Конкурстық құжаттама Қазақстан Республикасының «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы»Pdf көрінісі
бет15/29
Дата16.11.2022
өлшемі0,62 Mb.
#158520
түріКонкурс
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   29
Байланысты:
Конкурсная документация (11)

20.
 
Шарттың жобасы 
 
20.
 
Проект договора
 


12 
Редакцияланатын форматта шарт жобасының елеулі талаптарын көрсетіле 
отырып, осы конкурстық құжаттаманың № 4
қосымшасында, тізілімде (жүйеде) 
жекелеген файлмен ұсынылады.
Проект договора с указанием существенных условий в редактируемом формате 
содержится в приложении № 4
к настоящей конкурсной документации, 
представлен в реестре (системе) отдельным файлом.
21.
 
Конкурстық өтінімді қамтамасыз ету
 
21.
 
Обеспечение конкурсной заявки
 
21.1.
Конкурстық өтінімді қамтамасыз етуді әлеуетті жеткізуші конкурстық 
өтінімді
ұсынудың ақтық мерзімі аяталғаннан кейін өзінің конкурстық 
өтінімді
қайтарып алатындығының, егер конкурстық өтінім жеңімпаз деп 
танылған жағдайда шарт жасасудан бас тартпайдындығының, егер 
конкурстық құжаттамада оны енгізу қарастырылған болса, сатып алу 
жөніндегі шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізіетіндігінің кепілі 
ретінде енгізеді. 
21.1.
Обеспечение конкурсной заявки вносится потенциальным поставщиком в 
качестве гарантии того, что он не отзовёт свою конкурсную заявку после 
истечения окончательного срока представления конкурсных заявок, не 
уклонится от заключения договора в случае, если его конкурсная заявка 
будет признана выигравшей и внесёт обеспечение исполнения договора о 
закупках в случае, если его внесение предусмотрено конкурсной 
документацией.
21.2.
Конкурстық өтінімді қамтамасыз етуді енгізу туралы талап мүгедектердің 
қоғамдық
ұйымдарына қолданылмайды.
21.2.
Требование о внесении обеспечения конкурсной заявки не 
распространяется на общественные организации инвалидов.
21.3.
Конурстық өтінімді қамтамасыз ету мөлшері әр лотты сатып алуға бөлінген 
соманың 3
% құрайды.
21.3.
Размер обеспечения конкурсной заявки составляет 3
% от суммы, 
выделенной для закупа на лот.
21.4.
Әлеуетті
жеткізушімен конкурстық өтінімді
қамтамасыз етуді енгізудің кез 
келген мынадай түрлеріне жол беріледі:
21.4.
Допускается внесение обеспечения конкурсной заявки потенциальным 
поставщиком любым из следующих видов:
21.4.1.
Осы конкурстық құжаттаманың № 

қосымшасында көрсетілген
тапсырыс берушінің реквизиттері бойынша банк шотына енгізілетін 
кепілдікті ақшалай жарнасы. Төлем тапсырмасында осы ашық 
конкурстың сатып алу көрсетілуі қажет;
21.4.1.
гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский 
счет заказчика по реквизитам, указанным в приложении № 

к 
настоящей конкурсной документации. В платёжном поручении 
следует указать код закупки данного открытого конкурса;
21.4.2.
Қазақстан
Республикасының бір немесе бірнеше екінші деңгейдегі 
банктерінің банк кепілдігі.
21.4.2.
банковская гарантия одного или нескольких банков второго уровня 
Республики Казахстан.
21.5.
Конкурстық өтінімді қамтамасыз етуді енгізген жағдайда, банктік кепілдеме 
формасында, банк кепілдігінің түпнұсқасы конкурстық құжаттамада 
көрсетілген конкурстық өтінімдер ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін, 
жапсырылған конвертте ұсынылады.
Жапсырылған конверттің беттік жағында әлеуетті өнім беруші мыналарды 
көрсетеді: 

әлеуетті
өнім берушінің толық атауы мен пошталық мекенжайы;

тапсырыс берушінің толық атауы мен почталық мекен
-
жайы, 
конкурстық құжаттамада көрсетілген мәліметтерге сәйкес болуы; 

ашық конкурс атауы (лот) ,онда қатысу үшін ұсынылатын конкурстық 
өтінімді
қамтамасыз етуді растайтын банктік кепілдік. 
Белгіленген мерзім біткеннен кейін ұсынылған конкурстық өтінімді қамтамасыз етуді 
енгізуді растайтын банк кепілдігімен конверт ашылмайды
және әлеуетті өнім 
берушіге қайтарылады.
21.5.
В случае внесения обеспечения конкурсной заявки в форме банковской 
гарантии, оригинал банковской гарантии представляется в запечатанном 
конверте до истечения окончательного срока представления конкурсных 
заявок, указанного в конкурсной документации.
На лицевой стороне запечатанного конверта потенциальный поставщик 
указывает: 

полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика;

полное наименование и почтовый адрес заказчика, которые должны 
соответствовать
аналогичным сведениям, указанным в конкурсной 
документации; 

наименование открытого конкурса (лота) для участия в котором 
представляется банковская гарантия, подтверждающая внесение 
обеспечения конкурсной заявки. 
Конверт с банковской гарантией, подтверждающей внесение обеспечения 
конкурсной заявки, представленный после истечения установленного срока не 
вскрывается и возвращается потенциальному поставщику.


13
21.6.
Шарт бойынша міндеттемелер толығымен орындалғанша үшінші 
тұлғалардың жалпы немесе енгізілген кепіл ақшалай жарнаны талап ету 
құқығына
алып келетін іс
-
әрекет жасауына жол берілмейді.
21.6.
Не допускается совершение поставщиком действий, приводящих к 
возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на 
внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения 
обязательств по договору.
21.7.
Тапсырыс беруші конкурстық өтінімді қамтамасыз етуді мынадай 
жағдайлардың бірі туындаған кезде қайтармайды:
21.7.
Обеспечение конкурсной заявки не возвращается заказчиком при 
наступлении одного из следующих случаев:
21.7.1.
ашық конкурстың жеңімпазы деп айқындалған әлеуетті жеткізуші 
және (немесе) конкурстық баға ұсынысы ашық конкурс жеңімпазының 
конкурстық баға ұсынысынан кейін тәуірлеу болып табылатын екінші 
әлеуетті
жеткізуші хабарландыруда белгіленген мерзімде шартты 
ұсынбаса немесе ТЖҚ сатып алу туралы шарттың ережелері ТЖҚ 
сатып
алу туралы шарт жобасына және (немесе) жеңімпаздың және 
(немесе) конкурстық баға ұсынысы ашық конкурс жеңімпазының 
конкурстық баға ұсынысынан кейін тәуірлеу болып табылатын екінші 
әлеуетті
жеткізушінің конкурстық өтініміне сәйкес келмесе;
21.7.1.
потенциальный поставщик определенный победителем и (или) 
второй потенциальный поставщик, чье конкурсное ценовое 
предложение является наиболее предпочтительным после 
конкурсного ценового предложения победителя открытого конкурса, 
не представил договор в установленный объявлением срок или 
положения договора о приобретении ТРУ не соответствуют проекту 
договора о приобретении ТРУ и (или) конкурсной заявке победителя 
и (или) второго потенциального поставщика, чье конкурсное ценовое 
предложение является наиболее предпочтительным после 
конкурсного ценового предложения победителя открытого конкурса;
21.7.2.
ТЖҚ сатып алу туралы шартқа қоса берілетін құжаттардың 
түпнұсқалары немесе нотариус куәландырған көшірмелері ашық 
конкурсқа қатысу үшін ұсынылған құжаттардың электрондық 
көшірмелерімен салыстырып тексеру рәсімінен өтпесе немесе 
құжаттардың
түпнұсқалары немесе нотариус куәландырған 
көшірмелері ұсынылмаса;
21.7.2.
оригиналы или нотариально 

удостоверенные копии документов, 
прилагаемые к договору о приобретении ТРУ, не прошли процедуру 
сверки с электронными копиями документов, представленных для 
участия в открытом конкурсе или оригиналы или нотариально
-
удостоверенные копии документов не представлены;
21.7.3.
ашық конкурстың жеңімпазы және (немесе) конкурстық баға 
ұсынысы
ашық конкурс жеңімпазының конкурстық баға ұсынысынан 
кейін тәуірлеу болып табылатын екінші әлеуетті жеткізуші ТЖҚ сатып 
алу туралы шарт жасасып, егер оның енгізілуі конкурстық құжаттамада 
көзделген жағдайда, ТЖҚ сатып алу туралы шарттың орындалуын 
қамтамасыз
етуді енгізу туралы конкурстық құжаттамада белгіленген 
талаптарды орындамаса. 
21.7.3.
победитель и (или) второй потенциальный поставщик, чье 
конкурсное 
ценовое 
предложение 
является 
наиболее 
предпочтительным после конкурсного ценового предложения 
победителя открытого конкурса, заключив договор о приобретении 
ТРУ, не исполнил требования, установленные конкурсной 
документацией о внесении обеспечения исполнения договора о 
приобретении ТРУ, если его внесение предусмотрено конкурсной 
документацией.
21.8.
Тапсырыс беруші әлеуетті жеткізушіге өзі енгізген конкурстық өтінімді 
қамтамасыз
етуді қайтарады, егер:
21.8.
Заказчик возвращает потенциальному поставщику внесенное им 
обеспечение конкурсной заявки в случае:
21.8.1.
осы әлеуетті
жеткізуші конкурстық өтінімді ұсынудың соңғы мерзімі 
аяқталғанға дейін өзінің конкурстық
өтінімін кері қайтарып алса;
21.8.1.
отзыва данным потенциальным поставщиком своей конкурсной 
заявки до истечения окончательного срока представления 
конкурсных заявок;
21.8.2.
Тапсырыс беруші конкурстық
өтінімді қарау хаттамасына қол қойса;
Осы тармақшаның шарттары ТЖҚ сатып алуға қатыса алмаған әлеуетті 
жеткізушілерге қолданылады;
21.8.2.
подписания заказчиком протокола рассмотрения конкурсных 
заявок.
Условия настоящего подпункта распространяются на потенциальных 
поставщиков, не получивших допуск к участию в приобретении ТРУ;


14
21.8.3.
Тапсырыс
беруші ашық конкурстың қорытындыларын шығару 
хаттамасына қол қойса;
Осы тармақша ашық конкурс жеңімпазы және (немесе) конкурстық баға 
ұсынысы
ашық конкурс жеңімпазының конкурстық баға ұсынысынан тәуірлеу 
болып табылатын екінші әлеуетті жеткізуші деп айқындалған ашық конкурстың 
әлеуетті
жеткізушісіне қолданылмайды; 
21.8.3.
подписания заказчиком протокола подведения итогов открытого 
конкурса. 
Данный подпункт не распространяется на потенциального поставщика 
открытого конкурса, определенного победителем и вторым потенциальным 
поставщиком, чье конкурсное ценовое предложение является наиболее 
предпочтительным после конкурсного ценового предложения победителя 
открытого конкурса;
21.8.4.
ТЖҚ сатып алу туралы шарт күшіне енген және ашық конкурс 
жеңімпазы ТЖҚ сатып алу туралы
шарттың орындалуын қамтамасыз 
етуді енгізген жағдайда, егер оның енгізілуі конкурстық құжаттамада 
көзделсе.
Конкурстық өтінімді қамтамасыз ету жеңімпазға және конкурстық баға ұсынысы 
ашық конкурс жеңімпазының конкурстық баға ұсынысынан кейін тәуірлеу 
болып табылатын екінші әлеуетті жеткізушіге қайтарылады;
21.8.4.
вступления в силу договора о приобретении ТРУ и внесения 
победителем открытого конкурса обеспечения исполнения договора 
о приобретении ТРУ в случае, если его внесение предусмотрено 
конкурсной документацией.
Обеспечение конкурсной заявки возвращается победителю и второму 
потенциальному поставщику, чье конкурсное ценовое предложение является 
наиболее предпочтительным после конкурсного ценового предложения 
победителя открытого конкурса;
21.8.5.
әлеуетті
жеткізушінің
конкурстық өтінімінің қолданылу мерзімі 
өтсе;
21.8.5.
истечение срока действия конкурсной заявки потенциального 
поставщика;
21.8.6.
Тапсырыс беруші ТЖКҚ сатып алу жөніндегі ашық конкурстан бас 
тартса немесе оны жойса;
21.8.6.
отказа или отмены заказчиком открытого конкурса по 
приобретению ТРУ;
21.8.7.
сатып алудың жеңімпазы деп айқындалған әлеуетті жеткізушінің 
Қағидалардың
121-
тармағына сәйкес тауарды немесе жұмыстарды 
сатып алу туралы шарт жобасының құнын өзгертуге байланысты 
тауарды сатып алу туралы шарт жасасудан бас тартуы;
21.8.7.
отказа
потенциального поставщика, определенного победителем 
закупа, от заключения договора о приобретении товара, связанного с 
изменением стоимости проекта договора о приобретении товара или 
работ в соответствии с пунктом 121 Правил;


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   29
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет