Ескерту. 316-қосымшаға өзгеріс енгізілді Қр білім және ғылым министрінің 16. 09Дата04.11.2023
өлшемі0,59 Mb.
#189280
Байланысты:
ЕТБ 553
Баяндама Электроника не үшін қажет, 24 ЖАБДЫҚТАРҒА ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ ЖӨНДЕУ

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына 316-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары
Ескерту. 316-қосымшаға өзгеріс енгізілді – ҚР Білім және ғылым министрінің 16.09.2019 № 409 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім беру коды және бейіні:

1300000 – Байланыс, телекоммуникация және ақпараттық технологиялар. Информатика және есептеу техникасы

Мамандығы:

1304000 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)

Біліктілік*:

1304012 – Электрондық есептеу машиналарының операторы
1304043 – Техник-бағдарламашы

Оқыту нысаны: күндізгі
Оқытудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 10 ай; 3 жыл 10 ай
негізгі орта білім базасында

Индексі

Циклдер, пәндер/модульдер, практикалар атауы

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Семестрлер бойынша бөлу****

Емтихан

Сынақ

Бақылау жұмысы

БАРЛЫҒЫ

Оның ішінде:

Теориялық оқыту

Зертханалық-практикалық жұмыстар, курстық жобалар және жұмыстар

Өндірістік оқыту және/немесе кәсіптік практика

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Білікті жұмысшы кадрлар

ЖБП

Жалпы білім беретін пәндер**

+

+

+

1448


1-3

БМ

Базалық модульдер


510

108

402
3-6

БМ 01

Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану
+

+

+
+БМ 02

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыру
+
+

+

+БМ 03

Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру
+
+

+

+БМ 04

Жобалау және ақпаратты автоматтандырылған өңдеу әдістерін қолдану және есептеу техникасы құралдарын пайдалану, ақпарат беру және оларды пайдалану

++

+

+


"1304012 – Электрондық есептеу машиналарының операторы" біліктілігі

КМ

Кәсіптік модульдер


2218

506

524

1188

2-6

КМ 01

Кәсіптік қызметте еңбек заңнамасы мен техника қауіпсіздігін сақтау
+
+

+

+

+
КМ 02

Жүмысқа дайындалу, икемдеу және компьютердің бағдарламалық-аппараттық қамсыздандыруына қызмет көрсету, сондай-ақ бағдарламалық қамсыздандыруды тестілеу
+

+

+

+

+КМ 03

Мәтіндік құжаттарды, кестелерді, презентацияларды, мазмұнның деректер қорын, цифрлық бейнедегі объектілерді, мультимедианы, графикалық редакторлардың құрал-саймандарын және офистік қосымшалар үшін бағдарламалық өнімдер әзірлеу және өңдеу
+

+

+

+

+

+
КҚ 04

Ерекшеліктің графикалық тілін қолдана отырып, жобалық және техникалық құжаттама құрамдастыран әзірлеу

++

+

+

+
КМ 05

Web технологияны қолдана отырып, web парақшаны құру
+
+

+

+

+
КМ 06

Электронды-есептеу машинасының операторының практикалық жұмыстарын орындау


++
БҰАМ 01

Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер


+

АА 01

Аралық аттестаттау


108

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау


36

Білікті жұмысшы кадрлар деңгейі үшін міндетті оқыту бойынша жиыны


4320

Орта буын маманы
"1304043 – Техник-бағдарламашы" біліктілігі

БМ

Базалық модульдер


244

184

60
7-8

БМ 03

Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру

++

+

+БМ 05

Қоғамда және еңбек ұжымында әлеуметтендіру және бейімдеу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану
+

+

+

+


БМ 06

Кәсіби қызметте экономиканың базалық білімдерін қолдану
+

+

+

+


КМ

Кәсіптік модульдер
+
872

200

132

540

7-8

КМ 07

Жоғарғы деңгейдегң бағдарлау тілдерін қолдану

+

+
+

+

+КМ 08

Ақпараттық қауіпсіздік бойынша шараларды қамтамасыз ету, тораптық есептеу желісі мен Internet-ті пайдалану және икемдеу
+
+

+

+

+
КМ 09

Техник-бағдарламашының практикалық жұмыстарын орындау


++
КМ 10

Диплом алды практика


++
БҰАМ 02

Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер


+

ДЖ

Дипломдық жобалау***


216

АА 02

Аралық аттестаттау


36

ҚА 02

Қорытынды аттестаттау


72

Орта буын маманы деңгейі үшін міндетті оқытуға жиыны


1440
Міндетті оқытуға жиыны


5760

К

Консультациялар

оқу жылы үшін жүз сағаттан артық емес
Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына төрт сағаттан артық емесБарлығы:


6588

Ескерту:
* Берілген мамандықтың басқа біліктіліктеріне оқу мекемесі ұқсас тәсілдеме қолданылып жұмыс оқу жоспарларын әзірлейді.
** ЖБП қажеттілік бойынша модульдерге кіріктірілуі мүмкін.
*** Оқу мекеменің қалауы бойынша дипломдық жобалау сағаттары кәсіптік модульдерге бөлінеді.
**** Семестр бойынша бөлінуі мекеменің қалауы бойынша өзгереді
Қолданылған аббревиатуралар:
ЖБП - жалпы білім беру пәндері;
БМ - базалық модульдер;
КМ - кәсіптік модульдер;
БҰАМ - білім беру ұйымы анықтайтын модульдер;
ДЖ - дипломдық жобалау;
АА - аралық аттестаттау;
ҚА - қорытынды аттестаттау;
К - консультациялар;
Ф - факультативтер.


Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына 318-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы
Ескерту. 318-қосымшаға өзгеріс енгізілді – ҚР Білім және ғылым министрінің 16.09.2019 № 409 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім беру коды және бейіні:

1300000 – Байланыс, телекоммуникация және ақпараттық технологиялар. Информатика және есептеу техникасы

Мамандығы:

1304000 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)

Біліктілік:

1304012 – Электрондық есептеу машиналарының операторы
1304043 – Техник-бағдарламашыБазалық және кәсіптік құзыреттер

Модульдің атауы

Модульге қысқаша шолу

Оқыту нәтижелері және бағалаудың өлшемшарттары

Модульді қалыптастырушы пәндер

Базалық модульдер

БҚ 1. Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану

БМ 01. Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану

Бұл модуль кәсіби қызметте қазақ (орыс) және шетел тілінде ауызша және жазбаша түрде қарым-қатынас жасауға қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар іскерлік қазақ (орыс) және шетел тілінің және кәсіби лексиканың негіздерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар кәсіптік бағыттағы мәтіндерді оқу және аудару үшін (сөздікпен) қажетті қазақ (орыс) және шетел тілінің лексикалық және грамматикалық минимумын меңгереді.

Оқыту нәтижесі: 1) Өзінің кәсіптік қызметі саласында тілдесу үшін қазақ (орыс) және шетел тіліндегі грамматика мен терминологияны меңгеру.

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі Кәсіптік шетел тілі

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Кәсіптік қатынасу үшін қажетті мамандық бойынша лексика-грамматикалық материалды меңгереді.
2. Мамандығы бойынша терминологияны қолданады.

Оқыту нәтижесі: 2) Кәсіби бағыттағы мәтіндерді аудару (сөздікпен) техникасын меңгеру.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Кәсіби бағыттағы мәтіндерді оқиды және аударады (сөздікпен).

Оқыту нәтижесі: 3) Қазақ (орыс) және шетел тіліндегі кәсіби диалогтік сөйлеу тілін енгізу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Жағдайға байланысты қисынды және ретті пікір айта алады.
2. Кәсіби қарым-қатынас үдерісінде диалог жүргізе біледі.

БҚ 2. Іс қағаздарын мемлекеттік тілде құрастыру және ресімдеу

БМ 02. Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыру

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыруға және рәсімдеуге қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: мемлекеттік тілде іс жүргізу негіздерін; іскерлік құжаттарды жасау тәсілдері мен функцияларын; құжаттардың жіктелуін, тасымалдағыштар, мақсатын, құрамдас бөліктерін, рәсімдеу ережелерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар:
компьютерлік технологияларды қолдана отырып, кәсіптік қызметте қажетті қызметтік құжаттарды мемлекеттік тілде құрастырады.

Оқыту нәтижесі: 1) Компьютерлік технологияларды қолдана отырып, ұйымдық-өкімдік және ақпараттық-анықтамалық құжаттармен жұмыс істеу.

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Құжаттардың түрлері мен жіктелуін сипаттайды.
2. Құжаттардың ақпараттық және коммуникативтік функциясын түсінеді.
3. Құжаттардың құрылымын анықтайды.
4. Қызметтік құжаттардың негізгі деректемелерін қолданады.
5. Құжаттың мәтініне қойылатын талаптарды сақтайды.
6. Компьютерлік технологияларды қолдана отырып, ұйымдық-өкімдік және ақпараттық-анықтамалық құжаттармен жұмыс жасайды.

Оқыту нәтижесі: 2) Еңбек қатынастарын реттейтін құжаттарды мемлекеттік тілде жасау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес, еңбек қатынастарын реттейтін құжаттар туралы білімі бар.
2. Еңбек шартының қажетті талаптары туралы ақпаратты меңгереді.
3. Түйіндемені, өмірбаянды, мінездемені, өтінішті, арызды, сенімхатты, қолхатты мемлекеттік тілде құрастырады.

БҚ 3. Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру

БМ 03. Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру

Бұл модуль жеке қасиеттерді және олармен байланысты қабілеттерді жетілдіру үшін қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: дене тәрбиесінің әлеуметтік-биологиялық және психофизиологиялық негіздерін, жеке және спорттық өзін-өзі жетілдіру негіздерін, салауатты өмір салтының негіздерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: қозғалыс қабілеттері мен дағдыларын ұдайы жетілдіру жағдайында денсаулықты нығайтады; кәсіби тұрғыда маңызды физикалық және психомоторлық қабілеттерді дамытады; өзін-өзі бақылау және ағзаның функционалдық жай-күйін бағалау дағдыларын меңгереді.

Оқыту нәтижесі: 1) Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

Дене тәрбиесі

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Салауатты өмір салты негіздері мен мәдениетін ұғынады.
2. Бұлшық етке жүктеме түскен кездегі тыныс алу, қан айналым және энергиямен қамтамасыз ету жүйелері қызметінің физиологиялық негіздерін сипаттайды.
3. Жалпы дене дайындығы бойынша жаттығулар кешенін орындайды.
4. Күнделікті өмірде салауатты өмір салты мәдениетін сақтайды.

Оқыту нәтижесі: 2) Физикалық қасиеттерді және психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Командалық спорттық ойын қағидаларын сақтайды.
2. Денет тәрбиесі жүктемесінің негіздерін және оны реттеу тәсілдерін сипаттайды.
3. Жаттығуларды орындау техникасын меңгереді.
4. Үйренген ойын тәсілдері мен жеке тактикалық міндеттерді оқу ойынында қолданады.
5. Бағдарламада көзделген бақылау нормативтері мен тестілерін орындайды.

Оқыту нәтижесі: 3) Жарақаттану және жазатайым оқиғалар кезінде дәрігерге дейінгі медициналық көмек көрсету.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Дене тәрбиесі жаттығуларымен айналысу кезінде жарақаттардың туындау себептерін, жарақаттанудың алдын алу тәсілдерін түсінеді.
2. Жарақаттар кезінде дәрігерге дейінгі көмек көрсетеді.БМ 04. Жобалау және автоматтандырылған ақпаратты өңдеу әдістерін , есептеу техникасы құралдарын қолдану

БМ 04. Жобалау және автоматтандырылған ақпаратты өңдеу әдістерін , есептеу техникасы құралдарын қолдану
Бұл модуль дифференциалдық теңдеулер анықтау, ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика және сызықты емес және сызықтық теңдеулерді шешу үшін қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: кешендік сандар түсінігін; жиындар теориясының негізгі түсініктерін; комбинаториканың негізгі түсініктер мен операцияларын; ықтималдықтар теориясының негізгі әдістерін; сызықтық емес теңдеулерді шешудің негізгі әдістерін меңгереді.
Білім алушылар модульді зерделеу кезінде: сызықтық емес теңдеулерді шешудің негізгі әдістерін; объектілер арасындағы сандық және сапалық математикалық түсініктерді;
ықтималдық пен математикалық статистика теориясының негізгі анықтамасы мен түсінігін біледі;
тапсырмаларды шешу әдістерін таңдайды.

Оқыту нәтижесі: 1) Жоғарғы және дискреттік математика мен сандық әдістердің негіздерін қолдану.

Жоғары және дискреттік математиканың негіздері.
Сандық әдістер

Бағалаудың өлшем шарттары:

1. Кешенді сан түсінігін біледі.
2. Кешенді сандар үстіндегі операцияларды орындау.
3. Дифференциалдық теңдеулер І, ІІ және жоғарғы рет; қатарды шешеді: қатарлар мен олардың үстіндегі операциялар түрлері; интергал тсінігі; фигуралардың алаңдарын табу; бірнеше ауыспаланың функциясы: дифференциалдау және интегралдау.
4. Негізгі дискриттік құрылымдарды есептейді: көптік, қарым-қатынас, бағандар, комбинаторлық құрылымдар, санау жүйесі.
5. Бағандар теориясының негізгі әдістері мен алгоритмдерін қолданады.
6. Түрлі табиғаттағы оңтайландыру және модельдеу жүйесімен байланысты қарым-ұатынас теориясымен, комбинаторианы сипаттайды.
7. Қателіктердің түрлерін, сызықтық емес теңдеулер шешудің негізгі әдістерін, сызықтық теңдеулер жүйесін, интерполяция міндеттерін, дифференциалдық теңдеулер интегралдарын сипаттайды.
8. Адамс, Фибоначчи әдісін қолданады.

Оқыту нәтижесі: 2) Математикалық және статистикалық операцияларды, сондай-ақ сызықтық емес және сызықтық теңдеулердің сындық шешімдерін орындау.

Бағалаудың өлшем шарттары:

1. Ингерлардау мен дифференциалдау операцияларын орындау, тапсырмаларды шешу үшін ережелерді қолдану, берілген қасиеттерде бір нысаннан екінші нысанға ауысу ережесін зерттеу.
2. Объектілер арасындағы сандық және сапалық қатынасты білдіру үшін арнайы математикалық символиканы қолданады.
3. Жиындар үстіндегі операцияларды орындау, тапсырмаларды шешу үшін жиындар теориясының аппаратын қолдану; берілген қасиеттердегі бинарлық қатынастарды зерттеу.
4. Бағандардағы оңтайландырған тапсырмаларды шешеді.
5. Кездейсоқ оқиғалармен және оларды жүзеге асыру ықтималдығымен еркін іс-әрекетті орындау.
6. Тапсырмаларды шешу әдістерін таңдайды.
7. Математикалық тапсырмаларды шешудің алгоритімдік бағдарламасын құрастырады.БҚ 5. Құқықтық негіздерді түсіну, өзін және өзінің қоғамдағы орнын сезіну, әлеуметтік, саяси, этникалық, конфессиялық және мәдени айырмашылықтарды төзімділікпен қабылдау

БМ 05. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

Бұл модуль әлемнің философиялық бейнесін зерттеу, мәдениеттің болмысы мен арналуын түсіну; азаматтық құқықтар мен міндеттерді сақтау; қоғамның даму заңдылықтары мен перспективаларын, қазіргі замандағы әлемнің әлеуметтік-саяси үдерістердің даму үрдістерін түсіну негізінде ойлау мәдениетін қалыптастыруға қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: негізгі философиялық ұғымдарды және заңдылықтарды; мәдениеттерді, діндерді және өркениетті; мемлекеттік құқықтық қарым-қатынастар мен құбылыстардың жүйесін; азаматтар мен қоғамдағы саясаттың басқа да субъектілерінің өзара қарым-қатынастары жүйесінің жұмысын меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: негізгі философиялық ұғымдарға сүйенеді;
философияның негізгі мәселесі мен диалектика заңдарын түсінеді; әлемдік өрнениеттегі Қазақстан Республикасы халықтары мәдениетінің рөлі мен орнын талдайды;
жалпы адамгершілік-адами құндылықтар мен гуманистік дүниетаным негізінде толеранттылық таныта біледі; адам баласын жек көрушілік, экстремистік, радикалдық және террористік идеологияларды мойындамайды; құқық нормаларын сақтайды; әлеуметтік өзара қарым-қатынастар барысында қалыптасатын әлеуметтік және саяси қатынастар жүйесінде бейімделеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Жалпы философиялық мәселелерді жақсы білу.

Философия негіздері
Мәдениеттану
Құқық негіздері
Әлеуметтану және саясаттану негіздері
Экономика негіздері


Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Негізгі философиялық ұғымдарды меңгереді.
2. Философия тарихындағы таным үдерісінің мәнін және таным үдерісіне әр түрлі пікірлерді түсінеді.
3. "Диалектика", "диалектика заңдары", "тұрмыс", "материя", "қозғалыс", "кеңістік және уақыт" ұғымдарының мәндерін сипаттайды.
4. Философияның негізгі категорияларының мәні мен өзара байланысын анықтайды.
5. Әлемнің ғылыми, философиялық және діни көріністерінің ерекшеліктерін түсінеді.

Оқыту нәтижесі: 2) Адам өмірінде еркіндік пен жауапкершілік, материалдық және рухани құндылықтар сияқты философиялық санаттардың арақатынасын анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Тұлғаның өмірдің, мәдениеттің және қоршаған табиғи ортаның сақталуына жауапкершілік деңгейін сезінеді.
2. Ғылымның, техника мен технологиялардың дамуымен және пайдаланылуымен байланысты әлеуметтік және этикалық проблемалардың мәнін түсінеді.
3. Адам өміріндегі материалдық және рухани құндылықтардың қатынасы туралы жеке пікірін тұжырымдайды.
4. Өмір шындығы мен мәні туралы әр түрлі пікірлерді талдайды, осы түсініктерге қатысты өз пікірін қалыптастырады.

Оқыту нәтижесі: 3) Қазақстан Республикасы халқы мәдениетінің әлемдік өркениеттегі рөлі мен орнын түсіну.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Отандық мәдениеттің тарихын, дәстүрлі қазақ мәдениетінің құндылықтарын біледі.
2. Қазақстан Республикасы халқы мәдениетінің әлемдік өркениеттегі рөлі мен орнын түсінеді.
3. Тәуелсіз Қазақстанның мәдени жетістіктерін сипаттайды.

Оқыту нәтижесі: 4) Толеранттылықты және белсенді тұлғалық көзқарасты қалыптастыратын моралдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Әртүрлі мәдениеттер мен өркениеттердің нысандарын және түрлерін, тарихын сипаттайды.
2. Әлемдік және дәстүрлі діндердің тарихын біледі және қазіргі жағдайын түсінеді.
3. Экстремисттік, радикалдық және террористтік идеологияны ажырата алады.
4. Әлеуметтік, этникалық, конфессиялық және мәдени ерекшеліктерді толеранттылықпен қабылдайды.

Оқыту нәтижесі: 5) Құқық және мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы негізгі ұғымдарды білу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Құқықтың мәнісін және негізгі белгілерін түсінеді.
2. Заңдылық және құқықтық тәртіп ұғымын біледі және қағидаттарын сақтайды.

Оқыту нәтижесі: 6) Құқықтың негізгі салалары туралы мәліметтерді меңгереді.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қазақстан Республикасы Конституциясының ережелеріне сәйкес азаматтың жеке тұлғалық қалыптасуының құқықтық мәртебесін түсінеді.
2. Әкімшілік реттеу әдістерін сипаттайды.
3. Әкімшілік және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар үшін жауапкершіліктің қажеттілігін түсінеді.
4. Азаматтық және отбасылық құқықтың негізгі ережелерін меңгереді.
5. Салық түрлері туралы ақпаратты меңгереді.
6. Қылмыстық жауапкершілікті және оның туындау негіздемесін түсінеді.

Оқыту нәтижесі: 7) Еңбек заңнамасына сәйкес өзінің құқықтарын қорғау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қызметкердің Еңбек кодексіне сәйкес құқықтары мен міндеттерін түсінеді.
2. Жұмысшы мен жұмыс берушінің материалдық және тәртіптік жауапкершілігін ажыратады;

Оқыту нәтижесі: 8) Әлеуметтанудың және саясаттанудың негізгі ұғымдарын меңгереді.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Негізгі политологиялық ұғымдарды меңгереді: билік, саяси жүйе, саяси режим, мемлекет, мемлекеттік басқару формалары, мемлекеттік құрылыс формалары, саяси партиялар, партиялық жүйелер, саяси элита, саяси көшбасшылық, геосаясат.
2. Әлеуметтанудың негізгі ұғымдарын меңгереді: әлеуметтік қарым-қатынас, әлеуметтік құбылыс, әлеуметтік үдеріс, әлеуметтік ілгерілеу.
3. Жалпы әлеуметтік және саяси үдерістерді жеке фактілермен арақатынасын біледі.

Оқыту нәтижесі: 9) Халықаралық саяси үдерістерді, геосаяси ахуалды түсіну.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қазіргі әлемдегі Қазақстанның орны мен рөлін түсінеді.
2. Қазақстан Республикасының саяси жүйесінің құрылымын сипаттайды.
3. Саяси мәдениеттің жұмыс істеу мәні мен заңдылықтарын түсінеді.

БҚ 6. Заманауи экономикалық жүйенің заңдылықтарын және қызмет ету тетіктерін түсіну

БМ 06. Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімдерін қолдану

Бұл модуль қазіргі экономикалық жүйенің заңдылықтары мен тетіктері туралы, нарық тетіктері мен мемлекеттік реттеу әдістері туралы кешенді түсінік қалыптастыру үшін қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді игеру нәтижесінде білім алушылар: экономикалық теория негіздерін; экономикалық жүйелердің жалпы негіздерін; макроэкономика негіздерін; экономиканың өзекті мәселелерін; "Жасыл экономиканың" негізгі міндеттерін меңгереді.
Білім алушылар модульді зерделеу кезінде: негізгі экономикалық мәселелерді, экономика теориясы мен бизнес негіздерінің тұжырымдық ережелерін түсінеді; елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының басым бағыттарын анықтайды.

Оқыту нәтижесі: 1) Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

Экономика негіздері

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Экономикалық терминдерді меңгереді, нарықтық экономика заңдылықтары мен қағидаттарын түсінеді.
2. Өндіріс және тұтыну экономикасының негіздерін меңгереді.
3. Мемлекеттің салықтың саясатын сипаттайды.
4. Инфляция көздерін және оның салдарларын түсінеді.

Оқыту нәтижесі: 2) Кәсіпорынның меншік формасы мен түрін, жоспары түрін, негізгі экономикалық көрсеткіштерін анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Жоспарлаудың негізгі кезеңдері мен мазмұнын сипаттайды.
2. Математикалық әдістерді қолдана отырып, қажетті экономикалық есептеулерді орындайды.
3. Кәсіпорынның негізгі экономикалық көрсеткіштерін анықтайды.

Оқыту нәтижесі: 3) Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға өтуінің негізгі міндеттерін түсіну.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін сипаттайды.
2. Мемлекеттің "жасыл" экономикаға өтуінің негізгі міндеттерін түсінеді.
3. Жалпы ішкі өнім мен жалпы ұлттық өнімді есептеудің негізгі әдістерін қолданады.

Оқыту нәтижесі: 4) Кәсіпкерлік қызметтің табысқа ие болу және тәуекелге бару мүмкіндіктерін анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Кәсіпкерліктің мақсаттарын, даму факторлары мен шарттарын сипаттайды.
2. Қазақстандағы кәсіпкерлік қызметтің заманауи ұйымдастырушылық-құқықтық формаларын сипаттайды.
3. Кәсіпкерлік қызметтің жетістігін анықтайтын факторларды түсінеді.
4. Бизнес жоспарды құру негіздерін меңгереді.

БҚ 7. Қазақстанның тарихын, әлемдік қоғамдастықтағы рөлі мен орнын түсіну

БМ 07. Қазақстанның тарихын, әлемдік қауымдастықтағы рөлі мен орнын түсіну

Бұл модуль ұлттық сананы дамытуға, ежелгі дәуірден қазіргі кезеңге дейін орын алған тарихи оқиғалардың мәні мен заңдылықтарын түсінуге қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: Қазақстанның негізгі тарихи кезеңдерінің хронологиялық шекаралары мен маңызын меңгереді.

Оқыту нәтижесі: 1) Негізгі тарихи оқиғаларды түсіну.

Қазақстан тарихы

Бағалаудың өлшем шарттары:

1. Ежелгі дәуірден қазіргі кезеңге дейінгі тарихи оқиғалар хронологиясын біледі және мәнін түсінеді.
2. Қазақ халқының жалпытүрік қоғамдағы, көшпелі өркениет жүйесіндегі, Еуразия әлемі халықтарының тарихи-мәдени қауымдастығының дамуындағы рөлі мен орнын аша біледі.
3. Тәуелсіздік алғаннан кейінгі Қазақстан Республикасында болып жатқан саяси және қоғамдық өзгерістердің мәні мен бағытын түсінеді.
4. Тәуелсіз Қазақстанның жетістіктерін сипаттайды.

Оқыту нәтижесі: 2) Тарихи оқиғалардың себеп-салдар байланысын анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қазақстан тарихының толыққандылығы мен жүйелілігін көрсететін және сипаттайтын фактілерді, үдерістер мен құбылыстарды анықтайды.
2. Тарихи оқиғалардың арасында байланыс орнатады.

Кәсіптік модульдер

"1304012 – Электрондық есептеу машиналарының операторы" біліктілігі

КҚ 1. Еңбек заңнамасы мен электронды-есептеу машинасында жұмыс істеу кезіндегі техника қауіпсізігінің талаптарын ұстану және болашақ маманды болашақ кәсібімен таныстыру, сондай-ақ алғашқы кәсіптік білім беру

КМ 01. Кәсіптік қызметте еңбек заңнамасы мен техника қауіпсіздігін сақтау

Бұл модуль еңбек заңнамасын сақтау және жұмыстарды қауіпсіз жүргізу электронды - есептеуіш машинасында таныстыру, болашақ маманның келешек мамандығын алу және бастапқы кәсіптік білімді алу үшін қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: еңбек қорғау саласындағы заңнаманы; еңбекті және денсаулықты сақтау бойынша нормативтік құжаттарды; электронды-есептеу машинасында жүмыс жүргізу кезіндегі жалпы қауіпсіздік талаптарын;
практикалық тапсырмаларды шешу үшін бағдарламалық құралдарды ұолдану әдістемелерін;
бағдарламылық-аппараттық кешендерді икемдеуді және қалыпқа келтіруді меңгереді.
Білім алушылар модульді зерделеу кезінде:
қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету жөніндегі еңбек заңнамасы бойынша білімін қолданады;
таңдап алынған мамандықты бағдарлай алады;
өндірістің практикалық бағытын игереді.

Оқыту нәтижесі: 1) Болашақ жүмыстың объектілерімен, меңгерілетін мамандықтың ерекшелігін және еңбекті қорғаудың жалпы мәселелерін меңгеру.

Еңбекті қорғау
Оқу-таныстыру практикасы

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасының негіздерін ажыратады.
2. Қазақстандағы еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаманы оқиды.
3. Ұжымдық және еңбек шарттарын, шарт жасау және бұзу талаптары мен тәртібін сақтайды.
4. Қазақстан Республикасы Еңбек кодексіне сәйкес жұмыс уақыты мен демалыс уақытын бөледі.
5. Бағдарламаның мүмкіндіктерін талдайды.
6. Таңдап алынған мамандықты бағдарлай алу.
7. Өндірістің практикалық бағыты туралы түсінігі бар.

Оқыту нәтижесі: 2) Бағдарламалық-аппараттық кешендерді икемдеу және қалыпқа келтіру бойынша кәсіби аурулар туралы білімді меңгеру.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Бағдарламалық-аппараттық кешендер жұмыскерлері үшін тән кәсіптік аурулар туралы түсінігі бар.
2. Нұсқамалардың түрлерін ажырата біледі.
3. Электр қауіпсіздігінен қорғау түрлерін пайдаланады.
4. Бағдарламын құру үшін қолданылатын аппаратты құралдар мен компьютерлік персоналды басқару негіздері туралы түсінігі бар.
5. Бағдарламаларды әзірлеуде сауатты және техникалық жағынан негізделген дағдылар мен біліктілікті қолданады.
6. Бағдарламалық-аппараттық кешендерді икемдеу және қалыпқа келтіру бойынша кәсіби аурулар туралы білімді меңгерген.
7. Бағдарламалық-аппараттық кешендерді баптауды икемдейді және жүзеге асырады.
8. Стандартты мәтіндік редакторларды қолданады.
9. Алгоритм мен бағдарлама түсінігін меңгерген.

Оқыту нәтижесі: 3) Компьютермен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік ережелерінің сұрақтарын меңгерген және бағдарламалық құралдарды қолдана отырып, практикалық тапсырмаларды шешу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Ақпараттық қызмет көрсету кәсіпорындарындағы еңбек және техника қауіпсіздігіні сақтайды.
2. Ақпараттық қызмет көрсету кәсіпорындарындағы электр қауіпсіздігінің ережелерін ұстанады.
3. Жұмыс орындарын ұйымдастырады.
4. Еңбекке қолайды жағдайлар жасайды.
5. Қауіпсіздік техникасы және өрт қауіптілігін ұстанады.
6. Кәсіпорынның санитарлық-гигиеналық нормаларын ұстанады.
7. Мәтіндік редакторлармен жұмыс істейді.
8. Тапсырмаларға блок-схемаларды құрастырады.
9. Бағдарлау тіліндегі математикалық тапсырмаларды шешеді.

КҚ 2. Компьютердің бағдарламалық-аппараттық қамсыздандыруын жүмысқа дайындау, икемдеу және қызмет көрсету, сондай-ақ бағдарламалық қамсыздандыруды тестілеу

КМ 02. Жүмысқа дайындалу, икемдеу және компьютердің бағдарламалық-аппараттық қамсыздандыруына қызмет көрсету, сондай-ақ бағдарламалық қамсыздандыруды тестілеу

Бұл модуль икемдеуді және бағдарламалық қызмет көрсетеді, компьютерді аппараттық қамтамасыз ету және бағдарламалық қамтамасыз етуді тестілеу үшін қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: операциялық жүйенің, бағдарламалық құралдар мен драйверлердің перифериялық жабдықтарының негізгі құрамдастырын және икемдеу дағдыларын орнатды.
Ішкі қондырғыларының түрлері мен сипаттамасы және ақпарат тасығыштарын,
перифериялық жабдықтар мен қондырғылардың қызмет ету көрсеткіштерін орнатады және икемдейді,
компьютерлік техниканы пайдалану мен қызмет көрсету түрлерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар:
операциялық жүйенің және бағдарламалық қамтамасыз етудің негізгі құрамдастырын орнатады және икемдейді;
перифериялық жабдықтардың драйверлерін орнатады.

Оқыту нәтижесі: 1) Бағдарламалық қамсыздандырудың операциялық жүйесін орнату, икемдеу, оңтайландыруды орындау.

Компьютерлік техниканың бағдарламалық қамсыздандыруы мен операциялық жүйесі

Компьютерлік техниканы аппараттық қамтамасыз ету


Копьютерлік техниканы пайдалану және қызмет көрсету

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Бағдарламалық қамтамасыз етудің құрамы мен құрылымы және операциялық жүйелер туралы түсінігі бар.
2. Бағдарламалардың жіктелімін ажыратады: операциялық системалар, драйверлер.
3. Қызметтік бағдарламаларды, бұлттық құралдық бағдарламаларды пайдаланады.
4. Операциялық жүйелердің типтерін ажыратады.
5. Операциялық жүйелер қызметінің функциясы, құрамы, қағидаттары туралы түсінігі бар.
6. Операциялық жүйелерді құрудың ерекшеліктерін қолданады.
7. Бағдарламалық қамтамасыз етуді жаңғырту технологиясын қолданады.
8. Утилит бағдарламалардың мәнін түсінеді.
9. Файлдарды сығымдаудың тәсілдерін қолданады.
10. Компьютерлік вирустармен күресу әдістерімен жұмыс істейді.
11. Жүйелік бағдарламаларды және файлдар пакетін икемдейді.
12. Ішкі құрылғыларының сипаттамасын және қпарат тасығыштардың түрлерін пайдаланады.
13. Портарды ажыратады.
14. Ішкі және сыртқы құрылғыларын басқарады.
15. Қолдану мәні мен қызмет көрсету түрлерін түсінеді.
16. Пайдалану мерзімдерін бағдарлай алады.

Оқыту нәтижесі: 2) Операциялық жүйелерді орнату және икемдеу жүргізу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Операциялық жүйелерді құрудың ерекшеліктерін ажыратады.
2. Операциялық жүйе мен бағдарламалық қамсыздандыруды орнату мен икемдеуді жүргізеді.
3. Жабдықтардың драйверлерін орнатады.
4. Перифериялық қондырылардың драйверін орнатады.
5. Вирустар түрлерін таниды және вирусқа қарсы бағдарламаларды ажыратады.
6. Вирусқа қарсы бағдарламаларды орнатады және тестілеу жүргізеді.
7. Мұрағаттаушылар мен олардың ерекшеліктерінің түрлерін ажыратады.
8. Мұрағаттауды орындайды.
9. Жөндеу жқмыстарын пайдалану мерзімі мен түрлерін анықтайды.

Оқыту нәтижесі: 4) Операциялық жүйелерді желілік және жаһандық ортасын басқару.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қолданушы интерфейсінің түрлерін ажыратады.
2. Есептік жазбаларды басқарады, қолданушылардың жұмыс ортасының параметрлерін икемдейді.
3. Желілік параметрлерді икемдейді.
4. Операциялық жүйеге алдын ала қызмет көрсетуді орындайды.
5. Желінің тораптық ресурстарына қол жеткізуді құрады және басқарады.

КҚ 3. Мәтіндік құжаттарды, кестелерді, презентацияларды, деректер базасын, сандық суреттерді, мультимедиялық өңдеуді, графикалық редактордың аспаптарымен жұмыс істеуді құрастыру және өңдеу, офистік қосымшалар үшін бағдарламалық өнімді әзірлеу

КМ 03. Мәтіндік құжаттарды, кестелерді, презентацияларды, мазмұнның деректер қорын, цифрлық бейнедегі объектілерді, мультимедианы, графикалық редакторлардың құрал-саймандарын және офистік қосымшалар үшін бағдарламалық өнімдер әзірлеу және өңдеу

Бұл модуль мәтіндік құжаттар, кестелер, презентациялар, сандық суреттер, мультимедиа объектілері, мазмұнды деректер базасы, графикалық редакторлармен жұмыс істеу үшін және офистік қосымшалар үшін бағдарламалық өнімдерді әзірлеу үшін қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: қолданбалы бағдарламаның, графикалық редакторлардың, қосымшалардағы макро бағдарлаудың және мультимедиялық қосымшалар пакетін құруды және тағайындауды меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: қолданбалы бағдарламалар, графикалық редакторлар, мультимедиялық қосымшалар пакетімен жұмыстарды орындайды.

Оқыту нәтижесі: 1) Кеңселік қосымшадағы қолданбалы бағдарламалар мен бағдарлау негіздерін, графикалық редакторларды, мультимедиялық қосымшалар пакетін қолдану.

Қолданбалы бағдарлама пакеттері
Кеңселік қосымшалардағы бағдарламалау
Компьютерлік графика
Өндірістік оқыту

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Мәтіндік редакторлардың түрлерін, баспа жүйелерін, математикалық және техникалық мәтіндердің редакторларын, электрондық кестелерді, деректер базаларын қолданады.
2. Құжаттарды дайындау технологиясын меңгерген.
3. Мәтіндік және машиналық аударманы тану жүйесін ажыратады.
4. Қолданбалы бағдарламалардың пакетін икемдейді.
5. Объектілі – бағытталған талдау, жобалау негіздерін қолданады.
6. Коипьютерлік графиканың және оны қолдану тәсілдерінің түрлерін ажыратады.
7. Графикалық ақпараттарды сығымдау тәсілдерін қолданады.
8. Графикалық суреттерді өңдеудің нысаны мен процедураларын таңдайды.
9. Графикалық файлдарды смақтау, ұсыну форматын таңдайды.

Оқыту нәтижесі: 2) Қолданбалы бағдарламалар, офистік кеңселерге арналған бағдарламалық өнімді әзірлеу, графикалық редакторлардың, мультимедиялық қосымшалардың пакетімен жұмыс істеуді жүзеге асыру.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Түрлі қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етудің, оның ішінде мәтіннің, кестенің, презентацияның көмегімен түрлі құжат түрлерін құрады.
2. Деркетер базасын қолдану жүйесін қолдана отырып деректер базасына қолдау көрсете отырып, басқаруды және жұмысты жүзеге асырады.
3. Құжаттарды сканерлеуді, өңдеуді және тануды орындайды.
4. Сандық графикалық объектілерді құрады.
5. Қосымшаның функционалдық мүмкіндіктерін кеңейтетін макростарды құрады.
6. Өзге де қосымшаларды басқару.
7. Түрлі типтегі графикалық файлдарды құру және өңдеуге арналған графикалық пакеттерді қолданады.
8. Мультимедиалық қосымшалармен жұмыс істейді.

Оқыту нәтижесі: 3) Ақпараттың барлық түрлеріне түзету енгізуді және қолданбалы бағдарламалар пакеті ортасында бағдарлауды орындау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қоса салынған мәтіндерді тазалайтын құжаттарды құрады.
2. Кез келген күрделі кестелерді құрады және түзету енгізеді.
3. Қарапайым графикалық суреттерді құрады және ішкі графикалық суреттерді қоюды жүзеге асырады.
4. Түрлі саладағы анимация әсерлерінің көмегімен презентациялар құрады.
5. Кестелерді құрастырады және түзету енгізеді.
6. Кіріктірілген функцияларды қолдана отырып математикалық есептеулерді орындайды.
7. Диаграмманы қолдана отрып тапсырмаларды шешеді.
8. Деркетер базасын қолдану жүйесін қолданады.
9. Деркетер базасын қолдану жүйесін кестелерімен жұмыс істейді.
10. Көркем әдебиет немесе іскерік рәсмдеудің түрлі құралдарын пайдалана отырып суреттерге түзету енгізеді.
11. Бірнеше қосымшадағы деректерді бір құжатқа біріктіреді.
12. Қосымшаларды бірлесе қолдана отырып, Web прақшаларды құрады.
13. Үш еселенген суреттерді құрады.
14. Мультимедия технологияларын меңгерген.
15. Алған білімін бекіту үшін графикалық редакторлармен практикалық тапсырмаларды орындайды.

КҚ 4. Ерекшеліктің графикалық тілін қолдана отырып, жобалық және техникалық құжаттаманың құрамдастарын әзірлей отырып, орта деңгейдегі бағдарламалау дағдыларын қолдану

КМ 04. Орта деңгейдегі бағдарлауды орындау

Бұл модуль қосымшаларды бағдарлау дағдыларын дамытады, қолданбалы тапсырмаларды шешуде бағдарламалық прототиптерді құрады, ерекшеліктердің графикалық тілін пайдалана отырып жобалау және техникалық құжаттаманың компоненттерін, дағдыларын тестілеу үшін қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: алгоритмдеу және бағдарламалау негіздерін;
объектілі – бағытталған бағдарлау негіздерін;
жаңа технологияларды оқуға негізделген бағдарламалық қамсыздандыру қазіргі заманғы әдістері мен құралдарын;
бағдарламалық қамсыздандыруды түрлендіру және аттестаттау негіздерін; бағдарламалық қамсыздандыруды кейінгі қалдыру және қолмен тестілеу амалдарын меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар:
ақпараттық жүйелерді әзірлеу кезінде бағдарламалау және объектілі – бағытталған бағдарламалау әдістерін қолданады;
тапсырманы шешу процесінде алогритімдерді жобалау кезінде деректердің құрылымын анықтайды;
өте қарапайым тапсырмалардың кезеңділігінде күрделі тапсырмалардың шешімдерін дамытады;
түсініктер болады:
Бағдарламалық қамсыздандыру инженерлікті жобалайды, бағдарламалық инженерия саласындағы негізгі бағыттардың жүйелік жайғасымы туралы;
Бағдарламалық қамсыздандыру дайындаудағы құралдарды және өндірістік технологияларды дамытудың қазіргі жағдайы туралы
дайындалатын бағдарламалық қамтамасыз етудің дұрыс жұмыс істеуін бақылау үшін автоматты және қол мәтіндерін құруды орындайды.

Оқыту нәтижесі: 1) Алгоритімдеу, объектілі – бағытталған бағдарламалау және бағдарламалық қамсыздандыруды әзірлеу кезеңдері, теориялық негіздер верификация (тексеру), модульдік тестілеу, интеграциялық тестілеу және жөндеу негідерін қолдану

Алгоритімдеу және бағдарламалау
Объектілі – бағытталған бағдарлау
Бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеудің технологиясын жобалау
Өндірістік оқыту

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Алгоритімдерді құру, деректер типтері, базалық конструкциялардың қасиеттері мен үғымдары туралы түсінігі бар.
2. Бағдарламалау тілінде алгоритімдерді дамыту.
3. Объектілі – бағытталған бағдарлау қағидаттарының негіздері туралы түсінігі бар.
4. Бағдарламаны құру үшін компоненттерді, кластарды мен объектілерді басқарады.
5. Түрлі платформалардың, тілдік конструкциялардың, тәсілдерінің негізгі құрамдастары туралы түсінігі бар.
6. Деректер базасымен жұмыс істеу негіздерін меңгерген.
7. Конструкциялау технологиясының базалық үғымдары туралы түсінігі бар.
8. Түрлі тілдердегі құрылымдық конструкцияларды қолданады.
9. Қолданбалы тапсырманың тиісті құрылымдарының, типтік деректерін құрады.
10. Бағдарламалық қамсыздандыру өміршендік кезеңін талдау және жобалу кезеңінде жобалық құжаттамының мазмұнын анықтайды.
11. Диаграмма ерекшелігіндегі ерекшеліктерді ажыратады.
12. Объектілі – бағытталған талдау жүргізеді.
13. Ақпараттық жүйелерді жүйелі, жүктемелі және шекті тестілеу ерекшеліктерін ажыратады; бағдарламалық өнімді тестілеу деңгейінің моделін бағалайды.
14. Бағдарламалық қамсыздандыру қолмен және автоматтатты түрде тестілеудің түрлі әдістері туралы, қарапайым және ірі ақпараттық жүйелерге арналған тестілердің тіиімді жинақтарын әзірлеу туралы түсінігі бар.

Оқыту нәтижесі: 2) Бағдарламалық қамсыздандыру өміршеңдік кезеңін жобалау амалдарын, сондай-ақ тестілеу әдістерін пайдалануды қолдану.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Әзірлеудің түрлі құралдарын қолданады.
2. Графикалық интерфеймпен парақшаға арналған қосымшаларды құрастырады.
3. Трансляциялау мен бағдарламаны кейінгі қалдыруды жүргізеді.
4. Тапсырмаларды шешу кезінде деректерді басқарады;
5. Бағдарламаларды әзірлейді және рәсімдейді.
6. Объектілерді құрады және олармен жұмыс істейді, конструкторлар мен деструкторларды қолданады.
7. Деректерді консольдік кіргізу-шығару бағдарламасының құрастырады.
8. Деректер базасын құрады.
9. Объектілі – бағытталған бағдарлауды құру кезінде клиент-сервер технологиясын қолданады.
10. Бағдарламаны әзірлеудің кезеңдерін қолданады.
11. Құжаттардың құрылымын ажыратады.
12. Стандарттарды ескере отырып, бағдарламалық құжаттарды рәсімдейді.
13. Объектілі – бағытталған жобалау үшін графикалық нотацияны қолданады.
14. Бағдарламалық өнімдерді сынау және тестілеу мәселесі бойынша нормативтік, әдістемелік мәселелерді қолданады.
15. Бағдарламалық қамсыздандырудың қазіргі заманғы әдістері мен тестілеу әдіснамасын қолданады.
16. Бағдарламалық құралдарды инсталяциялайды, тестілейді, сынайды және қолданады.
17. Тестілеуге арналған бағдарламының басқарушы графаларын құрастырады.
18. Математикалық модельдері қолдана отырып бағдарламалық өнімнің тестілеу күрделігін бағалайды.


Оқыту нәтижесі: 3) Бағдарламаны әзірлудің кезеңдерін пайдалана отырып ақпаратты, деректер базасын өңдеудің автоматтандырылған жүйесін әзірлеу, сондай-ақ бағдарламалық қамтамасыз етуге тестілеу жүргізу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Динамикалық құрылымдарды қолданады.
2. Жазба типіндегі динамикалық құрылымдармен жұмыс істейді.
3. Деректер базасымен жұмыс істеуге арналған бағдарламаларды құрастырады.
4. Деректер базасымен жұмыс істейді.
5. Қолданбалы тапсырманың тиісті құрылымдарының, типтік деректерін құрады.
6. Циклдерді аяқтаудың күрделі логистикалық шарттарын жазады.
7. Мирасқа алу, полиморфизм және инкапсуляцияны қолдана отырып бағдарламаларды әзірлейді.
8. Түрлі технологияларды және қосалқы құрамдастарды (кітапхана) қолдана отырып, бағдарламаларды әзірлейді.
9. Жүйелік жобалудың бизнес-процестерін модельдейді және ұйымдастырушылық құрылымды көрсетеді.
10. Бағдарламалық қамтамасыз етуді тестілеу техникасының талаптарын қолданады.
11. Бағдарламалау, объектілі – бағдарлы бағдарламалау және бағдарламалық қамтамасыз етуді тестілеу бойынша практикалық жұмыстарды қолданады.
КҚ 5. Web технологияны қолдана отырып, web парақшаны құру

КМ 05. Web технологияны қолдана отырып, web парақшаны құру

Бұл модуль каскадты кестелер мен CSS стильдерін пайдалана отырып, гипертекстік белгілер тілінде web парақшаларын құру үшін қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: HTML тілінің және XML кеңейтілген тілінің негіздерін;
CSS негізгі түсініктерін, қасиеттерін және мәнін;
web-дизайн мен бағдарламалау негіздерін;
сайтты жобалау және жобалау технологиясының негіздерін;
түрлі бағдарламалық құралдармен сайтты бағдарлау негіздерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: CSS стилінің каскадты кестесін қолдана отырып веб-парақтың шаблондарын құру бойынша жұмыстарды орындайды;
сайттарды жобалау және Web-бағдарламалау технологияларын және оларды практикада қолдана отырып, Web-сайтты әзірлейді.

Оқыту нәтижесі: 1) HTML гипертекстті белгілеу тілін, CSS стильдердің каскадты кестелері және Web-бағдарламалау және интернет технологиялар негіздерін қолдану.

Web бағдарламалау және Интернет технологиялар
Өндірістік оқыту (Web бағдарламалау және Интернет технологиялар)

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Таратылған ақпараттарды өңдеуді жүйзеге асырудың ұйымдастырылған қағидаттары мен механизімдерін қолданады.
2. Желілік қызметтің функцияларын икемдейді.
3. Ақпратты жүйедегі сервердің функциялары, клиент, деректер туралы түсінігі бар.
4. Интернет желісіндегі қызмет пен хаттамаларды қолданады және Интернет желісіндегі қауіпсіздік негіздерін сақтайды.
5. Ақпараттық жүйелердегі деректерді ұсыну тәсілдерін анықтайды.
6. Интернеттің қолданбалы хаттамасының жұмысын икемдейді.
7. Сайтты жобалайды және композицияның жекеле элементерінің үйлескен бірлестігі негізінде веб-парақшаларды құрады.
8. Жұмыста қазіргі заманғы web-технологияларды қолданады.
9. HTML гипермәтінің өлшеу тілін және CSS стильдерінің каскадты кестелерін қолданады.
10. Мәтіндік деректермен, кестелермен, графикалармен жұмыс істеу ережелерін ұстанады.
11. Кез келген редактордағы гипер мәтіндік құжаттарды құрайды.
12. "Клиент-сервер" технологиясының жұмыс істеу қағидаттары мен Web-серверді икемдеуді біледі.
13. Гипермәтіндік парақшаларды түптеудің қағидаттарын ұстанады.
14. HTML() және CSS() қолдана отырып, орташа күрделіктегі Web-парақшаны түптеуді орындайды.
15. XML гипермәтіндік өлшемнің кеңейтілген тілін қолданады.
16. JavaScript сценарийінің тілін және JavaScript-те бағдарламалау әдістерін қолданады.

Оқыту нәтижесі: 2) CSS стилінің каскадты кестесін қолдана отырып, web – парақшаны құру және сайттарды жобалау технологиясын қолдана отырып, Web-сайтты әзірлеу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Веб-парақшаның шаблонын құру үшін жұмыстарды орындайды.
2. Мазмұнды шаблондарды толтырады
3. Парақтарды құрылымдау үшін HTML және XML тілдерінің негізгі тегтерін қолданады.
4. Мәтінді логикалық және физикалық тазалаудың тегтерін қолданады.
5. XHTML-да кез келген кестелерді құрады.
6. Динамикалық кестелерді құрады.
7. Құжатқа суреттерді, сілтемелерді, мультимедиялық объектілерді енгізеді.
8. Фреймдік құрылымдар мен элементтер нысанын құрады.
9. Сайтқа стильдік кестелерді енгізу тәсілдерін, CSS() қасиеттерімен жұмыс ісстеуде CSS()-дің негізгі блоктары мен қосалқы сервистерді қолданады.
10. Стильдердің каскадты кестесінің ережесін қолданады.
11. Стильдік файлдарды құрады.
12. Веб-параққа CSS енгізеді.
13. HTML-құжаттарын құруға арналған түрлі құралдарды қолданады.
14. Түрлі платформалар үшін XML - схемаларын құрайды
15. XML-ді корпоративтік бизнес-моделдермен кіріктіреді.
16. XML деректерін HTML элементтерімен байланыстырады.
17. Бағдарламалаудың прототиптік-бағытталған тілдерін қолданады.
18. HTML құжатында документы JavaScript сценарийтін құрастырады.

Оқыту нәтижесі: 3) РНР бағдарламалау негіздерін пайдалану.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. PHP және MySQL бағдарламалау негіздерін пайдаланады.
2. Web контент басқару жүйесін қолданады.
3. РНР жұмысы үшін қажетті бағдарламалық қамсыздандыруды орнатуды және икемдеуді жүргізеді.
4. My SQL инсталляциялау кезеңдерін орындайды.
5. SQL нұсқаулықтарын; РНР көмегімен Web-тен MySQL деректер базасына қол жеткізу функциясын біледі.
6. MySQL серверін орнатады және іске қосады.
7. MySQL серверімен қарым-қатынасты жүзеге асырады.
8. РНР бағдарлаудың негізгі тәсілдерін қолданады.
9. Php, ini, httpd, conf файлдарында икемдеу сессиясын орындайды.
10. Әзірленген сайтты хостингке ауыстыру процедурасын жүзеге асырады.
11. Оңтайлы жүйеге арналған веб-жүйенің конфигурациясымен жұмыс істейді.
12. Коммерциялық жоспардағы жүйелер модульдерімен жұмыс сітеу әдістерін қолданады.
13. LDAP серверінің көмегімен қолданушыларды импорттау әдісін қолданады.
14. Рұқсат етілмеген қол жеткізілген сайттарды аспаптармен қорғай отырып жұмыс істейді.
15. Жоғарғы жүктеме кезінде сайттың өміршеңдігін қамтамасыз ету аспаптарымен жұмыс істейді.
16. Сайтта болуды бақылайтын және іздеуді оңтайландыру аспаптарымен жұмыс істейді.
17. Түрлі CMS мысалдарында контентті басқару жүйесінің шаблонын құрайды.
18. Бизнес сайт модульдерінің жұмыс істеу алгоритімін ұстанады: тауарлар мен қызметтер себеті, тапсырысты рәсімдеу процедурасы, сатып алушының дербес бөлімі, әкімшілік бөлім.
19. изнес модульдердің жұмысын икемдейді.
20. Домендік атау, хостинг туралы түсінігі бар және зостинг алаңға таңдау жүргізеді.
21. FTP – клиентті қолданады.
22. Сайттық жұмыс істеу қабілетін тестілейді.
23. "Web-бағдарламалау және Интернет технологиялар" оқу пәнін оқу кезінде алған практикалық білімін бекіту және білімін тереңдетуді жүргізеді.

КҚ 6. Электронды-есептеу машинасының операторының практикалық жұмыстарын орындау

КМ 06. Электронды-есептеу машинасының операторының практикалық жұмыстарын орындау

Бұл модуль электрондық есептеуіш машинаның операторының кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру үшін қажет жұмыс нәтижелілігін, дағдылар мен білімдерді сипаттайды
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар:
операциялық жүйенің, бағдарламалық құралдар мен драйверлердің перифериялық жабдықтарының орнату қағидаттарын;
Деректер базасының ішкі қондырғыларының түрлері мен сипаттамасы және ақпарат тасығыштарын;
перифериялық жабдықтар мен қондырғылардың қызмет ету көрсеткіштерін орнату және икемдеуші;
компьютерлік техниканы пайдалану мен қызмет көрсету түрлерін;
қолданбалы бағдарлама пакетінің құрылым мен мәнін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар
бағдарламалық және аппараттық қамсыздандырумен, сондай-ақ қолданбалы бағдарламалар пакетімен жұмыс істейді.

Оқыту нәтижесі: 1) Операциялық жүйені, бағдарламалық қамтамасыз етуді орнату, икемдеу, оңтайландыру бойынша практикалық жұмыстарды орындайды.

"Электронды-есептеу машинасының операторы" жұмыс біліктігін алуға арналған кәсіптік практика

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Инсталляцияны, икемдеуді жүргізеді және бағдарламалық қамсыздандыруды сүйемелдейді.
2. Бағдарламалық қамтамасыз етуді жаңарту және техникалық қолдау бойынша регламенті орындайды.
3. Операциялық жүйе мен бағдарламалық қамсыздандыруды орнату мен икемдеу жүргізу.
4. Деректер базасының ішкі және сыртқы құрылғыларын басқарады.
5. Перифериялық қондырылардың драйверін орнатады.
6. Мұрағаттауды орнатады және жүргізеді.
7. Вирусқа қарсы бағдарламаларды орнатады және тестілеу жүргізеді.
8. Есептік жазбаларды басқарады, қолданушылардың жұмыс ортасының параметрлерін икемдейді.
9. Желілік параметрлерді икемдейді.
10. Операциялық жүйеге алдын ала қызмет көрсетуді жүргізеді.
11. Қолданбалы бағдарламалырдың пакеттерін икемдейді.

Оқыту нәтижесі: 2) Қолданбалы бағдарламалар пакетімен практикалық жұмыстарды орындау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Жұмыс нәтижелері бойынша мәтіндік құжаттарды құру, редакциялау, форматтау, есеп құжаттамасын қалыптастыру үшін мәтіндік редакторды қолданады.
2. Презентациялар құрады.
3. Құжаттарды рәсімдеу кезінде стандарттарды қолданады.
4. Есептерді жүргізу және нәтижелерді ұсыну үшін кестелік процессорды қолданады.
5. Құжаттарды сканерлеуді, өңдеуді және тануды жүргізеді.
6. Сандық графикалық объектілерді құрады.
7. Мультимедиалық қосымшалармен жұмыс істейді.

Кәсіптік модульдер

"1304043– Техник-бағдарламашы" біліктілігі

КҚ 7. Жоғарғы деңгейдегі бағдарлау тілін қолдану, бұлттық және мобильдік қосымшаларды құру, экономиканың нарықтық механизмінің қағидаттарын түсіну және математикалық модельдеу әдісін қолдану

КМ 7. Жоғарғы деңгейдегі бағдарлау тілдерін қолдану

Бұл модуль жоғары деңгейлі бағдарламалау тілдерді меңгеру дағдыларын дамытады, бұлтты және мобильді технологияларды, экономика механизмнің нарықтық принциптерін және математикалық модельдеу әдістерін қолдану үшін қажет жұмыс нәтижелілігін, дағдылар мен білімдерді сипаттайды;
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар:
жоғарғы деңгейдегі бағдарлау тілінің негіздерін;
бұлтты және мобильді технологиялардың құрамы мен құрылымын, бұлтты және мобильді бағдарламалық қосымшаларды жасау әдістері мен құралдардын, жобалау әдістемесін, бағдарламалық қосымшаларды әзірлеуді және сүйемелдейді;
экономикалық теорияны; экономикалық жүйелердің жалпы негізін; экономиканың өзекті мәселелерін; "Жасыл экономика"-ның негізгі міндеттерін;
модельдеу негіздерін;
желілік жоспарлау және басқару модельдерін;
көпшілікке қызмет көрсету жүйелерін модельдеуді меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: бағдарлауды орындауы, деректердің жоғарғы деңгейдегі құрылымын қолдану
бағдарламалаудың тілдік құралдары мен негізгі қағидаттарын, сондай-ақ ақпаратты
қазіргі заманғы өңдеудің базалық қағидаттарын;
бағдарламалық жүйеге қойылатын талаптарды қалыптасырады, бағдарламалық қосымшаларды әзірлейді, кодтарды тестілейді, бұлттық және мобильдік бағдарламалық қосымшалардың сапасын басқарады;
бұлтты және мобильді бағдарламалық қосымшаларды құрады, әзірлеу процестерін басқарудың тиімді тәсілдері мен амалдарын меңгереді;
негізгі экономикалық мәселелерді, экономика теориясы мен бизнес негіздерінің тұжырымдық ережелерін түсінеді; елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының басым бағыттарын түсінеді;
математикалық модельдеу әдістерін және тақырыптық қолданбалы тапсырмаларды шешу үшін дайын математикалық модельдеуді қолданады.

Оқыту нәтижесі: 1) Жоғарғы деңгейдегі бағдарламалау тілінің ерекшеліктерін, бұлтты сепетеулер мен мобильді технологиялардың негізгі қағидаттарын, бұлтты жүйелерге арналған қосымшаларды әзірлеудің қағидаттарымен әдістерін, экономикалық сұрақтар мен бизнес негіздерін, модельдеу негіздерін сипаттау.

Жоғарғы деңгейдегі тілде бағдарламалау
Бұлтты есептеулер мен мобильдік қосымшалар
Өндірістік және экономикалық үрдістерді модельдеу
Кәсіпорын экономикасы және өндірісті басқару.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Жоғарғы деңгейдегі негізгі тіл элементтері туралы түсінігі бар.
2. Құрылымдық және модульдік бағдарламалаудың негізгі тәсілдерін қолданады.
3. Бағдарламалау тілдерін жобалау негіздерін біледі.
4. Бұлтты технологиялардың негізгі ұғымдары мен терминологиясын, бұлтты технологиялардың қолдану аясын, бизнес-қызметте қолданлатын бұлтты есептеулердің тұжырымдамасын қолданады.
5. ұлтты есептеулердің негізгі қағидаттарын, түрлі платформаларды қолдана отырып, бұлтты жүйелердегі қосымшаларды әзірлеудің қағидаттары мен әдістерін қолданады.
6. Бұлтты есептеулердің инфрақұрылымы туралы түсінігі бар.
7. Бұлтты инфрақұрылым мәтініндегі қауіпсіздік, масштабтау, өрістету, резервтік көшірмелеу мәселесін меңгерген.
8. Нарық экономикасы принциптерін талдайды.
9. Өндірістің негізгі экономикасы және тұтыну туралы түсінігі бар.
10. Мемлекеттің салықтың саясатын түсінеді.
11. Инфляция көздері мен оның салдарларын біледі.
12. Модельдер және модельдеу, жүйелер, жүйенің құрылымдық сұлбасы ұғымдары туралы түсінігі бар.
13. Мобильдік платформалар мен олардың құрылымындағы негізгі мұрағаттық құрамдастарды біледі.
14. Мобильдік қосымшалардың пайдаланушы интерфейсінің негізгі элементтері туралы түсінігі бар.
15. Әзірлеудің қазіргі заманғы негізгі элементтрін басқарудағы кейінгі қалдыру әдістерін түсінеді.
16. Модельдерді жіктеуді қолданады.

Оқыту нәтижесі: 2) Алға қойылған міндеттерді шешу үшін бағдарламалау мен аспаптау тілін, платформасын, қағидаттарымен әдістерін анықтау
бұлтты жүйелер мен мобильді технологияларға арналған қосымшаларды әзірлеу, меншіктің түрлері мен нысандары, жоспарлардың түрлері, кәсіпорынның негізгі экономикалық көрсеткіштері, желілік эоспарлау мен басқарудың модельдері.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Жоғарғы деңгейдегі тілдің синтаксисі мен семантикасын қолданады.
2. Алға қойылған міндетті шешу үшін платформаны, бағдарлау тілін және аспаптарды таңдайды.
3. Жоғарғы деңгейдегі бағдарламалау тілінде бағдарлайды.
4. Бұлтты бағдарлау тәсілдерін қолданады.
5. Бұлтты есептеулер экономикасымен байланысты ұзақ мерзімді перспективалардың тиімділігін бағалау, есептеулерді жүргізу.
6. Кроссплатформалық мобильді қосымшаларды жобалайды және әзірлейді.
7. Мобильді қондырғыларға арналған бағдарламалар мен қосымшаларды тиімді тестілеуді жүргізеді және бағдарламалайды.
8. Жоспарлаудың негізгі кезеңдері мен мазмұнын ұстанады.
9. Математикалық әдістерді қолдана отырып, қажетті экономикалық есептерді жүргізеді.
10. Кәсіпорынның негізгі экономикалық көрсеткіштерін анықтайды.
11. Талдау жүргізеді және желелік графиканы оңтайландырады.
12. Баланстық модельдерді қолданады.
13. Сызықтық бағдарлау мен оларды шешу әдістерінің тапсырмаларын шешеді.
14. Графикалық интерпретацияны қолданады.

Оқыту нәтижесі: 3) Жоғарғы деңгейдегі бағдарламалау тілінде бағдарлау, бұлтты сервистерді қолдану және мобильді қосымшаларды дайындау

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Бағдарламалау ортасындағы жұмыс дағдыларын меңгерген
2. Жоғарғы деңгейдегі процедуралық-бағдарлы тілде жазылған бағдарламаны әзірлеуді, кейінге шегеруді және тестілеуді орындайды.
3. Жоғарғы деңгейдегі бағдарламалау тілінде жазылған бағдарламаның шығыс және орындалатын бағдарлама кодын зерттейді.
4. Жоғарғы деңгейдің бағдарламалау тілінде жазылған бағдарламаны кейінгі қалдыруды және тестілеуді жүргізеді.
5. Бағдарлама кодының төменгі тілінде және бағдарлама кодының жоғарғы тілінде жазылған бағдарламалар кодын қою дағдыларын меңгерген.
6. Бұлтты жүйелердің бағдарламалық қамсыздандыруын әзірлейді.
7. Бұлтта жайылатын қосымшаларды сүйемелдеу және әзірлеу туралы жүйелік әкімшіліктендірудің дағдыларын меңгерген.
8. Алгоритімдерді жүзеге асыру және шығыс кодын түрлі мақсаттағы платформаларда құрастырады.
9. Әзірлеудің түрлі құралдарын қолданады.
10. Әлемдік экономиканы дамытудың үрдістері туралы түсінігі бар.
11. Мемлекеттің "жасыл" экономикаға өтуінің негізгі міндеттерін шешеді.
12. Жалпы ішкі өнім мен жалпы ұлттық өнімді есептеудің орындау.
13. Кәсіпкерліктің мақсаттарын, даму факторлары мен шарттарын ажыратады.
14. Бизнес-жоспарларды құру.
15. Тақырыптық қолданбалы тапсырмаларды шешу үшін дайын математикалық модельдеуді қолданады.
16. Қарапайым математикалық модельдерді әзірлейді және олардың нақтылығы мен барабарлығын бағалайды.

КҚ 8. Ақпараттық қауіпсіздік бойынша шараларды қамтамасыз ету, сондай-ақ желілік есептеу тораптары мен Internet-ті қолдану және икемдеу

КМ 08. Ақпараттық қауіпсіздік бойынша шараларды қамтамасыз ету, тораптық есептеу желісі мен Internet-ті пайдалану және икемдеу

Бұл модуль ақпараттардың ақпараттық қауіпсіздігін және желілік есептеу желісі мен Internet-і құру үшін қажет жұмыс нәтижелілігін, дағдылар мен білімдерді сипаттайды;
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: ақпараттық қауіпсіздік саласындағы адыңғы қатардағы әдістер мен стандарттарды, желілік есептеу желісін жобалаудың негізгі әдістерін және Интернеттің жаһандық желісімен жұмыс істеудің негіздерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: ақпараттық қауіпсіздік үшін осал нүктелер мен қауіптерді көрсете және анықтай отырып, жүйелі түрде ақпараттық ортаны сканерлеуі; ақаулықтар жағдайын тіркеу және ұйымның иерархиялық құрылымы аясында құзыретті қызметкерлерге тиісті сұрауларды жолдауы;
ақпаратты қорғау әдістерін меңгеруі;
негізгі топологияны қолдана отырып, жобалау және құруы; Интернет желісінде жұмыс істеуге арналған түрлі операциялық жүйелер базасындағы жұмыс станциясын икемдейді.

Оқыту нәтижесі: 1) Ақпараттық қауіпсіздік, жобалау негіздері және желілік есептеу желісін құру негіздерін қолдану.

Ақпаратты қорғау әдістері
Компьютерлік желілер және желілік әкімшілеу
Өндірістік оқыту

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Ақпараттық қауіпсіздіктің негіздері туралы түсінігі бар.
2. Ақпараттық өауіпсіздік тәуекелдерін талдайды.
3. Ақпараттық өауіпсіздік қатерлерінің технологиялық талдауын меңгерген.
4. Ақпараттық қауіпсіздікті басқарады.
5. Желілік есептеу желісін жобалау және құру әдістерін қолданады.
6. Желі топологиясның ажыратады.
7. Базалық аппараттық қамтамасыз ету және деректерді ұсынудың түрлі құралдарының мүмкіндіктері туралы түсінігі бар.
8. Желілік есептеу желісінің деректерін ұсынудың базалық хаттамасын қолданады.
9. Желілік және жаһандық компьютерлік желілерді жұмыс істеу үшін операциялық жүйелерді икемдейді.
10. Компьютерлік желілердегі адрестеуді икемдейді.
11. Операциялық жүйелердің басшылық етуімен желілік тораптарды әкімшіліктендіреді.

Оқыту нәтижесі: 2) Қауіпсіздіктің бұзылуын, жобалауды жағдайларын сипаттау және негізгі технологияларды қолдана отырып, желілік есептеу желісін құру.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Архитектуралық ақпараттық қауіпсіздікті қолданады.
2. Қауіптердің модельдерін жобалайды.
3. Ақпараттық қауіпсіздік құралдарын меңгерген.
4. Желіні кіші желілерге бөледі.
5. Желі топологиясның құрылымын құрады.
6. Жүйелерде жұмыс істеу үшін қажетті бағдарламалық қамсыздандыруды орнатады және икемдейді.
7. Виртуализация технологиясын қолданады.
8. Желіні виртуальды модельдеуді жүргізеді.
9. Операциялық жүйені қашықтықтан әкімшіліктендіру тәсілдерін қолданады.

Оқыту нәтижесі: 3) Желінің ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Ақпаратты қорғау әдістерін қолданады.
2. Ақпараттық ортаны сканерлеуден өткізеді.
3. Ақпараттық қауіпсіздік үшін осал нүктелер мен қауіптерді көрсетеді және анықтайды.
4. Ақаулықтар жағдайын тіркейді және құзыретті қызметкерлерге тиісті сұрауларды жолдау.
5. Ақпаратты қорғау әдістерін меңгерген.
6. Стандартты бағдарламалық – аппараттық және ақпаратты қорғаудың техникалық құралдарын қолданады.
7. Жұмыс станцияларына ip-адресстерді автоматты түрде тағайындау үшін статикалық адресті, қызметтік домендік атауларды, параметрлерін қолданады.
8. Домендерді құрастырады.
9. ACTIVE DIRECTORY қызметтік катологты басқару.
10. Пайдаланушылар мен топтардың есепті жазбаларын басқарады.
11. "Компьютерлік желілер және желілік әкімшілік ету" оқу пәнін оқу кезінде алған практикалық білімін бекіту және білімін тереңдетуді жүргізу.

КҚ 9. Техник-бағдарламашының практикалық жұмыстарын орындау

КМ 9. Техник-бағдарламашының практикалық жұмыстарын орындау

Бұл модуль техник-бағдарламашы өндірісінде практикалық жұмыстарды орындау үшін қажет жұмыс нәтижелілігін, дағдылар мен білімдерді сипаттайды
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар:
кәсіпорынның мәні мен желілік құрылымын;
қауіпсіздік техникасы және кәсіпорындағы ғылыми еңбекті ұйымдастыруды;
есептеу жұмыстарын және ақпаратты өңдеуді ұйымдастыруды;
бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеудің технологиялық процестерін;
бағдарламалық қамтамасыз етеді саласындағы нормативтік құжаттарды, стандарттарды меңгереді.
Білім алушылар модульді зерделеу кезінде:
теориялық білімдерін жетілдіреді;
білімдерін және дағдыларын тәжірибеде қолданады;
кәсіби біліктілікті меңгереді; пәндерді зерделеу кезінде алынған білімдер бекітеді, кеңейтуі және жүйелеуі: Объектілі – бағдарланған бағдарламалау, бағдарламалық қамтамасыз етуді өңдеу технологиясын жобалау негіздерін;
Web-бағдарламалауды және Интернет технологияларды, Жоғары деңгейдегі тілде бағдарлауды, бұлтты есептеулер мен мобильді қосымшаларды білуі
нақты жұмыс процесінде бағдар ұстай білуі және таңдап алынған мамандықтың теорияда көрінбейтін су астында жатқан тастарын көре біледі;
кәсіптік қоғамдастықпен тікелей қатынасқа түсінеді;
жұмысты іздеу және жұмыс берушімен қарым-қатынасқа түседі, дағдыларын алады;
тәжірибелі маман-тәлімгерден өзара қарым-қатынас тәрірибесін меңгереді;
мамандықта бағдар ұстай білуі және одан әрі өсудің бағыттарын анықтайды;
нарықты "зерделеп" көруі және ненің қажет екендігін, және неге үйрену керектігін түсінеді;
мансапты бастау үшін лайықты болатын жұмыс орнын іздестіреді;
оқуды аяқтағаннан кейін жұмысқа тұру кезінде жас мамандарға қажет болатын бастапқы тәжірибені алуы және еңбек кітапшасына бірінші жазбаны жазады;
алғашқы жетістікке қол жеткізуі және блашақ жұмыс берушінің алдында таңдап алынған мамандықтың ерекшеліктерін көрсетеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Бағдарламалық қамсыздандыруды әзірлеу кезінде бағдарлау мен сапасының стандарттары негіздерін қолдану.

Техник – бағдарламашының кәсіптік практикасы

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеудің негізгі кезеңдерін қолданады.
2. Құрылымдық және объектілі-бағдарланған бағдарламалау технологиясының негізгі қағидаттарын басшылыққа алады.
3. Бағдарламалық өнімдерді мінетеді және тестілейді.
4. Техникалық құжаттамаларды әзірлеу әдістері мен құралдарын қолданады.
5. Деректер базасы, білім базасы теориясының негізгі ережелерін қолданады.
6. Деректердің логистикалық және физикалық модельдерінің тұжырымдамасын құрастырады.
7. Деректер базасы схемасын дайындаудың қазіргі заманғы аспаптық құралдарын меңгерген.
8. Қазіргі заманғы деркетер базасын қолдану жүйесін деркетер базасының схемасын сипаттау әдістерін қолданады.
9. Деркетер базасын қолдану жүйесін деректер құрылымын конструкциялайды, ұсыныстарды, кестелерді, индекстерді және кластерлерді ұйымдастырудағы жалпы тәсілдеме.
10. Бүтін деректерді ұйымдастыру; деректерге және артықшылықтарды басқару деректеріне қол жеткізуді басқару әдістерін меңгерген.
11. Бағдарламалық қамтамасыз ету әзірлеу процесінің модельдерін қолданады.
12. Бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеудің негізгі процестерінің қағидаттарын қолданады.
13. Бағдарламалық модульдерді интегралдаудың негізгі амалдарын қолданады.
14. Тиімді әзірлеудің негізгі әдістері мен құралдарын меңгерген.
15. Бағдарламалық қамтамасыз етуді түрлендіру мен аттестациялаудың негіздерін қолданады.
16. Бағдарламалық прцестердің бағдарламасының тұжырымдамасын ұстанады және жүзеге асырады.
17. Бағдарламалық қамсыздандыруды құруға қолдау көрсететін құру аспаптық құралдармен жұмыс істеудің құрылым мен амалдары қағидатын қолданады.
18. Бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеушілердің ұжымымен жұмыс істеуді ұйымдастырады.
19. Бағдарламалық өнімдердегі негізгі метрология ережесін, құрылым принциптерін, жобалау және сипаттары мен бағдарламаның көрсеткіштерін, бағдарламалық жүйелер мен кешендерді өлшеуге арналған құралдарды қолданады.
20. Бағдарламалық қамтамасыз етудің стандартты сапасын ұстанады.
21. Бағдарламалық құжаттамаларды әзірлеу әдістері мен құралдарын қолданады.
22. Электрондық есептеу машиналарының құрамы, электрондық есептеу машиналарының тораптық қызметтері, олардың мәні мен жұмыс істеу қағидаттары туралы түсінігі бар.
23. Электрондық есептеу машиналарын қабылданатын операциялық жүйелерді икемдейді.
24. Электрондық есептеу машиналарының техникалық пайдалану ережесін сақтайды.
25. Электрондық есептеу машиналарын қолданылатын ішкі перифериялық қондырғылар туралы түсінігі бар.
26. Электрондық есептеу машиналарын істен шығу түрлері мен себептерін біледі.
27. Еңбек және өрт қауіпсіздігінің нормалары мен ережелерін ұстанады.

Оқыту нәтижесі: 2) Бағдарламалық қамсыздандыруды әзірлеуді кезеңмен орындау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Бағдарлаудың қазіргі заманғы тілінде бағдарламалық модульдің кодын әзірлеуді жүзеге асырады.
2. Жеке модуль ретінде құрастырылған алгоритм бойынша бағдарлама құрайды.
3. Модуль деңгейіндегі бағдарламаны кейінге қалдыруды және тестілеуді орындайды.
4. Бағдарламалық құралдардың құжаттамаларын рәсімдейді.
5. Құжаттарды рәсімдеуді автоматтандыру үшін аспаптық құралдарды қолданады.
6. Қазіргі заманғы деркетер базасын қолдану жүйесін деректер базасының объектілерін құрады және осы объектілердің қол жетімділігін басқарады.
7. Деректер базасының қазіргі заманғы Case – құралдарымен жұмыс істейді.
8. Деректер базасын қалыптастырады және схемаларды бағыттайды.
9. SQL тілін қолдана отырып, қолданбалы бағдарламаларды әзірлейді.
10. Деректер базасы негізінде сақталатын процедуралар мен триггерлерді құрайды.
11. Деректер базасы объектілерін қорғау үшін стандартты әдістерді қолданады.
12. Бағдарламалық қамсыздандыруды әзірлеу процесінің негізгі әдіснамаларын меңгерген.
13. Берілген функционалдығы мен сапа дәрежесінің кодын алу үшін әдістерді қолданады.
14. Электрондық есептеу машиналарының ақпаратты өңдеу процесін жүргізеді.
15. Тасымалдағыштан және байланыс каналдарынан түрлі ақпараттарды кіргізуді-шығаруды орындайды.
16. Ақпаратты бір тасымалдағыштан екінші тасымалдағышқа жазу, санау, көшіру және қайта жазуды орындайды.
17. Электрондық есептеу машиналар пайдаланушының бағдарламаларын өңдеу ретіне сәйкес есептеу процесін жүргізуді және басқаруды қамтамасыз етеді.
18. Ақпаратты өңдеу процесіндегі электрондық есептеу машиналарындағы жұмысындағы ақаулардың себептерін анықтайды.
19. Орындалатын жұмыстардың нәтижелерін рәсімдейді.
20. Еңбек және өрт қауіпсіздігінің талаптарын ұстанады.КҚ 10. Техник-бағдарламашы біліктілігі бойынша жұмыстарын орындау

КМ 10. Диплом алды практика

Бұл модуль таңдап алынған мамандық бойынша бастапқы тәжірибені меңгереді, дипломдық жобаның материалдарын жинақтау және жүйелеу үшін қажетті жұмыс нәтижелілігін, дағдылар мен білімдерді сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар:
аспаптық жүйелер мен олардың құрамдастарын зерттелетін аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз етудің техникалық жеңгейіндегі талдау әдістерін;
ғылыми зерттеулерді жүргізу және рәсімдеу реті мен әдістерін;
бөлімшенің жұмыс бейіні бойынша мерзімді реферативтік және анықтамалық- ақпараттық
басылымдарды қолдану ретін;
экономикадағы және қаржыдағы қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар:
колледжде алған білімдерін тереңдетеді;
кәсіптік қызметтегі практикалық дағдыларды үйрену мен бекітеді;
дипломдық жобаны жазуға дайындалады.

Оқыту нәтижесі: 1) Кәсіпорындағы есептеу техникасына, бағдарламалық қамтамасыз етуге және ақпаратты өңдеу процесіне қызмет көрсетуді және пайдалануды жүргізеді.

Кәсіптік диплом алды практика дипломдық жобалау

Бағалаудың өлшем шарттары:

1. Өзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын біледі, кәсіптік қызметін орындауда жоғарғы ынтағады.
2. Кәсіпорындағы ақпаратты өңдеудің технологиялық процесін қолданады.
3. Бұл кәсіпорынның бағдарламалық және аппараттық қамтамасыз етуін оқиды.
4. Тиісті бағдарламалық қамсыздандырумен жұмыс істейді.
5. Жаһандық компьютерлік желідегі ақпаратпен жұмыс істейді.
6. Есептеу техникасына қызмет көрсетуді және пайдалануды орындайды.
7. Қазіргі заманғы ақпараттық технологиялармен жұмыс істейді.
8. Еңбек және өрт қауіпсіздігінің талаптарын, өрт қауіпсіздігінің талаптарын ұстанады.

Оқыту нәтижесі: 2) Ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметті орындау.

Бағалаудың өлшем шарттары:

1. Ақпараттық процестерді, ресурстарды, жүйелерді, серверлерді ұйымдастыруға және басқаруға қатысады.
2. Функционалдық және технологиялық стандарттарды қолданады.
3. Есептеу техникасыны және ақпараттық процестерді қолдану процесінде пайдаланушыларды оқытады және кеңес береді.
4. Жобалардың презентацияларын дайындайды.
5. Қолданбалы процестерге талдау жүргізу, қолданбалы тапсырмалардың автоматтандырылыған шешімдерінің нұсқаларын әзірлейді.
6. Қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негізінде қолданбалы процестерді автоматтандыру мен ақпараттандырудың әдістері мен құралдарын талдап, іріктеу жүргізеді.
7. Деректердің құрылымын және қолданбалы ақпараттық процестерді білуді модельдейді және жобалайды.
8. Жобалық шешімдердің шығындары мен сенімділігін бағалауды орындауйды.
9. Қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негізінде ақпараттық жүйелердің қолданбалы тапсырмаларды шешуді автоматтандыру мен ақпараттандырудың жүйелі амалдарын қолданады.

Ескерту:
Қолданылған аббревиатуралар:
БҚ - базалық құзыреттілік;
КҚ - кәсіптік құзыреттілік;
БМ - базалық модульдер;
КМ - кәсіптік модульдер.

Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет