Қабылдау емтиханы бағдарламасыДата08.09.2017
өлшемі187,71 Kb.
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігіС. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
«Басқару және саясаттану» кафедрасы

6М050700 «Менеджмент» мамандығы (ғылыми және педагогикалық) бойыншақабылдау емтиханы бағдарламасы

Павлодар

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігіС. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Бекітемін

С. Торайғыров атындағы

ПМУ ректоры

___________ А. А. Өрсариев


20__ж. «___»_____________

6М050700 «Менеджмент» мамандығы (ғылыми және педагогикалық) бойынша


қабылдау емтиханы бағдарламасы
Бағдарлама ҚР Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 қаулысымен бекітілген жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты және ҚР Үкіметінің 2012 жылғы 19 қаңтардағы № 109 Қаулысымен бекітілген Жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгі қағидалары негізінде әзірленген
Құрастырушы: ___________ PhD, қауымд. профессор М. Жанат
«Басқару және саясаттану» кафедрасы
Кафедра отырысында ұсынылған 20__ ж. «___» ____________ № ___ хаттама

Кафедра меңгерушісі _____________ И. А. Калиев 20__ж. «____» ________


МББжҚФ оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданған

20__ ж. «___» ____________ № ___ хаттама


ОӘК төрайымы _______________ А. Е. Жакишева 20__ ж. «___» ____________
КЕЛІСІЛДІ:

Факультет деканы _____________ Т. Я. Эрназаров 20__ ж. «___» ____________1 Емтихан өткізудің мақсаты мен міндеттері
Қабылдау емтиханының мақсаты магистратураға түсушінің теоретикалық дайындығы деңгейін және неғұрлым даярланған үміткерлерді анықтау үшін магистратураға түсушілерді оқуға мотивациялау болып табылады.

Қабылдау емтиханының міндеттері: • мамандықтың мәселелері бойынша үміткердің құзыреттерін айқындау;

 • оқуға және әрі қарай кәсіптік қызмет ету мотивациясын анықтау;

 • магистратурада оқу барысында өзбетінше ғылыми, өндірістік және инновациялық қызметтерге болашақ магистранттың даярлығын анықтау.2 Қабылдау емтиханын өткізу формасы және ұйымдастырылуы
Қабылдау емтиханы ҚР БҒМ-мен бекітілген және қабылдау емтихандарын өткізу кестесіне сәйкес мерзімінде өткізіледі. Мамандық бойынша қабылдау емтиханы кешенді емтихан (КЭ) және аралас формада (компьютерлік тестілеу + жазбаша (эссе) немесе компьютерлік тестілеу + питч) көптілді білім беру тұжырымдамасын жүзеге асыру шеңберінде үш тілдің бірінде (қазақша, орысша, ағылшынша).

Емтиханды өткізудің барлық рәсімдері бейнекамераға тіркеледі.

Шамамен алғандағы емтиханды өткізу уақыты:

- компьютерлік тестілеу – 45 минут (30 сұрақ бойынша 1 сұраққа 1,5 минуттан);

- жазбаша емтихан – эссе жазу (30 минут);

- питч – баяндамаға 2-3 мин, сұрақ-жауапқа 2 минут.

Компьютерлік тестілеуден магистратураға түсуші барлық үміткерлер өтеді, емтиханның екінші бөлімі модульді білім беру бағдарламасында жоспарланған әрбір білім беру траекториясы бойынша өткізіледі.
Білім берудің 2 траекториясы жоспарланған.
Білім беру траекториясының атауы

Емтихан қабылдау нысаны

1

Зерттеу

аралас (компьютерлік тестілеу + жазбаша (эссе))

2

Кәсіпкерлік (Start Up – магистратура)

аралас (компьютерлік тестілеу + питч)


Аралас (компьютерлік тестілеу + жазбаша) нысанда емтихан қабылдау кезінде, емтихан өткізудің әр кезеңі қамтиды:

- компьютерлік тестілеу – мамандық бойынша 30 сұрақ (кәсіби қызметпен байланысты мәселелерде үміткердің құзыреттерін анықтау үшін);

- жазбаша бөлігі – Эссе (білім алу және ғылыми-зерттеу жұмыстарына мотивациясын анықтау үшін).

Аралас (компьютерлік тестілеу + питч) нысанда:

Металлургиялық өндіріс саласында стартап-жоба идеяларын жүзеге асырудың техникалық мүмкіндіктері мен коммерциялық тартымдылығын анықтау үшін сұрақтарға жауаппен питч (презентациямен 3 минуттық баяндама және комиссия сұрақтарына 2 минут жауап беру).


Қабылдау комиссиясының құрамы мен қызмет саласы

Мамандық бойынша қабылдау емтиханы құрамына төраға және екеуі ғылым докторы болып табылатын үштен кем емес мүшеден құралған, университет ректорының бұйрығымен бекітілген қабылдау комиссиясымен (ҚК) өткізіледі. Комиссия жұмысына факультет деканы, университет кафедраларының арнайы өкілдері, бизнес-қауымдастық өкілдері, бөгде ұйымдардың өкілдері және комиссия хатшысы тартылады

Комиссияның қызметтері саласына кіреді:


 • мамандықтың мәселелері бойынша үміткердің құзыреттерін айқындау;

 • оқуға және әрі қарай кәсіптік қызмет ету мотивациясын анықтау;

 • магистратурада оқу барысында өзбетінше ғылыми, өндірістік және инновациялық қызметтерге болашақ магистранттың даярлығын анықтау.

Қабылдау емтиханын тапсыру алдын ала бөлінген компьютерлік залында және бейнежазба түсіруге мүмкіндігі бар бекітілген аудиторияда ҚК мүшелерінің кемінде жартысы болған кезде жүргізіледі.

Емтиханды өткізу тәртібі:

- үміткер емтихан кестесіне сәйкес белгіленген уақытта, тағайындалған аудиторияға келеді;

- үміткер ҚК мүшелерінің рұқсатымен, компьютерлі жұмыс орнын алады / жауап парақтарын алады;

- жауап парағында үміткер өзінің тегін, атын, әкесінің атын немесе аты-жөні кодын, мамандығы және оқыту үшін ол таңдаған оқыту траекториясын көрсетеді.

Эссе үшін:

- 30 минут ішінде үміткер эссе жазады (жауаптар жинақы, қажет болған жағдайда графиктер, формулалар, схемалар және т.б. қамтитын болуы тиіс);

- барлық сұрақтарға жауаптың болжамды көлемі 3-4 беттен көп емес болуы тиіс;

- барлық сұрақтарға жауап бергеннен кейін үміткер барлық жауаптар парағында өз қолтаңбасын қояды және оларды қабылдау комиссиясының хатшысына тапсырады.

Питч үшін

Питч жазбаша емтихан бөлігі аяқталғаннан кейін кестеге сәйкес, сол аудиторияда жүргізіледі. Питч тапсыру форматы: үміткер 3 минуттан ұзақ емес баяндама жасайды, содан кейін 2 минут сұрақтарға жауап береді. Үміткерлердің питчін объективті бағалау мақсатында баяндама және сұрақтарға жауап беру кезінде аудиторияда бір мезгілде бірден артық үміткерлердің болуына қатаң жол берілмейді.
3 Білімді бағалау тәртібі
ҚК мүшелері балдық-рейтингтік жүйе бойынша үміткерлердің білімі мен әлеуетін бағалайды.

КЭ тапсыру кезінде анықталған білім деңгейлерін бағалау туралы шешім комиссияның жабық отырысында ашық дауыс беру арқылы аталмыш отырысқа қатысушы комиссия мүшелерінің көп дауысымен қатысты. Дауыстар саны тең болған жағдайда, ҚК төрағасының дауысы шешуші болып табылады

Комиссияның барлық отырысы хаттамамен рәсімделеді. Хаттама комиссия құрамындағы, шығарушы кафедра оқытушылары арасынан тағайындалаған ҚК хатшысымен толтырылады. Хаттамаға білім бағасы, ҚК мүшелерінің ерекше пікірлері және т.б. енгізіледі

КЭ нәтижелері емтихан күні университеттің ақпараттық стендтерінде оларды орналастыру арқылы жарияланады.Алған бағасына келіспеген үміткер қолданыстағы ережелерге сәйкес апелляцияға бере алады.

4 Білім деңгейін анықтау критериилері
Баға 100 балдық шәкіл бойынша анықталады. Қабылдау емтиханының қорытынды баллдық рейтингісі кестеге сәйкес сандық эквивалентке, әріптік және дәстүрлі бағаға ауыстырылады және емтихан ведомостысына енгізіледі.


Әріптік жүйе бойынша бағалау

Баллдардың цифрлық эквиваленті

Пайыздық мазмұны

Дәстүрлік жүйе бойынша бағалау

емтихан, дифф. сынақ

сынақ

A

4,0

95-100

өте жақсы

Сыналды

A-

3,67

90-94

B+

3,33

85-89

жақсы

B

3,0

80-84

B-

2,67

75-79

C+

2,33

70-74

қанағттанарлық

C

2,0

65-69

C-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D

1,0

50-54

F

0

0-49

қанағаттанарлықсыз

Сыналмады5 Эссе және оны жазу методикасы
Тапсырма (максималды сөз саны – 300):

Сіз өзіңіздің ғылыми-зерттеушілік қызметіңіздің болашақ бағытын магистратурада оқу кезінде қалай елестетесіз?

Эссе құрылымы А қосымшасында келтірілген.

Эссе жазу методикасы

Эссе – шағын көлемді және еркін композициялы прозалық шығарма.

Эссе нақтылы пән бойынша автордың жеке пайымдауларын білдіреді және тақырып бойынша анықтаушы немесе толық жауап беруге таласпайды. Көлемі және функциялары бойынша, бір жағынан, ғылыми мақалалармен және әдеби очерктермен, екінші жағынан – философиялық трактаттармен шекаралас. Эссеистикалық стилге бейнелілік, қауымдастықтар қозғалыстылық, афористілік және ойлаудың антитеттілігі, ашықтық орнату және әңгімелесу интонациясы тән.

Жалпы түрде эссе әдетте бірнеше бөлімнен тұрады:

- кіріспе, онда мәселелер белгіленеді (мәтіннің 10 % көлемі);

- негізгі бөлім, автор мәселе бойынша өз көзқарасын білдіреді (мәтін көлемінің 80 %- ы)

- қорытынды, онда автор өзінің эссесі бойынша жинақы қорытындысы шығарады (мәтіннің 10 %-ына дейін).

Эссе бір/інші адамның атынан жалқы жазылады. Мәтіннің қабылдануы қолайлы болу үшін мәтіннің мағыналық бөлігі азат жолдан (абзацтан), жаңа ой жаңа жолдан басталады.

Осы мәселеге дайындалу үшін мүмкіндігінше арнайы әдебиеттермен немесе эссе жазу методикасы бойынша ұсынымдармен танысу абзал.

6 Питч және оны жазу методикасы
Тапсырма:

Сіз таңдаған салада өзіңіздің стартап-жоба идеясын презентациялаңыз

Эссе құрылымы Б қосымшасында келтірілген.Питч жазу методикасы

Питч (Питчинг, pitch, pitching) – ықтималды сатып алушыны қызықтыру және қаржы тарту, немесе сценарийды сатуға мақсатында құрылатын қысқаша сөздік (кейде көрнекі) презентация идея. Дұрысында питч бес-он сөйлемге сыйғызылды (бес минуттан аспайды).

Питч ұзақтығы 3 минут болатын презентациялы баяндамадан және 2 минут ішінде металлургиялық өндіріс саласында стартап-жоба идеяларын, оны жүзеге асырудың техникалық мүмкіндіктерін және коммерциялық тартымдылығын анықтау мақсатындағы комиссияның сұрақтарына жауаптарданқұралуы тиіс.

Дайындау үшін осы мәселе мүмкіндігінше танысуға арнайы әдебиетпен немесе ұсынымдар бойынша жазу әдістемесіне питчей.Осы мәселеге дайындалу үшін мүмкіндігінше арнайы әдебиеттермен немесе эссе жазу методикасы бойынша ұсынымдармен танысу абзал.
7 Ұсынылатын әдебиеттер тізімі
«Микроэкономика»

Негізгі

 1. Мамыров Н. Қ., Есенғалиева Қ. С., Тілеужанова М. Ә. Микроэкономика: Оқу құралы. – Алматы: Экономика, 2011.

 2. Мухамедиев Б. М. Микроэкономика. – Алматы: Қазақ университеті, 2009.

 3. Мэнкью М. Принципы микроэкономики. – СПб.: Питер, 2012.

Қосымша

 1. Экономическая теория: Микро и макроэкономика. Учебное пособие. / под ред. М. И. Плотницкого. – Минск: КН. Дом, 2005.

 2. Учебные программы заочного отделения по дисциплинам кафедры макро-микроэкономики. / КазНУ им. Аль-Фараби, ФЭБ, Кафедра макро-микроэкономики. – А.: Учебная лаборатория, 2006

 3. Соболева И. Я. Маркетинг. Менеджмент. Микроэкономика. Макроэкономика. – Алматы, 2006.

 4. Жалпы экономикалық теория: ҚР Білім және ғылым министрлігі оқулық ретінде ұсынған / Ө. Қ. Шеденов және т.б.. – толық. және қайта өңд. 2-ші бас. – Ақтөбе: А-Полиграфия, 2004. – 455 б.

 5. Экономикалық теория: кестелі оқу құралы / В. Ж. Крымова. – Алматы : Бастау, 2009. – 196 б.

 6. Экономикалық теория: лекциялар курсы: оқу құралы / С. Р. Нарматов, А. С. Нарматова. – Алматы: Эверо, 2009. – 516 б.

 7. Экономикалық теория: оқу құралы / А. Б. Темірбекова. – Алматы: Экономика, 2008. – 276 б.


«Макроэкономика»

Негізгі

 1. Ұлттық экономика: оқулық / ред. Қ. Ө. Өмірғалиева. – Алматы : Экономика, 2010. – 528 б.

 2. Нурпеисова Ә. К. Макроэкономика: оқу-әдістемелік кешен. – Алматы: LEM, 2012. – 165 б.

 3. Мамыров Н. Қ., Есенгалиева Қ. С., Тілеужанова М. Ә. Макроэкономика. – Алматы: Экономика, 2012.

 4. Макроэкономика : оқу құралы. / Жалпы редакциясын басқарғандар: Ә. Ә. Әбишев, К. А. Хубиев. – Алматы: Экономика баспасы, 2014. – 368 б.

Қосымша

 1. Матвеева Т. Ю. Введение в макроэкономику: учеб. пособие / Т.Ю.Матвеева; Гос.ун-т. Высшая школа экономики.- 6-е изд., испр. – М.: Изд. дом ГУВШЭ, 2008. – 511 с.

 2. Вечканов Г. С., Вечканова Г. Р. Макроэкономика : учебник для вузов. 4-е изд. – СПб.: Питер, 2011. – 448 с.

 3. Ивашутин А. Л. Макроэкономика: учеб. Пособие /А. Л. Ивашутин. –Минск: Амалфея, 2012. – 340 с.

 4. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика: учеб. / Т.А.Агапова, С.Ф.Серегина. 9-е изд., дополненное. – М.: Маркет ДС, 2011. – 416 с.

 5. Моисеев С. Р. Макроэкономика: учебник / С. Р. Моисеев. – М.: КНОРУС, 2012. – 320 с.

 6. Бугаян И. Р. Современная макроэкономика: учебник / И. Р. Бугаян, И. П. Маличенко, Ю. А. Корчагин. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 508 с.


«Менеджмент»

Негізгі:

 1. Рахымбаев А. Б., Сабатаева Б.О. Менджмент (электрондық ресурс): оқу қуралы. - Алматы: Нұр-Пресс, 2009. - 385 с.

 2. Рахымбаев А. Б. Менеджмент : оқу қуралы. - Алматы Зан әдебиеті, 2009.- 268 с.

 3. Герчикова И.Н. Менеджмент: учебник для студ. вузов 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 2009. - 499 с.

 4. Кабушкин Н. И. Основы менеджмента. / Н. И. Кабушкин – М.: Экономист, 2009. - 336 с.

 5. Виханский О. С., Наумов А. И. Менеджмент: учебник. - М.: Магистр, 2012. – 574 с.

Қосымша:

 1. Сұрағанова С. К, Сабатаева Б. О Туризм менеджменті. – Алматы : Полиграф комбинат, 2012 – 254 б.

 2. Қонақбаев А. Ғ. Банктік менеджмент және маркетинг : оқу құралы. - Павлодар: Кереку, 2009 – 177 б.

 3. Веснин В. Р. Менеджмент : учебник для студ. вузов. - М. : Проспект, 2009. - 502 с.

 4. Роббинз С., Коултер М. Менеджмент. – Киев: Вильямс, 2007. - 1044 с.

 5. Сидорова Л. А., Каримбергенова А. Ж., Мукантаева А. Ж. Менеджмент: сборник учебно-методического комплекса дисциплины для экон.спец. - Павлодар: Кереку, 2011. – 209 с..


А қосымшасы

(Эссе құрылымы)


Тапсырма (сөздердің максимальды саны – 300 сөз):

Сіз магистратурада оқу кезіндегі өзіңіздің ғылыми-зерттеу қызметіңіздің болашақ бағыт қалай көресіз?
1) Аты-жөні / Аты-жөні коды

2) Базалық білімі (мамандығы)

3) Қызметі бағыты бойынша болжамды зерттеу тақырыбы

4) Таңдалынып алынған зерттеу тақырыбының өзектілігі

5) Мақсаттары мен міндеттері

6) Зерттелу дәрежесі

7) Диссертациялық жұмыстың болжамды жаңалығы

8) Теориялық және тәжірибелік маңыздылығыБ қосымшасы

(Питч құрылымы)


Тапсырма:

Таңдаған саладағы өзіңіздің стартап-жобаңыздың идеясын презентациялаңыз
Питч құрылымы

Не туралы айту керек:

- Сіз кімсіз (компанияның атауы және логотипі)

- Сіздің жоба қандай мәселені шешеді

- Қандай сұраныс оның шешімі

- Нарық / бәсекелестер

- Сіздің шешім: негізгі технологиясы (қысқаша)

- Сіздің шешім: бәсекелестер алдындағы артықшылықтар

- Бизнес-модель: ақша қалай табасыз

- Маркетинг және сату: нарыққа қалай шығасыз

- Түйінді көрсеткіштері: гипотезалар, болжамдар, жетістік метрикасы

- Команда: бұл бизнесті неге дәл сіз жүзеге асыра аласыз

- Ағымдағы мәртебе (не істелінді), жоспар-кесте (не және қашан жоспарлануда)

- Капитал салым қажеттілігі (қанша ақша қажет және неге) / инвесторға ұсыныс (сіз оларға не ұсынуға дайынсыз)- Байланыстар
Каталог: images -> stories -> pdf
pdf -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
pdf -> С. торайғыров атындағы павлодар
pdf -> Жұмыс Бағдарламасы (бұдан әрі Бағдарлама) «№5 Балалар мен жасөспірімдердің мамандандырылған олимпиадалық резерв спорт мектебі»
pdf -> Бағдарламасы 6М010300 «Педагогика және психология»
pdf -> ТүсуГе арналған емтихан бағдарламасы
pdf -> МагистратурағА Қабылдау емтиханының бағдарламасы
pdf -> Г. К. Шахажанова 20 ж
pdf -> Бюллетень «Новые книги» Вып. 4 Павлодар 2014 Құрастырушылардан


Достарыңызбен бөлісу:


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет