ТҮсіндірме жазба пәнді оқытубет2/20
Дата01.02.2018
өлшемі3.82 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

КF 12-06-01


 1. Тізімдер. Тізімдермен орындалатын амалдар

 2. Стандарт предикаттар

 3. Нейрондық желілер архитектурасы.

 4. Прологта есептер шығару.

 5. Семантикалық тор.

 6. Жасанды интеллект жүйесінің компонеттері.

 7. Терминология.

 8. Топтастыру мақсаттарының ұсынулары. Қисынды үлгілер. Берілгендер қоры.

 9. Білімді көрсету модельдері.

 10. Логикалық тұжырымдарды қорытындылау


СӨЖ сұрақтарының тізімі

 1. Графтар мен ағаштар. Изоморфизм.Реттелген іздеу алгоритмі

 2. Есептерді жай есептерге ыдырату тәсілдері мен мақсаттық тармақтар

 3. Ойындар және ойын бағдарламалары

 4. Функциональді және логикалық бағдарламалау даму этаптары.

 5. Атқару қызметтері. Логикалық операциялар

 6. Предикат. Имплекатция.

 7. Пролог. Қатыс.

 8. Факт. Мақсатты ұйғарымды дәлелдеу. Қайту процесі

 9. Турбо Прологты пайдаланатын негізгі стандартты облыс (тип) түрлері

 10. Сараптау жүйелері

 11. Есепті тұйық формада көрсету. Есепті шешу кезеңдері, бағалау түйістіру

 12. Айнымалылар.Құрылыстар.

 13. Салыстырулар.Рекурсивті есептеулер

 14. Арифметикалық өрнектер.Тізімдер. Стандартты предикаттар

 15. Пролог – бағдарламаның декларативті мағынасы (мәні).Пролог - бағдарламаның құрылымы

Курстық жұмыстардың тақырыптары

(оқу жоспарында қарастырылмаған)

Әдебиеттер тізімі:

Негізгі:

 1. А.Тей П., Грибуомон и т.д. Логический подход к искусственному интеллекту. –М.: Мир, 1990.

 2. Братко И. Программирование на языке Пролог для искусственного интеллекта. –М.: Мир, 1990.

 3. Дж. Стобо. Язык программирования Пролог. –М.: Радио и связь, 1993.

 4. К.Кларк. Введение в логическое программирование на Micro Prolog-е.

 5. О. Камардинов. Жасанды интеллект. Сараптаушы жүйелер. Пролог. Шымкент-2003.

 6. Хант Э. Искусственный интеллект. - М., Мир, 1980.

 7. Уинстон П. Искусственный интеллект. - М., Мир, 1980.

 8. Лорьер Ж. Системы искусственного интеллекта. –М, Радио и связь, 1985.

 9. Джексон П. Введение в экспертные системы. –М, Вильямс,2001.

 10. Ж. Л. Лорьер. Системы искусственного интеллекта. М., “Мир”, 1991.

КF 12-06-01

 1. С. Осуги и др. Приобретение знаний. М. ,”Мир”, 1990.

 2. Р. Левин и др. Практическое введение в технологию искусст­венного интеллекта и экспертных систем с ил­люстрациями на Бейсике. М., “Финансы и Статис­ти­ка“, 1990.

 3. Агафонов В.Н., Борщев В.Б., Воронков А.А. Логическое программирование в широком смысле. Пер. с анг. с фр.-М.: Мир, 1988.

 4. К. Нейлор. Как построить свою экспертную систему. М., Энергоатомиздат, 1991

 5. Б. Сойер, Д. Л. Фостер. Программирование эксперт­ных систем на Паскале. М., “Финансы и Статистика“, 1990

 6. К. Таунсенд, Д. Фохт. Проектирование и программная реализация экспертных систем на персональных ЭВМ, М., “Финансы и статистика“, 1990

 7. В. А. Острейковский. Информатика, М., “Высш. Шко­ла”, 2000

 8. А. П. Алексеев. Информатика 2001, М., “Солон-е”, 2001

 9. С.В.Назаров и др.. Компьютерные технологии обра­ботки информации, М., 1995

 10. Н. В. Макарова и др. Информатика. М., “Финансы и статистика” , 2001

 11. В. А. Каймин. Информатика. М., “Инфра – М”., 2001.

 12. О. Камардинов. Visual Basic 5., Ш., 2001


7.2 Қосымшалары:

 1. Клоксин, Меллиш. Программирование на языке Пролог. –М.: Мир, 1987.

 2. Котенко И.В. Логическое программирование на Прологе. –СПб.: ВАС, 1993.

 3. Л.Стерлинг, Э.Шапиро. Искусство программирования на языке Пролог. – М.: Мир, 1990.

 4. Марселлус Д. Программирование экспертных систем на Турбо-Прологе.: Пер. с анг. – М.: Финансы и статистика, 1994.

 5. Бауэр Ф.,Гооз Г. Информатика. -М,Мир, ч.1,ч.2,1990.

 6. Брой М. Основопологающее введение. Ч.ч 1-4. –М,.Диалог МИФИ,1996.

 7. Акимов О.Е. Дискретная математика. Логика,группы,графы. – М,ЛБЗ, 2001.

 8. Сайт WWW.ICT.EDU.RU

 9. Cайт WWW.GOOGLE.KZ

КF 12-06-02


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Халықаралық гуманитарлық –техникалық университеті

«Есептеу техникасы және стандарттау, сертификаттау» кафедрасыОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

«Функциональдық және логикалық бағдарламалау» пәні бойынша

«Жаратылыстану-техникалық» факультеті

мамандық: 5В070400-Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету

оқыту түрі: күндізгі

курс 3


семестр _6__

кредит саны _3__

лекциялар _15___ сағат

лабораториялық (практикалық, семинарлық) сабақтар _60__ сағат

студенттің (магистранттың) өзіндік жұмысы (СӨЖ, МӨЖ) - _30 сағат

оқытушының басшылығымен студенттің (магистранттың) өзіндік

жұмысы (ОБСӨЖ, ОБМӨЖ) - _30_ сағат

барлығы __135__ сағат

емтихан __6__ семестр

шектік бақылаулар саны - 2

барлығы: ағымдық және шектік бақылау - 60

қорытынды бақылау 40

Шымкент 2016ж.

КF 12-06-02
1.Пәннің оқу үрдісіндегі алатын орны, мақсаты, міндеті


  1. Пәнді оқытудың мақсаты.

Функциональдық бағдарламалау қарапайым идеяға негізделген, бүкіл информацияны өндеу және соңында алынған нәтиже кейбір қызметтерді орындайтын салынды немесе рекурсивті функцияларды шақыру түрінде көрнсетілуі мүмкін, сондықтан бір функцияның мәні екіншісінің аргументі қолданылады. Функциональдық бағдарламалар тілінің өкіліне Лисп (Lisp process – sing – тізімдерді өңдеутілі жатады.
1.2. Пәнді оқытудың міндеті.

Функциональдық бағдарламалау пәнінен студенттердің логика тілінде бағдарламалауды игеру, құрылымдар құру әдістері бойынша білімдерін жетілдіру, логикалық бағдарламалаудың принциптері мен концепцияларын игреу маңызды мәселе, студенттердің өз бетімен есептің қойылымын қалыптастыра білуі, программаны жобалап, логикалық тілді қолдана отырып программалық өнімді құра білуін меңгеру болып табылады.


1.3. Пререквизиттер: Пролог базасы үлгілерді салыстыру, мәліметтерді иерархиялық құрылыста көрсету және автоматты түрде қайтарудан құрылған механизімдердің шектелген тізбегінен тұрады, осы шағын тізбек ғажайып қуатты және икемді бағдарламалық аппаратты құрайды. Пролог тілінің жетістіктері мынаған негізделген, бір жағынан, ондағы логикалық формулаларды қолдану арқылы көптеген практикалық есептерді жазып шығуға болады, ал екінші жағынан қарапайым интерпретациялары формулалардың табылған және логикалық бағдарламалау жұйесін жеткілікті дәрежеде тиімді жүзеге асыру енгізілген, Пролог әсіресе, ішінде обьектері және олардың арасында қатынастары болатын есептерді шешуге жақсы бейімделген.

Бағдарламалауда процедуралық әдістен басқа, оның өкілдері Бейсик, Паскаль, Си сияқты жоғары дәрежелі әмбебап тілдермен қатар, тағы екі бағыт – функционалдық (қызметтік) және логикалық бағдарламалауды білу.


1.4 Постреквизиттер: Бұл курсты үйрену үшін «Алгоритмдік тілдерде программалау», «Есептеу жүйелері мен тораптарының ұйымдастырылуы» пәндері оқытылуы тиіс.
1.5 Құзыреттіліктері:

ПҚ2.Шет тілі шеңберіндегі құзіреттілік.

ПҚ3.Математикалық және іргелі жаратылыстану ғылыми және техникалық құзіреттілік.

ПҚ4. Компьютерлік құзіреттілік.


КF 12-06-02
2.Оқу жоспарынан көшірме


Семестр

Апта саны

Кредит саны

Сабақтар түрі мен семестрге сағаттардың бөлінуі

Курстық жұмыс (жоба)

Барлы-ғы


Қорытынды бақылау

Лекциялар

Практик.

сабақтар


Семинарлар

Зертханалық сабақтар

СӨЖ (МӨЖ)

ОБСӨЖ (ОБМӨЖ)

6

15

3

1560

30

30
135

емтихан

Қорытынды

3

1560

30

301353. Пәннің құрамы

қ/сТақырыптардың атауы, олардың негізгі құрамы


Тақырыпқа сағаттар саны

Әдебиеттер

Тақырып бойынша студентте қандай құзыреттілік

қалыптасуы керекЛек.

Зертханалық


СӨЖ (МӨЖ)

ОБСӨЖ (ОБМӨЖ)

1

Кіріспе лекция. Пәннің мазмұны мен мақсаттары. Пролог тіліне жалпы шолу.

1

4

2

2

1.2.3…

ПҚ2.

ПҚ3.


ПҚ4.

2

Бағдарлама мысалы: туыстық қатынастар. Ережелер көмегімен мысал – бағдарламаны кеңейту.

1

4

2

2

1.2.3…

ПҚ2.

ПҚ3.


ПҚ4.

3

Ереженің рекурсивті анықтамасы. Пролог программалау ортасы.

1

4

2

2

1.2.3…

ПҚ2.

ПҚ3.,ПҚ4.4

Пролог бағдарламаның құрылымы. Берілгендерді енгізу, шығару операторлары.

1

4

2

2

1.2.3…

ПҚ2.

ПҚ3.


ПҚ4.

5

Пролог бағдарламаның декларативті мағынасы. Мысал бағдарламалар.

1

4

2

2

1.2.3…

ПҚ2.

ПҚ3.


ПҚ4.

6

Айнымалылар. Құрылымдар. Салыстырулар. Сұрақтар мен үйлестіру.

1

4

2

2

1.2.3…

ПҚ2.

ПҚ3.


ПҚ4.

7

Фактілер мен ережелер. Бағдарламаның орындалу алгоритмі.

1

4

2

2

1.2.3…

ПҚ2.

ПҚ3.


ПҚ4.

8

Есептеулерді басқару.

1

4

2

2

1.2.3…

ПҚ2, ПҚ3.

ПҚ4.

КF 12-06-02


9

Рекурсивтік есептеулер.

1

4

2

2

1.2.3…

ПҚ2, ПҚ3.

ПҚ4.


10

Арифметикалық өрнектер. Қолданылатын предикаттар.

1

4

2

2

1.2.3…

ПҚ2.

ПҚ3,ПҚ4.


11

Тізімдер, оларға қолданылатын қарапайым операциялар.

1

4

2

2

1.2.3…

ПҚ2.

ПҚ3,ПҚ4.


12

Прологта енгізу мен шығару, файлдардың өзара қарым-қатынасы, қатарларды өңдеу.

1

4

2

2

1.2.3…

ПҚ2.

ПҚ3,ПҚ4.


13

Пролог бағдарламалау жүйесінің стандартты предикаттары

1

4

2

2

1.2.3…

ПҚ2.

ПҚ3,ПҚ4.


14

Жүйелік операторлар, анықталған предикаттар. Мәліметтер қорын құру жолдары.

1

4

2

2

1.2.3…

ПҚ2.

ПҚ3.


ПҚ4.

15

Қорытынды дәріс. Пролог тілінің даму жолдары мен деңгейлері

1

4

2

2

1.2.3…

ПҚ2.

ПҚ3,ПҚ4.

БАРЛЫҒЫ

15

60

30

30
3.1 Практикалық (семинарлық) жұмыстардың тақырыптары (тапсырмалар) және тізімі: оқу жоспарында қарастырылмаған

3.2 Зертханалық жұмыстардың тақырыптары

(тапсырмалар) тізімі:


 1. Жасанды интеллекттің базалық түсініктері

 2. Туыстық қатынастар

 3. Құрылымдар

 4. Есептеулерді басқару. Рекурсивтік есептеулер.

 5. Арифметикалық өрнектер

 6. Тізімдер. Тізімдермен орындалатын амалдар

 7. Стандарт предикаттар

 8. Нейрондық желілер архитектурасы.

 9. Прологта есептер шығару.

 10. Семантикалық тор.

 11. Жасанды интеллект жүйесінің компонеттері.

 12. Терминология.

 13. Топтастыру мақсаттарының ұсынулары. Қисынды үлгілер. Берілгендер қоры.

 14. Білімді көрсету модельдері.

 15. Логикалық тұжырымдарды қорытындылау


3.3 ОБСӨЖ тақырыптарының (тапсырмалардың) тізімі:

1.Прологта атомдарға мысалдар келтіру.

2.Ағаш. Шешімдер ағашы. Оны ережелерге түрлендіру.

3.Прологта программа құрылымы тұралы түсінік.

4.Жасанды интеллект тұралы түсінік.

КF 12-06-02


5.Машиналық интеллект дегеніміз не?

6.Терім.


7.Құрылым

8.Тізім. Құрылымды ағаш түрінде көрсету.

9.1-ші ретті предикарттар логикасы.

10.Предикарттар логикасы.

11.Қайтару механизмі.

12. Мәліметтерді енгізу шығарудың предикарттары.

13. Жасанды интеллект ұғымы.

14. Жи-тің даму тарихы.15. Визуал пролог тілінің негізі.
3.4 СӨЖ тақырыптар (тапсырмалар) тізімі:

 1. Графтар мен ағаштар. Изоморфизм.Реттелген іздеу алгоритмі

 2. Есептерді жай есептерге ыдырату тәсілдері мен мақсаттық тармақтар

 3. Ойындар және ойын бағдарламалары

 4. Функциональді және логикалық бағдарламалау даму этаптары.

 5. Атқару қызметтері. Логикалық операциялар

 6. Предикат. Имплекатция.

 7. Пролог. Қатыс.

 8. Факт. Мақсатты ұйғарымды дәлелдеу. Қайту процесі

 9. Турбо Прологты пайдаланатын негізгі стандартты облыс (тип) түрлері

 10. Сараптау жүйелері

 11. Есепті тұйық формада көрсету. Есепті шешу кезеңдері, бағалау түйістіру

 12. Айнымалылар.Құрылыстар.

 13. Салыстырулар.Рекурсивті есептеулер

 14. Арифметикалық өрнектер.Тізімдер. Стандартты предикаттар

 15. Пролог – бағдарламаның декларативті мағынасы (мәні).Пролог - бағдарламаның құрылымы


4. Пәннің әдістемелік қамтамасыз етілуі және ОТҚ

  1. Оқулықтар, оқу құралдары, әдістемелік нұсқаулар, лекциялар конспектілері, анықтамалықтар және т.б.

Әдебиеттер

Негізгі:

 1. А.Тей П., Грибуомон и т.д. Логический подход к искусственному интеллекту. –М.: Мир, 1990.

 2. Братко И. Программирование на языке Пролог для искусственного интеллекта. –М.: Мир, 1990.

 3. Дж. Стобо. Язык программирования Пролог. –М.: Радио и связь, 1993.

 4. К.Кларк. Введение в логическое программирование на Micro Prolog-е.

 5. О. Камардинов. Жасанды интеллект. Сараптаушы жүйелер. Пролог. Шымкент-2003.

 6. Хант Э. Искусственный интеллект. - М., Мир, 1980.

 7. Уинстон П. Искусственный интеллект. - М., Мир, 1980.

КF 12-06-02


 1. Лорьер Ж. Системы искусственного интеллекта. –М, Радио и связь, 1985.

 2. Джексон П. Введение в экспертные системы. –М, Вильямс,2001.

 3. Ж. Л. Лорьер. Системы искусственного интеллекта. М., “Мир”, 1991.

 4. С. Осуги и др. Приобретение знаний. М. ,”Мир”, 1990.

 5. Р. Левин и др. Практическое введение в технологию искусст­венного интеллекта и экспертных систем с ил­люстрациями на Бейсике. М., “Финансы и Статис­ти­ка“, 1990.

 6. Агафонов В.Н., Борщев В.Б., Воронков А.А. Логическое программирование в широком смысле. Пер. с анг. с фр.-М.: Мир, 1988.

 7. К. Нейлор. Как построить свою экспертную систему. М., Энергоатомиздат, 1991

 8. Б. Сойер, Д. Л. Фостер. Программирование эксперт­ных систем на Паскале. М., “Финансы и Статистика“, 1990

 9. К. Таунсенд, Д. Фохт. Проектирование и программная реализация экспертных систем на персональных ЭВМ, М., “Финансы и статистика“, 1990

 10. В. А. Острейковский. Информатика, М., “Высш. Шко­ла”, 2000

 11. А. П. Алексеев. Информатика 2001, М., “Солон-е”, 2001

 12. С.В.Назаров и др.. Компьютерные технологии обра­ботки информации, М., 1995

 13. Н. В. Макарова и др. Информатика. М., “Финансы и статистика” , 2001

 14. В. А. Каймин. Информатика. М., “Инфра – М”., 2001.

 15. О. Камардинов. Visual Basic 5., Ш., 2001


Қосымшалары:

 1. Клоксин, Меллиш. Программирование на языке Пролог. –М.: Мир, 1987.

 2. Котенко И.В. Логическое программирование на Прологе. –СПб.: ВАС, 1993.

 3. Л.Стерлинг, Э.Шапиро. Искусство программирования на языке Пролог. – М.: Мир, 1990.

 4. Марселлус Д. Программирование экспертных систем на Турбо-Прологе.: Пер. с анг. – М.: Финансы и статистика, 1994.

 5. Бауэр Ф.,Гооз Г. Информатика. -М,Мир, ч.1,ч.2,1990.

 6. Брой М. Основопологающее введение. Ч.ч 1-4. –М,.Диалог МИФИ,1996.

 7. Акимов О.Е. Дискретная математика. Логика,группы,графы. – М,ЛБЗ, 2001.

 8. Сайт WWW.ICT.EDU.RU

 9. Cайт WWW.GOOGLE.KZ


5. 201 - 201 оқу жылына арналған оқу жұмыс бағдарламасына енгізілген толықтырулар және өзгертулер.
Оқу жұмыс бағдарламасына мынадай өзгертулер енгізілді.

1.________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________

________________________________________________________________Каталог: sites -> default -> files -> kitap
kitap -> Л. С. Динашева K. У. Қарабаева Әлемдік өркениеттер тарихы шымкент 2016
kitap -> «Ғылыми педагогикалық зерттеу әдістемесі» пәнінен (дәріс жинағы) Шымкент-2017ж
kitap -> Жумадуллаева А. А.,Өтеген Қ. О.,Сыдыкова З. Е. ҚАзақ этнопсихологиясы шымкент 2016
kitap -> ТӨлеген ұ. Ш., Жанысбеков м.Ә. ҚАзақстанның Қазіргі заман тарихы пәнінен студенттердің даярлығын жетілдіру
kitap -> Р. Д. Дарібаева Қазақстандағы педагогика ғылымының дамуы
kitap -> Естественные и педагогические науки
kitap -> Қалмұрзаев қ. С, Орынбасар қ. О., Рахымбаев б. О. ҚАзақ КҮресінің ОҚыту әдістемесі
kitap -> ТҮсіндірме жазба пәнді оқыту


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет