Білім беру бағдарламасының атауы: Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу Коды: mdp/ dp 101 Пәннің атауы: Мектепке дейінгі педагогикаДата31.03.2020
өлшемі129.81 Kb.
түріБілім беру бағдарламасы
Ф. 7.04-09
SILKWAY ХАЛЫҚАРАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі кафедрасыБекітемін

Педагогикалық факультетінің деканы

PhD, қауымдастырылған профессор

Жорабекова А.Н. _________________

«_____» ____________ 20____ ж.

Жұмыс оқу бағдарламасы

Силлабус

(студентті оқыту бағдарламасы)
Білім беру бағдарламасының атауы: Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Коды: MDP/ DP 101

Пәннің атауы: Мектепке дейінгі педагогика

Модулдың атауы: психологиялық-педагогикалық

Дайындау бағыты/мамандығы: 5В010100 - Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Кредиттер саны: 5 барлығы: 150сағат

Лекция : 30 сағат

Практикалық (семинар) дәріс: 20сағат

ОСӨЖ: 50 сағат

СӨЖ: 50 сағат

Оқыту түрі: күндізгі

Семестр: 4

Қорытынды бақылау түрі: емтихан**

Аралық бақылау: Р1 (8 апта); Р2 (15 апта)
Шымкент, 2019 ж.

Силлабусты дайындаған: аға оқытушы Досмамбетова Ж.С.
Силлабус «Мектепке дейінгі педагогика» пәні бойынша «Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» мамандығына арналған ҚР Білім және ғылым министрлігінің типтік оқу бағдарламасы негізінде құрастырылды.

Силлабус кафедра мәжілісінде талқыланған:

хаттама № _____,«____» _________ 20 ___ ж.

Кафедра меңгерушісі: _________________п.ғ.к., доцент м.а.Исманова Р.Ж.Силлабус Педагогикалық факультетінің академиялық сапа комитеті мәжілісінде мақұлданған: хаттама № _____,«____» ____ 20 __ ж.

Академиялық сапа жөніндегі жетекшісі: _____________ Ашимова М.А.


Оқу-әдістемелік бөлімнің меңгерушісі: ______________ Усупова Б.М.
Оқытушы туралы мәліметтер
Аты-жөні, ғылыми дәрежесі, атағы, қызметі:

аға оқытушы Досмамбетова Ж.С.

Мекен-жайы: Шымкент қ, Тоқаев көшесі 27а, 310 кабинет Е-mail: pmno2018@mail.ru Кеңес уақыты: сәрсенбі 1400-1500


1.Пәннің оқу үдерісіндегі мақсаты, міндеті мен маңызы

1.1 Пәнді оқытудың мақсаты:

Мектепке дейінгі педагогиканың әдіснамалық, теориялық, практикалық негізінің біртұтас жүйесін және құзыреттілігін қалыптастыру, тұлғалық-бағдарлы білім беру жағдайына жұмыс жасай алатын маман дайындау.  1. Пәнді меңгерудің міндеттері:

 • Мектеп жасына дейінгі бала – педагогикалық үдерістің субьектісі ретіндегі түсінігін, оның жас, жеке ерекшеліктері және дамуының әлеуметтік факторлары жөніндегі түсініктерін қалыптастыру;

 • Жалпы кәсіби пән құрылымдағы ғылыми білімін интеграциялау арқылы танымдық және шығармашылық белсенділігін дамыту;

 • Қазіргі қоғамның басты даму бағыттарына және ондағы мектепке дейінгі білім беру кеңістігінде гуманизация және интеграция идеяларын негізге алу;

 • Мектепке дейінгі білім және тұлға мәселесін зерттеуде мәдени, аксиология лық тұғырларды қолдану;

 • Талдау, интерпретациялық, коммуникативтік, жобалау біліктіліктерін және рефлексивтік қабілетін дамыту.

1.3 Пәннің пререквизиттері: Педагогика, Психология, Балалар психологиясы.

1.4 Постреквизиттері: Мектепке дейінгі тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі

1.5 Пәннің дескрипторлары мен құзыреттілігі және оқыту нәтижелері:

Білімі мен түсінігі:

Мектепке дейінгі білім беру бойынша педагогтар мен ғалымдардың еңбектерімен, әдістемелік материялдар және нормативтік құжаттармен жұмыс жасай білуі.Білімі мен түсінігін қолдана білу:

- мектепе дейінгі балаларды тәрбиелеу және оқыту мәселесінің мазмұны, құрылымына бағдарлана алу;

-Теориялық білімдерін практика жүзінде қолдана білуі;

-тәрбиелік білім беру үдерісі;Пайымдаулар:

-Ғылыми көзқарастарды ескере отырып, мектепке дейінгі педагогика пәні бойынша білімдерін тереңдету мақсатында пайымдаулар жасай білу;Коммуникативтік қабілеттілік:

- Мектепке дейінгі ұйым мен отбасында бала тұлғасының дамыту шарттарын анықтау және жобалауӨздігінен білім алу қабілеттілігі:

- Мектеп дейінгі педагогика пәнінен алған білімдері бойынша ғылыми мақалалар, курстық жұмыс, дипломдық жұмыстарды өздігінен жалғастыру қабілеттерінің болуын көздейді.Құзыреттілігі:

- Ойлау мәдениетін игеру, жалпылау, талдау, ақпараттарды қабылдау және мақсат қойып оған жету жолдарын таңдай алу қабілеттері;

- Білім беру ортасының мүмкіндіктерін әмбебап оқу іс-әрекеттерін қалыптастыру және оқу-тәрбие үдерісін қамтамасыз ету үшін қолдана білу қабілеттінің болуы;
- Педагогикалық интеграция теориясы саласындағы білімдерді меңгеру, педагогикалық міндеттерді шешуде түрлі пәндер салаларындағы білімдерді біріктіру біліктері мен дағдыларын меңгеру, әлеуметтік серіктестікке және педагогикалық ынтымақтастыққа қабілетті болу;
3. Пәннің күнтізбелік-тақырыптық жоспары


Апта №

Тақырыптың №Тақырыптың атауы

Лекция сағат саны

Практ., семинар сабақ сағат саы

Топтың №, мерзімі

ОСӨЖ сағат саны

СӨЖ сағат саны

Әдебиеттер

ОТҚ, бейне топтар, инновация
I. Мектепке дейінгі педагогиканың жалпы мәселелері

1

1

Кіріспе.

Мектепке дейінгі педагогика ғылымы

1

2

101-81

2

2

1,2,3

10,11,


12,15

Дәріс тезисі, кесте слайд

2

Мектепке дейінгі педагогика ғылымы ның зерттеу әдістері


1
101-81

2

2

4, 12,

15,16


Дәріс тезисі, кесте слайд

2

3

Мектеп жасына дейін гі балалардың дамуы және тәрбиесі

1
101-81

2

2

3,6,1112,15

слайд

4

Мектепке дейінгі бала ларды жас кезеңдерге бөлу

1
101-81

1

1

3,6,1112,15

слайд

3

5-6

Мектепке дейінгі тәрбиенің дамуы

2

2

101-81

2

2

3,6, 12,15

слайд

4

7

Тәрбиешінің тұлғалық бейнесі

1

1

101-81

2

2

3,6,7,11,12,15

Дәріс тезисі

8

Мектеп жасына дейін гі балаларды тәрбие леу бағдарламасы

1

1

101-81

2

2

3,6,1112,15

Дәріс тезисі, кесте

II. Сәби шақтағы балаларды дамыту және тәрбиелеу

5

9

Сәби шақтағы бала лардың дамуы мен тәрбиелеудің ерекшеліктері

1
101-81

2

2

2,4,5,7,15

интерактивтітақта

10

Бір жастағы балаларды тәрбиелеу

1

1

101-81

1

1

11, 12, 15,16

Интер активті тақта

11

Екі және үш жастағы балаларды тәрбиелеу

1

1

101-81

1

1

2,8,1116

презентация

6

12

Мектепке дейінгі кезеңдегі жастағы балаларды тәрбиелеу
1

101-81

2

2

11, 12, 15,16

Дәріс тезисі, кесте

ІІІ. Мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеу мазмұны мен әдістемесі

7

13

Мектеп жасына дейінгі балалардың дене дамуы және тәрбиелеу әдістемесі.

1

1

101-81

2

2

8,9,

12,15


презентация, плакат

14

Мектеп жасына дейінгі балалардың адамгершілік тәрбиесі.

1

1

101-81

2

2

2,8,11,12,16

презентация

8

15

Мектеп жасына дейнгі

балалардың патриоттықтәрбиесі

1
101-81

1

1

11,12

,15,16


Дәріс тезисі,

16

Мектеп жасына дейінгі балалардың ақыл-ой және сенсорлық тәрбиесі.

1

1

101-81

2

2

1,2,8,9,12

Дәріс тезисі,

9


17

Мектеп жасына дейінгі балалардың еңбек тәрбиесі.

1

1

101-81

1

1

1,4,9,11,15

интерактивтітақта

18

Эстетикалық тәрбие.

1
101-81

1

1

1,4,9,11,15,16

Интерактивті тақта

ІV. Мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту

10

19

Мектепке дейінгі дидактика.

1
101-81

2

2

1,4,16

Дәріс тезисі, оқулық

20

Мектеп жасына дейін гі балалардың оқу-танымдық іс-әрекетін ұйымдастыру

1

1

101-81

2

2

1,4,1112,15

Дәріс тезисі, кесте , слайд

V. Ойын – мектеп жасына дейінгі балалардың негізгі іс-әрекеті

11

21

Ойын-мектеп жасына дейінгі балалардың негізгі іс-әрекетінің бір түрі.

1
101-81

2

2

1,4,9,11,15,16

интерактивтітақта

22

Ережелі ойындар.

1

1

101-81

2

2

3,4,9

15,16


презентация

23

Шығармашылық ойындар

1

1

101-81

2

2

3,4,

14,


15,16

Дәріс тезисі, кесте , слайд

12

24

Мектепке дейінгі ұйымдағы заттық-кеңістік дамытушы орта

1

1

101-81

2

2

3,4,7

11,12,16


Дәріс тезисі, кесте , слайд

VI. Мектепке дейінгі ұйымдарда біртұтас педагогикалық үдерісті ұйымдастыру

13


25

Мектепке дейінгі ұйымдардағы педагогикалық үдеріс

1
101-81

1

1

2,3,4

16


интерактивтітақта

26

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарын да педагогикалық үдерісті жоспарлау.

1

1

101-81

2

2

3,4,9,12

Дәріс тезисі, слайд

VIІ. Мектепке дейінгі ұйым және мектеп

14

27

Баланы мектепте оқытуға дайындау.

1
101-81

2

2

2,12

14,16


слайд

28

Мектепке дейінгі ұйым мен бастауыш мектеп жүйесіндегі

сабақтастық.1

1

101-81

1

1

2,12

14,15,16


слайд

VIІ. Мектепке дейінгі білім беру ұйым және отбасы

15

29

Отбасы тәрбиесінің негіздері

1

1

101-81

2

2

2,4,9,12,15

Дәріс тезисі, оқулық

30

Отбасының мектепке дейінгі ұйымдармен байланысы

1
101-81

2

2

2,3,4

16.


слайд оқулықБарлығы

30

20
50

50
4. Практикалық сабақтардың күнтізбелік-тақырыптық жоспары

Апта №

Практикалық

сабақПрактикалық сабақтардың атауы мен қысқаша мазмұны

Сағат саны

Топ №, мерзімі

1

1

Мектепке дейінгі педагогика ғылымы

1

101-81

2

Мектеп жасына дейінгі бала педагогикалық зерттеулер объектісі және тәрбиелеу субъектісі.

1

101-81

2


3

Шетел үлгісіндегі мектепке дейін гі білім берудің дамуы. Ресейдегі қоғамдық мектепке дейінгі тәрбие нің дамуы.

1

101-81

4

Қазақстан Республикасында мектепке дейінгі білім берудің даму бағыттары.

1

101-81

3


5

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының құрылымы және мазмұны.

1

101-81

6

Мектеп жасына дейінгі балалардың дамуы және тәрбиелеу бағдарламасы.

1

101-81

4

7

Қазақстандағы мектепке дейінгі балаларды оқыту және тәрбиелеу дің бағдарламалары.

1

101-81

8


Балабақша тәрбиешісінің жұмысын ұйымдастыру мазмұны, формасы.

1

101-81

5

9

Сәби шақтағы балалардың дамуы және тәрбиелеудің теориялық негіздері. Бір жастағы балаларды тәрбиелеу

1

101-81

10

Екі және үш жастағы балаларды тәрбиелеу.

1

101-81

6

11

Мектеп жасына дейінгі балалардың дене және адамгершілік тәрбиесі әдістемесі.

1

101-81

7

12

Мектеп жасына дейінгі балалардың ақыл-ой және сенсорлық тәрбиесі.

1

101-81

8

13

Мектеп жасына дейінгі балалардың еңбек және эстетикалық тәрбиесі.

1

101-81

9

14

Мектепке дейінгі білім берудегі педагогикалық технологиялар.

1

101-81

10

15

Мектепке дейінгі ұйымдарда оқу-танымдық іс-әрекеттін ұйымдастыру.

1

101-81

11

16

Ережелі ойындар.

Шығармашылық ойындар1

101-81

12

17

Мектепке дейінгі ұйымдағы заттық-кеңістік дамытушы орта

1

101-81

13

18

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарын да педагогикалық үдерісті жоспарлау

1

101-81

14

19

Мектепке дейінгі ұйым мен бастауыш мектеп жүйесіндегі

сабақтастық.1

101-81

15

20

Отбасы тәрбиесінің негіздері

1

101-81

Барлығы

20


6. СӨЖ тақырыптары:

1.Мектепке дейңнгі тәрбиенің дамуы мен қалыптасу тарихы.

2.Мектепке дейінгі балалардың жас кезеңдеріне анықтама беріңіз.

3.Мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеуде заттық-кеңістік дамытушы ортаның орны.

4.Мектеп жасына дейінгі балалардың сенсорлық мәдениетін қалыптастыру.

5.Қазақстанда мектепке дейінгі білім беруді дамытуда Н.Құлжанованың қосқан үлесі.

6.Балабақшада еңбек тәрбиесін ұйымдастыру.

7.Мектеп жасына дейінгі балаларды оқытудың психологиялық-педагогикалық мәселелері

8.Мектеп жасына дейінгі балаларды қазастандық патриотизм негізінде тәрбиелеу

9.Мектеп жасына дейінгі балалардың ойын әрекетінде шығармашылығын дамыту.

10.Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының құрылымы және мазмұны.

11.Мектеп жасына дейінгі балаларға экологиялық тәрбие беру.

12.«Біз мектепке барамыз» бағдарламаларын талдау

13Мектеп жасына дейінгі балаларға адамгершілік тәрбие беруде отбасының алатын орны.

14.Мектепке дейінгі жастағы балалардың отбасында тәрбиелеудің жалпы мәселелері.

15. Балабақша мен отбасының арасындағы байланыс

16.Мектеп жасына дейінгі балалардың дербес іс-әрекетін ұйымдастырудың түрлері мен әдістері.

17.Қоғамдағы тәрбиешінің ролі және тәрбиеші жұмысының мәні

18. Мектеп жасына дейінгі балаларды әлеуметтендіру

19.Мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеуде заттық-кеңістік дамытушы ортаның орны.

20.Мектеп жасына дейінгі балалардың ойын әрекетіндегі ойыншықтар, ойыншық түрлері, оларға қойылатын талаптар.

СӨЖ тапсырмалары
Тапсырма

Әдебиеттер

Тапсырманы

тапсыру түрі

Тапсыру мерзімі

1

Мектепке дейңнгі тәрбиенің дамуы мен қалыптасу тарихы.

/ слайд


3,9,11, 12, 15,16

Тапсырма жазбаша орындалып, ауызша сұралады

1апта

2

Қазақстанда мектепке дейінгі білім беруді дамытуда Н.Құлжанова

ның қосқан үлесі.

/Сұрақтарға қысқаша жауап жазу


3,9,11, 12, 15,16

Тапсырма жазбаша орындалып, ауызша сұралады

2апта

3

Мектепке дейінгі бала лардың жас кезең деріне анықтама беру /кесте құрыңыз

3,9,11, 12,15,16

кесте құрыңыз

3апта

4

«Біз мектепке барамыз» бағдарламаларын талдау

/ тақырыпқа реферат жазу3,9,11, 12, 15,16

Презентация жасалып, Power Point бағдарламасында қорғалады


4апта

5

Қоғамдағы тәрбиешінің ролі және тәрбиеші жұмысының мәні/ пікірталас

3,9,11, 12, 15,16

Тапсырма жазбаша /эссе /орындалып, ауызша сұралады

5апта

6

Мектеп жасына дейінгі балаларды әлеуметтендіру /слайд

3,9,11, 12, 15,16

Тапсырма жазбаша орындалып, ауызша сұралады

6апта

7

Мектеп жасына дейінгі балалардың ойын әрекетін де шығармашылығын дамыту./тақырыпқа презентация жасау

3,9,11, 12, 15,16

Слайд арқылы Power Point бағдарламасында қорғалады


7апта

8

1-аралық бақылау


Коллоквиум/ ауызша сұрау / Жазба жұмысы

8апта

9

Мектеп жасына дейінгі балалардың тәрбие мазмұны «Дөңгелек стол»

3,9,11, 12, 15,16

Тапсырма жазбаша орындалып, ауызша сұралады

9апта

10

Мектепке дейінгі балаларды тәрбиелеу де халықтық педаго гика элементтерін қолдану жолдары. шығармашылық жоба (слайд)

3,9,11, 12, 15,16

Тапсырма жазбаша орындалып, ауызша сұралады

10 апта

11

Мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеуде заттық-кеңістік дамытушы ортаның орны./Сұрақтарға қысқаша жауап жазу


3,9,11, 12, 15,16

Тапсырма жазбаша орындалып, ауызша сұралады

11 апта

12

Мектеп жасына дейінгі балалардың ойын әрекетіндегі ойыншықтар, ойыншық түрлері, оларға қойылатын талаптар./слайд


3,9,11, 12, 15,16

Тапсырма жазбаша орындалып, ауызша сұралады

12 апта

13

Мектепке дейінгі ұйым мен мектептің сабақтастығы /сабақ жоспары


3,9,11, 12, 15,16

Тапсырма жазбаша орындалып, ауызша сұралады

13 апта

14

Балабақша мен отбасының арасындағы байланыс

/Әр топ бойынша жұмыс жоспарын дайындау, /


3,9,11, 12, 15,16

Жұмыс жазбаша тапсырылады

14 апта

15

2-аралық бақылау
Коллоквиум/ ауызшасұрау / Жазбажұмысы

15 апта


Білімді бағалау жүйесі

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 16.03.2011 ж. №94 (5-пункт) бұйрығымен бекітілген «Жоғары оқу орындарындабілім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау өткізудің үлгілік ережелеріне» сәйкес студенттердің оқу жектістіктерінің үлгерімін ағымды бақылау барысында әрбір орындалған тапсырма 100 баллдық шкаламен бағаланады.

Соған байланысты, студенттердің білімін бағалау жүйесі мынадай жолмен жүзеге асырылады:

Баллдық-рейтинг жүйесіне сәйкес күндізгі оқу бөлімі студенттерінің оқу жетістіктерін бағалау үшін мынадай бақылау түрлері қолданылады: • ағымды, лекция, семинар немесе практикалық, лабораториялық сабақтарда және СОӨЖ-де университет пен кафедра бекіткен кестесіне сай әрбір тақырыптар бойынша тапсырмаларда әр аптада жүргізіледі. Нәтижелері апта сайын ЖОО-ның Ақпараттық жүйесіне (ИС ВУЗ) енгізіліп отырады.

 • аралық, университеттің кестесі бойынша бір семестрде 2 рет жүргізіледі: Р1 – 8 аптада, Р2 – 15 аптада;

 • қорытынды, емтихан академиялық кезең соңында жүргізіледі. Емтихан бүкіл өтілген материалдарды қамтиды.

Емтиханға жіберу үшін міндетті шарт – белгіленген тапсырмаларды орындау және студенттің рұқсат-рейтинг алуы. Рұқсат рейтингті бағасы – пән бойынша тапсырмаларды қорытынды бағалаудың кем дегенде 60%-н құрайды (рұқсат рейтингі = (Р1 + Р2) / 2 х 0,6). Шкалаға сай рұқсат рейтинг – 60%-дан (максимум) 30%-ға (минимум) дейін құрауы тиіс.

Қорытынды бағалау барысында ағымды, аралық бақылау мен емтихан нәтижесі бойынша жинақталған баллдар ескеріледі.

Қ = х 0,6 + Е х 0,4

Р1 – бірінші рейтинг бағасы;

Р2 – екінші рейтинг бағасы;

Е – емтиханбағасы.

Сырттай оқу түрі бойынша студенттердің білімін ағымды бақылау академиялық күнтізбеге - емтихан сессиясы басталғанға дейін және оның барысында жүзеге асырылады.

Оқу-емтихан сессиясы басталғанға дейін сырттай оқу түрі бойынша студент бақылау және есептік – кестелік жұмыстардың барлық түрлерін, курс жобалары (жұмыстары), сондай-ақ үй тапсырмаларының жекелеген түрлерін, СӨЖ, пәннің оқу бағдарламасына сәйкес аралық бақылауды толық орындайды.Студенттер білімін бағалаудың көпбаллдық жүйесі


Пайыздық мазмұны

Әріптік жүйе бойынша бағалау

Баллдардың сандық эквиваленті (төрт баллдық жүйе)

Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау

95-100

А

4,0

Өте жақсы

90-94

А-

3,67

85-89

В+

3,33

Жақсы


80-84

В

3,0

75-79

В-

2,67

70-74

С+

2,33

65-69

С

2,0

Қанағаттанарлық

60-64

С-

1,67

55-59

D+

1,33

50-54

D

1,0

25-490,5

Қанағаттарлықсыз

0 - 24

F

0


Курс саясаты

Сабаққа кешікпеу;

Сабақ барысында сөйлеспеу, газет оқымау, ұялы телефонын өшіріп қою, сағыз шайнамау;

Сабаққа іскерлік киімде келу;

Сабақты себепсіз жібермеу, денсаулығына байланысты келмеген жағдайда, анықтама әкелу;

Жіберілген сабақтарды оқытушы белгілеген уақытта өтеу;

Тапсырмалар орындалмаған жағдайда қорытынды баға төмендейді;

Сабақтарға апта сайын қатысып отыру;

Оқу үдерісіне белсенді қатысу;

Үй тапсырмаларын мұқият орындау;

Курстастары мен оқытушылармен сабырлы, ашық, жарқын, сыпайы болу;

Барлық сабақтарда кері байланысты қолдап отыру;

Ұжымдық жұмыстарға және ұяң студенттердің пікірталасқа араласуына ықпал ету;

Ұқыпты әрі жауапкершілікті болу;

Сабақты дәлелді себепсіз қалдырмауға жауапкершілікпен қарау;

Оқу бөлмелерінде темекі шекпеу;

Сабақ үстінде ішімдік ішуге жол бермеу.

Академиялық тәртіп пен этика саясаты

Академиялық тәртіп пен этика саясаты университеттің Ішкі тәртіп

ережелеріне, Студенттің ар-намыс кодексіне негізделген.

Атап айтқанда: • оқытушылармен, университеттің қызметкерлері мен құрбы-құрдастарымен сыпайы болу;

 • университеттің барлық тәрбиелік іс-шараларына қатысу;

 • университетте жүріс-тұрыс этикасын сақтау, ғимараттарда тазалық сақтау

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі:

Негізгі әдебиеттер

 1. Қазақстан Республикасындағы білім беру заңы. Заң актілерінің жиынтығы. – Алматы: ЮРИСТ, 2007. – 192 б.

 2. Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы. – Астана, 2016 ж.

 3. Қазақстан Республикасы мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты. – Астана, 2016 ж.

 4. Балаларды міндетті мектепалды даярлығы тұжырымдамасы. // Қазақстан мұғалімі. – 29.12.1999. – 6 б.

 5. «Балапан» мемлекеттік бағдарламасы. – Астана, 2010.

 6. Аксарина Н.М. Сәби шақтағы балаларды тәрбиелеу. – Алматы, 1977.

 7. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу бағдарламасы. – Астана, 2016.

 8. Анкеева Н.П. Воспитание игрой. – Новосибирск, 1994.

 9. 1 жастан 6 жасқа дейінгі балаларды мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытудың жалпы білім беру бағдарламасы мамұнының базалық минимумы. ҚР мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты. – Астана, 2004.

 10. Жуковская Р.И. Игра и ее педагогисекое значение. – М., 1975.

 11. Жұмабаев М. Педагогика. – Алматы, 2004.

 12. Жумабекова Ф.М. Мектепке дейінгі педагогика. – Астана, 2009.

 13. Жиенбаева С.Н. Мектепалды балаларын еңбекке баулу. Алматы, 2007.

 14. Құлжанова Н. Халқыма деп іс қылдым. – Алматы, Рауан. – 1994.

 15. Меңжанова А.К. Мектеп жасына дейінгі педагогика. – Алматы, Рауан. 1992.

16.Аралбаева Р. К. Мектепке дейінгі педагогика.- Алматы, 2012

Қосымша нормативті әдебиеттер:

 1. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание дошкольника. – М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2005.

 2. Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика. – М., 2000.

 3. Кравцова Е.Е. Психологические проблемы готовности детей к обучению в школе. – М., 1991.

 4. Красницкая Г.С., Борщанская Б.Р. и др. Практикум по дошкольной педагогике. – М., 1996.

 5. Печора К.Л. Развитие и воспитание детей раннего и дошкольного возраста. Актуальные проблемы и их решение в условиях ДОУ и семьи. – М., 2006.

 6. Петровский В.А., Кларина Л.М. и др. Построение развивающих среды в дощкольном учереждении. – М., 1993.

 7. Программа воспитания и обусения детей младшего дошкольного возраста «Зерек бала» «от 3 до 5 лет!. – Астана, 2009. – 109 с.

 8. Программа воспитания и обучения детей младшего дошкольного возраста «Біз мектепке барамыз». – Астана, 2009. – 72 с.

 9. Суслова Э.К. Воспитание у детей этики межнационального общения: Спецкурс. – М., 1994.

Пән бойынша тапсырмаларды орындау мен тапсыру кестесі
Тапсырма түрлері, апталар бойынша максималды балл


1

2

3

4

5

6

7

8

Р1

9

10

11

12

13

14

15

Р2

Тақырып

бойынша сұрақтар+
+
+
+

+

+
+
+

+

+

Слайд

+

+


+
Конспект, кесте
+

+
+
+

Эссе жазу
+
+


+

Пікірталас


+Сабақ жоспарын дайындау

+
+

+

+

+

Презентация
+

+


++

«Дөңгелек стол»

+Реферат+


++

Қорытынды / тақырыптар бойынша максималды баллдың суммарлы нәтижесі


100

 100

100

100

 100

 100

100 

100

100

 100

100 

 100

 100

100 


100  

Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет