телефоны: 540-951

Дәрісханалық сағатқа және консультацияға арналған уақыт: сабақ кестесі мен оқытушының жұмыс кестесі бойынша.

1 ПӘННІҢ СИПАТТАМАСЫ, ОНЫҢ ОҚУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ОРНЫ
1.1 Оқылатын пәннің сипаттамасы
Силлабус 5В072900 Құрылыс, 5В074500 Көліктік құрылыс, 5В073000 Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және құрастырылымдарын өндіру, 5В072500 Ағаш өңдеу және ағаштан бұйымдар жасау технологиясы, 5В072800 Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы, 5В012000 Кәсіптік оқыту мамандығының студенттеріне арналып, ҚР 5.04.019-2011 Мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру стандарты негізінде «Шет тілдер» кафедрасында дайындалды.

Курстың мазмұны төмендегідей:

- практикалық сабақтар, кәсіби іс-әрекетте ағылшын тілін білу жоғары деңгейде ұйымдастырылып, шет тілін пайдалану пәндік аумақта қарастырылған;

- СОЖӨЖ (студенттің оқытушымен бірлесіп жасайтын өзіндік жұмысы), оның ішіне жеке консультациялар,тақырыптармен топтық жұмыс, өзіндік жұмыстың нәтижесінің презентациялары кіреді;

- СӨЖ (студенттің өзіндік жұмысы), дегеніміз, практикалық сабақтарға дайындалу, жекеше немесе топпен орындайтын үй жұмыстары, рейтингтік бақылау жұмысы мен қорытынды емтиханға дайындалу.

Барлық курс материалдар көлемін орындау, әрбір сабаққа дайындалу, барлық аудиториялық тапсырмаларды орындауда белсенді түрде қатысу міндетті талап болып табылады.


1.2 Пәнді меңгеру мақсаты мен міндеттері
(Кәсіби) ағылшын тілін оқыту мақсаты – шет тілін игергенде алдыңғы этапта алған білімін лингвистикалық, коммуникативті және и әлеуметтік-мәдени компетенцияларды жоғарғы деңгейге жеткізу, және осы негізде студент бакалаврлардың шет тілдік кәсіби коммуникативті компетенцияларының құрылымы іскер және кәсіби қарым-қатынас үшін қажеттілігі болып табылады.

Пәнді оқытудың міндеттері:

- Құрылған деңгейдегі лингвистикалық компетенциялардың дамуы мен жоғарғы деңгейге жетуі.

-Коммуникативті компетенциялардың ауызекі сөйлеу іс-әрекет түрлерінің дамуы мен жоғарғы деңгейге жетуі.

- Аутентикалы мазмұнды оқу материалдарының негізінде әлеуметтік-мәдени компетенциялардың әрі қарай құрылуы.

- Шет тілдік кәсіби коммуникативті компетенциялардың жұмыс барысында оригиналды ғылыми-техникалық әдебиеттерді кәсіби дамыған лексикаларды пайдаланмен қатар, мамандықтарға бағытталған кәсіби-техникалық мәселелерді талқылау мен анализ жасау.


1.3 Пәнді меңгеру нәтижелері
Курстың соңында студенттер келісіні білулері міндетті:

- ауызша және жазбаша кәсіби коммуникацияларға тән негізгі грамматикалық құрылымдарды игеру;

- мамандықтары бойынша негізгі кәсіби терминологияларды білу,

- анықтамалық әдебиеттермен жұмыс жасай білулері және басқа да ақпарат көздерін іздестіре алулары;

- мамандықтары бойынша мәтіндерді оқып түсіне алулары,

- кәсіби деңгейдегі аударма, мәтіндердің мазмұнын, қысқаша шығарма, жоспар сияқты ағылшын тіліндегі ақпаратты көрсете алулары;

- кәсіби проблематиканың деңгейіндегі ауызша сөйлеуді (монолог и диалог) түсінулері

- берілген кәсіби ситуацияларда шет тілінде ауызша және жазбаша түрде бір-бірімен байланысқан сөйлемдер құрастыра алулары.


1.4 Пререквизиттер
«Шет (ағылшын) тілі» пәнін 6 кредит көлемінде МЖББС бойынша оқыған, шет тілін ары қарай жалғастыру үшін студенттеріне арналған «Кәсіби шет (ағылшын) тілі» пән бағдарламасы.
1.5 Постреквизиттер
Құрастырылған оқу пәніне сәйкес келетін «Кәсіби бағытталған шет (ағылшын) тілі» компетенциялары практикалық қолданудың барлық салаларында кәсіби білім алуда барлық келесі пәндер үшін өзекті және өте қажетті болып табылады.

2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ


2.1 Тақырыптық жоспар


Тақырыптың атауы

Еңбек сыйымдылығы, сағаты

Ұсынылған әдебиеттер

1

2

3

Іс-тәжірибелік сабақтар

 1. 1. Materials

6

Ұсынылған әдебиет бойынша [1,2,3]

 1. 2. Engineering Design

6

Ұсынылған әдебиет бойынша [1,2,3]

 1. 3. Manufacturing

6

Ұсынылған әдебиет бойынша [1,2,3]

 1. 4. Operation and Process

6

Ұсынылған әдебиет бойынша [1,2,3]

 1. 5. Safety

6

Ұсынылған әдебиет бойынша [1,2,3]

Студенттің оқытушы жетекшілігімен орындайтын өздік жұмысы

 1. 1. Materials. Properties. Descriptions

3

Ұсынылған әдебиет бойынша [1,2,3]

 1. 2. Design. Procedures. Resolving Design Problems

3

Ұсынылған әдебиет бойынша [1,2,3]

 1. 3. Manufacturing. Assembling. Tools. Functions

3

Ұсынылған әдебиет бойынша [1,2,3]

 1. 4. Operation and Process. Explaining How Things Work

3

Ұсынылған әдебиет бойынша [1,2,3]

 1. 5. Safety. Rules and Warnings

3

Ұсынылған әдебиет бойынша [1,2,3]

Студенттің өзіндік жұмысы

 1. 1. Materials. Properties. Descriptions

9

Ұсынылған әдебиет бойынша [1,2,3]

 1. 2. Design. Procedures. Resolving Design Problems

9

Ұсынылған әдебиет бойынша [1,2,3]

 1. 3. Manufacturing. Assembling. Tools. Functions

9

Ұсынылған әдебиет бойынша [1,2,3]

 1. 4. Operation and Process. Explaining How Things Work

9

Ұсынылған әдебиет бойынша [1,2,3]

 1. 5. Safety. Rules and Warnings

9

Ұсынылған әдебиет бойынша [1,2,3]


2.2 Курстық жобаның (жұмыстың) мазмұны және оның орындалуына қойылатын талаптар

2.3 Өздік жұмыстың тапсырмалары (СӨЖ)Тақырып

Тапсырманың мазмұны және мақсаты

Ұсынылатын әдебиеттер

Дайындау мерзімі

Бақылау түрі

Тапсыру уақыты

1

2

3

4

5

6

 1. 1. Materials. Properties. Descriptions

Reading and translating the texts. Describing jobs. Learning professional terms.

Ұсынылған әдебиет бойынша [1,2,3]

9 с

Тест, ауызша сұрау

1-3

апта


 1. 2. Design. Procedures. Resolving Design Problems

Reading and translating the text, doing text exercises. Explaining processes. Listening.

Learning professional terms.Ұсынылған әдебиет бойынша [1,2,3]

9 с

Жазбаша, ауызша сұрау

4-6

апта


 1. 3. Manufacturing. Assembling. Tools. Functions

Reading and translating the texts, doing text exercises. Comparing things. Learning professional terms.

Ұсынылған әдебиет бойынша [1,2,3]

9 с

Ауызша сұрау, тест,

жазбаша жұмыс7-9

апта


 1. 4. Operation and Process. Explaining How Things Work

Listening.

Learning professional terms. Describing diagrams. Reading and doing text exercisesҰсынылған әдебиет бойынша [1,2,3]

9 с

Жазбаша, ауызша сұрау

10-12

апта


 1. 5. Safety. Rules and Warnings

Reading and translating the texts. Learning professional terms. Writing a CV

Ұсынылған әдебиет бойынша [1,2,3]

9 с

Тест, жазбаша жұмыс, ауызша сұрау

13-15

апта
2.4 Пән тапсырмаларын орындау және тапсыру кестесі


Бақылау түрі

3 cеместр, апта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Сабаққа қатысу

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Ауызша сұрау*
*
*
*
*
*Тестілеу****
*
Жазбаша жұмыс
*
*
*
*
*
*
*
Аралық тестілеу*


*

Барлығы

1

2

3

2

2

3

3

2

3

2

2

3

2

3

2
 1. ҰСЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ


3.1 Негізгі әдебиеттер

 1. Белоусова И.В. Civil Engineering: Методические указания к практическим занятиям, СРСП и СРС для студентов бакалавриата и магистрантов специальностей 5В042000, 6М042000 – «Архитектура», 5В072900, 6М072900 – «Строительство», 5В073000, 6М073000 – «Производство строительных материалов, изделий и конструкций» архитектурно-строительного факультета ВКГТУ им. Д. Серикбаева. – Усть-Каменогорск: ВКГТУ, 2012. – 45с.

 2. Попкова Е.В., Рулева Я.С. English for Professional Purposes. – Усть-Каменогорск: ВКГТУ, 2012. – 120с.

 3. Юсубалиева М.Ф. Basic Technical English Қазақ тілінде оқыту факультетінің студенттеріне арналған әдістемелік нұсқау,:2010.
  1. Қосымша әдебиеттер

1 David Bonamy. Technical English 1 Course Book. - Pearson Longman, 2009

2 David Bonamy, Christopher Jacques. Technical English 1A Students’ Book. - Pearson Longman, 2009

3 Mark Ibbotson. Cambridge English for Engineering. - Cambridge University Press, 2008 1. Eric H. Glendinning, Alison Pohl. Technology 1 Student’s Book. - Oxford University Press, 2010

 2. White, Lindsay. Engineering Workshop. New York: Oxford University Press, 2003.

 3. Lambert , V., Murray, E. Everyday Technical English. – Longman, 2003.

 4. Английский язык для инженеров: Учебник / Т.Ю. Полякова,

Е.В. Синявская, О.И. Тынкова, Э.С. Улановская. – М.: Высш. шк., 2005.

 1. Ресурсы Интернет

 2. Компьютерные обучающие программы

4 БІЛІМДІ БАҒАЛАУ
4.1 Оқытушының қоятын талаптары
Оқытушының қоятын талаптары:

 • сабақ кестесіндегі сабақтарға қатысуы міндетті боп саналады,

 • студенттердің сабаққа қатысуы сабақтың басында тексеріледі. Студент сабаққа кешіккен жағдайда, дәрісханаға ақырын кіріп, жұмысқа кірісуі керек, ал үзіліс кезінде оқытушыға кешігу себебін түсіндіру қажет,

 • сабаққа екі рет кешігу сабақтан бір рет қалумен тең,

 • балл көрсеткіші арқылы есептелетін жұмыстарды бекітілген мерзімде тапсыру керек. Жұмыс уақытылы тапсырылмаса, қойылатын балл төмендейді. Барлық жұмыстарды тапсырмаған студенттерге емтиханға кіруге рұқсат берілмейді,

 • сабақ барысында ұялы телефондарды ажырату қажет,

 • студент сабаққа іскерлік киім киіп келуі керек.


4.2 Баға критериі
Барлық тапсырмалардың түрлері 100 балдық жүйемен бағаланады.

Ағымдағы бақылау апта сайын өткізіледі және оған іс-тәжірибелік сабақтарға қатысу мен өздік жұмыстарды орындау кіреді.

Білімге ағымдағы бақылау жасау семестрдің 7 және 15 апталарында тест түрінде өткізіледі. Рейтинг келесі бақылау түрлерінен жиналады:


Аттестаттау кезеңі


Бақылау түрі, %

сабақтарға қатысу

Ауызша сұрау

Тестілеу

Жазбаша жұмыс

Аралық тестілеу

Барлығы

Рейтинг 1

10

30

20

20

20

100

Рейтинг 2

10

30

20

20

20

100

Әр пәннен өткізілетін емтихан емтихандық сессия кезеңінде жазбаша және ауызша түрінде жүргізіледі.

Пән бойынша студент білімінің қорытынды бағасын құрайтын көрсеткіштер:

- 40% қорытындысы, емтиханда алған баға;

- 60% қорытындысы ағымдағы үлгерім көрсеткіші.

Қорытынды баға есебінің формуласы:, (1)

мұндағы Р1, Р2 – бірінші, екінші рейтингтердің бағасына сәйкесінше қойылатын цифрлік эквивалент;

Э – емтиханда алған бағаның цифрлік эквиваленті.

Қорытынды әріп түріндегі баға және балл көрсеткішінің цифрлік эквиваленті:

Әріп жүйесіндегі баға

Балл көрсеткішінің цифрлік эквиваленті

Пайыздық түрі, %

Дәстүрлі жүйедегі баға

А

4,0

95–100

өте жақсы

А–

3,67

90–94

В+

3,33

85–89

жақсы

В

3,0

80–84

В–

2,67

75–79

С+

2,33

70–74

қанағаттанарлық

С

2,0

65–69

С–

1,67

60–64

D+

1,33

55–59

D

1,0

50–54

F

0

0–49

қанағаттанарлықсыз


4.3 Қорытынды бақылау жасауға арналған мәліметтер
Терминология және мәтіндермен жұмыс істеу, келесі тақырыптарға байланысты сөйлемдер құрастыра алулары:

 1. Materials. Properties

 2. Design. Procedures. Resolving Design Problems

 3. Manufacturing. Assembling. Tools

 4. Operation and Functions

 5. Safety

 6. Describing a Process

 7. Giving an Instruction

 8. Describing a Graph

 9. Describing a Chart

 10. Future Profession

Каталог: files -> MethodBook
MethodBook -> Д. серікбаев атындағы шығыс қазақстан мемлекеттік
MethodBook -> Рабочая учебная программа Мамандықтар: 5В070900 «Металлургия»
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
MethodBook -> Рабочая учебная программа Мамандық : В05072900 «Құрылыс» Өскемен Усть-Каменогорск 2014
MethodBook -> Рабочая учебная программа Мамандық : 5В072500 «Ағаш өңдеу және ағаштан бұйымдар жасау технологиясы»
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
MethodBook -> Д. серікбаев атындағы шығыс қазақстан мемлекеттік
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет