«Қазақ мұнайының а р дақтылары»бет13/47
Дата05.11.2016
өлшемі53,32 Mb.
#423
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   47
***
1961 жыл! Бір сәт, бір күнде дүниені дүр сілкіндірген жаңалық шар тарапқа тарап кетті. «Жетібайдан мұнай бұрқағы атқылапты! Не дейсіз, бұрын-соңды болмаған мұнайдың мол қоры табылып- ты!» деген қуаныш пен мақтанышқа толы хабар жан-жаққа жамырай жөнелді. Бұл – ХХ ғасырдың ең басты жақсы жаңалығы еді.

Жетібайға Мәскеуден – Б. Ерофеев, Алматыдан – Ш. Есенов, Гурь- евтен хатшы Н. Оңдасынов, Ақтөбеден Батыс Қазақстан Өлкелік

Бір ғылым еді іңкәрің... 99
Халық Шаруашылығы Кеңесінің төрағасы Сафи Өтебаев ұшақтармен ұшып келді. Сан ғасыр жеті қат жер астында тұншығып жатқан қара май аспанға айдаһарша атылуда. Айнала қара майға малынған. Мұнайшылар суға емес, қара майға шомылып, мәз. Енді қайтсін, мұнай іздеп жер кеудесін тескілегелі үш-төрт жыл. Шыдамның да шегіне жетіп тұрған тұсында, міне, енді еңбектері жанып, іздегендері табылып, рахат бір күй кешуде. Дәл осы сәтте олардан артық бақытты жандар жоқ еді.

Жетібай басында облыстық партия комитетінің басшысы Н. Оңда- сынов жаңалықты ести салысымен, жан-жақтан келген түрлі мекеме- лер басшыларын жинап, барлаушы, бұрғышыларды шақырып жиын өткізді. Мұнайды табуын таптық, енді алдағы мақсат-мұраттарымызды анықтап алайық дейді хатшы. Әшейінде жүзі суық, аса байсалды көрінетін Нұртас Оңдасыновтың да жүзі нұрға толып, мұнайшыларға мейірлене қарайды. Оның маңғыстаулықтар ортасында қанатты сөзге айналып кеткен: «Коммунизм – Маңғыстаудан басталады» деген жүрек жарды сөзі де осы сәтте айтылып еді.

Министр Ш. Есенов болса:

«Маңғыстаудағы мұнай байлығын игеруге байланысты түбірлі міндеттерді шешу үшін мынадай басты мәселелерге назар аударуы- мыз керек:

Біріншіден, қажетті көлемде тұрғын үй мен жөндеу-механикалық база салу керек. Маңғыстау түбегінде шым үйлерден басқа ештеңе жоқ.

Екіншіден, еңбекшілерге мәдени-тұрмыстық жағдай жасау керек. Үшіншіден, мұнай мен газ өндіруді қамтамасыз ететін жұмыстардың

көлемін тезірек ұлғайту қажет.

Төртіншіден, терең скважиналарды бұрғылау техникасы мен тех- нологиясын жақсарту – басты міндет.

Бесіншіден, ауыз су мен өндіріске керекті су табу кезек күттір- мейтін басты міндет» – деп, нағыз білгір басшы, ұйымдастырушы екенін көрсетті.

(Біз бұл мәліметті «Социалистік Қазақстан» газетіне жазған «Рес- публика мұнайшыларының зор жеңісі» атты Ш. Есеновтің өз мақала- сынан алдық).

Бұл проблемаларды шешу оңай емес, мемлекет тарапынан қолдау, мол қаражат керек. Хатшы Н. Оңдасыновқа министр Ш. Есеновтің ойлары өте ұнады. Ойды іске асыру үшін жоғарғы жақтың қаулысы

100 Шахмардан Есенов
керек. Тағы да бір (1959 жылғыдай) ғалымдардың басын қосып, олардың ақыл-кеңесін тыңдап, мұнай іздеудің, өндіру мен өңдеудің жаңа әдістерін, тәсілдерін қарастыру керек деп түйді. Дереу Қазақстан Компартиясы Орталық Комитетінің бірінші хатшысы Д. Қонаевқа хат жазды.
***
249, 25 октября 1961 г.
Первому секретарю ЦК КП Казахстана

Товарищу Кунаеву Д.А.
«В мае месяце 1959 года в г. Гурьеве была проведена I научно- техническая конференция, посвященная вопросам повышения темпов и эффективности геолого разведочных работ, а также националь- ной разработке нефтяных месторождений в Западном Казахстане. В работе этой конференции приняли участие ведущие ученые Совет- ского Союза и нашей Республики по нефти, работники Министерств геологии и охраны недр СССР и КазССР. Конференция определи- ла основные направления геологоразведочных работ на нефть и газ в районах Прикаспийской впадины и Мангышлака. За прошедшие после конференции два года открыты крупные месторождения нефти и газа, как: Прорва, Буранкуль, Жетыбай и Узень. Многими геолога- ми и учеными определены предварительные запасы этих и прилегаю- щих к ним структур по нефти около двух миллиардов тонн, по газу – свыше полтора триллионов кубометров. Наличие таких крупных запасов нефти и газа дает основание считать район юго-восточного борта Прикаспийской впадины и Южного Мангышлака одним из пер- спективнейших в нашей стране. Обком партии считает, что назрела не- обходимость подвести итоги двухгодичной работы после первой кон- ференции и определить дальнейшие направления геологоразведоч- ных работ в этом районе, наметить пути рациональной разработки нефтяных месторождений и мероприятия форсированного освоения уже открытых богатейших нефтяных и газовых месторождений.

Для решения указанных задач и назревших проблем в связи с от- крытием нефтяных и газовых месторождений считаем необходимым

Бір ғылым еді іңкәрің...

101


созвать II научно-техническую конференцию с участием работников Министерств геологии и охраны недр СССР и КазССР, Академии наук КазССР, геологоразведочных и нефтяных научно-исследовательских институтов г. Москвы и Ленинграда, инженерно-технических работ- ников геологоразведочных организаций и Совнархозов Западного Ка- захстана.
На рассмотрении полагаем необходимым вынести следующие вопросы конференции:
1. Генеральный проект геолого-поисковых и разведочных работ на Южном Мангышлаке и юго-восточном борту Прикаспий- ской впадины.

2. Проект детальной разведки и системы испытания горизонтов месторождений Жетыбай и Узень.

3. Рациональный комплекс геолого-поисковых и разведочных работ в условиях Южного Мангышлака.

4. Итоги подсчета запаса по категориям С и С2 по Южному Ман- гышлаку и юго-восточному борту Прикаспийской впадины.

5. Генеральный план обустройства и освоения новых нефтяных и газовых районов Западного Казахстана.

6. План научно-исследовательских работ на Южном Мангышлаке.
Обком партии просит Центральный Комитет Коммунистической партии Казахстана принять решение о II научно-технической конфе- ренции по вопросам нефти и газа в мае 1962 года в городе Гурьеве.

Проект Постановления бюро ЦККП Казахстана о созыве II научно- технической конференции прилагается.
Первый секретарь

Гурьевского Обкома

КП Казахстана Н. Ундасынов.
(Ф. 708, 34, д. 206. стр. 154-155)

102 Шахмардан Есенов
***
Постановление
бюро ЦК КП Казахстана от ноября 1961 г.
«О проведении II научно-технической конференции по вопросу нефти и газа в Западном Казахстане.

Бюро ЦК КП Казахстана отмечает, что проведенная в мае 1959 года в г. Гурьеве научно-техническая конференция, посвященная эффек- тивности геологоразведочных работ, а также рациональной разработ- ке нефтяных месторождений в Западном Казахстане, определила на- правления геологоразведочных работ на нефть и газ в районах При- каспийской впадины и Мангышлака. В результате чего геологоразве- дочными организациями за последние два года открыты крупные мес- торождения нефти и газа как: Прорва, Боранкуль, Жетыбай и Узень.

В целях дальнейшего рационального ведения геологоразведочных работ и ускорения, освоения открытых нефтегазовых месторождений, бюро ЦК КП Казахстана
Постановляет:

I. Разрешить Министерству Геологии и Охраны Недр КазССР, Академии Наук КазССР, Гурьевскому обкому КП Казахстана, Гурьев- скому Совнархозу, совместно с Министерством Геологии и Охраны Недр СССР, с участием соответствующих научно-исследовательских и геологоразведочных нефтегазовых институтов, созвать в мае 1962 года, в городе Гурьеве, II научно-техническую конференцию.
II. Для подготовки и проведения конференции создать комиссию в составе:
1. Есенов Министр Геологии и Охраны Недр КазССР предсе- датель.

2. Утебаев С.У. – председатель Гурьевского Совнархоза.

3. Борукаев – академик АН КазССР.

4. Садвакасов – Зам. Зав. Пром. Транс. Отдела ЦК КП КазССР.

Бір ғылым еді іңкәрің...

103


5. Исенов начальник управления топливной промышленности

Каз. Совнархоза.

6. Дьяченко – секретарь Гурьевского Обкома КП Казахстана.

7. Иванов начальник Западно-Казахстанского геологического управления.
III. Поручить комиссии разработать программу, план подготовки к проведению участников конференции.
Секретарь ЦК КП Казахстана –

Каталог: uploads -> files
files -> Гүлсім Оразалықызы оржановтар әулеті қазақ МҰнайының ардақтылары «Қазақ мұнайының ардақтылары»
files -> Гүлсім Оразалықызы Нұртас Оңдасынов туралы естеліктер
files -> Шахмардан есенов
files -> Конкурса научных работ среди школьников «turan-junior-2016» Секция «Физика, техника, науки о земле и космосе»
files -> Ізтілеуова салтанат далбайқызы
files -> Махамбет қай жылы туғАН? Тұрлыбай Бақыт Серікқызы
files -> ҚазақТЫҢ хас батыры -аттила (еділ батыр)
files -> Формы и методы подготовки учащихся к итоговой аттестации по обществознанию


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   47
©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет