Бюллетень 2017 ж. (қыркүйек-желтоқсан)


Ғылым салаларының аталымыбет6/6
Дата02.05.2018
өлшемі2,56 Mb.
1   2   3   4   5   6

Ғылым салаларының аталымы:

2 – Жаратылыстану ғылымдары = Естественные науки

22.1 – Математика

22.2 – Механика

22.3 – Физика

24- Химия

26 – Жер туралы ғылымдар = Науки о земле

28 – Биологиялық ғылымдар = Биологические науки

3 – Техника ғылымдары = Техинические науки

31 – Энергетика

32 – Радиоэлектроника

33 – Тау кен ісі = Горное дело

34 – Машина жасау = Машиностроение

35 –Химиялық технология = Химическая технология

36 – Тамақ өнеркәсібі = пищевая промышленность

37 – Жеңіл өнеркәсібі = легкое промышленность

38 – Құрылыс = Строительство

39 – Көлік = Транспорт

4– Ауылшаруашылық ғылымдары = Сельскохозяйственные науки

40.3 – Топырақтану = Почвоведение

41/42 – Өсімдіктану = Растениеводство

48 –Мал шаруашылығы = Ветеринария

5 – Медицина ғылымдары = Медицинские науки

60 – Қоғамдық ғылымдар = Общественные науки

63 – Тарих ғылымдары = Исторические науки

65 – Экономика ғылымдары = Экономические науки

66 – Саяси ғылымдар = Политическая наука

67 – Заң ғылымдары = Юридические науки

68 – Өмір тіршілік қауіпсіздігі = Безопасность жизнедеятельности

74 – Білім беру. Педагогика = Образование. Педагогическая наука

75 – Дене шынықтыру және спорт. Туризм = Физическая культура и спорт. Туризм

76 – Бұқаралық ақпарат құралдары. Журналистика. Кітап ісі = Средства массовой информации. Книжное дело

78 – Кітапхана ісі = Библиотековедение

79 – Мұражай ісі = Музейное дело

81 – Тіл білімі = Языкознание

82 – Фольклор. Халық ауыз әдебиеті = Фольклористика

83 – Әдебиеттану = Литературоведение

84 – Көркем әдебиет = Художественная литература

85 – Өнер = Искусство

86 – Дін = Религия

87 – Философия ғылымдары = Философия

88- Жантану-Психология

91 - Библиографиялық құралдар = Библиогрфические пособия

92 – Энциклопедия = Справочные издания

2 ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ҒЫЛЫМДАРЫ = ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

20.1я7

Б79 Бөрібай, Э.С.

Радиациялық экология [Мәтін]: оқу құралы / Э.С. Бөрібай.- Алматы: Экономика, 2015.- 184 б.- ("Университеттік білім" сериясы). 10 экз.
2я7:74.58я7

Ж31

Жаратылыстану ғылымдары-1 бағытындағы мамандықтарына арналған [Мәтін]: оқу-әдістемелік құрал.- Астана: ҰТО, 2017.- 309 б. 17 экз.
2я7:74.58я7

Ж31

Жаратылыстану ғылымдары-2 бағытындағы мамандықтарына арналған [Мәтін]: оқу-әдістемелік құрал.- Астана: ҰТО, 2017.- 217 б. 13 экз.
20.1я7

Р94 Рыскиева, К.А.

Өндіріс экологиясының негіздері мен практикалық есептері [Мәтін]: оқу құралы / К.А. Рыскиева, А.Қ. Жусамбаева.- Алматы: Экономика, 2016.- 450 б.- ("Университеттік білім" сериясы). 5 экз.
20.1я7

Т18 Таныбаева, А.Қ.

Экологиялық мониторинг [Мәтін]: оқу құралы / А.Қ. Таныбаева.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 290 б. 10 экз.
20.1я7

У83 Усубалиева, С.Д.

Урбоэкология [Текст]: учебное пособие / С.Д. Усубалиева.- Алматы: Экономика, 2016.- 172 с.- (Серия"Университетское образование"). 15 экз.
2я7:74.58я7

У91

Учебно-методическое пособие для группы специальностей направления Естественные науки-1 [Текст]: учебно-методическое пособие.- Астана: НЦТ, 2017.- 301 с. 5 экз.
2я7:74.58я7

У91

Учебно-методическое пособие для группы специальностей направления Естественные науки-2 [Текст]: учебно-методическое пособие.- Астана: НЦТ, 2017.- 214 с. 2 экз.
22.1 – Математика
22.17я7

А37 Ақанбай, Н.

Ықтималдықтар теориясының есептері мен жаттығуларының жинағы [Мәтін]: оқу құралы / Н. Ақанбай.- Алматы: Қазақ университеті, 2004.- 375 б. 1 экз.
22.10я7

Е49 Елубаев, С.

Элементар математикадан қиын есептер 16 [Мәтін]: оқу құралы / С. Елубаев.- Алматы: Эверо, 2017.- 248 б. 10 экз.

22.13я7

Ж69 Жолдасова, К.

Сандық әдістер пәні бойынша лабораториялық практикум [Мәтін]: оқу құралы / К. Жолдасова.- Алматы: Эверо, 2017.- 238 б. 10 экз.
22.147я7

Р24 Рахымбек, Д.

Алгебралық және тригонометриялық өрнектерді түрлендіру [Мәтін]: оқу құралы / Д. Рахымбек, П.С. Дуйсебаева, И. Кәдеев.- Алматы: Эверо, 2017.- 240 б. 10 экз.
22.18я7

Ш37 Шевцов, А.Н.

Математическое моделирование в прикладных задачах [Текст]: учебное пособие / А.Н. Шевцов.- Тараз: ТОО "BIG NEO SERVICE", 2012.- 231 с. 1 экз.
22.3 Физика

22.3я7

А14 Абдула, Ж.

Жалпы физиканың таңдамалы есептері мен есеп шығару әдістері [Мәтін]: оқу-әдістемелік құрал / Ж. Абдула.- Алматы: Эверо, 2017.- 328 б. 10 экз.
22.311я7

А14 Абиев, Н.А.

Математикалық физика есептеріншешудің айырымдылық схемалары [Мәтін]: оқу құралы / Н.А. Абиев.- Тараз: ЖШС РПБК Дәуір, 2012.- 251 б. 1 экз.
22.34я7

М91 Мырзахмет, М.К.

Оптика [Мәтін]: оқу құралы / М.К. Мырзахмет, Т. Сүлейменов, С.Р. Есенгали.- Алматы: Эверо, 2017.- 160 б. 10 экз.
24 Химия

24.5я7

М19 Мансұров, З.А.

Химиялық физика [Мәтін]: оқу құралы / З.А. Мансұров, Е.Қ. Оңғарбаев.- Алматы: Қазақ университеті, 2007.- 168 б. 1 экз.
24.2я7

О-66

"Органикалық химия" пәнінен зертханалық жұмыстарды орындауға арналған [Мәтін]: оқу құралы / С.П. Назарбекова, А.П. Ауешов, Ш.З. Ескибаева, Р.Д. Бейсбекова, А.С. Тукибаева.- Алматы: Эверо, 2017.- 128 б. 10 экз.

26 – Жер туралы ғылымдар = Науки о земле

26.304.4я7

Б39 Бекботаев, А.Т.

Литология [Мәтін]: оқулық / А.Т. Бекботаев.- 2-ші басылым.- Алматы: Эверо, 2017.- 268 б. 10 экз.
26.17я7:28.081я7

Б39 Бексеитова, Р.Т.

Экологиялық картографиялау [Мәтін]: оқу құралы / Р.Т. Бексеитова, У.К. Қожахметова.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 190 б. 10 экз.
26.823я7

Б76 Боранқұлова, Д.М.

Жер бедерін жүйелі талдау [Мәтін]: оқу құралы / Д.М. Боранқұлова, А.Н. Бейкитова.- Алматы: Эверо, 2017.- 272 б. 10 экз.
26.1я7:22я7

Д37 Джангулова, Г.К.

Геодезиялық өлшеулерді математикалық өңдеу теориясы [Мәтін]: оқу құралы / Г.К. Джангулова, Х.М. Касымканова, Г.К. Байдаулетова.- Алматы: Қазақ университеті, 2017.- 184 б. 5 экз.
26.89я7:63.3(5Қаз)я7

И83 Исаева, А.И.

Тарихи өлкетану [Мәтін]: оқу құралы / А.И. Исаева.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 246 б. 25 экз.
28 – Биологиялық ғылымдар = Биологические науки
28.0(Англ)я7

J76 Jones, M.

Cambridge IGCSE Biology [Текст]: Course book / M. Jones, G. Jones.- Third edition.- Cambridge: Cambridge University Press, 2016.- 345 p.: CD-Rom. 10 экз.
28.070(7Англ)я7

Z62 Zhussupova, A.I.

Molecular biology (Interdisciplinary approaches in teaching and research) [Текст]: educational manual / A.I. Zhussupova, Z.G. Autasheva, R.A. Islamov.- Almaty: Qazaq university, 2016.- 198 p. 10 экз.


28.072я7

Ә14 Әбдірақов, Б.Қ.

Биохимия [Мәтін]: оқу құралы / Б.Қ. Әбдірақов.- Алматы: Эпиграф, 2017.- 100 б. 10 экз.
28.072я7

Б70 Божбанов, А.Ж.

Биогеохимия негіздері [Мәтін]: оқу құралы / А.Ж. Божбанов, Ғ.Ж. Медеуова.- Алматы: Экономика, 2015.- 156 б. 5 экз.
28.04я7

Б84 Бурунбетова, Қ.Қ.

Генетика негіздері [Мәтін]: оқулық / Қ.Қ. Бурунбетова.- Алматы: Эверо, 2017.- 240 б. 10 экз.
28.59я7

Д81 Дукенбаева, А.Д.

Систематика растений [Текст]: учебное пособие / А.Д. Дукенбаева.- Алматы: Эверо, 2017.- 196 с. 10 экз.
28.081я7

Ж81 Жұмабеков, Ә.Ә.

Геоэкология [Мәтін]: оқу құралы / Ә.Ә. Жұмабеков.- Алматы: Эпиграф, 2017.- 164 б. 20 экз.

28.5(5Қаз)я7:28.6(5Қаз)я7

Қ18

Қазақстан биоресурстары [Мәтін]: оқу құралы / Н.М. Мұхитдинов, Б.Е. Есжанов, Г.Қ. Сатыбалдиева, Б.М. Тыныбеков.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 322 б. 10 экз.
28.081я7

М86 Мұхажанова, Н.А.

Геоэкология [Мәтін]: оқулық / Н.А. Мұхажанова.- Алматы: Экономика, 2015.- 376 б.- ("Университеттік білім" сериясы). 10 экз.
28.070я7

Н86 Нұрғазы, Қ.Ш.

Молекулалық биология [Мәтін]: оқулық / Қ.Ш. Нұрғазы, У.К. Бисенов.- Алматы: Эверо, 2017.- 428 б. 10 экз.
28.074я7

Ө86 Өтесінов, Ж.Ө.

Иммунология негіздері [Мәтін]: оқу құралы / Ж.Ө. Өтесінов, Ә.Р. Әсенов, Г.Ж. Сирбаева.- Алматы: Эверо, 2017.- 208 б. 10 экз.
28.072я7

С32 Сергазина, С.М.

Химия белков, ферментов и нуклеиновых кислот [Текст]: учебное пособие / С.М. Сергазина.- Алматы: Эверо, 2017.- 128 с. 10 экз.
28.4я7

Т49 Тлепов, А.А.

Микробиология [Текст]: учебное пособие / А.А. Тлепов.- Алматы: Эверо, 2017.- 314 с. 10 экз.
581(7Англ)(075)

T95 Turasheva, S.K.

Basics of Biotechnology [Текст]: textbook / S.K. Turasheva.- Almaty: Qazaq university, 2016.- 188 p. 10 экз.
574.9(075)

А14 Абишева, Т.О.

Биогеография негіздері [Мәтін]: оқулық / Т.О. Абишева.- Алматы: Эверо, 2017.- 284 б. 10 экз.597

Е79 Есжанов, Б.Е.

Жалпы ихтиология [Мәтін]: практикум / Б.Е. Есжанов, Н.С. Сапарғалиева, С.Е. Шарахметов.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 190 б. 10 экз.  1. ТЕХНИКА ҒЫЛЫМДАРЫ = ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ


30(7Англ)я2+81.2Англя2

B76 Bonamy, D.

Technology 1 [Текст]: teacher's resource book / D. Bonamy, N. Clendinning.- Oxford: Oxford University Press, 2017.- 301 p. 2 экз.
30(Англ)я7+81.2Англ-923я7

G52 Glendinning, Eric H.

Technology 1 [Текст]: student's book / Eric H. Glendinning.- Oxford: Oxford University Press, 2017.- 135 p. 5 экз.
30(Англ)я7+81.2Англ-923я7

G52 Glendinning, Eric H.

Technology 1 [Текст]: student's book / Eric H. Glendinning.- Oxford: Oxford University Press, 2007.- 562, 6 МБ: Audio CD. 3 экз.
30(Англ)я2+81.2Англ-923я2

G52 Glendinning, Eric H.

Technology 2 [Текст]: teacher's resource book / Eric H. Glendinning, A. Pohl.- Oxford: Oxford University Press, 2008.- 611, 7 МБ: Audio CD. 2 экз.
30(7Англ)я2+81.2Англ-923я2

P78 Pohl, A.

Technology 2 [Текст]: teacher's resource book / A. Pohl, N. Glendinning.- Oxford: Oxford University Press, 2014.- 111 p. 2 экз.
30.607я7

А33 Аканова, Ж.Ж.

Өнімді сынау, бақылау және қауіпсіздігі [Мәтін]: оқу құралы / Ж.Ж. Аканова.- Алматы: Экономика, 2016.- 288 б.- ("Университеттік білім" сериясы). 10 экз.


30.10я7

А90 Аскаров, Е.С.

Метрология и технические измерения [Текст]: учебное пособие / Е.С. Аскаров.- Алматы: Экономика, 2016.- 276 с. 5 экз.
30.4я7

Ә55 Әлімбаев, Б.Ә.

Металл конструкциялары [Мәтін]: оқу құралы / Б.Ә. Әлімбаев.- Алматы: Эпиграф, 2017.- 290 б. 10 экз.

30ця7

Б20 Байөміров, М.Е.

Стандарттау және метрология негізінде өнімдер мен қызмет түрлерін сертификаттау [Мәтін]: оқу құралы / М.Е. Байөміров, А.Б. Тимбаев, Ж.Қ. Салықбаева.- Алматы: Эверо, 2017.- 154 б. 10 экз.
30.17я7:30.18я7

Б37 Бегимбай, К.М.

Эргономика в дизайне [Текст]: учебно-методическое пособие / К.М. Бегимбай.- Алматы: Эверо, 2017.- 108 с. 10 экз.
30.18я7

Б34 Бегімбай, К.М.

Графикалық дизайн [Мәтін]: оқулық / К.М. Бегімбай.- Алматы: Эверо, 2017.- 192 б. 10 экз.
30.18я7

Б34 Бегімбай, К.М.

Мегаполис ортасында интерактивті дизайн ортасын қалыптастыру әдістемесі [Мәтін]: оқу құралы / К.М. Бегімбай, Ә. Серік.- Алматы: Эверо, 2017.- 100 б. 10 экз.
30.16я7

Б56

Биотехнология [Мәтін]: оқу құралы / Қ.Х. Әлмағамбетов, Қ.М. Мұхаметжанов, К.О. Махамбетов, М.Ө. Досмағамбетов.- Алматы: Эверо, 2017.- 316 б. 10 экз.
30.16я7

Б67 Бияшев, К.Б.

Основы биотехнологии [Текст]: учебник / К.Б. Бияшев, Ж.К. Тулемисова, Б.К. Бияшев.- Алматы: Эверо, 2017.- 192 с. 10 экз.
30.16я7

Д64 Досжанов, Е.О.

Бионанотехнология [Мәтін]: оқу құралы / Е.О. Досжанов.- Алматы: Қазақ университеті, 2017.- 130 б. 10 экз.
30.16я7

Д70 Досжанов, Е.О.

Бионанотехнология [Текст]: учебное пособие / Е.О. Досжанов.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 134 с. 5 экз.

30.18я7

Е64 Ералин, Қ.

Дизайн негіздері [Мәтін]: оқу құралы / Қ. Ералин, Ғ. Ералина.- Алматы: Эверо, 2017.- 192 б. 15 экз.
30.18я7+85.1я7

Е64 Ералин, Қ.

Этнодизайн [Мәтін]: оқу құралы / Қ. Ералин, А. Ералина.- Алматы: Эверо, 2017.- 240 б. 15 экз.
30.123я7

Ж69 Жолдасов, С.Қ.

Ашық арналар гидравликасы [Мәтін]: оқу құралы / С.Қ. Жолдасов.- Алматы: Эверо, 2017.- 168 б. 10 экз.

30.3я7

Ж90 Жүсіпбеков, Ә.Қ.

Техникадағы материалдар, материалдардың құрылымы және қасиеттері [Мәтін]: оқу құралы / Ә.Қ. Жүсіпбеков, Д.Т. Ходжибергенов, Ж.Ә. Садықов.- Алматы: Эверо, 2017.- 200 б. 10 экз.
30ця7

З-20 Заляжных, В.В.

Сапаны бақылау және басқарудың статистикалық әдістері [Мәтін]: зертханалық жұмыстар / В.В. Заляжных; Қазақ тіліне ауд.: Қ. Жетпісов, А.К. Данлыбаева.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 124 б. 5 экз.
30.18я7

З-80 Золотарева, Л.Р.

Современный дизайн [Текст]: учебное пособие / Л.Р. Золотарева, С.А. Лебедев.- Алматы: Эверо, 2017.- 248 с. 10 экз.
30.6я7

Қ69 Қошқарбаева, Ш.Т.

Жаңа материалдар технологиясының негіздері [Мәтін]: оқу құралы / Ш.Т. Қошқарбаева.- Алматы: Эверо, 2017.- 156 б. 10 экз.
30ця7

М31 Махамбетова, Ж.Ж.

Стандарттау, сертификаттау және метрология негіздері [Мәтін]: оқу құралы / Ж.Ж. Махамбетова.- Алматы: Экономика, 2008.- 143 б. 1 экз.
30ця7

Н83 Нурпеисова, М.М.

Техникалық реттеу негіздері [Мәтін]: оқу құралы / М.М. Нурпеисова.- Алматы: Экономика, 2015.- 240 б. 5 экз.

30я7:74.58я7

Т38

Техникалық ғылымдар және технологиялар-1 бағытындағы мамандықтарына арналған [Мәтін]: оқу-әдістемелік құрал.- Астана: ҰТО, 2017.- 328 б. 36 экз.
30я7:74.58я7

Т38

Техникалық ғылымдар және технологиялар-2 бағытындағы мамандықтарына арналған [Мәтін]: оқу-әдістемелік құрал.- Астана: ҰТО, 2017.- 303 б. 15 экз.
30я7:74.58я7

Т38

Техникалық ғылымдар және технологиялар-3 бағытындағы мамандықтарына арналған [Мәтін]: оқу-әдістемелік құрал.- Астана: ҰТО, 2017.- 227 б. 25 экз.
620.10(075)

Ж69 Жолдасова, Ш.А.

Материалдар кедергісі [Мәтін]: оқу құралы / Ш.А. Жолдасова, З.Қ. Жоламанова.- Алматы: Эверо, 2017.- 143 б. 10 экз.
62(075):74.58я7

У91

Учебно-методическое пособие для группы специальностей направления Технические науки и технологии-1 [Текст]: учебно-методическое пособие.- Астана: НЦТ, 2017.- 328 с. 6 экз.
62(075):74.58я7

У91

Учебно-методическое пособие для группы специальностей направления Технические науки и технологии-2 [Текст]: учебно-методическое пособие.- Астана: НЦТ, 2017.- 313 с. 5 экз.
62(075):74.58я7

У91

Учебно-методическое пособие для группы специальностей направления Технические науки и технологии-3 [Текст]: учебно-методическое пособие.- Астана: НЦТ, 2017.- 224 с. 8 экз.
31 – Энергетика
31.2(7Англ):34.4(7Англ)

G52 Glendinning, Eric H.

Electrical and Mechanical Engineering [Текст]: Answer book / Eric H. Glendinning, N. Glendinning, C Eng M IMechE.- Oxford: Oxford University Press, 2017.- 40 p. 3 экз.

31.2(7Англ):34.4(7Англ)

G52 Glendinning, Eric H.

Electrical and Mechanical Engineering [Текст] / Eric H. Glendinning, N. Glendinning, C Eng. MIMechE.- Oxford: Oxford University Press, 2017.- 190 p. 8 экз.
31.19я7

А14 Абилова, Н.С.

Өнеркәсіптік кәсіпорындарды электрмен қамтамасыздандыру [Мәтін]: оқу-әдістемелік құрал / Н.С. Абилова, Л.У. Жандильдинова.- Алматы: Эверо, 2017.- 396 б. 10 экз.


31.352я7

К18 Каримова, А.Б.

Қатты отын химиясы [Мәтін]: оқу құралы / А.Б. Каримова.- Алматы: Эверо, 2017.- 104 б. 10 экз.


31.29я7

Л46 Леньков, Ю.А.

Автоматика энергосистем [Текст]: учебное пособие / Ю.А. Леньков.- Алматы: Эверо, 2017.- 200 с. 10 экз.
31.261.8я7

Л41 Леньков, Ю.А.

Күштік трансформаторлар бойынша анықтамалық материалдар [Мәтін]: оқу құралы / Ю.А. Леньков, А.М. Акаев.- Алматы: Эверо, 2017.- 156 б. 10 экз.
31.2я7

Т77 Туғанбаев, И.

Автоматтандырылған электржетегі [Мәтін]: оқулық / И. Туғанбаев.- Алматы: Эверо, 2017.- 400 б. 10 экз.
621.31(075)

И15 Ибраев, Ж.С.

Электрлі жылжымалы құрамға техникалық қызмет көрсету және оны жөндеуді ұйымдастыру [Мәтін]: оқу құралы / Ж.С. Ибраев.- Алматы: Эверо, 2017.- 132 б. 10 экз.
32 – Радиоэлектроника

32.973(7Англ)

G52 Glendinning, Eric H.

Basic English for Computing [Текст] / Eric H. Glendinning, J. McEwan.- Oxford: Oxford University Press, 2017.- 136 p. 7 экз.
32.973(Англ)я7+81.2Англ-923я7

G52 Glendinning, Eric H.

Basic English for Computing [Текст] / Eric H. Glendinning, J. McEwan.- Oxford: Oxford University Press, 2003.- 659, 4 МБ: Audio CD. 4 экз.
32.973(7Англ)я7

G52 Glendinning, Eric H.

Basic English for Computing [Текст]: teacher's book / Eric H. Glendinning, J. McEwan.- Oxford: Oxford University Press, 2011.- 96 p. 2 экз.
32.973(7Англ)

G52 Glendinning, Eric H.

Information Technology [Текст] / Eric H. Glendinning, J. McEwan.- Second edition.- Oxford: Oxford University Press, 2016.- 223 p. 7 экз.
32.973(7Англ)я7

G52 Glendinning, Eric H.

Information Technology [Текст]: teacher's book / Eric H. Glendinning, J. McEwan.- Second edition.- Oxford: Oxford University Press, 2017.- 133 p. 3 экз.
32.973(7Англ)я7

N94 Nurpeisova, T.B.

Information and Communication Technologies [Текст]: textbook / T.B. Nurpeisova, L.N. Kaidash.- Almaty: Bastau, 2017.- 480 p. 50 экз.
32.973я7

А14 Абдикасымова, Г.А.

Ақпараттық технология [Мәтін]: оқулық / Г.А. Абдикасымова.- Алматы: Эверо, 2017.- 432 б. 10 экз.32.973я7

А24 Адамова, А.Д.

Есептеу жүйелері мен желілерін ұйымдастыру [Мәтін]: оқу құралы / А.Д. Адамова, Д.Ж. Омарханова.- Алматы: Эверо, 2017.- 132 б. 10 экз.
32.973я7

А37

Ақпараттық - коммуникациялық технологиялар [Мәтін]: оқу құралы.- Алматы: Қазақ университеті, 2017.- 390 б. 30 экз.
32.973я7

А37

Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау [Мәтін]: оқу құралы / Л.В. Устинова, Л.С. Фазылова, И.А. Самойлова, Д.А. Казимова, Г.Н. Тұрсынғалиева.- Алматы: Эверо, 2017.- 217 б. 20 экз.
32.973я7

А87 Асамбаев, А.Ж.

Жасанды интеллект негіздері [Мәтін]: оқулық / А.Ж. Асамбаев.- Алматы: Эверо, 2017.- 168 б. 10 экз.
32.973.26я7

А89 Астаубаева, Г.Н.

Интернет - программалау [Мәтін]: оқу құралы / Г.Н. Астаубаева.- Алматы: Экономика, 2017.- 112 б. 15 экз.
32.973я7

Б20 Байтенова, Л.М.

Ақпараттық жүйелерде мәліметтерді басқару [Мәтін]: оқу құралы / Л.М. Байтенова, М.К. Уандыкова.- Алматы: Экономика, 2016.- 194 б.- ("Университеттік білім" сериясы). 10 экз.
32.973я7+22.3я7

Б22 Балабеков, Қ.Н.

Физикалық процестерді программалау ортасында модельдеу [Мәтін]: оқу құралы / Қ.Н. Балабеков, Ж.Қ. Жалғасбекова, Ж. Алтеев.- Алматы: Эверо, 2017.- 332 б. 10 экз.
32.973.202я7

Б34 Бегаришева, Г.Г.

Ақпараттық жүйелердегі мәліметтер базасы [Мәтін]: оқу құралы / Г.Г. Бегаришева.- Алматы: Эверо, 2017.- 108 б. 10 экз.
32.973я7

Б34 Бегімбай, К.М.

Компьютерлік технологияларды қолдану арқылы дизайн саласына мамандар даярлау тәсілдері [Мәтін]: оқу құралы / К.М. Бегімбай.- Алматы: Эверо, 2017.- 100 б. 10 экз.
32.973я7

Д42 Джузбаева, Б.Г.

Системы базы данных [Текст]: учебное пособие / Б.Г. Джузбаева.- Алматы: Эверо, 2017.- 280 с. 10 экз.
32.973я7

Д81 Дуйсебекова, К.С.

Управление данными в ИС [Текст]: учебное пособие / К.С. Дуйсебекова.- Алматы: Қазақ университеті, 2017.- 192 с. 10 экз.
32.973я7

Д87 Дүйсебекова, К.С.

XML-де деректер қорын жобалау [Мәтін]: оқу құралы / К.С. Дүйсебекова.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 222 б. 10 экз.
32.973я7

Д87 Дүйсебекова, К.С.

Деректер қорлары жүйелері [Мәтін]: оқу құралы / К.С. Дүйсебекова, Л.С. Көпбосын.- Алматы: Қазақ университеті, 2017.- 214 б. 10 экз.
32.973я7

И74

Информационно-коммуникационные технологии [Текст]: учебное пособие / Н.К. Сыздыкова, К.М. Турдыбекова, Т.В. Заикина, Р.Ж. Толеуханова.- Алматы: Эверо, 2017.- 144 с. 20 экз.
32.973я7

М19 Мансұрова, М.Е.

Веб-бағдарламалау [Мәтін]: оқу құралы / М.Е. Мансұрова, М.Ж. Болысханова.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 178 б. 15 экз.
32.973я7

М36 Мәнжу, М.Д.

Ақпараттық жүйелердегі мәліметтер базасы [Мәтін]: оқу құралы / М.Д. Мәнжу, Т.Ш. Миркасимова.- Алматы: Экономика, 2017.- 130 б.- ("Университеттік білім" сериясы). 10 экз.
32.973я7

Н90 Нурпеисова, Т.Б.

Информационно-коммуникационные технологии [Текст]: учебное пособие / Т.Б. Нурпеисова, И.Н. Кайдаш.- Алматы: Бастау, 2017.- 544 с. 50 экз.

32.84я7

Н86 Нұрманов, М.Ш.

Радиотехникалық және радиобайланыстық жүйелер [Мәтін]: оқулық / М.Ш. Нұрманов.- Алматы: Эверо, 2017.- 328 б. 10 экз.
32.973я7

Н90 Нысанов, Е.А.

Информатика [Мәтін]: оқу құралы / Е.А. Нысанов, П.А. Қожабекова.- Алматы: Эверо, 2017.- 204 б. 10 экз.
32.973я7

О-57 Омаров, А.Ж.

Информатика [Текст]: учебное пособие / А.Ж. Омаров, Д.У. Кенжебеков, Т.Б. Саяков.- Тараз: ТОО"Рысбаева и К", 2006.- 270 с. 1 экз.
32.973

О-57 Омаров, А.Ж.

Информатика [Текст]: практикум / А.Ж. Омаров, Д.У. Кендебеков, Т.Б. Саяков.- Тараз: ТОО"Рысбаева и К", 2006.- 142 с. 1 экз.
32.973я7

О-75

Основы информационных технологий [Текст]: учебное пособие.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 208 с. 15 экз.
32.973я7

Т77 Тукенова, Л.М.

Алгоритмдер, мәліметтер құрылымы және программалау [Мәтін]: оқу құралы / Л.М. Тукенова.- Алматы: Экономика, 2016.- 164 б.- ("Университеттік білім" сериясы). 10 экз.
32.973я7

Х16 Хакімова, Т.

Графикалық компьютерлік модельдеу [Мәтін]: оқу құралы / Т. Хакімова.- Алматы: NURPRESS, 2013.- 132 б. 1 экз.
32.965я7

Ш78 Шоланов, К.С.

Автоматика негіздері [Мәтін]: оқулық / К.С. Шоланов.- 2-ші басылым.- Алматы: Эверо, 2017.- 200 б. 10 экз.

33 – Тау кен ісі = Горное дело
33.36(7Англ)я7:81.2Англ-923я7

L26 Lansford, L.

Oil and gas 1 [Текст]: student's book / L. Lansford, D' A. Vallance.- Oxford: Oxford University Press, 2016.- 135 p. 10 экз.
33.36(7Англ)я7:81.2Англ-923я7

L26 Lansford, L.

Oil and gas 1 [Текст]: teacher's resource book / L. Lansford, D' Arcy Vollange.- Oxford: Oxford University Press, 2011.- 735 МБ: Audio CD. 2 экз.
33.36(7Англ)я2:81.2Англ-923я2

L26 Lansford, L.

Oil and gas 2 [Текст]: teacher's resource book / L. Lansford, P. Astley.- Oxford: Oxford University Press, 2016.- 112 p. 3 экз.
33.36(7Англ)я7:81.2Англ-923я7

N30 Naunton, J.

Oil and gas 2 [Текст]: student's book / J. Naunton, A. Pohl.- Oxford: Oxford University Press, 2015.- 136 p. 10 экз.
33.36(7Англ)я2:81.2Англ-923я2

N30 Naunton, J.

Oil and gas 2 [Текст]: teacher's resource book / J. Naunton, A. Pohl.- Oxford: Oxford University Press, 2017.- 112 p. 3 экз.
33.36(7Англ)я2:81.2Англ-923я2

N30 Naunton, J.

Oil and gas 2 [Текст]: teacher's resource book / J. Naunton, A. Pohl.- Oxford: Oxford University Press, 2011.- 743, 7 МБ: Audio CD 2. 2 экз.
622.267(075)

И45 Ильмухамедов, Т.Г.

Кен қазбаларын жүргізу технологиясы [Мәтін]: оқулық / Т.Г. Ильмухамедов.- Алматы: Эверо, 2017.- 283 б. 10 экз.


34 – Машина жасау = Машиностроение
34.4(7Англ)я2:81.2Англ-923я2

A89 Astley, P.

Engineering 1 [Текст]: teacher's resource book / P. Astley, L. Lansford.- Oxford: Oxford University Press, 2013.- 805, 5 МБ: Audio CD. 2 экз.
34.4(7Англ)я7:81.2Англ-923я7

A89 Astley, P.

Engineering 1 [Текст]: student's book / P. Astley, L. Lansford.- Oxford: Oxford University Press, 2017.- 136 p. 10 экз.
34.4(7Англ)я2:81.2Англ-923я2

A89 Astley, P.

Engineering 1 [Текст]: teacher's resource book / P. Astley, L. Lansford.- Oxford: Oxford University Press, 2017.- 112 p. 3 экз.
34.5я7

А90 Аскаров, Е.С.

Технология машиностроения [Текст]: учебное пособие / Е.С. Аскаров.- Алматы: Экономика, 2015.- 312 с. 5 экз.


62(075)

Я71 Яр-Мухамедова, Г.Ш.

Нанотехнология негіздері [Мәтін]: оқу құралы / Г.Ш. Яр-Мухамедова, Г.А. Исмайлова.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 126 б. 10 экз.
669.0(075)

С23 Сатаев, М.С.

Коррозия процестері және металдарды қорғау [Мәтін]: оқу құралы / М.С. Сатаев, Ш.Т. Қошқарбаева, А.С. Түкібаева.- Алматы: Эверо, 2017.- 168 б. 10 экз.

35 –Химиялық технология = Химическая технология

35.514(7Англ)я7

C51

Chemistry of oil and gas [Текст]: tutorial / M.I.Baikenov, Z.S.Khalikova, A.L.Khalitova, Ye.V.Minayeva.- Almaty: Epigraf, 2017.- 112 p. 10 экз.
35я7

Д37 Джанмулдаева, Ж.К.

Химиялық технологияның теориялық негіздері [Мәтін]: оқу құралы / Ж.К. Джанмулдаева.- Алматы: Эверо, 2017.- 188 б. 10 экз.36 – Тамақ өнеркәсібі = пищевая промышленность
36.95я7

Ә55 Әлімжанова, Л.В.

Сүт өнімі [Мәтін]: оқулық / Л.В. Әлімжанова.- Алматы: Эверо, 2017.- 156 б. 10 экз.
36.87я7

Б17 Байгазиева, Г.И.

Спирт және спирттік өнімдер технологиясы [Мәтін]: оқулық / Г.И. Байгазиева.- Алматы: Эверо, 2017.- 164 б. 10 экз.
36.87

Б17 Байгазиева, Г.М.

Ликер-арақ өнімдерінің технологиясы [Мәтін]: зертханалық практикум / Г.М. Байгазиева, М.М. Баязитова.- Алматы: Эпиграф, 2017.- 104 б. 10 экз.
36.95

Б25 Барақбаев, Б.

Сүт және сүт тағамдары [Мәтін] / Б. Барақбаев.- Алматы: Эверо, 2017.- 188 б. 10 экз.
36.83я7:36.86Я7

Ж92 Жылысбаева, Р.

Наубайхана, макарон және кондитер өндірісі технологиясы мен жабдықтары [Мәтін]: оқу құралы / Р. Жылысбаева, Ж. Орынбаева.- Астана: Фолиант, 2010.- 203 б. 1 экз.

36.88я7

М17 Маликтаева, П.М.

Ұлттық сусын өнімдерінің сапасын талдау [Мәтін]: оқу құралы / П.М. Маликтаева.- Алматы: Эпиграф, 2017.- 196 б. 15 экз.
36.97я7

М89 Мынбаева, А.Б.

Жарма концентраттары технологиясы [Мәтін]: оқу құралы / А.Б. Мынбаева.- Тараз: Тараз университеті, 2010.- 134 б. 1 экз.
36.99я7

С22 Саржанова, К.Ш.

Тағам дайындау технологиясы [Мәтін]: оқулық / К.Ш. Саржанова.- Алматы: Эпиграф, 2017.- 384 б. 10 экз.

36я7

Т17

Тамақ өндірістерінің жалпы технологиясы [Мәтін]: оқу құралы / Л.М. Сарлыбаева, Ш.К. Асқарова, Н.К. Ахметова, С.Т. Абимульдина.- Алматы: Эпиграф, 2017.- 216 б. 15 экз.


36-1я7

Т17

Тамақ өнімдерін сенсорлық талдау тағам өндірісі [Мәтін]: оқу құралы / Г.Н. Нұрымхан, Б.К. Асенова, М.Б. Ребезов, А.Н. Нургазезова, Ф.Х. Смольникова.- Алматы: Эпиграф, 2017.- 116 б. 10 экз.
36-1я7

Т32 Темербаева, М.В.

Безопасность пищевых продуктов [Текст]: учебное пособие / М.В. Темербаева.- Алматы: Эпиграф, 2017.- 312 с. 10 экз.
36я7+30.16я7

Т32 Темербаева, М.В.

Биотехнология в пищевой промышленности [Текст]: учебное пособие / М.В. Темербаева.- Алматы: Эпиграф, 2017.- 424 с. 10 экз.
36-1я7

Т92 Туякова, Р.К.

Микробиология продуктов питания [Текст]: учебное пособие / Р.К. Туякова, А.Э. Ли.- Алматы: Эпиграф, 2017.- 176 с. 10 экз.
36я7

Э40

Экобиотехнологии в пищевой промышленности [Текст]: учебное пособие / С.Т. Абимульдина, М.М. Поух, Н.К. Ахметова, Л.М. Сарлыбаева.- Алматы: Эпиграф, 2017.- 152 с. 10 экз.

37 – Жеңіл өнеркәсібі = Легкая промышленность

37.238я7

Б14 Баданов, К.И.

Маталарды өңдеу [Мәтін]: оқу құралы / К.И. Баданов.- Алматы: Эверо, 2017.- 208 б. 10 экз.
37.23я7

Б14 Баданов, К.И.

Текстиль өнеркәсібінде пайдаланылатын полимерлердің қасиеттері [Мәтін]: оқу құралы / К.И. Баданов.- Алматы: Эверо, 2017.- 152 б. 10 экз.
37.256я7

М21 Мараджапов, И.К.

Былғарыдан жасалған бұйымдар материалдарын танудың зертханалық практикумы [Мәтін]: оқу құралы / И.К. Мараджапов.- Алматы: Эпиграф, 2017.- 212 б. 10 экз.
37.233я7

М31 Маханбеталиева, К.Т.

Жүн және химиялық талшықтарды иіру технологиясы [Мәтін]: оқу құралы / К.Т. Маханбеталиева, С.Н. Мухамеджанова.- Алматы: Эверо, 2017.- 256 б. 10 экз.
37.230я7+85.14я7

Т60 Торебаев, Б.П.

Цвет в дизайне текстиля [Текст]: учебное пособие / Б.П. Торебаев, Ж.У. Мырхалыков.- Алматы: Эверо, 2017.- 256 с. 10 экз.
37.24я7

У12 Уалиев, Б.М.

Костюм композициясы [Мәтін]: оқу құралы / Б.М. Уалиев, А.М. Мукаева.- Алматы: Эпиграф, 2017.- 108 б. 20 экз.

38 – Құрылыс = Строительство

38.77я7

Б16 Базарбаев, А.Т.

Гидротехникалық құрылымдар [Мәтін]: оқу құралы / А.Т. Базарбаев.- Алматы: Эверо, 2017.- 236 б. 10 экз.

38.77я7

Б22 Балгерей, М.А.

Гидротехникалық құрылымдар [Мәтін]. 1-бөлім. Топырақтан тұрғызылатын бөгеттер: оқу-әдістемелік құрал / М.А. Балгерей.- Алматы: Эверо, 2017.- 204 б. 10 экз.
38.772я7

Д42 Джолдасов, С.К.

Мониторинг водных обьектов и геоинформационные системы [Текст]: учебное пособие / С.К. Джолдасов, Г.Е. Кожамкулова.- Алматы: Эверо, 2017.- 184 с. 10 экз.
38.112я7

Е56 Ельмуратов, С.К.

Строительная механика [Текст]: учебное пособие / С.К. Ельмуратов, А.Ф. Ельмуратова.- Алматы: Эверо, 2017.- 96 с. 10 экз.
38.761.1я7

Ө48

Өнеркәсіпке су дайындау технологиясы [Мәтін]: оқу құралы / А.Достияров, Е.Шертаев, Ш.Нұрсейтов, Н.Шертеаева.- Алматы: Эверо, 2017.- 244 б. 10 экз.
38.3я7

С15 Садуақасов, М.

Құрылыс материалдары [Мәтін]: оқу құралы / М. Садуақасов, Ғ. Батырбаев.- Алматы: Эверо, 2017.- 236 б. 10 экз.
624.131.15(075)

Ү48 Үкібаев, Е.Ү.

Өнеркәсіптік және азаматтық ғимараттардың жертабандары мен іргетастарын жобалау [Мәтін]: оқу құралы / Е.Ү. Үкібаев.- Алматы: Эпиграф, 2017.- 160 б. 10 экз.
38.5я7

Ч-16 Чалабаев, Б.М.

Строительные конструкции І [Текст]: учебник / Б.М. Чалабаев, Ж.А. Усенкулов.- Алматы: Эверо, 2017.- 511 б. 10 экз.
624.011.1(075)

С15 Саканов, К.Т.

Деревянные конструкции примеры для курсового и дипломного проектирования [Текст]: учебное пособие / К.Т. Саканов.- Алматы: Эверо, 2017.- 136 с. 10 экз.

39 – Көлік = Транспорт

39.808я7

И15 Ибылдаев, М.Х.

Көлік құралдарының қауіпсіздігі [Мәтін]: оқу құралы / М.Х. Ибылдаев.- Алматы: Эверо, 2017.- 217 б. 10 экз.

39.9я7

Т65 Төленов, А.Т.

Көлік құралдарының энергетикалық қондырғылары [Мәтін]: оқу құралы / А.Т. Төленов, С.С. Пернебеков, Ш.Б. Тасыбаева.- Алматы: Эверо, 2017.- 192 б. 10 экз.

4 АУЫЛШАРУАШЫЛЫҚ ҒЫЛЫМДАРЫ = СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
40я7:74.58я7

А91

Ауылшаруашылығы ғылымдары-1 бағытындағы мамандықтарға арналған [Мәтін]: оқу-әдістемелік құрал.- Астана: ҰТО, 2017.- 243 б. 4 экз.
40я7:74.58я7

А91

Ауылшаруашылығы ғылымдары-2 бағытындағы мамандықтарға арналған [Мәтін]: оқу-әдістемелік құрал.- Астана: ҰТО, 2017.- 221 б. 6 экз.
40.6я7

З-84 Зубаиров, О.З.

Мелиоративтік жүйелерді жобалау [Мәтін]: оқулық / О.З. Зубаиров, О.З. Тілеукулов, Д.Д. Нұрмамбетов.- Алматы: Эверо, 2017.- 272 б. 10 экз.
40.62я7

З-91 Зубаиров, О.З.

Очистка и использование сточных вод для орошения [Текст]: учебник / О.З. Зубаиров, А.Т. Тлеукулов, М.Ж. Нусипбеков.- Алматы: Эверо, 2017.- 148 с. 10 экз.
40.6я7

З-84 Зубаиров, О.З.

Төгінді сулар және оларды пайдалану [Мәтін]: оқулық / О.З. Зубаиров.- Алматы: Эверо, 2017.- 352 б. 10 экз.
40.6я7

З-84 Зубаиров, О.

Суғару мелиорациясы [Мәтін]: оқулық / О. Зубаиров, А.Т. Тілеуқұлов.- Алматы: Эпиграф, 2017.- 264 б. 10 экз.
40я7:74.58я7

У91

Учебно-методическое пособие для группы специальностей направления Сельскохозяйственные науки-1 [Текст]: учебно-методическое пособие.- Астана: НЦТ, 2017.- 235 с. 2 экз.
40я7:74.58я7

У91

Учебно-методическое пособие для группы специальностей направления Сельскохозяйственные науки-2 [Текст]: учебно-методическое пособие.- Астана: НЦТ, 2017.- 221 с. 3 экз.
5 – Медицина ғылымдары = Медицинские науки
51.23я7:36.81я7

Т32 Темербаева, М.В.

Санитария и гигиена пищевых производств [Текст]: учебное пособие / М.В. Темербаева.- Алматы: Эпиграф, 2017.- 360 с. 10 экз.

60 – Қоғамдық ғылымдар = Общественные науки
60/65я7:74.58я7

Ә53

Әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес бағытындағы мамандықтарға арналған [Мәтін]: оқу әдістемелік құрал.- Астана: ҰТО, 2017.- 243 б. 46 экз.
60.6я7

Ә58 Әміреев, Ы.

Статистика [Мәтін]: оқулық / Ы. Әміреев.- Алматы: Экономика, 2015.- 572 б.- ("Университеттік білім" сериясы). 6 экз.
60.5я7

Б52 Биекенов, К.У.

Әлеуметтану [Мәтін]: оқулық / К.У. Биекенов, С.К. Бикенова, Г.А. Кенжакимова.- Алматы: Эверо, 2017.- 444 б. 10 экз.
60/80я7:74.58я7

Г91

Гуманитарлық ғылымдар -1 бағытындағы мамандықтарға арналған оқу-әдістемелік құрал [Мәтін]: 5В020500 - "Филология" (қазақ).- Астана: ҰТО, 2017.- 180 б. 6 экз.
60/80я7:74.58я7

Г91

Гуманитарлық ғылымдар-2 бағытындағы мамандықтарға арналған оқу-әдістемелік құрал [Мәтін]: 5В020300 - "Тарих".- Астана: ҰТО, 2017.- 190 б. 4 экз.
60.56я7

Қ41 Қарабаев, Ш.Қ.

Еңбек әлеуметтануы [Мәтін]: оқу құралы / Ш.Қ. Қарабаев.- Алматы: Экономика, 2015.- 352 б. 6 экз.
60.56я7

П88 Пузиков, М.Ф.

Основы политической социологии [Текст]: учебное пособие / М.Ф. Пузиков.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 346 с. 20 экз.

60/65я7+74.58я7

У91

Учебно-методическое пособие для группы специальностей направления Социальные науки, Экономика и бизнес [Текст]: учебно-методическое пособие.- Астана: НЦТ, 2017.- 223 с. 11 экз.

63 – Тарих ғылымдары = Исторические науки

63.3(0)31я7

А14 Абжаппарова, Б.Ж.

Ежелгі шығыс тарихы [Мәтін]: оқу құралы / Б.Ж. Абжаппарова, А.Ж. Тулегенова.- Алматы: Эпиграф, 2017.- 192 б. 10 экз.
63.3(5Қаз)я7

А14 Абикенова, К.Е.

ХХ ғасырдың 20-30 жылдарындағы Қазақстанда тарих ғылымының қалыптасуы және дамуы [Мәтін]: оқу құралы / К.Е. Абикенова.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 158 б. 10 экз.
63.4(5Қаз)я7

А18 Авизова, А.Қ.

Археология [Мәтін]: оқу құралы / А.Қ. Авизова.- Алматы: Эпиграф, 2017.- 224 б. 10 экз.
63.3(0)я7

А18 Авизова, А.Қ.

Дүниежүзілік өркениеттер тарихы [Мәтін]: оқу құралы / А.Қ. Авизова.- Алматы: Эпиграф, 2017.- 220 б. 10 экз.
63.4(5Қаз)я7

А18 Авизова, А.Қ.

Қазақстанның тас ғасыры [Мәтін]: оқу құралы / А.Қ. Авизова.- Алматы: Эпиграф, 2017.- 124 б. 10 экз.
63.3(5Каз)я7

А56 Альжанова, Р.С.

История Казахстана (военный аспект) [Текст]: учебное пособие / Р.С. Альжанова.- Алматы: Эпиграф, 2017.- 220 с. 10 экз.
63.3(5Қаз)-8

А88 Асқаров, А.

Қайраткер. Ғалым. Жазушы [Мәтін] / А. Асқаров; Құраст. М. Қазыбек.- Алматы: Мирас, 2014.- 156 б. 1 экз.
63.3(5Қаз)

Д87 Дүйсенова, Н.

Алаштың қилы жолдары [Мәтін] / Н. Дүйсенова.- Алматы: Эпиграф, 2017.- 172 б. 10 экз.
63.3(5Каз)я7

И26 Игибаев, С.К.

Историография истории Казахстана [Текст]: учебник / С.К. Игибаев.- Алматы: Эпиграф, 2017.- 288 с. 10 экз.
63.3(0)6я7:65.58я7

И28 Иембекова, М.О.

Халықаралық қатынастардың қазіргі заман тарихы [Мәтін]: оқу құралы / М.О. Иембекова.- Алматы: Экономика, 2015.- 276 б.- ("Университеттік білім" сериясы). 5 экз.
63.2(5Қаз)я7

К87 Кусайнулы, К.

Социально-экономическая история Казахстана на рубеже ХІХ-ХХ веков [Текст]: учебник / К. Кусайнулы, Г.Х. Халидуллин.- Алматы: Эпиграф, 2017.- 172 б. 10 экз.
63.5(5Қаз)я7

Қ29 Қалшабаева, Б.К.

Қазақ диаспорасының мәдени мұралары [Мәтін]: оқу құралы / Б.К. Қалшабаева.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 161 б. 10 экз.
63.3(0)3я7

С94 Сыздықова, Г.М.

Ежелгі дүние тарихы. Антикалық әлем [Мәтін]: оқу құралы / Г.М. Сыздықова.- Алматы: Эпиграф, 2017.- 152 б. 10 экз.
63.3(0)я7

С94 Сыздықова, Г.М.

Шетелдер тарихнамасы [Мәтін]: оқу құралы / Г.М. Сыздықова.- Алматы: Эпиграф, 2017.- 184 б. 10 экз.
63.3(5Қаз)я7

Т48 Тлеужанова, М.К.

Қазақстан тарихы пәнінен оқу-әдістемелік кешені [Мәтін]. I-том / М.К. Тлеужанова, А.Ж. Садуақасова.- Алматы: Эпиграф, 2017.- 316 б. 10 экз.
63.3(5Қаз)я7

Т48 Тлеужанова, М.К.

Қазақстан тарихы пәнінен оқу-әдістемелік кешені [Мәтін]. II- том / М.К. Тлеужанова, А.Ж. Садуақасова.- Алматы: Эпиграф, 2017.- 312 б. 10 экз.

63.3(5Қаз)я7

Т48 Тлеужанова, М.К.

Қазақстан тарихы пәнінен оқу-әдістемелік кешені [Мәтін]. III- том / М.К. Тлеужанова, А.Ж. Садуақасова.- Алматы: Эпиграф, 2017.- 320 б. 10 экз.

65 – Экономика ғылымдары = Экономические науки
65.9(7Англ)26я2+81.2Англ-923я2

B17 Baker, B.

Finance 1 [Текст]: teacher's resource book / B. Baker, R. Clark.- Oxford: Oxford University Press, 2015.- 95 p. 2 экз.
65.9(7Англ)26я7+81.2Англ-923я7

C59 Clark, C.

Finance 1 [Текст]: student's book / C. Clark, D. Baker.- Oxford: Oxford University Press, 2016.- 143 p. 10 экз.
65.9(7Англ)26я7+81.2Англ-923я7

C59 Clark, R.

Finance 1 [Текст]: student's book / R. Clark, D. Baker.- Oxford: Oxford University Press, 2011.- 631, 9 МБ: Audio CD. 2 экз.
65.9(7Англ)42я2+81.2Англ-923я2

H71 Hobbs, M.

Commerce 1 [Текст]: teacher's resource book / M. Hobbs, J.S. Keddle.- Oxford: Oxford University Press, 2014.- 101 p. 3 экз.
65.9(7Англ)42я7+81.2Англ-923я7

H71 Hobbs, M.

Commerce 1 [Текст]: student's book / M. Hobbs, J.S. Keddle.- Oxford: Oxford University Press, 2006.- 804, 8 МБ: Audio CD. 2 экз.
65.9(7Англ)42я7+81.2Англ-923я7

H71 Hobbs, M.

Commerce 1 [Текст]. Start meaning business: student's book / M. Hobbs, J.S. Keddle.- Oxford: Oxford University Press, 2010.- 136 p. 5 экз.
65.9(2Англ)42я2:81.2Англ-923я2

H71 Hobbs, M.

Commerce 2 [Текст]: teacher's resource book / M. Hobbs, J.S. Keddle.- Oxford: Oxford University Press, 2017.- 104 p. 3 экз.
65.9(7Англ)42я7+81.2Англ-923я7

H71 Hobbs, M.

Commerce 2 [Текст]: student's book / M. Hobbs, J.S. Keddle.- Oxford: Oxford University Press, 2007.- 734, 9 МБ: Audio CD. 2 экз.
65.9(7Англ)42я7+81.2Англ-923я7

H71 Hobbs, M.

Commerce 2 [Текст]. Get set for work: student's book / M Hobbs, J.S. Keddle.- Oxford: Oxford University Press, 2016.- 136 p. 5 экз.
65.9(7Англ)29-431.5я7+81.2Англ-923я7

W19 Walker, R.

Tourism 1 [Текст]: student's book / R. Walker, K. Harding.- Oxford: Oxford University Press, 2006.- 804, 7 МБ: Audio CD. 2 экз.
65.9(7Англ)29-431.5я7+81.2Англ-923я7

W19 Walker, R.

Tourism 1 [Текст]: student's book / R. Walker, K. Harding.- Oxford: Oxford University Press, 2016.- 143 p. 8 экз.
65.9(7Англ)29-431.5я2+81.2Англ-923я2

W19 Walker, R.

Tourism 1 [Текст]: teacher's resource book / R. Walker, K. Harding.- Oxford: Oxford University Press, 2010.- 96 p. 2 экз.
65.9(7Англ)29-431.5я7+81.2Англ-923я7

W19 Walker, R.

Tourism 2 [Текст]: teacher's resource book / R. Walker, K. Harding.- Oxford: Oxford University Press, 2007.- 707, 6 MБ: Audio CD. 2 экз.
65.9(7Англ)29-431.5я2+81.2Англ-923я2

W19 Walker, R.

Tourism 2 [Текст]: teacher's resource book / R. Walker, K. Harding.- Oxford: Oxford University Press, 2017.- 95 p. 2 экз.
65.9(7Англ)29-431.5я7+81.2Англ-923я7

W19 Walker, R.

Tourism 2 [Текст]: student's book / R. Walker, K. Harding.- Oxford: Oxford University Press, 2016.- 143 p. 8 экз.
65.9(7Англ)29-431.5я7+81.2Англ-923я7

W19 Walker, R.

Tourism 3 [Текст]: student's book / R. Walker, K. Harding.- Oxford: Oxford University Press, 2009.- 546, 8 МБ: Audio CD 1-2. 2 экз.
65.9(7Англ)29-431.5я2+81.2Англ-923я2

W19 Walker, R.

Tourism 3 [Текст]: teacher's resource book / R. Walker, K. Harding.- Oxford: Oxford University Press, 2014.- 95 p. 2 экз.
65.9(7Англ)29-431.5я7+81.2Англ-923я7

W19 Walker, R.

Tourism 3 [Текст]. Management: student's book / R. Walker, K. Harding.- Oxford: Oxford University Press, 2016.- 143 p. 8 экз.
65.9(5Қаз)29-431.5я7:87.75я7

А14 Абенова, К.А.

Әлеуметтік жұмыстың кәсіби этикасының негіздері [Мәтін]: оқу құралы / К.А. Абенова.- Алматы: Экономика, 2015.- 184 б. 5 экз.


65.052.9(5Қаз)232я7

А39 Алайдарқызы, Қ.

Ауыл шаруашылығындағы бухгалтерлік есеп [Мәтін]: оқу құралы / Қ. Алайдарқызы.- Алматы: Экономика, 2016.- 240 б.- ("Университеттік білім" сериясы). 10 экз.


65.9(5Қаз)212.4я7

А44 Алиева, Ж.Н.

Туризм маркетингі [Мәтін]: оқу құралы / Ж.Н. Алиева, Е.А. Калимбетов.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 334 б. 10 экз.
65.052.9(5Қаз)2я7:32.973я7

А44 Алимбекова, Г.А.

Бухгалтерлік есепті компьютерлендіру [Мәтін]: оқу құралы / Г.А. Алимбекова, Г.Е. Жунисова.- Алматы: Қазақ университеті, 2017.- 170 б. 10 экз.
65.053(5Қаз)я7

А58 Андыбаева, Г.Т.

Экономикалық талдау [Мәтін]: оқулық / Г.Т. Андыбаева, А.К. Канабекова, А.К. Абитова.- Алматы: Экономика, 2016.- 296 б.- ("Университеттік білім" сериясы). 10 экз.
65.011я7

А87 Асан, Д.С.

Экономикалық және әлеуметтік тұрақтылықты дамыту тетіктері [Мәтін]: оқу құралы / Д.С. Асан, Б.С. Мырзалиев, С.С. Ыдырыс.- Алматы: NURPRESS, 2011.- 158 б. 1 экз.
65.9(5Қаз)32-51я7

А94 Ахметов, Е.С.

Жер мен жылжымайтын мүлікке баға беру [Мәтін]: оқу құралы / Е.С. Ахметов, Н.А. Турсынбаев.- Алматы: Эверо, 2017.- 144 б. 20 экз.
65.9(5Қаз)32-5я7:26.12я7

А94 Ахметов, Е.С.

Жерге орналастырудағы геодезиялық жұмыстар [Мәтін]: оқу құралы / Е.С. Ахметов, Г.А. Дубурбаева, Ж.К. Шокимова.- Алматы: Эверо, 2017.- 126 б. 10 экз.

65.9(5Қаз)32-51я7

А95 Ахметов, Е.С.

Оценка земли и недвижимости [Текст]: учебное пособие / Е.С. Ахметов.- Алматы: Эверо, 2017.- 156 с. 10 экз.
65.9(5Қаз)29я7

Ә58 Әмірбекұлы, Е.

Фирманың бәсекеге қабілеттілігі [Мәтін]: оқу құралы / Е. Әмірбекұлы.- Алматы: Экономика, 2015.- 126 б. 10 экз.
65.050(5Қаз)я7

Б20 Байтиленова, Е.С.

Логистика [Мәтін]: оқу құралы / Е.С. Байтиленова, Д.С. Байтиленова.- Алматы: Эверо, 2014.- 196 б. 5 экз.
65.050(5Каз)я7

Б18 Байтиленова, Е.С.

Логистика [Текст]: учебное пособие / Е.С. Байтиленова.- Алматы: Эверо, 2014.- 370 с. 1 экз.
65.9(5Қаз)212я7

Б20 Байтиленова, Е.С.

Стратегиялық менеджмент [Мәтін]: оқу құралы / Е.С. Байтиленова, Д.С. Байтиленова.- Алматы: Эпиграф, 2016.- 144 б. 3 экз.
65.9(5Қаз)29-431.5я7

Б31 Баяндинова, С.М.

Саяхат индустриясы [Мәтін]: оқу құралы / С.М. Баяндинова.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 126 б. 10 экз.

65.9(5Қаз)421я7

Б37 Бейжанова, А.Т.

Брендинг [Мәтін]: оқу құралы / А.Т. Бейжанова, Н.М. Турлыбекова.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 266 б. 10 экз.
65.9(5Қаз)261.8я7

Б38 Бейсенова, Л.З.

Мемлекеттік сектордағы қаржылық бақылау [Мәтін]: оқу құралы / Л.З. Бейсенова.- Алматы: Экономика, 2015.- 280 б. 10 экз.

65.9(5Қаз)212.4я7

Б39 Беккулиева, Б.М.

Маркетингті жоспарлау [Мәтін]: оқу құралы / Б.М. Беккулиева; Жалпы ред басқ. С.А. Каленова.- Алматы: Экономика, 2015.- 336 б.- ("Университеттік білім" сериясы). 3 экз.
65.03(5Қаз)я7

Б45 Берденова, К.Ә.

Қазақстанның экономикалық тарихы [Мәтін]: оқу құралы / К.Ә. Берденова, С.Ж. Болтаева.- Алматы: Экономика, 2016.- 320 б.- ("Университеттік білім" сериясы). 10 экз.
65.9(5Қаз)262.2я7

Д12 Дабылтаева, Н.Е.

Инвестицияны қаржыландыру және несиелендіру [Мәтін]: оқу құралы / Н.Е. Дабылтаева.- Алматы: Қазақ университеті, 2017.- 126 б. 20 экз.
65.9(5Қаз)32-51я7

Д18 Даркенбаев, Е.Д.

Шаруашылықтық және елді мекендегі жер ресурстарын болжамдауды ұйымдастыру [Мәтін]: оқу құралы / Е.Д. Даркенбаев.- Алматы: Эверо, 2017.- 444 б. 10 экз.
65.9(5Қаз)30-801я7

Д22 Дәуренбекова, Ә.Н.

Өндірісті ұйымдастыру [Мәтін]: оқу құралы / Ә.Н. Дәуренбекова.- Алматы: Экономика, 2016.- 216 б. 10 экз.
65.9(5Каз)261.1я7

Д40 Джарикбаева, Д.Т.

Государственные финансы [Текст]: учебное пособие / Д.Т. Джарикбаева.- Алматы: Экономика, 2016.- 304 с.- (Серия"Университетское образование"). 5 экз.
65.9(5Қаз)29-431.5я7

Д38 Джулаева, А.М.

Бизнесті ұйымдастыру [Мәтін]: оқу құралы / А.М. Джулаева.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 174 б. 10 экз.
65.9(5Қаз)29-431.5я7

Е49 Елшібаев, Р.Қ.

Шағын және орта бизнесті ұйымдастыру [Мәтін]: оқу құралы / Р.Қ. Елшібаев, Ф.М. Кулембаева.- Алматы: Экономика, 2016.- 172 б. 10 экз.
65.9(2)я7

Е74 Ертаев, К.Е.

Өнеркәсіп экономикасы [Мәтін]: оқу құралы / К.Е. Ертаев, Д.С. Теңізбаева.- Тараз: Тараз университеті, 2017.- 202 б. 1 экз.
65.01я7

Е79 Есенғалиева, Қ.С.

Экономикалық теория [Мәтін]: оқулық / Қ.С. Есенғалиева.- Алматы: Экономика, 2015.- 576 б. 10 экз.
65.9(5Қаз)261.4я7

Ж20 Жакипбеков, С.Т.

Салық және салық салу [Мәтін]: оқу құралы / С.Т. Жакипбеков, А.С. Канатов.- Алматы: EXLIBRIS, 2016.- 163 б. 10 экз.
65.9(5Қаз)261.1я7

Ж69 Жолмырзаева, Г.А.

Мемлекеттік қаржы [Мәтін]: оқу құралы / Г.А. Жолмырзаева.- Алматы: Экономика, 2016.- 204 б.- ("Университеттік білім" сериясы). 5 экз.
65.9(5Каз)271я7

Ж84 Жуйриков, К.К.

Страхование: теория, практика, зарубежный опыт [Текст]: учебник / К.К. Жуйриков.- Изд. 3-е.- Алматы: Экономика, 2015.- 408 с. 10 экз.
65.052.2я7

И83 Исақова, С.А.

Аудит теориясы [Мәтін]: оқу құралы / С.А. Исақова, А.Б. Қалабаева.- Алматы: Эпиграф, 2017.- 304 б. 20 экз.
65.9(5Каз)261.4я7

К17 Калдияров, Д.А.

Налогообложение в РК на современном этапе [Текст]: учебное пособие / Д.А. Калдияров, З.А. Илимжанова, В.Р. Бурнашева.- Алматы: Экономика, 2015.- 320 с. 5 экз.
65.9(5Қаз)29-431.5я7

К76 Кошимова, М.А.

Экономика малого и среднего бизнеса [Текст]: учебное пособие / М.А. Кошимова, А.И. Естурлиева.- Алматы: Экономика, 2016.- 438 с. 5 экз.
65.9(5Қаз)305.6я7

К69 Көшербаев, Қ.Ж.

Мұнай - газ өндіпісін нарықтық экономика жағдайында ұйымдастыру, жоспарлау және басқару [Мәтін]: оқу құралы / Қ.Ж. Көшербаев.- Тараз: Тараз университеті, 2016.- 162 б. 3 экз.
65.9(5Каз)29я7

К88 Куатова, Д.Я.

Экономика предприятия. Практический курс [Текст]: учебное пособие / Д.Я. Куатова.- Алматы: ТОО РПИК Дәуір, 2015.- 384 с. 10 экз.
65.9(5Қаз)261.3я7

К88 Кучукова, Н.К.

Салықтық-бюджеттік жоспарлау [Мәтін]: оқу құралы / Н.К. Кучукова, Ғ.Е. Керімбек.- Алматы: Экономика, 2016.- 444 б. 10 экз.
65.9(5Қаз)-56я7

Қ25 Қалдияров, Д.А.

Инвестициялық жобаларды талдау және бағалау [Мәтін]: оқу құралы / Д.А. Қалдияров, А.Е. Беделбаева.- Алматы: Экономика, 2016.- 224 б. 10 экз.
65.9(5Қаз)26я7

Қ41

Қаржылық есеп ІІ [Мәтін]: оқу құралы / Б.Ж. Акимова, С.С. Сапарбаева, Б.Л. Аленова, Н.Е. Аханова.- Алматы: Экономика, 2016.- 261 б. 10 экз.
65.9(5Қаз)442я7:74.58я7

Қ81

Қызмет көрсету-1 бағытындағы мамандықтарға арналған [Мәтін]: оқу-әдістемелік құрал.- Астана: ҰТО, 2017.- 226 б. 7 экз.
65.9(5Қаз)442я7:74.58я7

Қ81

Қызмет көрсету-2 бағытындағы мамандықтарға арналған [Мәтін]: оқу-әдістемелік құрал.- Астана: ҰТО, 2017.- 171 б. 7 экз.
65.9(5Қаз)32-51я7

Қ89 Қырықбаев, Ж.Қ.

Шаруашылықаралық жерге орналастыру [Мәтін]: оқу құралы / Ж.Қ. Қырықбаев, Т.Е. Карбозов, Е.С. Ахметов.- Алматы: Эверо, 2017.- 112 б. 10 экз.
65.9(5Каз)212.4я7

М26

Маркетинг [Текст]: учебник.- Алматы: Экономика, 2015.- 704 с. 5 экз.

65.9(5Қаз)212.4я7

М23

Маркетингтік коммуникациялар [Мәтін]: оқу құралы / А.Д. Үмбетәлиев, Д.А. Куланова, Г.И. Абдикеримова, И.И. Шевченко.- Алматы: Экономика, 2015.- 336 б. 5 экз.
65.9(4/8)я7

М31 Масакова, С.С.

Экономика зарубежных стран [Текст]: учебное пособие / С.С. Масакова, С.О. Читанова.- Алматы: Экономика, 2015.- 240 с.- (Серия"Университетское образование"). 5 экз.
65.5(5Каз)я7

М43

Международная экономика [Текст]: учебное пособие / Под ред.д.э.н. З.С. Кенжебаевой.- Алматы: Экономика, 2017.- 208 с. 5 экз.
65.9(5Қаз)28я7

М84 Мұқаұлы, С.

Табиғатты пайдалану экономикасы [Мәтін]: оқу құралы / С. Мұқаұлы, Г.С. Сатбаева, Н.К. Алтеева.- Алматы: Экономика, 2015.- 296 б.- ("Университеттік білім" сериясы). 10 экз.
65.5я7

Н23 Наренова, А.Н.

Халықаралық экономика [Мәтін]: оқу құралы / А.Н. Наренова.- Тараз: ТИГУ, 2017.- 127 б. 1 экз.
65.9(5Каз)421.3я7

Н90 Нургазина, А.М.

Биржевое дело в Республике Казахстан [Текст]: учебное пособие / А.М. Нургазина.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 194 с. 10 экз.
65.01я7

Н83 Нурпеисова, Ә.К.

Макроэкономика [Мәтін]: оқу-әдістемелік кешен / Ә.К. Нурпеисова.- Алматы: ЖШС "LEM баспасы", 2009.- 165 б. 1 экз.
65.9(5Қаз)32я7

Н86 Нұрғалиева, А.А.

Агробизнесті ұйымдастыру [Мәтін]: оқу құралы / А.А. Нұрғалиева.- Алматы: Экономика, 2015.- 214 б. 10 экз.
65.9(5Қаз)29-431.5я7

Н86 Нұрғалиева, А.А.

Кәсіпкерлік [Мәтін]: оқу құралы / А.А. Нұрғалиева, Б.С. Корабаев.- Алматы: Экономика, 2016.- 276 б. 10 экз.
65.9(5Каз)32-51я7

Н98 Нюсупова, Г.Н.

Развитие земельных отношений в Казахстане: от истории к современности [Текст]: учебное пособие / Г.Н. Нюсупова, А.А. Токбергенова, Ш.Г. Каирова.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 154 с. 10 экз.

65.9(5Каз)31я7

О-58 Ондасынова, А.И.

Ценообразование и оценка в строительстве [Текст]: учебное пособие / А.И. Ондасынова, П.А. Пеньков.- Алматы: Экономика, 2016.- 328 с. 5 экз.
65.052.9(5Қаз)2я7:65.9(5Қаз)26я7

О-65 Оралбаева, Ж.З.

Банктегі бухгалтерлік есеп және есептілік [Мәтін]: оқу құралы / Ж.З. Оралбаева, Қ.Т. Акимбаева.- Алматы: Қазақ университеті, 2017.- 176 б. 10 экз.
65.9(5Қаз)29-431.5я7

Ө84 Өтепберген, К.Е.

Тәуекелді басқару [Мәтін]: оқу құралы / К.Е. Өтепберген, Г.Б. Нұрсейтова.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 107 б. 10 экз.

65.052.9(5Каз)2я7

П84

Профессиональный аудит: теория и практика [Текст]: учебник / Д.О. Абленов, Д.Д. Абле, Д.Д. Абленова, А.Д. Абленова.- 2-е изд., перераб. и доп.- Алматы: Экономика, 2015.- 872 с.- (Серия"Университетское образование"). 5 экз.
65.9(5Қаз)26я7:65.9(5Қаз)212я7

С21 Сапарова, Б.С.

Қаржы менеджменті [Мәтін] = Finacial management: оқулық / Б.С. Сапарова.- Алматы: Экономика, 2015.- 632 б. 5 экз.
65.9(5Каз)26я7:65.9(5Каз)212я7

С19 Сапарова, Б.С.

Финансовый менеджмент [Текст] = Financial management:: учебник / Б.С. Сапарова.- Алматы: Экономика, 2015.- 462 с. 5 экз.
65.9(5Қаз)26я7:65.9(5Каз)211.2я7

С19 Сапарова, Г.Т.

Государственное регулирование и надзор за финансовыми рынками [Текст]: учебное пособие / Г.Т. Сапарова.- Алматы: Экономика, 2015.- 230 с. 5 экз.
65.9(5Каз)29я7

С21 Сауранбай, С.Б.

Оценка стоимости имущества несостоятельных предприятий [Текст] / С.Б. Сауранбай, А.И. Ондасынова.- Алматы: Экономика, 2015.- 334 с. 5 экз.
65.9(5Қаз)32-51я7

С32 Сейфуллин, Ж.Т.

Мемлекеттік жер кадастрының жаңа технологиясы [Мәтін]: оқу құралы / Ж.Т. Сейфуллин, Г.Ж. Сейтхамзина.- Алматы: Эверо, 2017.- 216 б. 10 экз.
65.9(5Каз)29я7

С78

Статистические методы управления качеством продукции [Текст]: учебное пособие / Г.С. Сарсекеева, Г.Т. Дугалов, Р.К. Ниязбекова, Д.М. Атымтаева.- Алматы: Эпиграф, 2017.- 180 с. 10 экз.
65.052(5Қаз)я7

Т14 Тайгашинова, К.Т.

Тереңдетілген басқарушылық есеп [Мәтін]: оқулық / К.Т. Тайгашинова, С.А. Сатаев, С.Ш. Лапбаева.- Алматы: Экономика, 2015.- 184 б. 10 экз.
65.9(5Каз)28я7

Т57 Тонкопий, М.С.

Экономика природопользования [Текст]: учебник / М.С. Тонкопий, К.У. Стамкулова.- Алматы: Экономика, 2015.- 388 с.- (Серия"Университетское образование"). 5 экз.
65.9(5Каз)29я7

Т87 Тургулова, А.К.

Финансовый мониторинг компании [Текст]: учебное пособие / А.К. Тургулова, М.А. Маркелова.- Алматы: Экономика, 2016.- 304 с. 5 экз.
65.9(5Қаз)29-431.5я7

У19 Уварова, А.К.

Туристік карталарды құрастыру [Мәтін]: оқу құралы / А.К. Уварова, А.Р. Жүмаділов.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 158 б. 10 экз.
65.9(5Каз)212я7

У67

Управление проектами [Текст]: учебное пособие / Под ред. д.э.н. Р.К.А.Казиевой.- Алматы: Экономика, 2015.- 368 с. 5 экз.
65.9(5Каз)442я7:74.58я7

У91

Учебно-методическое пособие для группы специальностей направления Услуги-1 [Текст]: учебно-методическое пособие.- Астана: НЦТ, 2017.- 227 с. 1 экз.
65.9(5Каз)442я7:74.58я7

У91

Учебно-методическое пособие для группы специальностей направления Услуги-2 [Текст]: учебно-методическое пособие.- Астана: НЦТ, 2017.- 169 с. 1 экз.
65.9(5Қаз)261.41я2

Ү48 Үкібаев, Е.

Салық саласында қолданылатын сөздік [Мәтін]: сөздік / Е. Үкібаев.- Алматы: Эпиграф, 2017.- 128 б. 10 экз.
65.9(5Қаз)44я7

Ү86 Үстенова, Ө.Ж.

Қонақ үй шаруашылығы [Мәтін]: оқу құралы / Ө.Ж. Үстенова, Г.К. Иляшева; Жалпы ред. басқ. профессор С.Р. Есімжанова.- Алматы: Экономика, 2016.- 224 б.- ("Университеттік білім" сериясы). 15 экз.
65.в641я7

Ү87 Үсіпбаева, М.Е.

Эконометрика пәнінің есептер жинағы [Мәтін]: оқу құралы / М.Е. Үсіпбаева.- Алматы: Эверо, 2017.- 178 б. 20 экз.
66 – Саяси ғылымдар = Политическая наука
66.49:63.3(5Қаз)

А45 Алмасбекұлы, М.

Тәуелсіздік жолындағы дипломатия (Сайлау Батырша-ұлымен эссе-диалог) [Мәтін] / М. Алмасбекұлы.- Астана: "Регис-СТ Полиграф", 2016.- 376 б. 50 экз.

66.0(075)

Т81 Турешова, Г.О.

Өндіріс қауіпсіздігінің негіздері [Мәтін]: оқу құралы / Г.О. Турешова, А.Р. Керимкулова, А.Б. Рысбекова.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 162 б. 5 экз.

67 – Заң ғылымдары = Юридические науки

67.623(5Каз)я7

D68 Dochshanova, A.S.

Civil law of the Republic of Kazakhstan. Ceneral part [Текст]: educational manual / A.S. Dochshanova.- Almaty: Qazaq university, 2016.- 156 p. 10 экз.
67.621(5Каз)я7

А36 Айдарханова, К.Н.

Таможенные органы Республики Казахстан [Текст]: учебное пособие / К.Н. Айдарханова, Р.К. Нуранова.- Алматы: Экономика, 2016.- 134 с. 5 экз.


67.628(5Қаз)я7

А39 Алауханов, Е.

Қылмыстық құқық (ерекше бөлім) [Мәтін]: оқу құралы / Е. Алауханов.- Алматы: Жеті жарғы, 2001.- 224 б. 1 экз.
67.628(5Каз)я7

Б18 Баймолдина, С.М.

Актуальные проблемы борьбы с коррупцией и организованной преступностью [Текст]: учебное пособие / С.М. Баймолдина.- Алматы: Эверо, 2017.- 184 с. 10 экз.
67.621(5Каз)я7

Е81 Есбулатов, Р.М.

Правоохранительные органы Республики Казахстан [Текст]: учебное пособие / Р.М. Есбулатов.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 430 с. 10 экз.
67.622(5Қаз)я7

Е79 Есеналиев, А.Е.

Қазақстан Республикасының инвестициялық құқығы [Мәтін]: оқу құралы / А.Е. Есеналиев, Р.Ж. Тоханова.- Алматы: Эверо, 2017.- 120 б. 10 экз.
67.627(5Каз)я7

Е82 Есетова, С.К.

Разрешение трудовых споров по законодательству Республики Казахстан [Текст]: учебное пособие / С.К. Есетова, А.С. Габбасова.- Алматы: Экономика, 2015.- 118 с.- ("Университетское образование"). 5 экз.

67.622(5Қаз)я7

Қ71 Қуаналиева, Г.А.

Қаржы құқығы [Мәтін]: оқу құралы / Г.А. Қуаналиева.- Алматы: Қазақ университеті, 2017.- 162 б. 10 экз.
67я7:74.58я7

Қ74

Құқық бағытындағы мамандықтарға арналған [Мәтін]: оқу-әдістемелік құрал.- Астана: ҰТО, 2017.- 91 б. 19 экз.
67.624(5Қаз)я7

М84 Мұқалдиева, Г.Б.

Қазақстан Республикасының отбасы құқығы [Мәтін]: оқу құралы / Г.Б. Мұқалдиева.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 120 б. 10 экз.
67.621(5Қаз)я7

М86 Мұхтарова, Қ.С.

Қазақстан Республикасында мемлекеттік қызметті ұйымдастыру [Мәтін]: оқу құралы / Қ.С. Мұхтарова, Г.Н. сансызбаева, Г.С. Смағұлова.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 196 б. 5 экз.
67.621(5Каз)я7

О-75 Оспанова, Д.А.

Административное право Республики Казахстан [Текст]: учебное пособие / Д.А. Оспанова, Д.О. Кусаинов.- Алматы: Қазақ университеті, 2017.- 192 с. 10 экз.
67я7+74.58я7

У91

Учебно-методическое пособие для группы специальностей направления Право [Текст]: учебно-методическое пособие.- Астана: НЦТ, 2017. 7 экз.

68 – Өмір тіршілік қауіпсіздігі = Безопасность жизнедеятельности

68.49(5Қаз)я7

Ж68

Жоғары кәсіби білім беру ұйымдарындағы әскери дайындық [Мәтін]. 3-бөлім. Жалпы әскери пәндер: оқу құралы / Е.Б. Адельбаев, Н.Т. Асилов, Б.Н. Нурмаханов, С.К. Тыныбаев, А.М. Даутов, Н.А. Бельгибеков.- Астана: "Самғай біл" ЖШС, 2017.- 386 б. 25 экз.

68.49(5Қаз)я7

Ж68

Жоғары кәсіби білім беру ұйымдарындағы әскери дайындық [Мәтін]. II- бөлім. Жалпы тактика: оқу құралы / С.К. Тыныбаев, Б.Н. Нурмаханов, Е.Б. Адельбаев, Н.Т. Асилов.- Астана: "Самғай біл" ЖШС, 2017.- 340 б. 25 экз.
68.69(5Қаз)

Д90 Ділдәбек, Д.С.

Төтенше жағдайлар салдарын жоюдағы инженерлік қамтамасыздандырудың теориялық негіздері [Мәтін] / Д.С. Ділдәбек, Ш.Б. Узенбеков, Ж.Ж. Жайлаубаев.- Тараз: Тараз университеті, 2017.- 148 б. 1 экз.
68.69(5Қаз)я7

Д90 Ділдәбек, Д.С.

Тіршілік қауіпсіздік негіздері [Мәтін]: оқу құралы / Д.С. Ділдәбек.- Тараз: Тараз университеті, 2017.- 176 б. 1 экз.
72 – Ғылым = Наука

72я7

К82 Куйкабаева, А.А.

Ғылыми мақала: жазу және шығару [Мәтін]: оқу құралы / А.А. Куйкабаева.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 145 б. 5 экз.
72.4(2)

О-75

Основы научных исследований и инновации [Текст].- Алматы: Арыс, 2010.- 136 с. 1 экз.
72я7:87я7

Х23 Хасанов, М.Ш.

Ғылым тарихы мен философиясы [Мәтін]: оқу құралы / М.Ш. Хасанов, В.Ф. Петрова, Б.А. Джаамбаева.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 142 б. 10 экз.
74 – Білім беру. Педагогика = Образование. Педагогическая наука

74.58(5Қаз)я7:60я7

Б20 Байтілен, С.А.

Қоғам тану және өзін-өзі тану [Мәтін]: оқу құралы / С.А. Байтілен, Е.С. Байтиленова.- Алматы: Эверо, 2014.- 182 б. 5 экз.
74.58я7

Б94

Білім-2 бағытындағы мамандықтарға арналған [Мәтін]: оқу-әдістемелік құралы.- Астана: ҰТО, 2017.- 223 б. 9 экз.
74.261.7:81.2Англ

Е60 Емкулова, Г.Р.

Курс лекций и тестовые задания по современной методике обучения иностранным языкам [Текст] / Г.Р. Емкулова.- Тараз: Тараз университеті, 2015.- 185 с. 1 экз.

74.202я7:32.973я7

Е72 Ермаганбетова, М.А.

Информационные и коммуникационные технологии в образовании [Текст]: учебное пособие / М.А. Ермаганбетова.- Алматы: Эверо, 2017.- 92 с. 20 экз.
74.58я7

У91

Учебно-методическое пособие для группы специальностей направления Образование-2 [Текст]: учебно-методическое пособие.- Астана: НЦТ, 2017.- 216 с. 1 экз.

76 – Бұқаралық ақпарат құралдары. Журналистика. Кітап ісі = Средства массовой информации. Книжное дело
76.01я7

Ә55 Әлімжанова, А.Б.

Блогтық журналистика [Мәтін]: оқу құралы / А.Б. Әлімжанова.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 112 б. 10 экз.
76.01

Ж92

Журналистика и PR [Текст]: глоссарий / сост.: А.А. Мусинова, М.О. Негизбаева, А.Б. Альжанова, Н.Т. Шынгысова.- Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 211 с. 10 экз.
76.032(5Қаз)я7

Қ13 Қабылғазы, К.

Телерадиожурналистика: теория, тәжірибе, түйін [Мәтін]: оқулық / К. Қабылғазы.- Алматы: Қазақ университеті, 2017.- 210 б. 5 экз.
76.01я7

Л71 Ложникова, О.П.

Методика редактирования журналистского текста на радио и телевидении [Текст]: учебное пособие / О.П. Ложникова.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 108 с. 5 экз.
76.0я7

О-96 Ошанова, О.Ж.

БАҚ заңнамасы және этика [Мәтін]: оқу құралы / О.Ж. Ошанова.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 154 б. 10 экз.
76.01я7

Ш97 Шындалиева, М.

Журналистика жанрларының пішіндері мен функциясы [Мәтін]: оқу құралы / М. Шындалиева.- Алматы: Эверо, 2017.- 324 б. 10 экз.
76.01я7

Ш97 Шыңғысова, Н.

Өңірлік мерзімді баспасөз және ұлттық идея [Мәтін]: оқу құралы / Н. Шыңғысова, С. Садықов.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 247 б. 10 экз.

77 – Мәдени-ағарту жұмыстары = Культурно-просветительная работа
77.2я7

О-58 Омар, Е.О.

Көркем өнер шығармашылығы [Мәтін]: оқулық / Е.О. Омар.- Алматы: Эпиграф, 2017.- 264 б. 10 экз.
79 – Мұражай ісі = Музейное дело

79.1(5Қаз)я7

Қ57 Қозғамбаева, Г.Б.

Қазақстан музейлері [Мәтін]: оқу құралы / Г.Б. Қозғамбаева.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 182 б. 5 экз.

79.1я7

М86 Мұхажанова, Т.Н.

Әлем музейлерінің тарихы [Мәтін]: оқу құралы / Т.Н. Мұхажанова.- 2-ші басылым.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 156 б. 5 экз.
81 – Тіл білімі = Языкознание
81.2(Англ)-923я7

C50 Chazal, E.

Oxford EAP. A course in English for Academic Purposes [Текст]: Teacher's handbook / E. Chazal, J. Rogers.- Oxford: Oxford University Press, 2017.- 126 p.: DVD, Audio CD. 5 экз.
81.2(Англ)-923я7

C50 Chazal, E.

Oxford EAP. A course in English for Academic Purposes [Текст]: Teacher' s handbook / E. Chazal.- Oxford: Oxford University Press, 2017.- 102 p.: DVD, Audio CD. 5 экз.
81.2(Англ)-923

C50 Chazal, E.

Oxford EAP. A course in English for Academic Purposes [Текст] / E. Chazal, J. Moore.- Oxford: Oxford University Press, 2017.- 239 p.: DVD-ROM. 10 экз.
81.2(Англ)-923

C50 Chazal, E.

Oxford EAP. A course in English for Academic Purposes [Текст] / E. Chazal, S. McCarter.- Oxford: Oxford University Press, 2016.- 239 p.: DVD-ROM. 10 экз.
81.2(Англ)-923я7

C50 Chazal, E.

Oxford EAP. A course in English for Academic Purposes [Текст]: teacher's handbook / E. Chazal, S. McCarter.- Oxford: Oxford University Press, 2016.- 152 p.: DVD, Audio CD. 5 экз.
81.2(Англ)-923

C50 Chazal, E.

Oxford EAP. A course in English for Academic Purposes [Текст] / E. Chazal, L. Rogers.- Oxford: Oxford University Press, 2017.- 223 p. 10 экз.

81.2(Англ)-923я7

C50 Chazal, E.

Oxford EAP. A course in English for Academic Purposes [Текст]: Teacher's handbook / E. Chazal, J. Moore.- Oxford: Oxford University Press, 2017.- 135 p.: DVD, Audio CD. 5 экз.
81.2(Англ)-923

C50 Chazal, E.

Oxford EAP. A course in English for Academic Purposes [Текст] / E. Chazal, J. Hughes.- Oxford: Oxford University Press, 2017.- 175 p.: DVD-ROM. 5 экз.
81.2(Англ)-923

D58 Dimond-Bayir, S.

Writing for IELTS [Текст] / S. Dimond-Bayir.- London: Macmillan, 2017.- 107 p. 5 экз.
81.2(Англ)-923

D58 Dimond-Bayir, S.

Writing for IELTS [Текст] / S. Dimond-Bayir.- London: Macmillan, 2017.- 107 p. 5 экз.
81.2(Англ)-923

D58 Dimond-Bayir, S.

Writing for IELTS [Текст] / S. Dimond-Bayir.- London: Macmillan, 2017.- 95 p. 2 экз.
81.2(Англ)-923

D58 Dimond-Bayir, S.

Writing for IELTS [Текст] / S. Dimond-Bayir.- London: Macmillan, 2017.- 95 p. 2 экз.

81.2(Англ)-923

D89 Dummett, P.

Oxford EAP. A course in English for Academic Purposes [Текст] / P. Dummett, J. Hird.- Oxford: Oxford University Press, 2017.- 175 p.: DVD-ROM. 5 экз.
81.2(Англ)-923я7

E56

English file. Elementary [Текст]: workbook / C. Latham-Koeng, C. Oxenden, P. Seligson, J. Hudson.- third edition.- Oxford: Oxford University Press, 2017.- 95 p.: CD-ROM. 10 экз.
81.2(Англ)-923я7

E56

English file. Pre-intermediate [Текст]: workbook / C. Latham-Koeng, C. Oxenden, P. Seligson, J. Hudson.- third edition.- Oxford: Oxford University Press, 2017.- 95 p.: CD-ROM. 25 экз.
81.2(Англ)-923

G41 Geva, E.

Focus on Reading [Текст] / E. Geva, G. Ramirez.- Oxford: Oxford University Press, 2017.- 184 p. 5 экз.
62(Англ)075+81.2Англ-923я7

G52 Glendinning, Eric H.

Technology 2 [Текст]: student's book / Eric H. Glendinning, A. Pohl.- Oxford: Oxford University Press, 2017.- 135 p. 5 экз.
30(Англ)я7+81.2Англ-923я7

G52 Glendinning, Eric H.

Technology for engineering & applied sciences [Текст]: student's book / Eric H. Glendinning, L. Lansford, A. Pohl.- special edition.- Oxford: Oxford University Press, 2017.- 215 p. 5 экз.
62(Англ)075+81.2Англ-923я7

G52 Glendinning, Eric H.

Technology for engineering & applied sciences [Текст]: student's book / Eric H. Glendinning, L. Lansford, A. Pohl.- Oxford: Oxford University Press, 2013.- 528, 5 МБ: Class audio CDs. 2 экз.
81.2(Англ)-923

H71 Hockly, N.

Focus on Learning Technologies [Текст] / N. Hockly.- Oxford: Oxford University Press, 2017.- 167 p. 5 экз.
81.2(Англ)-923я7

J20 Jakeman, V.

Action Plan for IELTS [Текст] / V. Jakeman, C. McDoweII.- Cambridge: Cambridge University Press, 2012.- 117 p.: Audio CD. 10 экз.
81.2(Англ)-923я7

J20 Jakeman, V.

Step Up to IELTS [Текст]: student's book / V. Jakeman, C. McDoweII.- Cambridge: Cambridge University Press, 2011.- 112 p. 10 экз.
81.2(Англ)-923я7

J20 Jakeman, V.

Step Up to IELTS [Текст]: teacher's book / V. Jakeman, C. McDoweII.- Cambridge: Cambridge University Press, 2013.- 80 p. 10 экз.
81.2(Англ)-923я7

L36 Latham-Koenig, C.

English file. Elementary [Текст]: student's book / C. Latham-Koenig, C. Oxenden, P. Seligson.- third edition.- Oxford: Oxford University Press, 2017.- 167 p. 10 экз.
81.2(Англ)-923я7

L36 Latham-Koenig, C.

English file. Pre-intermediate [Текст]: student's book / C. Latham-Koenig, C. Oxenden, P. Seligson.- Oxford: Oxford University Press, 2017.- 167 p.: DVD-ROM. 25 экз.
81.2(Англ)-923я7

L36 Latham-Koenig, C.

English file. Upper-intermediate [Текст]: student's book / C. Latham-Koenig, C. Oxenden.- Oxford: Oxford University Press, 2017.- 167 с.: DVD-ROM. 10 экз.
81.2(Англ)-923

M15 Madsen, Harold S.

Techniques in testing [Текст] / Harold S. Madsen.- Oxford: Oxford University Press, 2017.- 212 p. 3 экз.
81.2(Англ)-923

O-45 Oliveira, Luciana C.

Focus on Crammar and Meaning [Текст] / Luciana C. Oliveira, Mary J. Schleppeqrell.- Oxford: Oxford University Press, 2017.- 143 p. 5 экз.
81.2(Англ)-923

O-45 Oliver, R.

Focus on Oral Interaction [Текст] / R. Oliver, J. Philp.- Oxford: Oxford University Press, 2017.- 162 p. 5 экз.
81.2(Англ)-923

P91 Preshous, J.

Listening & Speaking [Текст] / J. Preshous.- London: Macmillan, 2017.- 86 p.: СD. 5 экз.
81.2(Англ)-923

P91 Preshous, J.

Listening & Speaking [Текст] / J. Preshous.- London: Macmillan, 2017.- 117 P.: CD. 5 экз.
81.2(Англ)-923

P91 Preshous, J.

Listening & Speaking [Текст] / J. Preshous.- London: Macmillan, 2017.- 117 p.: CD. 5 экз.
81.2(Англ)-923

P91 Preshous, J.

Listening & Speaking [Текст] / J. Preshous.- London: Macmillan, 2017.- 86 p.: CD. 5 экз.
81.2(Англ)-923

R17 Raimes, A.

Techniques in teaching writing [Текст] / A. Raimes.- Oxford: Oxford University Press, 2017.- 164 p. 3 экз.
81.2(Англ)-923я7

S22 Sarbayeva, R.E.

English for economists [Текст]: educational manual / R.E. Sarbayeva, M.K. Makisheva, L.A. Duiseyeva.- Almaty: Qazaq university, 2015.- 154 p. 10 экз.
81.2(Англ)-923

S55 Short, J.

Reading for IELTS [Текст] / J. Short.- London: Macmillan, 2017.- 85 p. 2 экз.
81.2(Англ)-923

S55 Short, J.

Reading for IELTS [Текст] / J. Short.- London: Macmillan, 2017.- 85 p. 2 экз.
81.2(Англ)-923

S55 Short, J.

Reading for IELTS [Текст] / J. Short.- London: Macmillan, 2017.- 92 p. 5 экз.
81.2(Англ)-923

S55 Short, J.

Reading for IELTS [Текст] / J. Short.- London: Macmillan, 2017.- 92 p. 5 экз.
81.2(Англ)-923я7

S87 Storton, R.

Oxford EAP. A course in English for Academic Purposes [Текст]: Teacher's handbook / R. Storton.- Oxford: Oxford University Press, 2017.- 116 p.: DVD, Audio CD. 5 экз.
81.2(Англ)-923я7

T37 Terry, M.

IELTS Practice. Tests Plus 2 with key [Текст]: Book / M. Terry, J. Wilson.- England: Pearson Edication Limited, 2012.- 208 p.: Audio CD. 10 экз.
81.2(Англ)-923

W19 Walker, A.

Technology enhanced language learning [Текст] / A. Walker, G. Wbite.- Oxford: Oxford University Press, 2017.- 208 p. 5 экз.
81.2(Англ)-923я7

Ж64 Жетписбаева, Б.А.

Английский язык для естественнонаучных специальностей [Текст]: учебное пособие / Б.А. Жетписбаева, Ж.Г. Шайхызада, Л.М. Сугралина.- Алматы: Эпиграф, 2017.- 208 с. 10 экз.


81.2(Англ)-923я7

Ж64 Жетписбаева, Б.А.

Английский язык для магистрантов юридических специальностей [Текст]: учебное пособие / Б.А. Жетписбаева, Э.А. Утеубаева.- Алматы: Эпиграф, 2017.- 376 с. 10 экз.
81.2(Нем)-923я7

Ж78 Жумабекова, Б.К.

Кәсіби бағытталған шетел тілі (неміс тілі) [Мәтін]: оқу құралы / Б.К. Жумабекова.- Алматы: Эпиграф, 2017.- 116 б. 10 экз.
81.2Нем-923я7

Ж88 Жумабекова, Б.К.

Профессионально-ориентированный иностранный язык (немецкий язык) [Текст]: учебное пособие / Б.К. Жумабекова, М.Н. Мостовая.- Алматы: Эпиграф, 2017.- 140 с. 10 экз.
81.63(5Қаз)-923я7

Ж88 Жүнісова, К.Қ.

Қазақ тілі [Мәтін]: оқу құралы / К.Қ. Жүнісова.- Алматы: Эпиграф, 2017.- 368 б. 10 экз.
81.63(5Қаз)-923я7

З-41 Зейнулина, А.Ф.

Іскери-кәсіби қазақ тілі (экономика) [Мәтін]: оқулық / А.Ф. Зейнулина, Н.М. Балапанов.- Алматы: Эпиграф, 2017.- 240 б. 10 экз.
81.2Казя7

О-65 Оралбаева, Н.О.

Қазақша сөйлесеміз [Мәтін]. 2-ші кітап. Тіл дамыту: оқу құралы / Н.О. Оралбаева, А.Ә. Орынбаев.- 2-ші басылым.- Алматы: Эпиграф, 2017.- 234 б. 10 экз.
81.2Каз я2+82.1Рус+81.2Англ-923я2

О-74 Орынбаев, А.Ә.

Қазақша-орысша-ағылшынша лингвистикалық терминдер сөздігі [Мәтін] = Казахско-русско-английский словарь лингвистических терминов: словарь / А.Ә. Орынбаев, А.Н. Шманова, М.Ш. Сарыбай.- Алматы: Эпиграф, 2017.- 156 б. 10 экз.
81.2я7

Р19 Рамазанова, Ж.С.

Сөйлеу техникасы [Мәтін]: оқу құралы / Ж.С. Рамазанова.- Алматы: Эпиграф, 2017.- 146 б. 10 экз.
81.63(5Қаз)-923я7

С24 Саутова, Т.А.

Кәсіби қазақ тілі [Мәтін]: оқулық / Т.А. Саутова.- Алматы: Эпиграф, 2017.- 128 б. 10 экз.
81.63(5Қаз)-923я7

Ш96 Шүленбаева, Ұ.Р.

Қазақ тілі [Мәтін]: оқулық / Ұ.Р. Шүленбаева.- Алматы: Эпиграф, 2017.- 356 б. 15 экз.
83 – Әдебиеттану = Литературоведение

83.3(5Қаз)я7

К20 Картаева, А.М.

Абайтану [Мәтін]: оқу құралы / А.М. Картаева.- Алматы: Эпиграф, 2017.- 272 б. 10 экз.
84 – Көркем әдебиет = Художественная литература
84(5Қаз)

А13 Абай (Ибраһим Құнанбаев).

Екі томдық шығармалар жинағы [Мәтін]. Т.1: өлеңдер / Абай (Ибраһим Құнанбаев).- Алматы: Жазушы, 1986.- 304 б., сур. 1 экз.
84(Қырг)

А32 Айтматов, Ш.

Қызыл алма [Мәтін]: әңгімелер / Ш. Айтматов; Құраст. А. Алтай.- Алматы: Атамұра, 2005.- 288 б. 1 экз.

84(5Қаз)

А94 Ахмет, Б.

Бозқақтан бұлттар ауғанда [Мәтін]: өлеңдер / Б. Ахмет.- Тараз: Сенім, 2016.- 240 б. 1 экз.
84(5Қаз)

Ә13 Әбдәкімұлы, М.

Сүлеймен қарақшы [Мәтін]: хикаят / М. Әбдәкімұлы.- Шымкент: "Нұрдана LTD", 2015.- 536 б.- ("Тамаша кітап" сериясы). 1 экз.
84(5Қаз)

Ә55 Әлімбаев, Б.

Жерұйық [Мәтін]: поэма / Б. Әлімбаев.- Алматы: "Ғылым ордасы" РМК, 2013.- 178 б. 1 экз.
84(5Қаз)

Б59 Битенова, Ү.

Көңіл күнделігі [Мәтін]: өлеңдер / Ү. Битенова.- Тараз: Формат-Принт, 2009.- 140 б. 1 экз.
84(5Қаз)

Қ41

Қара өлең [Мәтін] / Құраст. О. Асқар.- Алматы: Жазушы, 1989.- 320 б. 1 экз.

84(5Қаз)

Қ71 Қуанышбаев, М.

Дала перзенті [Мәтін] / М. Қуанышбаев.- Алматы: Қазақстан, 1990.- 240 б. 1 экз.
84(5Қаз)

Қ71 Қуанышбаев, М.

Кек қылышы [Мәтін] / М. Қуанышбаев.- Алматы: Жазушы, 1970.- 120 б. 1 экз.
84(5Қаз)

Т91

Тыңда дала үнімді. (Жас қаламгерлердің шығармалар жинағы. Тәуелсіздіктің 25 жылдығына арналады) [Мәтін] / Құраст. Т. Мұқашев.- Тараз: Тараз университеті, 2016.- 124 б. 2 экз.
84(5Каз)

Ш34 Шәкенұлы, Ж.

Қаралы көш [Мәтін]: тарихи роман / Ж. Шәкенұлы.- Алматы: Асыл кітап, 2016.- 424 б. 1 экз.

85 – Өнер = Искусство

85.11я7

А86 Арынов, Қ.Қ.

Саулет-І [Мәтін]: оқулық / Қ.Қ. Арынов, Ш.Ж. Сұранқұлов.- Алматы: Эверо, 2017.- 252 б. 10 экз.

85.33я7

Б77 Ботаев, Б.Ч.

Режиссура-ІІ [Мәтін]: оқу құралы / Б.Ч. Ботаев.- Алматы: Эверо, 2017.- 140 б. 15 экз.
85.314я7

Қ41 Қарамолдаева, Д.О.

Вокалды-хор тәрбиесі [Мәтін]: оқу құралы / Д.О. Қарамолдаева.- Алматы: Эверо, 2017.- 126 б. 10 экз.

85.33

Қ74 Құлбаев, А.Б.

Сахнадағы сымбаттылық [Мәтін] / А.Б. Құлбаев.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 374 б. 2 экз.
85.32я7

С16 Саитова, Г.Ю.

Шығыс биінің теориясы мен оқыту әдістемесі [Мәтін]: оқулық / Г.Ю. Саитова.- Алматы: Эпиграф, 2017.- 268 б. 10 экз.
85.11я7

С90 Сүйіндіков, Е.Т.

Сәулеттік дизайн негіздері [Мәтін]: оқу құралы / Е.Т. Сүйіндіков, С.Ж. Бодиков, Ж.А. Кожиков.- Алматы: Эверо, 2017.- 112 б. 20 экз.
85.32я7

І-44 Ізім, Т.

Қазақ биін оқытудың теориясы мен әдістемесі [Мәтін]: оқулық / Т. Ізім, А. Кульбекова.- Алматы: Эпиграф, 2017.- 192 б. 10 экз.
85.11я7

Ю91 Юсупов, А.Н.

Архитектура композициясын құру әдістері [Мәтін]: оқу құралы / А.Н. Юсупов, Е.Н. Лихачев.- Алматы: Эверо, 2017.- 118 б. 10 экз.
85.11я7

Ю91 Юсупов, А.Н.

Архитектурная композиция и методы ее построения [Текст]: учебное пособие / А.Н. Юсупов, Е.Н. Лихачев.- Алматы: Эверо, 2017.- 116 с. 10 экз.
86 – Дін = Религия

86.38я7

Ә54 Әлмұхаметов, Ә.Р.

Құран антологиясы [Мәтін]: оқулық / Ә.Р. Әлмұхаметов, Б. Хамзаеева.- Алматы: Эпиграф, 2017.- 408 б. 10 экз.

86.2я7

Д91

Дінтану негіздері [Мәтін]: жалпы білім беретін мектептің 9-сыныбына арналған оқулық / Ғ.Есім, авторлық ұжымның жетекшісі А.П.Әбуов, К.К.Бегалинова, Е.М.Смағұлов, Қ.Жолдыбайұлы.- 2-ші басылым.- Алматы: Білім, 2010.- 312+24 б., сур. 1 экз.
86.38

Қ77 Құрманбаев, Қ.

Хадис ілімі (тарихы және әдіснамасы) [Мәтін] / Қ. Құрманбаев.- 2-ші басылым.- Алматы: Эпиграф, 2017.- 300 б. 10 экз.

87 – Философия ғылымдары = Философия

87.3

А22 Ағатаев, А.

Қайсар философиясы [Мәтін]: ғылыми-танымдық еңбек / А. Ағатаев.- Алматы: "Жедел басу баспаханасы", 2009.- 232 б. 1 экз.
87.66(5Қаз)я7

Ғ14 Ғабитов, Т.Х.

Қазақ мәдениетінің тарихы [Мәтін]: оқу құралы / Т.Х. Ғабитов.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 344 б. 20 экз.

87.7я7

К29 Кемелбеков, Қ.Б.

Қазақтың әдеп мәдениеті [Мәтін]: оқу құралы / Қ.Б. Кемелбеков.- Алматы: Эверо, 2017.- 140 б. 10 экз.
88- Жантану-Психология

88.5я7

А14 Абдрахманова, А.Т.

Конфликтология [Мәтін]: оқу-әдістемелік құрал / А.Т. Абдрахманова, М.П. Оспанбаева.- Алматы: Эверо, 2017.- 130 б. 10 экз.
88.3я7

Ж32 Жарықбаев, Қ.Б.

Жалпы психология [Мәтін]: оқулық / Қ.Б. Жарықбаев.- Алматы: Эпиграф, 2017.- 308 б. 10 экз.

88.4

Т65 Төлешова, Ұ.Б.

Психологиялық-педагогикалық практикум [Мәтін] / Ұ.Б. Төлешова.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 102 б. 5 экз.
88.53я7

Т86 Тұрдалиева, Ш.Т.

Қарым-қатынас психологиясы [Мәтін]: оқу құралы / Ш.Т. Тұрдалиева.- Алматы: Эпиграф, 2017.- 152 б. 20 экз.


беттен бетАқпараттық бюллетень
Оған мына мекен-жайдан

Каталог: images
images -> 6 Хромтау гимназиясы тәрбие жұмысының жылдық жұмыс жоспары Азаматтық-патриоттық, құқықтық және полимәдениеттік тәрбие
images -> БАҒдарламасы қазақ филологиясы кафедрасы Орал-2014
images -> БАҒдарламасы қазақ филологиясы кафедрасы Орал-2014
images -> АҚПараттық хат қҰрметті әріптестер!
images -> Абай Құнанбайұлы (1845—1904)
images -> Автобиография кандидата в депутаты районного маслихата по избирательному округу №5
images -> «Қазақстан тарихы» пәнінен «6М020300-тарих» мамандығына арналған жазбаша емтихан сұрақтары 1 блок
images -> Мазмұны Қазақстандағы жоғары білім, Ғылым және МӘдениет
images -> Үлгілік оқу жоспары
images -> Сембі Жансая Хасанқызы Қазақ тілі мен әдебиеті


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

енгізу | тіркеу
    Басты бет


материалдарды жүктеу