Әож 373 02: 004 Қолжазба құқындабет2/2
Дата24.05.2017
өлшемі0,58 Mb.
түріДиссертация
1   2
Қорытынды

 1. Компьютерлік технологияны меңгерту немесе компьютерлік технология деп – компьютерлік бағдарламалық құралдарға негізделген білім беру технологиясын атайды. Оның құрылымы бірнеше кезеңдерден тұрады және нақты принциптерге (динамикалық, жүйелілік, кіріктілік, модульдік, бейімділік, көрнекілік, аяқталғандық және т.б.) негізделеді.

 2. Жоғары сынып оқушыларының компьютерлік технологияны меңгеруінің моделі мотивациялық, мазмұндық, іс-әрекеттік компоненттерінің, өлшемдері мен көрсеткіштерінің және деңгейлерінің жиынтығын көрсетеді.

 3. Компьютерлік бағдарламалық құрылым сабақты дайындау мен өткізудегі мұғалімнің әрекеті мен оқушының әрекетінен құралады.

 4. Сабақты педагогикалық жобалауды бағдарламалық тұрғыда қамтамасыздандыратын педагогикалық құрылым сабақтың модульдерінен, оқу материалдары кадрларынан және қызмет ететін әрекеттердің ақпараттық компонентерінен құралады.

 5. Жоғары сынып оқушыларына компьютерлік технологияны меңгертуді әдістемелік тұрғыда қамтамасыздандыратын модель сабақ модульдерінің мазмұнын құрылымдаудан, сұрыпталған мазмұнды сипаттаудан және оқу әрекеттерін жобалаудан, модульдер мазмұнын құрастырудан, мәтін үлгілерін, мәтіндік оқу ақпаратын, мәтіндік үзінділерді енгізу мен сұрыптаудан тұрады.

 6. Оқыту процесіне қатысушылардың іс-әрекетінің реттілігін көрсетіп, нұсқаулар беретін компьютерлік бағдарламалық жүйе оқу процесіне қатысушылардың іс-әрекеті тәртібін сипаттайды.

 7. Компьютерлік технологияны меңгеру нақты педагогикалық шарттар арқылы жүзеге асады.

 8. Тәжірибелі-эксперимент жұмысының нәтижесі біздің ұсынған әдістеменің оңтайлылығын, тиімділігін көрсетеді.

 9. Оқу процесінде әртүрлі әдістерді, формалар мен амалдарды пайдалану жоғары сынып оқушыларының компьютерлік технологиядан даярлық деңгейін жоғарылатты.

Зерттеу жұмысы бойынша мынадай ұсыныстар беруге болады:

  1. жоғары сынып оқушыларына компьютерлік технологияны меңгерту құрылымын оқытушылардың сабақты даярлауда және өткізуде негізге алуына болады.

  2. компьютерлік технологияны меңгертудің аспаптық бағдарламалық жүйесін, компьютерлік қолдау арқылы өткізілетін сабақ технологиясын және сабаққа даярлықты әдістемелік тұрғыда қамтамасыздандырудың моделін мектеп оқытушылары «Технология» пәнінен сабақ беру барысында пайдалануына болады.

  3. ұсынылып отырған «Компьютерлік технологияны тігін бұйымдарын өңдеуде қолдану» атты факультативтік курс бағдарламасын, электрондық сабақ үлгісін мектеп оқытушылары оқушыларға компьютерлік технологияны меңгертуде пайдаланғаны жөн.

  4. эксперимент барысында тексерістен өткен компьютерлік технологияны оқушыларға меңгерту әдістемесімен «Технология» пәні мұғалімдерін таныстыру мақсатында мектептерде арнайы семинар ұйымдастыру қажет.

Зерттеу жұмысы күрделі де, көпжақты болғандықтан оның барлық саласын ашып көрсету мүмкін емес. Алдағы уақытта мынадай мәселелердің шешімін іздестірген жөн: аспаптық бағдарламасымен қамтамасыз етілген қашықтықтан білім беру технологиясын жобалау, ақпараттық оқу құралдары арқылы оқушылардың логикалық ойлау қаблетін арттыру; оқушылардың графикалық іскерліктері мен дағдысын қатыптастыру және т.б.
Диссертацияның негізгі мазмұны мынадай басылымдарда жарияланды:


 1. Жоғары сынып оқушыларын кәсіпке баулуда ақпараттық технология мүмкіндіктерін пайдалану // Жаратылыс, техникалық, әлеуметтік-гуманитарлық және экономикалық ғылымдары саласы бойынша студенттердің Ғ.Мүсіреповтың 100 жылдығына және Оңтүстік Қазақстан облысының 70 жылдығына арналған 5 конференцияның еңбектері атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция. – Шымкент: М.О.Әуезов ат. ОҚМУ, 2002. -Б. 86-89. (С.А.Жолдаcбековамен авторлық бірлестікте).

 2. Технология сабағында компьютерді пайдалану мүмкіндіктері // «Дене тәрбиесі және спорт» факультетінің 40 жылдығына арналған «Қазіргі жағдайда салауатты өмірді қалыптастырудың инновациялық технологиялары» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция. – Шымкент: М.О.Әуезов ат. ОҚМУ, 2006. -Б.50-52.

 3. Компьютерлік технологияны тігін бұйымдарын өңдеуде қолдану. Факулльтативті курс бағдарламасы. –Шымкент: ШӘПУ, 2006. - 12 б.

 4. Компьютерлік оқыту технологиясын оқу барысында қолданудың маңызы // ҚР тәуелсіздігіне 15 ж. және унив. 5 ж. арналған «Педагогикалық білімнің өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция. – Шымкент: ШӘПУ, 2006.-Б.255-258.

 5. Компьютер – жаңа заман талабына сай білім беру мен тәрбиелеудің техникалық құралы // Ізденіс. -2007. №2 (2).- Б.288-291.

 6. Технология сабағында компьютерлік Corel DRAW бағдарламасын қолдану арқылы оқушылардың графикалық білімі мен дағдысын арттыру // Ұлт тағылымы. -2007.- №3. - Б.236-240.

 7. Компьютерлік технологияны оқыту құрылымы. Оқу құралы. – Шымкент: ШӘПУ, 2007.-32 б.

 8. Оқушыларға этномәдени білім беруде ақпараттық технологияны қолдану // «Этносаралық өзара қатынастар – Еуразияшылдық идеяларды дамытудың кепілі» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. – Шымкент: М.О.Әуезов ат. ОҚМУ, 2007. – Б.149-151.

 9. Оқу процесінде компьютерлік технологияларды пайдаланудың негізгі бағыттары мен шарттары // Республикалық «Инновациялық технологияны тиімді қолдану негізінде педагог кадрлар даярлау сапасын жетілдіру» атты ғылыми-тәжірибелік конференция. – Шымкент: ШӘПУ, 2007.- Б.49-51. (М.Д.Сугралиевамен авторлық бірлестікте).

 10. Оқыту үрдісінде компьютерді пайдаланудың тиімділігі // «М.Әуезов – жаңа дәуір данышпаны» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. – Шымкент: М.О.Әуезов ат. ОҚМУ, 2007. – Б. 69-72.

 11. Костюм композициясы пәнінен лекциялар. Оқу құралы – Шымкент: «Жебе» баспа үйі, 2007.-172 б. (С.А.Жолдасбековамен авторлық бірлестікте).

 12. Жоғары сынып оқушыларын кәсіпке баулуда компьютерлік технологияны пайдаланудың педагогикалық шарттары // “М.Әуезов оқулары-7: М.О.Әуезов және қазақтанудың өзекті мәселелері” атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. – Шымкент: М.О.Әуезов ат. ОҚМУ, 2008. – Б. 122-125.

 13. Компьютерлік технолоияны жоғары сынып оқушыларына меңгерту. Әдістемелік нұсқау.- Шымкент: ШӘПУ, 2008. -24 б.

 14. Костюм және стиль. Электронды оқулық. М.О.Әуезов ат. ОҚМУ. Контенттерді өңдеу бөлімі. ҚР Әділет министрлігінің Зияткерлік меншік комитеті. 2009ж. №306. 679 байт. (С.А.Жолдасбекова, С.А.Ұзақбаева және т.б. авторлық бірлестікте)

 15. Компьютерлік технологияны оқу-тәрбие процесінде пайдалану мүмкіндіктері // Білім.- 2009. №3(45). Б. 30-32.

 16. Жоғары сынып оқушыларына компьютерлік технологияны меңгертудің құрылымдық сипаты.// Абылай хан ат. Халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінің хабаршысы, -2009. -№2. –Б.70-73.

РЕЗЮМЕ
Ахмет Лаура Сматуллаевна
Педагогические условия усвоения компьютерной технологии

старшеклассниками (на материале предмета технологии)

13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и

образования, этнопедагогика

Актуальность проблемы выявления педагогических условий усвоения компьютерной технологии обусловлена все возрастающей информатизацией общественной жизни, в частности образования. В современных условиях модернизации системы среднего образования в Республике Казахстан возрастает потребность в усвоении большого количества информации, получаемой с помощью различных методов, обучающих технологий при непосредственном взаимодействии субъектов образовательного процесса. Особое место в этом процессе информатизации обучения принадлежит компьютерным технологиям и созданным на их основе учебно-образовательным программам.

Использование компьютерных технологий обучения открывает для учителя новые возможности для поддержания и направления развития личности старшеклассника, освобождает от рутинных видов деятельности на уроке, позволяет ему обеспечить управление учебным процессом в сочетании с собственной инициативой обучаемого, способствовать проявлению активности, самостоятельности, творческих способностей.

Отсюда ключевой педагогической задачей при проектировании процесса обучения с помощью компьютерной технологии является поиск путей, обеспечивающих эффективность её усвоения учащимися, и педагогических условий, способствующих успешности их реализации.

Это требует вооружения учителя специальными обучающими программами, методиками и диагностики усвоения компьютерной технологии. Противоречием тому является недостаточная обеспеченность учителя технологии средствами компьютерной поддержки процесса обучения, которое направило нас к разработке инструментальной программной системы проектирования педагогических программных средств. Недостаточная разработанность компьютерных образовательных технологий в педагогической теории и практике определили направление исследования: обоснование и разработка методики усвоения компьютерной технологии старшеклассниками общеобразовательной школы.Объект исследования: процесс усвоения компьютерной технологии учащимися общеобразовательной школы.

Предмет исследования: совокупность педагогических условий, обеспечивающих усвоение компьютерной технологии старшеклассниками

общеобразовательной школы.Цель исследования теоретическое обоснование и разработка содержания и методики усвоения компьютерной технологии старшеклассниками.

Задачи исследования:

1. Обосновать теоретические основы усвоения компьютерной технологии старшеклассниками.

2. Разработать модель компьютерной технологии обучения и модель усвоения данной компьютерной технологии старшеклассниками

3. Разработать структуру инструментальной программной поддержки и структуру педагогического проектирования программного обеспечения процесса усвоения компьютерной технологии старшеклассниками.

4. Определить педагогические условия, обеспечивающие эффективного (усвоения компьютерной технологии старшеклассниками.

5. Разработать методику усвоения компьютерной технологии старшеклассниками.Научная новизна и теоретическая значимость исследования

1. Разработаны модель компьютерной технологии обучения и модель усвоения компьютерной технологии старшеклассниками.

2. Разработана структура инстртументальной программной поддержки процесса усвоения компьютерной технологии старшеклассниками.

З. Разработана структура программного обеспечения педагогического проектирования процесса усвоения компьютерной технологии старшеклассниками.

4. Определены педагогические условия обеспечения эффективности усвоения компьютерной технологии старшеклассниками.

5. Теоретически обоснованы и проверены на практике содержание и методика усвоения компьютерной технологии старшеклассниками.Практическая значимость исследования: для учащихся и учителей общеобразо вательной школы разработаны:

- инструментальная программная система, обеспечивающая усвоение компьютерной технологии старшеклассниками;

- технология проведения урока с компьютерной поддержкой;

- модель методического обеспечения подготовки учебного занятия;

- учебно-методический комплекс по предмету «Технология», учебное пособие, электронные учебники: «Костюм және стиль», «Ұлттык бас киімдерді өндеу, программа факультативного курса, методические рекомендации, указания и т.д.

Результаты исследования могут быть использованы в общеобразовательных школах, гимназиях, лицеях, а также в высших и средних специальных учебных заведениях и в институтах повышения квалификаций учителей.На защиту выносятся следующие положения:

1. Модель компьютерной технологии обучения обеспечивает программную поддержку действий старшеклассников. Модель усвоения компьютерной технологии старшеклассниками представляет собой совокупность мотивационного, содержательного, деятельностного компонентов и характеризуется критериями, показателями и уровнями.

2. Структура инструментальной программной поддержки процесса усвоения компьютерной технологии старшеклассниками состоит из подструктур поддержки действий педагога по подготовке и проведению занятия и действий учащегося.

3. Структура программного педагогического обеспечения проектирования процесса усвоения компьютерной технологии старшеклассниками состоит из модулей учебного занятия, кадров учебного материала и информационных компонентов обслуживающих действий.

4. Педагогические условия, обеспечивающие эффективность усвоения компьютерной технологии старшеклассниками.

5. Методика усвоения компьютерной технологии старшеклассниками в учебном процессе, рассматривающая построение содержания модулей занятия, описания отобранного содержания и проектирования учебных действий, построения содержания модулей, ввода и формирования структуры изучения материала, отбора реплик и др.Научные результаты исследования:

1. Раскрыта сущность понятий «технология», «компьютерная технология» как теоретической базы исследования, дано определение понятию «компьютерная технология обучения».

2. Разработаны модель компьютерной технологии обучения и модель усвоения компьютерной технологии старшеклассниками общеобразовательной школы.

3. Разработана структура инструментальной программной поддержки процесса усвоения компьютерной технологии старшеклассниками.

4. Выявлены педагогические условия, обеспечивающие эффективность усвоения компьютерной технологии старшеклассниками.

5. Разработана технологическая схема проведения учебного занятия с компьютерной поддержкой.

6. Разработана структура усвоения компьютерной технологии.

7. Предложена структура учебных занятий с использованием компьютерной технологии.

8. Разработана структура программного обеспечения процесса усвоения компьютерной технологии старшеклассниками.

9. Разработана модель методического обеспечения подготовки учебного занятия.

10. Разработана и опытно-экспериментальным путем проверена эффективность усвоения компьютерной технологии старшеклассниками.

11. Разработан учебно-методический комплекс (электронный учебник, учебные пособия, методические рекомендации и т.д.), способствующий совершенствованию форм и методов, усвоения компьютерной технологии старшеклассниками общеобразовательной школы.Перспективы исследования. Дальнейшее исследование проблемы может быть проведено в направлении расширения диапазона проектирования обеспечивающих инструментальных программ по разным школьным предметам.

Resume
Akhmet Laura Smatullaevna
The theme of investigation: Pedagogical conditions of mastering of computer technology by senior pupils (on the material of a subject “Technology”)
13.00.01 – General pedagogics, history of pedagogics and education, ethnic pedagogics
Actuality of the problem of mastering of computer technology is caused by increasing informatization of social life, particularly education. Insufficient readiness of computer educational technologies in the pedagogical theory and practice have determined a direction of the investigation: substantiation and development of mastering of computer technology by senior pupils of a comprehensive school.

The object of investigation: the process of mastering of computer technology by senior pupils of a comprehensive school.

The subject of investigation: a set of pedagogical conditions providing mastering of computer technology by senior pupils of a comprehensive school.

The aim of investigation consists in theoretical substantiation and development of the contents and the technique of mastering of computer technology by senior pupils.

The tasks of investigation:

1. To prove theoretical bases of mastering of computer technology by senior pupils.

2. To develop a model of computer technology of training and a model of mastering of the given computer technology by senior pupils.

3. To develop the structure of a tool program support and the structure of pedagogical designing of the software of the process of mastering of computer technology by senior pupils.

4. To determine pedagogical conditions providing mastering of computer technology by senior pupils.

5. To work out a technique of mastering of computer technology by senior pupils.Scientific novelty and theoretical value of investigation:

1. The model of computer technology of training and the model of mastering of computer technology by senior pupils are worked out.

2. The structure of a tool program support of the process of mastering of computer technology by senior pupils is worked out.

3. The structure of the software of pedagogical designing of the process of mastering of computer technology by senior pupils is worked out.

4. Pedagogical conditions of maintenance of efficiency of mastering of computer technology by senior pupils are determined.

5. The contents and the technique of mastering of computer technology by senior pupils are theoretically proved and approved in practice.The practical value of investigation. For pupils and teachers of comprehensive schools are worked out:

- the tool program system of mastering of computer technology by senior pupils;

- the technology of conducting lessons with computer support;

- the model of methodical maintenance of preparation of a lesson;

- the training-methodical complex on a subject “Technology”, the manual, the electronic textbooks “Костюм және стиль”, “Ұлттық бас киімдерді өңдеу” (a virtual work), the program of a facultative course, methodical recommendations, instructions, etc.

The results of investigation can be used in practice of comprehensive schools, gymnasiums, lyceums, and also in high and secondary special educational institutions, in institutes of improvement of professional skills of teachers.The following positions are taken out for defence of the thesis:

1. The model of computer technology of training provides a program support of senior pupils’ activity. The model of mastering of computer technology by senior pupils represents the set of motivational, substantial, functional components and is characterized by criteria, parameters and levels.

2. The structure of the tool program support of the process of mastering of computer technology by senior pupils consists in substructures of support of a teacher’s activity on preparation and conducting a lesson and actions of pupils.

3. The structure of the program of pedagogical maintenance of designing of the process of mastering of computer technology by senior pupils consists in modules of a lesson, teaching material and information components of serving actions.

4. Pedagogical conditions provide effective mastering of computer technology by senior pupils.

5. The technique of mastering of computer technology by senior pupils in educational process considers construction of the contents of modules of a lesson, the description of the selected contents and designing of educational activities, constructions of the contents of modules, input and formation of the structure of studying of material, selection of retorts, etc.Scientific results of the investigation:

1. The essence of the concepts “technology”, “computer technology” as theoretical base of the investigation is determined, the definition of the concept “computer technology of training” is given.

2. The model of computer technology of training and the model of mastering of computer technology by senior pupils of a comprehensive school are worked out.

3. The structure of the tool program support of the process of mastering of computer technology by senior pupils is worked out.

4. Pedagogical conditions providing mastering of computer technology by senior pupils are revealed.

5. The technological pattern of carrying out of a lesson with computer support is worked out.

6. The structure of mastering of computer technology is worked out.

7. The structure of a lesson with a use of computer technology is suggested.

8. The structure of the software of the process of mastering of computer technology by senior pupils is worked out.

9. The model of methodical maintenance of preparation of a lesson is worked out.

10. The efficiency of mastering of computer technology by senior pupils is worked out and experimentally approved.

The training-methodical complex (the textbook, the electronic textbook, manuals, methodical recommendations, etc.), promoting perfection of forms and methods, mastering of computer technology by senior pupils of a comprehensive school is worked out.


Каталог: sites -> default -> files -> files
files -> Рабочая программа к ооп от № дисциплины б 01 Философия для направления 031300. 62 Журналистика
files -> Н. Назарбаев Абылай/Құраст. С.Қарамендин. – Алматы: Дария – Пресс, 1993. – 145 бет
files -> Тип мероприятия : классный час Время: 45 минут Модуль : III. Формирование навыка использования знаний в повседневной жизни. Тема классного часа : «Под шапкой Гугуцэ»
files -> Программа на пароме (игровые комнаты для детей, дискотека, караоке, танцы, варьете и т д.) Ночлег на пароме. 3 День 22. 12. 14
files -> В гости к Санта-Клаусу и Снежной Королеве!
files -> «Дидахмет Әшімханұлы және қазіргі әдебиеттану ғылымы» атты республикалық ғылыми-теориялық конференциясының Қарары
files -> Ереже модульдік білім беру бағдарламаларының жасалымы туралы


Достарыңызбен бөлісу:
1   2
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет