3. Предмет и задачи методики познания мира пцб отырысында қаралған 2019 жДата22.05.2020
өлшемі221.57 Kb.

С.АМАНЖОЛОВ АТЫНДАҒЫ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
ЖОҒАРЫ КОЛЛЕДЖ

«Педагогика, психология және жеке әдістемелер»

пәндерінен қорытынды аттестация тапсыру үшін билеттері

Билет № 1

1. Еліміздің білім беру жүйесінің құрылымы, тарихы

2. Ес туралы жалпы ұғым

3. Дүниетану әдістемесінің пәні және міндеттері

1. История, структура системы образования страны

2. Общее понятие о памяти

3. Предмет и задачи методики познания мира


ПЦБ отырысында қаралған «____»____ 2019 ж. ____№ хаттама

Директордың оқу-ісі жөніндегі орынбасары Б.Т.Толегенова

Пәндер циклдік комиссиясының төрайымы М.Манкей

Педагогика пән оқытушысы А .А.Нургалиева

Психология пән оқытушысы Д.М.Есимханова

С.АМАНЖОЛОВ АТЫНДАҒЫ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ


ЖОҒАРЫ КОЛЛЕДЖ

«Педагогика , психология және жеке әдістемелер»

пәндерінен қорытынды аттестация тапсыру үшін билеттері

Билет № 2

1. Баланың дамуына әсер ететін әлеуметтік, биологиялық, психологиялық факторлар 2. Эмоция және сезім, балалардың эмоциясы мен сезімін дамыту

3. Математика сабағында қолданылатын дидактикалық материалдар

1. Социальные, биологические, психологические факторы, влияющие на развитие ребенка

2. Эмоция и чувство, развитие эмоции и чувств у детей

3. Дидактические материалы, применяемые на уроках математики
ПЦБ отырысында қаралған «____»____ 2019 ж. ____№ хаттама

Директордың оқу-ісі жөніндегі орынбасары Б.Т.Толегенова

Пәндер циклдік комиссиясының төрайымы М.Манкей

Педагогика пән оқытушысы А .А.Нургалиева

Психология пән оқытушысы Д.М.Есимханова

С.АМАНЖОЛОВ АТЫНДАҒЫ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ


ЖОҒАРЫ КОЛЛЕДЖ

«Педагогика , психология және жеке әдістемелер»

пәндерінен қорытынды аттестация тапсыру үшін билеттері

Билет № 3

1. Дидактика пәні, міндеттері. Қазақстанда дидактиканың негізін салушылар

2. Зейін туралы жалпы ұғым

3. Бояу түстері мен бейнелеу жұмыстары

1. Предмет, задачи дидактики. Основоположники дидактики в Казахстане

2. Общее понятие о внимании

3. Работы изобразительного искусства и цвета краски

ПЦБ отырысында қаралған «____»____ 2019 ж. ____№ хаттама

Директордың оқу-ісі жөніндегі орынбасары Б.Т.Толегенова

Пәндер циклдік комиссиясының төрайымы М.Манкей

Педагогика пән оқытушысы А .А.Нургалиева

Психология пән оқытушысы Д.М.Есимханова

С.АМАНЖОЛОВ АТЫНДАҒЫ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ


ЖОҒАРЫ КОЛЛЕДЖ

«Педагогика , психология және жеке әдістемелер»

пәндерінен қорытынды аттестация тапсыру үшін билеттері

Билет № 4

1. Мәңгілік ел идеясы, мазмұны

2. Адамның ерік сапалары. Ерік сапаларын тәрбиелеу жолдары

3. Дене шынықтырудың міндет, мақсаттары

1. Идея вечного народа, содержание

2. Волевые качества человека. Пути воспитания волевых качеств

3. Задача физической культуры, цели


ПЦБ отырысында қаралған «____»____ 2019 ж. ____№ хаттама

Директордың оқу-ісі жөніндегі орынбасары Б.Т.Толегенова

Пәндер циклдік комиссиясының төрайымы М.Манкей

Педагогика пән оқытушысы А .А.Нургалиева

Психология пән оқытушысы Д.М.Есимханова

С.АМАНЖОЛОВ АТЫНДАҒЫ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ


ЖОҒАРЫ КОЛЛЕДЖ

«Педагогика , психология және жеке әдістемелер»

пәндерінен қорытынды аттестация тапсыру үшін билеттері

Билет № 5

1. Эстетикалық тәрбиенің маңызы, міндеттері, мазмұны

2. Мектептегі тәрбие психологиясының негіздері

3. Бастауыш сыныптарда музыкалық тәрбие берудің мақсаты мен міндеттері

1. Сущность, задачи, содержание эстетического воспитания

2. Основы воспитательной психологии в школе

3. Цель и задачи музыкального воспитания в начальных классах


ПЦБ отырысында қаралған «____»____ 2019 ж. ____№ хаттама

Директордың оқу-ісі жөніндегі орынбасары Б.Т.Толегенова

Пәндер циклдік комиссиясының төрайымы М.Манкей

Педагогика пән оқытушысы А .А.Нургалиева

Психология пән оқытушысы Д.М.Есимханова

С.АМАНЖОЛОВ АТЫНДАҒЫ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ


ЖОҒАРЫ КОЛЛЕДЖ

«Педагогика , психология және жеке әдістемелер»

пәндерінен қорытынды аттестация тапсыру үшін билеттері

Билет № 6

1. Педагогиканың шығуы және дамуы

2. Психикалық құбылыстардың жіктелуі

3. Қағаз және қатырма қағазбен жұмыс жасау әдістемесі

1. Происхождение и развитие педагогики

2. Классификация психических явлений

3. Методика работы с бумагой и картоном


ПЦБ отырысында қаралған «____»____ 2019 ж. ____№ хаттама

Директордың оқу-ісі жөніндегі орынбасары Б.Т.Толегенова

Пәндер циклдік комиссиясының төрайымы М.Манкей

Педагогика пән оқытушысы А .А.Нургалиева

Психология пән оқытушысы Д.М.Есимханова

С.АМАНЖОЛОВ АТЫНДАҒЫ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ


ЖОҒАРЫ КОЛЛЕДЖ

«Педагогика , психология және жеке әдістемелер»

пәндерінен қорытынды аттестация тапсыру үшін билеттері

Билет № 7

1. Еңбек тәрбиесінің маңызы мен міндеттері

2. Түйсік және қабылдау туралы жалпы ұғым, түрлері, заңдылықтары

3. Дүниетану сабағында қолданылатын әдістер мен тәсілдер

1. Сущность и задачи трудового воспитания

2. Общие понятия, виды, закономерности восприятия и инстинк

3. Подходы и методы применяемые на уроках познание мира


ПЦБ отырысында қаралған «____»____ 2019 ж. ____№ хаттама

Директордың оқу-ісі жөніндегі орынбасары Б.Т.Толегенова

Пәндер циклдік комиссиясының төрайымы М.Манкей

Педагогика пән оқытушысы А .А.Нургалиева

Психология пән оқытушысы Д.М.Есимханова
С.АМАНЖОЛОВ АТЫНДАҒЫ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
ЖОҒАРЫ КОЛЛЕДЖ
«Педагогика , психология және жеке әдістемелер»

пәндерінен қорытынды аттестация тапсыру үшін билеттері

Билет № 8

1. Оқушыларға экологиялық тәрбие берудің мақсаты мен міндеттері

2. Бала мінезінің қалыптасуы және оны тәрбиелеу жолдары

3. Геометриялық материалдарды оқыту әдістемесі


1. Цель и задачи экологического воспитания учащихся

2. Формирование поведения ребенка и пути его воспитания

3. Методика преподавания геометрического материала
ПЦБ отырысында қаралған «____»____ 2019 ж. ____№ хаттама

Директордың оқу-ісі жөніндегі орынбасары Б.Т.Толегенова

Пәндер циклдік комиссиясының төрайымы М.Манкей

Педагогика пән оқытушысы А .А.Нургалиева

Психология пән оқытушысы Д.М.Есимханова

С.АМАНЖОЛОВ АТЫНДАҒЫ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ


ЖОҒАРЫ КОЛЛЕДЖ

«Педагогика , психология және жеке әдістемелер»

пәндерінен қорытынды аттестация тапсыру үшін билеттері

Билет № 9

1. Тәрбиенің мақсаты мен міндеттері. Тәрбие әдістері, жіктелуі

2. Жас ерекшеліктері психологиясының пәні, мәні, мәселелері

3. Бейнелеу өнерінің түрлері, жанрлары, көркем мәнерлік құралдары
1. Цель и задачи воспитания. Методы воспитания, классификация

2. Предмет, сущность, проблемы возрастной психологии

3. Виды изобразительного искусства, жанры, средства художественной модели
ПЦБ отырысында қаралған «____»____ 2019 ж. ____№ хаттама

Директордың оқу-ісі жөніндегі орынбасары Б.Т.Толегенова

Пәндер циклдік комиссиясының төрайымы М.Манкей

Педагогика пән оқытушысы А .А.Нургалиева

Психология пән оқытушысы Д.М.Есимханова
С.АМАНЖОЛОВ АТЫНДАҒЫ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
ЖОҒАРЫ КОЛЛЕДЖ

«Педагогика , психология және жеке әдістемелер»

пәндерінен қорытынды аттестация тапсыру үшін билеттері

Билет № 10

1. Сабақ, оған қойылатын талаптар. Сабақтың типтері, құрылымы

2. Ойлау, балалардың ойлауын дамыту

3. Мектептегі музыка сабағы және оның ерекшеліктері
1. Урок, требования к нему. Типы, структура урока

2.Мышление, развитие мышления детей

3. Уроки музыки в школе и ее особенности
ПЦБ отырысында қаралған «____»____ 2019 ж. ____№ хаттама

Директордың оқу-ісі жөніндегі орынбасары Б.Т.Толегенова

Пәндер циклдік комиссиясының төрайымы М.Манкей

Педагогика пән оқытушысы А .А.Нургалиева

Психология пән оқытушысы Д.М.Есимханова
С.АМАНЖОЛОВ АТЫНДАҒЫ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
ЖОҒАРЫ КОЛЛЕДЖ

«Педагогика , психология және жеке әдістемелер»

пәндерінен қорытынды аттестация тапсыру үшін билеттері

Билет № 11

1. Оқытуды ұйымдастыру формалары туралы ұғым, тарихы

2. Психологияның пәні, міндеттері

3. Дене шынықтыру құралдары
1. История, понятие о формах организации обучения

2. Предмет и задачи психологии

3. Средства физической культуры
ПЦБ отырысында қаралған «____»____ 2019 ж. ____№ хаттама

Директордың оқу-ісі жөніндегі орынбасары Б.Т.Толегенова

Пәндер циклдік комиссиясының төрайымы М.Манкей

Педагогика пән оқытушысы А .А.Нургалиева

Психология пән оқытушысы Д.М.Есимханова
С.АМАНЖОЛОВ АТЫНДАҒЫ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
ЖОҒАРЫ КОЛЛЕДЖ

«Педагогика , психология және жеке әдістемелер»

пәндерінен қорытынды аттестация тапсыру үшін билеттері

Билет № 12

1. Оқыту әдістері туралы ұғым, топтастыру

2. Оқушылардың мектепке психологиялық дайындығы

3. Математиканы оқыту әдістемесінің пәні және оның міндеттері

1. Понятие о методах обучения, классификация

2. Психологическая подготовка учеников к школе

3. Предмет и задачи методики обучения математике


ПЦБ отырысында қаралған «____»____ 2019 ж. ____№ хаттама

Директордың оқу-ісі жөніндегі орынбасары Б.Т.Толегенова

Пәндер циклдік комиссиясының төрайымы М.Манкей

Педагогика пән оқытушысы А .А.Нургалиева

Психология пән оқытушысы Д.М.Есимханова
С.АМАНЖОЛОВ АТЫНДАҒЫ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
ЖОҒАРЫ КОЛЛЕДЖ
«Педагогика , психология және жеке әдістемелер»

пәндерінен қорытынды аттестация тапсыру үшін билеттері

Билет № 13

1. Дидактика пәні, міндеттері. Қазақстанда дидактиканың негізін салушылар

2. Бала дамуының негізгі жастық шақ кезеңдері

3. Бейнелеу өнерінің түрлері мен жанрлары

1. Предмет, задачи дидактики. Основоположники дидактики в Казахстане

2. Основные возрастные этапы развития ребенка

3. Виды и жанры изобразительного искусства
ПЦБ отырысында қаралған «____»____ 2019 ж. ____№ хаттама

Директордың оқу-ісі жөніндегі орынбасары Б.Т.Толегенова

Пәндер циклдік комиссиясының төрайымы М.Манкей

Педагогика пән оқытушысы А .А.Нургалиева

Психология пән оқытушысы Д.М.Есимханова
С.АМАНЖОЛОВ АТЫНДАҒЫ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
ЖОҒАРЫ КОЛЛЕДЖ

«Педагогика , психология және жеке әдістемелер»

пәндерінен қорытынды аттестация тапсыру үшін билеттері

Билет № 14

1. Оқыту принциптері мен заңдылықтары, түрлері

2. Темперамент және оның психофизиологиялық негізі

3. Оқушылармен дене шынықтыру жөнінен ұйымдастырылатын жұмыс түрлері
1. Понятие о возрастных особенностях. Разделение на определенные периоды

2. Темперамент, его психофизиологическая основа3. Виды работ с учащимися, организуемых по физической культуреПЦБ отырысында қаралған «____»____ 2019 ж. ____№ хаттама

Директордың оқу-ісі жөніндегі орынбасары Б.Т.Толегенова

Пәндер циклдік комиссиясының төрайымы М.Манкей

Педагогика пән оқытушысы А .А.Нургалиева

Психология пән оқытушысы Д.М.Есимханова

С.АМАНЖОЛОВ АТЫНДАҒЫ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ


ЖОҒАРЫ КОЛЛЕДЖ

«Педагогика , психология және жеке әдістемелер»

пәндерінен қорытынды аттестация тапсыру үшін билеттері

Билет № 15

1. Оқушылар ұжымы, даму кезеңдері, нығайту жолдары

2. Жеткіншек жасындағылардың психологиялық ерекшеліктері

3. Санды теңдік және теңсіздік ұғымы
1. Коллектив учащихся, этапы развития, пути укрепления

2. Психологические особенности подросткового возраста3. Понятие о числовых равенствах и неравенствах

ПЦБ отырысында қаралған «____»____ 2019 ж. ____№ хаттама

Директордың оқу-ісі жөніндегі орынбасары Б.Т.Толегенова

Пәндер циклдік комиссиясының төрайымы М.Манкей

Педагогика пән оқытушысы А .А.Нургалиева

Психология пән оқытушысы Д.М.Есимханова

С.АМАНЖОЛОВ АТЫНДАҒЫ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
ЖОҒАРЫ КОЛЛЕДЖ

«Педагогика , психология және жеке әдістемелер»

пәндерінен қорытынды аттестация тапсыру үшін билеттері

Билет № 16


1. Рухани жаңғыру, басым бағыттары

2. Психологияның салаларына сипаттама

3. 1 сыныпта музыканы тыңдау және талдау

1. Духовная модернизация, приоритетные направления

2. Характеристика разделов психологии

3. Прослушивание и анализ музыки в 1 классе

ПЦБ отырысында қаралған «____»____ 2019 ж. ____№ хаттама

Директордың оқу-ісі жөніндегі орынбасары Б.Т.Толегенова

Пәндер циклдік комиссиясының төрайымы М.Манкей

Педагогика пән оқытушысы А .А.Нургалиева

Психология пән оқытушысы Д.М.Есимханова

С.АМАНЖОЛОВ АТЫНДАҒЫ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
ЖОҒАРЫ КОЛЛЕДЖ
«Педагогика , психология және жеке әдістемелер»

пәндерінен қорытынды аттестация тапсыру үшін билеттері

Билет № 17
1. Отбасы тәрбиесінің негізгі мәселелері. Мектеп пен отбасы ынтымақтастығы

2. Психологияның пайда болуы, тарихы

3. Бастауыш сыныпты бітіруші оқушыларға дүниетанудан қойылатын талаптар
1. Основные проблемы семейного воспитания. Сотрудничество школы и семьи

2. История возникновения психологии

3. Требования, предъявляемые к учащимся выпускных классов начальной по познанию мира
ПЦБ отырысында қаралған «____»____ 2019 ж. ____№ хаттама
Директордың оқу-ісі жөніндегі орынбасары Б.Т.Толегенова

Пәндер циклдік комиссиясының төрайымы М.Манкей

Педагогика пән оқытушысы А .А.Нургалиева

Психология пән оқытушысы Д.М.Есимханова

С.АМАНЖОЛОВ АТЫНДАҒЫ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
ЖОҒАРЫ КОЛЛЕДЖ

«Педагогика , психология және жеке әдістемелер»

пәндерінен қорытынды аттестация тапсыру үшін билеттері

Билет № 18

1. Құқықтық тәрбие мақсаты мен міндеттері

2. Психологияның басқа пәндермен байланысы

3. Еңбек сабағындағы гигиеналық талаптар
1. Цель и задачи правового воспитания

2. Связь психологии с другими дисциплинами

3. Гигиенические требования на уроках труда

ПЦБ отырысында қаралған «____»____ 2019 ж. ____№ хаттама

Директордың оқу-ісі жөніндегі орынбасары Б.Т.Толегенова

Пәндер циклдік комиссиясының төрайымы М.Манкей

Педагогика пән оқытушысы А .А.Нургалиева

Психология пән оқытушысы Д.М.Есимханова

С.АМАНЖОЛОВ АТЫНДАҒЫ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
ЖОҒАРЫ КОЛЛЕДЖ

«Педагогика , психология және жеке әдістемелер»

пәндерінен қорытынды аттестация тапсыру үшін билеттері

Билет № 19


1. Дене тәрбиеснің маңызы, міндеттері, мазмұны

2. Кіші мектеп жасындағылардың психологиялық ерекшеліктері

3. Музыка сабағындағы пәнаралық байланыс
1. Сущность, задачи, содержание физического воспитания

2. Психологические особенности младшей школы

3. Межпредметные связи на уроках музыки
ПЦБ отырысында қаралған «____»____ 2019 ж. ____№ хаттама

Директордың оқу-ісі жөніндегі орынбасары Б.Т.Толегенова

Пәндер циклдік комиссиясының төрайымы М.Манкей

Педагогика пән оқытушысы А .А.Нургалиева

Психология пән оқытушысы Д.М.Есимханова

С.АМАНЖОЛОВ АТЫНДАҒЫ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ


ЖОҒАРЫ КОЛЛЕДЖ
«Педагогика , психология және жеке әдістемелер»

пәндерінен қорытынды аттестация тапсыру үшін билеттері

Билет № 20

1.Озат педагогикалық тәжірибе туралы ұғым. Қазақстандық жаңашылдардың іс-тәжірибесі

2. Сөйлеу туралы жалпы ұғым

3. Бастауыш сыныпта еңбекке баулудың мақсаты

1. Общие положения о понятии о передового педагогического опыта

2. Общее понятие о речи

3. Цель привлечения к труду в начальных классах
ПЦБ отырысында қаралған «____»____ 2019 ж. ____№ хаттама
Директордың оқу-ісі жөніндегі орынбасары Б.Т.Толегенова

Пәндер циклдік комиссиясының төрайымы М.Манкей

Педагогика пән оқытушысы А .А.Нургалиева

Психология пән оқытушысы Д.М.Есимханова

С.АМАНЖОЛОВ АТЫНДАҒЫ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
ЖОҒАРЫ КОЛЛЕДЖ
«Педагогика , психология және жеке әдістемелер»

пәндерінен қорытынды аттестация тапсыру үшін билеттері

Билет № 21

1. Мектептегі педагогикалық кеңес

2. Мұғалімнің бала қабілетімен санасуы

3. Дүниетану сабағында қолданылатын әдістер мен тәсілдер

1.Педагогический совет в школе

2. Ориентация учителя по способностям ребенка

3. Подходы и методы применяемые на уроках познание мира
ПЦБ отырысында қаралған «____»____ 2019 ж. ____№ хаттама

Директордың оқу-ісі жөніндегі орынбасары Б.Т.Толегенова

Пәндер циклдік комиссиясының төрайымы М.Манкей

Педагогика пән оқытушысы А .А.Нургалиева

Психология пән оқытушысы Д.М.Есимханова

С.АМАНЖОЛОВ АТЫНДАҒЫ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ


ЖОҒАРЫ КОЛЛЕДЖ

««Педагогика , психология және жеке әдістемелер»

пәндерінен қорытынды аттестация тапсыру үшін билеттері

Билет № 22

1. Мектептанудың негізгі мәселелері

2. Мінез туралы жалпы ұғым, бала мінезін тәрбиелеу

3. Дүниетану сабақтарында ойындар мен қызықты материалдарда қалай жақсы ұйымдастырып пайдалануға болады?

1. Основные проблемы школоведения

2. Общее понятие о характере, воспитании характера ребенка

3. Как организовать игры на уроках познания мира и интересные материалы

ПЦБ отырысында қаралған «____»____ 2019 ж. ____№ хаттама
Директордың оқу-ісі жөніндегі орынбасары Б.Т.Толегенова

Пәндер циклдік комиссиясының төрайымы М.Манкей

Педагогика пән оқытушысы А .А.Нургалиева

Психология пән оқытушысы Д.М.Есимханова


С.АМАНЖОЛОВ АТЫНДАҒЫ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ


ЖОҒАРЫ КОЛЛЕДЖ

«Педагогика , психология және жеке әдістемелер»

пәндерінен қорытынды аттестация тапсыру үшін билеттері

Билет № 23

1. Сынып жетекшінің негізгі функциялары, жұмысының мазмұны

2. Мінез туралы жалпы ұғым, бала мінезін тәрбиелеу

3. Бастауыш сыныпта математиканы оқыту әдістемесі

1.Основные функции, содержание работы классного руководителя

2.Общее понятие о способностях

3.Методика обучения математике в начальных классах


ПЦБ отырысында қаралған «____»____ 2019 ж. ____№ хаттама

Директордың оқу-ісі жөніндегі орынбасары Б.Т.Толегенова

Пәндер циклдік комиссиясының төрайымы М.Манкей

Педагогика пән оқытушысы А .А.Нургалиева

Психология пән оқытушысы Д.М.Есимханова

С.АМАНЖОЛОВ АТЫНДАҒЫ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ


ЖОҒАРЫ КОЛЛЕДЖ

«Педагогика , психология және жеке әдістемелер»

пәндерінен қорытынды аттестация тапсыру үшін билеттері

Билет № 24

1. Тәрбиенің заңдылықтары, ерекшелігі. Тәрбиенің принциптері

2. Темперамент туралы жалпы ұғым

3. Еңбекке баулу сабағын үйрету және тәрбиелеу әдістерін ұйымдастыру
1.Закономерности, особенности воспитания. Принципы воспитания

2. Общее понятие о темпераменте

3. Организация уроков трудового обучения, методов обучения и воспитанияПЦБ отырысында қаралған «____»____ 2019 ж. ____№ хаттама

Директордың оқу-ісі жөніндегі орынбасары Б.Т.Толегенова

Пәндер циклдік комиссиясының төрайымы М.Манкей

Педагогика пән оқытушысы А .А.Нургалиева

Психология пән оқытушысы Д.М.Есимханова

С.АМАНЖОЛОВ АТЫНДАҒЫ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ


ЖОҒАРЫ КОЛЛЕДЖ

«Педагогика , психология және жеке әдістемелер»

пәндерінен қорытынды аттестация тапсыру үшін билеттері

Билет № 25

1. Педагогика пәні, негізгі ұғымдары

2. Психология ғылымы туралы жалпы ұғым

3. Жаңа педагогикалық технологиялар әдіс тәсілдер түрлері
1. Предмет педагогики, его основные понятия

2. Общее понятие о психологической науке

3. Новые методы , виды педагогических технологий

ПЦБ отырысында қаралған «____»____ 2019 ж. ____№ хаттама

Директордың оқу-ісі жөніндегі орынбасары Б.Т.Толегенова

Пәндер циклдік комиссиясының төрайымы М.Манкей

Педагогика пән оқытушысы А .А.НургалиеваПсихология пән оқытушысы Д.М.Есимханова

Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет