№1 басылым 02. 09. 2008 орнына №2 басылым


Талқылауға арналған сұрақтарбет5/7
Дата08.06.2018
өлшемі0,65 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Талқылауға арналған сұрақтар:


 1. К.К.Платонов, Н.Д.Левитов, А.Лоуэн, Райх және қазіргі американ психологтарының мінезге беретін психологиялық анықтамалары.

 2. Мінез тұлғалық қасиеттің бір қыры ретінде.

 3. Мінез және темперамент.

Әдебиеттер:

 1. Гиппенрейтер Ю. Введение в общую психологию. –М., 1987

 2. Гиппенрейтер Ю. Психология индивидуальных различии. – М., 1989

 3. Личко А.Е. Психопатия и акцентуация характера у подростков. – Л., 1983

 4. Немов Р.С. Учебник для студентов высших пед. учебных заведений. Т1.(Общие основы психологии) – М.,2003

 5. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологий. – СПБ., 2004

 6. Столяренко Л.Д. Основы психологии. – Ростов-на Дону, 1996

 7. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 10томдақ. 5т. Гуманистік психология. / ред. басш. Ә.Н.Нысанбаев. – А., 2005

14семинар сабағы. Қабілеттер


Талқылауға арналған сұрақтар:


 1. Қабілеттер туралы теориялық анықтамалар.

 2. Қабілеттер мен біліктілік, дағды, іскерліктердің айырмашылықтары.

 3. Қабілет түрлерінің өзіндік белгілері.

Әдебиеттер:

 1. Гиппенрейтер Ю. Введение в общую психологию. –М., 1987

 2. Гиппенрейтер Ю. Психология индивидуальных различии. – М., 1989

 3. Немов Р.С. Учебник для студентов высших пед. учебных заведений. Т1.(Общие основы психологии) – М.,2003

 4. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПБ., 2004

 5. Популярная психология. Хрестоматия: Уч. Пособие для студентов пед. инст./ Сост. Мироненко В.В. – М., 1990

 6. Психология одаренности детей и подростков / Под ред. Н.С.Лейтеса .- М.; 1996

15семинар сабағы.Қарым-қатынас адамның негізгі іс-әрекеті ретіндеТалқылауға арналған сұрақтар:

 1. Қарым-қатынас әлеуметтік-рухани қажеттілік ретінде.

 2. Қарым-қатынас адамдардың бірін-бірі қабылдаулыры ретінде.

 3. Тұлғаралық қатынастардың түрлерін талдау.

Әдебиеттер:

 1. Гиппенрейтер Ю. Введение в общую психологию. –М., 1987

 2. Бодалев А.А. Личность и общение. – М., 1983

 3. Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека человеком. – М., 1982

 4. Кричевский Р.Н., Дубровская Е.М. Психология малой группы. – М., 1991

 5. Немов Р.С. Учебник для студентов высших пед. учебных заведений. Т1.(Общие основы психологий. – М.,2003


4 СТУДЕНТТІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫ

4.1. СӨЖ және СӨЖО тапсырмаларын орындауға әдістемелік нұсқау

Жұмыс бағдарламасында өзбетімен жұмыстың келесі түрлері ұсынылады: СӨЖО (студенттің оқытушы басшылығымен жүргізетін өзбетімен жұмысы) және СӨЖ . Кейбір тақырыптарды тереңірек оқып-зерттеуі мақсатындағы студенттің өзбетімен жұмысы.


4.2.1.СӨЖ тақырыптарының тізімі

1. Қазіргі заман психологиясында зерттелуші құбылыстар жүйесі.

2. Психологиялық білімдердің педагогикалық теория мен практика үшін маңызы.


 1. Психологиялық зерттеу әдістері .

 2. Адамның психологиялық қалпы мен қасиеттері және физиологиялық факторлар .

 3. Ми және психика.

 4. Адам психикасы мен әрекет-қылығының дамуында биологиялық және әлеуметтік факторлардың ролі.

 5. Мидың құрылым бірліктері қызметінің адамның психикалық процестері мен қалыбына байланыстылығы.

 6. Адам санасының қызметіндегі сөйлеудің ролі.

 7. Психология және әлеуметтану салаларының түйісуінде пайда болатын адам психологиясындағы негізгі проблемалар.

 8. Мекендік теориясының ғылыми негізі және оған қарсы көзқарастар.

 9. 19-ғасырдың ортасына дейінгі психология дамуының негізгі кезеңдері.

 10. Психологияның дербес ғылымға айналу тарихы.

 11. Психологиялық зерттеудің қазіргі кезең бағыттары.

 12. Адам іс-әрекетінің фило және онтогенездік дамуы.

 13. Психикалық процестер адам іс-әрекеттерінің формалары ретінде.

 14. Адам іс-әрекеттеріне психологиялық талдау.

 15. Адамаралық қатынастардың жалпылаған түрлері.

 16. Түйсіктердің ағзалық ішкі және сыртқы жағдайлармен байланысы.

 17. Адамның көру қабылдауына байланысты заңдылықтар мен жұмбақтар.

 18. Қиял және жеке шығармашылық.

 19. Қиялдың дамуы.

 20. Шығармашылық ойлаудың психологиясы.

 21. Ойлауды дамыту құралдары.

 22. Тіл мен сөйлеудің даму теориясы.

 23. Ана тілінде сөйлеп үйренудің маңызы.

 24. Сөйлеу мен ойлауды өзара салыстыру.

 25. Зейін және оның психологиялық қасиеттері.

 26. Балаларда зейіннің даму этаптары.


4.2.2 Тест сұрақтары:

$$$ 1 А


Психология…

А.психикалық құбылыстардың пайда болу, даму және қалыптасу заңды

В.жан туралы ілім

С.психика туралы ілім

D.жан дүниесінің сыры жайлы ілім

Е.дұрыс жауап жоқ

$$$ 2 А

Барлық нәрседе жан бар дейтін ұғым:А. анимизм

В. дуализм

С.материализм

D.идеализм

Е.дұрыс жауап жоқ

$$$ 3 D


Психология ғылымының негізгі принциптері

А.даму принципі

В.сана мен іс-әрекет бірлігі принципі

С.детерминизм принципі

D.А,В,С.

Е.дұрыс жауабы жоқ

$$$ 4 С

Сана дегеніміз не?А.адамның түрлі күйінің тұрақты компоненттері

В.бір адамды екінші бір адамнан ажыратуы

С.сыртқы дүние заттарымен құбылыстарының мидағы бейнесі

D.бұрын қабылданған нәрселерді қайтадан өңдеп, образ жасауда көрінетін психикалық процесс

Е.дұрыс жауап жоқ

$$$ 5 А


Психологияда адамның психикалық ерекшеліктерін зерттейтін әдістерінің тобы

А.негізгі әдіс және қосалқы әдіс

В.негізгі әдіс

С.байқау әдіс

D.лабораториялық және табиғи әдіс

Е.қосалқы әдіс

$$$ 6 А

Белгілі жоспар бойынша жүйелі түрде біраз уақыт бойына зерттелуші адамның психикалық ерекшеліктерін қадағалаудыА.байқау әдісі деп атайды

В.тәжірибе әдісі деп атайды

С.табиғи тәжірибе деп атайды

D.сынау әдісі деп атайды

Е.лабораториялық тәжірибе деп атайды

$$$ 7 В


Рефлекс дегеніміз ...

А.Нерв жүйесінің ќызметі

В.Сырттан немесе іштен келетін тітіркендіргіштерге организмніњ ќайтаратын жауап реакциясы

С.Күрделі ми ќабыѓының жұмысы

D.Организмге ќажетті ќұбылыстарды білдіретін тітіркендіргіштер

Е.Әр түрлі тітіркендіргіштердің әсері нәтижесінде нерв жүйесінің қызметі

$$$ 8 А

Психологиялық зерттеулердің мақсаты бойынша

А.әрбір психикалық құбылыс өзара байланысты және үнемі дамуда

В. психикалық құбылыстар өзара байланыста емес

С. психикалық құбылыстар бір қалыпта дамусыз өтеді

D. психикалық құбылыстар жеке өзімен-өзі дамиды

Е.дұрыс жауап жоқ

$$$ 9 В


Психология ғылымы гректің екі сөзіне тұрады:

А. «пайда»-бала, «гогос»-жетелеу

В. «психе»-жан, «логос»-ілім

С.жан қуаттары

D.психикалық құбылыстар

Е. психикалық ғылым

$$$ 10 А

Тәлім-тәрбие психологиясы, жан ерекшелігі психологиясы, арнаулы психологиясы, еңбек психологиясы т.б. психологияның…

А.салалары

В.әдістері

С.бағыттары

D.сенімдер

Е.принциптер

$$$ 11 А


Психология…

А.жан туралы ілім

В.жүрек тралы ілім

С.қарым-қатынас туралы ілім

D.жоғарғы жүйке жүйесі

Е.дене туралы ілім

$$$ 12 В

Сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының мидағы бейнелері

А.психикалық кейіп

В. психикалық процесс

С. психикалық қасиет

D. психикалық зерттеу

Е. психикалық принциптер

$$$ 13 А


Адамның түрлі көңіл-күйлерінің тұрақты компоненттері (шабыт, зерігу, үйрену):

А.психикалық кейіп

В. психикалық қасиет

С. психикалық процесс

D. психикалық құбылыс

Е. психикалық принциптер

$$$ 14 В

Бір адамды екінші адамнан ажыратуға негіз болатын ең маңызды ерекшеліктер:

А.психикалық процесс

В. психикалық қасиет

С. психикалық кейіп

D. психикалық құбылыс

Е. психикалық принциптер

$$$ 15 С


Адамдар арасындағы қарым-қатынасты зерттеу әдісі:

А.тест


В.эксперимент

С.социометрия

D.әңгіме

Е.іс-әрекетінің нәтижесін талджау.

$$$ 16 В

Баланың ақыл-ойының дәрежесін анықтауға арналған:

А.эксперимент

В.интеллект тесттер

С.байқау

D.әңгіме


Е.социометрия

$$$ 17 С


Екінші сигнал жүйесінің сигналы не?

А.жарық


В.дыбыс

С.сөз


D.иіс

Е.түс


$$$ 18 В

Жүрек қызметі, қан айналысы, ас қорытудың нерв орталығы бар. Бұл қай ми?

А.аралық

В.сопақша

С.ортаңғы

D.мишық


Е.артқы

$$$ 19 А


Нерв жүйесінің тыныштықтағы күйі…

А.тежелу


В.қозу

С.индукция

D.ирродиация

Е.концентрация

$$$ 20 В

«Ми рефлекстері» еңбегінің авторы кім?

А.В.А.Бехтеров

В.И.М.Сеченов

С.О.Конт

D.Г.Спенсер

Е.Ч.Дарвин

$$$ 21 А


Нерв жүйесінің қызметін атқаратын

А.рефлекс

В.нейтрондар

С.жұлын


D.нерв қозғалысы

Е.қозу


$$$ 22 А

Нейтронның тарамдалып, өзара түйінделіп бітетін жері

А.нерв орталығы

В.нерв жүйесі

С.жұлын

D.ми орталығыЕ.мишық

$$$ 23 В


Организмнің әр-түрлі түрткіштерге өмір тіршілігінде беретін жауабын … рефлекс дейді.

А.шартсыз

В.шартты

С.түпкілік

D.жасанды

Е.биологиялық

$$$ 24 А

Туа пайда болатын рефлексті … рефлекс деп атайды.

А.шартсыз

В.шартты


С.бейтарап

D.кездейсоқ

Е.табиғи

$$$ 25 Е


Жануарлар психикасының негізгі түрлері:

А.сана


В.бірізділік

С.түйсіну

D.сезгіштік

Е.дағды


$$$ 26 С

Біртіндеп даму дегеніміз не?

А.революция

В.кезең


С.эволюция

D.диалект

Е.материализм

$$$ 27 А


Организмнің сыртқы ортаны түсіне алу қабілеті:

А.сезгіштік

В.инстинк

С.дағды


D.түйсік

Е.санасыз ұмтылу

$$$ 28 А

Санадан тыс құбылысты психологияға тұңғыш енгізген психолог:

А.З.Фрейд

В.Фехнер


С.И.П.Павлов

D.Лейбниц

Е.Лотце

$$$ 29 А


Сананың дамуы сыртқы ортадан тәуелді болады дейтін түсінікті ғылымды … принцип деп атайды.

А.детерменистік

В.интроспекция

С.экстроспекция

D.тәуелділік

Е.санасыздық

$$$ 30 А

Мақсатқа бағытталған бағдарлама және жоспармен жүйелі жүргізілетін зертеу түрі

А.бақылау

В.эксперимент

С.әңгіме

D.тест


Е.социометрия

$$$ 31 С


Адамның оқыту мен тәрбиелеу ісіндегі психологиялық заңдылықтарын зертейді.

А.еңбек психологиясы

В.арнаулы психологиясы

С.тәлім-тәрбие психологиясы

D.зоопсихология

Е.әлеуметтік психология

$$$ 32 С

Гуманистік және әлеуметтік тәрбие мәселелерін … психологиясы зерттейді

А.педагогикалық

В.оқыту


С.тәрбие

D.еңбек


Е.спорт

$$$ 33 А


Дидактиканың психологиялық негіздерін … психологиясы зерттейді

А.оқыту


В.тәрбие

С.еңбек


D.спорт

Е.заң


$$$ 34 D

Балалар психологиясы, жеткіншектер психологиясы, жастар психологиясы қандай психологиясының саласына жатады?

А. Арнаулы психологияға

В.әскери психологияға  1. Каталог: ebook -> umkd
   umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
   umkd -> Қазақстан Республикасының
   umkd -> Қазақстан Республикасының
   umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
   umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
   umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
   umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
   umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
   umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
   umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


   Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет