Здоровье населения республики казахстан и деятельностьбет1/121
Дата31.01.2018
өлшемі21,54 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   121
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

2011 жылда ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ХАЛҚЫНЫҢ ДЕНСАУЛЫҒЫ ЖӘНЕ

ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ҰЙЫМДАРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІ
ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ОРГАНИЗАЦИЙ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

в 2011 году

СТАТИСТИКАЛЫҚ ЖИНАҚ

СТАТИСТИЧЕСКИЙ СБОРНИК

Астана

2012

УДК 614

ББК 51.1

Е40
Е40 2011 жылда Қазақстан Республикасы халқының денсаулығы және денсаулық

сақтау ұйымдарының қызметі: Стат. жинақ-Астана, 2012.-320 б.-қазақша,

орысша

Здоровье населения Республики Казахстан и деятельность организаций

здравоохранения в 2011 году-Стат.сб.-Астана, 2012. - 320 с.
ISBN 978-601-7354-44-2
Ұсынылып отырған жинақта 2010-2011 жылдарда Қазақстан халқы денсаулығының көрсеткіштері мен денсаулық сақтау ұйымдарының қызметі туралы статистикалық материалдар берілген.

Жинаққа қол жеткен жетістіктер деңгейін, облыстардың, Алматы мен Астана қалалары арасында, кейбір көрсеткіштер бойынша басқа мемлекеттермен де салыстыру және талдау үшін көрсеткіштер енгізілген.

Осы жинақта негізгі жұмыс көрсеткіштері сандар арқылы сипатталған.

Статистикалық жинақ 17 бөлімнен тұрады. Бөлімдерде берілген көрсеткіштер мемлекеттік, жекеменшік және ведомстволық болып бөлінеді. Сонымен қатар жинақта қалалық және ауылдық денсаулық сақтау саласындағы көрсеткіштер кеңінен сипатталады.

Ұсынылып отырған жинақ денсаулық сақтау қызметін ұйымдастырушыларға денсаулық сақтау саласындағы саясатпен айналысатын және шешімдер қабылдап жүрген адамдарға, сондай-ақ медициналық қызметтің лицензиарларына арналған.

Жинақта берілген көрсеткіштер «Мединфо» бағдарламалар кешені арқылы құрастырылды. Жинақтың компьютерлік нұсқасы «Мединформ» ЖШС –да сақталған.

Жинақтың мазмұнына, нысанына және статистикалық деректердің берілу көрнекілігіне қатысты ұсынымдарыңызды «Мединформ» ЖШС-нін ақпараттық-талдау бөліміне, мына мекенжайға жіберулеріңізді сұраймыз:

050010, Алматы қаласы, Кошкунов көшесі, 4а тел. 8 (727) 291 84 21

электрондық пошта: medstat@medinfo.kz

В настоящем сборнике представлены статистические материалы о деятельности организаций здравоохранения и показатели здоровья населения Республики Казахстан в 2010 - 2011 годах.

В сборник включены показатели для сравнения и анализа, возможности оценки достигнутого уровня в сравнении между областями, городами Астана, Алматы, а по некоторым показателям – с другими странами.

В сборнике представлены основные рабочие сведения в цифрах.

Сборник состоит из семнадцати разделов. Показатели в разделах подразделяются на государственные, частные и ведомственные. В сборнике широко представлены показатели, как по городскому, так и по сельскому здравоохранению.

Сборник предназначен для организаторов здравоохранения, специалистов медицинских организаций и лиц, занимающихся выработкой политики и принимающих решения в области здравоохранения, а также для лицензиаров медицинской деятельности.

Все показатели сформированы с помощью комплекса программ «Мединфо». Компьютерный вариант сборника имеется в ТОО «Мединформ».

Тел. для справок: 8 (727) 291 74 68, 291 84 21

Ваши рекомендации относительно содержания сборника, формы и наглядности представ- ления статистических данных просим адресовать в информационно-аналитический отдел

ТОО «Мединформ» по адресу:

050010 г.Алматы, ул.Кошкунова,4а тел. 8 (727) 291 84 21

электронная почта: medstat@medinfo.kzУДК 614

ББК 51.1

Редакциялық кеңес:

Қайырбекова С.З., Мусинов С.Р., Байжүнісов Е.Ә., Құрманғалиева А.Д., Төлеғалиева А.Ғ.,

Құлкаева Г.Ө., Телеуов М.Қ.., Сүйінтаева Г.Р., Бисмильдин Ф.Б., Ермекбаев Қ.Қ.,

Байскеркин Б.С., Бекшин Ж.М.
Редакционный совет:

Каирбекова С.З., Мусинов С.Р., Байжунусов Э.А., Курмангалиева А.Д., Тулегалиева А.Г.,

Кулкаева Г.У., Телеуов М.К.., Суентаева Г.Р., Бисмильдин Ф.Б., Ермекбаев К.К.,

Байскеркин Б.С., Бекшин Ж.М.
Құрастырғандар:

Бермағамбетова Ғ.Н., Мүкиева А.Б., Нұғыманов Т.Қ., Шубина С.В., Сабыров Г.С., Ермұханбетова К.А., Сабырбаева Р.А., Бекташева Х.М., Сейтқазина Ғ.Ж., Гафарова Н.В., Белинская Г.Д., Әбдіраманова А.А., Бестонова Л.Т., Әлиева А.Т., Казакова Г.Н.,

Әбдіраимов Б.Ә.

Составители:

Бермагамбетова Г.Н., Мукиева А.Б., Нугуманов Т.К., Шубина С.В., Сабыров Г.С., Ермуханбетова К.А., Сабырбаева Р.А., Бекташева Х.М., Сейтказина Г.Ж., Гафарова Н.В., Белинская Г.Д., Абдраманова А.А., Бестонова Л.Т., Алиева А.Т., Казакова Г.Н.,

Абдраимов Б.А.

ISBN 978-601-7354-44-2
© ҚР Денсаулық сақтау министрлігі, 2012

М А З М Ұ Н Ы

О Г Л А В Л Е Н И Е
№ №

табл. стр.I. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ХАЛҚЫНЫҢ САНЫ ЖӘНЕ ТАБИҒИ ҚОЗҒАЛЫСЫ

I. ЧИСЛЕННОСТЬ И ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ

КАЗАХСТАН………………………………………………………………………………………………….


Қазақстан Республикасы халқының саны

Численность населения Республики Казахстан………………………………………………………….…….1

13

Демографиялық көрсеткіштер

Демографические показатели…………………………………………………………………………………...2

15

5жасқа дейінгі сәбилер өлім-жітімі (1000 туғандарға шаққанда)

Смертность детей до 5 лет (на 1000 родившихся)..............................................................................................2-1

16

Туғандағы өмірінің күтілетін ұзақтығы

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении……………………………………………………...3

17


II. ӘЛЕМДЕГІ ЖЕКЕЛЕГЕН МЕМЛЕКЕТТЕР ХАЛҚЫНЫҢ ДЕНСАУЛЫҒЫ ЖӘНЕ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ САЛАСЫНЫҢ НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕРІ

II. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ В ОТДЕЛЬНЫХ СТРАНАХ МИРА…………………………………………………………………………….Әлемдегі жекелеген мемлекеттердегі туудың, өлім-жітімнің және нәресте өлім-жітімінің жалпы коэффициенті

Общие коэффициенты рождаемости, смертности и младенческой смертности в отдельных странах

мира ……………………………………………………………………………………………………………


4

21

Туғандағы өмірінің күтілетін ұзақтығы

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении……………………………………………………5

21

Әлемдегі жекелеген мемлекеттердің дәрігерлер мен ауруханалық төсек-орындармен қамтамасыз етілуі

Обеспеченность населения врачами и койками в отдельных странах мира……………………………6

22

Әлемдегі жекелеген мемлекеттер халқының сырқаттанушылығы

Заболеваемость населения в отдельных странах мира………………………………………………………7

22

Әлемдегі жекелеген мемлекеттер халқының стандартталған өлім-жітім коэффициенті

Стандартизированный коэффициент смертности населения в отдельных

странах мира…………………………………………………………………………………………………….

8

23III. ХАЛЫҚТЫҢ ДЕНСАУЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

III. ПОКАЗАТЕЛИ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ…………………………………………………………..
Емдеу-профилактикалық ұйымдарда аурулардың топтары бойынша тіркелген халықтың жалпы сырқаттанушылығы

Общая заболеваемость населения по классам болезней, зарегистрированных в лечебно – профилактических организациях……………………………………………………………………………….


9

27


Халықтың сырқаттанушылығы

Заболеваемость населения ……………………………………………………………………………………...


10

31


Қайтыс болу себептерінің негізгі топтары бойынша халықтың өлім-жітім көрсеткіштері

Показатели смертности населения по основным классам причин смерти…………………………………11

105

Қайтыс болу себептерінің негізгі топтары бойынша 1 жасқа дейінгі балалардың өлім-жітім көрсеткіштері

Показатели смертности детей в возрасте до 1 года по основным классам причин смерти……………….


12

110IV. ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ЖЕЛІСІ, КАДРЛАРЫ, ТӨСЕК-ОРЫН ҚОРЫ ЖӘНЕ МЕДИЦИНАЛЫҚ ҰЙЫМДАРДЫҢ ҚЫЗМЕТІ

IV. СЕТЬ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, КАДРЫ, КОЕЧНЫЙ ФОНД И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ…………………………………………………………………………Денсаулық сақтау ұйымдарының желісі

Сеть организаций здравоохранения ......................................…………………………………………………13

115

Санитарлық-эпидемиологиялық ұйымдар саны

Число санитарно-эпидемиологических организаций.…………………………………………………………13-1

117

Медициналық ұйымдардың құрамына кіретін зертханалар

Лаборатории , входящие в состав медицинских организаций ……………………………………………….13-2

117

Ауылдық аудандардағы емдеу-профилактикалық ұйымдар

Лечебно-профилактические организации сельских районов…………………………………………………


13-3

118


Сапалы ауыз сумен қамтамасыз етілген халықтың үлес салмағы, %

Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой, % ……………………………………….....13-4

119

Амбулаториялық-емханалық ұйымдардың жоспарлы қуаттылығы (бір маусымда келушілер саны)

Плановая мощность амбулаторно-поликлинических организаций

(число посещений в смену)……………………………………………………………………………………..

14


120

Халыққа көрсетілетін амбулаториялық-емханалық көмек

Амбулаторно-поликлиническая помощь населению………………………………………………………….15

120

2011жылғы алғашқы дәрігерлік- санитарлық көмек көрсететін медициналық ұйымдардың қызметі

Деятельность медицинских организации,оказывающих первичную медико-санитарную

помощь за 2011 год ……………………………………………………………………………………………...


15-1

121

2011 жылғы алғашқы дәрігерлік-санитарлық көмек көрсететін амбулаториялық-емханалық ұйымдардың қызметі

Деятельность самостоятельных амбулаторно-поликлинических организации,оказывающих первичную

медико- санитарную помощь за 2011 год............................................................................................................


15-2

122

2011 жылғы ауруханалық ұйымдардағы алғашқы көмек көрсететін амбулаториялық -емханалық бөлімдердің қызметі

Деятельность амбулаторно-поликлинических отделений, входящих в состав больничных организаций и оказывающих первичную медико-санитарную помощь за 2011 год…………………………………………15-3

123

2011 жылғы алғашқы дәрігерлік- санитарлық көмек көрсететін медициналық ұйымдардың

қызметі (барлығы)

Деятельность медицинских организации,оказывающих первичную медико-санитарную

помощь за 2011 год (всего)……………………………………………………………………………………...15-4

124

2011 жылғы алғашқы дәрігерлік- санитарлық көмек көрсететін медициналық ұйымдардың

қызметі (ауыл)

Деятельность медицинских организации,оказывающих первичную медико-санитарную

помощь за 2011 год (село)………………………………………………………………………………………15-5

125

2011 жылғы алғашқы дәрігерлік- санитарлық көмек көрсететін медициналық ұйымдардың

қызметі (жекеменшік)

Деятельность медицинских организации,оказывающих первичную медико-санитарную

помощь за 2011 год (частный) ………………………………………………………………………………….15-6

127

Төсек-орын қоры және халықтың төсек-орындармен қамтамасыз етілуі

Коечный фонд и обеспеченность населения койками………………………………………………………...16

129

Республикалық денсаулық сақтау ұйымдарының қызметі

Деятельность республиканских организаций здравоохранения ……………………………………………..17

130

Медицина кадрлары

Медицинские кадры …………………………………………………………………………………………….18

131

Халықтың негізгі мамандықтардың орта медицина қызметкерлерімен қамтамасыз етілуі

Обеспеченность населения средним медперсоналом основных специальностей…………………………..19

137

Жекеменшік ұйымдардағы медицина кадрлары

Медицинские кадры частных медицинских структур………………………………………………………..20

139

Білім беру ұйымдарында медицина кадрларын даярлау

Подготовка медицинских кадров в организациях образования……………………………………………..21

139

Халықтың негізгі мамандықтардың дәрігерлерімен қамтамасыз етілуі

Обеспеченность населения врачами основных специальностей ….…………………………………………22

140

Дәрігерлік кадрлармен толықтырылу

Укомплектованность врачебными кадрами .......................................................................................................23

157

Халыққа стоматологиялық көмек көрсету

Стоматологическая помощь населению………………………………………………......................................24

158

Халықты сауықтыру

Санация населения………………………………………………………………………………………………25

158

Тіс протездеу

Зубопротезирование……………………………………………………………………………………………..26

159

Жедел медициналық жәрдем

Скорая медицинская помощь …………………………………………………………………………………..27

159

Негізгі бейін бойынша халықтың төсек-орындармен қамтамасыз етілуі

Обеспеченность населения койками по основным профилям………………………………………………..28

161

Ұйымдардың түріна қарай күндізгі стационарлар

Дневные стационары по типам организаций…………………………………………………………………..29

167

Облыс бойынша күндізгі стационарлар

Дневные стационары в разрезе областей ………………………………………………………………………30

168

Аурухана ұйымдары көрсететін көмек көлемі

Объем помощи, оказываемой больничными организациями ..………………………………………………31

170

Ұйымдардың түрі бойынша төсек-орындарда өткізілген жылдық орташа күн саны

Среднее число дней занятости койки в году по типам организаций…………………………………………32

171

Төсек-орын бейіндері бойынша төсек-орындарда өткізілген жылдық орташа күн саны

Среднее число дней занятости койки в году по профилям коек ......................................................................33

174


Каталог: files -> sbornik
files -> Расул гамзатов
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> «№ мектеп-лицей» мемлекеттік мекемесі Күнтізбелік- тақырыптық жоспар
files -> Ермұхан Бекмахановқа Сыздайды жаным, мұздайды қаным, жан аға!
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, жергілікті атқарушы органдар көрсететін білім және ғылым саласындағы мемлекеттік қызмет стандарттарын бекіту туралы
sbornik -> Здоровье населения республики казахстан и деятельность
sbornik -> Омская гуманитарная академия
sbornik -> Омская гуманитарная академия


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   121
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет