Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Математика күнтізбелік тақырыптық жоспарларының жинағы Шымкент 2021 кбжбет24/48
Дата27.10.2023
өлшемі247,36 Kb.
#188734
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   48
Байланысты:
КТЖ МАТЕМ ТОМЕН
Новый документ-3, Лекция-8-Maple, Арнайы пси практика Ардаққа, ҒТФ., тест (2)
Тоқсандық жиынтық бақылау жұмысы
1

1

18.057-9 сыныптардағы алгебра курсын қайталау

1

1

25.05«Геометрия» пәні бойынша күнтізбелік-тақырыптық жоспар Ұзақ мерзімді жоспар
9 сынып аптасына 1 сағат Оқу жылында 34 сағат

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімінің мазмұны

Оқыту мақсаттары

Бөлім сағат саны

Сағат саны

Жоспар-ланған мерзімі

Өтілу мерзімі

Ескерту
1 тоқсан-10 сағат
8-сыныптағы геометрия курсын қайталау
1

12.09Жазықтықтағы векторлар

Вектор. Векторларға амалдар қолдану. Коллинеар және коллинеар емес векторлар

9.1.4.1 - вектордың, коллинеар
векторлардың, тең векторлардың, нөлдік
вектордың, бірлік вектордың және вектор
ұзындығының анықтамаларын білу;
9.1.4.2 - векторларды қосу, векторды
санға көбейту ережелерін білу және
қолдану;
9.1.4.3 – векторлардық коллинеарлық
шартын қолдану;
9.1.4.4 - екі вектордың арасындағы
бұрыштың анықтамасын білу;
9.1.4.5 - векторлардың скаляр
көбейтіндісінің анықтамасын білу;

3

1


1


1

9.09

16.09
23.09Вектордың координаталары. Координаталық түрде берілген векторларға амалдар қолдану

9.1.3.1 - вектордың координаталарының
анықтамасын білу;
9.1.3.2 - вектордың ұзындығын табу
формуласын білу және қолдану;
9.1.3.3 - координаталарымен берілген
векторларға амалдар қолдану;
9.1.3.4 - векторлардың скаляр
көбейтіндісін және оның қасиеттерін білу және қолдану;
9.1.3.5 – векторлр арасындағы бұрышты
табу;

5

1


1


1
1
1

30.09
7.10

14.10
21.10


28.10


2 тоқсан-7 сағат

Жазықтықтағы түрлендірулер

Қозғалыс және оның қасиеттері

9.1.4.5 - қозғалыстың түрлерін және
қасиеттерін білу;
9.1.4.6 - симметрия, параллель көшіру
және бұру кезінде фигуралардың
бейнелерін салу;

2

1
111.11
18.11
Ұқсас фигуралар және олардың қасиеттері. Үшбұрыштар ұқсастығының белгілері

9.1.4.13 ұқсас фигуралардың анықтамасын және қасиеттерін білу; 9.1.4.14 үшбұрыштар ұқсастығы белгілерін білу және қолдану; 9.1.4.15 тікбұрышты үшбұрыштардың ұқсастығын білу және қолдану;
9.1.4.16 үшбұрыш биссектрисасының қасиетін білу және қолдану;
9.1.4.17 ұқсас фигуралардың аудандары және ұқсастық коэффициенті арасындағы тәуелділік формуласын білу

4

1
1
1
1

25.11
2.12
9.12
23.12


3 тоқсан -10 сағат

Үшбұрыштарды шешу

Үшбұрыштарды шешу

9.1.3.6 косинустар теоремасын білу және қолдану;
9.1.3.7 синустар теоремасын білу және қолдану;
9.1.2.3 дұрыс көпбұрыштарды салу; 9.1.3.8 іштей сызылған үшбұрыштың ауданын ( a,b,c-үшбұрыштың қабырғалары, R – сырттай сызылған шеңбер радиусы) және сырттай сызылған көпбұрыштың ауданының ( мұндағы r– іштей сызылған шеңбер радиусы, p- көпбұрыштың жарты периметрi) формуларын білу және қолдану;
9.1.3.9 шеңберге іштей немесе сырттай сызылған үшбұрыштардың аудандарын пайдаланып шеңбердің радиусын табу формулаларын білу және қолдану;

10

1
1
1
1
1
1
1
1
1
113.01
20.01
27.01
3.02
10.02
17.02
24.02
3.03
10.03
17.03
4 тоқсан -7 сағат

Шеңбер. Көпбұрыштар

Шеңбер және дөңгелек. Доғаның ұзындығы. Дөңгелек, сектор және сегменттің аудандары

9.1.1.1 доға ұзындығының формуласын қорытып шығару және қолдану;
9.1.1.2 сектор мен сегмент ауданының формулаларын қорытып шығару және қолдану;
9.1.1.3 іштей сызылған бұрыш анықтамасын және оның қасиеттерін білу;
9.1.1.4 дөңгелектегі кесінділердің пропорционалдылығы туралы теоремаларды білу және қолдану

3

1
1
1

7.04
14.04
21.04
Дұрыс көпбұрыштар, олардың қасиеттері және симметриялары

9.1.2.1 - шеңберге іштей және сырттай
сызылған төртбұрыштардың қасиеттері
мен белгілерін білу және қолдану;
9.1.2.2 - дұрыс көпбұрышқа іштей және
сырттай сызылған шеңберлердің
радиустары арасындағы байланысты білу және қолдану;
9.1.2.3 - дұрыс көпбұрыштың қабырға-ларын, периметрін, ауданын және оған іштей және сырттай сызылған шеңберлердің радиустарын
байланыстыратын формулаларды білу
және қолдану;
9.1.2.4 - үшбұрыш медианаларының
қасиеттерін білу;

2

1
1

28.04
5.05


7-9-сыныптардағы геометрия курсын қайталау

1

1

12.05


7-9-сыныптардағы геометрия курсын қайталау

1

1

19.05
Түсінік хат


Жалпы орта білім беру деңгейінің жаратылыстану-математикалық бағыттағы 10-11-сыныптарына арналған
«Алгебра және анализ бастамалары» пәнінен оқу жүктемесі төмендетілген үлгілік оқу бағдарламасы
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Оқу бағдарламасы «Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан
Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы №604 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17669 тіркелген) бекітілген Жалпы орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес әзірленген.
2. Жалпы орта білім беру деңгейінде «Алгебра және анализ бастамалары»
пәнін оқыту маңызды болып табылады, себебі оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру үшін неғұрлым тиімді әдістерді ұсынады және логикалық, абстрактілік, кеңістіктік, сыни ойлау қабілетін дамытуға ықпал етеді, шынайылықты танудың ғылыми әдістерін меңгереді, математиканың практикалық маңыздылығын жете түсінеді. Пайымдаулардағы қорытындыларды негіздеуде математикалық тілдің қолдану қажеттілігі оқушылардан математикалық терминологияны, логикалық конструкциялар мен таңбаларды еркін пайдалануын талап етеді, адамның жалпы мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді.
3. Мақсаты: практикалық іс-әрекетте қолдануға, басқа пәндерді игеруге, білім алуды жалғастыруға қажетті математикалық білімді оқушылардың меңгеруі; жалпы адами құндылықтар және ұлттық мәдениеттің озық салтдәстүрлер негізінде оқушылардың зияткерлігін дамыту.
4. Міндеттері:
1) Бағдарламаның «Алгебра», «Статистика және ықтималдықтар теориясы», «Математикалық модельдеу және анализ» бөлімдері бойынша математикалық білім, білік және дағдыларын әрі қарай қалыптастыру мен дамытуға жағдай жасау;
2) математикалық тіл мен негізгі математикалық заңдарды қолдану дағдыларын дамытуға ықпал ету;
3) әртүрлі мәнмәтіндегі есептерді шешуде санды қатынастар мен кеңістіктік формаларды оқып білуге жәрдем беру;
4) нақты процестерді сипаттайтын математикалық модельдерді құру және интерпретациялау дағдыларын дамыту;
5) әртүрлі теориялық облыстар мен практикалық іс-әрекеттерде зерттеулер және есептер шешу үшін математикалық әдістерді қолданудың
дағдыларын дамыту;
6) логикалық және сын тұрғысынан ойлау, шығармашылық қабілеттерін дамыту;
7) коммуникативтік, әртүрлі дереккөздерден ақпаратты іздеу және қолдану дағдыларын дамыту;
8) өздігінен, топта жұмыс істеуге қажетті тәуелсіздік, жауапкершілік, бастамашылдық, табандылық пен толеранттылық сияқты тұлғалық қасиеттерді дамыту;
9) қоғамның ілгерілеуі үшін математиканың маңыздылығын түсінуін қамтамасыз ету;
10) математиканы оқыту процесінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану дағдыларын дамыту.


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   48
©engime.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет