5B051100 Маркетинг 5B051100 – МаркетингДата05.01.2017
өлшемі270,14 Kb.
5B051100 - Маркетинг

5B051100 – Маркетинг


Оқыту траекториясы 2- «Өнеркәсіптегі маркетинг»

Траектория обучения 1 – «Маркетинг в промышленности»

Базалық пәндер циклі

Цикл базовых дисциплин

5B051100 4224 MAT Маркетингтегі ақпараттық технологиялар

Пререквизиттері:

5B051100 1102 Inf

Постреквизиттері 5B051100: дипломдау

Мақсаты: оқытылып отырған пән бойынша теориялық және практикалық білімдері игеру

Еңбек ақына есептеу үшін деректер базасы құру. MS Excelде шахматиканы автоматтық толтыру. MS Excelде шығынсыздық нүктесін есептеу. MS Excelде «өсім-пай» матрицасын құру. MS Excelде бизнес-формаларын толтыру. Бизнестегі ақпараттық жүйелерді топтастыру.Күтілетін нәтиже: алған білімдерін дипломдық жұмысты орындау кезінде қолдану

5B051100 4224 ITM

Информационные технологии в маркетинге

Прекревизиты: 5B051100 1102 Inf

Постреквизиты 5B051100:дипломирование

Цель:получение теоретических и практических знаний по изучаемой дисциплине.

Создание базы данных для расчета заработной платы.

Автоматическое заполнение ШАХМАТКИ в MS Excel. Расчет точки безубыточности в MS Excel. Построение матрицы «рост-доля» в MS Excel. Заполнение бизнес-форм в MS Excel. Классификация информационных систем в бизнесе.

Ожидаемые результаты: применение знаний при написании дипломной работы


5B051100 2218 MKB Математиканың қосымша бөлімдері

Пререквизиттері:

5B051100 1220 EM

Постреквизиттері 5B051100: 4305 KKET Мақсаты: оқытылып отырған пән бойынша теориялық және практикалық білімдері игеру

Ықтималдардылықтар теориясы. Математикалық статистика. Оқиғалар алгебрасы. Ықтималдылықтардың классикалық анықтамасы. Оқиғалардың тәуел-ділігі мен тәуелсіздігі. Корреляция коэффициенті. Ықтималдылықтарды көбейту мен қосу теориялары. Байес формуласы.Күтілетін нәтиже: басқа да пәндерді оқу кезінде алған білімді қолдану

5B051100 2218 DGM Дополнительные главы математики

Прекревизиты: 5B051100

1220 ME

Постреквизиты 5B051100:

4305 EADP

Цель:получение теоретических и практических знаний по изучаемой дисциплине.

Теория вероятностей. Математическая статистика. Алгебра событий. Классическое определение вероятности. Зависимость и независимость событий. Коэффициент корреляции. Теоремы умножения и сложения вероятностей. Формула Байеса.

Ожидаемые результаты: применение знаний при изучении других дисциплин.

5B051100 3215 OBKBS

Өнеркәсіпті бағаны қалыптастыру және баға саясаты

Пререквизиттері:

5B051100 2207 Mac

Постреквизиттері 5B051100:

4310 НМ

Мақсаты: оқытылып отырған пән бойынша теориялық және практикалық білімдері игеру

Бағаның қалыптасуына фактордың әсерлігі. Бағаның классификациясы және оның жүйесі. Бағаның экономикалық функциясы. Фирмада баға белгілеу. Баға құру методологиясы. Баға белгілеу мен салық салу жүйесі. Баға және несие қатынасы.Күтілетін нәтиже: басқа да пәндерді оқу кезінде алған білімді қолдану

5B051100 3215 CCPP

Ценообразование и ценовая политика в промышленности

Прекревизиты: 5B051100 2207 Mac

Постреквизиты 5B051100:

4310 MM

Цель:получение теоретических и практических знаний по изучаемой дисциплине.

Факторы, влияющие на формирование цены Классификация цен и их система. Классификация цен и их система. Экономические функции цен. Ценообразование на фирме. Методология ценообразования. Ценообразование и система налогообложения.Ожидаемые результаты: применение знаний при изучении других дисциплин.

5B051100 2219 DTEB Деректерді талдау және экономиканы болжау

Пререквизиттері:

5B051100 2218 MKB

Постреквизиттері 5B051100:

4224 MAT

Мақсаты: оқытылып отырған пән бойынша теориялық және практикалық білімдері игеру

Экономикалық деректердің үлгілері ақпараттың және ара үдеріс қабылда- айтылмыш тынымның рөлі. Деректердің анализы. Деректердің үлгілері.

Деректердің тамашасының әдістері. Деректердің сипаттамасының жазу-сызудың пішіндері. Сандық деректердің тартуы. Деректердің сандық мінездемелері

Күтілетін нәтиже: басқа да пәндерді оқу кезінде алған білімді қолдану


5B051100 2219 ADPE

Анализ данных и прогнозирование экономики

Пререквизиты:

5B051100 2218 DGM

Постреквизиты 5B051100:

4224 ITM

Цель:получение теоретических и практических знаний по изучаемой дисциплине.

Типы экономических данных Роль информации и данных в процессе принятия решений. Предварительный анализ данных. Типы данных. Методы представления данных. Графические формы описания данных. Размерность числовых данных. Числовые характеристики данных.Ожидаемые результаты: применение знаний при изучении других дисциплин.

5B051100 2213 PB Персоналды басқару

Пререквизиттері:

5B051100 1203 Mic

Постреквизиттері 5B051100:

3306 SMM

Мақсаты: оқытылып отырған пән бойынша теориялық және практикалық білімдері игеру

Еңбек нарығы әрекет етуінің құрылымы мен механизмі. Еңбек нарығын реттеу. Персоналды басқару: түсінігі пен әдістері. Персоналды басқарудың мақсаттары мен міндеттері. Кәсіпорынның еңбек әлнеуметінің принциптері, әдістері мен функциялары. Еңбек әлеуметінің дамуы.Күтілетін нәтиже: басқа да пәндерді оқу кезінде алған білімді қолдану

5B051100 2213 UP

Управление персоналом Пререквизиты:

5B051100 1203 Mic

Постреквизиты 5B051100:

3306 SMM

Цель:получение теоретических и практических знаний по изучаемой дисциплине.

Структура и механизм функционирования рынка труда. Регулирование рынка труда. Управление персоналом: понятие и подходы. Цели и задачи управления

персоналом. Принципы, методы, функции. трудового потенциала предприятия. Развитие трудового потенциала.

Ожидаемые результаты: применение знаний при изучении других дисциплин.


5B051100 3216 OTS Өнеркәсіп тауарларының сараптамасы

Пререквизиттері:

5B051100 2209 FIZh

Постреквизиттері 5B051100:

4309 OM

Мақсаты: оқытылып отырған пән бойынша теориялық және практикалық білімдері игеру

Сараптау құралдары. Сараптау әдістері. Тауарларды сараптау мен тауартану сараптамасы. Құжаттамалық сараптама. Ветеринарлық-санитарлық экспертиза. Кедендік сараптама. Экологиялық экспертиза. Техника-лық-құқық, банктерлік, сақтандыру экспертизасыКүтілетін нәтиже: басқа да пәндерді оқу кезінде алған білімді қолдану

5B051100 3216 EPT

Экспертиза промышленных товаров

Пререквизиты:

5B05110 2209 VP

Постреквизиты 5B051100:

4309 PM

Цель:получение теоретических и практических знаний по изучаемой дисциплине.

Средства экспертизы. Методы экспертизы. Экспертиза товаров и товароведческая экспертиза. Документальная экспертиза. Санитарно-гигиеническая экспертиза. Ветеринарно-санитарная экспертиза. Таможенная экспертиза. Экологическая экспертиза.Ожидаемые результаты: применение знаний при изучении других дисциплин.

5B051100 2214 EIKP

Этика және іскерлік қатынас психологиясы

Пререквизиттері:

5B051100 2210 Fil

Постреквизиттері 5B051100:

3301 MZ

Мақсаты: оқытылып отырған пән бойынша теориялық және практикалық білімдері игеру

Этиканің негізгі ұғымдары. Іскер жанасушылықтың өзгешелігі. Сөздің мәдениеті. Сөздің көріністері. Ауызекі жанасушылықтың негіздері. Іскерлік әңгіме. Іскер келіссөздер. Көпірме сөз. Бизнес-тіл. Іскер жанасушылықтың пішіндері. Шатақ және оның рұқсатының жолдары.Күтілетін нәтиже: басқа да пәндерді оқу кезінде алған білімді қолдану

5B051100 2214 EPDO Этика и психология делового общения

Пререквизиты:

5B051100 2210 Fil

Постреквизиты 5B051100: 3301МI

Цель:получение теоретических и практических знаний по изучаемой дисциплине.

Основные понятия этики. Специфика делового общения. Культура речи. Виды речи. Основы устного общения. Деловая беседа. Деловые переговоры. Композиция и стиль речи. Риторика. Бизнес-язык. Формы делового общения. Конфликты и пути их разрешения. Деловая переписка.Ожидаемые результаты: применение знаний при изучении других дисциплин.

5B051100 2209 FIZh

Фирма ішілік жоспарлау

Пререквизиттері:

5B051100 1203 Mic

Постреквизиттері 5B051100:

4305 KKET

Мақсаты: оқытылып отырған пән бойынша теориялық және практикалық білімдері игеру

Негізгі түсініктер және жоспарлаудың принциптері. Фирманың ішкі жоспарлауының түрлері. Мағынасы жүйе және стратегиялық жоспарлаудың негізгі этаптары. кәсіпорның стратегиялық бәсекелестігі. Фирманың функциональды стратегиясы.Күтілетін нәтиже: басқа да пәндерді оқу кезінде алған білімді қолдану

5B051100 2209 VP Внутрифирменное планирование

Пререквизиты:

5B05110 1203 Mic

Постреквизиты 5B051100:

4305 EADP

Цель:получение теоретических и практических знаний по изучаемой дисциплине.

Основные понятия и принципы планирования. Типы внутрифирменного планирования. Стратегическое планирование. Сущность, функции и основные этапы стратегического планирования. Конкурентные стратегии предприятия. Функциональные стратегии фирмы.Ожидаемые результаты: применение знаний при изучении других дисциплин.

5B051100 3212 KM Қаржылық менеджмент

Пререквизиттері:

5B051100 2206 Men

Постреквизиттері 5B051100:

4305 KKET

Мақсаты: оқытылып отырған пән бойынша теориялық және практикалық білімдері игеру

Қаржылық менеджмент функциялары. Кәсіпорындағы қаражаттары басқаруды ұйымдастыру: құрамы, құрылымы, мазмұны мен функциялары. Қаржылық механизм және оның құры-лымы. Қаржылық менедж-менттің ақпараттық негізгі кәсіпорынның айналым активтерінің құрылымы.Күтілетін нәтиже: басқа да пәндерді оқу кезінде алған білімді қолдану

5B051100 3212 FM Финансовый менеджмент

Пререквизиты:

5B05110 2206 Men

Постреквизиттері 5B051100:

4305 EADP

Цель:получение теоретических и практических знаний по изучаемой дисциплине.

Функции финансового менеджмента. Организация управления финансами на предприятии: состав, структура, содержание и функции

Финансовый механизм и его структура. Информационная основа финансового менеджмента. Структура оборотных активов предприятия.

Ожидаемые результаты: применение знаний при изучении других дисциплин.


5B051100 3222 SI Сақтандыру ісі

Пререквизиттері:

5B051100 1108 KN

Постреквизиттері 5B051100:

4303 TKU

Мақсаты: оқытылып отырған пән бойынша теориялық және практикалық білімдері игеру

Экономикалық сақтандыруды жіктеу. Тәукел ұғымдары және оның экономикалық салдары. ҚР сақтандырудың заңды негізі. Сақтандыру компаниясының қызметін ұйымдастыру. Актуарлық қызмет. Жеке сақтандыру. Сақтандыру ренталары, зейнетақыны сақтандыру.Күтілетін нәтиже: басқа да пәндерді оқу кезінде алған білімді қолдану

5B051100 3222 SD

Страховое дело

Пререквизиты:

5B05110 1108 OP

Постреквизиттері 5B051100:

4303 OPT

Цель:получение теоретических и практических знаний по изучаемой дисциплине.

Экономическая категория страхования. Понятие риска и его экономические последствия. Законодательные основы страхования в РК. Организация деятель-ности страховой компании. Актуарная деятельность. Личное страхования. Страхование ренты, пенсионное страхование.Ожидаемые результаты: применение знаний при изучении других дисциплин.

5B051100 3211 OSS Өнеркәсіптегі салық салу

Пререквизиты:

5B05110 1108 KN

Постреквизиты 5B051100:

4305 KKET

Мақсаты: оқытылып отырған пән бойынша теориялық және практикалық білімдері игеру

Салықтың негізгі элементтері және олардың жіктелуі. Салық төлеушілердің және салық органдарының құқықтары мен міндет-тері. Жеке табыс салығына салық салу ерекшеліктері. Әлеуметтік салық. Жер салығы. Мүлік салығы. Жанама салықтар: акциздерКүтілетін нәтиже: басқа да пәндерді оқу кезінде алған білімді қолдану

5B051100 3211 NP Налогообложение в промышленности

Пререквизиты:

5B05110 1108 ОР

Постреквизиты 5B051100:

4305 EADP

Цель:получение теоретических и практических знаний по изучаемой дисциплине.

Основные элементы налога и их классификация. Права и обязанности налогоплательщиков и налоговых органов. Особенности налогообложения индивидуального подоходного налога. Социальный налог. Земельный налог. Налог на имущество.Ожидаемые результаты: применение знаний при изучении других дисциплин.

5B051100 2210 ZhTZhT

Жүйелік талдау және жүйе теориясы

Пререквизиттері:

5B051100 2207 Mac

Постреквизиттері 5B051100:

3217 Log

Мақсаты: оқытылып отырған пән бойынша теориялық және практикалық білімдері игеру

Операцияларды зерттеу. Желілік жоспарлау. Ең қысқа жол туралы есеп. Желілік графикті сараптама әдісімен есептеу. Желілік графикті графиктік жолмн есептеу. Желілік графикті уақыт масштабына құру

Желілік графикті жақсарту

Экономико-математикалық әдістер. Корреляция теориясы.Күтілетін нәтиже: басқа да пәндерді оқу кезінде алған білімді қолдану

5B051100 2210 TSSA Теория систем и ситемный анализ

Пререквизиты:

5B05110 2207 Mac

Постреквизиты 5B051100:

3217 Log

Цель:получение теоретических и практических знаний по изучаемой дисциплине.

Исследование операций. Сетевое планирование. Задача о кратчайшем пути. Расчет сетевого графика аналитическим способом. Расчет сетевого графика графическим методом. Построение сетевого графика в масштабе времени. Оптимизация сетевого графика. Экономико - математические методы. Теория корреляцииОжидаемые результаты: применение знаний при изучении других дисциплин.

5B051100 1220 EМ Экономикадағы математика

Пререквизиты:

5B05110 жоқ

Постреквизиты 5B051100:

2218 MKB

Мақсаты: оқытылып отырған пән бойынша теориялық және практикалық білімдері игеру

Өсір- және дисконттау. Қарыз-құрыздың, ренты тасқындары. Финанс операцияның табыстысы. Несие есептер. Шынайы инвестицияның талдауы. Сандық финанс талдауы бағалы қағаз тіркелген табыспен.Күтілетін нәтиже: басқа да пәндерді оқу кезінде алған білімді қолдану

5B051100 1220 ME Математика в экономике

Пререквизиты:

5B05110 нет

Постреквизиты 5B051100:

2218 DGM

Цель:получение теоретических и практических знаний по изучаемой дисциплине.

Наращение и дисконтирование. Потоки платежей, ренты. Доходность финансовой операции. Кредитные расчеты. Анализ реальных инвестиций. Количественный финансовый анализ ценных бумаг с фиксированным доходом.Ожидаемые результаты: применение знаний при изучении других дисциплин.

5B051100 3217 Log Логистика

Пререквизиттері:

5B051100 2205 Mar

Постреквизиттері 5B051100:

4303 TKU

Мақсаты: оқытылып отырған пән бойынша теориялық және практикалық білімдері игеру

Логистиканың мәні, түсінігі оның концепциясы және принциптері. Материалдық ағындар, логистикалық операциялар және жүйелері.Сатып алу логистикасы. Өндірістік логистикасы. Үлестру логистикасы. Транспорттық логистикасы. Ақпараттық логистика.Күтілетін нәтиже: басқа да пәндерді оқу кезінде алған білімді қолдану

5B051100 3217 Log Логистика

Пререквизиты:

5B05110 2205 Mar

Постреквизиты 5B051100:

4303 OPT

Цель:получение теоретических и практических знаний по изучаемой дисциплине.

Понятие и сущность логистики. Концепция, принципы и функции логистики. Материальные потоки в логистике. Логистические системы. Закупочная логистика. Производственная логистика. Транспортная логистика. Информационная логистикаОжидаемые результаты: применение знаний при изучении других дисциплин.

5B051100 2221 ShKTT Шарттық қатынастардың теориясымен тәжірибесі

Пререквизиты:

5B05110 2206 Men

Постреквизиты 5B051100: дипломдау

Мақсаты: оқытылып отырған пән бойынша теориялық және практикалық білімдері игеру

Келісімнің саясаты. Келісімнің құқықтықтың саясаты. Салыстырмалы саясаты. Халықаралық Келісімнің құқықтықтың саясаты.Күтілетін нәтиже: алған білімдерін дипломдық жұмысты орындау кезінде қолдану

5B051100 2221 TPDO Теория и практика договорных отношений

Пререквизиты:

5B05110 2206 Men

Постреквизиты 5B051100: дипломирование

Цель:получение теоретических и практических знаний по изучаемой дисциплине.

Договорно-правовая политика как особая разновидность правовой политики. Субъекты договорно-правовой политики. Договорно-правовая политика: сравнительный анализ. Международная договорно-правовая политика.Ожидаемые результаты: применение знаний при написании дипломной работы

5B051100 4223 ЕК Еңбекті қорғау

Пререквизиты:

5B05110 1108 KN

Постреквизиты 5B051100: дипломдау

Мақсаты: оқытылып отырған пән бойынша теориялық және практикалық білімдері игеру. Еңбектің күзетінің құқықтық және ұйымдық негіздері

РК еңбектің заңнамасы. Мемлекеттік қадағалау және тексеріс соң еңбектің күзетінің кәсіпорындарда. Жұмыстың ұйымы ша еңбектің күзетінің кәсіпорында.

Аттестация жұмыс жайым. Қауіпсіздіктің техникасы. Шланг қауіпсіздік.

Күтілетін нәтиже: алған білімдерін дипломдық жұмысты орындау кезінде қолдану


5B051100 4223 OТ Охрана труда

Пререквизиты:

5B05110 1108 OР

Постреквизиты 5B051100: дипломирование

Цель:получение теоретических и практических знаний по изучаемой дисциплине.

Правовые и организационные основы охраны труда. Трудовое законодательство РК. Государственный надзор и контроль за охраной труда на предприятиях.

Организация работы по охране труда на предприятии. Аттестация рабочих мест.

Техника безопасности. Пожарная безопасность.Ожидаемые результаты: применение знаний при написании дипломной работы

Бейінді пәндер циклі

Цикл профильных дисциплин5B051100 4303 TKU Тауар қозғаласын ұйымдастыру

Пререквизиттері:

5B051100 3301 MZ

Постреквизиттері 5B051100:дипломдау

Мақсаты: оқытылып отырған пән бойынша теориялық және практикалық білімдері игеру. Тауар қозғалысының арналары: тікелей және жанама өткізу. Ұйымдастырушылық құрылымдардың түрлері мен сату қызметіндегі басқарушылардың типтері. Ішкі маркетингтің мақсаттары: бөлімдер арасындағы өзара әрекет ету стандарттары мен регламенттерді енгізу қажеттілігі

Күтілетін нәтиже: алған білімдерін дипломдық жұмысты орындау кезінде қолдану

5B051100 4303 OPT Организация продвижения товара

Пререквизиты:

5B051100 3301 MI

Постреквизиты 5B051100: дипломирование

Цель:получение теоретических и практических знаний по изучаемой дисциплине.

Каналы товародвижения: прямой и косвенный сбыт. Виды организационных структур и типы руководителей служб продаж. Организация эффективных взаимоотношений с Партнерами (дилерами и агентами) и другими участниками рынка.Ожидаемые результаты: применение знаний при написании дипломной работы

5B051100 4309 OM Өнеркәсіптік маркетинг

Пререквизиттері:

5B051100 2205 Mar

Постреквизиттері 5B051100: дипломдау

Мақсаты: оқытылып отырған пән бойынша теориялық және практикалық білімдері игеру. Өнеркәсіптік маркетинг негіздері. Өнеркәсіптік нарықтар мен өнімдер. Тапсырыс беруші ұйымдарындағы сатып алу функциясы. Өнеркәсіптік ортадағы сатып алу процесі. Ұйымдастырушылық сатып алу қылықтарын моделдеу. Өнеркәсіптік нарықты сегменттеу.

Күтілетін нәтиже: алған білімдерін дипломдық жұмысты орындау кезінде қолдану

5B051100 4309 PM

Промышленный маркетинг

Пререквизиты:

5B051100 2205 Mar

Постреквизиты 5B051100: дипломирование

Цель:получение теоретических и практических знаний по изучаемой дисциплине.

Основы промышленного маркетинга. Промышленные рынки и продукты. Функция закупки в организациях-заказчиках. Процесс покупки в промышленной среде. Моделирование организациионного покупательского поведения. Сегментирование промышленного рынкаОжидаемые результаты: применение знаний при написании дипломной работы

5B051100 3311 MT Маркетингтік талдау

Пререквизиттері:

5B051100 2205 Mar

Постреквизиттері 5B051100:

4305 KKET

Мақсаты: оқытылып отырған пән бойынша теориялық және практикалық білімдері игеру

Маркетингтік талдау мәні, мазмұны және ұйымдастыру. Маркетингтік талдаудың негізгі бағыттары. Маркетингтік талдау ақпарат. Маркетингтік талдаудың жоспарлау.

Маркетингтік талдау үрдісі. Маркетингтік талдау объектісі мен пәнін анықтау.

Күтілетін нәтиже: басқа да пәндерді оқу кезінде алған білімді қолдану


5B051100 3311 MА Маркетинговый анализ

Пререквизиты:

5B051100 2205 Mar

Постреквизиты 5B051100:

4305 EADP

Цель:получение теоретических и практических знаний по изучаемой дисциплине.

Сущность, содержание и организация маркетингового анализа. Основные направления маркетингового анализа. Информация в маркетинговом анализе. Планирование маркетингового анализа. Процесс маркетингового анализа.Ожидаемые результаты: применение знаний при изучении других дисциплин.

5B051100 3307 OKTS

Өнеркәсіптік кәсіпорының тауар саясаты

Пререквизиттері:

5B051100 2205 Mar

Постреквизиттері 5B051100:

4303 TKU

Мақсаты: оқытылып отырған пән бойынша теориялық және практикалық білімдері игеру

Ұйымның бұлды саясатының жаны. Негізгі стратегиялық тынымдар бұлды саясатта. Ассортименттің бұлды саясатының өзгешеліктері. Тауардың сапасының құралымы сияқты бұлды саясаттың ең маңызды бағыты. Халықаралық бұлды саясаттың өзгешеліктері.Күтілетін нәтиже: басқа да пәндерді оқу кезінде алған білімді қолдану

5B051100 3307 TPРР

Товарная политика промышленного предприятия

Пререквизиты:

5B05110 2205 Mar

Постреквизиты 5B051100:

4303 OPT

Цель:получение теоретических и практических знаний по изучаемой дисциплине.

Сущность товарной политики организации. Основные стратегические решения в товарной политике. Особенности ассортиментной товарной политики. Формирование качества товаров как важнейшее направление товарной политики. Особенности международной товарной политики.Ожидаемые результаты: применение знаний при изучении других дисциплин.

5B051100 4305 KKET

Кәсіпорын қызметінің экономикалық талдауы

Пререквизиттері:

5B051100 3311 MT

Постреквизиттері 5B051100: дипломдау

Мақсаты: оқытылып отырған пән бойынша теориялық және практикалық білімдері игеру

Кәсіпорынның ӨШҚТ әдістемелік негіздері. Факторлардың әсерін өлшеу әдістері. Өндіріс пен өнім өткізуді талдау. Кәсіпорынның еңбек ресурстарын қолдануын талдау. Негізгі өндірістік қорлардың қолданылуын талдау.Күтілетін нәтиже: алған білімдерін дипломдық жұмысты орындау кезінде қолдану

5B051100 4305 EADP

Экономический анализ деятельности предприятия

Пререквизиты:

5B05110 3311 MA

Постреквизиты 5B051100: дипломирование

Цель:получение теоретических и практических знаний по изучаемой дисциплине.

Методологические основы АПХД предприятия. Способы измерения влияния факторов. Анализ производства и реализации продук-ции. Анализ использования трудовых ресурсов предприятия. Анализ использования основных производственных фондов.Ожидаемые результаты: применение знаний при написании дипломной работы

5B051100 4304 ОTZh

Өнеркәсіп тауарларының жарнамасы

Пререквизиттері:

5B05110 2205 Мar

Постреквизиттері 5B051100: дипломдау

Мақсаты: оқытылып отырған пән бойынша теориялық және практикалық білімдері игеру

Маркетингтік коммуникация жүйесіндегі жарнама . Жарнама және интернет. Жарнаманың даму эволюциясымен негізгі түрлері. Жарнама қызметінің субъектілері. Жарнама қызметінің субъектілері. Жарнаманың әлеуметтік психологиялық негіздері. Жарнамалық айналымдар: модельдер, құрылым. Басылымдағы жарнама.Күтілетін нәтиже: алған білімдерін дипломдық жұмысты орындау кезінде қолдану

5B051100 4304 RPT

Реклама промышленных товаров

Пререквизиты:

5B05110 2205 Мar

Постреквизиты 5B051100: дипломирование

Цель:получение теоретических и практических знаний по изучаемой дисциплине.

Реклама в системе маркетинговых коммуникаций. Реклама в Интернет. Эволюция развития и основные виды рекламы. Субъекты рекламной деятельности. Социально-психологические основы рекламы. Реклама в прессе.Ожидаемые результаты: применение знаний при написании дипломной работы

5B051100 3308 Mer

Мерчендайзинг

Пререквизиты:

5B05110 3301 МZ

Постреквизиты 5B051100: дипломдау

Мақсаты: оқытылып отырған пән бойынша теориялық және практикалық білімдері игеру

Мерчандайзингтің ұғымы, мағынасының қазіргі шарттарда. Жоспарла- және мерчандайзингтің қызметтің жүзеге асуы. Дүкеннің сауда қонақ бөлмесінің технологиялық жоспарла-мерчандайзингтің тіл табуда. Жарнамалық қызмет дүкенде. Мақсат және мерчандайзердің атқаратын қызметтері.Күтілетін нәтиже: алған білімдерін дипломдық жұмысты орындау кезінде қолдану

5B051100 3308 Mer

Мерчендайзинг

Пререквизиты:

5B05110 3301 МI

Постреквизиты 5B051100: дипломирование

Цель:получение теоретических и практических знаний по изучаемой дисциплине.

Понятие, сущность и значение мерчандайзинга в современных условиях. Планирование и реализация мерчандайзинговой деятельности. Технологическая планировка торгового зала магазина при мерчандайзинговом подходе. Выкладка товаров в магазине. Рекламная деятельность в магазине. Задачи и функции мерчандайзера.Ожидаемые результаты: применение знаний при написании дипломной работы

5B051100 4310 НM

Халықаралық маркетинг

Пререквизиты:

5B05110 2205 Мar

Постреквизиты 5B051100: дипломдау

Мақсаты: оқытылып отырған пән бойынша теориялық және практикалық білімдері игеру

Жан және халықаралық марканың тұжырымдамасы макро халықаралық және компанияның шағын сәрсенбісі. Маркетинг зертте- дүниежүзілік базарларда. Франчайзинг. Марканың кешені при шыға берісте халықаралық базарларға. Товародвижения жүйелері халықаралық маркада. Ценообразование халықаралық маркада. Халықаралық коммуникациялық стратегиялар.Күтілетін нәтиже: алған білімдерін дипломдық жұмысты орындау кезінде қолдану

5B051100 4310 MM

Международный маркетинг

Пререквизиты:

5B05110 2205 Мar

Постреквизиты 5B051100: дипломирование

Цель:получение теоретических и практических знаний по изучаемой дисциплине.

Сущность и концепция международного маркетинга Международная макро и микросреда компании. Маркетинговые исследования на мировых рынках. Франчайзинг. Комплекс маркетинга при выходе на международные рынки. Системы товародвижения в международном маркетинге. Ценообразование в международном маркетинге. Международные коммуникационные стратегии.Ожидаемые результаты: применение знаний при написании дипломной работы

5B051100 3306 SMM

Стратегиялық менеджмент және маркетинг

Пререквизиттері:

5B05110 2206 Men

Постреквизиттері 5B051100:

4310НМ

Мақсаты: оқытылып отырған пән бойынша теориялық және практикалық білімдері игеру

Стратегиялық менеджментін моделі. Стратегиялық менеджментін жүйесі. Стратегияның концепциясы. «Стратегиялық пирамидасы». Ар-тықшылықтық бәсекелестігін екі түрі. Стратегиялық және тактикалық менеджментін айырмашылығы. Стратегияның базалық бәселестігі.Күтілетін нәтиже: басқа да пәндерді оқу кезінде алған білімді қолдану

5B051100 3306 SMM

Стратегический менеджмент и маркетинг

Пререквизиты:

5B05110 2206 Men

Постреквизиты 5B051100:

4310ММ

Цель:получение теоретических и практических знаний по изучаемой дисциплине.

Модель стратегического менеджмента. Система стратегического менеджмента. Стратегическая концепция. Стратегии ключевых подсистем организации. «Стратегическая пирамида». Два вида конкурентного преимущества. Сравнение стратегического и тактического менеджмента.Ожидаемые результаты: применение знаний при изучении других дисциплин.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Сәлім меңдібаев армысың, алтын таң! Журналист жазбалары Қостанай – 2013 ж
2014 -> Қазақ тілі мен латын тілі кафедрасы Қазақ Әдебиеті пәні бойынша әдістемелік өҢдеу мамандығы: Фельдшер Мейірбике ісі Стамотология Курс: І семестрі: ІІ
2014 -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
2014 -> Жақсыбай Мусаев шығармашылығы және көркемдік Зерттеуші оқушы: Мұратбаева Назерке
2014 -> Тақырыбы: Ақындықты арман еткен жерлес Талапбай Ұзақбаев
2014 -> М.Ә. Хасен төле би әлібекұлы
2014 -> «Қостанай таңының» кітапханасы Сәлім меңдібаев
2014 -> 3-деңгейлерге: а/берілген сөздерді аударыңдар


Достарыңызбен бөлісу:


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

енгізу | тіркеу
    Басты бет


материалдарды жүктеу