20 ж бекітілген негізінде құрастырылдыДата30.10.2019
өлшемі52,11 Kb.
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

Педагогика факультеті

Педагогика және психология кафедрасы

«Бекітемін»

Факультет деканы

__________Ж.А.Жусупова

« __» ________ 2017 ж.
СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ

(SYLLABUS)

Мамандық

5В050300-Психология

Модуль

Салыстырмалы психологияның тарихы және қазіргі аспектілері

Пән

КР 2201 Коррекциялық психология

Оқыту формасы

Күндізгі

Семестр

3

Кредит саны

3

Емтихан

2 сағат

Дәріс

30 сағат

Практикалық (семинар)

15 сағат

ОСӨЖ

24 сағат

Барлық аудиториялық

69 сағат


Ақтөбе 2017

Студентке арналған пән бағдарламасы (Syllabus) Оқу бағдарламасы («__» ________20__ж. бекітілген) негізінде құрастырылды.

Құрастырған аға оқытушы, психология магистрі Ж.Н.Кереймаганбетова

аға оқытушы педагогика және психология магистрі

А.К.Рысбаева

Кафедра мәжілісінде қаралды.

№__хаттама, «__» _____________201_ж.
Кафедра меңгерушісі _________ Д.Б.Ахметова


Факультеттің Әдістемелік кеңес мәжілісінде мақұлданады.

№__хаттама, «__» _____________201_ж.
Әдістемелік кеңес төрайымы ____________Жазықова М.Қ

АЛҒЫСӨЗ

Құрметті студент! Бұл бағдарлама сізге арналып дайындалады.Барлық пункттермен мұқият танысыңыз.

Сіз «Коррекциялық психология» пәні бойынша өзіңізге қажетті барлық ақпараттарды осы бағдарламадан таба аласыз.

Пәнге жауапты Ж.Н.Кереймаганбетова, А.К.Рысбаева
Офис: кафедра Педагогика және психология (№307 каб.)
Мекен жайы: А.Молдағұлова 34
Сабақ уақыты бекітілген кестеге сәйкес
Консультация сағаты консультация кестесіне сәйкес

Пән туралы мәлімет:

Модуль атауы Салыстырмалы психологияның тарихы және қазіргі аспектілері

Пән атауы мен коды КР 2201Коррекциялық психология

Кредит саны 3

Аптадағы сағат саны 5


Модульдік оқу жоспарынан көшірме


Курс

Семестр

Барлық кредит саны

Дәріс

Семинар

(практ.,зертх)

ОСӨЖ

СӨЖ

Бақылау формасы

2

3

3

30

15

24

66

емтихан


Пререквизиттері: Жалпы психология, жалпы және салыстырмалы психологияға кіріспе.

Постреквизиттері:Эксперименталды психологияның практикумы және психодиагностика, конфликтология.

Пәннің қысқаша сипаттамасы:

Коррекциялық психология студенттерде аномальды даму психологиясы туралы, әр түрлі сипаттағы бұзылыстарда болатын негізгі процестерге байланысты коррекциялық жұмыстардың бағыты мен диагностикасы туралы базалық білімдерін қалыптастырады.Нақты әрекеттерде психологиялық білімдерді қолдану жолдарын ашып көрсетеді.

Коррекциялық психология бағдарламасы кіріспеден, тақырыптық жоспардан, бағдарламаның мазмұнынан, әдебиеттер тізімінен, бақылау сұрақтарынан тұрады.

«Коррекциялық психология» курсында дизонтогенездің негізгі түрлерінің классификациялары мен параметрлері, білім алу қажеттігі ерекше балалардың психикалық және дене бітімдік дамуларындағы өзіндік ерекшеліктері қарастырылады, яғни даму ауытқуы бар балалардың әр категориясына жан-жақты клиникалық, физиологиялық, психологиялық және педагогикалық сипаттама беріледі. «Коррекциялық психология» курсының мақсаты студенттерді психофизикалық дамуында ауытқуы бар, әр түрлі категорияға жататын балалардың психикалық ерекшеліктері мен заңдылықтары туралы теориялық біліммен қаруландыру болып табылады. Курсты игеру нәтижесінде болашақ психолог мамандарының шығармашылдық-танымдық қабілеттерін белсендіріп, тәжірибеде кеңінен қолдануды үйренеді.

Оқытудан күтілетін нәтижелер: біліктілік, дағды және құзіреттілік: А) Коррекциялық психология негізгі түсініктері мен категорияларын меңгеру; В) Алынған негізгі білімдерді практикада қолдана алу; С) Стандартты, стандартсыз жағдайларын бағалаудың тиімді жағын пайдалану; кәсіби әрекетте тиімді коррекция жасау шеберлігін дамыту; коррекциялық жұмыс жүргізу жұмыстарын терең меңгеру;

БЕКІТІЛГЕН КЕСТЕГЕ СӘЙКЕС КУРС БОЙЫНША САБАҚ КЕСТЕСІ

АптаСӨЖ және аралық бақылауды тапсыру мерзімі

дәріс

практикалық

ОСӨЖ
1

1,1

12

2,2

23

3,3

3

2

№1 СӨЖ тапсырмасын тапсыру

4

4,4

4

2

№2 СӨЖ тапсырмасын тапсыру

5

5,5

5

2

№3 СӨЖ тапсырмасын тапсыру

6

6,6

6

2

№4 СӨЖ тапсырмасын тапсыру

7

6,6

7

2

1 аралық бақылау тапсыру

8

7,7

7

2

№5 СӨЖ тапсырмасын тапсыру

9

8,8

8

2

№6 СӨЖ тапсырмасын тапсыру

10

9,9

9

2

№7 СӨЖ тапсырмасын тапсыру

11

10,10

10

2

№8 СӨЖ тапсырмасын тапсыру

12

11,11

11

2

№9 СӨЖ тапсырмасын тапсыру

13

12,12

12

2

№10 СӨЖ тапсырмасын тапсыру

14

13,13

1315

14,14

14
2 аралық бақылау тапсыру

БАҒАЛАУ САЯСАТЫ

Ағымдық бағалау кезінде студенттердің оқу жетістіктерінің үлгерімін әрбір орындалған тапсырмаларды (ағымдық сабақтарға жауабы,үй тапсырмасын тапсыру,студенттердің өзіндік жұмысы,аралық бақылау) үшін 100 балдық шкала бойынша бағалау жүзеге асырылады және үлгерімінің ағымдық бақылаудағы соңғы нәтижесі академиялық кезеңдегі барлық бағалардың орташа арифметикалық шамасының есебімен шығарылады.

Аралық және қорытынды аттестация кезінде де білім алушының оқу жетістіктерін бағалау осындай тәртіппен жасалады (ҚР Білім және ғылым министрлігінің 01.11.2010 ж. №506 бұйрығына сәйкес).

Ағымдық бақылау бірінші аптадан бастап,жеті апта бойы жүйелі түрде жүзеге асырлады.

Бірінші ағымдық бақылау t1 бойынша қорытынды бағаны келесі формуламен есептеу қажеттігін ескеру керек:

Бұл жерде n- ағымдық бақылауды тапсыру кадамдарының саны.

Бірінші аралық бақылау r1 оқу процесі басталғаннан кейінгі сегізінші аптада өткізілді.

Бірінші рейтинг R 1 келесі формула бойынша есептеледі: R1=(t1+r1)/2

Екінші ағымдық және екінші аралық бақылау осындай жолмен жүзеге асырылады.

Екінші рейтинг R 2 он бесінші аптада өткізіледі және келесі формула бойынша есептеледі: R2=(t2+r2)/2

Орташа рейтингті есептеу формуласы:Және емтихан ведомсіне,сондай-ақ семестірлік қорытынды аттестация ведомосіне енгізіледі.

Емтихан бекітілген емтихан тапсыру кестесіне сәйкес қабылданады.

Қорытынды аттестация 1 келесі формула бойынша есептеледі:

I = Rсрx0,6 + Ex0,4 және сынақ кітапшасына жазылады.
ОҚЫТУДЫҢ КРЕДИТТІК ТЕХНОЛОГИЯСЫ БОЙЫНША СТУДЕНТТЕРДІҢ БІЛІМІН БАҒАЛАУ ШКАЛАСЫ

(Бір пайызға бір балл сәйкес келеді)Он бір баллдық шкала

Балл

%

Әріптік эквивалент

Сандық эквивалент

Бес баллдық жүйе бойнша баға

95-100

95-100

A

4,0

Өте жақсы

90-94

90-94

A-

3,67

85-89

85-89

B+

3,33

Жақсы

80-84

80-84

B

3,0

75-79

75-79

B-

2,67

70-74

70-74

C+

2,33

Қанағаттанарлық

65-69

65-69

C

2,0

60-64

60-64

C-

1,67

55-59

55-59

D+

1,33

50-54

50-54

D

1,0

0-49

0-49

F

0

Қанағаттанарлықсыз

ПӘН МАЗМҰНЫ

МодульМодульдер және мазмұны

Сағат

саны

Бақылау түрі

1

1 модуль.

Коррекциялық психология ғылымына кіріспе
№1 Бақылау жұмысы

(жоба,баяндама,реферат және т.б.қорғау)Дәріс1.1.Кіріспе Коррекциялық психология психология ғылымының қолданбалы саласы ретінде

2

Дәріс мәнін түсініп, сызбаға түсіру

1.2 Коррекциялық психология (түзету) және оның түрлері

2

Дәріс мәнін түсініп, сызбаға түсіру, конспектілеу

1.3 Кемістік және оның орнын толтыру

2

Дәріс мәнін түсініп, сызбаға түсіру, конспектілеу

1.4 Дизонтогенез ұғымы

2

Дәріс мәнін түсініп, сызбаға түсіру, конспектілеу

1.5 Психикалық даму бұзылуының түрлері

4

Дәріс мәнін түсініп, сызбаға түсіру, конспектілеу

1.6 Дамуында бұзылуы бар балаларды психологиялық зерттеу

2

Дәріс мәнін түсініп, сызбаға түсіру, конспектілеу

Практикалық (зертханалық) сабақтар1.1 Коррекциялық психология психология ғылымының қолданбалы саласы ретінде

1

Жоспарда берілген сұрақтарға талдау жасау, қорғау

 1. 1.2 Коррекциялық психологияның әдіснамасы мен тарихы.
1

Жоспарда берілген сұрақтарға талдау жасау, қорғау

1.3 Кемістік және оның орнын толтыру

1

Жоспарда берілген сұрақтарға талдау жасау, қорғау

1.4 Дизонтогенез ұғымы

1

Жоспарда берілген сұрақтарға талдау жасау, қорғау

 1. 1.5Дамудағы психикалық ауытқушылықтар және депривация

1

Жоспарда берілген сұрақтарға талдау жасау, қорғау

1.6 Коррекциялық психология– практик психологтың іс-әрекет сферасы.

2

Жоспарда берілген сұрақтарға талдау жасау, қорғау

1 модуль бойынша барлығы

21

2

2 модуль

Дамуында бұзылуы бар балалардың танымдық процестерінің даму ерекшеліктері
№2 Бақылау жұмысы(жоба,баяндама,реферат және т.б.қорғау)

Дәріс2.1 Дамуында бұзылуы бар балалардың іс-әрекет ерекшеліктері

2

Дәріс мәнін түсініп, сызбаға түсіру, конспектілеу

2.2 Дамуында бұзылуы бар балалардың жеке тұлғалық даму ерекшеліктері

2

Дәріс мәнін түсініп, сызбаға түсіру, конспектілеу

2.3 Психикалық үдерістердің даму ерекшеліктері. түйсік пен қабылдау

2

Дәріс мәнін түсініп, сызбаға түсіру, конспектілеу

2.4 Психикалық үдерістердің даму ерекшеліктері: Зейін және ес (жады)

2

Дәріс мәнін түсініп, сызбаға түсіру, конспектілеу

2.5 Психикалық үдерістердің даму ерекшеліктері: Ойлау және сөйлеу қабілетінің дамуы

2

Дәріс мәнін түсініп, сызбаға түсіру, конспектілеу

2.6 Дамуында бұзылуы бар балалардың отбасын психологиялық – педагогикалық қолдау

2

Дәріс мәнін түсініп, сызбаға түсіру, конспектілеу

2.7 Психокоррекциялық –дамытушылықбағдарламаларды   құру   ерекшеліктері.

2

Дәріс мәнін түсініп, сызбаға түсіру, конспектілеу

2.8Коррекциялық психологияда  қолданатын әдістер:

2

Дәріс мәнін түсініп, сызбаға түсіру

Практикалық (зертханалық) сабақтар2.1 Дамуында бұзылуы бар балалардың іс-әрекет ерекшеліктері

1

Жоспарда берілген сұрақтарға талдау жасау, қорғау

2.2 Дамуында бұзылуы бар балалардың жеке тұлғалық даму ерекшеліктері

1

Жоспарда берілген сұрақтарға талдау жасау, қорғау

2.3 Психикалық үдерістердің даму ерекшеліктері. түйсік пен қабылдау

1

Жоспарда берілген сұрақтарға талдау жасау, қорғау

2.4 Психикалық үдерістердің даму ерекшеліктері: Зейін және ес (жады)

1

Жоспарда берілген сұрақтарға талдау жасау, қорғау

2.5 Психикалық үдерістердің даму ерекшеліктері: Ойлау және сөйлеу қабілетінің дамуы

1

Жоспарда берілген сұрақтарға талдау жасау, қорғау

2.6 Дамуында бұзылуы бар балалардың отбасын психологиялық – педагогикалық қолдау

1

Жоспарда берілген сұрақтарға талдау жасау, қорғау

2.7 Психокоррекциялық –дамытушылықбағдарламаларды   құру   ерекшеліктері.

1

Жоспарда берілген сұрақтарға талдау жасау, қорғау

2.8Коррекциялық психологияда  қолданатын әдістер:

1

Жоспарда берілген сұрақтарға талдау жасау, қорғау

2 модуль бойынша барлығы

24


СӨЖ ТАҚЫРЫПТАРЫСӨЖ тапсырмаларының тақырыптары

Тапсырма түрі

1

Коррекциялық психология психология ғылымының қолданбалы саласы ретінде

Конспект, жоба қорғау

2

Коррекциялық психологияның әдіснамалық негізі және тарихы

Конспект, жоба қорғау

3

Дамудағы психикалық ауытқулар

Конспект, жоба қорғау

4

Әр түрлі бұзылыс түрлерінің коррекциясы

Конспект, жоба қорғау

5

Депривацияның психикалық дамуға әсері

Мәнжазба, презентация

6

Олигофренопедагогиканың негізі.

Мәнжазба, презентация

7

Тифлопсихология және жеке тұлға дамуының есту анализаторының бұзылыстары

Мәнжазба, презентация

8

Психикалық толық дамымаған формасының балалардағы әлеуметтену ерекшеліктері

Мәнжазба, презентация

9

Арнайы психологияның қолданбалы аспектілері

Мәнжазба, презентация

10

Психикалық дамудың тежелу классификасының негізгі принциптері

Мәнжазба, презентация


ОСӨЖ ТАҚЫРЫПТАРЫОСӨЖ тапсырмаларының тақырыптары

Тапсырма түрі

1

Коррекциялық психология психология ғылымының қолданбалы саласы ретінде.

Мәнжазба, жоба қорғау

2

Коррекциялық психология (түзету) және оның түрлері

Конспект, жоба қорғау

3

Дамудағы психикалық ауытқушылықтар.

жоба қорғау

4

Психикалық ауытқушылықтар түрлерінің коррекциясы.

Мәнжазба жоба қорғау

5

Психикалық денсаулыққа депривацияның әсері

жоба қорғау

6

Олигофренпедагогика негіздері.

Мәнжазба жоба қорғау

7

Тифлопсихология және жеке тұлғаның көру қызметі бұзылысы кезінде дамуы.

жоба қорғау

8

Психикалық дамуда жеңіл артта қалушы балалардың әлеуметтенуі.

Мәнжазба жоба қорғау

9

Арнаулы психологияның қолданбалы аспектілері.

жоба қорғау

10

Психикалық даму тежелістерінің негізгі классификациясының принциптері.

жоба қорғау

11

Психикалық үдерістердің даму ерекшеліктері: Зейін және ес (жады)

жоба қорғау, презентация

12

Психикалық үдерістердің даму ерекшеліктері: Ойлау және сөйлеу қабілетінің дамуы

жоба қорғау, презентация

13

Дамуында бұзылуы бар балалардың отбасын психологиялық – педагогикалық қолдау

жоба қорғау, презентация

14

Психокоррекциялық –дамытушылықбағдарламаларды   құру   ерекшеліктері.

жоба қорғау, презентация

15

Коррекц иялық психологияда  қолданатын әдістер:

жоба қорғау, презентация


РЕФЕРАТТАР ТАҚЫРЫПТАРЫ

1.Психикалық толық жетілмеудің диагностикасы мен коррекциясы.

2.Кешіккен психикалық дамудың (КПД) диагностикасы мен коррекциясы.

3.КПД-дағы балалармен психологиялық жүмыстардың формалары және әдістері.

4.Жас өспірімдерде кезінде болған дисгармоникалық психикалық даму типтерінің кроссмәдениеттік айырмашылықтары.

5. 6.Теріс тәрбие диагностикасы және коррекциясы.

7.Шизофренияға қазіргі заманғы көзқарастар.

8.Шизофрениктер психологиялық коррекциясының мүмкіндіктері.

9.Эпилепсия кезіндегі тұлғалық өзгерістер.

10.Сананың өзгерген және патологиялық жағдайлары.

11.Естің бұзылуы.

12.3ейіннің бүзылуы.

13.Эмоциялардың патологиялық өзгерістері.

14.Ерік және оның өзгерістері.

15.Маскунемдік кезіндегі тұлғалық аномалиялар.

16.Патологиялық қажеттіліктердің қалыптасуы.

17.Психосоматикалық аурулар: негізгі теориялар.

18.Созылмалы соматикалық ауру кезіндегі тұлғалық өзгерістер.

19.Психикалық денсаулықтың алдын алу шарасы.

20.Ауру адамдардың психологиялық коррекциясы мен әлеуметтік-еңбектік сауықтыруының жалпы астарлары.


НЕГІЗГІ ӘДЕБИЕТ

 1. Осипова А.А. Общая психокоррекция: Учебное пособие/ А.А. Осипова. - М.: Сфера, 2001

 2. Никишина В.Б. Практическая психология в работе с детьми с задержкой психического развития. : Пособие для психологов и педагогов. / В. Б. Никишина. - [б. м.] : ВЛАДОС, 2003. - 128 с

 3. Анн Л. Психологический тренинг с подростками/ Л. Анн. - М.: Питер, 2006. - 271 с

 4. Акимова М.К. Психологическая коррекцмя умственного развития/ М.К. Акимова, В.Т. Козлова. -М.: Академа, 2002. -160 с

 5. Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возрасте : Учебное пособие для вузов/ А.В. Семенович. -М.: Академия, 2002. -232 с

 6. Н.Л.Кряжева. Развитие эмоционального мира детей.М.,1996

 7.  М.И.Чистякова.Психогимнастика.М.,Просвещение,1990-128с.

 8. Эмоциональные нарушение в детском возрасте и их коррекция  В.В.Лебеденский,О.С.Николский,индивидуальной психологий.,М,.1995-36ст.

 9.  Бекмуратова Г.Т.Мінез-құлқында ауытқулары бар балалардың ерекшеліктерін психологиялық тұрғыдан зерттеу.Этнопсихология және этнопедагогика,конференциядағы материалдар тезисі.А,2005ж.

 10. Берон Р.,Ричардсон Д. Агрессия-Спб.,1997

 11. Булянов М.И. Ребенок из небагополучной семьи.М.,1998.

 12. Дубацкая О.Б.(Павлодар) Коррекция как метод психического развития детей, Шохан тағылымы.-9-конференциядағы материалдар тезисі.2004ж.Көкшетау.

 13.  Асмолов А.Г. Личность как предмет психологического исследования. – М., 1984.

 14. Буянов М.И. Ребенок из неблагополучной семьи. – М., 1988.  

 15. Абрамова.Г.С. Практическая психология. Екатеринбург 1999.

 16. Намазбаева.Ж.Ы. Психология және психотерапия. Алматы 2006.

 17. Нельсон-Джоунс.Р. Теория и практика консультирования.Москва 2000.

 18. Перлз.Ф. Практикум по гештальттерапии.Москва 1995.

 19. Сапарова И.А. Хрестоматия по психологическому консультированию. Алматы 2004.

 20. Айсмонтас Б.Б. Общая психология. Схемы. Москва Владос. 2003.

 21. Артамонов Анатолий. Астрология. Для любознательных. КСП + ИЧП    Медков. Москва 2001.

 22. Адлер А. Понять природу человека. СПб., 1997.

 23. Бейли А. Эзотерическая психология. М.,1994.

 24. Вульфинг Фон Pop. Экзотерика. Для начинающих. Москва 2001.

 25. Гарбузов В.И. Практическая психотерапия. СПб., 1994.

 26. С. И. Макшанов, Н. Ю. Хрящева. Психогимнастика в тренинге. СПб. 1993 

 27. Кэдьюсон Х., Шефер Ч. Практикум по игровой психотерапии. – СПб., 2000.

 28.  Игумнов С.А.Психотерапия и психокоррекция детей и подростков. М., 2000.

 29. Коррекция обучения и развития школьников / А.Л.Сиротюк. – М., 2002.

 30.  Отбасы және балабақша журналы. 2001мамыр№3

 31. Абрамова Г.С. Практикум по психологическому консультированию. М:  Академия,  2000.

 32. Кэдьюсон Х., Шефер Ч. Практикум по игровой психотерапии. – СПб., 2000.

 33. Игумнов С.А.Психотерапия и психокоррекция детей и подростков. М., 2000.


ҚОСЫМША ӘДЕБИЕТ

 1. Шевандрин Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности/ Н.И. Шевандрин. -М.: Владос, 1999. -512 с

 2. Шевандрин Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности : Учебник для студентов/ Н.И. Шевандрин. -М.: Владос, 2001. -512 с

 3. Колесникова Г.И. Основы психопрофилактики и психокоррекции: Учеб. пособие/ Г.И. Колесникова. - Ростов н/Д: Феникс, 2005. - 185 с

 4. Коррекция обучения и развития школьников / А.Л.Сиротюк. – М., 2002.

 5. Край Г.Психология развития. СПб.Питер., 2000

 6. Мэй Р. Психологическое консультирование. Москва 2001

 7. Мамайчук И.И. Психологическая помощь детям с проблемами и развитием. М., 2001.

 8. Осипова А.А. Общая психокоррекция. – М.: Сфера, 2002. – 509с.

 9. Психокоррекционная и развивающая работа с детьми/ Под ред. И.В.Дубровиной. – М.: Академия, 2001. – 160с.

 10. Развивающая и коррекционная работа с детьми / Матвеева О.А. – М., 2001.


ПОӘК ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗУ ПАРАҒЫОқу жылы

ПОӘК өзгерістері (бөлімдері) туралы мәлімет

Негіздеме

Қайта бекітілген күні мен кафедра меңгерушісінің қолы

(____хаттама, «__»___20__ж.)

1

Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет