Доклад за младежта за 2017 година област габровобет2/3
Дата31.12.2019
өлшемі102.74 Kb.
түріДоклад
1   2   3

Приоритет III. Насърчаване на здравословния начин на живот. Ниво на информираност и придобити умения и знания за здравословен начин на живот.

Община Габрово:

 1. Общински съвет по наркотични вещества към Община Габрово предлага консултации по проблемите на наркотиците и наркозависимостите. През 2017 г. 32 младежи и родители са потърсилите съдействие в ОбСНВ - Габрово по проблеми, свързани с употребата на психоактивни вещества. От специалистите в центъра са получили информация, консултиране, образователни материали и подходяща литература по проблема.
 1. Общински съвет по наркотични вещества към Община Габрово, Превантивно-информационен център по зависимости към Община Габрово и Младежки съвет по наркотични вещества пеализират превантивна програма „Информираният избор“ с цел превенция употребата на наркотици сред учениците по разработената от Превантивно-информационен център по зависимости – Габрово програма по заявка на ръководствата на училищата. Специалистите от ОбСНВ/ПИЦ са провели обучения сред 2 794 ученици от 1-ви до 12-ти клас, като част от тях са присъствали на повече от един обучителни тренинги.
 1. Център за обществена подкрепа - Община Габрово Организира следните дейности:

 • Специализирана сесия в детските градини на тема „Взаимоотношения с връстници“ –проведени в ОУ „Христо Ботев“ във втори, трети и четвърти клас. Посещението на специалистите по тази тема има и НУ „Васил Левски“ в трети клас.

 • Специализирана сесия в училищата на теми:

 • Тема „Взаимоотношения с връстници“ – проведени в ОУ „Христо Ботев“ във втори, трети и четвърти клас. Посещението на специалистите по тази тема има и НУ „Васил Левски“ в трети клас.

 • Тема „Лична неприкосновеност“ – групова работа с децата от ОУ „Иван Вазов“ от трети клас.

 • Проведени индивидуални сесии с потребители на социалната услуга, целящи повишаване на здравното им образование, превенция на ранните бременности и болестите, предавани по полов път
 1. Общински съвет по наркотични вещества към Община Габрово и Превантивно-информационен център по зависимости към Община Габрово, Младежки съвет по наркотични вещества и ФК „Чардафон 1919“ организираха и реализираха превантивна програма „Здравейко”. Целта е стимулиране на здравословния начин на живот сред учениците от 1 до 4 клас, развиване на личностни и социалните им умения и формиране на здравна култура. Участниците бяха доброволци от Младежки съвет по наркотични вещества, юноши от ФК „Чардафон 1919“, 514 ученици от 1 - 4 клас.
 1. Общински съвет по наркотични вещества към Община Габрово и Превантивно-информационен център по зависимости към Община Габрово проведоха кампания във връзка с 26 юни – Световен ден за борба с наркоманиите.

Организиран информационен куиз под наслов „Доза истина“ във връзка със 26 юни - Международният ден за борба с наркоманиите и нелегалния трафик на наркотици, доброволци от Младежки съвет по наркотични вещества и ученици от клуб „Орбита“ към ПМГ „Акад. Ив. Гюзелев“. В инициативата са участвали 40 ученика от 9 и 10 клас, разпределени в 8 отбора по 5 човека от клас. Надпреварата между отборите е била със знания и логика, за да спечелят приза за най-информиран клас по проблемите и рисковете от употребата на психоактивни вещества.


 1. Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ организираха летни занимания за учениците от I до IV клас. За четвърта поредна година през месеците юни и юли МКБППМН, със съдействието на Общината, организира „Летни занимания“ за учениците от първи до четвърти клас с цел осмисляне свободното им време. Обхванати са около 660 деца.
 1. Общински съвет по наркотични вещества, Превантивно-информационен център към Община Габрово и ФК „Чардафон 1919“ провеждат инициативи за свободното време, насърчаващи спортната активност на децата и младежите – проект „Заедно извън час“, осъществен с финансовата подкрепа на Младежка банка – Габрово. Основните цели на проекта са формиране на нагласи здравословен начин на живот, повишаване на мотивацията на участниците за активна и системна грижа за здравето чрез спорт, туризъм и положителни емоции, развиване на социалните и личностни умения на младежите, насърчаване на контактите и общуването между тях и предоставяне на възможности за осмисляне на свободното им от учене време.

В рамките на проекта бяха реализирани 3 еднодневни лагера в местности около Габрово - Узана, Соколски манастир и Градище. Участваха 65 младежи на възраст 14-19 г.


 1. Общински съвет по наркотични вещества към Община Габрово, Превантивно-информационен център по зависимости към Община Габрово и Фондация „Стефан Батори” осъществават превантивна програма „ОРБИТА” Образование за Развитие - за Бъдеще, Израстване, Толерантност и Активност. Целта е създаване на мрежа от обучени младежи, които по подхода „връстници обучават връстници”, да предадат придобитите информацията, знанията и уменията за личностно и социално развитие, за формиране на позитивни нагласи към здравословен и активен начин на живот.

Реализирана е през месец май 2017 г. и участват Общински съвет по наркотични вещества към Община Габрово и Превантивно-информационен център по зависимости към Община Габрово, Младежки съвет по наркотични вещества, Фондация „Стефан Батори”, ученици от ПМГ „Акад. Иван Гюзелев” - над 25 участници.


 1. Общински съвет по наркотични вещества към Община Габрово и Превантивно-информационен център по зависимости към Община Габрово, Младежки съвет по наркотични вещества, ПМГ „Акад. Иван Гюзелев” органицираха обучение на доброволци по полския модел за превенция на рисковото поведение. Целта е повишени знания и умения в методите за превенция на рисковото поведение и зависимости по подхода „връстници обучават връстници”. Реализиран е месец ноември 2017 г.
 1. Общински съвет по наркотични вещества към Община Габрово, Превантивно-информационен център по зависимости към Община Габрово, сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Габрово осъществиха превантивна програма „Спри! Дрога на пътя“. Програмата повишава информираността на учениците и бъдещи шофьори от 11 и 12 клас относно ПАВ и тяхното влияние върху организма и способностите за управляване на МПС. Реализирана е в периода октомври - декември 2017 г., участници са ученици от НАГ, ПМГ „Акад. Иван Гюзелев”, ПГТ „Пенчо Семов” и СОУ „Отец Паисий” - 269 участници
 1. Инициативен комитет под председателството на кмета на Община Хасково, съорганизатор - Община Габрово и др. проведоха II Международен туристически поход с каяци и пеша по реки и градове в България. Мероприятието насърчава здравословния начин на живот чрез реализирането на туристическия поход - ходене пеша и с каяци. Междукултурен обмен на идеи и възгледи сред руските и българските участници. Реализиран е на 24 - 25 август 2017 г. с участието на над 60 младежи от Русия, от гр. Хасково и гр. Габрово.
 1. Община Габрово, КК „Янтра-Исполин”, СК „Некст”, ФТА „Сивек” и ПП „Българка” и СК по различни видове спорт проведоха ден на мобилността - „Заедно стигаме по-далеч”. Организирано бе „Ходене по габровски” и „Да покараме колело” - ходене пеша, придвижване с колела и изпълняване на различни видове спорт: волейбол, футбол, бадминтон, петанка и др. развлекателни спортни дейности за опазване на здравето, въздуха и града по чисти. Участваха над 600 ученици, младежи и участници от КК „Янтра-Исполин”, СК „Некст”, ФТА „Сивек” и др.
 1. Доброволците към Превантивно-информационните центрове на Общинските съвети по наркотични вещества от градовете Габрово, Стара Загора, Хасково, Кърджали организираха Куиз „Моето здраве е мое право” - по повод 1 декември Международен ден за борба със СПИН. Разултатът е проверка и същевременно обогатяване на познанията на младежите по разнообразни теми от различни области от обща култура и най - вече по въпросите свързани с психоактивните вещества и зависимостите.
 1. Регионална здравна инспекция гр. Габрово проведе следните мероприятия:

 • Изнесени 10 бр. лекции за вредата от тютюнопушенето в училища на територията на Област Габрово. Раздадени са 320 бр. здравно-образователни материали свързани със злоупотребата с алкохол и вредата от тютюнопушенето. Обхванати 541 ученици на възраст 10-18 г.

 • Проведен конкурс за най-интересна антиреклама на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол между учебните заведения от Област Габрово. 13 участника са получили награди.

 • Изнесени 10 бр. лекции за злоупотреба с алкохол. Раздадени са 280 бр. здравно-образователни материали. Обхванати са 541 ученика на възраст 10-18 г.

 • Изнесени 16 бр. лекции за нездравословно хранене. Раздадени са 800 бр. информационни и здравно-образователни материали на участниците. Обхванати са 776 лица на възраст 8-18 г.

 • Изнесени 17 бр. лекции за двигателна активност пред ученици от учебните заведения от Област Габрово. Обхванати са общо 637 ученика на възраст 10-18 г.

 • Проведен спортен празник в детските градини в гр. Габрово. Обхванати са общо 250 деца

 • Проведена АНТИСПИН кампания. Обхванати общо 180 ученика, като 78 от X клас от ПМГ “Акад. Иван Гюзелев” и 102 ученика от VIII, IX I X клас от Национална Априловска гимназия

 • Проведени 3 бр. беседи относно начините за предпазване от нежелана и ранна бременност; за опасностите от ранна бременност за майката и бебето; за риска от раждане на деца с вродени аномалии и наследствени болести и начините за профилактиране. Изпълнение на дейности по Национална стратегия за хора в неравностойно положение, принадлежащи към етнически произход и са обхванати 27 лица от ромски произход на възраст 12-18 г.

 • Проведени 2 бр. беседи относно злоупотребата с алкохол през месец декември 2017г.
 1. Фондация „Европейски център за иновации, образование, наука и култура“, Фондация „Качество в образованието“ организира Празник на хвърчилата на 25.06.2017 г. с около 600 участника.
 1. Български младежки червен кръст – Област Габрово провежда пре годината обучения, семинари, тренинги по теми от здравословната просвета, първа помощ, психо-социална подкрепа, социално-помощна дейност, промоция на хуманитарните ценности, работа с деца с увреждания. Издадени са 40 сертификата с първо ниво от обучителната система на БМЧК, 17 - второ ниво, 4 - трето ниво и 1- четвърто ниво на наши доброволци по различни теми на областно, междуобластно и национално ниво.
 1. Български младежки червен кръст – Област Габрово организира дейности за превенция на HIV/СПИН и на зависимости.Община Дряново:


 1. От 3-ти до 9-ти юли 2017 г., в град Дряново се проведе второ издание на Детска футболна академия Милан джуниър камп, за момичета и момчета от 5 до 17 години. През изминалата година Община Дряново бе домакин, а ФК „Локомотив-1927“ – организатор на проекта „Милан джуниър камп“ По време на седемдневната спортна академия, Дряново се превърна в място за незабравими футболни изживявания.
 1. С турнир по стрийтбол Община Дряново отбеляза Международния ден на младите хора. Над 50 спортисти и почитатели на спорта се събраха, за турнира по стрийтбол, който се проведе на 14 август, на баскетболното игрище в Спортен комплекс „Локомотив“ – гр. Дряново. Община Дряново, Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни и Областен информационен център – Габрово организираха спортното мероприятие, по случай Международния ден на младежта. Старт на турнира даде кметът на община Дряново инж. Мирослав Семов. В състезанието се включиха отбори от Габрово, Дряново и Севлиево, като всеки тим бе съставен от по трима души, без ограничения по пол и възраст. Всички отбори в класацията, от 4-то до 8-мо място получиха поощрителни награди, осигурени от Областен информационен център – Габрово.  
 1. Второто издание на волейболен турнир DRYANOVO CUP за купата на Община Дряново и фирма „Тисина“ ООД гр. Габрово се проведе в Спортната зала и събра младите надежди на волейбола от най-престижните школи в България - Волейболна академия „Стойчев- Казийски“ гр. София и клубовете „Славия“- София, „Черно море“- Варна, „Миньор“- Перник. Всички деца показаха уникален спортен дух и амбиция да бъдат победители.
 1. През 2017 г. Община Дряново бе организатор и партньор на десетки спортни мероприятия, проведени на територията на общината:

  • Детски футболен турнир за Купата на Община Дряново, за деца, родени след 01.01. 2006г. – 16 – 17.01.2017 г.- Спортна зала;

  • 2 бр. турнири – АФЛ – деца – Спортна зала;

  • Турнир по футбол деца, родени след 2007 г., за Купата на община Дряново

  • Турнир – АФЛ – девойки - Спортна зала;

  • Ученически игри 2016/2017 – областно първенство по волейбол;

  • Ученически игри 2016/2017 – областно първенство по футбол

  • Футболен турнир за деца за Купата на Общ. Дряново – Стадион „Републиканец“ - Царева ливада;

  • Национален Турнир на писта по лека атлетика;

  • Ученически игри – зонално ниво - футбол;

  • Детски футболен турнир за купата на Община Дряново за деца, родени след 01.01.2006 година – ст. Царева ливада;

  • Турнир по футбол за девойки девойки АФЛ;

  • Регионален турнир по тенис на корт до 10 г.;

  • Нац. турнир по ориентиране - Купа „Дряново“ 2017;

  • Регионален турнир по тенис на корт до 12 г.;

  • Фестивал по футбол за девойки до 12 години – стадион ,,Локомотив“;

  • Детски футболен турнир за купата на Община Дряново за деца родени след 01.01.2009 година – СК. ,,Локомотив“;

  • Детски футболен турнир за купата на Община Дряново за деца, родени след 01.01.2008 година – стадион Царева ливада;

  • Турнир по футбол за девойки до 17 години - СК,,Локомотив“;

  • 48-ми лекоатлетически крос „Колю Фичето“;

  • Турнир по футбол за девойки до 15 години - СК,,Локомотив“;

  • Контролна среща между националните отбори по футбол за девойки – Турция – България – СК „Локомотив“.

  • Великденски футболен турнир, организиран от Община Дряново и ФК „Локомотив-1927“;

  • Коледен футболен турнир, организиран от Община Дряново и ФК „Локомотив-1927“


Община Севлиево:
В Община Севлиево успешно функционират 23 спортни клуба. През 2017 година в дейността на различните клубове и в общински мероприятия се включиха 1145-ма младежи.

Общинските спортни мероприятия се провеждат съгласно утвърден Годишен календарен план на спортно-туристическите изяви в Община Севлиево, а финансирането е в рамките на утвърдения общински бюджет за обезпечаване на Годишния план и самостоятелно финансиране на спортните клубове

В училищата на територията на община Севлиево през годината се провеждат периодично беседи и лекции за повишаване знанията за здравословен начин на живот.

Доброволците към Български младежки червен кръст – гр. Севлиево представят по училища презентации и организират викторини за здравословния начин на живот, вредата от тютюнопушенето и наркотиците.

Месец април 2017 г. след проведен конкурс е назначен здравен медиатор, който съдейства за регистрация на бременна жена до четвъртия месец. Проведена бе беседи за здравословно хранене и двигателна активност, както и за „Ежедневни хигиенни навици“ и „Семейно и сексуално здраве“, за значението на имунизациите.

Съвместно с Общностен център бе представена беседа на тема „Как да отглеждаме малки деца“. В квартал „Балабанца” бяха проведени кампании за значението на профилактичните прегледи. Инициирани бяха и информационни мероприятия по темите: „Превенция на простудните заболявания“, „Какво знаем за СПИН и как да се предпазим“, „Как да се предпазим от Хепатит А”, „Лечение на туберкулозата“, „Вредата от тютюнопушенето“.

В периода 21.08.2017 г. - 30.09.2017 г. по план-график, утвърден от Директора на РЗИ -Габрово в община Севлиево е проведено скринингово флуорографско изследване за туберкулоза сред рискови групи от ромската общност. Общо извършените флуорографски прегледи са 631.

Традиционно в училищата са провеждат кампании, тематични занимания в час на класа и в рамките на програмите по гражданско образование се разглеждат теми свързани с превенция на зависимости, сексуално здраве, здравословен начин на живот, хигиена и др.

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви организира семинар за превенция на зависимостите, разпространи информационни материали във връзка с употребата на психоактивни вещества.

Община Трявна:
През 2017 година на територията на Община Трявна дейности осъществяваха дванадесетте спортни клуба: ФК „Ангел Кънчев“ – футбол; ОФК „Трявна“ – футбол; ОФК „Балкан“ – футбол; СК „Хикари“ – карате киокушин, кикбокс, тайбокс; СК „Даймио“ – карате киокушин; БК „Зограф“ – баскетбол; ШК „Трявна – 2001“ – шахмат; МК „ Ярост“ – мотоциклетизъм; Вело клуб „Трявна“ – велосипедизъм; ТК „Българов – Трявна“ – тенис на корт; СКЛА „ХАММЕР-ХВ-ТРЯВНА“ – лека атлетика; СКЛА „Трявна“ – лека атлетика.

Общият брой на членуващите в тях деца и младежи надвишава 130 души. Община Трявна е подпомогнала дейността на спортните клубове с целеви средства от общинския бюджет, които са подпомогнали спортно-състезателна им дейност, лагер-сборове и участие в национални първенства.

През 2017 г. бяха осъществени традиционните спортни инициативи за отбелязване празника на община Трявна (Футболен турнир, турнир по шах, )- обхванати 45 души.

през 2017 година бе организирано и Спортно събитие „Открий своя спорт“, съвместно с НПО „Идея спорт“ - В. Търново – обхванати 40 млади хора.

През 2017 г. Община Трявна бе домакин на областния кръг на лекоатлетическите състезания от Ученически игри 2016/2017 г. На Спортен комплекс „Ангел Кънчев” в гр. Трявна се надпреварваха отбори на юноши и девойки от област Габрово.

През юли месец на територията на общината се проведе за трети път „Трявна Ултра“ – международно спортно събитие. Организатор на проявата е Сдружение „Ай Рън“, партньор – община Трявна. Общият брой на участниците беше над 400 души.

През 2017 г. в общинските и държавни училища на медицинските сестри организираха и провеждаха целогодишно информационни кампании, ориентирани към здравословен начин на живот. Общият брой на обхванатите ученици е 590. Кампаниите се осъществяваха посредством беседи, лектории, презентации, прожектиране на тематични филми, изложби, разпространение на информационни материали. Към практическите начинания, подкрепящи тази информираност, могат да бъдат посочени общинския кръг на Ученическите игри – 50 обхванати; летните спортните занимания – 120 обхванати; туристически поход, посветен на 161-годишнината от въстанието на Капитан дядо Никола - 4 обхванати; Коледен шахматен турнир.

Проведени са 7 броя кампании за преодоляване на агресия, насилие, наркотици, безопасен интернет, наказателна отговорност на непълнолетни, безопаснсост на пътя, СПИН (обхванати 190 непълнолетни).

Информационни кампании и програми по превенция на наркоманиите (обхванати 110 души).
Приоритет IV. Превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение

ОбщинаГаброво:
В общината функционират 7 социални услуги, извършващи редица дейности по превенция на социалното изключване на младите хора в неравностойно положение и насърчаването на социалното включване на младите хора в риск. Това са:


  • Дневен център за деца с увреждания (ДЦДУ), гр. Габрово

  • Дневен център за деца с увреждания (ДЦДУ), гр. Габрово, кв. Велчевци

  • Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания (ЦНСТДМУ), гр. Габрово, кв. Борово

  • Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания (ЦНСТДМУ), гр. Габрово, кв. Трендафила

  • Център за обществена подкрепа (ЦОП), гр. Габрово

  • Център за обществена подкрепа ИМКА, гр. Габрово

  • Център за обществена подкрепа към SOS Детски селища, гр. Габрово

Община Дряново:

Община Дряново ежегодно дава Общинска стипендия „Архимандрит Максим Райкович” за ученици от Дряново с отличен успех, като продължава и еднократното финансово подпомагане на деца с изявени дарби от общинските училища, заели от първо до трето място в национални и международни конкурси, в сферата на науката и изкуствата, В рамките на Общинска програма за закрила на детето за 2017 г.

Функционира Дневен център за деца и възрастни хора с увреждания, в който има потребители на възраст между 18 и 25 години, с различни по вид и степен заболявания – ДЦП, детски аутизъм, сензорни нарушения, епилепсия, умствена изостаналост, прогресивна мускулна дистрофия и слепота.

В общината действа проект „Център за интегрирани услуги“, в рамките на който се предоставят социални услуги в домашна среда на хора с увреждания и възрастни хора. В рамките на проекта има активни потребители, на възраст между 18 и 25 години, като в същото време, на тази възраст има и служители, които предоставят услугите, личен асистент, социален асистент и домашен помощник.Община Севлиево:

В град Севлиево функционират няколко социални услуги, които осигуряват социалното включване на младежи в риск до 25-годишна възраст. Извършените дейности през годината са:

Услугата „Наблюдавано жилище“ през 2017 г. са ползвали общо трима потребители – двама младежи и една девойка. Двама от потребителите са настанени през 2017 г., (един младеж през месец януари 2017 г. и една девойка през месец юни 2017 г.)., а единият младеж – от предходната година). Един от ползвателите напусна по собствено желание през месец август 2017 г. с мотив, че има възможност да работи в чужбина. В края на 2017 г. услугата ползват двама потребители.

Социалният работник е провел 185 консултации с настанените младежи (183 индивидуални и 2 групови), както и 65 домашни посещения. Към настоящият момент двама от младежите са устроени на работа, а девойката все още не е започнала такава.

На потребителите са осигурени добри жилищни и битови условия и всички необходими вещи, облекло, бельо, хигиенни и почистващи препарати.

Социалната услуга „Наблюдавано жилище” осигурява подкрепа на младежите, настанени в НЖ, в прехода им към самостоятелен живот чрез консултиране (психологическо, социално и професионално) и информиране и подкрепа за разширяване на социалната мрежа на младежите.

През 2017г. активно работиха и социалните услуги „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания” и „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания”. Младежите и децата от ЦНСТДМУ посещават Помощно училище „Иван Вазов” в с. Ново село, обл. Велико Търново. През лятната ваканция, същите посещават и Дневен център за деца/младежи с увреждания. Двете социални услуги от резидентен тип дават възможност на настанените в тях деца и младежи да получават адекватна грижа в среда, близка до семейната, и да бъдат подпомагани в ежедневните си дейности и личностно развитие от персонала, ангажиран в услугите.

През 2017 година броят на преминалите потребители в ДЦДМУ е 26 - 20 деца и 6 младежи. Разпределението според вида на ползваните услуги е следното: 9 деца и младежи ползват целодневна грижа; 6 – полудневна и 11 - почасови услуги.

Мултидисциплинарният екип работи с децата и младежите индивидуално и групово в съответствие с разработените планове за предоставяне на услугата, съобразно възможностите и потребностите на всяко дете и младеж.

Центровете по превенция, помощни органи към МКБППМН, са създадени и функционират в Център за подкрепа на личностното развитие - Детски комплекс „Йовко Йовков” – гр.Севлиево и на ул. „Светлина” №33.

Двата Центъра подпомагат реализирането на общинските политики за борба с агресията сред младите хора, превенция на употребата на наркотични вещества и превенция на престъпленията; извършват консултации и обучения на малолетни и непълнолетни правонарушители и техните родители; подпомагат родителите по въпросите на възпитанието на техните деца; работят по превенция и противодействие на асоциалното поведение на децата и младежите и предотвратяване отпадането им от училище; повишават ангажираността на гражданското общество по проблемите на агресията и наркоманиите и тяхната превенция чрез информационни кампании и дейности.
Община Трявна:
Функциониращите социални услуги, извършващи дейности по превенция на социалното изключване на младите хора в неравностойно положение и насърчаването на социалното включване на младите хора в риск са:


  • Център за социална рехабилитация и интеграция;

  • Социално предприятие за социални услуги

Към момента работи „Социално предприятие за социални услуги-Трявна“, което обслужва 110 лица с услугата „Домашен социален патронаж”.

През 2017 г. на територията на общината продължи да действа обществена трапезария с капацитет 50 души. Проектът е финансиран от Министерството на труда и социалната политика.  • Център за обществена подкрепа към SOS Детско селище;

  • Дневен център за хора с увреждания.

През 2017 г. на територията на общината се изпълнява проект „Приеми ме - 2015” по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Общо има настанени 36 деца, от които 3 на възраст над 15 години в 14 приемни семейства.
Каталог: Documents
Documents -> Қызылорда облысының жер – су атаулары қызылорда, 2013 жыл сыр елі қызылорда облысы
Documents -> Қазақстанның театр режиссурасы: сабақтастық және жаңашылдық
Documents -> Өмірбаяны Құрманғазы Сағырбайұлы
Documents -> Орындаған: 9 «Ә» сынып жетекшісі Болатбаева С. М. Астана 2014-2015
Documents -> Лекция №7-8 по дисциплине: «Зоопсихология и сравнительная психология» Проф. Гагарин
Documents -> Тіркеуден және қайта тіркеуден өткен күні Көшбасшысының аты-жөні


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет