«Прозадағы ­көр­кем ­ой»­бөлімі ­бой­ынша­ жиын­тық­­ бағалауға­ дайындық ­тап­сырмаларыДата26.09.2023
өлшемі20,18 Kb.
#182506
түріПоэма
Байланысты:
10-сынып тест әдебиет
Кока коланың пайдасы мен зияны

«Прозадағы ­көр­кем ­ой»­бөлімі ­бой­ынша­ жиын­тық­­ бағалауға­ дайындық ­тап­сырмалары
1. Тест тапсырмаларын орында.
Ж.Аймауытұлының қазақ әдебиетіне қосқан жаңалығы:
А) поэма жазу В) роман-эпопея жазу С) прозадағы ақ өлең үлгісін жазу D) аударма жасау Е) мақала жазу
Ж.Аймауытұлы қай жерде қызмет істемеді?
А) Семейде В) Түркістанда С) Қарқаралыда D) Шымкентте Е) Павлодарда
Ж.Аймауытұлының тәрбие туралы ұстанымы: «Бі лім ді ор ны на жұмсай тын ... . А) адамгершілік В) тәрбиелілік С) мейірімділік D) кө зі ашық тық Е) рақымшылық Ж.Ай мау ытұлы қан дай му зы ка лық ас пап ты мең гер ме ген? А) рояль В) скрипка С) домбыра D) гитара Е) күйсандық «Жү сіп бек – көр кем сөз дің өрен жүй рік зер ге рі» де ген кім нің сө зі? А) М.Әуезов В) Қ.Мұхамедханов С) С.Сейфуллин D) С.Қирабаев Е) Р.Нұрғали Ж.Ай мау ытұлы ның тұң ғыш ро ма ны – ... . А) «Қартқожа» В) «Ақбілек» С) «Сылаң қыз» D) «Күнікей дің жа зығы» Е) «Шернияз» АРМАН-ПВ баспасы Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ *Книга предоставлена исключительно в образовательных целях согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217 82 «Әбіш Ке кіл ба ев – за ма ны мыз дың заң ғар тұл ға сы» де ген кім нің сө зі? А) С.Қирабаев В) Г.Бельгер С) Қ.Сұлтанов D) Р.Нұрғали Е) Ф.Оңғарсынова Әбіш Ке кіл ба ев тың 5-сы нып та жазған сыни ма қа ла сы қандай мә се ле ге ар нал ған? А) автор лық құ қық мә се лесіне В) мектеп қабырғасындағы тәрбие мә се лесіне С) отбасы мә се лесіне D) оқулықтар мә се лесіне Е) ауылшаруашылығы мә се лесіне Әбіш Ке кіл ба ев ау дар ған «Өмір» ро ма ны ның ав то ры кім? А) И.Бу нин В) Л.Толстой С) Ш.Айтматов D) Ги де Мо пассан Е) В.Шекс пир Әбіш Ке кіл ба ев тың «Аңыз дың ақы ры» ро ма ны қанша бө лім нен тұ ра ды? А) 3 В) 4 С) 1 D) 5 Е) 2 2. «Кекілбаев дарыны – мейілінше ғибратты дарын. Оның кеңістігінің өзінен ұғымтал көкірек пен жіті көзі адуын өнердің мінезін көреді» деген Асқар Сүлейменовтің сөзін пайдаланып, «Аңыздың ақыры» романында ғы Ақсақ Темірдің бейнесін түрлі деректермен салыстырып, шығарма ның тарихи және көркемдік құндылығын жаз. 3. «Ақбілек» романындағы бір үзі н діні алып, ондағы көркемдегіш құралдар мен айшықтау амалдарының қызметін талдап, түйінде. 4. «Прозадағы көркем ой – ішкі сөз» деген тақырыпта Ж.Аймауытұлы мен Ә.Кекілбаевтың шығармашылықтарын қамтып, презента ция жа са. АРМАН-ПВ баспасы Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ *Книга предоставлена исключительно в образовательных целях согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217 83 Халықара­лық­зер­ттеу­лер­фор­ма­тын­дағы­тап­сырма­лар­үлгілері Мә тін ді оқып, сұ рақ тар ға жау ап бер. Өс ке мен нің ар жа ғын да, Бұқ тыр ма ның оң жа ғын да әлем ге аян Ал тай бар. Сол Ал тай дың күн гейі нен құ бы ла жаққа құлай аққан, құлай ағып Ер тіс түс кен, күр-күр ет кен Күр шім бар. Ал тай Күр ші мі – не за ман нан қалың Найман ме ке ні. Сол Алтай мен сол Күр шім нің қысы қыспақ, жазы самал, күн жылт етсе, төрт түлік мал қа рағай лы қарт Ал тай дың, Алтай сынды ана сы ның кө кі ре гін ай ма ла сып, ты раңда сып, мәй ек ба сып, ма мыр ла сып жат қа ны. Қарт Ал тай дың қақ ба сын да, ала қан ның ая сын да, бал та ты ған айна су лы, тү рі де аспан, сыры да аспан, шарап сулы Мар қа кө лі. Мар қа көл ді ал қа ла ған, ақ ау ыл ды Алтай елі. Алтай елі – алтай жазы тау ер ке сі – киік болып, өзге ел дер ден би ік болып, Мар қа көл дің са ма лы на сайран етіп жат қа ны. Мар қа көл дің суы бал дай. Мар қа көл дің суын ішіп, отын жеген сары қарын, тұтам емшек жа нуар дың бауы ры нан сүт сор ға лап, сүт емес-ау құт сор ға лап, кө нек-кө нек лы қылдай ды; қара саба емі зік теп, қою, салқын, сары қымыз, бы жыл да ған дәрі қы мыз ша ра-ша ра шы пыл дай ды. Бір ша ра сын ішкен адам дәл хор қызын құш қан дай боп, беті шиқан дуыл дай ды; ауызы қобыз гуіл дей ді; мас бо ла ды, жас бо ла ды; жел жет пес ке мініп алып, Алтай тауын дүр сіл де тіп, таудың тасын кү тір ле тіп, көк пар, жа рыс, алыс-жұ лыс асыр са лып жат қа ны. Әлгі Алтайдың аруларын айтуға тіл жетпейді. Алтын, күміс – Алтай кені; алтын сырға алты қарыс алып түсіп құлақтарын, жүзі Алтайдың айындай боп, көзі құралайындай боп, күлкісі атқан таңындай боп, бойы Қопа талындай боп, былқ-сылқ етіп бұраңдасып, күлбіресіп, көлеңдесіп, езу тартса, есің кетіп, сұңқыл қақса, шым-шым етіп, бойың босап, ойың босап, қиялың қи ян кезеді. 1. Мә тін де елі міз дің қай ай ма ғы сөз бо ла ды? А) Солтүс тік Қа зақстан В) Семей С) Сарыарқа D) Шығыс Қазақстан Е) Арқа жері 2. Мә тін де қан ша су кө зі әң гі ме ге ар қау бо ла ды? А) 4 В) 1 С) 2 D) 5 Е) 3 3. Ги пер бо ла қол да ныл ған сөй лем: А) шарап сулы Марқакөлі В) Марқакөл дің са малына сай ран етіп жат қа ны АРМАН-ПВ баспасы Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ *Книга предоставлена исключительно в образовательных целях согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217 84 С) ал тын сыр ға алты қа рыс алып тү сіп құлақтарын D) быжылдаған дәрі қы мыз ша ра-шара шы пыл дайды Е) ой ың бо сап, қия лың қи ян кезеді 4. Мә тін де ай тыл ма ған іс-әре кет ті көр се тің дер. А) күр-күр еткен Күршім бар В) Алтай дың ару ла рын ай ту ға тіл жет пейді С) Алтай тау ын дүр сілде тіп, тау дың та сын кү тірле тіп D) қасы қарлығаш тың қа на тын дай болып Е) ауызы қобыз гуілдейді 5. Мә тін де не ше ыдыс ту ра лы ай ты ла ды? А) 4 В) 3 С) 2 D) 5 Е) 6 6. Ал тай ай ма ғы ту ра лы жар на ма жасау үшін мә тін ді қалай пай да ла нар едің? «Аңыз дың ақыры» ро ма ны ту ра лы Ш.Айт ма тов тың пі кі рін оқып, сұ рақтар ға жау ап бер. Тала нт ты қазақ про за игі Әбіш Ке кіл ба ев ми фо ло гия лық жүйелер мен құ ры лым дар ды игеру ар қы лы өткен мен бү гін гі нің ма ңыз ды мә се ле ле рін қозғай білген. Бұл кі тап – ой шыл дық тың жо ғар ғы са ты сы нан қа ра ған да да, аңызәң гі ме лер мен бү гін гі күннің, өткен мен бү гін гі күндер тә жі ри бе сі нің қо рытпа сы, осы ком по не нт тер дің бар лы ғы (әрине, мұның ішінде про за ик тің талан ты да бар) қо сы ла келе, біздің пі кі рі міз ше, бұл шы ғар ма лар дың маз мұ нын ға на байы тып қой май, оның көр кем дік қа сие тін де арт ты ра түс кен. 1. Пікір ге атау қой. 2. Ш.Айтматовтың Ә.Кекілбаев туралы пі кіріне қандай баға бе рер едің? 3. Осы пікірмен танысқан оқырманның бірі роман тек аңызға құрылған, бүгінгінің оған қатысы жоқ деген ойда. Бұл дұрыс па? Ойды өз дәле лің арқылы қош та не қар сы пікір білдір. 4. Осы пікірді өзің қолдана алар ма едің? Қай кезде? Неліктен? Жауабың ды түсіндір. АРМАН-ПВ баспасы Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ *Книга предоставлена исклю

Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет