Бюллетень №4 Жаңа кітаптар тізімі 2014-2015 оқу жылыДата03.02.2018
өлшемі241,32 Kb.
С. Бәйішев атындағы Ақтөбе университетінің кітапханасы

Ақпараттық бюллетень

4Жаңа кітаптар тізімі

2014-2015 оқу жылы

Ақтөбе 2014Құрметті оқырмандар!

Сіздерді кітапханаға келіп түскен жаңа әдебиеттермен таныстырамыз.
Библиографиялық сипаттамаБөлім

Авторы. Атауы. Жылы.

Оқу залы

Абоне-

мент

Ағылшын тілі

1

811

Қ53


Қисметова Ғ.Н., Өтеғалиева Б.Б. Ағылшын тілі : Оқу құралы. - Алматы: Бастау, 2014.- 392 б.
Бұл кітап жоғары оқу орындарының «Құрылыс» мамандығы бойынша оқитын студенттері мен ағылшын тілін өз бетімен үйренушілерге арналған.

5

5

2

811

Қ19


Қазақша-ағылшынша, ағылшынша-қазақша сөздік.

30 000 сөз : Сөздік / Құраст. Чабденова С.Д.- Алматы: Аруна, 2014.- 524 б.
Қазақша-ағылшынша, ағылшынша-қазақша сөздігі орта және арнаулы мектеп оқушылары мен мұғалімдеріне және жоғары оқу орындарында білім алушы шәкірттерге арналған.

2

2

Экология

3

574

С32


Сейітқазиев Ә.С., Мұзбаева Қ.М., Сейітқазиева Қ.Ә Экология негіздері : Оқу құралы.- Алматы: Отан ЖҚ, 2014.- 258 б.
Оқу құралында қоршаған ортаны қорғау Министрлігінің атмосфералық ауа қабаты мен қоршаған ортаны қорғау қарастырылған.

2

13

4

502

Ә54


Әлинов М.Ш. Экология менеджменті: оқу құралы.- Алматы: Бастау.-2014.-272 б.
Бұл кітап тиісті білім беру бағдарламасы бойынша Қазақстан -дағы алғашқы оқу құралы болып табылады.

-

10

5

65.01

А50


Алинов М.Ш. Экологический менеджмент : Учебное пособие. - Алматы: Бастау, 2014.- 272 с.
Данная книга является первым учебным пособием в Казахс -тане по соответствующей образовательной программе.

-

10

6

528.4

А94


Ахметов Е.С., Карбозов Т.Е., Мынжасаров Н.С. Жерлерді ландшафттық-экологиялық негізде бағалық аймақтаудың ерекшеліктері : Оқу құралы. - Алматы: Отан ЖҚ, 2014.- 80 б.
Бұл оқу құралы жоғары оқу орындарында 5В090300 «Жерге орналастыру», 5В090700 «Кадастр» мамандықтарына арналған оқу құралы оқитын студенттерге арналған.

2

3

7

528.4

Ә38


Әймен Ә.Т., Ахметов Е.С. Аграрлық құрылымдардағы жер ресурстарын тиімді пайдалануды ұйымдастыру :

Монография. - Алматы: Отан ЖҚ, 2014.- 108 б.


Бұл монографияның негізгі мақсаты аграрлық құрылымдар -дағы жер ресурстарын тиімді және ұтымды пайдалануды ұйымдастыру.

2

3

Биотехнология

8

60

А91


Аубакиров Х.А. Биотехнологиядан зертханалық жұмыс-

тар практикум : Оқу құралы. - Алматы: Отан ИП, 2014.- 212 б.
Практикум 5В070100-Биотехнология бойынша маманданды- рылған бакалавр студенттеріне, ЖОО «Биология»,«Микробио- логия», «Ветеринариялық медицина», «Өсімдік шаруашылығы» мамандықтары білімгерлеріне арналған.

2

3

9

664

С64


Солтыбаева Б.Е. Желілер жабдықтарының қуаты және

Кондитер өндірісінің технологиялық есебі : Оқу құралы. - Алматы: Отан ЖҚ, 2014.- 194 б.
5В072700- Азық-түлік өнімдері технологиясы, 5В072800 –Өңдеу өндірісінің технологиясы, 5В070100-Биотехнология мамандықтарының студенттеріне арналған және кондитер кәсіпорындарының қызметкерлеріне ұсынылуы мүмкін.

2

3

10

631

А93


Аубакиров Х.А., Тлепов А.А. Технология переработки животноводческой продукции : Учебник. ..- Алматы: Отан ИП, 2014.- 246 с.
Технология как наука о способах и методах переработки сырья возникла в связи с развитием крупной машинной промышленности.

2

3

Общие вопросы животноводства

11

636.08

А93


Аубакиров Х.А., Тлепов А.А. Кормление сельскохозяйст- венных животных : Учебник.- Алматы: Отан ИП, 2014.- 264 с.
Наука о кормлении сельскохозяйственных животных постоянно пополняется новыми экспериментальными данными.

2

3

12

636.08

А93


Аубакиров Х.А., Тлепов А.А. Частная зоотехника: Учебник. - Алматы: Отан ИП, 2014.- 368 с.
В Казахстане животноводство всегда считалось традиционной отрасью. При этом особенное внимание уделялось развитию мясоссального овцеводства, табунного коневодства и верблю-доводства.

2

3

13

636

А93


Аубакиров Х.А. Коневодство : Учебник / Х.А. Аубакиров.- Алматы: Отан ИП, 2014.- 226 с.
В учебнике описаны основные сведения коневодства.

2

3

14

636.3

А91


Аубакиров Х.А., Тлепов А.А. Овцеводство: Учебник. - Алматы: Отан ИП, 2014.- 226 б.
Овцеводства-одна из важнейших отраслей сельского хозяйства.

2

3

Генетика

15

575

А91


Аубакирова Х.А., Даулетбекова А.Т. Популяциялық генетика : Оқулық.- Алматы: Отан ЖҚ, 2014.- 240 б.
Оқулықта математикалық статистика мен тәжірибелер жүргізу әдістемесі курстарында оқытылуы қажетті ықтималдық теориясының қарапайым бөлімдері берілген.

2

3

Психология

16

159.9

Ә16


Әбеуова И.А. Әлеуметтік психологиялық қызметтің негіздері : Оқу құралы. - Алматы: Отан ЖҚ, 2014.- 366 б.
Білім беру саласындағы әлеуметтік-психологиялық қызметтің рөлі кейінгі кезде көптеген пікірталастарды тудырып жүр.

2

13

17

159.9

Ә16


Әбеуова И.А. Тұлға психологиясы : Оқулық. - Алматы: Отан ЖҚ, 2014.- 192 б.
Оқулықта тұлға психологиясының негізгі мәселелері қарастырылған.

2

3

18

159.9

Қ42


Шерьязданова Х.Т. және т.б. Қарым-қатынас психологиясы

Оқулық. - Алматы: Отан ЖҚ, 2014.- 341 б.


Кітап студенттермен магистранттар, оқытушылар және қарым-қатынас мәселелерімен айналысатын оқырмандарға арналған.

2

3

19

159.9

К62


Колюх О.А. Технологии психотерапии: Учебное пособие. - Алматы: Отан ИП, 2014.- 64 с.
В учебном пособии представлены технологии современной психотерапии, рассмотрены цели, особенности различных психолотерапевтических направлений.

5

5

20

159.9

К62


Колюх О.А. Экспериментальная психология : Учебное пособие. - Алматы: Отан ИП, 2014.- 88 с.
Книга предназначена для студентов и преподавателей психологических факультетов.

5

5

Педагогика

21

37

П24


Отарова В.К., Рачинская Н.П. и др. Педагогический

менеджмент и управление современной школой : Учебник. - Алматы: Отан ИП, 2014.- 252 с.
Пособие рассчитано на студентов, изучающих курс «Педаго- гический менеджмент и управление современной школой» в рамках специализации «Педагогический менеджмент», учите- лей, руководителей образовательных учреждений и магистрантов, обучающихся по направлению «Образование».

5

5

22

37

Қ76


Құндақова А. Педагогикалық шеберлік негіздері : Оқу құралы.- Алматы: Бастау, 2014.- 216 б.
Оқу құралы «Педагогикалық шеберлік негіздері» курсының оқу-әдістемелік кешені мен бағдарламасына сәйкес құрасты- рылды.

-

10

23

378

Ж68


Пфейфер Н.Э., Е.И. Бурдина және т.б. Жоғары музыкалық білім жүйесінде арнайы пәндерді оқытудың

психологиялық-педагогикалық қатынастары : Оқу құралы. - Алматы: Кереку, 2014.- 80 б.
Оқу құралында педагогикалық процестерді оңтайландыру мәселелері мен психологиялық-педагогикалық қатынастар, музыкант-студенттерді оқыту мен тәрбиелеудің әдістерін жетілдіру жолдары қарастырылады.

2

3

Философия

24

1

М91


Мырзалы С. Философия : Оқу құралы. - Алматы: Бастау, 2014.- 648 б.
Оқу құралы студенттер мен аспиранттарға, жалпы жалпы философиямен әуестенетіндерге арналған.

-

10

25

1

М94


Мырзалы С. Философия : Книга.- Алматы: Бастау, 2014.- 448 с.

Книга написана живым и увлекательным языком, в то же сохранена глубина изложения.-

10

Дін

26

2

Т41


Тимошинов В.И. Религиоведение. Вера, мораль, обычаи

в идеологии мировой истории: Учебное пособие. - Алматы: Нус, 2011.- 180 с.

В книге раскрываются основные этапы развития мировой, человеческой духовной культуры, традиции народов, нравы, обычаи, менталитет этносов.-

10

Топографо-геодезические работы

27

528.4

Қ89


Қырықбаев Ж.Қ., Ахметов Е.С., Жұпархан Б.Ж.

Қазіргі жерге орналастырудың және кадастрдың теориясы мен тәжірибесі : Оқу құралы. - Алматы: Отан ЖҚ, 2014.- 96 б.

2

3

Экономика

28

330

А31


Айдынов З.П. Мәліметтерді талдау және экономикадағы

болжау : Оқу құралы. - Алматы: Бастау, 2014.- 240 б.
Оқу құралы экономикалық мамандық бойынша оқитын студенттерге, магистранттарға және ізденушілерге арналған.

5

5

29

330

А31


Айдынов З.П. Эконометрика негіздері : Оқу құралы. - Алматы: Бастау, 2014.- 264 б.

-

10

30

330

Э40


Экономика және мұнай-газ саласындағы қытайша- қазақ- ша-орысша, қазақша-орысша-қытайша терминдер сөздігі :

Сөздік / Құрас. авт: Г.Ахметбек, М.Нұрсайдов, Н.Абдурақын және т.б.- Алматы: Қазақ университеті, 2012.- 137 б.


Еңбек тек экономика саласындағы қызметкерлер ғана емес, сонымен қатар қытай тіліндегі мамандарды осы салада тереңдете даярлауда оқытушылар мен студенттер үшін де маңызды.

1

2

Макроэкономика

31

330

Ғ70


Ғиззатова А.И., Ким А.А. Макроэкономика : Оқу құралы.- Алматы: Бастау, 2014.- 408 б.
Оқу құралы «Макроэкономика» курсын аралық деңгейде оқып-үйренуге арналған.

5

5

Аудит, менеджмент

32

657

Ж22


Жалғасбаева А.А. Аудит: Оқулық. - Алматы: Бастау, 2014.- 168 б.
«Аудит» пәні бойынша оқулық «Есеп және аудит», «Қаржы және несие» мамандықтары бойынша білім алушы студенттерге арналған.

-

10

33

005

М17


Маликтаева П.М. Сапа менеджмент жүйесі: Оқулық. - Алматы: Отан ЖҚ, 2014.- 164 б.
Ұсынылып отырған оқулық «Стандарттау, сертификаттау және метрология» және басқа да мамандықтары бойынша даярланатын студенттерге арналаған.

2

3

Банк ісі

34

336

Х18


Хамитов Н.Н. Банк бизнесі : Лекциялар курсы.- Алматы: Отан ЖҚ, 2014.- 224 б.
«Банк ісі» пәні бойынша лекциялар курсы студенттер мен оқытушыларға, банк пен қаржы құрылымдарының қызметкер- леріне арналған.

2

3

35

336.71

Х18


Хамитов Н.Н. Банковский менеджмент: Учебное пособие.- Алматы, 2014.- 120 с.
Адресовано преподавателям, студентам вузов по специально- сти «Финансы», учащимся колледжей.

2

3

Организация и управление сельскохозяйственным производством

36

631.1

Қ19


Қазамбаева А.М. Агробизнесті құру және тиімді ұйымдас -тыру : Оқу-әдістемелік құрал. - Алматы: Бастау, 2014.- 304 б.
Ұсынылып отырған оқу-әдістемелік құралда ауыл шаруашы- лығындағы кәсіпкерлік қызметтің құқықтық негізі, шаруа (фермер) қожалығын ұйымдастыру, ауыл шаруашылығы коопе- рациясы, оның маңыздылығы мен болашағы қарастырылады.

5

5

Кредитное дело

37

336

Х 18


Хамитов Н.Н. Казіргі кезеңдегі кредиттік іс: Оқу кұралы.- Алматы: «Отан» ЖҚ 2014.- 320 б.

Оқу құралы студенттерге, аспиранттарға, жоғары оқу орында- рының оқытушыларына, магистранттарына, докторанттарына, сондай-ақ банктердің және басқа да кредит мекемелерінің қызметкерлеріне арналған.2

3

38

336.77

Х18


Хамитов Н.Н. Современное кредитное дело : Учебное пособие. - Алматы, 2014.- 208 с.
В работе изложены современные проблемы организации кредитного процесса в отечественной и зарубежной практике.

2

13

Математика

39

51

Т52


Тоқбергенов Ж.Б. Жоғары математика : Оқулық.- Алматы: Отан ЖҚ, 2014.- 373 б.


2

3

Техника

40

519.7

Д87


Дүзелбаев С.Т., Омарбекова Ә.С. Инженерлік есептеудегі Mathcad: Оқулық. - Алматы: Бастау, 2014.- 288 б.
Оқулық әртүрлі техникалық мамандықтарда оқитын студент- терге (бакалавр, магистрант), PhD докторанттарға және ғылыми қызметкерлер мен инженерлерге арналған.

5

5

41

621.31

А87


Асанов С.Ш. Электротехнологиялық қондырғылар : Оқу құралы. - Алматы: Бастау, 2014.- 296 б.
Оқу құралы 050718- «Электроэнергетика»; «Автоматизация және басқару» мамандықтары бойынша білім алатын студент- терге арналған.

-

10

Механика

42

621

Т50


Тойбаев С.Н., Ержанов Н.М. Теориялық және қолданбалы механика : Оқулық. - Алматы: Отан ЖҚ, 2014.- 136 б.
Оқу құралында техникалық мамандық студенттері үшін мін- детті немесе өз бетімен қабылдайтын болып бөлінеді.

2

13

43

531

Т50


Тойбаев С.Н. Теориялық механика негіздері : Оқулық. - Алматы: Отан ЖҚ, 2014.- 224 б.
Оқулық жоғарғы техникалық оқу орындарының қазақ бөлімдерінде оқитын студенттерге арналған.

2

13

44

62

Т50


Тойбаев С.Н. Основы теоретической механики : Учебное пособие. - Алматы: Отан ИП, 2014.- 76 с.
В данной учебно-методические пособия, предназначенной для студентов, приводятся задания к расчетно-графическим работам.

5

5

Материалдар кедергісі

45

539

Д87


Дүзелбаев С.Т. Материалдар кедергісі І : Оқу құралы. - Алматы: Бастау, 2014.- 384 б.
Жоғары кәсіптік мамандар дайындайтын техникалық оқу орындары студенттеріне арналған.

-

10

46

539

Д87


Дүзелбаев С.Т. Материалдар кедергісі ІІ : Оқу құралы. - Алматы: Бастау, 2014.- 420 б.
Әр бөлімде заңдылықтар мен теориялық түсініктер және типтік есептер шығаруға қажетті әдістемелік нұсқаулар мен келтірілген.

-

10

47

539

Д87


Дүзелбаев С.Т. Материалдар кедергісі ІІI : Оқу құралы. - Алматы: Бастау, 2014.- 320 б.
Жоғары кәсіптік мамандар дайындайтын техникалық оқу орындары студенттеріне арналған.

-

10

48

539

Д87


Дүзелбаев С.Т. Материалдар кедергісі ІV : Оқу құралы. - Алматы: Бастау, 2014.- 192 б.
Материалдар кедергісі курсын оқитын машина жасау, құры -лыс, авцациялық, көлік физика-техникалық мамандықтары студенттеріне арналған.

-

10

Организация и эксплуатация автомобильного транспорта

49

656.13

С30


Семернин А.Н., Семернин Н.А. Основы грузовой и коммерческой работы : Учебное пособие. - Алматы: Отан ИП, 2014.- 288 с.
Пособие предназначено для студентов, изучающих дисциплину «Основы грузовой и коммерческой работы ».

5

5

50

656.13

А80


Семернин А.Н., Семернин Н.А. және т.б. "Арнайыланды- рылған жылжымалы құрамды жобалау" пәні бойынша

зертханалық жұмыстар  нұсқаулығы. - Алматы: Отан ЖҚ, 2014.- 65 б.
Зертхналық жұмыстар нұсқаулығында қазіргі кездегі арнайы- ландырылған жылжымалы құрамдардың негізгі түрлері мен конструкциялары келтірілген.

5

5

51

656.13

С30


Семернин А.Н., Семернин Н.А. Специализированный подвижной состав: Учебное пособие. - Алматы: Отан ИП, 2014.- 130 с.
Учебное пособие предназначено для студентов специальнос- тей 5В071300 –Транспорт, транспортная техника и технологии и 5В090100- Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта.

5

5

52

347

А99


Аязбай М.Д., Семернин А.Н. Паттентану : Оқу құралы: - Алматы: Отан ЖҚ, 2014.- 102 б.
«Патенттану» техникалық мамандықтар бойынша жоғары оқу орындарында оқитын білімгерлерге арналған оқу құралы.

2

3

Мұнай-газ ісі

53

338

Қ19


Қазамбаева А.М. Экономика және мұнай-газ саласы

кәсіпорындары өндірісін ұйымдастыру : Оқу құралы / А.М. Қазамбаева.- Алматы: Бастау, 2014.- 304 б.
Оқу құралы мұнай-газ ісі мамандығы бойынша студенттердің кәсіпорын экономикасын игеруіне арналған.

5

5

54

620.197

С34


Семернин А.Н., Джилкибаев Е.С. Мұнай-газ саласын дағы жабдықтардың тоттануы : Оқу құралы. - Алматы: Отан ЖҚ, 2014.- 132 б.
Оқу құралында тоттанудың пайда болу себептері мен оның алдын алу, болдырмау шараларына көп көңіл бөлінген.

2

3

55

665.6

А99


Аязбай М.Д. , Семернин А.Н. Мұнай-газ өндіру техникасы

мен технологиялары : Оқу құралы. - Алматы: Отан ЖҚ, 2014.- 200 б.
Оқу құралы мұнай-газ ісі мамандығы студенттеріне арналған.

2

3

56

620.1

А99


Аязбай М.Д., Семернин А.Н Мұнай-газ кәсіпшілігіндегі жабдықтарды монтаждау және жөндеу : Оқу құралы. - Алматы: Отан ЖҚ, 2014.- 246 б.
Жоғарғы оқу орындарының (5В070800)- «Мұнай-газ ісі» және (5В072400) «Технологиялық машиналар мен жабдықтар» мамандықтарының студенттеріне арналған.

2

3

Информатика

57

004

А13


Абдикаликов К.А. Алгоритмы решения задач обработки

информации и информационной безопасности компьютер- ной технологии : Монография. - Актобе, 2014.- 456 с.
Книга предназначено для студентов, магистрантов и специа- листов в области цифровой обработки сигналов и безопасности информации, а также администраторов безопасности больших вычислительных систем.

1

1

58

004

А13


Абдикаликов К.А. Безопасность электронных банковских

систем : Учебное пособие. - Актобе, 2014.- 232 с.
В учебном пособии изложены методы современной криптографии, их применение к проектированию безопасных электронных банковских систем.

1

-

Каталог: bulleten -> 2015
bulleten -> Бюллетень «Новые книги» Вып. 4 Павлодар 2014 Құрастырушылардан
bulleten -> Бюллетень новых поступлений
bulleten -> Бюллетень ай сайын (жаз айларынан басқа) шығып тұрады
bulleten -> Қазақстан республикасының білім жӘне ғылым министрлігі С. Торайғ
2015 -> Бюллетень №5 Жаңа кітаптар тізімі 2014-2015 оқу жылы
bulleten -> Анықтамалық АҚпараттық секторы жаңа түскен басылымдар ағымдағы библиографиялық тізім
bulleten -> Бюллетень ай сайын (жаз айларынан басқа) шығып тұрады
bulleten -> Қазақстан республикасының білім жӘне ғылым министрлігі С. Торайғ
bulleten -> Бюллетень новых поступлений


Достарыңызбен бөлісу:


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет