*+ИҚ- спектрде жұтылу жолағының болуы


г/моль *31,6 г/моль 1,58 г/моль 52,6 г/мольбет26/35
Дата08.12.2023
өлшемі442,01 Kb.
#195924
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   35
Байланысты:
И - спектрде ж тылу жола ыны болуы

158 г/моль


 • *31,6 г/моль

 • 1,58 г/моль
 • 52,6 г/моль


 • 5,26 г/моль


  2. Сілтілік ортада KMnO4 MnO4- + e → MnO42- өзгеріске ұшырайды. Сілтілік ортадағы эквивалентінің молярлық массасы неге тең? М(KMnO4) = 158 г/моль:

  1. *158 г/моль

  2. 15,8г/моль


  3. 31,6 г/моль
  4. 3,16 г/моль


  5. 52,6 г/моль


  3. Cr2O72- + 14HI+ + 6e→2Cr3+ + 7H2O тотығу тотықсыздану реакциясында калий дихроматы эквивалентінің молярлық массасы қанша?M(K2Cr2O7) = 294.22 г/моль.

  1. 38,09 г/моль


  2. 294,22 г/моль

  3. *49,03 г/моль
  4. 29,42 г/моль


  5. 98,09 г/моль


  4. М(K2Cr2O7) = 294.22 г/моль, СЭ = 0,02 моль/л 100 мл калий бихроматының ерітіндсін дайындауға қажетті массасын есептеңіз:

  A)

  1. *
  7. Иодометрия әдісінің титранты:

  { ~NaCl


  ~(NH4)2C2O4
  ~KMnO4
  =Na2S2O3
  ~Na2SO3}  8. Fe(II) тұзы ерітіндісін калий бихроматымен титрлеу кезінде титрлеу секірмесі 0,94-1,32 В потенциалдар мәндерінің интервалында жатыр. Эквиваленттік нүктені анықтауда қолданылатын индикатор:
  { ~дифениламин E0 = +0.76 B
  =фенилантронил қышқылы E0 = +0.88 B
  ~дифениламиназосульфон қышқылы E0 = +0.04 B
  ~бейтарап қызыл E0 = +0.24 B
  ~метил көк E0 = +0.53 B}

  11. C2O42- - 2e → 2CO2 жартылай реакциясы берілген M(H2C2O4∙2H2O) = 126,08 г/моль, H2C2O4∙2H2O эквивалентінің молярлық массасын табыңыз:


  { ~49,04
  ~31,61
  ~248,19
  ~127
  =63,04}
  16. Тотығу-тотықсыздану потенциалының ерітіндінің иондық күшін ескерместен тотыққан және тотықсызданған формалардың концентрациясына тәуелділігі Нернст теңдеуімен сипатталады:
  [a][+]Е = Е0 +0,059/n lg C(ok) /C(вос)
  [a]Е = Е0 + nF/RT + ln C(ok) C(вос)
  [a]Е = Е0 + RT/F  ln C(ок) /C(вос)
  [a]Е = Е0 + RT/n ln C(ok) /C(вос)
  [a]Е = Е0 + RT/nFlnC(вос) /C(ок)

  18. Тотығу-тотықсыздану титрлеу қисықтары мына координаттарда тұрғызылады:


  [a][+] E – V
  [a] pH – V
  [a]E /V– V
  [a] CЭ(ok) – V
  [a] Cэ(вос) – V

  1. Мордың аргентометиялық титрлеу әдісінде қолданылатын индикатор:


  { ~ K2Cr2O7
  = K2СrO4
  ~ PbCrO4
  ~ Ag2CrO4
  ~ BaCrO4}

  2.Мына жағдайда Мор әдісімен хлоридтерді анықтауға болмайды:


  { ~ рН>10 болғанда
  ~рН<6,5 болғанда
  ~ H+, Pb2+, Ba2+, Bi3+катиондар қатысында
  =PO43-, AsO43-, CO32-, C2O42-иондары қатысында
  ~айтылғандардың барлығы}

  3. Фольгардтыңаргентометриялықтитрлеуәдісіндеқолданылатыниндикатор:


  { ~(NH4)2Fe(SO4)2 ∙ 6H2O
  =NH4Fe(SO4)2 ∙ 12H2O
  ~FeSO4
  ~K4[Fe(CN)6]
  ~Fe2O3}

  4. Меркуриметриялық титрлеуде қолданылатын реакция:


  { =2Cl- + Hg22+ → Hg2Cl2
  ~2Cl- + Hg2+ → HgCl2
  ~2Br- + Hg2+ → HgBr2
  ~2I- + Hg2+ → HgI2
  ~Cl- + Ag+ → AgCl}

  5. Қай қосылыстың титрле секірмесі үлкенірек:


  { =Ks(AgI) = 8.3∙10-17
  ~ Ks(AgBr) = 5.3∙10-13
  ~ Ks(AgCl) = 1.8∙10-10
  ~ Ks(AgIO3) = 3.0∙10-8
  ~ Ks(Ag2Cr2O4) = 1∙10-12}

  6. Тұндыру титрлеуінің титранты:


  { ~NaOH
  ~HNO3
  =AgNO3
  ~Ca(NO3)2
  ~NH4NO3}

  11. Фольгард әдісінің титранты:


  { ~NaCl
  ~AgNO3
  = NH4SCN
  ~I2
  ~Na2S2O3}

  1. Комплексон І:


  A) Nа2Н2Y*2Н2О
  B) H4Y
  C) *H3Y
  D) Nа2Y*2Н2О
  E) Na3Y

  4. Мына реакция бойынша негізделген әдіс қалай аталады Mg2+ + H2V2- = MgV2- + 2H:


  A) кислқышқылдық негіздік әрекеттесу
  *B) комплекс түзу
  1. C)тұндыру

  D) тотығу-тотықсыздану
  E) гравиметрия

  5. Комплексонометриялық анықтаудакомлексон (II) үшін Mg(II) эквиваленттік факторытең:


  1. 1/2


  2. 1/6
  3. *1/1


  4. 1/4
  5. 1/5


  7. Трилон «Б» формуласы:


  { ~H3Y
  ~H4Y
  =Na2H2Y
  ~NaH3Y

  ~Na3HY}


  8. Комплексонометрияда титрлеу қисығын тұрғызған кезде индикаторларды пайдаланады:


  { ~pH = pT
  =pT = pM
  ~pT = Ks
  ~pT = lgβ

  ~pT = E}


  11. Қай реакция нәтижесінде комплексті қосылыс түзіледі:


  [a][+] CuSO4 + NH4OH 
  [a] H2SO4 + NH4OH 
  [a] CuSO4 + KOH 
  [a] H2SO4 + KOH 
  [a]Na2SO4 + NH4OH
  6
  14ТАРАУ.Физика-химиялық талдау әдістері.

  1. Сынудың салыстырмалы көрсеткішіне өлшеуге негізделген физика-химиялық талдау әдісінің атауы:


  A) нефелометрия


  B) турбидиметрия
  C) полярография
  *D) рефрактометрия
  E) хроматография

  2. Поляризация жазықтығының айналу бұрышын өлшеуге негізделген физика-химиялық талдау әдісінің атауы:


  S) нефелометрия


  1. турбидиметрия

  2. полярография

  3. рефрактометрия

  4. *флюориметрия

  3. Ерітіндіарқылыөткенжарықағыныныңқарқындылығынөлшеуге негізделген физика-химиялық талдау әдісінің атауы:


  T) нефелометрия


  1. *турбидиметрия

  2. полярография

  3. рефрактометрия

  4. флюориметрия

  4. Затқажұтылған жарық ағынының қарқындылығын өлшеуге негізделген талдаудың физика-химиялық әдісінің атауы:


  *A) нефелометрия


  B) турбидиметрия
  C) полярография
  D) рефрактометрия
  E) флюориметрия

  9. Боялған ерітінді арқылы өткен белгілі бір толқынұзындығындағы жарықтың қарқындылығын өлшеуге негізделген талдаудың физика-химиялық әдісінің атауы:


  *A) колориметрией


  B) амперометрией
  C) полярографией
  D) потенциометрией
  E) хроматографией

  10. Талдаудың физика-химиялық әдістері мынаның өзгерісіне негізделген:


  [a][+]заттардың концентрациясымен байланысты физикалық-химиялық параметрлерөзгерісіне
  [a]заттардың концентрациясымен байланысты физикалық параметрлер өзгерісіне
  [a]заттардың концентрациясымен байланысты оптикалық параметрлер өзгерісіне
  [a]заттардың концентрациясымен байланысты электрохимиялық параметрлер өзгерісіне
  [a]заттардың концентрациясымен байланысты химиялық параметрлер өзгерісіне

  27. Кулонометриядағы аспап:


  A) хроматограф


  *B) кулонометр
  C) полярограф
  D) спектрофотометр
  E) кондуктометр

  28. Кулонометрияда өлшенеді:


  A) ток күші


  B) кернеу
  C) толқын ұзындығы
  *D)электр мөлшері
  E) оптикалық тығыздық

  29. Индикаторлық және стандартты электродтар арасында туындайтын потенциалдар айырымын өлшеуге негізделген әдіс деп аталады:  1. потенциометриялық титрлеу

  2. *потенциометрия

  3. полярогафия

  4. кондуктометрия

  5. кулонометрия

  30. Потенциометрияда эквиваленттік нүктені анықтау кезінде мына шамалар арасындағы тәуелділік графигін тұрғызылады:  1. сила ток күші мен титрант көлемі

  2. электр мөлшері мен титрант көлемі

  3. электрөткізгіштікпен титрант көлемі

  4. *потенциал мен титрант көлемі

  5. Оптикалық пен титрант көлемі

  31. Амперометриялықтитрлеуде мына шамалар арасындағы тәуелділік графигі тұрғызылады:  1. *ток күші мен титрант көлемі

  2. электр мөлшері мен титрант көлемі

  3. оптиалық тығыздық пен концентрация

  4. ерітіндінің рН мен титрант көлемі

  5. электрөткізгіштік пен титрант көлемі

  32. Газ тәрізді және сұйық фазалар арасында талданатын қоспа компоненттерінің таралуына негізделген талдау әдісі деп аталады:


  A) газ-қатты зат хроматографиясы


  B) қағаз
  C) жұқа қабатты
  *D) газ-сұйықты хроматографиясы
  E) сұйық-сұйық

  33. Бөліну формасы орындалу бойынша хроматография бөлінеді:  1. адсорбциялық

  2. таралу

  3. ионалмасу

  4. тұндыру

  5. *жұқа қабатты

  34. Хроматография процесі жүргізілу механизмі бойынша бөлінеді:  1. бағаналы

  2. капиллярлы

  3. қағаз

  4. жұқақабатты

  5. *ионалмасу

  35. Егер колонкада қозғалмайтын фаза орналасқан болса, онда хроматография процесін жүргізу нысаны бойынша болады:


  A) капиллярлы


  B) қағаздағы жазықтық
  C) жұқақабатты
  D) өрлемелі
  *E) бағаналы

  36. Агрегаттық күйіне қарай хроматография жіктеледі:


  A) капиллярлы, бағаналы, қағаз, жұқақабатты


  *B) газды, сұйықтық, газ-сұйықтық
  C) фазалық
  D) өрлемелі
  E) төмендемелі

  37. Катион алмасуға қабілетті иониттердің түрлері деп аталады:


  A) элюент


  *B) катионит
  C) анионит
  D) органикалық еріткіш
  E) спецификалық реактив

  38. Анион алмасуға қабілетті иониттердің түрлері деп аталады:
  Достарыңызбен бөлісу:
 • 1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   35
  ©engime.org 2024
  әкімшілігінің қараңыз

      Басты бет