28 тақырып. Іш қатуы. І-вриант 31Дата06.07.2020
өлшемі24,2 Kb.
#74917
Байланысты:
І вариант


28 тақырып. Іш қатуы. І-вриант

31. Больной 43 лет предъявляет жалобы на боли в правом и левом подреберьях, повышение температуры тела до субфебрильных цифр, частые носовые кровотечения, резкое похудание на 12 кг за 3 месяца. Болен в течение 4 лет, когда впервые отметил потемнение кожных покровов. Об-но: кожные покровы бронзовой окраски, иктеричность склер, темная пигментация ладонных складок и подошв, "сосудистые звездочки" на груди, спине и плечах. Живот увеличен за счет свободной жидкости в брюшной полости. Печень и селезенка увеличены в размерах. Выберите правильное суждение:

 1. болезнь Вильсона-Коновалова

 2. гемохроматоз

 3. первичный билиарный цирроз печени

 4. болезнь Бадда-Киари

 5. амилоидоз печени

31.43 жастағы науқастың шағымдары: оң және сол қабырға астының ауыруы, дене қызуының субфебриль сандарға жоғарылауы, мұрнының жиі қанауы, 3-4 айда 12 кг салмақ тастауы. Өзін 4 жыл көлемінде дертті санайды: тері түсі қоңырая бастаған. Об-ті: тері жамылғысы қола түсті, склерасы сары, алақан сызықтарында күңгірт пигментация, төсінде, арқасында, иықтарында “тамырлық жұлдызшалар”.

 1. болезнь Вильсона-Коновалова

 2. гемохроматоз

 3. первичный билиарный цирроз печени

 4. болезнь Бадда-Киари

 5. амилоидоз печени

32. Больная 56 лет, обратилась с жалобами на кожный зуд, желтуху, боли в правом подреберье, потерю в весе, темные пятна в межлопаточной области и в области плеча. 7 лет назад появилась пигментация в межлопаточной области и в области плеча. В течение 3-4 лет беспокоит кожный зуд. Лечилась у дерматологов без особого успеха. В последнее время кожный зуд усилился и появилась желтуха. В анализах: гипербилирубинемия за счет прямой фракции, значительное повышение ЩФ, ГГТП, умеренное повышение трансаминаз.Выберите правильное суждение:

 1. болезнь Вильсона-Коновалова

 2. хронический гепатит вирусной этиологии

 3. первичный билиарный цирроз печени

 4. желчнокаменная болезнь

 5. антитрипсиновая недостаточность

32. 56 жастағы әйел, терісінің қышуына, сарғаюға, оң қабырға астының ауыруына, жауырын аралықтары терісінің қараюына шағымданып келді. Пигменттік дақтар 7 жыл бұрын көріне бастаған. Соңғы 3-4 жылда терісі қышиды, дерматологтардаға ем нәтиже бермеген. Анализдерінен: гипербилирубинемия, тікелей фракция есебінен, СФ, ГГТП көрсеткіштері жоғары. Дұрыс тұжырымды таңдаңыз:

 1. ауруы, Вильсон-Коноваловтың

 2. созылмалы гепатит вирусты этиологиялы

 3. бауырдың біріншілік билиарлы циррозы

 4. өттас ауруы

 5. антитрипсиндік шамасыздық

33.Больная 22 лет в течение последних 3-х лет наблюдается в поликлинике по поводу внезапно возникающих приступов коликообразных болей в правом подреберье, носящих кратковременный характер. Приступ сопровождается тошнотой, потливостью. Возникновение приступа связывает с психоэмоциональными факторами. Боли купируются иньекцией но-шпы. За период наблюдения повышения температуры тела, желтухи не отмечалось. Неоднократное проведение общего анализа крови, мочи, печеночных проб в периоды обострения отклонений не выявило. Ваш предварительный диагноз:

 1. функциональное расстройство жвыводящих путей по типу гипертонической дискинезии

 2. хронический холецистит

 3. желчно-каменная болезнь

 4. синдром раздраженной кишки

 5. функциональное расстройство жвыводящих путей по гипотоническому типу

33.22 жастағы әйел, соңғы 3 жыл барысында емханада оң қабырға астының кенет ұстамалы, шаншу тәрізді, кенет басталып, тез басылатын ауыруына байланысты тексеріліп жүр. Ұстамалардың дамуын психикалық-эмоциялық факторлармен байланыстырады. Ұстамалар кезінде жүрегі айнып, тер басады, ауыруы но-шпамен тез жойылады. Бақылау уақытында дене қызуының жоғарылауы, сарғаю орын алмаған. Анализдері қайталанғанмен қабынулық синдром дәлелденбеген. Сіздің тұжырымыңыз:

 1. өт жолдарының қызметтік бұзылыстары, гипертонустық дискинезиямен

 2. созылмалы холецистит

 3. өт-тас ауруы

 4. тітіркенген ішек синдромы

 5. өт жолдарының қызметтік бұзылыстары, гипотонустық дискинезиямен

34. Наличие триады симптомов – стойкое повышение желудочной секреции, изъязвление ЖКТ, диарея – указывают на:

 1. хронический панкреатит

 2. язвенную болезнь с локализацией в желудке

 3. язвенный колит

 4. язвенную болезнь с локализацией в постбульбарном отделе

 5. синдром Золлингера-Эллисона

34. Симптомдар триадасының – асқазан секрециясының тұрақты жоғарылауы, ас қорыту жолдарының жаралануы, диарея – ... нұсқайды:

 1. созылмалы панкреатитке

 2. жара ауруына, жараның асқазанда орналасуымен

 3. жаралы колитке

 4. жара ауруына, жараның 12 еі постбульбарлы орналасуымен

 5. синдромына, Золлингер-Эллисонның

35. Наличие эрозий в антральном отделе желудка характерно для:

 1. пищевой токсикоинфекций (острого гастрита)

 2. хеликобактерной инфекций

 3. аутоиммунного гастрита

 4. болезни Менетрие

 5. гранулематозного гастрита

35. Эрозиялардың асқазанның антраль бөлігінде орналасуы тән:

 1. тағамдық токсикоинфекцияға (жіті гастритке)

 2. хеликобактерлік инфекцияға

 3. аутоиммунды гастритке

 4. ауруына, Менетриенің

 5. гранулематозды гастритке

36. Для болезни Уиппла не характерно:

 1. полифекалия

 2. диарея

 3. лихорадка

 4. нефропатия

 5. полисерозит

36. Уиппл ауруына тән емес:

 1. полифекалия

 2. диарея

 3. лихорадка

 4. нефропатия

 5. полисерозит

37. Целиакии спруға тән емес:

 1. метеоризм

 2. лихорадка

 3. іш өтулер

 4. зорығу

 5. полифекалия

37. Для целиакии спру не характерно:

 1. метеоризм

 2. лихорадка

 3. поносы

 4. истощение

 5. полифекалия

38. При целиакии спру усиливает диарею:

 1. рис

 2. мясо

 3. сырые овощи и фрукты

 4. белые сухари

 5. кукуруза

38. Целиакияи спруда диареяны күшейтеді:

 1. күріш

 2. ет

 3. шикі көкөністер мен жемістер

 4. кепкен ақ нан

 5. жүгері

39.Для диагностики синдрома мальабсорбции при хронической диарее более информативно:

 1. биохимическое исследование крови

 2. копрологическое исследование

 3. ректороманоскопия

 4. рентгенологические данные

 5. исследование желудочной секреции

39. Созылмалы диареядағы мальабсорбция синдромының диагнозында ең ақпаратты:

 1. қанның биохимиялық анализдері

 2. копрологиялық зерттеу

 3. ректороманоскопия

 4. рентгендік мәліметтер

 5. асқазан секрециясын тексеру

40.При лечении диареи можно применять отвар:

 1. ольховых шишек

 2. ромашки

 3. мяты

 4. цветков бессмертника

 5. толокнянки

40. Диареяның емінде ... қайнатпасын қолдануға болады:

 1. ольховых шишек

 2. түймедақтың

 3. жалбыздың

 4. шайшөптің

 5. аюқұлақтың

41. Основным местом всасывания витамина В12 является:

 1. желудок

 2. подвздошная кишка, дистальный отдел

 3. двенадциперстная кишка

 4. подвздошная кишка, проксимальный отдел

 5. тощая кишка, проксимальный отдел

41. В12витиминінің сорылатын негізгі орны:

 1. асқазан

 2. мықын ішегі, дисталь бөлігі

 3. он екі елі ішек

 4. мықын ішегі, проксималь бөлігі

 5. ащы ішек (еюнум), проксималь бөлігі

42. При наличии диаереи, но отсутствии синдрома мальабсорбции необходимо сделать вывод о:

 1. истерии

 2. ахлогидрии

 3. синдроме раздраженного кишечника

 4. грарулематозном колите

 5. глютеновой энтеропатии

42. Диарея болып, мальабсорбция синдромы болмағанда ... турасында тұжырым жасалады:

 1. истерия

 2. ахлогидрия

 3. тітіркегенген ішек синдромы

 4. грарулемалық колит

 5. глютенді энтеропатия

43. Лучший метод дифференциальной диагностики склеродермии и ахалазии кишечника:

 1. атропиновый тест

 2. биопсия пищевода

 3. эзофагоскопия

 4. рентгеноскопия

 5. цитологическое исследование

43. Склеродермия мен өңеш ахалазиясының дифференциялық диагнозының таңдамалы тәсілі:

 1. атропиндік тест

 2. өңеш биопсиясы

 3. эзофагоскопия

 4. рентгеноскопия

 5. цитологиялық зерттеу

44. Механизм боли язвенной болезни с локализацией язвы в луковице 12 пк, связан ссо:

 1. кислотно-пептическим фактором

 2. наличием хеликобактерной инфекции

 3. спазмом пилоро-дуоденальной зоны

 4. глубиной язвы

 5. давлением в полости желудка и 12 пк

44. Жараның 12 еі буылтығында орналасуымен сипатталған, жара ауруындағы ауырсыну синдромының механизмі ... байланысты:

 1. қышқыл-пепсиндік факторға

 2. хеликобактер инфекциясының болуына

 3. пилоро-дуодендік аймақ спазміне

 4. жара тереңдігіне

 5. асқазан мен 12 еі іші қысымының артуына

45. Достоверным клиническим признаком стеноза привратника является:

 1. рвота пищей съеденной накануне

 2. рвота желчъю

 3. урчание живота

 4. вздутие живота

 5. диарея

45. Қалтқы стенозының нақты клиникалық белгісі саналады:

 1. бұрынырақ жеген тағаммен құму

 2. өтпен құсу

 3. ішінің құрылы

 4. ішінің кебуі

 5. диарея


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет