А. Т. Аязбаева имидж технологиясы монография


ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІPdf көрінісі
бет14/15
Дата09.12.2023
өлшемі1,43 Mb.
#196114
түріМонография
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ: 
 
1.
Абдымаканов Т. Ғылым мен білім саласында интеграциялық 
үрдістердің дамуы//қазақстан жоғары мектебі. − Алматы.- 2000.
2.
Абульханова-Славская К.А. Тұлғаның қызметі мен психологиясы. - 
М.: Наука, 1980. – 335 б.
3.
Армстронг М. Адам ресурстарын басқару тәжірибесі. 8-басылым / С. 
К. Мордовиннің редакциясымен ағылшын тілінен аударылған – СПб.: Питер, 
2005. – 832 б.: ил. – (Серия «Классика МВА»). 
4.
Багаева И.Д. Болашақ мұғалімде педагогикалық қызметтің кәсібилік 
негіздерін қалыптастыру. – Л., 2000. – 211 б.
5.
Баталов Ю.В., Мамедсупиев М.Д., Туренко Б.Г. басқару кадрлаын 
қалыптастыру. - Алматы: Ғылым, 2008. – 167 б. 
6.
Беляцкий Н. Жаңа жағдайларда басшы функциясының өзгеруі// 
Басқару теориясы мен тәжірибесінің мәселелері. – 2000. - № 3. − 87-100 б. 
7.
Бердалиев К. Б. Қазақстан экономикасын басқару негіздері. − Алматы: 
Экономика, 2008. 
8.
Бизюкова И. В. Басқару кадрларын таңдай және бағалау. − М.: 
Экономика, 2006. – 320 б. 
9.
Блауберг И.В., Садовский В.Н., Юдин Б.Г. Жүйеліліктің және жүйелі 
әдістердің философиялық қағидаттары//Философия мәселелері.- 2008.- №8. 
10.
Бобби Джи. Фирма имиджі. − СПб.: Питер, 2000.
11.
Гладилин А.П. Кәсіби мәдениет және ішкі істер органдары 
басшыларының имиджі. М., 2007. 
12.
Друкер 
П. 
Посткапиталистік 
қоғам 
// 
Батыстағы 
жаңа 
постиндустриалды толқын. Антология/В. Л. Иноземцеваның редакциялауымен. 
М.: Academia, 2009. 
13.
Джен Ягер. Іскери этикет. − М., 2004.
14.
Журавлев А.Л. Ұжымның бірлескен қызметі жағдайында басшы 
тұлғасы мен басшылық стильдің өзара байланысы /Бірлескен қызмет: 
әдіснамасы, теориясы, тәжірибесі. − М.: Наука, 2008. 
15.
Журавлев А.Л., Рубахин В.Ф., Шорин В.Г. Өндірістік ұжымды 
басқарудағы жеке стиль. − М.: ИУНХ, 2006. − 119 б. 
16.
Зудина Л.Н. Басқару еңбегін ұйымдастыру. − М.: ИНФРА-М. − 
Новосибирск: НГАЭиУ, 2007. − 256 б. 
17.
Иванцевич Д.М., Лобанов А.А. Басқару адами ресурстары: жеке 
құрамды басқару негіздері. – М., 2003. 
18.
Көшбасшы имиджі. Саясаткерлерге арналған психодлогиялық құрал. 
Е.В. Егорова-Гантманның редакциялауымен. − М., 2004. 
19.
Каренов Р. С. Кадр менеджменті. − Алматы: Ғылым, 2001. – 184б. 
20.
Кетс де Врис Манфред. Көшбасшылық жұмбағы. Эмоционалдық 
зияткерліктің даумы. / ағылшын тілінен аударылған. – 2-басылым. – М.: 
Альпина Бизнес Букс, 2005.-312 б. 


97 
21.
Кирилова Н.А. Жоғары сынып оқушыларының интегралдық даралық 
құрылымының құндылық бағыттары//Психология мәселелері.- 2000.- № 4. − 29-
37 б. 
22.
Куппаева Б. Зиялы қауым зерттеулеріндегі көшбасшылық // Қазақстан 
жоғары мектебi = Высшая школа Казахстана, 2008.
23.
Куппаева Б. Көшбасшылық және бедел-абырой// Iзденiс. Гуманит. 
ғыл. сериясы.- 2009. - № 1. - 110-115 б. 
24.
Кузин Ф.А. Бизнесмен имиджі. − М.: Ось-89, 1996. – 304 б.
25.
Кузьмин И. А. Психотехнология және тиімді менеджмент. − М.: 
Россмен, 2005. 
26.
Кунц Г., О'Доннел. Басқару: басқару функцияларының жүйелік және 
жағдаяттық талдауы. Т. 1-2. Ағылшын тілінен аударылған./ Жалпы 
редакциясын жасаған және алғысөзін жазған Д.М. Гвишиани. - М.: Прогресс, 
2008. - Т. 1. – 495 б., Т. 2. – 512 б. 
27.
Ладанов И.Д. Нарықтық құрылымдарды басқару психологиясы: қайта 
жасаушы көшбасшылық. − М.: УЦ Перспектива, 2007. – 288 б.
28.
Леонова О. Г. Саяси менеджмент. Саяси технологиялар. Саяси 
маркетинг. Оқу-әдістемелік құрал. М.-Ярославль: Ремдер, 2004 (қосалқы 
автормен)
29.
Линдсей П., Норман Д. Адамда ақпаратты қайта өңдеу.— М.: Мир, 
1974. – 550 б. 
30.
Ломов Б.Ф. Психологияның әдіснамалық және теориялық мәселелері. 
-М.: Наука, 2004.− 444 б. 
31.
Маслов В. Жеке құрамды стратегиялық тұрғыдан басқару 
туралы//Басқару теориясы мен тәжірибесінің мәселелері. - 2002.- №5. – 100 б. 
32.
Матрусова Т.Н. Жапонияда кеәсіптік даярлауды ұйымдастыру. М.: 
РҒА Шығыстану институты, 2009. – 169 б. 
33.
Менеджмент/М.М. 
Максимцовтың, 
А.В. 
Игнатьеваның 
редакциялауымен.- М.: Банктер мен биржалар, ЮНИТИ, 1999. − 343 б. 
34.
Менеджмент/Ф.М. Русиновтың, М.Л. Разудың редакциялауымен. - М.: 
ИД ФБК-Пресс, 2009. − 520 б. 
35.
Мерлин 
В.С. 
Даралық 
психологиясы/ 
Е.А. 
Климовтың 
редакциялауымен. - М.: Тәжірибелік психология иснтитуты, Воронеж: НПО 
«МОДЭК», 1996. - 448 б. 
36.
Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Менеджмент негіздері. - М.: 
Дело, 2008. – 704 б. 
37.
Морита А. Жапонияда жасалған. - М.: Прогресс, 1990. − 306 б.
38.
Ожегов С.И. Орыс тілінің сөздігі/КСРО ҒА корреспондент-мүшесі Н. 
Ю. Шведованың редакциялауымен. − 18-басылым, стереотип. − М.: Русский
язык, 2006. – 797 б. 
39.
Басқару қызметкерлерін бағалау/Г. Х. Поповтың редакциялауымен. − 
М.: Московский рабочий, 2006. − 352 б.
40.
Оруэлл Дж. 1984. – М., Прогресс, 2009. – 378 б.


98 
41.
Панасюк А.Ю. Я - Сіздің имиджмейкер және Сіздің кәсіптік 
имиджіңіздің қалыптасуына көмектесуге дайынмын. М., Дело, 2004.  
42.
Панасюк А.Ю. Сізге имиджмейкер керек пе? Өзіңнің имиджіңді жасау 
туралы. 3-басылым., Дело, 2001.
43.
Панасюк 
А.Ю. 
имиджді 
қалыптастыру: 
стратегиясы, 
психотехнологиясы, психотехникасы, Омега-Л, 2007.
44.
Панасюк А.Ю. Айтыста қалай жеңіске жетуге болады немесе 
иландыру өнері. АСТ-ЛТД, 2008.  
45.
Панасюк А. Ю. Өз болашағыңа көз жүгіртуге бола ма? Кәсіби 
психолог экстрасенсорлық болжаулар туралы. Рипол Классик, 2004.
46.
Іскери қарым-қатынастың психологиясы мен этикасы. - М: Культура и 
спорт, ЮНИТИ 2007. – 279 б. 
47.
Басқару психологиясы: дәрістер курсы/ Л.К. Аверченко, Г.М. Залесов, 
Р.И. Мокшанцев, В.М. Николаенко. − Новосибирск: НГАЭ және У. - М. 
баспасы: ИНФРА-М., 2007. – 150 б. 
48.
Пугачев В.П. Ұйымның жеке құрамын басқару. − М.: Аспект Пресс
2008. – 279 б. 
49.
Апалы-сіңлілі Сориндер. Қажетті имидж немесе киімнің көмегімен 
қандай әсер қалдыруға болады. – М.: «Гном-пресс», 2009. 
50.
Әлеуметтік психология: жоғары арнайы оқу орындарының 
студенттеріне арналған. – 3-басылым, түз. және тол. – М.: Академический 
Проект, 2008.-335 б. 
51.
Словарь иностранных слов. – 14-басылым, түз. – М.: Рус. яз., 2007. - 
608 б. 
52.
Жеке құрамды әлеуметтік нарықтық экономика жағдайында басқару / 
проф., д-р Р. Маррдың, д-р Г. Шмидтің ғылыми редакциялауымен. − М.: ММУ 
баспасы, 2007. − 480 б.
53.
Уэбстер Ф. Ақапараттық қоғам теориясы. М., Аспект Пресс, 2004
54.
Федоркина А.П., Ромашкина Р.Ф. Әлеуметтік психоанализ 
контексінде имидж мәселелері/ «Имидж госслужбы». − М., 2006.
55.
Федоров И. А. Имидж – адамдардың мінез-құлық, іс-әрекетін 
бағдарлау. - Рязань: «Новое время», 2007. - 240 б. 
56.
Филиппов А.В. Басқару қызметін психологиялық талдаудың 
әдіснамасы//Инженерлік технология, еңбек және басқару технологиясының 
әдіснамасы − М., 2001. − 96-109 б. 
57.
Фромм Э. Психоанализ және этика - М., 1993. 
58.
Хаксли О. О, ғажайып жаңа өмір! – М., Амфора баспасы, 2009.- 541 б. 
59.
Хьелл Л., Зиглер Д. Тұлға теориясы. – СПб.: Питер Ком, 2008.- 608 б. 
60.
Шекшня С.В. Қазіргі заманғы ұйымдардың жеке құрамын басқару: 
Оқу-тәжірибелік құрал. − М.: «Интел-Синтез» Бизнес-школа ЖАО 2007. – 336 
б.
61.
Шейнов В.П. Ықпал ету психотехнологися / В.П. Шейнов.- М.: АСТ: 
Мн.: Харвест, 2007.-448 б.


99 
62.
Шепель В.М. Имиджелогия: жеке тартымдылық құпиясы. − 2-
басылым., қайта өңделген және толықтырылған. – М.: Культура и спорт, 
ЮНИТИ, 2007. – 382 б. 
63.
Шепель В.М. Басқару психологиясы. - М.: Экономика, 2004. − 248 б. 
64.
Шипунов В. Г., Кишкель Е. Н. Басқару қызметінің негіздері. − М.: 
Высшая школа, 2006. − 271 б. 
65.
Щекин Г.В. Жеке құрамды басқаруды ұйымдастыру және оның 
психологиясы: Оқу-әдістемелік құрал. М., 2002. – 832 . 
66.
Энн Мэри Саббат. Бизнес – этикет. − М., 2009.
67.
Энциклопедический социологический словарь. − М.: ИСПИ РАН, 
2005.
68.
Якокка Ли. Менеджер мансабы. − М.: Дело, 2008. – 390 б.
69.
Янчевский В. Ұлттық басқару тұжырымдамасы, жеке құрам сапасы 
және ХХІ ғасырдың басындағы басқару моделі//Басқарудың теориясы және 
тәжірибесі мәселелері. – 2000. - № 2. − 110-113 б. 


100 


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет