«Театрлік хореографиялық өнер және кітапханатану» кафедрасыбет3/7
Дата18.02.2018
өлшемі1.25 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

13 апта

Кредит сағат №1

Дәріс №25

Тақырып: Кітапханаларда құжаттар түрлерінің бөлек қорын қалыптастыру.

Дәрістің мазмұны: Спорт және денешынықтыру бойынша әдебиеттер қорастысы. Қорастын қалыптастыру ерекшелігі. Кітаптық қорастысы. Журналдық қорастысы. Патенттік сипаттау қорастысы.

ОЖСӨЖ мазмұны: Материалды тақырып бойынша қорытындылау. Тақырып бойынша әдебиеттерге шолу.

СӨЖ мазмұны: Тақырыпты ұсынылған әдебиеттер бойынша оқу.

Әдебиеттер:

 1. Терешин, В.И.Библиотечный фонд. Учеб.пособ.-М.:МГУКИ,2001.-176с.

 2. Ульева,Л. Откроем в мир безграничных возможностей/Л.Ульева//Библиотека.-№11.-2009.-28-30.

 3. Шароварова, М.В. Справочная служба «Вопрос-ответ» и участие в корпоративной «Виртуальной справке»: целесообразность такого сочетания [Электронный ресурс]/.- М.В. Шароварова.- http://www.library.ru/help/theory/


Кредит сағат №2

Дәріс №26

Тақырып: Кітапханаларда құжаттар түрлерінің бөлек қорын қалыптастыру.

Дәрістің мазмұны: Нормативті – техникалық құжаттар қорастысы. Өнеркәсіп каталогының қорастысы. Жарияланбайтын материалдар және азтиражды ақрараттық қорастын қалыптастыру. Кинофонофотоқұжаттар қорастысы. Микрофильмдер қорастысы. Фоновидеограмм қорастысы. Ноталық басылым қорастысы. Картографиялық және бейнебасылым қорастысы. Шетел әдебиетінің қоры. Шетел әдебиетінің түп нұсқасы. Аудармалар.

ОЖСӨЖ мазмұны: Материалды тақырып бойынша қорытындылау. Тақырып бойынша әдебиеттерге шолу.

СӨЖ мазмұны: Тақырыпты ұсынылған әдебиеттер бойынша оқу.

Әдебиеттер:

 1. Швецова-Водка,Г.Н. Некоторые дискуссионные вопросы типологический классификации документов/Г.Н.Швецова-Водка//Книга.Исследования и материалы.-М.,2006.-С.186-202.

 2. Шортанова, А. Ақпараттық қоғамдағы дамушы кітапханалар: болашағы мен болжамдар/А.Шортанова//Кітапхана.- №1.-2009.

 3. Шортанова, А.А. Кітапхананы сапалы басқару жүйесі/А.А.Шортанова//Кітапхана әлемі.-№3.-2009.-С.33-35.

 4. Ілиясқызы, А. Жасөспірімдер кітапханасы мәдени орталық/А.Ілиясқызы// Ақтөбе.- 2006.-29 маусым.


Кредит сағат №3

Практикалық жұмыс №9

Тақырып: Кітапханаларда құжаттар түрлерінің бөлек қорын қалыптастыру.

Тапсырма: Нақты кітапхананың қорсақтаушы еңбегінің жағдайын мінездеу.

ОЖСӨЖ мазмұны: Материалды тақырып бойынша қорытындылау.

СӨЖ мазмұны: Тақырыпты ұсынылған әдебиеттер бойынша оқу.

Әдебиеттер:

 1. 4. Столяров Ю.Н. Библиотечный фонд: Учебник для ву­зов. — М.: Кн. палата, 1991. — 271 с.

 2. Стандарты по библиотечному делу и библиографии. — СПб.: Профессия, 2000. - 510 с.

 3. Библиотечное дело: Терминолог. словарь / Рос. гос. б-ка. — 3-е изд., значит, перераб. и доп. — М., 1997. — 176 с.

 4. Библиотечный фонд: Хрестоматия. — Ч. 1—2. — М.: МГИК, 1994-1995.

 5. Справочник библиотекаря / Под ред. А.Н. Ванеева, В.А. Минкиной. — СПб.: Профессия, 2000. - С. 54-90.


14 апта

Кредит сағат №1

Дәріс №27

Тақырып: Анықтамалық – библиографиялық және дипозитарлық КҚ қалыптастыру.

Дәрістің мазмұны: Анықтамалық – библиографиялық қор. Кітапханалардың дипозитарлық қоры.

ОЖСӨЖ мазмұны: Кітапханада қай жылғы құжаттар сақтаулы. Оларды қалай пайдаланады және қалай есептен шығады. Материалды тақырып бойынша қорытындылау. Тақырып бойынша әдебиеттерге шолу.

СӨЖ мазмұны: Дипозитарлық қордың болашақ дамуын анықтау. Тақырыпты ұсынылған әдебиеттер бойынша оқу.

Әдебиеттер:

 1. Отле, П.Библиотека, библиография, документация:Избранные труды пионера информатики / Рос.гос. библиотека; Пер.с англ Р.С.Гиляревского.-М.:ФАИР-ПРЕСС, Пашков дом, 2004.-350 с.

 2. Осадчий.Г. Библиотека с учетом пульса времени/Г.Осадчий// Актюбинский вестник. – 2006 г. – 25 февраля.

 3. Өтеміс, И. Кітаппен достық он жасқа дейін басталуы тиіс/И.Өтеміс//Ақтөбе газеті.-2010.-27мамыр.


Кредит сағат №2

Дәріс №28

Тақырып: Қормен жұмыстануда кітапханалардың бірлесуі.

Дәрістің мазмұны: КҚ қалыптастырудың бірлесу қағидасы мен әдістемесі. КҚ бірлесу жүйесінің варианттары.

ОЖСӨЖ мазмұны: Материалды тақырып бойынша қорытындылау. Тақырып бойынша әдебиеттерге шолу.

СӨЖ мазмұны: Тақырыпты ұсынылған әдебиеттер бойынша оқу.

Әдебиеттер:

 1. Қазақстандық Ұлттық электронды кітапхана жобасы жемісті жүзеге асырылуда/ресми айдар//Кітапхана.-№4.- 2008.Б.4-5.

 2. Қалдина, Г.М. Бала тәрбиесіне назар аударыңыз!!!/Г:М.Қалдина // Керек. Info. – 2007. – 12 қаңтар.

 3. Қалықова, К. Кітап қорларын құру саясаты/К.Қалықова//Кітапхана.-№2.-2009.С.16-17.

 4. Құлметова, А. Ақын аманатын арқалаған жастар кітапханасы/А.Құлметова// Нұр-Дәулет.- 2006.- 8 желтоқсан.


Кредит сағат №3

Семинар №5

Тақырып: КҚ маркетингтік стратегиялық басқару.

Сұрақтар: Қорды басқарудың стратегиялық мәні. КҚ қалыптастыру маркетингісі. КҚ басқаруды қамтамасыз етудегі ақпараттық маркетингтің жүйесі және маркетингтік ортасы. Қорды пайдаланудағы, оқырман сұранысын басқарудағы жарнама ролі. КҚ жарнамасына қойылатын талаптар.

ОЖСӨЖ мазмұны: КҚ мысал ретінде жарнама жасау.

СӨЖ мазмұны: Жарнама эскизін құрастыру.

Әдебиеттер:

 1. Столяров Ю.Н. Библиотечные фонды. – М.: Книга, 1979. – 293с.

 2. Столяров Ю.Н. Как сохранить библиотечные фонды: практические пособие. – М.: Либерея, 1995. – 127 с.

 3. Столяров Ю.Н. Библиотечный фонд. / учебник для институтов культуры. – М.: Кн. палата, 1991. – 271с.

 4. Столяров Ю.Н. Библиотечный фонд. / учебник для институтов культуры. – М.: Кн. палата, 1991. – 271с.

 5. Столяров, Ю.Н. Защита библиотечного фонда:уч.пособ/Ю.Н.Столяров.-М.:ФАИР-ПРЕСС,2006.-504с.

 6. Сукиасян,Э.Инновации в реальной практике/Э.Сукиасян//Библиотека.-№11.-2009.-С.26-27.

 7. Сукиасян,Э. Электронды каталогпен жұмыс – кітапханалық библиографиялық қызметтің тиімді жолы.Сукиасян, Э. Картояные или электронные/Э.Сукиасян//Библиотека.-№1.-2010.14-17.


15 апта

Кредит сағат №1

Дәріс №29

Тақырып: Қормен жұмыстануда кітапханалардың бірлесуі.

Дәрістің мазмұны: Өндірістік мекемеде КҚ жүйесін құрастыру жұмысы.

ОЖСӨЖ мазмұны: Материалды тақырып бойынша қорытындылау. Тақырып бойынша әдебиеттерге шолу.

СӨЖ мазмұны: Тақырыпты ұсынылған әдебиеттер бойынша оқу.

Әдебиеттер:

 1. Столяров Ю.Н. Библиотечный фонд: Учебник для ву­зов. — М.: Кн. палата, 1991. — 271 с.

 2. Стандарты по библиотечному делу и библиографии. — СПб.: Профессия, 2000. - 510 с.

 3. Библиотечное дело: Терминолог. словарь / Рос. гос. б-ка. — 3-е изд., значит, перераб. и доп. — М., 1997. — 176 с.

 4. Библиотечный фонд: Хрестоматия. — Ч. 1—2. — М.: МГИК, 1994-1995.

 5. Справочник библиотекаря / Под ред. А.Н. Ванеева, В.А. Минкиной. — СПб.: Профессия, 2000. - С. 54-90.


Кредит сағат №2

Дәріс №30

Тақырып: КҚ басқару қызметі.

Дәрістің мазмұны: Болжау. Жоспарлау. Ұйымдастыру. Реттеу. Есеп жүргізу. Бақылау. Талдау.

ОЖСӨЖ мазмұны: Материалды тақырып бойынша қорытындылау.

СӨЖ мазмұны: Тақырыпты ұсынылған әдебиеттер бойынша оқу.

Әдебиеттер:

 1. Рамос, Л.Р.Сеть, которую давно ждали//LANMAGAZINE (Рус.изд).-2007.-№4.С.89-91.)

 2. Романов,П. Электронные ресурсы.Метод: «Затраты выгоды»/П.Романов//Библиотека.-№7.-2009.-12-13.

 3. Савельева, Н.Ю. настольная книга библиотекаря/Н.Ю.Савельева.-Ростов н/Д.:Феникс, 2006.-384 с.

 4. Сағындықова, А.Н. Еңсесі биік жасөспірімдер кітапханасыныі ертеңі мен бүгіні/А.Н.Сағындықова // Нұр-Дәулет.- 2006.- 1 желтоқсан.


Кредит сағат №3

Практикалық жұмыс №10

Тақырып: КҚ басқару қызметі.

Тапсырма: КҚ дамуының маркетингтік концепциясы.

ОЖСӨЖ мазмұны: Тапсырманы қорытындылау.

СӨЖ мазмұны: Тақырыпты ұсынылған әдебиеттер бойынша оқу.

Әдебиеттер:

 1. Терешин, В.И.Библиотечный фонд. Учеб.пособ.-М.:МГУКИ,2001.-176с.

 2. Ульева,Л. Откроем в мир безграничных возможностей/Л.Ульева//Библиотека.-№11.-2009.-28-30.

 3. Шароварова, М.В. Справочная служба «Вопрос-ответ» и участие в корпоративной «Виртуальной справке»: целесообразность такого сочетания [Электронный ресурс]/.- М.В. Шароварова.- http://www.library.ru/help/theory/

 4. Шартье, Р. Письменная культура и общество/Р.Шартье.-пер.с фр.и послесл. И.К.Стафф.-М.:Новое издательство, -2006.-270с.

 5. Швецова-Водка,Г.Н. Некоторые дискуссионные вопросы типологический классификации документов/Г.Н.Швецова-Водка//Книга.Исследования и материалы.-М.,2006.-С.186-202.


Әдебиеттер тізімі:
Ұсынылатын әдебиеттер (негізгі).

1. О библиотечном деле: Принят Гос. Думой Российской Федерации 23 ноября 1994 г. // Библиотека. — 1995. — № 3. — С. 41-48.

2. Об обязательном экземпляре документов: Принят Гос. Думой Российской Федерации 23 ноября 1994 г. // Библиоте­ка. - 1995. - № 3. - С. 49-53.

3. Об информации, информатизации и защите информа­ции: Принят Гос. Думой 25 января 1995 г. Любое издание.

4. Столяров Ю.Н. Библиотечный фонд: Учебник для ву­зов. — М.: Кн. палата, 1991. — 271 с.

5. Стандарты по библиотечному делу и библиографии. — СПб.: Профессия, 2000. - 510 с.

6. Библиотечное дело: Терминолог. словарь / Рос. гос. б-ка. — 3-е изд., значит, перераб. и доп. — М., 1997. — 176 с.

7. Библиотечный фонд: Хрестоматия. — Ч. 1—2. — М.: МГИК, 1994-1995.8. Справочник библиотекаря / Под ред. А.Н. Ванеева, В.А. Минкиной. — СПб.: Профессия, 2000. - С. 54-90.
Ұсынылатын әдебиеттер (қосымша)

 1. Александрова Е.К. Национальная программа сохранно­сти фондов // Науч. и техн. б-ки. — 1997. — № 3. — С. 25—27.

 2. Амлинский Л.З. Композиционно-планировочные реше­ния и техническое оснащение научных библиотек: библиоте­коведческий аспект. — Киев, 1988. — С. 34—80, 161—215, 264-271.

 3. Афанасьева Н.Д. Концептуальные основы формирования распределенного фонда // Вестник БАЕ. — 2000. — № 1. — С. 18-27.

 4. Багрова И. Формирование библиотечного фонда: Про­цесс принятия решений: политика развития фонда, принципы отбора изданий, этапы комплектования: Реферат // Библиоте­ковед. - 2000. - № 4. - С. 143-153.

 5. Басе Д. Библиотечный рынок // Книгоиздательский биз­нес: Сб. ст. — М.: Бук Чембэр Интернэшнл, 1993. — С. 286— 297.

 6. Бесстремянная Ю.С., Медникова Л.Д. Первичный и вто­ричный отбор изданий // Библиотековедение. — 1997. — № 1. - С. 32-36.

 7. Библиотеки и архивы в экстремальных ситуациях: Мате­риалы междунар. обучающего семинара «Библиотеки и архивы в экстремальных ситуациях». 2—6 октября 1995 г. (С.-Петер­бург — г. Пушкин) // Лаборатория консервации и реставрации документов РАН. — СПб.: Нотабене, 1996. — 127 с.

 8. Библиотеки и библиотечное дело США: комплексный подход. — 2-е изд., испр. — М.: НТП «Информсистема», 1993. - С. 85-96, 149-175.

 9. Библиотечные фонды в контексте современного библио­тековедения: Сб. науч. тр. / РГБ. — СПб., 1995. — 204 с.

 10. Валеев Р.И. Сотрудничество библиотек в решении про­блем комплектования и книгообмена // Науч. и техн. б-ки. — 1999. - № 3. - С. 75-77.

 11. Васильев А.В. Комплексная автоматизация процессов комплектования и обработки литературы в ЦБС РАН // Науч. и техн. б-ки. - 1995. - № 2. - С. 74-78.

 12. Гармашова Н.П., Евстигнеева Т.А. Комплектование фондов ГПНТБ России зарубежной литературой: проблемы и решения // Науч. и техн. б-ки. — 1996. — № 1. — С. 45—51.

 13. Герасимова Л.Н. Автоматизация процессов формирова­ния библиотечного фонда: Учебное пособие. — М.: МГИК, 1988. - 84 с.

 14. Григорьев Ю.В. Теоретические основы формирования библиотечных фондов. — М.: МГИК, 1973. — 88 с.

 15. Демидова М.И., Илларионов А.Л. Эволюция системы депозитарного хранения фондов в России // Библиотековед. — 1995. - № 3. - С. 53-63.

 16. Ковач Б. Формирование библиотечных фондов: Процесс принятия решений. Политика развития фондов. / Реф. под ред. И.Ю. Багровой // Библиотековед. — 1999. — № 4—6. — С. 143-153.

 17. Кокойкина О.Н. Формирование фонда литературы на иностранных языках в библиотеках: Учеб. пособие. — М., 1995. - 56 с.

 18. Лохвицкая С.Л., Тараченко Г.В. Формирование библио­течных фондов: Учеб. пособие. — Л.: ЛГИК, 1989. — 62 с.

 19. Моделирование библиотечных фондов: Сб. науч. тр. / Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина. — М., 1983. — 160 с.

 20. Надольская Т.В. Фонды кинофонофотодокументов в библиотеках: Учеб. пособие. — М.: МГИК, 1991. — 50 с.

 21. Никонорова Л. Источники поступлений: поиск альтер­натив // Библиотека. — 2001. — № 6. — С. 24—26.

 22. Пилко И.С. Формирование библиотечного фонда: о тер­минологии и технологии // Науч. и техн. б-ки. — 1997. — № 10. - С. 16-25.

 23. Современные проблемы книгоснабжения российских библиотек: По результатам экспресс-исследования / Рос. гос. б-ка // Библиотечная жизнь России: Информ. справ. — СПб., 1995. - Вып.13. - 76 с.

 24. Спаси и сохрани книгу. — М.: Либерея, 1996. — 119 с.

 25. Столяров Ю.Н. Библиотека: структурно-функциональ­ный подход. М., 1981. - С. 14-96, 189-218.

 26. Столяров Ю.Н. Как сохранить библиотечный фонд (Секреты старого книгохранителя): Учебно-метод. пособие. — 2-е изд., дораб. и доп. — М.: ИПО Профиздат; изд-во МГУКИ. - 2001. - 254 с.

 27. 27.Терёшин В.И. Документные фонды: Учеб. пособие для студентов информационных специальностей вузов России / Мос. гос. ун-т культуры. — М., 1997. — 74 с.

 28. Харламова Н.Б. Поиск оптимальных путей комплекто­вания фондов библиотек в новых экологических условиях // Науч. и техн. б-ки. - 1999. - № 3. - С. 71-74.

 29. Шилов В.В. Численные задачи управления текущим комплектованием библиотечных фондов (Постановка и решение): Метод. рек. / Гос. публ. б-ка им. М.Е. Салтыкова-Щедри­на. - Л., 1991. - 152 с.

 30. Эйдемиллер И.В. Стратегия формирования фондов пуб­личных библиотек: Маркетинговый подход / Рос. националь­ная б-ка. — СПб., 1995. — 124 с.

 31. Асубек.Н.Электронды каталог – кітапхана негізі ақпараттық – іздестіру жүйесі/Н.Асубек//Кітапхана.-№2.-2009.С.18-19.

 32. Әбеуова, Б. «Бір ел бір- бір кітап» - уақыт талабымен үндескен акция/Б.Әбеуова//Кітапхана.-№2.- 2009.С.12-14.

 33. Әмзеұлы Ә. Кітапхана және оқырман талабы // Кітапхана әлемі. – 2003. - №2. – б.4 – 5

 34. Багрова, И.Ю. Виртуальное справочно-информационное обслуживание (по материалам англоязычной печати 2000 – 2004 гг.) [Электронды ресурс] /И.Ю.Багрова.- Режим доступа: http://www.library.ru/help/theory

 35. Байғазин,М. Шешімін күткен мәселе/М.Байғазин//Кітапхана,№4.2008.-6-7б.

 36. .Бектұрғанова Б. Кітап көрмелерін насихаттау оқырмандардың кітап құмарлығын арттырудың бір түрі // Кітапхана әлемі. – 2007. - №4. – б.32 – 33

 37. .Божедонова, В.Когда консервация – прогессивна/В.Божедонова//Библиотека.-2009.-№3.-61-63с.

 38. Борамбаева А. Білімді тәрбиемен ұштастырудың маңызы // Кітапхана. – 2006. - № 1. – б.42 – 43.

 39. Вуль,В.Н.Электронные издания/В.Н.Вуль.-СПб.:БХБ – Петербург, 2006.-560с.

 40. Воронько К.Л. Организация библиотечных фондов и каталогов. – М.: Книга, 1981. – 325с.

 41. Грибков,Н.К.Электронные информационные ресурсы библиотек: к проблеме интеграции/Н.К.Грибков//Библиотековедение.-№4.-2008.-48-61.

 42. Досқабылова, Ғ. Өзіндік дара орны бар кітапхана (С.Жиенбаев жасөспірімдер кітапханасы)/Ғ.Досқабылова // Нұрдәулет.- 2006ж.- 10 ақпан.

 43. Жабырбеков,Ж. Рухани байлықтың көзі кітапханада/Ж.Жабырбеков//Отан сақшысы.-2009.-18 сәуір.-12б.

 44. Жаймағанбетова, И. Кітапхана – киелі мекен/И.Жаймағанбетова//Ақтөбе газеті.-2010.-27 мамыр

 45. Елисина.Е.Ю. Классификация электронных документов/Е.Ю.Елисина//Библиотековедение.-№5.-2007.-С.54-60.

 46. Илларионова,Н.Ф.Веб-сайты как важный информационный ресурс/Н.Ф.Илларионова//Библиотека.-2009.-№3.-С.15-19

 47. Информатика как наука об информации 2006. Р.С.Гиляревский авт.сост В.Н.Цветкова – М.:ФАИР-ПРЕСС, 2006.-592С.

 48. Исахов,О. Мәдени мұра бағдарламасы кітапхана қорын толықтырды/О.Исахов//Парасат.-2008.-№12.-Б.2-3.

 49. Исаханова, Ғ. Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі (ҚРМАМ) жүйесіндегі көпшілік кітапханаларының 2008 жылдың бірінші жарты жылдығындағы жұмысына талдау/Ғ.Исаханова//Кітапхана.-№3.-2008.Б.9-13.

 50. Катунин,Г.П. Основы мультимедия. Компьютерная графика:монография/Г.П.Катунин.-СибГУТИ.-Новосибирск,2006.-488с.

 51. Качалина, В.В.Электронная коллекция или электрнонный фонд/В.В.Качалина//Библиотековедение.-№1.-2006.-55-61с.

 52. Кожевникова, Е.Web-паутина как родственная среда/Е. Кожевникова//Библиотека.-№1.2009.С.34-37.

 53. Кудинова В.Н. Электрондық каталогтың іздеу сапасын жетілдіру және электрондық каталог пайдаланушыларға көмектесу жолдарын жетілдіру // Кітапхана әлемі.-2006.-№4.- Б.23-25.

 54. Кучер Т.И. Библиотека будущего// Актюбинский вестник.- 2007.- 6 марта.

 55. Кучер Т.И. Молодежь и библиотека/Т.И.Кучер// Актюбинский вестник.- 2009.- 27.

 56. Козлова Е.И. Электронные издания как объект комплектования библиотечных фондов // Мир библиотеки. –2006. -№2.- С. 9-10.

 57. Көбекова, Ж.Тұңғыш мемлекеттік кітапханалық портал/Ж. Көбекова//Ана тілі.- 2009.-13 желтоқсан.-2б.

 58. Краткий справочник школьного библиотекаря / О.Р.Старовойтова при участии Т.И.Поляковой, Ю.В.Лисовской; Под.ощ.ред.Г.И.Поздняковой.-СПб.:Профессия, 2001.-352 с.

 59. Қазақстандық Ұлттық электронды кітапхана жобасы жемісті жүзеге асырылуда/ресми айдар//Кітапхана.-№4.- 2008.Б.4-5.

 60. Қалдина, Г.М. Бала тәрбиесіне назар аударыңыз!!!/Г:М.Қалдина // Керек. Info. – 2007. – 12 қаңтар.

 61. Қалықова, К. Кітап қорларын құру саясаты/К.Қалықова//Кітапхана.-№2.-2009.С.16-17.

 62. Құлметова, А. Ақын аманатын арқалаған жастар кітапханасы/А.Құлметова// Нұр-Дәулет.- 2006.- 8 желтоқсан.

 63. Максимова,М.Қазақша веб-сауаттылық./М.Максимова//Кітапхана әлемі.-2009.-№1.-С.16-17.

 64. Мамырбайқызы,М.Электронды кітапхана, электронды оқырман/М.Мамырбайқызы//Жас қазақ.-2009.-12 маусым.-8б.

 65. Матаева, Н.Т. Кітапхана қорын замануи басылымдармен толықтыру уақыт талабы/Н.Т.Матаева//Кітапхана әлемі.– 2008. - № 3. – б.33 – 36.

 66. Отле, П.Библиотека, библиография, документация:Избранные труды пионера информатики / Рос.гос. библиотека; Пер.с англ Р.С.Гиляревского.-М.:ФАИР-ПРЕСС, Пашков дом, 2004.-350 с.

 67. Осадчий.Г. Библиотека с учетом пульса времени/Г.Осадчий// Актюбинский вестник. – 2006 г. – 25 февраля.

 68. Өтеміс, И. Кітаппен достық он жасқа дейін басталуы тиіс/И.Өтеміс//Ақтөбе газеті.-2010.-27мамыр.

 69. Ұзғанбаева, Б.К.Рухани байлық қайнарындай/Б.К.Ұзғанбаева // Нұр-Дәулет.-2006 ж.- 31 наурыз.

 70. Поручи поиск человеку: виртуальные справочные службы в современных библиотеках / Михнова И.Б., Пурник А.А., Пурник А.В., Самохина М.М.; Под общ.ред. И.Б. Михновой. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 2005. – 304 с.

 71. Рагимова М.А. Поисковые возможности свободного каталога в Интернете // Науч. и техн. б - ки ГПНТБ. –2005. -№7.- С.71-75.

 72. Рамос, Л.Р.Сеть, которую давно ждали//LANMAGAZINE (Рус.изд).-2007.-№4.С.89-91.)

 73. Романов,П. Электронные ресурсы.Метод: «Затраты выгоды»/П.Романов//Библиотека.-№7.-2009.-12-13.

 74. Савельева, Н.Ю. настольная книга библиотекаря/Н.Ю.Савельева.-Ростов н/Д.:Феникс, 2006.-384 с.

 75. Сағындықова, А.Н. Еңсесі биік жасөспірімдер кітапханасыныі ертеңі мен бүгіні/А.Н.Сағындықова // Нұр-Дәулет.- 2006.- 1 желтоқсан.

 76. Сәрсенова Д.С. Ақпараттық қоғамдағы кітапхананың жұмысы. // Кітапхана әлемі. – 2006. - №1. – б.12.

 77. Степанов, Ф. Виртуальные библиотеки – первое знакомство:[Электронный ресурс]/Ф.Степанов- Режим доступа: http://www.library.ru/help/theory/

 78. Столяров Ю.Н. Библиотечные фонды. – М.: Книга, 1979. – 293с.

 79. Столяров Ю.Н. Как сохранить библиотечные фонды: практические пособие. – М.: Либерея, 1995. – 127 с.

 80. Столяров Ю.Н. Библиотечный фонд. / учебник для институтов культуры. – М.: Кн. палата, 1991. – 271с.

 81. Столяров Ю.Н. Библиотечный фонд. / учебник для институтов культуры. – М.: Кн. палата, 1991. – 271с.

 82. Столяров, Ю.Н. Защита библиотечного фонда:уч.пособ/Ю.Н.Столяров.-М.:ФАИР-ПРЕСС,2006.-504с.

 83. Сукиасян,Э.Инновации в реальной практике/Э.Сукиасян//Библиотека.-№11.-2009.-С.26-27.

 84. Сукиасян,Э. Электронды каталогпен жұмыс – кітапханалық библиографиялық қызметтің тиімді жолы.Сукиасян, Э. Картояные или электронные/Э.Сукиасян//Библиотека.-№1.-2010.14-17.

 85. Тасболатова С.Т. Рымбек Байсейітов атындағы Семей қаржы экономикалық колледжі медиатекасының оқырмандарына кітапханалық – ақпараттық қызмет көрсетудің жаңа ақпаратары, түрлері, әдістері. // Кітапхана. – 2007. - №1. – б.21 – 23.

 86. Терешин, В.И.Библиотечный фонд. Учеб.пособ.-М.:МГУКИ,2001.-176с.

 87. Ульева,Л. Откроем в мир безграничных возможностей/Л.Ульева//Библиотека.-№11.-2009.-28-30.

 88. Шароварова, М.В. Справочная служба «Вопрос-ответ» и участие в корпоративной «Виртуальной справке»: целесообразность такого сочетания [Электронный ресурс]/.- М.В. Шароварова.- http://www.library.ru/help/theory/

 89. Шартье, Р. Письменная культура и общество/Р.Шартье.-пер.с фр.и послесл. И.К.Стафф.-М.:Новое издательство, -2006.-270с.

 90. Швецова-Водка,Г.Н. Некоторые дискуссионные вопросы типологический классификации документов/Г.Н.Швецова-Водка//Книга.Исследования и материалы.-М.,2006.-С.186-202.

 91. Шортанова, А. Ақпараттық қоғамдағы дамушы кітапханалар: болашағы мен болжамдар/А.Шортанова//Кітапхана.- №1.-2009.

 92. Шортанова, А.А. Кітапхананы сапалы басқару жүйесі/А.А.Шортанова//Кітапхана әлемі.-№3.-2009.-С.33-35.

 93. Ілиясқызы, А. Жасөспірімдер кітапханасы мәдени орталық/А.Ілиясқызы// Ақтөбе.- 2006.-29 маусым.


3. ПӘН БОЙЫНША ТАПСЫРМАЛАРДЫ ОРЫНДАУ ЖӘНЕ ТАПСЫРУ КЕСТЕСІ
Жұмыс түрі

Тапсырманың мақсаты мен мазмұны


Ұсынылатын әдебиеттер

Орындау мерзімі және тапсыру уақыты (аптасы)

Балл

Бақылау түрі

1

Аналитикалық шолу:кітапхана қорының қалыптасуы.

әртүрлі теоретикалық тұжырымдаманың сұрақтары бойынша зерделеу.

1.4 бөлімін қар.4 – ші апта

100% (үй тапсырмасы түрінде беріледі)

Аналитикалық шолу, талқылауға қатысу, баяндама жасау.

2

Жалпы КҚ тұжырымдамасының мазмұнын ашу.

КҚ туралы танымын дамыту.

1.4 бөлімін қар.7 - ші апта

100% (үй тапсырмасы түрінде беріледі)

Жалпы КҚ тұжырымдамасының жазба мінездемесі.

3

КҚ ерекшеліктерін сипаттау, талдау.

танымдық қабілетін арттыру

1.4 бөлімін қар.
8 – 12 апта

8 – 12 – апталар


100 %

сұрақтарға жауап беру қабілетін тексеру

4

Реферат. студенттердің таңдауы бойынша

Тақырып бойынша баяндама

өзіндік ақпараттық ізденіс

7 -15 - ші апта

100 %

Реферат және баяндама жасау.

5

ОЖСӨЖ бойынша есеп және тапсырманы орындау

Аналитикалық және танымдық қабілеттерін дамыту

ОЖСӨЖ тақырыбына қатысты

1 – 15апталар

100%

Жазба жұмысын тексеру

6

СӨЖ бойынша есеп және тапсырманы орындау

Аналитикалық және танымдық қабілеттерін дамыту

СӨЖ тақырыбына қатысты

1 – 15апталар

100%

Жазба жұмысын тексеру


7

Аралық бақылау(әңгімелесу немесе тест)

тексеру

1.4 бөлімі

1 – 7 апта

8 – 15 апта

7 апта

15апта

100 %

Тест немесе әңгімелесуЕмтихан

Білімді кешенді тексер


ТестДостарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет