Тест тапсырмалары «Технология сөзінің құрамдас бөлігі грек сөзіPdf көрінісі
Дата26.03.2020
өлшемі277.75 Kb.

Тест тапсырмалары 

1. «Технология сөзінің құрамдас бөлігі грек сөзі « Techne» -мағынасы: 

А) Техника 

 

В)  Ғылым С) Әдіс 

Д) Шеберлік 

Е) Ойын 

2. Шикізат пен матириалдарды айыру мен өңдеудің әдістері мен құралдары   жиынтығы : 

          А) Педагогикалық технология 

          В) Технология 

          С) Білім беру технологиялары 

          Д) Оқытудың технологиясы  

          Е) Еңбек технологиясы 

3.    Білім  беру  процесінің  тиімділігін  арттыру  мақсатын  көздейтін  және  оқытудың 

көзделген мақсаттарына жетуге кепілдік беретін педагогиканың бағыты: 

         А) Этнопедагогика 

         В)Арнаулы педагогика 

         С) Медиапедагогика 

         Д)Жалпы педагогика 

         Е) Педагогикалық технология 

4.  «An education  technology»  термині әлемдік  педагогикада пайда болды: 

       А)XYIII ғ. 60 жылдарының басында 

      В)  XIX ғ. 60 жылдарының басында 

      С) XX ғ. 60 жылдарының басында 

      Д) XYII ғ. 60 жылдарының басында 

      Е)  XYI ғ. 60  жылдарының басында 

5.      Педагогикалық  технологияның    қойылған  мақсаттарға  сай  білім,  білік,  дағдыларды 

қалыптастыру  және  оларды  бақылау    операцияларының  жиынтығы  ретіндегі  

анықтамасының авторы: 

     А) А.К. Калеченко 

     В) Я. А. Коменский 

     С) В.В. Давыдов 

     Д) Г. М. Коджаспирова 

      Е) А. Сухомлинский 

6.  Педагогикалық технология ұғымына енгізілмейді: 

      А) Барлығыда енгізіледі 

      В) Оқыту мен тәрбиенің мақсаттары 

      С) Мақсаттарға жету жолындағы түрлі операциялар 

      Д)Оқыту мен тәрбиелеудің  принциптері 

       Е) Білім туралы заң 

7. Педагогиканың бір бағыты ретінде педагогикалық технология пайда болды: 

    А) 20 ғ. бас кезі 

     В) 19 ғ. соңында 

     С) 20 ғ. орта шенінде 

     Д) 20 ғ. соңында 

     Е)  19 ғ. бас кезінде 

8. Педагогикалық технологияның мәндік ерекшелігіне жатады: 

     А)   Оқыту  мен тәрбиелеудің нәтижелерін дигнозтикалық және операциялық тұрғыдан 

жоспарлау; білім беру процесі нәтижелілігінің үздіксіз бақылануы. 

     В) Оқыту мен тәрбиелеу нәтижелерінің жоспарлануы 

     С)  Оқыту  мен  тәрбиеленудің  нәтижелерінің  диогнозтикалық  және  операциялық 

тұрғыдан жоспарлануы      Д) Білім беру процесі нәтижелілігінің үздіксіз бақылануы 

      Е) Оқыту нәтижелілігінің жоспарлануы 

9.  20ғ.  педагогикалық  технологияның  құрамында  педагогиканың  бір  бағты  ретінде 

дамыды: 


     А) Бағдарламалап оқыту (60 жылдар) 

     В)  Концепциялар:  бағдарламалап  оқыту  (60жылдар)  проблемалы  оқыту  (70  жылдар), 

білім беру технологиялары (90 ж.ж. бастап) 

     С) Проблемалық оқыту (70 жылдар) 

     Д) Білім беру технологиялары (90ж.ж.б) 

     Е) Бағдарламалап және проблемалық оқыту 

10.  Технология әдістемеден ерекшеленеді: 

       А) Оқытудың және тәрбиенің мазмұны мен байланыстылығы мен 

       В) Мақсатты болуымен 

       С) Технологиялық құрылымдарды қолдануымен 

       Д) Қайта қалпына келтіруімен 

       Е) Мұғалім қатысуының деңгейімен 

11.  Белгілі-бір  күн  тәртібінсіз,  бағдарламасыз,  тек  қана  оқушылардың  өзіндік 

инициативасына  сәйкес өткізілген білім беру шарасы төмендегі технологияға жатады: 

          А) Коперативтік оқыту 

          В) Модулдік оқыту 

          С) Бағдарламалап оқыту 

          Д) Шеберханалар технологиясы 

           Е) Ашық кеңестік 

 

12. Ашық кеңестік технологиясының авторы:           А) Элвин Гилд 

          В) Мехаил Кларин 

          С) Чарльз Темпл 

           Д) Александр Гин 

           Е) Джинни Стилл 

13. Жүйелік -әрекеттілік оқыту  технологиясы негізделген: 

        А) ілімнің ассоциативтрік теориясы 

         В) үйрету теориясы 

        С)ілімнің әрекеттілік теориясы 

        Д)ілімнің бихевиористік теориясы 

       Е)  танымның жалпы теориясы 

 

14. Жүйелік-әрекеттілік оқыту технологиясының  негізін салушы:        А) Н.Ф. Тальзина 

       В) З.А.Решетова 

       С) Л:А. Петровская 

        Д) В.С. Безрукова 

       Е) Н.А. Обухова 

15.  Педагогикалық шеберханалар технологиясы пайда болды: 

      А) Ұлыбританияда 

      В) Россияда 

      С) Францияда 

      Д) Германияда 

       Е) АҚШ-та 

16.  Педагогикалық  технологияның  ғылыми,  процессуалды–сипаттамалық  және 

прцессуалды-әрекеттілік аспектілері бар анықтамасын ұсынған автор: 

        А) Б.Д.Лихачев 

        В) В.П.Беспалько 


        С) М.В.Кларин 

        Д) Г.К.Селевко 

        Е) В.В.Гузеев 

17.Педагогика ғылымының бір бөлімі ретіндегі педагогикалық технологияның оқытудың 

мақсатын  ,мазмұнын  және  әдістемесін  үйрену  және  жасау,  сондай-ақ  педагогикалық 

процестерді жобалаушы әрекеттерін сипаттайтын аспектісі: 

        А) ғылыми аспект 

        В) процессуалды –сипаттамалық аспект 

        С) процессуалды- әрекеттілік аспект 

        Д) процессуалдық аспект 

        Е) әрекеттілік аспект ғылыми аспект 

 

18.  Барлық  тұлғалық,  құралдық  және  педагогикалық  әдістемелік  элементтерді  қолдана отырып  педагогикалық технологиялық процесті іске асыру былайша аталады: 

       А) процессуалды-әрекеттік аспект 

       В) ғылыми аспект 

       С) процессуалды – сипаттамалық аспект 

       Д) процессуалдық аспект 

       Е) әрекеттілік аспект 

19.  Жоспарланған  нәтижелердің  жүру  процесін,  мақсаттарының,  мазмұнының,  әдістері 

мен құралдарының жиынтығын сипаттау: 

    А) процессуалдық аспект  

     В) процессуалды-әрекеттік аспект 

    С) ғылыми аспект 

    Д) процессуалды – сипаттамалық аспект 

    Е) әрекеттілік аспект 

20.Технология әдістемеден ерекшеленеді: 

    А) мақсаттылығымен 

    В) нәтижелердің орнықтылығымен 

    С) интернет-рисурыстарды қолданумен 

   Д) мұғалімнің жеке басылық ерекшелігіне тәуелділігімен 

   Е) оқушының жеке бастылық ерекшелігіне тәуелділігімен 

21. Педагогикалық технологиялардың деңгейіне жатқызылмайды: 

   А) локалды деңгей 

   В) жалпыпедагогикалық деңгей 

   С) жалпыпәндік деңгей 

   Д) Республикалық деңгей 

   Е) әлеуметтік-педагогикалық деңгей 

22.  Г.К.Селевконың  концепциясы  бойынша  педагогикалық  технологияның  құрылымына 

кіреді: 

     А) оқыту мен тәрбиелеудің мазмұндық бөлігі, технологиялық процесс 

     В) технологиялық прцесс 

     С).концептуалдық  негіз,  оқыту  мен  тәрбиелеудің  мазмұндық  бөлігі,  технологиялық 

процесс 

    Д) концептуалдық негіз, технологиялық процесс 

    Е) оқыту мен тәрбиелеудің мазмұндық бөлігі 

23. Педагогикалық технологияның әлеуметтік-педагогикалық, жалпы педагогикалық, жеке 

әдістемелік және локалды деңгейлері бір-бірінен ерекшеленеді: 

       А) ғылыми концепциясымен 

       В) философиялық негізімен 

       С) танымдық әрекеттің ұйымдастырылу түрімен 

       Д) жетекші фактормен 


       Е) қолданылу деңгейімен 

24. Биогендік, әлеуметтік, психогендік және идиолистік технологиялар ерекшеленеді: 

       А) жетекші фактормен 

       В) қолданылу деңгейімен 

       С) философиялық негізімен 

       Д) танымдық әрекеттің ұйымдастыру түрімен 

       Е)  ғылыми концепциясымен 

25. Ассоциятивтік-рефлекторлық, бихевиористік, интериорлық, дамытушы және 

       А) гештальт –технологиялар ерекшеленеді 

       В) мазмұндық сипаттамамен 

       С)   жеке тұлғаға бағытталумен 

       Д)  танымдық әрекеттің ұйымдастырылу түрімен 

        Е) философиялық негізімен 

26.  Ақпараттық,  операциялық-әрекеттік,  эврестикалық,  қолданбалы  және  өзіндік 

дамытушы технологиялар ерекшеленеді: 

     А) ғылыми концепциясымен 

     В) жеке тұлғаға бағытталумен 

     С) мазмұндық сипаттамамен     

     Д)  танымдық әрекеттің ұйымдастырылу түрімен 

     Е) философиялық негізімен 

 

27. Оқытушы және тәрбиелеуші, дүнияуи және діни, жалпы білім берушілік және кәсіптік бағдарлы,  гуманитарлық  және  технократиялық,  моно  және  политехнологиялар  

ерекшеленеді: 

      А) философиялық негізімен 

      В) ғылыми концепциясымен 

      С) жеке тұлғаға бағытталумен 

      Д) мазмұндық сипатымен 

      Е) танымдық әрекеттің ұйымдастырылу түрімен 

28.  Классикалық  дәріс,  аудиобейнелік  ТСО-ның  көмегімен  оқыту  «кеңесші»  жүйесі, 

оқулықтың  көмегімен  оқыту,  «шағын  топ»  жүйесі,  компьютерлік  оқыту,  «репетитор» 

жүйесі, жоспарлап оқыту технологиялары ерекшеленеді: 

        А) философиялық негізімен 

        В) ғылыми концепцясымен 

        С) жеке тұлғаға бағытталумен 

        Д) мазмұндық сипаттамамен 

        Е) танымдық әрекеттің ұйымдастырылу түрі мен 

29.  Қай  педагогикалық  технологияның  ерекшеліктері:  біркелкі  жастағы  және  бірдей 

деңгейдегі дайындығы бар оқушылар сыныпты құрайды; сынып бірыңғай жылдық жоспар 

мен  бағдарлама  негізіндегі  сабақ  кестесі  мен  жұмыс  жасайды;  қытудың  негізгі  түрі  – 

сабақ, сабақтағы оқушы әрекетіне мұғалім жетекшілік етеді: 

       А) әріптестік педагогикасы 

       В) дәстүрлі оқыту 

       С) мектеп – прак 

       Д) жоспарлап оқыту 

       Е) вальдорф педагогикасы 

30. В.С. Библер төмендегі технологияның  авторы: 

     А) мектеп- парк 

     В) шеберхана 

     С) мәдениеттер диологы 

     Д) модульдік оқыту 

     Е) дамыта отырып оқыту 31. П.М.Эрдниев төмендегі педагогикалық технологияның авторы: 

    А) дидактикалық  бірліктерді ірілендіру 

    В) жүйелік- әрекетті оқыту 

    С) модульдік оқыту 

    Д)әріптестікте оқыту 

    Е) дамыта отырып оқыту 

 

32. И.С.Якиманская айналысқан технология:      А) пәнге бағытталған оқыту 

     В) дамыта отырып оқыту 

     С) өзін - өзі дамыту 

     Д) тұлғаға бағытталған оқыту 

     Е) коммуникативтік оқыту 

 

33. Г.К.Селевконның айтуынша  педагогикалық технологияның концепциясын әлеуметтік ,басқару  және  жаратылыстану  ғылымдарына  негізделген  тиімді    оқыту  жүйелерін 

құрасытырумен айналысатын кең диопазонды білімдер сапасы ретінде қарастыратындар: 

А) Б.Т.Лехачев, С.А.Смирнов, М.Меейр, Р.Киффер 

В) П.И. Пидкасистый, В.В.Гузеев, М.Эраут, Р.Стакенас, Р.Кауфман, Д.Эли,  С.Ведемейер 

С) В.П.Беспалько, М.А.Чошанов, В.А.Сластенин, В.М. Монахов, А.М.Кушнир, Б.Скиннер, 

С. Гипсон , Т.Сакамото. 

Д) М.В.Кларин, В.В.Давыдов, Г.К.Селевко, Д.Фини , К.М. Силбер, П.Митчел, Р.Томас. 

 Е) Ш.А.Амонашвили, В.Ф.Шаталов, С.Н.Лысенкова. 

 

34. Г.К.Селевконың айтуынша педагогикалық технологияның концепциясын оқу процесі үшін  теория  жасау  және  оқу  құралдарын,  аппаратураны  және  ТСО-ы  қолдану  деп 

түсінілетін ғалымдар : 

      А) Б.Т.Лехачев, С.А.Смирнов, М.Меейр, Р.Киффер. 

     В) 


П.И.Пидкасистый,  В.В.Гузеев,  М.Эраут,  Р.Стакенас,  Р.Кауфман,  Д.Эли,  

С.Ведемейер. 

     С)  В.П.Беспалько,  М.А.Чошанов,  В.А.Сластенин,  В.М.Монахов,  А.М.Кушнир, 

Б.Скиннер, С.Гипсон, Т.Сакамото. 

      Д) М.В.Кларин, В.В.Давыдов, Г.К.Селевко, Д.Фини, К.М.Силбер, П. Митчел, Р.Томас. 

      Е) Ш.А. Амонашвили, В.Ф.Шаталов, С.Н.Лысенкова. 

 

35.  Г.К.Селевконың  айтуынша  педагогикалық  технологияның  концепциясын  оқу міндеттерін орындау тәсілі ретінде, оқыту процесін жақсарту үшін бихевиористік әдістер 

мен жүйелік талдауды қолдану немесе коммуникация процесі деп түсіндіретіндер: 

 

      А) Ш.А.Амонашвили, В.Ф.Шаталов, С.Н.Лысенкова.       В) Б.Т.Лехачев, С.А.Смирнов, М.Меейр, Р.Киффер. 

      С)  П.И.Пидкасистый,  В.В.Гузеев,  М.Эраут, 

Р.Стакенас,  Р.Кауфман,  Д.Эли,  

С.Ведемейер. 

       Д) М.В.Кларин, В.В.Давыдов, Г.К.Селевко, Д.Фини, К.М.Силбер, П.Митчел, Р.Томас. 

       Е)  В.П.Беспалько,  М.А.Чошанов,  В.А.Сластенин,  В.М.Монахов,  А.М.Кушнир, 

Б.Скиннер, С.Гипсон, Т.Сакамото. 

 

36. Г.К.Селевконың 

айтуынша 

педагогикалық 

технологияның 

концепциясын  

педагогикалық  технологияның  бірнеше  мәнін  қарастыратын  көп  аспектілі  көзқарас 

ретінде қабылдайтындар: 

       А)  В.П.Беспалько,  М.А.Чошанов,  В.А.Сластенин,  В.М.Монахов,  А.М.Кушнир, 

Б.Скиннер, С.Гипсон, Т.Сакамото. 


       В)  Б.Т.Лехачев, С.А.Смирнов, М.Меейр, Р.Киффер. 

       С)  М.В.Кларин, В.В.Давыдов, Г.К.Селевко, Д.Фини, К.М.Силбер, П.Митчел, Р.Томас. 

       Д)    П.И.  Пидкасистый,  В.В.Гузеев,  М.Эраут,  Р.Стакенас,  Р.Кауфман,  Д.Эли,  

С.Ведемейер. 

       Е) Ш.А.Амонашвили, В.Ф.Шаталов, С.Н.Лысенкова. 

 

37.  Г.К.Селевконың  педагогикалық  технологиясының  вертикалды  құрылымы  бөліп көрсетеді: 

        А) технологияның алты класын 

        В) технологияның екі класын 

        С) технологияның үш класын 

        Д) технологияның төрт класын 

        Е)  технологияның бес класын 

 

38. Дамыта оқыту  технологиясының негізін салушылар:       А) М.Н.Скаткин мен Л.В.Занков. 

      В) Д.Б.Эльконин мен В.В.Давыдов. 

     С) В.М.Монахов пен Ж.А.Караев. 

     Д) В.В.Гузеев пен Г.К.Селевка 

      Е) Ш.А.Амонашвили мен В.Ф.Шаталов. 

 

39.ТМД педагогикалық кеңістігінде педагогикалық әріптестік технологиясын дамытудың инициаторлары: 

       А)  Ш.А.Амонашвили, В.Ф.Шаталов, С.Н.Лысенкова, М.П.Щетинин, Е.Н.Ильин, И.П. 

Волков, И.П. Иванов, В.А.Караковский, Л.А.Никитина, Б.П.Никитин. 

      В)  Ш.А.Амонашвили , В.Ф. Шаталов, С.Н.Лысенкова. 

      С) М.П.Щетинин, Е.Н.Ильин, И.П.Волков. 

      Д)  И.П.Иванов , В.А.Караковский, Л.А.Никитина, Б.П.Никитин. 

      Е) Л.А. Никитина, Б.П.Никитин. 

 

40. Батыс педагогикасында кооперативтік моделдің алғашқы үлгілерін жасағандар:        А) Г.Линдсей, К.С.Халл, Р.Ф.Томпсон. 

       В) ДЖ. Арнсон , Р.Славин, Ш.Шарон, Р.Джонсон, Д.Джонсон. 

       С) М.Робер, Ф.Тильман. 

       Д) К.Меридит, Д.Стилл, Ч.Темпл. 

       Е) А.Валлон, Ж.Пияже, П.Ланжеван. 

41.  Әріптестік педагогикасы  бойынша  Қазақстанда  алғашқы  болып докторлық  жұмысын 

қорғаған: 

       А) Ш.Т.Таубаева 

       В) З.А.Исаева 

       С) Н.Д.Хмель 

       Д) Н.Н.Хан 

       Е) Ж.Р.Баширова 

42. ТОГИС білім беру технологиясының авторлық ұжымын басқарады: 

          А) М.В.Кларин 

          В) В.М.Монахов 

          С) Г.К.Селевко 

          Д) В.В.Гузеев 

          Е) В.А.Сластионин 

43.  Интернет  ресурстарды  қолдану  төменгі  білім  беру  технологиясының  жүйе 

құраушылық элементі болып табылады: 

           А) СГО 


           В) RWCT 

           С) КМД 

           Д) КСО 

           Е) ТОГИС 

 

44.  RWCT  (Шығыс  Европа  мен  Азия  мектептеріне  сыни  тұрғыдан  ойлау  технологиясын енгізу) жобасының авторлары: 

           А) Дж.Арнсон, Р.Славин, Ш.Шаран, Р.Джонсон, Д.Джонсон. 

            В) К.Меридит, Д.Стилл, Ч.Тепл. 

           С) Г.Линдсей, К.С.Халл, Р.Ф.Томпсон. 

           Д) М.Роберт, Ф.Тильман. 

           Е) Ш. Ескалива, С.Мирсеитова. 

 

45. Жүйелік-әрекеттілік оқыту технологиясы төменгі мектептің біреуінде жасалған:               А) Москва педагогикалық психологиялық мектебінде  

              В) Ленинград педагогикалық психология мектебі 

              С) Харков педагогикалық психологиялық мектебі 

              Д) Минск педагогикалық психологиялық мектебі 

              Е) Новосибирск педагогикалық психологиялық мектебі  

 

46.  RWCT базалық моделінің авторы:             А) Огл, Джеллет. 

            В) Ваухан, Эстес, Дишнер. 

            С) Ваухан , Эстес, Дишнер. 

            Д)Темпл, Тирни, Ридэнс. 

            Е) Ваухан, Эстес. 

47. RWCT–ң  базалық моделі болып табылады: 

         А) HTTP 

         В) IBM 

         С)WWW 

         Д) ERR 

         Е) CNN 

 

 48.  Білім  беру    саласында  әлеуметтік  саясатты  жүзеге  асыру  деңгейіндегі  процесті 

анықтайтын педагогикалық технологиялары : 

         А) Макротехнологиялар 

         В) Метатехнологиялар 

         С)Мезотехнологиялар 

         Д)Микротехнологиялар 

         Е) Мультитехнологиялар 

 

49.  Төмендегі  технологияның  біреуінің  құрылымдық  элементін  ақпаратпен  жеке  жұмыс жасау, рефлексия құрайды: 

         А) КМД 

         В) ТОГИС 

         С)  RWCT 

         Д) КСО 

         Е) СГО 

50.  «Команда-  Конкуренция-Конкурс»  оқыту  моделі  төмендегі  технологияның  бірінде 

қолданылады: 

         А) коммуникативтік оқыту 


         В) дамыта отырып оқыту 

         С) ізденісті оқыту 

         Д) дискуссиялық оқыту 

         Е) кооперативтік оқыту 

51.  Оқытудың  ойындық  стратегиясы  технология  ретінде  төменгі  жас  категорияларының 

бірінде қолданылады: 

         А) бастауыш мектепте 

         В) кез-келген жаста 

         С) жоғарғы сыныптарда 

         Д) студенттерді оқытуда 

         Е) мектепке дейінгі балаларды оқыту 

52.  В.В.Гузеевтің  айтуынша,  білім  беру  технологиысының  құрамды  бөлігіне 

жатқызылады: 

        А) оқытудың жоспарланған нәтижелері және қазіргі жағыдайы, оқытудың моделдері, 

диогностика құралдары.  

        В) оқытудың жоспарланған нәтижелері және қазіргі жағыдайлары 

        С) оқытудың моделдері 

        Д) диогнозтикалық құралдары 

        Е) оқытудың моделдері және диогностика құралдары 

53.  Жүйелілік,  ғылымилық,  құрылымдық,  басқарымдылық  төмендігі  технологиялардың 

бірінің сапалары болып табылады: 

           А)  барлық  педагогикалық технологияларды 

           В)  білім беру технологияларының 

            С) тәрбие технологиясының 

            Д) қазіргі заманғы педагогикалық технологиялардың 

            Е) жалпы технологиялардың 

 

54.  Тұтас  және  игерілуі  туралы  бақылау  үздіксіз  жүріп  отыратын  оқу  ақпараттарындағы логикалық аяқталған бөлім былайша аталады: 

           А )мәтін 

           В) шығарма 

           С) модуль 

           Д) абзац 

           Е) макет 

 

55.  Танымдық  әрекеттің  ұйымдастырылуы  мен  басқаруына  қарай  педагогикалық технологиялардың жіктемесі төмендегіше түрлерден тұрады: 

         А) классикалық дәстүрлі оқыту, дәрісті, кітапты, аудио-бейнелік құралдарды қолдана 

отырып  оқыту; 

        В)  класикалық  дәстүрлі,  сынып-сабақ,  дәрістік-оқыту;  қазіргі  заманғы  оқулықтың 

көмегімен оқытатын дәстүрлі оқыту; 

       С)  классикалық  дәстүрлі  оқыту,  дәрісті,  кітапты  аудио-бейнелік  құралдарды  қолдана 

отырып    оқыту  класикалық  дәстүрлі,  сынып-сабақ,  дәрістік-оқыту,  қазіргі  заманғы 

оқулықтың  көмегімен  оқытатын  дәстүрлі  оқыту,  «шағын  топтар»  жүйесі,  «кеңесші» 

жүйесі, компьютерлік оқыту, бағдарламалап оқыту, өзін-өзі басқару, әкімшілік басқару . 

       Д)    «шағын  топтар»  жүйесі,  «кеңесші»  жүйесі,  компьютерлік  оқыту,  бағдарламалап 

оқыту, өзін-өзі басқару, әкімшілік басқару; 

      Е) бағдарламалап оқыту, өзін-өзі басқару, әкімшілік басқару. 

 

56. Ми белсенділігі технологиясының авторы:             А) Ф.Кунце 

            В) А.Осборн             С)У.Гордон 

            Д) Ф.Цвикки 

            Е) Ч.Темпл 

57. Синектиканы ойлап тапқан: 

  А) У.Гордон 

   В)  Ф.Кунце 

   С) А.Осборн 

   Д) Ф.Цвикки 

    Е)  Ч.Темпл 

58. Фокальдық нысан әдісін ойлап табушы: 

  А)  Ч.Темпл 

  В) У.Гордон 

  С) А.Осборн 

  Д) Ф.Цвикки 

  Е) Ф.Кунце 

59. Морфологиялық анализді ойлап табушы: 

       А) Ф.Кунце 

       В)У.Гордон 

       С) А.Осборн 

       Д) Ф.Цвикки 

       Е)  Ч.Темпл 

 

60. Ми белсенділігі, сениктика, фокалдық  нысан әдісі, морфологиялық анализ:        А) оқытудың заңдылықтары 

       В) педагогикалық технологиялар 

       С) білім беруші моделдер 

        Д) оқытушы стратегиялар 

        Е) дидактикалық принциптер 

 

61.  Оқу  курысының  дәл  айқындалған  оқу  мақсатынан,  ақпараттар  жиынтығынан, материалды  үйренуге  жетекші  әдістемеден,  шеберліктерді  қалыптастыруға  тиіс 

практикалық  сабақтардан,  құрал-жабдықтар  мен  диогнозтикалық  тапсырмалардан 

тұратын салыстырмалы түрдегі автономды бөлігі аталады: 

        А) оқу жоспары 

        В) оқу модулі 

        С) оқу бағдарламасы 

        Д) оқу құралы 

        Е) оқу міндеті 

 

62.  Қазақстан  Республикасындағы  модулдік  оқытудың  тұңғыш  ғылыми-  педагогикалық орталығын құрушы: 

       А) Н.Д.Хмель 

       В) А.А.Уманов 

       С) М.М.Жанпеисова 

       Д) Н.А.Лебедева 

        Е) К.Ж.Кожахметова 

 

 63.  Қазақстан  Республикасында  болашақ  мұғалімдерді  тренингтік  оқытудың  тұңғыш лабораториясын құрушы: 

   А) барлық аталған психологтар біріге отырып Астана қаласында 

   В) С.М.Джакупов (Алматы) 

   С) В.А.Ким (Тараз)    Д) Г.В.Поликарпова (Шымкент) 

   Е) М.Г.Сұхбанкулов (Көкшетау) 

 

64. Фасилитация, модерация, менторлық дегеніміз:      А) педагогикалық басқарудың принциптері 

     В) педагогикалық технологиялар 

     С) оқытушы стратегиялар 

     Д) білім беруші моделдер 

     Е) сабақ түрлері 

 

65. Қазақстан Республикасындағы жүйелік-әрекеттілік білім беру технологиясы бойынша тұңғыш әдістемелік кешен мына оқу пәні бойнша жасалды: 

      А) матиматика 

      В) қазақ тілі 

      С) химия 

      Д) орыс тілі 

      Е) ағылшын тілі 

66.  Құрылымдық  топтық  оқыту,  өзін-өзі  бағалау  және  айналадағылардың  бағасы, 

әрекеттілік оқыту, өзін-өзі дамыту – бұл моделдер: 

      А) қашықтан оқыту 

      В) жұмыс орнында оқыту 

      С) коперативтік оқыту 

      Д) ақпараттық технология 

       Е) кредиттік технология 

 

67. «Педагогикалық фариация» терминін ғылыми айналымға енгізген:            А) Б.С.Гершунский 

           В) Ю.К.Бабанский 

           С) В.В.Краевский 

           Д) П.Г.Щедровицкий 

            Е) Г.С.Альтшуллер 

 

68. ТРИЗ (ӨМШТ-өнертапқыштық міндеттерді шешу теориясы) технологиясының негізін салушы: 

          А) А.С.Макаренко 

          В) Я.А.Коменский 

          С)  Дж.Дьюи 

          Д) В.А.Сухомилинский 

          Е) Г.С. Альтшуллер 

 

69. Кредттік жүйе АҚШ  университеттерінде қолданыла бастады:          А) 20-ғ. екінші жартысында 

         В) 20-ғ. бас кезінде 

         С) 19-ғ. орта шенінде 

         Д) 20-ғ. соңында 

         Е) 19-ғ. бас кезінде 

 

70. Кредиттік жүйе Европа университеттерінде қолданыла бастады:          А) 20-ғ. екінші жартысында 

         В) 19-ғ. бас кезінде 

         С) 20-ғ. орта шенінде 

          Д) 20-ғ. соңында           Е) 21-ғ. бас кезінде 

 

71. Қазақстан Республикасында кредиттік жүйе қолданыла бастады:                    А) 21-ғ. бас кезінде 

                   В) 19-ғ. орта шенінде 

                   С) 20-ғ. бас кезінде 

                   Д) 20-ғ. екінші жартысында 

                   Е) 20-ғ. соңында 

 

72.  Қандайда  бір  білім  беру  саласындағы  іс-әрекетті  қамтитын  педагогикалық технологиялар төмендегіше аталады: 

                  А) Метатехнологиялар 

                  В) Макротехнологиялар 

                  С) Мезотехнологиялар 

                  Д) Микротехнологиялар 

                  Е) Мультитехнологиялар 

 

73.  Оқу-тәрбие  процесіндегі  жекелеген  модулдер  міндеттерінің  іске  асуын  қамтамасыз ететін  педагогикалық технологиялар төмендегідей аталады: 

                  А) Метатехнологиялар 

                  В) Макротехнологиялар 

                  С)Мезотехнологиялар 

                  Д) Микротехнологиялар 

                  Е) Мультитехнологиялар 

 

74. Тек қана тұлға аралық деңгейде, ұсақ операциялық міндеттерді шешуде қолданылатын педагогикалық технологиялар төмендегіше аталады: 

                    А) Мезотехнологиялар 

                    В) Макротехнологиялар 

                    С) Метатехнологиялар 

                    Д) Микротехнологиялар 

                    Е) Мультитехнологиялар 

 

75.  Ұжымдық  ой-әрекеті  (ҰОӘ  немесе  КМД)  педагогикалық  технологиялардың  негізін салушы: 

                    А) В.А.Караковский 

                    В) Ю.К.Бабанский 

                    С) Б.М.Неменский 

                    Д) А.А.Вербицкий 

                    С) Г.П.Щедровский 

 

76. Дамыта отырып оқыту технологиясы мынадай педагогикалық технологиялар қатарына жатады: 

                А) әлеуметтік-педагогикалық 

                В) жалпыпедагогикалық деңгеидегі 

                С) модулдік деңгейдегі 

                Д) тұлғааралық қарым-қатынас деңгейіндегі 

                Е) педагогикалық технология болып табылады 

 

77. Қазақстан Республикасындағы білім берудің сапасын басқару технологиясы төмендегі деңгейдің біреуіне жатқызылады: 

                А) әлеуметтік-педагогикалық деңгейдегі                 В) жалпыпедагогикалық деңгейдегі 

                С) модулдік деңгейдегі 

                Д) тұлға аралық қарым-қатынас деңгейіндегі 

                Е) педагогикалық технология болып табылады  

 

78.  Бағдарламалық  оқу  материалын  игеру  технологиясы  төмендегі  деңгейдің  біреуіне жатқызылады: 

               А) әлеуметтік- педагогикалық деңгейдегі 

                В) жалпыпедагогикалық деңгеидегі 

                С) модулдік деңгейдегі 

                Д) тұлғааралық қарым-қатынас деңгейіндегі 

                Е) педагогикалық технология болып табылады 

 

79. Орнын толтыра оқыту технологиясы төмендегі деңгейдің біреуіне жатқызылады:                 А) тұлғааралық қарым-қатынас деңгейіндегі 

                В) әлеуметтік-педагогикалық деңгейдегі 

                С) модулдік деңгейдегі 

                Д) жалпыпедагогикалық деңгеидегі 

                Е) педагогикалық технология болып табылады 

 

80. Сынға төтеп беру тренингі технологиясы төменгі деңгейдің біреуіне жатқызылады:            А) жалпыпедагогикалық деңгей 

           В) тұлғааралық қарым-қатынас деңгейіндегі 

           С)әлеуметтік педагогикалық деңгейдегі 

           Д) модулдік деңгейдегі 

           Е) педагогикалық технология болып табылмайды 

 

81.идактикалық бірлікті кеңейтетін (ДБК) педагогикалық технологияның авторы                А) П.М.Эрдниев 

              В) В.Ф.Шаталов 

              С) Л.В.Тарасов 

              Д) С.Н.Лысенкова 

               Е)  В.К.Дьяченко 

 

82. Төмендегі оқытудың қайсы түрі технологияға жатпайды:               А) топтық оқыту 

              В) қашықтан оқыту 

              С) дәстүрлі оқыту 

              Д) модулдік оқыту 

              Е) қарқынды күшейте оқыту 

 

83. Өзгелермен бірге өмір сүріп, жұмыс жасай білуге үйрету-төмендегі технологиялардың қайсысының негізгі мақсаты: 

               А) модулдік оқыту 

               В) жүйелік-әрекеттілік білім беру 

               С) кооперативтік оқыту 

               Д) сыни тұрғыдан ойлау 

               Е) дамыта отырып оқыту 

 

84.  Зерттеу  міндеттерінің  стратегиясын,  бағыттарын  және  шешу  жолдарын  ашып көрсетеді: 

             А) әдістемелік көзқарастар мен принциптер               В) мақсаттар мен міндеттер 

              С) зертеу әдістері 

              Д) формалар мен құралдар 

              Е) дидактикалық жүйелер 

 

85. Проблема қойып оқыту технологиясының төрт негізгі шарты бар . Төмендегі шарттың қайсысы оларға жатпайды: 

               А) шешілетін проблеманың оқушы үшін маңыздылығы; 

               В) әрбір этапта туындап отырған проблемалардың шама жетерліктей болуы; 

                С) шешілетін проблеманың оқушы үшін маңыздылығы; 

               Д)  проблеманың  мазұмынына  қызығушылық  тудыра  алатындай  жеткілікті 

мотивациямен қамтамасыз ету;  

              Е)  педагогтың  оқушы  мен  диологының  өзара  түсініктікпен  ,  сыластықпен 

құрылуы. 

 

86.  Педагогикалық  қарым-қатынас  тренингі  технологиясы  төмендегі  деңгейдің  біреуіне жатқызылады: 

           А) педагогикалық технология болып табылмайды 

           В) жалпыпедагогикалық деңгейдегі 

           С) әлеуметтік-педагогикалық деңгейдегі 

           Д) модулдік деңгейдегі 

           Е) тұлғааралық қарым-қатынас деңгейдегі 

 

87.  Нәтижеге бағытталған оқыту Қазақстан Республикасында:           А)19-ғ.енгізіледі 

          В) ежелгі заманнан бері бар 

          С) кеңестік дәуірден бері бар 

           Д) егемендік алу үрдісінде енгізілді 

           Е) қазіргі күнде енгізілуде 

 

88.  Нәтижеге  бағытталған  оқыту  мемлекеттік  стандарттарда  мына  жағдайлардың айқындалуын талап етеді: 

          А) оқушылардың оқу нәтижелері 

          В) білім берудің әдістері 

          С) оқытудың әдістері 

          Д) оқу құралдары  

          Е) үйретілетін фактілер менқұбылыстар 

 

89. Нәтижеге бағытталған оқыту Қазақстан Республикасындағы ұлттық білім беру моделі ретінде жарияланады: 

           А) бағдарламамен 

           В) Конституцияда 

           С) заңдық тұрғыда 

           Д) жарғылық тұрғыда 

           Е) жарияланған жоқ 

 

90. Оқыту технологиясын:        А)  аймақтың  немесе  қаланың  білім  беру  департаменті  директорының  бұйрығымен 

енгізіледі;  

       В) мектеп директоры анықтайды; 

       С) білім беру ситуациясының ерекшелігіне сәйкес мұғалім таңдайды; 

       Д) білім және ғылым министірінің бұйрығымен енгізіледі; 


       Е) оқушының өзі жасайды. 

 

91. Педагогикалық технология қолданылады:          А) тек қана кәсіби білім беру саласында 

         В) тек қана жалпы білім беру саласында 

         С) жалпы білім беру және тәрбиелеу саласында 

         Д) тек қана тәрбиелеу саласында 

         Е) тек қана жоғары кәсіби білім беру саласында 

 

92. Сенсорлық тәрбиелеуге негізделген педагогикалық технологияны жасап шығарған:         А) М.Мид 

        В) М.Монтессори 

        С) Н.Менчинская 

        Д) М.Монтень 

        Е) В.В.Гузеев 

 

93. Тәрбиелеуші ұжым педагогикалық технологиясының негізін салған:         А) В.А.Сухомелинский 

        В) В.А.Караковский 

        С) Л.И.Новыкова 

        Д) А.С.Макаренко 

        Е) В.В.Гузеев 

94.  Жүйелік-әрекеттілік  білім  беру  технологиясының  психологиялық  негізі  болып 

табылады: 

        А) П.КАнохиннің функцияналдық жүйелер теориясы 

        В) А.Р.Лурияның  психикалық функциялардың таралмаушылық теориясы 

        С) П.Я.Гальпериннің ақыл-ой әрекеттерінің кезеңдік қалыптасу теориясы 

        Д) А.А.Ухтомскийдің доминанта теориясы 

        Е) З.Фрейдтің бейсаналық теориясы 

95. З.А.Решетова жасаған: 

        А) модулдік оқыту технологиясын 

         В) жүйелік-әрекеттілік білім беру технологиясын 

         Д) сыни тұрғыдан ойлауға үйрету 

          Е) сенсорлық тәрбиеге негізделген педагогикалық технологияны 

 

96. Г.П.Щедровицкий жасаған:         А) ұжымдық ой-әрекеті технологиясын 

        В) дамыта отырып оқыту технологиясын 

        С) өнертапқыштық шығармашылық негіздерін үйрету технологиясын 

        Д) модулдік оқыту технологиясы 

        Е) кооперативтік оқыту технологиясын 

 

97.  Г.С.Альтшуллер жасаған:        А)  модулдік оқыту технологиясы 

       В) дамыта отырып оқыту технологиясын 

       С) өнертапқыштық шығармашылық негіздерін үйрету технология                              Д) 

кооперативтік оқыту технологиясын 

      Е)  ұжымдық ой-әрекеті технологиясын 

98. Францияда  негізделген педагогикалық технология: 

        А)ТРИЗ 

        В) шеберхана 

       С) дамыта отырып оқыту технологиясы жүйелік-әрекеттілік білім беру технологиясы 


       Д) сенсорлық   

        Е) ұжымдық ой-әрекеті технологиясын 

99. Италияда негізделген педагогикалық технология: 

      А) жүйелік-әрекеттілік білім беру технологиясын 

      В) шеберхана 

      С) ТРИЗ 

      Д) дамыта отырып оқыту технологиясын 

      Е) сенсорлық   тәрбие 

100. Дж.Арнсон, Р.Славин, Ш.Шаран, Р.Джонсон, Д.Джонсондар жасаған моделі: 

        А) модулдік оқыту 

        В) сыни тұрғыдан ойлауды дамыту 

        С) дискуссиялық оқыту 

        Д) жобалық оқыту 

        Е) коперативтік оқыту 

 

101. Жұмыс орнында  оқытудың моделі ретінде өзін-өзі дамыту бұл:           А) реттеліп отыратын үш кезеңділік өз бетімен өзін-өзі дамыту 

          В) өзбетімен өзінөзі дамыту 

          С) өз бетімен дамыту 

          Д) өзін-өзі дамыту 

           Е) өздігінен болатын даму 

 

102. Д.Б.Эльконин мен В.В.Давыдов жасаған технология:   А) сенсролық тәрбиеге негізделген педагогикалық технология 

   В) дамыта отырып оқыту технологиясы 

   С) сыни тұрғыдан ойлауға үйрету технологиясы 

   Д) жүйелік-әрекеттілік білім беру технологиясы  

   Е) модулдік оқыту технологиясы 

 

103.  Өзгелер  мен  бірге  өмір  сүріп,  жұмыс  жасай  білуге  үйрету-  төмендегі технологиялардың қайсысының мақсаты: 

  А) модулдік оқыту  

  В) дамыта отырып оқыту 

  С) кооперативті оқыту 

  Д) сыни тұрғыдан ойлау 

  Е) дамыта отырып оқыту 

104. Әрекеттік оқуды білім беру моделі ретінде жасаған: 

А) Р.Славин 

В) Д.Б.Эльконин 

Д) Ч.Тепель 

Е) Р.Реванс 

105.  .Педагогикада  оқыту  мен  тәрбиелеудің  мәселелерін  тек  қана  балалардың  жеке  бас 

ерекшеліктеріне сәйкес құратын бағыт: 

 А) акмеология 

 В) педалогия 

 С) технология 

 Д) педоцентризім 

 Е) әдістеме 

106. Тірек конспектілер технологиясының авторы: 

   А) Пассов Е.И 

   В) Гузик Н.П. 

   С) Шадриков В.Д    Д) Границкая А.С 

   Е) Шаталов В.П 

107. Білім беруді ізгілендіру технологиясының авторы: 

  А) Тарасов Л 

  В) Первин И.Д 

  С) Дьяченко .В 

  Д) Амонашивили Ш 

  Е) Унт Инге 

108. Төмендегі оқытудың қай түрі технологияға жатпайды: 

А) қарқынды күшейте оқыту 

В) қашықтан оқыту 

С) топтық оқыту 

Д) модулдік оқыту 

Е) дәстүрлі оқыту 

109. Гипотезаның тәжірибелік тексерілуі . . . деп аталды: 

А) формалдық 

В) анкеталау 

С) педагогикалық экспиремент 

Д) нақтылау 

Е) жаттығу 

 

110. Технологиялық оқыту принциптерінің негізінде – А) ережелер 

В) педагогикалық заңдар мен заңдылықтар 

С) әдістемелік нұсқаулар 

Д) оқытушының жұмыс жасау жүйесі 

Е) оқушылардың белсенділігі 

 

111. Оқытуды ұйымдастыру мен оқу мекемесіндегі бүкіл тәртіп моралдық тұрғыдан күшті тұлғаны қалыптастыруы тиіс, егер оқыту төмендегіше сипатта болса: 

А) ізгілікті сипатта 

В) демократиялық сипатта 

С) тәрбиелік сипатта 

Д) ұлтжандылық сипатта 

Е) эстетикалық сипатта 

 

112.  Тәрбиелік  мақсатқа  жетудегі  әдістер  мен  тәсілдер  кешенін  қолдану  процедурасы аталады: 

А) құрал 

В)әдіс 

С) әдістеме Д) технология 

Е) тәсілдер 

113. Тәрбиенің негізгі заңдылықтарын зерттейтін ғылым саласы, бұл: 

А) жас ерекшелігі педагогикасы 

В) салыстырмалы педагогика 

С) арнаулы  педагогика 

Д) педагогика тарихы 

Е) жалпы педагогика 

114. Оқытушы тапсырмалық ситуатцияны қалыптастыратын оқытудың әдісі: 

А) вербалдфқ әдіс 

В) бағдарламалық әдіс 


С) проблемалық әдіс 

Д) дедукциялық әдіс 

Е) индукциялық әдіс 

 

115. Ойлау, талдау, дәлелдеу құралдарының сөздік бейнелеуі: А) вербалді әдіс 

В) проблемалық әдіс 

С) бағдарламалық әдіс 

Д) дедукциялық әдіс 

Е) жаттығу әдісі 

116. Оқыту барысында оқытушы жалпыдан  жекеге өтетін оқыту әдісі : 

А) проблемалық әдіс 

В) индукциялық әдіс 

С) бағдарламалық әдіс 

Д) дидукциялық әдіс 

Е) вербалдық әдіс 

117. Жаңа педагогикалық технологиялар атауының халықаралық қабылданған формасы: 

А) технологиялық оқытулар 

В) педагогикалық технологиялар 

С) білім беру технологиялары 

Д) инавациялық технологиялар 

Е) жаңа педагогикалық технологиялар 

118. 


Трек  сигналдарын  пайдалана  отырып  перспиктивалық  қарқында  оқыту  

технологиясының авторы: 

А) Г.К.Селевко 

В) В.Ф.Шаталов 

С) В.К.Дьяченко 

Д) С.Н.Лысенкова 

Е) В.В.Фирсов 

 

120. «Дәстүрлі дидактикалық жүйенің» негізін қалануы кімнің есімімен байланысты:   А) Д.Дьюи 

  В) А.И.Песталоцци 

 С) И.Ф.Гербарт 

 Д) Я.А.Коменский 

  Е) Д.Локк 

 

121.  Проблема  қойып  оқыту  технологиясының  төрт  негізгі  шарты  бар.  Төменгі шарттардың қайссысы оларға жатпайды: 

А) шешілетін проблеманың оқушы үшін маңыздылығы 

В) әрбір этапта туындап отыратын проблемалардың шама жетерліктей болуы 

С) шешілетін проблеманың оқытушы үшін маңыздылығы 

Д)  проблеманың  мазмұнына  қызығушылық  тудыра  алатындай  жеткілікті  мотивациямен 

қамтамасыз ету 

Е) педагогтың оқушы мен диалогының өзара түсіністікпен , сыластықпен құрылуы. 

122.  Педагогикалық  технологияның  негізгі  элементтері  –бесеу.  Ал,  төмендегі 

элементтердің біреуі дұрыс емес .қайсысы: 

А) қысым 

В) талап 

С) конфликт  

Д) педагогикалық қарым-қатынас 

Е) ақпараттық ықпал 123. Сыныптан сыныпқа өту емтихандарында білім, білік, дағдылардың игерілуі деңгейін 

тексеру – бұл 

А) жоспардағы бақылау  

В) кезеңдік бақылау 

С) ағымдағы бақылау 

Д) қорытынды бақылау  

Е) аралық бақылау 

124.  Мектептегі оқу-тәрбие процесінің негізгі формасы  

А) емтихан 

В) сабақ 

С) сынып сағаты 

Д) семинар 

Е) дәріс 

125.  Өндірістік  қызыметке  қызығушылықты  қалыптастыру,  техникалық  шеберліктерді 

дамыту, бұл төмендегі тәрбие түрінің негізгі мақсаты: 

А) плитехникалық тәрбие 

В) дене тәрбиесі  

С) педагогикалық білім беру 

Д) экономикалық тәрбие 

Е) ақыл-ой тәрбиесі 

126. Ізгілік педагогикасы: 

А) мұғалімнің беделін мойындатуға тырысады 

В) педагог білімінің приоритеттілігін ұстанады 

С) оқушыны қалай бар , солай қабылдайды 

Д) тәрбиеленушіні өзгертуге ұмытылады 

Е) білім берудің көлемін ұлғайтуға тырысады 

 

127.  Инавациялық  мектептерде  оқытудың  тиімділігін  арттыру  қай  жолмен  іске асырылады: 

А) жетілдірілген оқу технологияларын енгізу арқылы 

В) мұғалімдерді іріктеу арқылы 

С) мұғалімнің мерзімін ұзарту арқылы 

Д) мұғалімнің жалақысын өсіру арқылы 

Е) мұғалімдердің біліктілігін арттыру арқылы 

128.  Педагогикалық  процестің  технология  екендігін  кретерийлері-  бесеу  .  Ал,  төмендегі 

кретерийлердің біреуі дұрыс емес . Қайсысы: 

А) тиімділік 

В) жүйелілік 

С) дәстүрлік 

Д) қайта қалпына келуге бейімділік 

Е) концептуалдылық 

129. Проблемалық оқыту технологиясының маңызды кезеңіне төмендегі ситуациялардың 

қайсысын құру жатады: 

А) қиындық ситуациясы 

В) конфликтілік цитуация 

С) өмірлік ситуация 

Д) прблемалық ситуация 

Е) тығырыққа тірелу ситуациясы 

130.  Оқылатын  тақырыптар,  құбылыстар  мен  процестерді  имитациялық  түрде 

моделдеудің белсенді түрі: 

А) дидактикалық ойындар  

В) ересектердің ойыны С) балалардың ойыны 

Д) спорттық ойындар 

Е) логикалық ойындар 

131. Оқытудың қай әдісі негізінде оқушылар ғылыми таным әдістерін меңгереді: 

А) көрнекілік әдісі 

В) сөздік әдіс 

С) зерттеу әдісі 

Д) тәжірибелік әдіс 

Е) ойын әдісі 

132. Оқытудың бір әдісі екіншісінен немен ерекшеленеді: 

А) барлық әдістер бірдей 

В) танымдық қызыметтің сипатымен 

С) жалпы деңгеімен  

Д) материалды игеру дәрежесімен 

Е) қызықтылығымен 

133. Дидактикалық ойын оқыту ретінде  

А)оқу процесін белсендендіреді 

В) оқу процессін жандандарады 

С) оқу процесін ретке келтіреді 

Д) оқу процесін түсінуге жеңіл етеді  

Е) оқу процесін алмастара алады  

134. Оқытудың мазмұны бүге-шүгесіне дейін ашылады: 

А) ғылыми көпшілік әдебиеттерде 

В) діни әдебиетте 

С) балалар әдебиетінде 

Д) оқулықтарда , есептер мен жаттығуларда 

Е) заңдар мен бағдарламаларда 

135. Толық қанды оқу процесі төмендегілердің қайсынсыз мүмкін емес: 

А) оқушыға ықпал ету 

В) тек оқыту 

С) зерттеудің божамы 

Д) тәрбиелеу 

Е) тек оқу 

136. Ынтымақтастық педагогикасының авторы кім: 

А)Лернер 

В) Макаренко 

С) Сухомлински 

Д) Махмудов 

Е) Бабанский 

137. Педагогикалық зерттеудегі ең бастысы: 

А) зерттеудің болжамы 

В) зерттеудің нысаны 

С) зерттеудің пәні 

Д) зерттеудің әдістері 

Е) зерттеудің өзектілігі 

 

138. Жоспарлап оқыту технолгоиясының бес негізгі принципі бар . Төмендегінің қайсысы  дұрыс емес: 

А) оқу материалының мөлшерлеп берілуі 

В) студенттің белсенді өзіндік жұмысы 

С) меңгеру деңгейінің үздіксіз бақылауды болуы 

Д) оқытудың жеке басқа сәйкестілігі 


Е) оқу материалының өте көп мөлшерде берілуі 

 

139. Әрбір сабақта білім, білік, дағдыларының игерілу деңгейін тексеру - бұл:  А) жоспардағы бақылау 

В) кезеңдік бақылау 

С) қорытынды  бақылау 

Д) ағымдық бақылау 

Е) аралық бақылау 

 

140. Дидактикалық ойындар беске бөлінеді. Төмендегілердің біреуі дұрыс емес: А) әзіл-ысқақ ойындары 

В) заттық ойындар 

С) сюжеттік-рөлдік ойындар 

Д) дайын ережелері бар ойындар 

Е) интеллектуалдық ойындар 

 

141.Толық меңгеру технолгоиясын салған автор: А) Гузеев 

В) Дьюи 


С) Шаталов 

Д) Дж.Кэррол 

Е) Лернер 

 

 142. Төмендегі белгілердің қайсысы технологиялық белгілерге жатпайды: 

А) мақсаттылық 

В) жүйесіздік 

С) диогнозтикалық құралдардың болуы  

Д)  педагогикалық  процесті  жоспарлауға  мүмкіндк  беретін  оқытушы  мен  оқушы  іс-

әрекетінің реттейтін заңдылықтар 

Е) оқушы және оқытушы қызыметі мен процестерді талдайтын құралдардың болуы.  

 

143.  Төмендегі  элементтердің  біреуі  педагогикалық  технологиялардың  элементтеріне жатпайды, белгілеңіз: 

А) санау 

В) бағалау 

С) педагогикалық қарым-қатынас 

Д) талап 

Е) ақпараттық әсер ету 

 

144.  Білім  берудегі  мониторингтің  бірнеше  түрі  бар.  Төменде  берілген  түрлердің  біреуі дұрыс емес, көрсетіңіз: 

А) педагогикалық 

В)әлеуметтік 

С) табиғилық 

Д) психологиялық 

Е) демографиялық 

 

145. Педагогикалық технологияға кіретін, оқыту процессіндегі ұйымдастыру және басқару жүйесі: 

А) ойын технологиясы 

В) бағдарламалы оқыту 

С) дәстүрлі оқыту Д) тұлғалық-бағдарлық технологиясы 

Е) мәселелі оқыту 

146. Дидактикалық бірлікті кеңейтетін педагогикалық технологияның авторы: 

А) П.Эрдниев 

В) В:Шаталов 

С) Л.Тарасов 

Д) С.Лысенкова 

Е) В.Дьяченко 

147. Алғашқы оқытуды, оқу және үйрету деп бөлген: 

А) А.Дистервег 

В) И.Песталоций 

С) И.Гербарт 

Д)Ф.Фребель 

Е) Дж.Дьюи 

148. Дидактика ұғымын ең алғаш рет ғылыми тәжірибелік айналымға ұсынған: 

А) Руссо 

В) Коменский 

С) Ратке 

Д) Песталоцци 

Е) Гербарт 

149. Дидактика ұғымын алғаш ғылыми-білім жүйесінде өңдеген: 

А) Коменский 

В) Ратке 

С) Руссо 

Д) Пестолоцци 

Е) И.Гербарт 

150. Жалпы барлық өнер мен бәрін үйретуге болады дидактикалық ұғыммен түсіндірген: 

А) И.Пестолоцци 

В) В.Ратке 

С) Ж.Руссо 

Д) П.Каптерев 

Е) Я.Каменский  

 


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет