Сочинение о сочинениях. М, 1986гДата28.01.2018
өлшемі295,76 Kb.
түріСочинение

 • Абай (Ибраһим) Құнанбайұлы.

Шығармаларының екі томдық толық жинағы. Т.1Өлеңдер мен аудармалар .- Алматы, 2004ж.

 • Абай (Ибраһим) Құнанбайұлы.

Шығармаларының екі томдық толық жинағы. Т.2.Өлеңдер мен аудармалар. Поэмалар. Қара сөздер .- Алматы, 2004ж.

 • Абай.

Қалың елім, қазағым..: Өлеңдер.- Алматы, 2000ж.

 • Абай.

Қара сөз. поэмалар.- Алматы,1993 ж.

 • Абдрахманов, Т.

 • ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиеті бақылау-пысықтау тапсырмалары .- Алматы, 1982ж.

 • Аджи, М.

Кипчаки: Древняя история тюрков и Великой степи. Кн.1- Семей, 2001г.

 • Адильбеков, М.Т.

Основы предпринимательства: Учебник .- Семипалатинск, 2004г

 • Айзерман, Л.С.

Сочинение о сочинениях .- М, 1986г

 • Айтматов, Ш.

Кұз басындағы аңшының зары: ( Ғасыр айрығындағы сырласу.- Алматы, 1997 ж.

 • Академик Ғарифолла Есім : Биобиблиографиялық көрсеткіш.- Алматы, 2007ж.

 • Акимова, Т.М.

Русское народное поэтическое творчество (пособие к семинарским заниятиям) : Учеб. пособие.- М:1983г.

 • Актуальные проблемы функционирования языков в социалистическом обществе : Реферативный сборник.- М: Инион, 1982 г. (Теория и история языкознанния).

 • Алауханов, Е.

Қылмыстан қорғануға бола ма?.- Алматы, 2005ж.

 • Алауханов, Е.О.

Пайдақорлық-зорлық қылмыстардың алдын алудың криминалогиялық проблемалары: Монография .- Алматы, 2005ж.

 • Алексеев, Н.

Вершины видны издалека : Очерки.Мини-рассказы .- Семипалатинск, 2004ж.

 • Алексеев, Н.

Вершины и бездны : Очерки.Мини-рассказы. Писательские байки - Семипалатинск, 2005г.

 • Алексеев, Н.

Свет незакатный... : Стихи. Рассказы.- Семипалатинск, 2006г.

 • Алексеев, Н.

Сумерки. Луна над жидебаем: Стихи. Мини-рассказы.- Семипалатинск, 2004г.

 • Алтынсарин, И.

Избранные произведения.- Алматы, 1957 ж.

 • Алтынсарин, Ы.

Таза бұлақ : Өлендер, әңгімелер , хаттар, очерктер.- Алматы, 1988 ж.

 • Андерсен, Г.-Х.

Принцесса на горошине.- М, 1985г.

 • Антонов, С.П.

Слово- М, 1974г.(Писатели о творчестве).

 • Арғынбаев, Х.А.

Қазақ және орыс халықтарының тарихи-мәдени байланыстары. 10-ші том.- Павлодар, 2005 ж.

 • Аристов, Н.А.

Қазақ этногенезі мен этникалық тарихы. 2-ші том.- Петропавл, 2005 ж.

 • Археологическое исследования в Южном Казахстане (1970-1980гг.) : Обзор.- Алматы, 1984г. (Общественные науки).

 • Асыл сөз; Өлеңдер, ертектер, аңыздар  / Құраст. Б.Ысқақов.- Алматы: Жалын, 1987ж. (Қазақ балалар әдебиетінің кітапханасы).

 • Ауэзов в Семипалатинске (документы рассказывают...) Семипалатинск, 1997г.

 • Ауэзов, М.

Индийские встречи: путевые очерки / М. Ауэзов; пер. с каз А.Пантиелова.- Алма-Ата, 1973г.

 • Афанасьева, Л.И.

Народные русские сказки.

 • Афасижев, М.Н.

Критика буржуазных концепций художественного творчества : .- М, 1984г.

 • Ахметов, Ш.

Балалар әдебиетінің очеркі .- Алматы, 1960 ж.

 • Ахметов, Ш.

Қазақ балалар әдебиеті : Оқу құралы .- Алматы, 1974ж.

 • Ахметов, Ш.

Қазақ балалар әдебиеті тарихының очеркі .- Алматы, 1965ж.

 • Ахметов, Ш.

Қазақ совет балалар әдебиеті : мұғалімдер үшін көмекші құрал .- Алматы, 1963ж.

 • Ахметова, К.

Сен менің бақытымсың: өлеңдер .- Алматы, 1977ж.

 • Ахметова, М.

Қазақстан композиторларының әндері мен романстары .- Алматы, 1964ж.

 • Ахтанов, Т.

Избранное. 2-х том. Роман, "Буран " ,Индийская повесть, " Былое и настоящее " Рассказы , статьи, очерки, эссе.- Алматы, 1978г.

 • Ахтанов, Т.

Избранное Т.1 .- Алматы, 1978г.

 • Ахтанов, Т.

Таңдамалы шығармалар 1-ші том.- Алматы, 1974 ж.

 • Ахтанов, Т.

Таңдамалы шығармалар: 2-ші том.- Алматы, 2005 ж.

 • Әбдіқадыров, Қ.

Таңдамалы өлеңдер мен поэмалар .- Алматы, 1958ж.

 • Әбдірашев, Ж.

Дала, сенің ұлыңмын.- Алматы, 1975ж.

 • Әбдірашев, Ж.

Найзағайлы жаз : Лирика .- Алматы, 1971ж.

 • Әбдірашев, Ж.

Соғыстан соң туғандар : Лирика .- Алматы, 1977ж.

 • Әбенов, Ш.

Шыңғыстау : Дастандар .- Алматы, 1980ж.

 • Әбетов, Ғ.

Әдебиеттану терминдерінің орысша-қазақша сөздігі .- Алматы, 1962ж.

 • Әбілев, Д.

Алтай асулары: Роман .- Алматы, 1961ж.

 • Әдеби мұра .- Алматы, 1970ж.

 • Әдеби мұра және оны зерттеу .- Алматы, 1961ж.

 • Әлібеков, Ш.

Қазақ фольклорындағы әсемдік.- Алматы, 1979ж.

 • Әлімбаев, М.

Өшпес от: Дастан мен өлеңдер.- Алматы, 1969ж.

 • Өлеңдер мен поэмалар.- Алматы, 1962ж.

 • Әлімқұлов, Т.

Жазғы жаңбыр: өлеңдер.- Алматы, 1964ж.

Әуезов дәрістері.= Ауэзовские чтения: "Әуезовтің рухани және ғылыми мұрасы әлемдік мәдениет кеңістігінде" республикалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары.- Семей, 2003

 • Әуезов, М.

Қаралы сұлу .- Алматы, 1965ж.

 • Әуезов, М.

Қорғансыздың күні: Әңгімелер мен повестер.- Алматы, 2002ж.

 • Әуезов, М.

Шығармалар Он екі томдық Т.1 Повестер мен әңгімелер.- Алматы, 1967ж.

 • Әуезов, М.

Шығармалар Он екі томдық Т.10. Пьесалар .- Алматы, 1969ж.

 • Әуезов, М.

Шығармалар Он екі томдық Т.11.Мақалалар, зерттеулер.- Алматы, 1969ж.

 • Әуезов, М.

Шығармалар Он екі томдық Т.12.Мақалалар, зерттеулер.- Алматы, 1969ж.

 • Әуезов, М.

Шығармалар Он екі томдық Т.2 Повестер, әңгімелер, очерктер.- Алматы, 1967ж.

 • Әуезов, М.

Шығармалар Он екі томдық Т.3 Очерктер, "Өскен өркен" романы .- Алматы, 1967ж.

 • Әуезов, М.

Шығармалар Он екі томдық Т.4 Абай жолы.- Алматы, 1967ж.

 • Әуезов, М.

Шығармалар Он екі томдық Т.5 Абай жолы .- Алматы, 1967ж.

 • Әуезов, М.

Шығармалар Он екі томдық Т.6 Абай жолы.- Алматы, 1967ж.

 • Әуезов, М.

Шығармалар Он екі томдық Т.7 Абай жолы.- Алматы, 1967ж.

 • Әуезов, М.

Шығармалар Он екі томдық Т.8. Пьесалар.- Алматы, 1969ж.

 • Әуезов, М.

Шығармалар Он екі томдық Т.9. Пьесалар .- Алматы, 1969ж.

 • Әуезов, М.

Шығармаларының елу томдық толық жинағы.19.Т.(1942-1945) : Мақалалар, очерк, сценарийлер.- Алматы, 2005ж.

 • Әуезов, М.

Шығармаларының елу томдық толық жинағы. 20 Т.(1927-1943): Мақалалар, очерк, пьесалар .- Алматы, 2005ж.

 • Әуезов оқулары: "М.О.Әуезовтің рухани және ғылыми мұрасы әлемдік мәдениет кеңістігінде". "Духовное и научное наследие М.О.Ауэзова в контексте мировой культуры" : Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Материалы Международной научно-практической конференции.- Семей: М.О.Әуезов атындағы Семей университеті, 2004ж.

 • "Б.К. Кенжебаевтың әдеби-ғылыми мұрасы және білім берудің өзекті мәселелері". Б.К.Кенжебаевтың туғанына 100 жыл толуына арналған республикалық ғылыми- теориялық конференция материалдары. Литературно-научное наследие Б.К.Кенжебаева и актуальные проблемы... .- Семей, 2004ж.

 • Бабатайұлы, Д.

Кеудем-акыл сарайы.- Астана, 2002 ж.

 • Байтұрсынов, А.

Әдебиет танытқыш : Зерттеу мен өлеңдер.- Алматы, 2003ж.

 • Балақаев, М.

Емле сөздігі.- Алматы, 1963ж.

 • Баранов, В.

Орудие познания и борьбы.- М, 1978 г.

 • Бейсембаев, С.

Турар Рыскулов .- Алматы, 1965г.

 • Бейісқұлов, Т.

Қоштаспаймын, Махаббат! : Эпистолярлық повесть. Трагедия .- Алматы, 1999г.

 • Бекбергенов, М.

Сөз зергері : (Ғ. Мүсіреповтың прозалық шығармалары жәйлі очерк) .- Алматы, 1967ж.

 • Бектасов, Ә.

Мәди : (Өмірбаяндық очерк).- Алматы, 1969г.

 • Бекітілген терминдер мен атаулар : 2-ші басылуы, толықт.- Алматы, 1979ж.

 • Бекітілген терминдер мен атаулар .- Алматы: Қазақстан, 1976ж.

 • Бердібаев, Р.

Социалистік реализм туралы .- Алматы, 1966ж.

 • Березко, Г.

Несколько необьязательных советов .- М, 1974г.(Писатели о творчестве).

 • Биографии замысла: Беседы с мастерами узбекской литературы, записанные Александром Наумовым.- Ташкент, 1974г.

 • Богатырские предания; Казахский героический эпос  / Пер. с каз. С. Санбаева, Прозаическое переложение А. Сейдімбекова.- Алма- Ата, 1987ж.

 • Боздақтар 1-ші том: Семей облысы.- Алматы, 1995 ж.

 • Броневский, С.Б.

Орта жүз қазақтары туралы. 5-ші том.- Павлодар, 2005 ж.

 • Буяльский, Б.А.

Курс на мастерство.Начала методики изучения литературы: Пособие для учителя-словесника.- Киев, 1974г.

 • Бялый, Г.А.

Русский реализм конца Х1Х века .- Л, 1973ж.

 • Великович, Л.Н.

Черная гвардия Ватикана .- М, 1980г.

 • Верн, Ж.

Путешествие к центру Земли. Опыт доктора Окса; Пер. с фр.- Алматы, 1993г.

 • Взаимосвязи и взаимодействие литератур мира Часть2 : Библиографический указатель(1981-1985).- М, 1988г.

 • Взаимосвязи и взаимодействие литеротур мира Часть1 : Библиографический указатель (1981-1985).- М, 1988г.

 • Взаймосвязи и взаймодействие литератур мира Часть3 : Библиографический указатель (1981-1985).- М, 1988г.

 • Вильмонт, Е.Н.

Путешествие оптимистики, или Все бабы дуры.- М, 2002 г.

 • Вишневский, Л.Д.

 • Под знаком углерода: Элементы ІVгрупп периодической системы Д. И. Менделеева: Книга для учащихся. / Л.Д. Вишневский.- М, 1993 г.

 • Волков, И.Ф.

Литература как вид художественного творчества; Кн. для учителя.- М, 1985г.

 • Воспоминание о Константине Федине : сборник.- М:, 1981г.

 • Всесоюзный съезд учителей.1978 : Документы и материалы.- М, 1978г.

 • Выпускники павлодарского государственного университета им. Торайгырова (1965-2005 ): Посвящается 45-летию ПИИ-ПГУ им. Торайгырова С.- Павлодар, 2005 г.

 • Гарин, Н.

Тема и Жучка  / Н-Михайловский Гарин.- М, 1988г.

 • Гинзбург, Л.Н.

О литературном герое .- СПб, 1978 г.

 • Голоса Америки. Из народного творчества США : Баллады, легенды, сказки, притчи.- М, 1976г.

 • Гончаренко, Н.В.

Прогресс в искусстве  / Н.В. Гончаренко.- М, 1976г.

 • Горький, М.Г.

Әдебиет туралы : 1928-1935-жылдардағы мақалалары мен сөзі.- Алматы, 1954 ж.

 • Грекова, П.

Референт : Роман.- М, 2001 г.

 • Громов, Е.С.

Художественное творчество : (Опыт эстетической характеристики некоторых проблем) / Е.С. Громов.- М, 1970г.

 • Гулыга, А.В.

Принципы эстетики .- М, 1987г.

 • Ғабдуллин, Б.

Қазақ ағартушы - демократтарының дін туралы пікірлері .- Алматы, 1961ж.

 • Даль, В.И.

Девочка Снегурочка : Сказки .- М, 1985г.

 • Дастанов, О.

Әулиелі жерлер туралы шындық.- Алматы, 1967 г.

 • Дикарев, А.Д.

Три путешествия по китаю. .- М, 1989 г.

 • Дип, С.

2000 советов бизнесмену .- СПб, 1997 г.

 • Доклад ректора ПГУ им. С. Торайгырова, д. э. н.,професора Е. М. Арын на торжественном собрании, посвященном 45-летию ПГУ им. Торайгырова.- Павлодар.: ПГУ им. Торайгырова., 2005г.

 • Долгов, К.М.

Философия, искусство, политика : (Критика современных буржуазных концепций) / К.М. Долгов.- М, 1976г.

 • Донцова, Д.

Игра в жмурики. За всеми зайцами : Повести.- М, 2000г.

 • Дубчак, А.В.

Ева и ее мужчины : Романы.- М , 2001г.

 • Думбадзе, Н.В.

Избранное В 2-х т. Т.2. Закон вечности.- М, 1981г.

 • Дымшиц, А.

Нищета советологии и ревизионизма .- М, 1975г.

 • Евтушенко, Е.

Мама и нейтронная бомба и другие поэмы .- М, 1983г.

 • Егеубай, А.

Құлабаз .- Алматы, 2001 ж.

 • Енекеева, Д.Д.

Без вины вины не бывает: Роман.- М, 2001г.

 • Еникеева, Д.Д.

Грехи прошлого : Роман.- М, 2001г.

 • Еникеева, Д.Д.

Маленькая женская месть : Роман .- М , 2001г.

 • Еникеева, Д.Д.

Холодная месть приятнее на вкус : Роман.- М, 2002

 • Ер айнасы - еңбегі : еңбек туралы мақалдар мен нақылдар.- Алматы, 1968ж.

 • Ерғалиев, Х.

Құрманғазы : поэма, 2 -кітап .- Алматы, 1960ж.

 • Ермаш, Г.Л.

Искусство как творчество .- М, 1972г.

 • Есенин, С.

Таңдамалы. Өлендер мен поэмалар.- Алматы, 1979 ж

 • Еспенбетов, А.С.

Библиографиялық корсеткіш / Арап Сләмұлы Еспенбетов; Құраст. Б.А. Ердембеков, Ж.М. Әубәкір, Ф.А. Гайнулина.- Семей, 2015ж. (Ғылыми кітапхана).

 • Еспенбетов, А.

Уақыт өрнегі .- Алматы, 2005ж.

 • Еспенбетов, А.

Шығармалары. Бірінші том. : Монография / А. Еспенбетов.- Астана: Фолиант баспасы, 2014ж.- (Алтай-Ертіс кітапханасы).

 • Еспенбетов, А.

Шығармалары. Екінші том: Зерттеулер, мақалалар .- Астана, 2014ж.- (Алтай-Ертіс кітапханасы).

 • Жанболатұлы, М.

Тобықты-Шыңғыстау шежіресі. 1-ші том .- Алматы, 2004 ж.

 • Жанболатұлы, М.

Тобықты-шыңғыстау шежіресі 2-ші том.- Алматы, 2004 ж.

 • Жанболатұлы, М.

Тобықты -шыңғыстау шежіресі. 3-ші том .- Алматы, 2004 ж.

 • Жармұқамедов, М.

Айтыс өнері .- Алматы, 1978ж.

 • Жароков, Т.

Шығармалар жинағы. 1-ші том.- Алматы, 1960 ж.

 • Жарықбаев, Қ.

Аталар сөзі - ақылдың көзі.- Алматы, 1980ж.

 • Жастықтың жарқын іздері  / Құраст. Ж.Дәуренбеков.- Алматы, 1978ж.

 • Жәркешева, Г.

Біріккен сөздер мен сөз тіркестерінің орфографиялық сөздігі .- Алматы, 1960ж.

Математика : Оқу құралы / О.М. Жолымбаев, Г.Е. Берікханова.- Алматы, 2004ж.

 • Жотабаев, Н.Р.

О демократии и парламентаризме.- Алматы, 2000 г.

 • Жуков, Д.А.

Биография биографии: Размышление о жанре / Д.А. Жуков.- М, 1980г (Писатели о творчестве).

 • Жумадилова, Р.Ш.

Формирование государственности и права в Казахстане: Учебно - методическое пособие для студентов, работников системы образования, правоведов и др. / Р.Ш. Жумадилова, Г.А. Карибжанова.- Семипалатинск: Государственный университет им. Шакарима, 1999г.

 • Журналист және өмір / Құраст. Т.Амандосов.- Алматы, 1967ж.

 • Жұмажанова, Т.Қ.

Қазақ әдебиетінен кластан тыс жүргізілетін жұмыстардың түрлері : әдістемелік нұсқау / Т.Қ. Жұмажанова.- Алматы, 1993ж.

 • Жылқыбаев, Қ.

Көне тарих куәлары  / Қ. Жылқыбаев.- Алматы, 1975ж.(Адам және табиғат).

 • Зелинский, К.

Октябрь и национальные литературы / К. Зелинский.- М, 1967г.

 • Зись, А.Я.

Конфронтации в эстетике: Очерки о природе искусства.- М, 1980г.

 • Знаменская, А.

Колыбельная для Волчонка: Роман.- М, 2001г.

 • Знаменская, А.

Русская наследница : Роман.- М, 2002г.(Русский романс).

 • Зубов, В.

Избранное .- Семипалатинск, 2002г.

 • Игнатов, В.И.

Русские исторические песни : Хрестоматия .- М, 1985г.

 • Изображение человека .- М, 1972г.

 • Исаев, С.

Қазақ әдеби тілінің қалыптасу, даму кезеңдері: методикалық талдау .- Алматы, 1976ж.

 • Искусство и общество: Эстетика за рубежом: VІ международный конгресс по эстетике.- М, 1975 г.

 • Ишанов, Х.

Октябрь ерлерінің қазақ әдебиетіндегі бейнесі: Мәдениет университетінің тыңдаушыларына көмек .- Алматы, 1966ж.

 • Казахская литература : Учебник для 9-10 кл. русских школ Казахстана.- Алма- Ата, 1976г.

 • Казахские богатырские сказания.- Семей, 2001 г.

 • Казахские народные сказки  / Состовитель Ф.Жанузакова.- Алматы, 1977г.

 • Казахские пословицы и поговорки  / Сост. и пер. с каз М.А.Аккозин.- Алма-Ата, 1985г.

 • Как мы пишем.- М, 1989г.

 • Карагулов, А.

Первые шаги .- Алма-Ата, 1975г.

 • Карамзин, Н.М.

Избранное.- Ленинград, 1985 г.

 • Карпова, В.М.

Талантливая жизнь : Василий Шукшин -прозаик .- М, 1986 г.

 • Кашкинбаев, К.

Лощади древних кочевников Казахского Алтая.- Алматы, 2005г.

 • Кәкішев, Т.

Партия және әдебиет .- Алматы, 1975г.

 • Келімбетов, Н.

Жарлы емеспін, зарлымын. Повестер .- Алматы, 2001ж.

 • Кенесбаев, С.

Русско-казахский словарь лингвистических терминов.- Алма-Ата, 1966г.

 • Кенжебаев, Б.

ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиеті бақылау-пысықтау тапсырмалары .- Алматы, 1975ж.

 • Кеңесбаев, Т.

Француз әтірінің иісі: Повесть және әңгімелер.- Алматы, 1990ж.

 • Кирабаев, С.

Сакен Сейфуллин. (К 70-летию со дня рождения) .- Алматы, 1964г.

 • Консервация и реставрация деградированной древесины берельского кургана №11  / З. Самашев [и др.].- Алматы, 2004г. • Коншин, Н.Я.

Қазақ этнографиясына байланысты еңбектері. 7-ші том.- Павлодар, 2005 ж.

 • Копейко, В.В.

Окольцованная птица : Роман.- М, 2002 г.

 • Копыленко, М.М.

Функционирование русского яыка в различных слоях казахского насиления. .- Алматы, 1982 г.

 • Корнилова, Н.Г.

Ведьмино наследство: Роман .- М, 2001г.

 • Корнилова, Н.Г.

Весь мир против меня: Роман.- М, 2001г.

 • Корнилова, Н.Г.

Коза отпущения : Роман.- М, 2001г.

 • Корнилова, Н.Г.

Пантера: голос крови : Повесть.- М, 2001г.

 • Корнилова, Н.Г.

Пантера : зверь прос6нулся :- М, 2001 г.

 • Корнилова, Н.Г.

Пантера. Искушение злом. : Роман .- М, 2001 г.

 • Корнилова, Н.Г.

Пантера: ярость и страсть : Роман.- М, 1998г.

 • Корнилова, Н.Г.

Подарок от Медичи : Повесть.- М, 2001 г.

 • Корнилова, Н.Г.

Понтера: черная молния : Повесть.- М, 2001 г.

 • Корнилова, Н.Г.

С кармой по жизни : Повесть.- М, 2001 г.

 • Краткий толковый словарь русского языка. / Сост. И. Л. Городецкая, Т. Н. Поповцева, М. Н. Судоплотова, Т. А. Фоменко.- М, 1985 г.

 • Крылов, И.А.

Басни .- Алматы, 1985 г.

 • Кукаркин, А.В.

Буржуазное общество и культура .- М, 1970г.

 • Куликова, И.С.

Философия и искусство модернизма .- М: Политиздат, 1974г.

 • Кшибеков, Д.

Единство судеб .- Алматы, 1988 г.

 • Қазақ әдеби тілінің тарихы : Оқу құралы / М. Балақаев [ж.б.].- Алматы, 1968ж.

 • Қазақ әдебиеті : 2-ші кітап.- Алматы, 1970ж.

 • Қазақ әдебиетінен кластан тыс жургізілетін жұмыстардың түрлері: әдістемелік нұсқау / Т.Қ. Жұмажанова.- Алматы: Республикалық баспа кабинеті, 1993ж.

 • Қазақ балалар әдебиетінің хрестоматиясы / Құраст. Ш.Ахметов.- Алматы, 1980ж.

 • Қазақ балалар поэзиясының антологиясы .- Алматы, 1977 ж.

 • Қазақ көркем шығармаларының жанры мен стилі .- Алматы, 1982ж.

 • Қазақ тілінің орфографиялық сөздігі; 640000 сөз : редакциясын басқарғандар; І. Кеңесбаев, Ғ. Мұсабаев.- Алматы, 1963

 • Қазақстан Республикасындағы білім және ғылым (ақпараттық-статистикалық материалдар) .- 2005ж.

 • Қайырханов, Қ.

Кәсіби даярлықты қалыптастыруда биохимияны бағдарлай оқытудың ғылыми-педагогикалық негіздері : Оқу құралы.- Алматы, 2000 ж.

 • Қандай есімді ұнатасыз. = Какое выбрать имя.- Алматы, 1968ж.

 • Қаратаев, М.

Мұхтар Әуезов : (туғанына 70 жыл) /.- Алматы, 1967ж.

 • Қожакелдинов, С.

Таңдамалы аудармалар және аударма туралы пікірлер .- Семей, 2005ж.

 • Қоңыратбаев, Ә.

Эпос және оның айтушылары .- Алматы, 1975ж.

 • Құлкенов, М.

Жәңгір хан. Даңқ пен дақпырт : (жаңаша көзқарас) / М. Құлкенов, Р. Отарбаев.- Алматы, 1992ж.

 • Құнанбаев, А.

Шығармалар.Екі томдық.1том / А. Құнанбаев.- Алматы, 1968ж.

 • Құнанбаев, А.

Шығармалар. Екі томдық. 2 том .- Алматы, 1968ж.

 • Қыз Жібек .- Алматы, 1967ж.

 • Ләмбеков, С.

Қарқаралы саздары : өлеңдер мен поэма.- Алматы, 1968ж.

 • Левин, В.Д.

Краткий очерк истории русского литературного языка.- М, 1964

 • Левшин, А.И.

Қазақ ордасы мен даласын суреттеу.- Павлодар, 2005 ж.- 212 б.

 • Левшина, И.С.

 • Как воспринимается произведение искусства : (Из опыта социологических исследовании) / И.С. Левшина.- М, 1983г.

 • Лекции по истории эстетики : Книга 1 / под ред. проф. М.С.Кагана.- Л, 1973г.

 • Лем, С.

Сочинение в двух томах. Том1. Рассказы.Маска.- М, 1992 г.

 • Лермонтов, М.Ю.

Өлендер 1-ші том : Таңдамалы.- Алматы, 1977 ж.

 • Лермонтов, М.Ю.

Поэмалар 2-ші том: Таңдамалы.- Алматы, 1977 ж.

 • Литературно - художественная критика: Учебное пособие для журналистики.- М, 1982 г.

 • Лосев, А.С.

Дерзание духа .- М, 1988 г (Личность. Морал. Воспитание).

 • Лосев, А.Ф.

История античной философии в конспективном изложении .- М, 1989г.

 • М.Ауэзов в Семипалатинске (Документы рассказывают...).- Семипалатинск, 1997г.

 • Мағауин, М.

Қобыз сарыны : XV-XVIII ғасырларда жасаған қазақ ақын, жыраулары. Монография / М. Мағауин.- Алматы, 1968ж.

 • Маданов, Х.

Біз қазақпыз. Тарихи дастан .- Алматы, 1996 ж.

 • Маденова, Ш.Б.

Қазақ тілі: Дидактикалық материалдар: Жалпы білім беретін орыс мектебінің 4-кластарына арналған.- Семей: М.О.Әуезов атындағы Семей университеті, 2003ж.

 • Майчекин, М.

Жаяу Мұса .- Алматы, 1966ж.

 • Мақал, мәтелдер, жұмбақтар / жинаған және ауд. М. Әлімбаев.- Алматы, 1963ж.

 • Мақатаев, М.

Жылап қайттым өмірдің базарынан : Жыр кітабы / М. Мақатаев; Құраст. Л.Әзімжанова.- Алматы, 1994ж.

 • Мақатаев, М.

Өмір-өзен: Өлеңдер мен толғаулар.- Алматы, 1979ж.

 • Мақтымқұлы.

Өлеңдер .- Алматы, 1968ж.

 • Маляр, И.И.

Очерк -путеводитель .- Алма- Ата, 1974г.

 • Манабаев, А.

Жазира : Өлеңдер.- Алматы, 1974ж.

 • Маргулан, А.Х.

Труды по культуре казахского народа.- Павлодар, 2005г.

 • Марғұлан, Ә.Х.

Қазақ халқының жазу мәдениеті бойынша енбектері. 8-ші том. .- Павлодар,2005 ж.

 • Мартынов, Л.Н.

Пути поззии .- М, 1975г. (Писатели о творчестве).

 • Маршак, С.Я.

Право на взаимность .- М, 1973г. (Писатели о творчестве).

 • Мәсімхан, Д.

Сарап : Әдеби-зерттеу мақалаларының жинағы.- Астана, 2001г.

 • Медведев, В.П.

Изучение лирики в школе:.- М, 1985г.

 • Мин, А.

Черный Иртыш Кн.1 : Роман-хроника из жизни абак-кереев .- Алматы, 1982г.

 • Миримский, И.

Статьи о классиках .- М, 1966г.

 • Мироненко, Е.

Белый Город Мечты. Стихи .- Семипалатинск, 1999г.

 • Мифологический словарь / М.Н.Ботвинник, М.А.Коган, М.Б.Рабинович, Б.П.Селецкий.- Л, 1961г.

 • Михалков, С.В.

Воспитательная сила литературы : (Публицист., статьи, докл., речи) Кн. для учителя / С.В. Михалков; Сост. Т.Д.Полозова.- М, 1983г.

 • Михалков, С.В.

Моя профессия .- М, 1974г. (Писатели о творчестве).

 • Михалков, С.

Приметы времени: Статьи по проблемам современной литературной жизни / С. Михалков.- М, 1976г.

 • Молдағалиев, Ж.

Кісенашқан : өлеңдер мен дастан.- Алматы, 1969ж.

 • Молдағалиев, Т.

Мен де жиырма жаста едім. Лирика кітабы .- Алматы, 1976ж.

 • Монин, А.С.

Популярная история Земли .- М: Наука, 1980г. (Научно-популярная серия).

 • Мукашев, З.А.

Почему некоторые ученые верят в бога .- Алма- Ата, 1967г.

 • Муратбеков, С.

На вершине Ушкара : повесть и рассказы. .- М, 1982 г.

 • Мұқанов, М.М.

Педагогикалық психология очерктері .- Алматы, 1962ж.

 • Мұқанов, С.

Шыңнан шыңға: Өлеңдер мен поэмалар. .- Алматы, 1965 г.

 • Мұқтарұлы, С.

Бүлдіршін: Өлеңдер.- Алматы, 1967г.

 • Мұңлық-зарлық .- Алматы, 1967ж. (Жыр маржаны).

 • Мұра : Орталық ғылыми кітапхананың 70-жылдық метейтойына арналған жинақ / Құраст.: К.К.Әбуғалиева, Р.Т.Бірімжанова, Қ.Е.Қаймақбаева.- Алматы, 2002ж.

 • Мұхтарұлы, С.

Бүлдіршін .- Алматы, 1967ж.

 • Мүсрепов, Ғ.

Өмір жорығы : әңгімелер.- Алматы, 1964ж.

 • Мырзабеков, С.

Қазақ тілінің дыбыс жүйесі .- Алматы: Сөздік- словарь, 1999ж.

 • Мырзалиев, Қ.

Ақ отау : Өлеңдер.- Алматы, 1968ж.

 • Мырзалиев, Қ.

Куміс қоңырау : Өлеңдер, мысалдар, жұмбақтар .- Алматы, 1970

 • Набиуллин, Ж.

Таныс әуендер : Өлеңдер.- Алматы, 1968ж.

 • Назарбаев, Н.

Еуразия жүрегінде .- Алматы, 2005ж.

 • Найденов, Б.С.

Выразительность речи и чтения:- М, 1969 г.

 • Нас 250 миллионов / Сост. Н.С.Шубина.- М: Статистика, 1974г.

 • Наука Казахстана в цифрах Сборник основных показателей научного потенциала за 1991-2004 г.г. .- изд. -6-е, доп.- 2005г

 • Нәжімеденов, Ж.

Күй кітабы : өлеңдер.- Алматы, 1967ж.

 • Нәсенов, Б.

Абылайхан. 11-бөлім .- Новосибирск, 2005г.

 • Нәсенов, Б.

Абылайхан. 12-бөлім .- Новосибирск, 2005г.

 • Нәсенов, Б.

Абыралы - қанды жылдары.2-бөлім .- Новосибирск, 2002ж.

 • Нәсенов, Б.

Абыралы - саңлақтары. 4-бөлім .- Новосибирск, 2002ж.

 • Нәсенов, Б.

Абыралы - Сарыарқаның кіндігі. 1-бөлім. Абыралы-қанды жылдары .- Новосибирьск, 2002ж.

 • Нәсенов, Б.

Абыралы - сұңқарлары. 3-бөлім .- Новосибирск, 2002ж.

 • Нәсенов, Б.

Бізде Абыралыданбыз.6-бөлім .- Новосибирск, 2005ж.

 • Нәсенов, Б.

Пікірлер. Достар. 5-бөлім .- Новосибирск, 2005ж.

 • Нәсенов, Б.

Халық жаулары. Кең даланың күйреуі. 7-бөлім .- Новосибирск, 2005ж.

 • Некрасов, Н.А.

Өлендер мен поэмалар 1-ші том. .- Алматы, 2005 ж.

 • Некрасов, Н.А.

Поэмалар. 2-ші том. .- Алматы, 1978 ж.

 • Нестерина, Е.В.

Официантка : Роман.- М, 2000г.

 • Никольский, В.А.

Преподавание литературы в средней школе: пособие для учителя.- Актобе, 1963 г.

 • Нурпеисов, К.Н.

В.В. Куйбышев и Казахстан.- Алматы, 1988 г.

 • Нұрғалиев, Р.

Қазақ драматургиясы .- Алматы, 1974ж.

 • Нұрмағамбетова, О.

Қаһарлы сөз - қамал бұзады : Ұлы Отан соғысы жылдарындағы қазақтың халық поэзиясы.- Алматы, 1965ж.

 • Нұрманов, А.

Құланның ажалы : Роман.- Алматы, 2005ж.

 • Нысаналин, А.

Көктем кешікпейді : өлеңдер.- Алматы, 1968ж.

 • Нілібаев, Ә.

Болашақ осылай басталған : поэма.- Алматы, 1970ж.

 • Образование и наука в Республике Казахстан (информационно- статистические материалы) .- 2005г.

 • Озғанбай, Ө.

Қара нар керек бул іске .- Астана, 1998ж.

 • Омар, һ.

"250 рубаи" ; Ауд. А.Бекбосынұлы.- Алматы, 1995 г.

 • Оңғарсынова, Ф.

Мен сенің жүрегіңдемін : өлеңдер.- Алматы, 1975ж.

 • Оңғарсынова, Ф.

Сұхбат: Өлендер. .- Алматы, 1982 ж.

 • Оразалин, К.

Абайдан соң .- Алматы, 1972 ж.

 • Орлов, С.

Свидетели живые .- М, 1974ж. (Писатели о творчестве).

 • Орхонские надписи .Кюль-тегин, Бильге-каган, Тоньюкук.- Семипалатинск, 2001 г.

 • Осетров, Е.И.

Голоса поэтов; Этюды о русской лирике .- М, 1990г.

 • Оскоцкий, В.

Связь времен: историческая тема в многонациональной советской прозе наших дней / В. Оскоцкий.- М, 1974г. (Народный университет. Факультет литературы и искусства).

 • Оспанов, М.

Дүние дидар : өлеңдер, балладалар, толғаулар, поэмалар .- Семей, 2004ж.

 • Оспанов, М.

Жырұйық: өлендер. .- Семей, 2005 ж.

 • Оспанов, М.

Сүмбіле : өлеңдер.- Семей, 2005ж.

 • Осьмакова, Л.Н.

Хрестоматия по теории литературы : Пособие для студентов .- М, 1982 г.

 • Очерки истории журналистики Казахстана. Часть 1  / Х.Н. Бекхожин [и др.].- Алматы, 1988г.

 • Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова 1960-2005 г. : ( история стоновления и развития ).- Павлодар, 2005г.

 • ПГУ в лицах. .- Павлодар: " ЭКО ", 2005 г.

 • Перцов, В.

Поэты и прозаики великих лет: Статьи и воспоминания.- М, 1974 г.

 • Писатели франции о литературе : Сборник статей. пер. с фран.- М, 1978 г.

 • Поле битвы - сердца людей: Литература, искусство, культура- борьба идей, мировоззрений, политических систем .- М, 1987г.(Империализм: События. Факты. Документы).

 • Потанин, Г.Н.

Этнография және фольклорға арналған еңбектер. 6-ші том.- Павлодар, 2005 ж.

 • Потанина, И.

Неразгаданная : Роман.- М, 2001 г.

 • Поэзия жырау; Стихи казахских поэтов ХY-XYIII веков: Пер. с каз.- Алма- Ата, 1987ж.

 • Практикум по истории казахской литературы : для студ. русского отделения филологических факультетов.- Алма- Ата, 1990г.

 • Пришвин, М.М.

Дорога к другу : Дневники / М.М. Пришвин; Сост.А.Григорьев. Послсл.И.Мотяшова.- Л, 1982г.

 • Проблемы изучения и преподавания русской классической и советской литературы .- М, 1983г.

 • Прогрессивное влияние русского языка на казахский.- Алматы, 1965 г.

 • Пронченков, И.

Алма-Ата-столица Советского Казахстана .- Алма-Ата, 1955г.

 • Просветительство в литературах востока: Сборник статей.- М, 1973г.

 • Радлов, В.В.

Қазақ этнографиясы туралы еңбектері. 3-ші том. .- Павлодар, 2005 ж.

 • Русафов, Г.

Ваклин и его верный конь: Сказки .- София Пресс, 1978г.

 • Русско-казахский фразеологический словарь .- Алма-Ата, 1985г.

 • Рысбекұлы, Қ.

Қайтпас қайсар қазақпын.- Астана, 2002 ж.

 • Сағындықов, Е.

Қонақай : көмекші құрал.- Алматы, 1996ж.

 • Сағындықұлы, Е.

Семей өңірінің тарихи деректері (XVI-XX ғасырлар).- Алматы, 1996ж.

 • Саин, Ж.

Жылдар: Таңдамалы шығармалар .- Алматы, 1954ж.

 • Сакредова, О.

Терем желаний : Роман .- М, 2002г. (Русский романс).

 • Салғараұлы, Қ.

Хандар кестесі (Шығыс хандарының жылнамалық кестесі) .- Алматы, 1992ж.

 • Самашев, З.

Қазақ петроглифтері (көне тамыры мен сабақтастығы) / З. Самашев, Ж. Жетібаев.- Алматы, 2005ж.

 • Сартаев, С.С.

Сафари по континентам мира .- Алматы, 2003г.

 • Сартаев, С.

Слово перед совестью и эшафотом .- Алматы, 2001г.

 • Сатпаев, Ш.К.

Великий октябрь и интернациональные связи казахской советской литературы.- Алматы, 1987 г.

 • Сатпаева Ш.К., Адибаев Х.А.

Казахская литература: Учебник для студентов филологических факультетов вузов казахстана.- Алматы, 1979 г.

 • Сәмекбаева, Э.М.

Мұхтар Мағауин шығармаларындағы фразеологиялық компаративтер .- Алматы, 2000ж.

 • Светлов, М.

Соңғы жылдар: (Өлеңдер) .- Алматы, 1969ж.

 • Седлова, В.В.

Сорока: Роман.- М, 2002 г.

 • Сейдімбеков, А.

Ақиық : Әңгімелер.- Алматы, 1972ж.

 • Сиротинина, О.Б.

Русская разговорная речь : Пособие для учителя .- М, 1983г.

 • Сматаев, С.

Астана оттары : өлеңдер мен балладалар .- Алматы, 1968ж.

 • Смирнова, Н.С.

Казахская литература : учебник для 9-10 классов русских школ Казахстана.- Алма- Ата, 1973г.

 • Современный Казахстан: цифры и факты .- Алматы, 1998 г.

 • Сокровища мерзлых курганов Казахского Алтая (по материалам могильника Берел) / А.П. Горбунов [и др.].- Алматы, 2005г.

 • Соловьев, Г.

Эстетическое воззрения Чернышевского и Добролюбова.- М, 1974г.

 • Сорокин, Н.А.

Дипломные работы в педагогических вузах:- М, 1986 г.

 • Столович, Л.Н.

Жизнь- творчество-человек : Над чем работают о чем спорят филофофы.- М, 1985 г.

 • Стрелкова, Л.П.

Уроки сказки .- М, 1989г.

 • Сулейменов, Б.С.

Революционное движение в Казахстане в 1905 -1907 годах.- Алма-Ата, 1977г.

 • Сухов, С.В.

Чем болели великие.- Алматы, 1999г.

 • Сүйіншәлиев, Х.

XVIII-XIX ғасырлардағы қазақ әдебиеті .- Алматы, 1961ж.

 • Сүйіншәлиев, Х.Ж.

"Диуани Лұғати ат түрік" : Оқу құралы .- Алматы, 1986ж.

 • Сүлейменов, Р.

Темірбек Жүргенев .- Алматы, 1969ж.

 • Тәжібаев, Ә.

Жартас. Өлеңдер мен драмалық поэмалар.- Алматы, 1967 ж.

 • Тәжібаев, Ә.

Көне қоңырау : Өлеңдер.- Алматы, 1973ж. • Япония Сегодня .- Межд-ное обществопо просветит-кой информации.: Токио., 1990 г

 • Янин, В.Л.

Некрополь Новгородского Софийского собора .- М: Наука, 1988г

 • Яковкина, Н.И.

Русская культура начала ХХ века [Текст]: Учебное пособие .- Ленинград, 1972г

 • Юров, Ю.М.

Кто раз увидел .- Москва, 1987 г

 • Ыдырысов, Т.

Очерк туралы ойлар.- Алматы, 1969ж

 • Шығыс халықтарының мақал - мәтелдері.- Алматы, 1968ж

 • Шығыс Сарыарқа. Қарқаралы өңірінің өткені мен бүгіні.- Алматы, 2004ж

 • Шорманов, М.

Қазақтың салт- дәстүрлері. 4-ші том.- Павлодар., 2005 ж

 • Шилова, Ю.

Я подарю тебе небо в алмазах, или Самая опасная: Криминальный роман .- М, 2004г

 • Шилова, Ю.

Я буду мстить: Роман .- М, 2001г

 • Шилова, Ю.

Укротительница мужчин, или Хищница: Криминальный роман.- М, 2003г

 • Шилова, Ю.

Требуются девушки...: Роман.- М, 2001г

 • Шилова, Ю.

Терапия для одиноких сердец, или Охота на мужа-3.- М, 2003г

 • Шилова, Ю.

Случайная любовь .- М, 2001г

 • Шилова, Ю.

Предсмертное желание, или Поворот судьбы: Кримин. роман .-М, 2002г

 • Шилова, Ю.

Охота на мужа-2, или Осторожно:разочарованная женщина: Кримин. роман.- М, 2003г

 • Шилова, Ю.

Никогда не бывшая твоей : Кримин. роман .- М, 2004г

 • Шилова, Ю.

Мужчинам не понять, или Танцующая в одиночестве: Роман.- М, 2004г

 • Шилова, Ю.

Мне к лицу даже смерть : Роман.- М, 2001г

 • Шилова, Ю.

Любовница на двоих : Криминальный роман.- М, 2002г

 • Шилова, Ю.

Королева отморозков : Роман.- М, 2001г

 • Шилова, Ю.

Исповедь грешницы, или Двое на краю бездны: Роман .- М, 2004г

 • Шилова, Ю.

Запасная жена: Роман.- М, 2004г

 • Шилова, Ю.

Женские игры: Роман .-М, 2002г

 • Шилова, Ю.

Его нежная дрянь: Криминальный роман.- М, 2003г

 • Шилова, Ю.

Во имя денег.- М, 2001г

 • Шилова, Ю.В.

Я убью тебя, милый. Роман.- М., 2001г

 • Шилова, Ю.В.

Курортный роман.- М, 2001г

 • Шелдон, С.

Полночные воспоминания: Роман / С. Шелдон; Пер. с англ. Т.П.Матц.- М, 2001г

 • Шәкәрім.

Қазақ айнасы: Өлеңдер мен поэмалар .- Алматы, 2003ж

 • Шаханов, М.

Книга памяти: Стихи, поэмы. баллады /Пер. с казахского.- Алматы, 1984г

 • Шаханов, М.

Время стреляет из лука: стихи, поэмы / пер с каз.- М, 1988г

 • Шалабаев, Б.

Казахская литература (советский период): Учеб. пособие по истории Казахского романа для фил.фак. университета и пед. институтов.- Алма- Ата, 1965г

 • Шабыт Қайнары: Поезиялық және прозалық туынылар.- Семей, 2004

 • Чжан Синьсинь, Сан Е.

Голоса из Китая: Двадцать два интервью; Пер. с кит.Предисл. и сост. В.Сорокина.- М, 1989г

 • Чернышевский, Н.Г.

О классиках русской литературы.- М, 1965 г

 • Черемин, Г.С.

Путь Маяковского к Октябрю.- М, 1974г

 • Часть общепролетарского дела. Литературная критика в дореволюционных большевистких изданиях .- М, 1981г

 • ХХ ғасырдағы қазақ әдебиеті. Октябрь алдындағы кезең: Хрестоматия. 2-ші басылым, өңд., толықт..- Алматы: Мектеп, 1983ж

 • Художественные традиции литератур востока и современность: традиционализм на современном этапе.- М, 1986 г.

 • Художественные традиции литератур востока и современность: ранние формы традиционализма..- М, 1985 г.

 • Хрестоматия по древнерусской литературе [Текст]: Учеб. пособие для студ. вузов по спец. "Русский язык и литература".- М, 1985г

 • Хасенов, М.

Дәуір және жазушы .- Алматы, 1968ж

 • Фролова, Н.

После его смерти. Поединок с ананимом. Роман.- М., 2001 г.

 • Филипьев, Ю.А.

Сигналы эстетической информации.- М, 1971 г.

 • Ұлы арман (XV-XVIII ғасырлардағы қазақ поэзиясы) / Құрастр., алғы сөзін жазған К.Сейдеханов.- Алматы, 1990ж

 • Ушаков, Д.Н.

Орфографический словарь .- М, 1990г

 • Утченко, С.Л.

Цицерон и его время.- М, 1986г

 • Устинов, А.

Идеал. Герой. Правда .- Алма- Ата, 1969г

 • Ураз Джандосов - выдающийся государственный деятель и просветитель: Материалы научной конференции.- Алматы, 1999г

 • Указатель законов Республики Казахстан / Сост. Р. Досымбекова, Р. Касымкановна.- Алматы, 1997г

 • Уварова, Л.В.

Букет кактусов: Роман .- М, 2001г

 • Уәлиханов, Ш.Ш.

Қазақтардың этнографиялық мұрасы . 1-ші том. / Ш.Ш. Уәлиханов.- Павлодар., 2005 ж.

 • Тұрысов, Е.

Құралай жолы: Повесть, жолжазбалар .- Алматы, 1976ж

 • Тұрысбекова, Ж.Қ.

Төлеу Көбдіковтың әдеби мұрасы.- Алматы, 2003 ж.

 • Тұрманжанов, Ө.

Таңдамалы өлендер мен поэмалар.- Алматы, 1958 ж.

 • Турсунбаев, А.

Казахстан в революции 1905 -1907 годов .- Алма -Ата, 1987г

 • Турманжанов, Ө.

Таңдамалы өлеңдер мен поэмалар .- Алматы, 1958ж

 • Турков, А.М.

Мера вещей (Заметки о современной советской литературе) .- М, 1979г

 • Тортайұлы, Қ.

Асылхан- Татьяна . Деректі хикая .- Семей, 2004ж

 • Толстой, Л.Н.

Соғыс және бейбітшілік. 1-ші том.- Алматы, 1963 ж.

 • Толстой, Л.Н.

Соғыс және бейбітшілік . 2-ші т том..- Алматы, 1963 ж.

 • Толстой, Л.

Соғыс және бейбітшілік. 3-ші том.- Алматы, 1964 ж

 • Толстой, Л.

Соғыс және бейбітшілік : 4-ші том: Аударған Мұхтар Жанғалин..- Алматы, 1964 ж.

 • Толстой, Л.Н.

Акула: рассказы.- М, 1964г

 • Тоғұзақов, Қ.

Өнер өрендері.- Алматы, 1975.г

 • Тогжигитов, К.А.

Моя жизнь в профессии: Стратегия и тактика развития колледжа строительства до 2010 года (Сборник выступлений).- Семипалатинск, 2004г

 • Тифтикиди, Н.

Музыка жанрлары.- Алматы, 1964ж

 • Тимохина, Н.В.

Практикум по древней русской литературе: Для II курса фак. рус.яз. и лит. пед. ин- тов .- М, 1983г

 • Тимофеев, Л.И.

Основы теории литературы: Учеб. пособие.- М, 1963г

 • Теории, школы, концепции. Художественный текст и контекст реальности: (критические анализы).- М, 1977г

 • Теории, школы, концепции. Художественный образ и структура: (критические анализы).- М, 1975г

 • Теории, школы, концепции. Художественная рецепция и герменевтика [: (критические анализы).- М, 1985г

 • Твардовский, А.Т.

Собрание сочинений. Т.5. Статьи и заметки о литературе : Статьи и заметки. Речи и выступления. Памяти ушедших .- М., 1971г

 • Тәжібаев, Б.

Біздің Роза.- Алматы, 1969ж

 • Тәжібаев, Ә.

Шығармалар. Екі томдық. Т.1.- Алматы, 1960ж

 • Тәжібаев, Ә.

Шығармалар 2-ші том. 1950-1960 ж.- Алматы:, 1960 ж
Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Дәріс №1 Тақырыбы: Саясаттану ғылым және оқу пәні ретінде
2016 -> ОҚУ Әдістемелік кешен пәН «Қазақ Әдебиетін жаңа технология бойынша оқыту әдістемесі» мамандық
2016 -> Қазақстанның ірі мемлекет қайраткері, ұлт жанашыры, ел қамқоры, халқымыздың біртуар перзенті
2016 -> Сабақтың тақырыбы Үш бақытым. Мұқағали Мақатаев Туған тілім. Дихан Әбілов Жалпы мақсаты
2016 -> «Алаштану негіздері» таңдау курсы Түсінік хат «Алаштану негіздері»
2016 -> Сабақтың атауы Н.Әлімқұлов Қоңырау Мақсаты
2016 -> Силлабус Пән: Педагогика тарихы Курс: 4 Мамандық: 5В010200 «Бастауышта оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» Кредит саны: 2 Экзамен: 7 семестр Семей-2015 «Педагогика тарихы»
2016 -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
2016 -> Сабақтың атауы Бейнелеу өнерінің түрлері Сілтеме Сабақтың жабдығы
2016 -> Сабақтың тақырыбы: Менің Отаным Қазақстан


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет