Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігі, жергілікті атќарушы органдар кґрсететін білім жјне єылым саласындаєы мемлекеттік ќызмет стандарттарын бекіту туралы


«Мектепке дейінгі білім беру ўйымдарына ќўжаттарды ќабылдаубет37/81
Дата26.06.2018
өлшемі10,18 Mb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   81
«Мектепке дейінгі білім беру ўйымдарына ќўжаттарды ќабылдау
жјне балаларды ќабылдау» мемлекеттік ќызмет стандарты

1. Жалпы ережелер

      1. «Мектепке дейінгі білім беру ўйымдарына ќўжаттарды ќабылдау жјне балаларды ќабылдау» мемлекеттік ќызметін (бўдан јрі – мемлекеттік ќызмет) барлыќ типтегі жјне їлгідегі мектепке дейінгі ўйымдар (бўдан јрі – МДЎ) кґрсетеді.


      2. Кґрсетілетін мемлекеттік ќызмет нысаны: автоматтандырылмаєан.
      3. Мемлекеттік ќызмет «Білім туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ 2007 жылєы 27 шілдедегі Заѕыныѕ 5-бабы 4) тармаќшасыныѕ жјне 14-бабыныѕ 2-тармаєы 1) тармаќшасыныѕ негізінде жїзеге асырылады.
      4. Мемлекеттік ќызмет кґрсету тјртібі туралы аќпарат Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігініѕ интернет-ресурсында «Мемлекеттік ќызметтер» бґлімінде орналастырылады.
      5. Мемлекеттік ќызмет кґрсетуді аяќтау нысаны осы стандартќа 1-ќосымшаєа сјйкес МДЎ мен заѕды ґкілдер арасында жасалатын шарт болып табылады.
      6. Мемлекеттік ќызмет мектепке дейінгі жастаєы балалардыѕ заѕды ґкілдеріне (бўдан јрі – мемлекеттік ќызметті алушы) кґрсетіледі.
      7. Мемлекетті ќызметті кґрсету мерзімдері:
      1) мемлекеттік ќызметті алушы осы стандарттыѕ 11-тармаєында айќындалєан ќўжаттарды МДЎ-єа тапсыру жјне басшылардан ќажетті кеѕес алу сјтінен бастап – кемінде 30 минут уаќытты ќўрайды.
      2) мемлекеттік ќызметті алушыныѕ ґтініш берген кїні сол жерде кґрсетілетін мемлекеттік ќызметті алєанєа дейін кїтудіѕ рўќсат берілген еѕ кґп уаќыты – 30 минуттан артыќ емес.
      3) ґтініш берген кїні сол жерде мемлекеттік ќызметті алушыєа кґрсетілетін мемлекеттік ќызметтіѕ рўќсат берілген еѕ кґп уаќыты – кемінде 30 минутты ќўрайды.
      8. Мемлекеттік ќызмет тегін кґрсетіледі.
      9. Мемлекеттік ќызмет МДЎ-єа ґтініш жасаєан жаєдайда МДЎ басшысы белгілеген заѕды ґкілдерді ќабылдау кестесіне сјйкес екі жўмыс кїні ішінде кґрсетіледі.
      10. Мемлекеттік ќызмет МДЎ єимаратында, тікелей басшыныѕ кабинетінде кґрсетіледі.

2. Мемлекеттік ќызметті кґрсету тјртібі

      11. Мемлекеттік ќызметті алу їшін мемлекеттік ќызметті алушы МДЎ-єа мынадай ќўжаттарды ўсынуы ќажет:


      1) ќалалыќ (аудандыќ) Білім басќармасы, ауылдыќ жерде – јкімдік берген жолдама;
      2) баланыѕ денсаулыќ паспорты;
      3) эпидемиялыќ ортасы туралы санитарлыќ-эпидемиологиялыќ ќызметтен аныќтама.
      Мектепке дейінгі ўйымдарды бос орындар бар болєан жаєдайда ќабылдау жыл бойы жїргізіледі.
      12. Шарт бланкілерін МДЎ басшысы береді.
      Шарт 2 данада жасалады.
      Бала тіркеуден кейін мемлекеттік ќызмет кґрсететін МДЎ-да жалпы білім беретін оќу баєдарламаларына, бекітілген сабаќ кестесіне сјйкес оќыту жјне кїтілу ќўќыєына ие болады.
      13. Мемлекеттік ќызметті алушылар (заѕды ґкілдер) толтырєан шарт МДЎ басшысына тапсырылады (бір данасы МДЎ басшысында аќталады, екіншісі мемлекеттік ќызметті алушыныѕ (заѕды ґкілініѕ) ќолында ќалады).
      14. Мемлекеттік ќызметті алушыныѕ мемлекеттік ќызметті алу їшін ќажетті ќўжаттарды тапсырєанын растайтын ќўжат талап етілмейді.
      15. Мемлекеттік ќызмет МДЎ-да мемлекеттік ќызметті алушыныѕ жеке ќатысуымен жїзеге асырылады.
      16. Егер осы стандарттыѕ 11-тармаєына сјйкес талап етілетін барлыќ ќўжаттар ўсынылмаєан жаєдайда мемлекеттік ќызмет кґрсетуден бас тартылады.

3. Жўмыс ќаєидаттары

      17. Мектепке дейінгі білім беру ўйымыныѕ ќызметі мынадай ќаєидаттарєа негізделеді:


      1) мектепке дейінгі білімніѕ зайырлы, адамгершілік, дамытушылыќ сипаты, азаматтыќ жјне ўлттыќ ќўндылыќтар, балалардыѕ ґмірі мен денсаулыєыныѕ басымдылыєы, тўлєаныѕ еркін дамуы;
      2) адамныѕ конституциялыќ ќўќыќтары мен еркіндігін ќўрметтеу;
      3) тјрбиеніѕ, оќыту мен дамытудыѕ бірлігі;
      4) кјсіби этика мен мјдениетті, ќызметтік борышты атќару кезіндегі заѕдылыќты саќтау;
      5) жан-жаќты жјне толыќ аќпарат ўсыну;
      6) мектепке дейінгі ўйым ќызметініѕ айќындылыєы мен басќарудыѕ демократиялыќ стилі;
      7) сапалы мектепке дейінгі білім алуєа баршаныѕ теѕ ќўќылыєы.

4. Жўмыс нјтижелері

      18. Мемлекеттік ќызмет кґрсету нјтижелері осы стандартќа 2-ќосымшаєа сјйкес сапа жјне тиімділік кґрсеткіштерімен ґлшенеді.


      19. Мемлекеттік ќызмет кґрсететін мемлекеттік мекеменіѕ жўмысы баєаланатын мемлекеттік ќызметтіѕ сапасы мен тиімділік кґрсеткіштерініѕ маќсатты мјні жыл сайын білім беру саласыныѕ жергілікті ґкілетті жјне атќарушы органдардыѕ (бўдан јрі – Ујкілетті орган) бўйрыєымен бекітіледі.

5. Шаєымдану тјртібі

      20. Ујкілетті орган мемлекеттік ќызметті алушыєа МДЎ басшысыныѕ јрекетіне (јрекетсіздігіне) шаєымдану тјртібін тїсіндіреді.


      21. Мемлекеттік ќызметті кґрсету сапасымен келіспеген жаєдайда мемлекеттік ќызметті алушы осы стандарттыѕ 3-ќосымашсында мекенжайы кґрсетілген тиісті жергілікті атќарушы органныѕ білім бґліміне шаєымданады.
      22. Мемлекеттік ќызметті алушы шаєымды Ујкілетті органєа бекітілген жўмыс кестесіне сјйкес береді.
      23. Ујкілетті органныѕ шаєымды ќарастыру нјтижелерімен келіспеген жаєдайда мемлекеттік ќызметті алушы заѕнамада белгіленген тјртіппен сотќа жїгінуге ќўќылы.
       24. Мемлекеттік ќызметті алушы ресми тїрде апелляцияєа беру немесе шаєымдану їшін еркін їлгіде ґтініш береді. Ґзімен бірге тўлєасын растайтын ќўжаты болуы тиіс.
      25. Ќабылданєан шаєым білім бґлімініѕ кіріс аќпараттары журналына тіркеледі жјне «Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтініштерін ќарау тјртібі туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ 2007 жылєы 12 ќаѕтардаєы Заѕында белгіленген мерзімде ќарастырылады. Мемлекеттік ќызметті алушыєа ќабылдау мерзімі мен уаќыты кґрсетілген, ќабылдаєан ќызметкердіѕ аты-жґні жазылєан талон беріледі.
      Шаєымды ќарастыру нјтижесі туралы мемлекеттік ќызметті алушыєа жазбаша тїрде пошта арќылы хабарланады.

«Мектепке дейінгі білім беру ўйымдарына 


ќўжаттарды ќабылдау жјне балаларды    
ќабылдау» мемлекеттік ќызмет стандартына
1-ќосымша                  

МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ЎЙЫМ МЕН БАЛАЛАРДЫЅ ЗАЅДЫ ҐКІЛДЕРІНІЅ
АРАСЫНДАЄЫ ЇЛГІ ШАРТ

      ____________ќаласы                    "___"___________ 20__ж.      Бўдан јрі МДЎ деп аталатын № ______________ мектепке дейінгі ўйым ________________________________________________________________
                                    (атауы)
атынан МДЎ Жарєысыныѕ негізінде јрекет ететін МДЎ меѕгерушісі _____________________________________________________________________
                           (тегі, аты, јкесініѕ аты)
бір жаєынан жјне бўдан јрі __________________________________________
_____________________________________________________________________
            (баланыѕ тегі, аты, јкесініѕ аты; туєан жылы)
«Ата-анасы» деп аталатын анасы (јкесі, оларды алмастыратын тўлєалар) _____________________________________________________________________
      (анасыныѕ, јкесініѕ, оларды алмастыратын тўлєалардыѕ тегі, аты, јкесініѕ аты)
      екінші жаєынан, тґмендегілер туралы осы шартты жасады:
      1. МДЎ міндеті:
      1) ___________________________________________________негізінде
                  (ќабылдау туралы ќўжаттыѕ атауы)
баланы _________________________________ тобына ќабылдау;
                    (атауы)
      2) Баланыѕ дене жјне психикалыќ денсаулыєын ныєайтуды жјне ґмірін ќорєауды; оныѕ интеллектуалдыќ, дене жјне тўлєалыќ дамуын ќамтамасыз ету;
      дамуында ауытќулары бар баланы тїзеу (ќарапайым, білікті) жўмыстары жїргізу;
      оныѕ шыєармашылыќ ќабілеттерін жјне ќызыєушылыќтарын дамыту;
      баланыѕ даму ерекшеліктерін ескере отырып, жеке тјсілдерді жїзеге асыру;
      баланыѕ эмоционалдыќ жайлылыєына ќамќор болу.
      3) Баланы _____________________________________________________
             (баєдарлама атауы; баєдарламаны бекіткен органныѕ атауы)
баєдарламасы бойынша оќыту.
      4) МДЎ-да заттыќ-дамытушы ортаны (бґлме, ќўрал-жабдыќтар, оќу-кґрнекілік ќўралдар, ойындар, ойыншыќтар).ўйымдастыру;
      5) Баланыѕ жас, жеке ерекшеліктеріне, білім беру баєдарламасыныѕ мазмўнына сай оныѕ іс-јрекетін ўйымдастыру;
      6) Балаєа мектепке дейінгі ўйымда бар ќосымша білім беру ќызметін кґрсету (негізгі білім беру ќызметініѕ шеѕберінен тыс); тегін білім беру ќызметтері _________________________________________
      (ќўрылтайшылар, демеушілер ќаражаты есебінен тґленетін ќызмет тїрлерініѕ атауы)
аќылы білім беру ќызметі ____________________________________________
                              (ата- аналар тґлейтін
_____________________________________________________________________
                        ќызмет тїрлерініѕ атауы)
      7) Балаєа медициналыќ ќызмет кґрсетуді жїзеге асыру: емдік-алдын алу іс-шаралары:
_____________________________________________________________________
                               (наќты атауы)
сауыќтыру іс-шаралары:
_____________________________________________________________________
                              (наќты атауы)
санитарлыќ-гигиеналыќ іс-шаралар:
_____________________________________________________________________
                                (атауы)
ќосымша медициналыќ ќызметтер:
_____________________________________________________________________
                  (тегін, аќылы ќызметтердіѕ атауы)
      8) Баланыѕ дўрыс ґсуі мен дамуына ќажетті дўрыс тамаќтанумен ќамтамасыз ету:
_____________________________________________________________________
                  (тамаќтану тїрі, оныѕ ішінде диеталыќ)
_____________________________________________________________________
                  (кїніне ќанша рет; тамаќтану уаќыты)
      9) Баланыѕ МДЎ-єа келу кестесін белгілеу:
_____________________________________________________________________
      (апта кїндері, болу уаќыты, демалыс, мереке кїндері;
_____________________________________________________________________
                        еркін ќатысу кестесі)
      10) Баланыѕ ауырєан, санаторлыќ-курорттыќ емделуі кезінде, карантин болєан жаєдайда "Ата-анасы" демалыста болєанда жјне дјлелді себептермен уаќытша болмаєан жаєдайда (ауыруы, іссапарда болуы т.б.), сондай-аќ, жазєы маусымда 2 ай мерзімге дейін, "Ата-анасыныѕ " демалыс ўзаќтыєына ќарамастан;
      басќа жаєдайларда _____________________________________________
      11) "Ата-анаєа" баламен бірге топ ішінде болуєа рўќсат беру
(уаќыт) _____________________________________________________________
      1.12. Бала мїлкініѕ саќталуын ќамтамасыз ету.
      1.13. "Ата-анаєа" баланы тјрбиелеу мен оќытуєа; дамуындаєы аќауларды тїзетуге кґмек кґрсету
_____________________________________________________________________
      1.14. Баланы келесі жас тобына ауыстыру
_____________________________________________________________________
                              (ауыстыру кїні)
      15) Осы шартты орындау.
      2. "Ата-ана" міндеті:
      1) МДЎ Жарєысын жјне осы шартты орындау.
      2) МДЎ-да баланы кїтіп-баќќаны їшін ________________________ сома мґлшерінде аќы тґлеуді
____________________________________________ мерзімде жїзеге асыру.
      3) Баланы 16-жасќа толмаєан (немесе басќа жаєдайлар) тўлєаларєа сеніп тапсырмай, тјрбиешіге ґзі алып келуге жјне тјрбиешіден алып кетуге тиіс;
      4) Баланы МДЎ-єа ўќыпты кїйінде, таза киім мен аяќ киім кигізіп алып келу
_____________________________________________________________________
                        (МДЎ-ныѕ жергілікті; маусымдыќ;
_____________________________________________________________________
      баланыѕ жас; жеке ерекшеліктеріне сјйкес ќойылатын басќа да талаптары).
      5) МДЎ-єа баланыѕ келе алмайтыны; ауырып ќалєаны туралы хабарлау.
      6) Баланы тјрбиелеу мен оќытудыѕ барлыќ баєыттары бойынша МДЎ-мен бірлесіп јрекет ету.
      7) МДЎ-єа жарєылыќ міндеттерді іске асыру бойынша ќолдан келетін кґмекті кґрсету.
_____________________________________________________________________
            (бала ґмірін саќтау; сауыќтыру; гигиеналыќ;
_____________________________________________________________________
            мјдени-эстетикалыќ; экологиялыќ тјрбие беру;
_____________________________________________________________________
            отбасы жаєдайындаєы тузеу жўмысы, басќалары)
      3. МДЎ-ныѕ:
      1) МДЎ-да јрі ќарай болуєа кедергі болатын бала денсаулыєыныѕ жай-кїйі туралы медициналыќ ќорытынды болєан жаєдайда баланы МДЎ-дан шыєаруєа;
      2) "Ата-ананыѕ" ґтініші бойынша МДЎ-да баланыѕ кїтіп-баєу їшін тґлемдердіѕ мерзімін ўзартуєа;
      3) Баланы отбасында тјрбиелеу ісін жетілдіру жґнінде ўсыныстар енгізуге;
      4) "Ата-ана" ґз міндеттерін жїйелі тїрде орындамаєан жаєдайда, "Ата-ананы" алдын ала ______кїн бўрын ескертіп, осы шартты бўзуєа ќўќыєы бар.
      4. "Ата-ананыѕ":
      1) МДЎ Педагогтер кеѕесіне кеѕесші дауысы ќўќыєымен ќатысуєа;
      2) МДЎ-да балалармен жўмысты жаќсарту жјне ќосымша ќызметтерді ўйымдастыру бойынша ўсыныстар енгізуге;
      3) МДЎ-да балалармен жўмыста ќолданылатын білім беру баєдарламаларын таѕдауєа;
      4) МДЎ-да ўсынылатын ќосымша ќызметтердіѕ тїрлерін таѕдауєа;
      5) МДЎ-да баланыѕ бейімелу кезеѕінде онымен _____ кїн; _____ саєат; басќа жаєдайларда ________________ бірге болуєа;
      6) МДЎ-єа Баланы кїтіп-баєу їшін тґлемаќыныѕ мерзімін ўзарту; ќосымша ќызметтер їшін тґлемаќы жґнінде белгіленген мерзімінен _____ кїн кешіктірмей ґтініш білдіруге;
      7) МДЎ жарєысы мен осы шарт міндеттерініѕ орындалуын талап етуге;
      8) МДЎ меѕгерушісі мен педагогтердіѕ топтаєы балалармен жїргізілетін жўмыстар туралы есептерін тыѕдауєа;
      9) Осы шартты бір жаќты тјртіппен МДЎ-ны бўл жґнінде алдын ала ____ кїн бўрын ескерту арќылы бўзуєа ќўќыєы бар.
      5. Шарт ќол ќойылєан сјттен бастап кїшіне енеді жјне екі жаќтыѕ келісімі бойынша мерзімі ўзартылуы, ґзгертілуі, толыќтырылуы мїмкін.
      6. Шартќа ґзгерістер мен толыќтырулар ќосымша тїрінде ресімделеді.
      7. Тараптар міндеттердіѕ тиісті деѕгейде орындалуына немесе дўрыс орындалмауына жауапты. _______________________________________
                                   (екі жаќтыѕ жауапкершіліктері)
      8. Шарттыѕ ќолданылу мерзімі 20___ жылєы ______________________ дейін.
      9. Шарт екі дана жасалєан:
      бір данасы МДЎ-да баланыѕ жеке ќўжатында, екіншісі «Ата-анада» (оны алмастыратын тўлєаларда) саќталады.

      Осы Шартќа ќол ќойєан тараптар:

      Мектепке дейінгі ўйым:      Ата-ана: анасы (јкесі, оны
                                     алмастыратын тўлєа) (Т.А.Ј);
      № _______
      Мекен-жайы: _______________  тўрєылыќты мекен-жайы:____________
(индекс, ќала, аудан, округ, кґше, їй)  тґлќўжат деректері:__________
                                   жўмыс орны _____________-
Ќолы ______________________        Ќолы ______________-
Мґр

«Мектепке дейінгі білім беру ўйымдарына 


ќўжаттарды ќабылдау жјне балаларды    
ќабылдау» мемлекеттік ќызмет стандартына
2-ќосымша                  

Кесте. Сапа жјне тиімділік кґрсеткіштерініѕ мјні

Сапаныѕ жјне тиімділіктіѕ кґрсеткіштері

Кґрсеткіштіѕ нормативті мјні

Келесі жылдаєы кґрсеткіштіѕ маќсатты мјні

Есеп беру жылдаєы кґрсеткіштіѕ аєымдаєы мјні

1

2

3

4

1. Уаќтылылыєы

1.1. Ќўжаттарды тапсырєан кїннен бастап белгіленген мерзімде ќызмет кґрсету жаєдайларыныѕ %-ы (їлесі)


2. Сапасы

2.1. Ќызмет кґрсету їдерісініѕ сапасына ќанаєаттанєан тўтынушылардыѕ %-ы (їлесі)


3. Ќолжетімділік

3.1. Ќызмет кґрсетудіѕ сапасына жјне ќызмет кґрсетудіѕ тјртібі туралы аќпаратќа ќанаєаттанєан тўтынушылардыѕ %-ы (їлесі)


3.2. Ќызмет кґрсету туралы аќпаратќа электронды форматта ќолжетімді ќызметтердіѕ %-ы (їлесі)


4. Шаєымдану їдерісі

4.1. Шаєымдану тјртібіне ќанаєантанєан тўтынушылардыѕ %-ы (їлесі)


5. Сыпайылыќ

5.1. Ќызметкерлердіѕ сыпайылыєына ќанаєаттанєан тўтынушылардыѕ (їлесі) %


«Мектепке дейінгі білім беру ўйымдарына 
ќўжаттарды ќабылдау жјне балаларды    
ќабылдау» мемлекеттік ќызмет стандартына
3-ќосымша                  

«Ќала (аудан) јкімдіктерініѕ білім бґлімдері» мемлекеттік
мекемелерініѕ тізімі

№ п/п

Бґлімдердіѕ атауы

Орналасќан мекен-жайы

Байланыс телефондары

1

2

3

4

Аќмола облысы

1.

«Аќкґл ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Аќкґл ќаласы, Бегелдинов кґшесі, 10

8 (716 38) 228-47

2.

«Аршалы ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Аршалы ауылы, Республика кґшесі, 30

8 (716 44) 225-14

3.

«Астрахань ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Астрахан ауылы, Јл-Фараби кґшесі, 50

8 (716 41) 236-84

4.

«Атбасар ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Атбасар ќаласы, Ујлихов кґшесі, 11

8 (716 43) 242-72

5.

«Бўланды ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Макинск ќаласы, Некрасов кґшесі, 19

8 (716 46) 213-87

6.

«Егіндікґл ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Егіндікґл ауылы, Победа кґшесі, н/ж

8 (716 42) 213-51

7.

«Еѕбекшілдер ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Степняк ќаласы, Ленин кґшесі, 68

8 (71639) 216-20

8.

«Ерейментау ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ерейментау ќаласы, Јл-Фараби кґшесі, 10

8 (716 33) 216-64

9.

«Есіл ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Есіл ќаласы, Дружба кґшесі, 1

8 (716 47) 214-86, 215-69

10.

«Жаќсы ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Жаксы ауылы, Дружба кґшесі, 3

8 (716 35) 217-04

11.

«Жарќайыѕ ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Державинск ќаласы, Ленин кґшесі, 30

8 (716 48) 929-43

12.

«Зеренді ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Зеренді ауылы, Ленин кґшесі, 43

8 (716 32) 226-02

13.

«Ќорєалжын ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќорєалжын ауылы Болєанбаев кґшесі, 14

8 (716 37) 221-98

14.

«Сандыќтау ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Балкашино ауылы, Ленин кґшесі, 120

8 (716 40) 917-01

15.

«Целноград ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Аќмола ауылы, Гагарин кґшесі, 15

8 (716 51) 312-06, 311-33

16.

«Шортанды аудандыќ јкімініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Шортанды ауылы, Абылайхан кґшесі, 22

8 (716 31) 215-04, 211-44

17.

«Щучинск ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Щучинск ќаласы, Абылайхан кґшесі, 34

8 (716 36) 458-88

18.

«Степногорск ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Степногорск ќаласы, 4 мґлтекауданы,1 їй

8 (716 45) 619-09

19.

«Кґкшетау ќаласы јкімідігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Кґкшетау ќаласы, Ќўдайбердиев кґшесі, 57

8 (7162) 401-364

Аќтґбе облысы

1.

«Алєа ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Алєа ќаласы, 4 мґлтекаудан, 7 «а» їй

8 (71337)318-76, 333-46, 541-95

2.

«Јйтеке би ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Комсомол ауылы, Жїргенов кґшесі, 52

8 (713 39) 215-35, 216-80

3.

«Байєанин ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Байєанин ауылы, Ќонаев кґшесі, 36

8 (713 45) 225-56, 228-50

4.

«Ырєыз ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ырєыз ауылы, Јбілхайыр хан даѕєылы, 52

8 (713 43) 213-77, 215-63

5.

«Ќарєалы ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Бадамша ауылы, Цыбульчик кґшесі, 2

8 (713 42) 215-33, 230-02

6.

«Ќобда ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќобда ауылы, Достыќ кґшесі,53

8 (713 41) 215-33, 214-39

7.

«Мјртґк ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Мјртґк ауылы, Сейфуллин кґшесі, 36

8 (713 31) 216-33, 215-49

8.

«Мўєалжар ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќандыаєаш ќаласы Гагарин кґшесі,6

8 (713 33) 362-01, 367-22

9.

«Темір ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Шўбарќўды ауылы,Киреев кґшесі, 4

8 (713 46) 227-48, 227-84

10.

«Ойыл ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ойыл ауылы, Жолмырзаев кґшесі, 3

8 (713 32) 217-44, 217-32

11.

«Хромтау ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Хромтау ќаласы, Спортивный бўрылысы, 2

8 (713 36) 216-51, 216-52

12.

«Шалќар ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Шалќар ќаласы, Кґтібар ўлы кґшесі, 84

8 (713 35) 213-36, 231-93

13.

«Аќтґбе ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесіе»

Аќтґбе ќаласы, Алтынсарин кґшесі, 2

8 (7132) 211605, 211580

Алматы облысы

1.

«Алакґл ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Їшарал ќаласы Ќонае кґшесі, 50

8 (728 33) 210-33, 225-64

2.

«Аќсу ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Жансїгір поселкісі, Желтоќсан кґшесі, 5

8 (728 32) 215-80, 222-90

3.

«Балќаш ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Баќанас ауылы,Ќонаев кґшесі,72

8 (728 73) 913-70, 918-53

4.

«Еѕбекшіќазаќ ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Есік ќаласы, Алматы кґшесі, 312

8 (728 75) 453-57, 415-50

5.

«Ескелді ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќарабўлаќ п, Оразбеков кґшесі, 31

8 (728 36) 312-00, 307-74

6.

«Жамбыл ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ўзынаєаш ауылы, Мјжітов кґшесі, 4

8 (728 70) 228-51, 233-48

7.

«Іле ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ґтеген батыр п, Титов кґшесі, 33

8 (728)52-235-05, 236-94

8.

«Ќаратал ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Їштґбе ќаласы, Молдаєўлова кґшесі, 67

8 (728 34) 215-36, 213-82

9.

«Ќарасай ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќаскелеѕ ќаласы, Ќабанбай батыр кґшесі, н/ж

8(728 71) 210-80, 220-37

10.

«Кербўлаќ ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Сарыґзек п, Тимирязев кґшесі,1

8 (728 40) 320-68, 314-34

11.

«Кґксу ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Балпыќ би, Мырзабеков кґшесі, 38

8 (728 38) 217-61, 202-95

12.

«Панфилов ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Жаркент ќаласы, Розыбакиев кґшесі, 22

8 (728 31) 507-69, 517-75

13.

«Райымбек ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Кеген ауылы, Момышўлы кґшесі, 19

8 (728 77) 212-52, 214-50

14.

«Саркан ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Саркант ќаласы, Тынышбаев кґшесі, 8

8 (728 39) 227-39, 213-04

15.

«Талєар ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Талєар ќаласы, Ќонаев кґшесі, 65

8 (728 74) 214-00, 236-89

16.

«Ўйєыр ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Шонжы ауылы, Исмаилов кґшесі, 70

8 (728 78) 228-25, 217-04

17.

«Ќапшаєай ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќапшаєай ќаласы, Жамбыл кґшесі, 13

8 (728 72) 422-65, 411-76

18.

«Текелі ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Текелі ќаласы, Абылайхан кґшесі, 34

8 (728 72) 425-24, 447-70

19.

«Талдыќорєан ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Талдыќорєан ќаласы, Абай кґшесі, 256

8 (728 22) 710-00, 707-08

Атырау облысы

1.

«Атырау ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Атырау ќаласы, Азаттылыќ алаѕы, 65 А

8(712 23)548-47, 328209

2.

«Жылыой ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќўлсары ќаласы, Јбдрахманов кґшесі, 47

8(712 37) 214-85

3.

«Индер ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Индер п, Конаев кґшесі, 18

8(712 34) 210-50

4.

«Махамбет ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Махамбет ауылы, Махамбета кґшесі, 13

8(712 36) 210-21

5.

«Исатай ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Аќќыстау ауылы, Егемен Ќазаќстан кґшесі,7

8(712 31) 204-57

6.

«Маќат ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Маќат п, Железнодорожная кґшесі, 5

8(71239)300-13

7.

«Ќўрманєазы ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ганюшкино ауылы, Кушекбаев кґшесі, 25

8(712 33) 204-99

8.

«Ќызылќоєан ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Миялы ауылы, Карабалин кґшесі, 24

8(712 38) 211-75

Шыєыс Ќазаќстан облысы

1.

«Абай ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Карауыл ауылы, Ќўтжанов кґшесі, 1

8 (722)52-918-17

2.

«Аягґз ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Аягґз, Момышўлы кґшесі, 58

8 (722 37) 315-34

3.

«Бесќараєай ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Большая Владимировка ауылы, Сейфуллина кґшесі, 162

8 (722 36) 914-44

4.

«Бородулиха ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Бородулиха, ауылы Тїсіпжанов кґшесі, 39

8 (722 51) 291-77

5.

«Глубокое ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Глубокое п, Пирогов кґшесі, 6

8 (722 31) 215-33

6.

«Жарма ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Георгиевка ауылы, Ленин кґшесі, 101

8 (722 47) 619-74

7.

«Зайсан ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Зайсан ќаласы, Жанкелді кґшесі, 54

8 (722 40) 217-88

8.

«Зырянов ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Зырянов ќаласы, Киров кґшесі, 54

8 (722 35) 400-69

9.

«Ќатон-Ќараєай ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Їлкен Нарым ауылы, Абылайхан кґшесі,109

8 (722 41) 214-40

10.

«Кґкпекті ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Кґкпекті ауылы, Раев кґшесі, 44

8 (722 48) 273-11

11.

«Курчатов ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Курчатов ќаласы, Ленин кґшесі, 10

8 (722 51) 257-45

12.

«Кїршім ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Кїршім ауылы, Момышўлы кґшесі, 85

8 (722 39) 331-43

13.

«Ридер ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ридер ќаласы Семипалатинская кґшесі, 10

8 (722 36) 424-98

14.

«Семей ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Семей ќаласы, Интернациональная кґшесі, 8

8 (722 25) 225-40

15.

«Тарбаєатай а ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Аќсуат ауылы, Абылайхан кґшесі, 14

8 (722 46) 220-16

16.

«Ўлан ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Молодежный п, 1 їй

8 (722 38) 273-45

17.

«Їржар ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Їржар ауылы, Жамбыл кґшесі, 19

8 (722 30) 213-78

18.

«Шемонаиха ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Шемонаиха ќаласы, Чапаев кґшесі, 35

8 (722 32) 317-04

19.

«Ґскемен ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ґскемен ќаласы, Урицкий кґшесі, 10а

8 (722 22) 411-91

Жамбыл облысы

1.

«Байзаќ а ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Сарыкемер ауылы, Байзаќ батыр кґшесі, 104

8(726 37) 218-67

2.

«Жамбыл ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Аса ауылы, Абай кґшесі,121

8(726 33) 211-54

3.

«Жуалы ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Момышўлы ауылы, Жамбыл кґшесі, 273

8(726 35) 211-70

4.

«Ќордай ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќордай ауылы, Жібек жолы кґшесі, 273

8(726 36) 210-94

5.

«Мерке ауданы јкімдігініѕ бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Мерке ауылы, Исмаилов кґшесі, 146

8(726 32) 217-86

6.

«Мойынќўм ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Байќадам ауылы, Рысќўлбеков кґшесі, 133

8(726 42) 243-36

7.

«Т. Рысќўлов атындаєы ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќўлан ауылы, Жібек жолы кґшесі,1

8(726 31) 212-39

8.

«Талас ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќаратау ќаласы, Алексеев кґшесі, 3

8(726 44) 609-19

9.

«Сарысу ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Жаѕатас ќаласы, Жібек жолы кґшесі, 31

8(726 34) 630-32

10.

«Шу ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Тґле би ауылы, Тґле би кґшесі, 240

8(726 38) 321-94

11.

«Тараз ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Тараз ќаласы, Аскаров кґшесі, 47

8(726 24) 316-79

Батыс Ќазаќстан облысы

1.

«Аќжайыќ ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Чапаево ауылы, Ќонаев кґшесі,72

8(711 36) 924-46

2.

«Бґкейорда ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Сайхын ауылы, Жароков кґшесі, 29

8(711 40) 211-12

3.

«Бґрлі а ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Аќсай ќаласы, Шјкенов кґшесі, 4

8(711 33) 223-32

4.

«Жаѕаќала ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Жанаќала ауылы, Дружбы народов кґшесі, 42

8(711 41) 222-50

5.

«Жјнібек а ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Жјнібек ауылы, Ихсанов кґшесі, 93

8(711 35) 214-74

6.

«Зеленов ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Периметное ауылы, Гагарин кґшесі, 71

8(711 30) 231-76

7.

«Казталов ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Казталов ауылы, Шарафутдинов кґшесі 3

8(711 44) 316-80

8.

«Ќаратґте ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќаратґбе ауылы, Ќўрманєалиев кґшесі, 18

8(711 45) 313-08

9.

«Сырым ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Жымпиты ауылы, Казахстанская кґшесі, 14

8(711 34) 313-06

10.

«Тасќала ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Тасќала ауылы, Абай кґшесі, 23

8(711 39) 210-92

11.

«Теректі ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Федорово ауылы, Бойново кґшесі,18

8(711 32) 230-54

12.

«Шыѕєырлау ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Шыѕєырлау ауылы, Ќылышев кґшесі, 89

8(711 37) 336-37

13.

«Орал ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Орал ќаласы, Дружба кґшесі, 145

8(711 25) 086-47

Ќараєанды облысы

1.

«Абай ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Абай ќаласы, К.Маркс кґшесі, 43

8(721 31) 437-69, 433-78

2.

«Аќтоєай ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Аќтоєай ауылы, Бґкейхан даѕєылы,10

8(721 37) 213-99

3.

«Бўхаржырау ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ботаќара п, Абылайхан кґшесі, 36

8(721 54) 211-43, 212-16, 219-91

4.

«Жаѕаарќа ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Атасу ауылы, Сейфуллин кґшесі,10

8(721 30) 274-98,265-02

5.

«Ќарќаралы ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќарќаралы ќаласы Ленин кґшесі, 55

8(321 46) 321-82,

329-22


6.

«Нўра аудандыќ јкімініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Киевка п, Тјуелсіздік кґшесі, 41

8(721 44) 226-40,

7.

«Осакаров ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Осакаров п, Целинная кґшесі, 3а

8(321 49) 413-73, 41573

8.

«Ўлытау ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Улытау ауылы, Бўлќышев кґшесі,19

8(721 35) 212-95,

214-27


9.

«Шет ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Аќсу-Аюлы ауылы, Шортанбай кґшесі,14

8(721 31) 215-11, 215-82, 214-41

10.

«Балхаш ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Балхаш ќаласы, Ујлиханов кґшесі, 5

8(710 36) 462-37, 462-38

11.

«Жезќазєан ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Жезќазєан ќаласы, Алаш хан алаѕы, 1

8(710 7) 12-399,

12-787


12.

«Ќараєанды ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќараєанды ќаласы, Мичурин кґшесі,3/1

8(7212) 415-079, 424778

13.

«Ќаражал ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќаражал ќаласы, 25-ші орам, 23 їй

8(71032) 269-00

14.

«Приозерск ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Приозерск ќаласы, Пушкин кґшесі,7

8(710 39) 530-92

15.

«Саран ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Саран ќаласы, Жамбыл кґшесі, 65

8(721 37) 405-55,

239-90


16.

«Сјтбаев ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Сјтпаев ќаласы, Сатпаев даѕєылы,111

8(710 63) 379-34

17.

«Теміртау ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Теміртау ќаласы, Димитрова кґшесі, 11/1

8(721 39) 854-82,

984963


18.

«Шахтинск ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Шахтинск ќаласы, Абай даѕєылы, 58б

8(721 56) 550-95,

552-38


Ќызылорда облысы

1.

«Ќызылорда ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќызылорда ќаласы, Тажибаев кґшесі, н/ж

8(724 22) 762-16

2.

«Арал ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Арал ќаласы, Школьная кґшесі, 35

8(724 33) 216-70

3.

«Ќазалы ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Јйтеке би ауылы, Жаѕаќожа батыр кґшесі,11

8(724 38) 221-84

4.

«Ќармаќшы ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Жосалы ст-ы, Рысќўлов кґшесі, 21

8(724 37) 221-84

5.

«Жалаєаш ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Жалаєаш ауылы, Желтоќсан кґшесі, 3

8(727 31) 314-48

6.

«Сырдария ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Тереѕґзек ауылы, Жамбыл кґшесі, 18

8(724 36) 217-78

7.

«Шиелі ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Шиелі п, Рысќўлов кґшесі, 19

8(724 32) 414-16

8.

«Жаѕаќорєан ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Жаѕаќорєан ауылы, Аманкелді кґшесі н/ж

8(724 36) 223-36

Ќостанай облысы

1.

«Алтынсарин ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Силантьевка ауылы, Шипин кґшесі, 1

8(71445)-2-12-548(71445)-2-11-84

2.

«Аманкелді ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Аманкелді ауылы, Б. Майлин кґшесі, 14

8(71440)-2-15-83 8(71440)-2-12-68

3.

«Јулиекґл ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Јулиекґл ауылы Ленин кґшесі, 29

8(71453)-2-11-40

4.

«Денисов ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Денисовка ауылы, Калинин кґшесі, 5

8(71434)-9-13-06 8(71434)-9-26-01

5.

«Жанкелді ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Торєай ауылы, Алтынсарин кґшесі, 4

8(71439)-2-11-62 8(71439)-2-15-77

6.

«Жітіќара ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Жітіќара ќаласы, 4 мґлтекаудан, 27

8(71435)-2-30-37 8(71435)-2-49-77

7.

«Ќарабалыќ ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќарабалыќ ауылы, Ленин ауылы, 9

8(71441)-3-31-76 8(71441)-3-23-22

8.

«Ќамысты ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќамысты ауылы, Ленин кґшесі, 22

8(71437)-2-16-52 8(71437)-2-10-71

9.

«Ќарасу ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќарасу ауылы, Исаков ауылы, 68

8(71452)-2-14-80

10.

«Ќостанай ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Затобольск ауылы, Школьная ауылы, 40

8(71455)-2-18-47 8(71455)-2-42-48

11.

«Меѕдіќара ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Боровское ауылы, Школьная кґшесі, 6

8(71443)-2-22-71 8(71443)-2-16-89

12.

«Науырзым ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќараменді ауылы, Ш. Жанібек кґшесі, 1

8(71454)-2-14-49

13.

«Сарыкґл ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Сарыкґл ауылы, Ленин кґшесі, 91

8(71451)-2-17-43

14.

«Таран ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Таран ауылы, Калинин кґшесі, 60

8(71436)-3-67-54

15.

«Ўзынкґл ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ўзынкґл ауылы, Абылай хан кґшесі, 38

8(71444)-2-42-35

16.

«Федоров ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Федоровка ауылы, Ленин кґшесі, 14

8(71442)-2-19-04 8(71442)-2-19-50

17.

«Арќалыќ ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Арќалыќ ќаласы, Абай даѕєылы, 29

8(71430)-7-09-36 8(71430)-7-19-50

18.

«Ќостанай ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќостанай ќаласы, Байтўрсынов кґшесі, 68

8(7142)-50-30-03

19.

«Лисаковск ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Лискаковск ќаласы, 2 мґлтекаудан, 8 їй

8(71433)-3-26-918(71433)-3-43-61

20.

«Рудный ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Рудный ќаласы, Ленин кґшесі, 30

8(71431)-4-65-178(71431)-4-67-78

Маѕєыстау облысы

1.

«Аќтау ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Аќтау ќаласы, 4 мґлтекаудан

8(729 23) 365-51

2.

«Жаѕаґзен ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Жаѕаґзен ќаласы, «Шўєыла» мґлтекаудан, ќалалыќ ББ єимараты

8(729 34) 317-52

3.

«Бейнеу ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Бейнеу ауылы, Тажиев кґшесі, Јкімшілік єимараты

8(729 32) 210-46

4.

«Ќараќия ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќўрыќ ауылы, Батыр кґшесі, 2

8(729 37) 213-54

5.

«Тїпќараєан ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Форт-Шевченко ќаласы, Ќызылбаев кґшесі, 5

8(729 38) 227-49

6.

«Маѕєыстау ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Шетпе ауылы, Орталыќ алаѕ, 1

8(729 31) 216-65

7.

«Мўнайлы ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Мўнайлы ауылы, Ќоєамдыќ ўйымдар їйі

8(729 24) 661-62

Павлодар облысы

1.

«Павлодар ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Павлодар ќаласы, Кривенко кґшесі, 25

8(718 23) 209-50

2.

«Аќсу ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Аќсу ќаласы, Камзин кґшесі, 14

8(718 37) 512-12

3.

«Екібастўз ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Екібастўз ќаласы, Ленин кґшесі, 101

8(718 77) 716-92

4.

«Аќтоєай ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Аќтоєай ауылы, Абай кґшесі, 77

8(718 41) 215-77

5.

«Баянауыл ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Баянауыл ауылы, Јуезов кґшесі, 19

8(718 40) 915-36

6.

«Железин ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Железин ауылы, Квитков кґшесі, 7

8(718 31) 220-80

7.

«Ертіс ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ертіс ауылы, Елгин кґшесі, 4

8(718 32) 211-40

8.

«Ќашыр ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќашыр ауылы, Ленин кґшесі, 236

8(718 33) 215-85

9.

«Лебяжі ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Лебяжі ауылы, Мир кґшесі, 1

8(718 39) 217-86

10.

«Май ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Май ауылы, Абылай хан кґшесі, 24

8(718 38) 917-70

11.

«Успен ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Успен ауылы, Петровский кґшесі, 17

8(718 34) 910-69

12.

«Шарбаќты ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Шарбаќты, Советов кґшесі, 53

8(718 36) 217-77

13.

«Павлодар ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Павлодар ќаласы, Толстой кґшесі, 22

8(718 23) 294-84

Солтїстік Ќазаќстан облысы

1.

«Айыртау ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Саумалкґл ауылы, 20-мґлтекаудан

8(715 33) 271-56

2.

«Аќжар ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Талшыќ ауылы, Целинный кґшесі, 13

8(715 46) 221-74

3.

«Аќќайыѕ ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Смирнов ауылы,Труд кґшесі, 16

8(715 32) 220-38

4.

«Есіл ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Явленка ауылы, Ленина кґшесі, 12

8(715 43) 210-37

5.

«Жамбыл ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Пресновка ауылы, Шайкин кґшесі, 30

8(715 44) 200-01

6.

«М. Жўмабаев атындаєы ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Булаев ќаласы, С.Мўќанов кґшесі, 34

8(715 31) 201-66

7.

«Ќызылжар ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Бішкїл п, Молодежная кґшесі, 2

8(715 38) 211-63

8.

«Мамлют ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Мамлют ауылы, А.Ќўнанбаев кґшесі, 5

8(715 41) 225-38

9.

«Є. Мїсірепов атындаєы ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Новоишим п, Школьная кґшесі, 19

8(715 35) 221-02

10.

«Тайынша ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі"

Тайынша ќаласы, Ќазаќстан Конституциясы кґшесі, 206

8(715 36) 210-75

11.

«Тимирязов ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Тимирязев ауылы, Ујлиханов кґшесі, 25

8(715 37) 205-85

12.

«Ујлиханов ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Кішкенекґл ауылы, Жамбыл кґшесі, 76

8(715 42) 220-83

13.

«Шал аќын ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Сергеев ќаласы, Желтоќсан кґшесі, 14

8(715 34) 220-48

14.

«Петропавл ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Петропавл ќаласы, Ќазаќстан Конституциясы кґшесі, 23

8(715 24) 605-61

Оѕтїстік Ќазаќстан облысы

1.

«Арыс ќалалыќ білім бґлімі» мемлекеттiк мекемесі

Арыс ќаласы, Ибрагимов кґшесі, 35

8(725 40) 217-01, 226-82

2.

«Бјйдібек аудандыќ білім бґлімі» мемлекеттiк мекемесі

Шаян ауылы, Тасболатов кґшесі, 1

8(725 48) 215-52

3.

«Ќазыєўрт аудандыќ білім бґлімі» мемлекеттiк мекемесі

Ќазыєўрт ауылы, Ќонаев кґшесі н/ж

8(725 39) 228-00

4.

«Маќтаарал аудандыќ білім бґлімі» мемлекеттiк мекемесі

Жетісай ќаласы, Яссауи кґшесі, 3

8(725 34) 652-65

5.

«Ордабасы аудандыќ білім бґлімі» мемлекеттiк мекемесі

Темірлан ауылы, Рысќўлов кґшесі,17

8(725 30) 221-21

6.

«Отырар аудандыќ білім бґлімі» мемлекеттiк мекемесі

Шјуілдір ауылы, Жібек жолы, н/ж

8(725 44) 214-51

7.

«Сайрам аудандыќ білім бґлімі» мемлекеттiк мекемесі

Аќсу ауылы, Жібек жолы кґшесі, н/ж

8(725 31) 214-51

8.

«Сарыаєаш аудандыќ білім бґлімі» мемлекеттiк мекемесі

Сарыаєаш ќаласы, Ўманов кґшесі,10

8(725 37) 214-93

9.

«Созаќ аудандыќ білім бґлімі» мемлекеттiк мекемесі

Шолаќќорєан ауылы, Жібек жолы кґшесі, н/ж

8(725 46)422-21

10.

«Тґле би аудандыќ білім бґлімі» мемлекеттiк мекемесі

Ленгір ќаласы, Тґле би кґшесі, 294

8(72547) 616-22

11.

«Тїлкібас аудандыќ білім бґлімі» мемлекеттiк мекемесі

Т. Рысќўлов ауылы, Ќонаев кґшесі, 44

8(725 38) 521-21

12.

«Тїркістан аудандыќ білім бґлімі» мемлекеттiк мекемесі

Тїркістан ќаласы, Јйтеке Би кґшесі, 29

8(725 33) 430-67

13.

«Шардара аудандыќ білім бґлімі» мемлекеттiк мекемесі

Шардара ќаласы, Шардара тўйыќ кґшесі, н/ж

8(725 35) 221-51

14.

«Кентау ќалалыќ білім бґлімі» мемлекеттiк мекемесі

Кентау ќаласы, Ќонаев кґшесі, 10 «а»

8(725 36) 300-50, 325-41

15.

«Шымкент ќалалыќ білім бґлімі» мемлекеттiк мекемесі

Шымкент ќаласы, Жангельдин кґшесі, 42

8(7252) 542787

Астана ќаласы

1.

Астан ќаласы јкімдігініѕ білім басќармасы

Астана ќаласы, Бейбітшілік кґшесі, 11

8 (7172) 556875

Алматы ќаласы

1.

«Јуезов ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттiк мекемесі

Алматы ќаласы, Алтынсарин даѕєылы, 23

8(727)-2-298-2831

2.

«Бостандыќ ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттiк мекемесі

Алматы ќаласы, Айманов кґшесі, 191

8(727)-2 275-24-75

3.

«Жетісу ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттiк мекемесі

Алматы ќаласы, Жібек жолы кґшесі, 115

8(727)-2-279-25-87

4.

«Алатау ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттiк мекемесі

Алматы ќаласы, «Ўлжан»-1 мґлтекауданы, ОШ-152

8(727)-2- 271-10-91

5.

«Алмалы ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттiк мекемесі

Алматы ќаласы, Бґгенбай батыр кґшесі, 260

8(727)-2-375- 82-37

6.

«Медеу ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттiк мекемесі

Алматы ќаласы, Пушкин кґшесі, 72

8(727)-2- 293-91-61, 291-73-01

7.

«Тїрксіб ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттiк мекемесі

Алматы ќаласы, Шолохов кґшесі, 28

8(727)-2-234-10-50

Ќазаќстан Республикасы
Їкіметініѕ     
2012 жылєы 31 тамыздаєы
№ 1119 ќаулысымен   
бекітілген     Кент, ауыл (село), ауылдыќ (селолыќ) округ јкімдіктерініѕ
Халыќќа ќызмет кґрсету орталыќтарыныѕ тізімі
Баланы мектепке дейінгі ўйымєа ќабылдау їшін берілетін
Кесте. сапа жјне тиімділік кґрсеткіштерініѕ мјні
Кесте. сапа жјне ќолжетімділік кґрсеткіштерініѕ мјні
Баланыѕ ата-анасы арасындаєы
Жалпы білім беретін білім беру ўйымдарына жјне їйге тегін тасымалдаумен ќамтамасыз ету туралы аныќтаманыѕ їлгісі
Облыстардыѕ, астана жјне алматы ќалаларыныѕ білім
Жалпы білім беретін мектептерде білім алушылар мен

Каталог: docs
docs -> Рефераты қызылорда, 2013 ж
docs -> Ұлы пайғамбар ( с. ғ. с.) ұлықталған ғибратты кеш Наурыздың 11-і, қасиетті жұма күні Елордамыздағы Конгресс-Холл сарайында «Нұр Астана»
docs -> "Псюхе" ұғымы келесі мағынаны білдіреді
docs -> C мінез-құлық d санадан тыс
docs -> Бердіқожа назгүЛ бердіқожақызы зейнолла Шүкіров өлеңдерінің жанрлық, көркемдік ерекшеліктері
docs -> Анықтама басылымдар 070(574) Қ 17 Қазақ телевизиясы
docs -> Мадиева жансая қойшыбайқызы абай Құнанбаев, Мұхтар Әуезовтің шығармаларындағы педагогикалық идеяларының сабақтастығы
docs -> Сабақ Мұхтар Әуезов «Біржан сал Абай ауылында»
docs -> Мұражай-қорық коллекцияларына жаңадан алынған бұйымдар (ақын Төлеу Көбдіковтің 140 жылдығына орай) «Әдебиетті дарынды тұлғалар жасайды. Ал тұлғаны жарататын халық»


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   81


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет