Жұмыс бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 2/06бет3/3
Дата01.04.2017
өлшемі0,53 Mb.
түріЖұмыс бағдарламасы
1   2   3
2009 ж «___»___________

Құрастырушы: х.ғ.к., аға оқытушы _________________ Исабаева М.А.


Химия және химиялық технологиялар кафедрасы
ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
Жалпы химиялық технология пәні бойынша

050720 – Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы

050721– Органикалық заттардың химиялық технологиясы мамандықтарының студенттеріне арналған
Жұмыс бағдарламасы мамандықтың ҚР МЖ МБС 3.08.346-2006г, ҚР МЖ МБС 3.08.347-2006г Мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты, типтік оқу жоспары негізінде әзірленген және С.Торайгыров атындағы ПМУ Ғылыми кеңесінде бекітілген 2008 ж. «___» ________№ ___ хаттама
2009 ж. «___» _____________ кафедра отырысында ұсынылған № ___ хаттама
Кафедра меңгерушісі ________________________ Жапаргазинова К.Х.
Химия технологиялар және жаралыстану факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған

2009 ж. « ___ » ___________ № ___ хаттама

ОӘК төрағасы ________________________ Буркитбаева У.Д.
КЕЛІСІЛГЕН

Факультет деканы________________ Ахметов Қ. Қ . «___»__________2009 ж.


Жжәқб құпталған

ЖжӘҚБ бастығы ________________ Варакута А.А. «___»__________2009 ж.


Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған

2009 ж. « ___ » ___________ № ___ хаттама1 Пәннің мақсаты мен міндеттерінен.
Жоғары мамандық білім берудің жалпыға міндетті мемлекеттік стандартына сәйкес «Жалпы химиялық технология» пәнін оқып үйрену барысында студенттердің алуына қажет білімнің және дағдыларының төменгі шегін анықтайтын пәннің негізгі мақсаттары және міндеттері:

-хнмиялық технология мен химиялық өндірістің қүрамы және қүрылымымен танысу;

-өнеркәсіпті-өндірістік жагданлардағы химиялық айналдыруды зерттеу, химиялық өндірістің негізіне қойылған физика-химиялық жүйелердің жинақты қасиеттерін анықтау әдістерін игеру;

- тіпті химия-технологиялық процестер мен жүйелерді талдау. зсрттеп дайындау және ұтымды үйымдастырудың қазіргі заманның талабында сай әдістері мен тәсілдерін оқып үйрену;

-химия-технологиялық процестер мен жүйелерді талдау және синтездеу барысында колданылатын ассоциативтік инженерлік химия-технологиялық ой-өрісті және білімдарлықты дамыту;

-алдыңғы қатарлы химиялық өндіріетердің мысалында, химия-технологпялық процестер мен жүйелерді жобалау барысында қолданылатын экология жоне қоршаған ортаны қорғау негіздерін зсрттеп білу.


2. Пререквизиттер:

бейорганикалық, аналитикалық және физикалық химия, химиялық технологияның процестері мен аппараттары, физика, жылулық техника, математика, есептеуіш математика пәндері


3. Постреквезиттер: «Жалпы химиялық технология» пәнін оқып үйрену барысында студенттердің алуына қажет білімнің және дағдыларының төменгі шегін анықтайтын пәндерге қажет: кристаллогафия, жобалау негіздері мен зауыттарды жабдықтау, теханализ негіздері, СТ и УКП.


Пәннің тақырыптық жоспарыНысан

ПМУ ҰС Н 7.18.2/10
3 Пәннің мазмұны
3.ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

050721-Органикалық заттардың химиялық технологиясы мамандығына арналған
3.1 ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫТақырыптар атауы

Сағаттар саны

Дәріс.

Зерт.

Тәж.

СӨЖ

1

2

3

4

5

6

1

Кіріспе

1


2

Химиялык өндіріс

4

6

3

10

3

Химиялық өндіріс-химия-технологиялық жүйе (ХТЖ)

2

6

3

20

4

Химиялық процестер

4

6

3

30

5

Химиялық реакторлар

2

6

3

20

6

Өнеркәсіптік химия өндірістері

2

6

3

10

БАРЛЫҒЫ

15

15(30)

15

90

050721-Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы мамандығына арналған
3.1 ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫТақырыптар атауы

Сағаттар саны

Дәріс.

Зерт.

СӨЖ

1

2

3

4

6

1

Кіріспе

12

Химиялык өндіріс

4

6

10

3

Химиялық өндіріс-химия-технологиялық жүйе (ХТЖ)

2

6

20

4

Химиялық процестер

4

6

30

5

Химиялық реакторлар

2

6

20

6

Өнеркәсіптік химия өндірістері

2

6

10

БАРЛЫҒЫ

15

15(30)

60


3.2 Пәннің теориялық бөлімінің мазмұны

Тақырып 1. Кіріспе.

Химиялык технология. Химиялық өндіріс - химиялық технологияның объекті. Химиялық өндіріс пен химиялық технологияның даму кезеңдері. ТМД-гы өнеркәсіптің химиялық салаларының дамуы және қайта құрылуы.

Қазіргі замандағы химияның ролі. Химиялық технологияның салаларалық сипаты. Халық шаруашылығын химияландыру.

Химиялық өндірістердің жіктелуі. Жіктелудің өндіріс негізіне қойылған физика-химиялық жүйелердің қасиеттеріне негізделген шарттары.

Химиялық технологиянын дамуының негізгі багыттары.

«Жалпы химиялық технология » курсының құрылымы мен мазмұны, оның химия - технологиялық білімдегі маңызы.

Химиялық өнеркәсіптін негізгі өнімдерін өндіру динамикасы мен масштабтары.

Химиялық технологияның теориясы мен практикасының дамуының қазіргі жағдайлардағы тенденциялары.Тақырып 2. Химиялык өндіріс

2.1. Химиялық өндіріс туралы түсінік

Химиялық өндірістің жалпы технологиялық құрылысы. Химиялық өндірістің жалпы функциялары. Химиялық өндірістегі негізгі операциялар. Негізгі технологиялық компоненттер. Химиялық өндірістің нәтижелілігін сандық жэне сапалық бағалау көрсеткіштері.

2.2. Химиялық өндірістіц шикізат көздері

Шикізаттар мен қосымша материалдардың жіктелуі. Өндіріс қалдықтары - екінші реттік материалды қорлар көзі. Шикізаттардыц болашақты және альтернативті көздері. Химия -технологиялық процестегі шикізатты дайындау.

Су - химиялық өндірістің шикізаты және көмекші компоненті. Су көздері. Өндірістік су дайындау.2.3. Химиялық өндірістегі энергия

Химиялық өндірісте энергияны қолдану жәнс энергиямен қамтамасыз ету. Энергетикалық қорлардың жалпы сипаттамалары және жіктелуі. Энергия көздері. Энергияның болашақты және альтернативті көздері.

Энергияны тиімді қолдану. Энерготехнологиялық жүйелер құрастыру әдістері. Шикізаттың энергетикалық потенциалын және экзотермиялық реакциялардың жылуын қолдану. Екінші реттік энергия қорлары. Олардың жіктелуі, қайта қолдану жолдары.
Тақырып 3. Химиялық өндіріс-химия-технологиялық жүйе (ХТЖ)
3.1. ХТЖ-нің құрылымы мен баяндалуы.

Химиялық өндіріс-ХТЖ. ХТЖ-нің құрамы. ХТЖ-нің моделдерінің түрлері,олардың қажеттілігі мен қолданылуы.

ХТЖ-нің элементтері,олардың жіктелуі.Көп функционалды элементтер.

ХТЖ-нің элементтерінің технологиялық байланыстары, олардың қажеттіліктері және сипаттамалары. ХТЖ-і синтездеуде әр түрлі байланыстардың қолдану мысалдары.3.2.Химиялық технологилардың тәсілдері

Химиялық өндірісте төменгі шенділердің жоғары шенділерге бағыну (иерархиялық) тәртібін қолданып процестерді ұйымдастыру.

Химиялық технологияның әдістемелік негіздерін ғылыми түрде қарастыру- күрделі үлгілердің және олардың элементтерінің өзара әсерлерін жүйелі талдау.Химиялық өндірістің объектілерін физика-химиялық заңдылықтарды игеруге жылудың, заттың және импульстың тасымалдау құбылыстарын терең оқып зерттеуге сүене отырып математикалық моделдеу.

Моделдер мен моделдеу туралы түсінік. Физикалық және математикалық моделдеу және олардың химиялық процестер мен реакторларды оқып зерттедегі орыны. Математикалық моделдеудің үлгісі.Ғылыми тәжірибенің орыны мен мағынасы.

Жүйе туралы түсінік. Жүйелі талдау. Жүйелі талдаудың мазмұны және математикалық моделдеумен байланысты.

3.3.ХТЖ-і талдау

ХТЖ-і талдау мақсаттары туралы түсінік және нәтижелерінің көрсеткіштері. Талдаудың түрлері.Материалдық және жылулық баланс. Құрастыру әдістемелері және есептеулері.Оларды көрсету түрлері.

Қайтымды ағыны бар жүйелердің балансты теңдеулерін құрастыру ерекшеліктері.

Энергетикалық (энтальпиялық) және эксергетикалық баланстар. Ағындардың диаграммалары және пайдалы әсер коэфиценті (ПЭК).

Эксергетикалық талдау-шикізат пен энергияны тиімді қолдануды бағалау әдісі.

ХТЖ-і технологиялық талдау.Химиялық өндірістегі техника-экономикалық көрсеткіштердің құрылысы және оны құрастырушылардың маңызы.

Ереженің бұзылуы және игеру жағдайларынан ауытқып кетуіне сезімталдығы.Тұрақтылық. Ереженің тұрақтылығының болу аймақтары.

ХТЖ сенімділігі. Агрегаттарды іске қосу және тоқтату мәселелері.

3.4.ХТЖ-і синтездеу туралы түсінік және оның мақсаттары. ХТЖ-і зерттеп дайындаудың негізгі сатылары.

Математикалық эврестикалық әдістердің маңызы.

ХТЖ-і синтездеудің негізгі концепциялары. Олардың мазмұны мен жүзеге асыру жолдары.

Энерготехнологиялық жүйелер,қиыстырылған өндірістер,қайта құрастырылған ХТЖ-р, бір мезгілде орындалатын процестер, жабық және қалдықсыз өндірістер-олардың процестер, жабық және қалдықсыз өндірістер –оларды құру ерекшеліктері мен құру салалары.

Біртекті технологиялық үлгілер. Жылу алмастырғыштар жүйесі. Күрделі қоспаны бөлу жүйесі.Реакторлар жүйесі.Олардың тиімді құрылымын құрастыру.Тақырып 4. Химиялық процестер
4.1.Негізгі жағдайлары

Химиялық процесс (ХТ), ХП-і жіктеу. Химиялық айналдырудың заңдылықтары. ХП-ң негізгі көрсеткіштері, өзара байланысы. Процестің жоғарылату үшін физика-химиялық заңдылықтарды қолдану.Жылу,зат және импульс тасымалдау прцестерінің заңдылықтары. Олардың процестің заңдылықтары. Олардың процестер жүйесіндегі маңызы.

Процестердің математикалық моделі – материалдық және жылулық баланстарды басқару. Процестің математикалық моделін құру әдісі мен иерархиялық құрылысы. Математикалық модельдердің түрлері.

4.2. Біртекті химиялық процестер

Біртекті химиялық процестер,айналдыру жылдамдығы мен дифференциалды таңдаушылыққа жүргізу жағдайлары мен химиялық белгілерінің әсері.Тиімді температуралар туралы түсінік. Қайтымды және қайтымсыз, экзо- және эндотермиялық химиялық процестер үшін тиімді температуралар.

Біртекті процестерді үдету жолдары мен әдістері.

4.3.Әртекті (катализсіз) химиялық процестер

Әртекті химиялық процесс. Әртекті химиялық процестің фазалық құрамын анықтау. Әртекті процестің сатылары. Химиялық реакциялар мен масса тасымалдаудың өзара әсері. Ең жай жүретін саты және оны анықтау. Әртекті процестердің жүру аймақтары. Айналдырудың жылдамдығына процестің жүру жағдайларының әсері.

4.4. Өндірістік катализ

Біртекі катализ. Біртекті катализдің айналдыру жылдамдығы. Біртекті - катализді процестің нәтижелілігіне процесті жүргізу жағдайларының әсері. Ферментативтік катализ.

Катты катализатордағы әртекті катализ. Химиялык айналдырудың жылдамдығы. Әртекті катализді процестің жүру аймақтары. Айналдырудың жылдамдығы мен таңдаушылығына процесті жүргізу жағдайларының әсері. Ішкі ауданды пайдалану дәрежесі. Катализдік процестерді үделу жолдары.

Әртекті - катализді химиялык процестердегі жылулық құбылыстар. Катализатордың сыртқы бетіндегі экзотермиялык процестің ережелері. Нәтижелердің мағыналалығы және олардын түрақтылыгы.Тақырып 5. Химиялық реакторлар

5.1 Негізгі жағдайлар

Химиялық реакторлар (ХР) және оларға қойылатын талаптар. ХР-ң қүрылымдық элементтері - реакциялық көлем. ағындарды енгізу және шыгару қүрылғылары, жылу алмастыру элементері, ағындарды араластыру және бөлу қүрылғылары. Химиялық реакторларды және олардың жұмыс ережелерін жіктеу.Химиялык айналдырудың жылдамдығы, ағынның құрылуы және зат тасымалдау құбылыстары туралы мәліметтер негізінде реакторлардағы процестердің математикалық моделін құрастыру әдістемесі. Химиялык реактордағы материалдық және жылулық баланс теңдеулсрі.

5.2. Ағындарының кұрылымы идеал химиялык реакторлар

Ағындарынын қүрылымы идеал химиялык реакторлар. Идеал араластыру реакторы. Мерзімді идеал араластыру реакторы. Түрақты ережедегі ағынды идеал араласгыру реакторы. Идеал ығыетыру реакторы. Ағынды идеал араласгыру және идеал ығыстыру реакторларының нәтижелілігін салыстыру. Идеал араластыру реактрларының тізбегі (каскаді)

5.3. Агындарьдың қүрылымы идеал емес химиялық реакторлар

Ағындарының құрылымы идеал емес химиялық реакторлар. Ағынды реакторлардың идеалдықтан ауытқу себептері.

5.4. Химиялық реакторлардагы жылу тасымалдау

Химиялық реакторлардағы жылу тасымалдау. Химиялық реакторлардың жылулық ережелері. Изотермиялық емес ережедегі ағынды идеал араластыру реакторы. Тұрақты адиабатты идеал араластыру реакторы үшін материалдық және жылулық баланс теңдеулерін бірге шешу. Тұрақты адиабатты емес ерсжедегі идеал араластыру реакторы. Изотермиялық емес ережедегі ағынды идеал араластыру реакторы. Изотермиялық емес ережедегі идеал ығыстыру реакторы. Химиялық реакторлардың жылулық орнықтылығы. Параметрлік сезгіштік және кеңістік біртексіздік (аныктамалары және процестің көрсеткіштсріне әсері). Тиімді температуралық ереже және оны жузеге асыру. Катализдік реакцияларды тиімді температуралық шарттарда жүргізу үшін түрақсыз ережелерді қолдану.

5.5. Өндірістік химиялық реакторлар

Өндірістік химиялық реакторларға келесі реакторлар жатады: • біртекті реакцияларды;

 • «газ - қатты» жүиесіндегі әртекті катализсіз процестсрді;

 • «газ - сұйық» жүйесіндегі әртекті катализсіз процестсрді;

 • «сұйық - қатты» жүйесіндегі әртекті катализсіз процестерді;

 • «газ - сұйық - қатты» жүйесіндегі әртекті катализсіз процсстсрді;

 • «сұйық - сұйық» жүйесіндегі әртекті катализсіз процестерді;

 • әртекті - катализді процестерді жүргізуге арналған реакторлар

Тақырып 6. Өнеркәсіптік химия өндірістері

Негізгі химия өнімдірінің технологиясын оқып зерттеу барысында нақтылы өндірістің ХТЖ-н құру және химиялық реакторлардағы үйымдастырылуы көрсетіледі, қалдықсыз өндірістер құрудагы болашақты бағыттар қарастырылады. Нақытылы химия өндірістерін келесі тәртіппен қарастыру ұсынылады:Халықшаруашалық маңызы. Оларды іске асырудың өнеркәсіптік әдістері. өнімді ендіру маештабтары, олардың міндеті және қолданылуы;

3.3 Зертханалық сабақтардың мазмұны
Зертханалық жұмыстың атауы

Мазмұны

1

2

3

1

Тақырып 1. Кіріспе

Сірке қышқылын синтетикалық жолмен алу

2

Тақырып 2. Химялық өндіріс

Ағаштың ұнтақтарын сұйық жолмен айдау

3

Тақырып 3. Химялық өндіріс-химия-технологиялық жүйе(ХТЖ)

Амоний сульфатын алу

4

Тақырып 4. Химиялық процестер

Фосфорлы тыңайтқыштар алу

5

Тақырып 5. Химиялық реакторлар

Аммиак селитрасын алу

6

Тақырып 6. Өнеркәсіптік химия өндірістері

Шыныны алу және оның қассиеттерін зерттеу


3.4 Тәжірибелік сабақтардың мазмұныТәжірибелік жұмыстың атауы

Мазмұны

1

2

3

1

Тақырып 3. Химялық өндіріс-химия-технологиялық жүйе(ХТЖ)

Химия технологиялық процестердің тепе-теңдігі

2

Тақырып 4. Химиялық процестер

Химия технологиялық процестердің материалдық есептеулері

Қайтымсыз химия технологиялық процестердің материалдық балансын құрастыру

Энергетикалық жылулық баланс құрастыру әдістері мен химия технологиялық процестердің жылулық есептеулері

Химия технологиялық процестердің тепе-теңдігі

3

Тақырып 5. Химиялық реакторлар

Біртекті химиялық процестер, олардың жылдамдығын және активтілік энергиясын анықтау

050721-Органикалық заттардың химиялық технологиясы мамандығына арналған3.5 СӨЖ МАЗМҰНЫСӨЖ түрі

Есеп беру түрі

Бақылау түрі

Сағаттар

саны


1

2

3

4

5

1

Дәрістік сабақтарға дайындық

Жұмыс дәптері

Дәріс материалдары бойынша сұрау

7,5


2

Тәжірибелік сабақтарға дайындалу

Жұмыс дәптері

Үй тапсырмасын тексеру

15

3

Тәжиребелік сабақтарға есеп беру және қорғау

Жұмыс дәптері

Тәжиребелік жұмыс бойынша сұрау

15


4

Бақылау жұмысына дайындалу

Жауап парағы

Бақылау жұмысы

18

5

Колоквиумға дайындалу

Ауызша сұрау

Берілген тапсырма бойынша сұрау

10

6

Курстың қосымша материалдары бойынша

Дәптерге конспект жазу

Ауызша сұрау

22

4

Үй жұмысқа дайндық

Жұмыс дәптері

Жазбаша тексеру

2,5

ҚОРЫТЫНДЫ:

90,0

050720-Бейорганикалық заттардың химиялық технология мамандығына арналған

3.5 CӨЖ МАЗМҰНЫ

1

2

3

4

5СӨЖ түрі

Бақылау формасы

Бақылау түрі

Сағат саны

1

Дәріс сабақтарына дайындалу

Жұмыс дәптері

Дәріс материал

дары бойынша ауызша сұрау10

2

Зертханалық сабақтарға дайындалу

Дәптерге конспект жазу

Зертханалық жұмыс бойынша сұрау

20

3

Аудиториялық сабақтарға кірмеген курстың қосымша материалдарын оқу

Дәптерге конспект жазу

Ауызша тексеру

10

4

Колоквиумға дайындалу

Ауызша сұрау

Берілген тапсырма бойынша сұрау

10

5

Аралық бақылауға дайындалу

Жауап парағы

Бақылау жұмысы

10

БАРЛЫҒЫ

60Аудиториялық сабақтарға кірмеген курстың қосымша материалдарын оқу (Қосымша материалды қарастыру.)

Тақырып 2. Химиялык өндіріс [2-6;9;11-13]

 1. Аммоний нитратының өндірісі.

 2. Қоссупсрфосфат өндірісі.

 3. Экстракциялық фосфор қышқылының өндірісі.

 4. Термиялық фосфор қышқылының өндірісі.

 5. Коксты газдан аммоний сульфатын алу өндірісі.

 6. Аммоний фосфатарының өндірісі.

 7. Күкірт қьгшқылының өндірісі.

 8. Азот қышқылының өндірісі.

 9. Синтетикалық аммиак өндірісі.

 10. Карбамид өндірісі.

11.Каустік соданы химиялық әдіспен өндіру.

12.Каустік соданы электрохимиялық әдіспен әндіру.

І3.Катализді крекинг, гидроформинг, платформинг.

14.Кальций карбидінің өндірісі.

15.Метил спиртінің өндірісі.

16.Этил спиртінің өндірісі.

17.Тұз қышқылының өндірісі.

Тақырып 3. Химиялық өндіріс-химия-технологиялық жүйе (ХТЖ)

18. Моделдер мен моделдеу туралы түсінік. Физикалық және математикалық моделдеу және олардың химиялық процестер мен реакторларды оқып зерттедегі орыны. Математикалық моделдеудің үлгісі.Ғылыми тәжірибенің орыны мен мағынасы.Тақырып 4. Химиялық процестер

19. Өнеркәсіптік катализдің маңызы мен қолдану салалары.

Тақырып 5. Химиялық реакторлар

20. Нақты гидродинамикалық ережедегі реакторлардың моделдері. Үяшықты модель. Бірпараметрлік диффузиялық модель.Тақырып 6. Өнеркәсіптік химия өндірістері

21. Өнімді алу үшін қолданылатын шикізат көздері және қарастырылып отырған ХТЖ-дегі процестерге қойылатын талаптар.
Мамандықтың жұмыс оқу жоспарынан көшірме

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.1/10«Жалпы химиялық технология» пәні бойынша


Оқу жұмыс жоспарынан үзінді

050721 – Органикалық заттардың химиялық технологиясы мамандықтарының студенттеріне оқу жұмыс жоспарынан үзінді
Оқыту

түрі


Пәннің еңбек сиымдылығы

Бақылау түрлері

Семестр

Сағат семестрлер бойынша бөлінуі

кред

ак. сағ.

кред

аудиториялық сабақтар

(ак. сағ.)СӨЖ (ак. сағ)

Жал

ауд

СӨЖ

Емт.

Сын.

Кж

Кжұм

Жал

Дәр

Зерт.

Тәж

СБДЖ

ЖОБ негізінде

күндізгі


3

135

45

90

4


4

3

45

15

15(30)

15,0

90

050720-Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы

Оқыту

түрі


Пәннің еңбек сиымдылығы

Бақылау түрлері

Семестр

Сағат семестрлер бойынша бөлінуі

кред

ак. сағ.

кред

аудиториялық сабақтар

(ак. сағ.)СӨЖ (ак. сағ)

Жал

ауд

СӨЖ

Емт.

Сын.

Кж

Кжұм

Жал

Дәр

Зерт.

Тәж

СБДЖ

ЖОБ негізінде

күндізгі


2

90

30

60

4


4

2

30

15

15(30)

-

60


Әдебиет
Негізгі әдебиет

1. Анарбаев А.А., Молдабеков Ш.М. және т.б. Минералды тыңайтқыштар технологпясы: Оқу қүралы. -Алматы: РБК, 2001. - 2486.

2. Бугенов Е.Б., Джусипбеков У.Ж.. Теоретические основы химической технологии. - Алматы, 2003 - 244с.

3. Бестереков У., Молдабеков Ш.М. және т.б. Сода және азоты қосылыстар өндірісініц технологиялық негіздері мен есептеулері: Оқу қүралы. -Алматы: РБК, 2000. -2426.

4. Бишімбаев У.Қ., Сейтмагзимов Ә. Минералды тұздар технологиясындағы графикалық есептеулер: Оқу Құралы- Шымкент:М.О. Әуезов атындағы ОҚМУ. 2003-1496

5. Кутепов А.М. и др. Общая химическая технология М.: Высшая школа. 1990. – 320 с.6. Общая химическая технология/ под общ. ред. Мухленова И.П. М.: Высшая школа. 1984. – 320 с.
Қосымша әдебиет

 1. Будников П.П. Химическая технология керамики и огнеупоров. – М.: Стройиздат. 1985. – 464 с.

 2. Химическая технология стекла и ситаллов. / под ред. Павлушкина М.М. / – М.: Стройиздат. 1983. – 426 с.

 3. Строительные материалы. Справочник. / под общ. ред. Болдырева А.С., Золотова П.П. / – М.: Стройиздат. 1989. – 567 с.

 4. Горчаков Г.И. Құрылыс материалдары. Аударған Темірқұлов Т.Т. – Алматы 2000. – 397 б.

 5. Бут Ю.М. и др. Химическая технология вяжущих материалов. - М.: Высшая школа. 1980. – 472 с.

 6. Пащенко А.А. и др. Вяжущие материалы. - Киев: Высшая школа. 1985. – 440 с.

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Методические указания по прохождению учебной практики для студентов специальности 5В020400 «Культурология»
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Бағдарламасының титулдық пму ұс н 18. 4/19 парағы (syllabus) Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 2/06 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
umk -> Программа Форма ф со пгу 18. 2/06 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

енгізу | тіркеу
    Басты бет


материалдарды жүктеу