Қ​ чек-пара​ғ​ы ​Есіркеп Альмира ​ ​стк-206​ 0​4​. 2020​Pdf көрінісі
Дата07.04.2020
өлшемі132.71 Kb.

    Та​қ​

ырыпты​


қ​  чек-пара​ғ​ы__​Есіркеп Альмира ​_____​СТК-206​____________ _​1.0​4​. 2020​_________ 

Cтудентті​ң​ аты-ж​ө​

ні                 фак-ті           тобы          тапсыр​ғ​ан к​ү​ні қолы ​қ​абылдан​ғ​ан:Асанова Ғ 

     С​ұ​ра​қ​

             ____________​Ортомиксовирустар​______________________________(​қ​андайда бір инфекциялы​қ​ ауруды​ң 

аты) 


 

 

1.Қоздырғышт

ың 

токсоно

миясы 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Морфологиялық 

қасиеттері 

3. Тинктор 

иальды 

қасиеттері 

4. Дақылдық қасиеттері 

5. Ферментативті 

қасиеттері 

 

М

ик

р

ос

к

оп

и

я л

ы

қ б

е

йн

е

сі  

К

ап

с

ул

а

сы 

ст

ы

н с

ы

зТ

ал

ш

ығ

ы с

т

ын 

с

ыз

Спорасыны​

ң 

орналасуы 

Ц

ис

т

а т

ү

зу

і 

(+), (-) 

Гр

ам 

ə​д


іс

ім

ен 

бо

ял

у

ы (+), 

(-) 


Арн

айы 


боя

у 

ə​дістер

і 

/тізіп 

шы​


қ​/ 

Тын


ыс 

ал

уы бой

ын

ша (ас

ты

н сы

з) 


Негі

здік 


орт

ада​


ғ

ы 

колония

сы 


(сип

аты


н 

жаз) 


Элект

ивті 


қ​орек

тік 


орта

лары  


(тізіп 

щы​


қ​) 

Ди

фф

е

ре

н

ц.  Ди

а

гн

о

ст

и

ка  

Ор

та

л

ар

ы  


(ті

зі

п ш

ы​

қОп

тима

ль

ды ө​с

у  


те

м-

сы ме

н 

pH-шы 

ипат

ын 


жа

з) 


С​

ұ​й


ы​

қ 

орта

да

ғ​ы си

па

ты Ыд

ы

ра

т

ат

ы

н к​

ө

мір

с

ул

а

ры  

(ті


зі

п 

шы​

қ​) 


А​

қу

ыздарды 

ыд

ырат

ат

ын  (ас

ты

н сы

з) 


Қ

о

сы

м

ша

қ

ас

и

ет

т

ер

і 


 

Ortho


myxo

virida


INFL


UEN

ZAV


IRUS

:  


A.B.

  

 

  

 

 Ж

і

пш

е 

тә

р

із

д

і н

у

кл

е

ок

а

пс

и

д Ми

кр

окап

су

ла  Мо

но

трих, 

пе

ретр

их 


Ло

фо

трих 

,ам


фи

тр

их  

Терминальд

ы, 

центральды, субтермина

льды, 


Периплазма

тикалық 


кеңестікте

 

 -------

-------


-- 

 

---------------- 

 

----------------- 

Аэр


об, 

Ана


эро

б,  


 

Ақ дақ 


тәріз

ді 


коло

ния 


түзед

і 

ИФР (иммун

ды-флю


юресце

нттіік 


реакци

я), КБР 


(компл

емент 


байлан

ыстыру


шы 

реакци


я), БР 

(бейта


раптау 

реакци


ясы). 

РТ

ГА,РС

К 

эпидем

иял


ық

 

вир


ус

,

с

ыртқы

 

орт


а

 

тем


пер

ату


рас

ына


 

төзі


мсі

з

 Ағза

да 


вир

уст


ың 

тар


алу

ына 


кед

ергі 


кел

тіре


ді 

ж/е 


жұғу 

про


цесі

н 

бәсеңдет

еді.  


 

ней


рам

ини


даз

ала


р (N) 

РНК


-тәу

елд


і, 

РНК


пол


име

раз


а. 

К​

үкіртті 

сутек 


Аммиа

к 

Ви

р

ус 

қ

аб

ы

қш

а

сы

ек

і 

қа

б

ат

т

ы л

и

пи

д

ті 

м

ем

б

ра

н

а ж

/

е о

ғ

ан 

г

ем

а

гг

л

ют

и

ни

н 

(Н

ме

н 

не

й

ра

м

ин

и

да

з

ал

а

р (

N6. Инфекциялы​ққ

асиеттері 7. Диагностикасыалдын 

алуы ж​ə​не емдеуі Адамда

р 

арасында​

ғ​ы 


тарату

шылары  


(астын 

сыз) 


 

 

Ж​ұқ​т

ыру 


к​

ө​зі 


рет

інд


егі 

жан


уар

лар 


(тіз

іп 


шы​

қ​) 


Аур

уды


ң 

тасыма


лдауш

ылары 


Ж​

ұ

ғу 

ж

ол

д

ар

ы 

(т

і

зі

п 

шы

қ​) 


Ту​

ғ​ыза


тын 

аурул


ар 

қ​атар


ы мен 

ас​


қ​ын

улары 


(тізіп 

шы​


қ​) 

Т​

ү​зеті

н 

токс

ин

дері 

(ті


зір 

шы​


қ

Патог

ен

ді фе

рм

ентт

ері 


(ті

зіп 


шы​

қБас​

қ​а 


да 

пато


генд

і 

факторла

ры 


(тізі

п шы​қ​) 

Ант

иг

енде

рі 


(ті

зі

п шы

қ​)  


Зерт

теу


ге 

арн


ал​

ғ​а


н 

мат


ери

алд


ар 

(тізі


п 

шы​


қ​) 

Диагн


остик

ада 


қ​олда

натын 


серол

огиял


ы​

қ 

реакциялар

ы 

(тізіп шы​

қ​) 


Арн

айы 


алд

ын 


алу 

шар


ала

ры 


(тіз

іп 


шы​

қ​) 


Микр

оби


оло

гия


лы​

қ 

диагно

сти


ка 

ə​діст


ері 

(тізі


п 

шы​


қ​)  

Е

(ш

қ

)Нау​

қ​ас 


адам  

 

Үй құст

ард


ан 

жұға


ды 

 

  

Ант


ро

по

нозд

ар, 


зо

он

озда

р, 


зоо

ан

троп

он

оз А

у

а т

а

мш

ы

ла

р

ы Испан

дық 


тұмау 

Азиял


ық 

тұмау 


Құс 

тұмау


 

--------


------

--- 


Не

йр

амин

ид

аза 

Пр

отеа

за 


РН

К-

поли

ме

раза 

Вирус 


жұққан

нан 


кейін 

мойы


н, 

желк


е 

және 


құлақ 

безд


ерінің 

артқы 


лимф

а 

түйіндерін

ің 


жасу

шала


ры на 

енеді


;

  

Гема

гг

люти

ни

н Не

йр

амин

ид

аза 

Мұрын


дағы 

шырыш


,брон

х пен 


трахе

ядағы 


шырыш

тар 


КБР,Г

АТР  


Ретр

оспе


ктив

ті 


ИФТ, 

Ада


мд

ар 


көп 

жи

налға

н 

жерд

е 

болм

ау 


Виру

сол


оги

ялық 


Серо

лог


иял

ық 


Имму

ноф


луо

рес


цен

тті 


Р

,


,

и

фЖо​

ғарғы балл жиынтығы:  31        (100%)  

Алған балының жиынтығы:  _____  ( %) 

 

 


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет