Байпакысты топ белгіпіДата12.04.2022
өлшемі7,33 Kb.
#139058
Байланысты:
2022-04-12 14-02-51.ocr
бт 9-10, Шығармашылық жұмыс

§ 1. Адамдар ар асындағы кпрым-катынлс. Тоіггпр
Жеке адаілдар мен топтар гүндапікгі өмірда басқа да әр түрлі топтармеқ ада?,здармен істес бслып, өзара тыгыз қарьпл-қатынас жасаізды. Бүл ада?,шьщ қыз?яет немесе оқу орнындағы, сондай-ақ, өмір сүретін оргасындаш адамдардың топтары бслуы да ?яү?,пан. Ал устаздар мен мектеп оқушылары белгіпі бір мерзім ішінде мақсат- мүдделері топтасқан р;ьш ічрьш, ресми топқа айнапады. Бүл топтагы шэіарттер мен жетекшіпер топ ішіндегі алеуілеттік- психсшогияпық жагдайда мақсатты түрде істес, пікірлес бслып қары?,т-қатынасқа түседі. Мүшдай жагдай үстаздардан арнайы білі?,тділік пен дагдыпараы талап етеді. Ондагы мақсат — әр адамның элеуметпк орньш, қогә?,тдық мәнш білу. Жеке адамньш өзі де — қогам 7,түшесі әрі апеу?,тетгік түлга. Сондықтақ оньщ ө?,тір- тіршілігіндегі әрбір қи?,тып-ә рекеті, ісі қогамдық өшрдін көрінісі больш табыпады.
Шаргты және байпанысты топтар — элеуметтік психопоптадагы топтьщ екі түрі. Шарпы топқа жататьшдарды зергтеуші олардың бепгілі бір түрақты қасиегіне орай ажыратады. Бүл топтарға ада?,тдараьщ, мысалы, жас ерекшеліктеріне, жынысына, үлттық белгісіне не ма?,тандыгына т. б. сәйгес беогінуі ?лүмкін. Оган енгізілген ада?,тдардьщ бір-біріне және осы топқа тікапей де, жана?,та да қатыс ы болмауы ?,тү?,тіан. Деген?,теқ олар белгілі бір ерекшеліктеріне орай осы топқа қатынаста тұрады. Шаргты топқа, мысалы, мекгеп жасына дейінгі бапалар жатады деп есептеліп, соп жастагы бірнеше бапа іріктеп апыньш зергтеледі. Мүзздай зергтеу әлеу?,теттік психологияньщ обь екпс іне жатады.
Байпакысты топ — белгіпі іе ністік пен мерзі?,т арасында ілақсат- мүдделерінін бірпігіне сәйіес біріккен адамдар тобы. Мэселен, бір сьшьштагы оқушышр, мектептегі үстаздар ?,тен тәрбиешіпер үжыглы,жртысшыпар бригадасы, әскери бвгаі.тдер отбас ыньщ қңраілы —Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет