51. Лампының ішкі кедергісі қандай әріппен белгіленеді?Дата20.06.2020
өлшемі55 Kb.

51. Лампының ішкі кедергісі қандай әріппен белгіленеді?

А. U.


В. R.

С. N.


Д. I.

Е. fc.


52. «Атом» қандай мағынаны береді?

А. Жаратылыс кірпіштер

В. Элементар заряд

С.Бөлінбейтін зат

Д.Электірлік бейтарап бөлшек

Е. Дұрыс жауап жоқ

53. Ядроның радиусы атомның радиусынан неше есе кіші?

А. 200 000

Б. 250 000

С. 500 000

Д. 100 000

54. 1913ж өзінің әйгілі постуланттарын ұсынған ғалым?

а)Резер Форд.

б)Больмер.

с)Бор.

д)Лебедев.55. .. Бордың бірінші постулаты деп..?

а)Жарық жіңішке шығып призма арқылы өткізіп, спектірге жіктеген, әр түсті жіңішке айқын сызықтар.

б)Атомның әрбір энергиясының мәніне сәйкес күйі горизонталь сызықтар.

с)Электрон энергиясы Е nстационар орбитадан энергиясы E m стациопор арбитаға ауытқуда энергия пванты жұтылады не шығарады.

д)Атомда электрондар қозғалатын стационар орбиталар бар, стационар орбитадағы сәуле шығарады.

56. 1913 ж атомның дискретті энергетикалық деңгейлерінің бар екенін алғаш тәжірбе жасаған ғалымдар?

а)Франк пен Герц.

б)Юнг пен Френкель.

с)Стефан мен Больцман.

д)Лоренц пен Планк.

57. Бордың екінші постулаты қандай түрде анықталады?

а)me rv=nh б)p=(1+p)wорт д) hv=En-Em с)р=vr*v

58. Электролиз кезінде заряд тасушы иондардың зарядтарыең аз зарядтан қандай сандарға еселенеді?

а)жұп


б)бүтін

с)тақ


д)ешқайсысына

59. Электронның ашылған жылы?

а)1909 ж

б)1867ж


с)1897 ж

д)1924 ж


60. Ең аз заряд?

а)Элементар заряд

б)Жай заряд

с)Электірлік заряд

д)Бор радиусы

61. Фотон тыныштық күйде қандай массаға ие болады?

А) 0. В) 1,6*10-19 кг. С) 9,1*10-34кг. Д) 6,63*10-31 кг. Е) 1,05*10-34 кг

62. Фотон импульсін анықтауға арналған формула

А) p=hν. В) p= hc2 /λ . С) p=mc2 Д) p=hν/c2 Е) p=h/λ

63. Фотоэффект құбылысын алғаш ашқын?

А) Ньютон В) Максвелл С) Герц Д) Эйнштейн Е) Рентген

64. Квант энергияға қандай шамаға пропорционал?

А)Толқын ұзындығына

В) Сәуле шығару уақытына.

С)Тербеліс жиілігіне.

Д)Ядроның электр зарядына.

Е)Фотонның жылдамдығына

65. Квант қай тілден енген сөз?

А) неміс. В) орыс. С) грек. Д) латын. Е) ағылшын.

66. Планк тұрақтысы неге тең

А) 1,6*10-19 Дж*с

В) 3*108 Дж*с

С) 1,38*10-23 Дж/К

Д) 6,62*10-34 Дж*с

Е)5*1018 Дж*с

67. Өтімділігі ең жоғарғы сәулелену:

А) көрінетін жарық

В) рентген сәуле

С) Инфрақызыл

D) у-сәуле

Е) ультракүлгін

69. Егер автомобиль 36 км/сағ тұрақты жылдамдықпен горизонталь жолмен жүрiп келе жатыр деп алып, массасы 1т автомобиль двигателiнiң қандай қуат өндiретiнiн табу керек. 105


70. Жiпке массасы жүк iлiнген. Жiптi жүкпен бiрге үдеумен көтерiледi деп алып жүктiң керiлуiн табу керек?

14,8 Н
71. Қайнауында өтетін термоядролық синтез нәтижесінде жылу мен жарықты шығаратын массивті плазмалық шар не деп аталады?


72 Қайнауында өтетін термоядролық синтез нәтижесінде жылу мен жарықты шығаратын массивті плазмалық шар не деп аталады?
А) Күн
Б) Жұлдыз
С) Галактика
Д) Ай
73.Галактикалар спираль түріне жатады, құрамына қаншадан астам жұлдыздар кіреді?
А)1010
Б)1210
С)1020
Д)1011
74.Астрономиялық ең енгізгі зерттеу құралының атауы:
А) Микроскоп
Б) Телескоп
С) Линза
Д) Окуляр
75.Аспанның нақты шекарасы анықталған белгілі бір бөлігі:
А) Аспан сферасы
Б) Жұлдыздар
С) Шоқжұлдыз
Д) Күн жүйесі
76. Ғарыш кеңістігіндегі жекеленген денелерде немесе денелер жүйесінде болып жатқан құбылыстарды зерттейтін ғылым атауы:
А) Физика
Б) Химия
С) Астрономия
Д) Геология
77. Марстағы заттар болатын күйді анықтаңыз:
А) Қатты және газ тәріздес
Б) Қатты сұйық
С) Сұйық және газ тәріздес
Д) Қатты
78. Күн жүйесінің құрамындағы планеталар саны:
А)9
Б)11
С)10
Д)8
79.Алып планеталарға жатпайтын планетаны анықта.
А) Юпитер
Б) Сатурн
С) Марс
Д) Уран
80.Шоқжұлдыз дегеніміз:
А) Аспанның нақты шекарасының анықталған белгілі бір бөлігі
Б) Аспан денелерінің аспан сферасында орналасуы
С) Жарық жұлдыздар
Д) Экватордағы жұлдыздар жиыны
81.Аспанда барлығы неше шоқжұлдыз белгіленген:
А)88
Б)100
С)78
Д)48
82.Қай жұлдыздың биіктігін өлшеу арқылы географиялық ендіктің жуық мәнін есептеуге болады?
А) Жетіқарақшы
Б) Темірқазық
С) Үркер
Д) Таразы
83 Көлденең қимасының ауданы 2010-2м2 өткізгіштен 10 с ішінде 20 Кл заряд өтсе, ондағы ток күші:

А) 100 А


В) 10 А

С) 20 А


Д) 200 А

Е) 2 А


84. Газға 2104 Дж жылу мөлшерін бергенде, ол 5104 Дж жұмыс атқарған болса, ішкі энергиясының өзгерісі

А) 5104 Дж

В) 7104 Дж

С) -3104 Дж

Д) 3104 Дж

Е) -2104 Дж

85. Өткізгіштің көлденең қима ауданын кеміткенде кедергісі қалай өзгереді?

А) Артады;

В) Кемиді;

С) Өзгермейді;

Д) Тәуелді емес;

Е) Бірдей

86. Өткізгіштің жұмысы 400 Дж, ток күші 40 А. Өткізгіштің 3 минут ішіндегі кедергісі

А) 0,011 Ом

В) 0,0014 Ом

С) 0,015 Ом

Д) 0,12 Ом

Е) 0,0022 Ом

87. Қайнау температурасында эфирден 5 кг бу алу үшін жұмсалатын жылу мөлшері (Эфирдің меншікті булану жылуы 0,4·106 Дж/кг)


  1. 2·106Дж

  2. 0,4·106Дж

  3. 6·106Дж

  4. 8·104Дж

  5. 1,25·10-5Дж

88. Ток күші дегеніміз-

А) өткізгіштің көлденең қимасы арқылы t уақыт аралығында өтетінq зарядтың сол уақытқа қатынасы.

В) Уақыт бірлігінде тасымалданатын оң зарядтың шамасы.

С) Әрбір бөлшек тасымалдайтын зарядқа тәуелді шама.

Д) Заряд сияқты оң және теріс мәнге ие бола алатын скаляр шама.

Е) Өткізгіштің көлденең қимасының ауданына тәуелді шама.

89. Кедергілер 4 Ом және 6 Ом болатын өткізгіштер паралель жалғанған. Өткізгіштің жалпы кедергісі

А) 2,4 Ом

В) 3,7 Ом

С) 4,2 Ом

Д) 6,2 Ом

Е) 5,8 Ом

90. Ішкі энергиясы өзгермейтін процесс

А) адиабата

В) изобара

С) изохора және изобара

Д) изотермия

Е) изохора

91. 40 Кл заряд орын ауыстырғанда өріс 400 Дж жұмыс жасайды. Осы нүктелер арасындағы потенциалдар айырымы

А) 1600 В

В) 10 В

С) 0,1 В


Д) 0,01 В

  1. 800 В

92. Кернеу 4В шамның 3 минут ішіндегі 250 Дж жұмыс өндіруге жұмсалған ток күші

А) 0,15 А

В) 0,35 А

С) 0,31 А

Д) 0,22 А

Е) 0,37 А


93. Жұмыстың өлшем бірлігін көрсетіңіз.

А) Ньютон В) Ватт С) Паскаль D) Джоуль Е) Вольт

94. Дененің ішкі энергиясы деп нені айтады?

А) Денені құрайтын бөлшектер қозғалысының энергиясы мен олардың өзара әрекеттесу энергиясын айтады

В) Денені құрайтын бөлшектердің тек қана өзара әрекеттесу энергиясын

С) Денені құрайтын бөлшектердің тек қана қозғалысының энергиясын

D) Дененің кинетикалық және потенциалдық энергияларын

Е) Дененің тек қана кинетикалық энергиясын

95. Жылу берілудің қай түрінде зат алмасу болмайды?

А) Тек қана сәуле шығару

В) Тек қана конвекция

С) Жылу өткізгіштік

D) Сәуле шығару және жылу өткізгіштік

Е) Сәуле шығару және конвекция

96. Массасы 2 кг кірпішті 20°С тан 120ºС-қа дейін қыздыру үшін қанша жылу мөлшері қажет? Кірпіштің меншікті жылу сыйымдылығы 750 Дж/кгº С.

А) 30 кДж В) 150 кДж С) 180 кДж D) 210 кДж Е) 480 кДж

97. Заряды оң болатын бөлшек –

А) Атом В) Электрон С) Протон D) Нейтрон Е) Фотон

23. Гальванометр, амперметр және вольтметрдің жұмыс істеу принципі токтың қандай қасиетіне негізделген?

А) Химиялық В) Магниттік С) Жылулық D) Механикалық Е) Магниттік және механикалық

98. Зарядталған екі кішкене шардың ара қашықтығын өзгертпей, біреуінің зарядын 4 есе ұлғайтып, ал екіншісінікін 2 есе азайтатын болсақ, онда кулондық әсерлесу күш қалай өзгереді?

А) 2 есе артады В) 2 есе кемиді С) 4 есе артады D) 4 есе кемиді Е) 8 есе артады

99. Кернеуі 220 В ток көзіне электр шамы қосылған. Шамнан өтетін ток күші 0,3А-ге тең, оның 20 с ішіндегі жұмысын анықтаңыз.

А) 1320 Дж В) 396 Дж С) 66 Дж D) 4400 Дж Е) 6200 Дж

100. Бірдей бағыттағы ток өтетін екі параллель сым

А) Бірін-бірі тартады

В) Бірін-бірі тебеді

С) Әсерлесепейді

D) бастапқыда тартылады, содан кейін тебіледі

Е) Бастапқыда тебіледі, содан кейін тартылады

101. Тербелмелі қозғалыстың негізгі қасиет –

А) Периодтылығы

В) Күш әсеріне тәуелсіздігі

С) Бір түзу сызық бойымен қозғалу

D) Тербеліс амплитуданың тұрақтылығы

Е) Периодтылығы және күш әсеріне тәуелсізділігі

102. Газдың қысымын өзгертпей температурасын арттыратын болсақ, онда көлемі қалай өзгереді?

А) Артады

В) Азаяды

С) ӨзгермейдіD) Бастапқыда артып, кейін азаяды

Е) Бастапқыда кеміп, кейін артады

Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет