Бағдарламасы (Syllabus) Павлодар, Кегль 14, буквы строчные, кроме первой прописной 2014 ж



бет36/38
Дата01.06.2017
өлшемі6,21 Mb.
түріБағдарламасы
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38

Қадам 3 – INI-файлын қолдану


Енді бағдарлама жұмысының алгоритімінің басын келесі түрдей ауыстырамыз:

 1. Бағдарлама ашылған жерден INI-файлын осы папкада іздейміз.

 2. Егер де ол бар болса, оны INI-файлында көрсетілген МҚ – ның жолына сәйкес ашамыз. Егер де ол жоқ болса, оны INI-файлында МҚ – ның жолы болмайды да келесі f) пунктіне көшеміз.

 3. Егер де ашылған папкада INI-файлы жоқ болса, онда e) пунктіне көшеміз.

 4. Егер де INI-файлы болса және де Database секциясы немесе PathBase кілті табылмаса, онда қате туралы мәлімет шығарамыз да келесі f) пунктіне көшеміз.

 5. Ашылған бағдарлама папкасында МҚ файылын іздейміз. Егер ол болса, оны ашып жұмысты орындаймыз. Егер де ол жоқ болса, онда f) пунктіне көшеміз.

 6. МҚ – ының файылын табу үшін экранға диалогты терезесін шығарамыз. Егер қолданушы оны диалогты терезеде таба алмаса, онда олармен қоштасып жұмысты аяқтаймыз.

 7. Қолданушы МҚ – ының файылын диалогты терезеде тапса, онда оны бағдарламада берілген жолды сақтау керек. Нақтыландыратын жауапты табылған жолды INI-файлына сақтаймыз.

 8. Табылған МҚ - мен байланысамыз да бағдарламаның жұмысын бастаймыз.

Жаңа алгоритмді тексеру және нақтылау үшін төмендегі мысалдарды орындаймыз:

 1. Қолданылатын модульдерге inifiles модулін қосамыз.

 2. Модуль формасының мәтініне өзгертулер енгіземіз, төмендегі қара шрифтпен жазылғандарды:

function FindFileBD(nmFileBD,nmIniFil:string;var scon:string; var dlg:TOpenDialog): string;

var sb,sIni:string;IniFil:TIniFile;

begin

sb:='';sIni:=ExtractFilePath(ParamStr(0))+ nmIniFil;

if FileExists(sIni) then

begin

IniFil := TIniFile.Create(sIni);

try

sb:=IniFil.ReadString('Database', 'PathBase', '');

if sb='' then ShowMessage('Ошибка INI-файла !'+#13#10+sIni);

finally

IniFil.Free;

end;

end;

if sb='' then sb:= ExtractFilePath(ParamStr(0))+ nmFileBD;

if Not(FileExists(sb)) then

begin

//Настройка диалога:



dlg.Filter:='Файл ' +nmFileBD+'|'+nmFileBD;

dlg.Title :='Найдите файл базы данных !';

dlg.InitialDir:=ExtractFilePath(ParamStr(0));

if dlg.Execute then begin

sb:=dlg.FileName;ChangeBasePath(scon,sb);

if MessageDlg('Сохранить путь к БД в настройках программы?',

mtConfirmation,[mbYes,mbNo],0)=mrYes then begin

IniFil := TIniFile.Create(sIni);

try

IniFil.WriteString('Database', 'PathBase', sb);

except

ShowMessage('Ошибка INI-файла !'+#13#10+sIni);

end;

IniFil.Free;

end;

end else begin

ShowMessage('Не найден файл БД:'+#13#10+sb+#13#10+'До свидания !');

sb:='';

end;


end;

Result:=sb;

if sb<>'' then ChangeBasePath(ConStr,sb);

end;
procedure TfmMain.FormCreate(Sender: TObject);

var sbase:string;

begin


sbase:=FindFileBD('BDMyWorld.mdb','MyWorld.INI',ConStr,dlgBD);

if sbase<>'' then begin

ADOQuery1.Active :=False;

ADOQuery1.ConnectionString :=ConStr;

ADOQuery1.Active :=True;

NameSortField:=DBGrid1.Columns[0].FieldName;Desc:=False;

NewQuerySQL;

end else Application.Terminate;



end;

 1. Назар аударыңыз! Келесі қадамға бармай тұрып, Active қасиетіне ADOQuery1 копонентасына False! мәнін беріңіз.

 2. Қолданылған модельдерге inifiles модулін қосыңыз және проекті компилировать ету керек. Менюдан CTRL+F9 таңдап және далее, қате болмаса келесі істі орындаңыз.

 3. Бағдарламаны проводник арқылы жіберіп, төмендегі тізімдер арқылы оның жұмысын тексеріңіз:

  1. МҚ – ның файлы да INI-файлы да жіберу папкасында жоқ.

  2. Тек қана INI-файлы жіберу папкасында бар.

  3. МҚ – ның файлы да INI-файлы да жіберу папкасында бар.

  4. INI-файлының ішінде қате бар, мысалы, Database секциясы жоқ, немесе PathBase кілті, немесе МҚ – на жол дұрыс көрсетілмеген.

Қандай да жағдайда бағдарлама жоғарыда жазылған алгоритмге сай жұмыс істеуі қажет.
Тәжірибелік жұмыс5. «MyWorld» МҚ құру.

Работа с графическими изображениями и буфером обмена

BDMyWorld.mdb жобасы бар папканы қайтарыңыз.Мәліметтер қорында маңызды ролді Memo- өрісі атқарады. Бұл өріс құрамында өлшемі анықталмаған көпжолды мәтін болады.

1 –қадам Жаңа өріс құру және бастапқы форманы баптау.

 1. Ms-Access-те BDMyWorld.mdb файлын ашыңыз және содан кейін конструктор режимінде «Страны» кестесін ашыңыз. Осы кестеде жаңа өріс құрып, суретте көрсетілгендей етіп толтырыңыз:




 1. Ms-Access-ті жауып, Delphi-ге оралыңыз. Щелкните дважды мышью по компоненту ADOQuery1 компононтін екі рет шертіп, содан кейін пайда болған өрісті редактрлеу терезесінде тышқанның оң жағын шертіңіз. Қалқып шығатын менюден «Add Fields» пунктін таңдаңыз. Жаңа өрістер тізімде болуы керек.Редактор өрісін жабыңыз.

 2. DataControls бетінен біздің бастапқы формамыздың проектісіндегі DBImage-дің 3 компонентіне paLeft панелін ретпен жоғарыдан төмен орналастырыңыз.

 3. Инспекторе объектте барлық жаңа компоненттердің DataSource қасиетіне DataSource1 мағынасын орнатыңыз. ShowHint және Stretch қасиеттеріне True мағынасын орнатыңыз. Сонымен қатар төмендегі кестеде көрсетілген қасиеттерді де кестедегідей етіп орнатыңыз:

  Имя

  компонента

  Значения свойств

  DataFild

  Align

  Hint

  DBImage1

  Flag

  alTop

  ФЛАГ

  DBImage2

  Map

  alTop

  КАРТА

  DBImage3

  FOTO

  alClient

  ФОТОГРАФИЯ

 4. Қалқып шығатын көмек беруші тез қалқып шығуы үшін бастапқы формадағы OnCreate өңдеушісінің соңына төменде қалың қаріппен белгіленген процедураны жазыңыз:

procedure TfmMain.FormCreate(Sender: TObject);

var sbase:string;

begin

sbase:=FindFileBD('BDMyWorld.mdb','MyWorld.INI',ConStr,dlgBD);



if sbase<>'' then begin

ADOQuery1.Active :=False;

ADOQuery1.ConnectionString :=ConStr;

ADOQuery1.Active :=True;

NameSortField:=DBGrid1.Columns[0].FieldName;Desc:=False;

NewQuerySQL;

end else Application.Terminate;

Application.HintPause :=0;

end;


 1. DBImage компонентінің формасының өлшемін өзгерткенкезде әрқашан бірдей биіктікте болуы үшін, OnResize формасының төменде көрсетілген процедурасын жазыңыз:

 2. procedure TfmMain.FormResize(Sender: TObject);

begin

DBImage1.Height:=paLeft.Height div 3;

DBImage2.Height:=paLeft.Height div 3;

end;

 1. Жаңа өріске суретті графикалық файлдарды ашу жолы арқылы орналастырамыз, сонымен қатар алмасу буферінің көмегі арқылы . Әрбір компонент үшін кнопка құру ыңғайсыз болғандықтан, керек командаларды орындайтын қалқымалы меню құрамыз.

 2. Win32 бетінен ImageList компонентін формаға орналастырамыз және Name қасиетіне imClip мағынасын таңдаймыз, ал Width және Height қасиеттеріне 16 деген мән беріңіз. Содан кейін осы объектке екі рет шертіп, пайда болған Add кнопкасын басу арқылы ../STUDENT/Заготовки/Buttons папкасынан табуға болатын керек суреттерді қосыңыз :



Төменде көрсетілгендей етіп 12 суретті ретімен орналастырыңыз:


Имя файла с картинкой

(индекс) в наборе

penEnabled.bmp

0

OpenDisabled.bmp

1

PasteEnabled.bmp

2

PasteDisabled.bmp

3

CopyEnabled.bmp

4

CopyDisabled.bmp

5

CutEnabled.bmp

6

CutDisabled.bmp

7

SaveEnabled.bmp

8

SaveDisabled.bmp

9

ClearEnabled.bmp

10

ClearDisabled.bmp

11







 1. Формаға PopupMenu компонентін орналастырыңыз және оның Name қасиетіне MenuClip мағынасын беріңіз. Кейін оған екі рет шертіп, дизайнер менюінде төменде көрсетілген пункттерді формалап оған төмендегі кестеде көрсетілген қасиеттерді беріңіз:




Name

Caption

ImageIndex

ShortCut

cmOpen

Открыть

0

F3

cmPaste

Вставить

2

Ctrl+V

cmCopy

Копировать

4

Ctrl+C

cmCut

Вырезать

6

Ctrl+X

cmSave

Сохранить как …

8

Shift+F2

cmClear

Очистить

10

Ctrl+Del

 1. DBImage1, DBImage2 және DBImage3 компоненттерінің PopupMenu қасиетіне MenuClip мағынасын беріңіз.



Бақылау сұрақтары
Бақылау сұрақтары:
Мәлімет­тер типі
Кестелерді енгізу (импорт таблиц) шебері
Бағасы өрісі үшін таңдау
Конструктор терезесінде тұрып, осындай сұраныстарды саймандар тақтасындағы түр
Айқасқан сұраныс (перекрестный запрос)
Бағынышты емес жазбалар
Мәліметтер өңдеуге арналған тапсырмалар
Бірінші жазбаға;
Автоформа: бір бағаналық, автоформа: таспалы, автоформа: кестелік
Диаграмма режимі диаграммасы бар жаңа форма құру үшін қолданылады. ол үшін диаграмма құру шебері
Объект таңдау
Форма шебері (
Автобасылым: бағанаға
Басылымдар шебері (
Сурет 22. үшінші қадам терезесі.
Сурет 25. конструктор режимінде ашылған форма
Сурет 28. соңғы қадам терезесі
Сурет 28. дайын форма терезесі
Сурет 30. макрос құру терезесі
Rxdbgrid1 компонентін қысқаша болуы үшін dbgrid1

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Методические указания по прохождению учебной практики для студентов специальности 5В020400 «Культурология»
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Бағдарламасының титулдық пму ұс н 18. 4/19 парағы (syllabus) Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 2/06 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
umk -> Программа Форма ф со пгу 18. 2/06 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет