Конкурстық құжаттама Қазақстан Республикасының «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы»Pdf көрінісі
бет2/29
Дата16.11.2022
өлшемі0,62 Mb.
#158520
түріКонкурс
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
Байланысты:
Конкурсная документация (11)

2.
 
Ұғымдар
 
және анықтамалар
 
2.
 
Понятия и определения
 
2.1.
ТЖҚ

тауарлар, жұмыстар, қызметтер.
2.1.
ТРУ 
– 
товары, работы, услуги.
2.2.
жер қойнауын пайдалану
жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде 
пайдаланылатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің 
және оларды өндірушілердің тізілімі (бұдан әрі 
– 
тізілім) 
– 
көмірсутегін 
барлау немесе өндіру және уран өндіру
жөніндегі операцияларды жүргізу 
кезінде пайдаланылатын ТЖҚ
-
ны сатып алуды бақылау және 
мониторингілеу, сондай
-
ақ электрондық сатып алу жүргізу мен көмірсутегін 
барлау немесе өндіру және уран өндіру жөніндегі операцияларды жүргізу 
кезінде пайдаланылатын ТЖҚ тізбесін қалыптастыруға арналған 
мемлекеттік ақпараттық жүйе; 
2.2.
реестр товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по 
недропользованию, и их производителей (далее 
– 
реестр) 
– 
государственная информационная система, предназначенная для контроля 
и мониторинга закупа ТРУ, используемых при проведении операций по 
разведке или добыче углеводородов и добыче урана, а также проведения 
электронных закупок и формирования перечня ТРУ, используемых при 
проведении операций по разведке или добыче углеводородов и добыче 
урана;
2.3.
электрондық сатып алу жүйесі (бұдан әрі

жүйе) 

көмірсутектер және уран 
өндіру
саласындағы уәкілетті орган белгілейтін, көмірсутектерді барлау 
немесе өндіру
жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде тауарларды
жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу тәртібіне сәйкес 
тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу үшін сатып 
алуды ұйымдастырушылар (жер қойнауын пайдаланушы немесе жер 
қойнауын пайдаланушылар уәкілеттік берген тұлғалар) пайдаланатын 
электрондық ақпараттық жүйе;
2.3.
система электронных закупок (далее 
– 
система) 
– 
электронная 
информационная система, используемая организаторами закупа 
(недропользователем 
или 
лицами, 
уполномоченными 
недропользователями) для приобретения товаров, работ и услуг в 
соответствии с порядком приобретения товаров, работ и услуг при 
проведении операций по разведке или добыче углеводородов, 
определяемым уполномоченным органом в области углеводородов и 
добычи урана;
2.4.
сатып алу коды 
– 
ТЖҚ сатып алуды жүргізу туралы хабарландыруларды 
қалыптастыру
кезінде тізіліммен (жүйемен) қалыптастырылған код;
2.4.
код закупки 
– 
код, сформированный реестром (системой) при 
формировании объявлений о приобретении ТРУ;


3
2.5.
тапсырыс беруші 
– 
осы Қағидаларға сәйкес ТЖҚ сатып алуды жүзеге 
асыратын жер қойнауын пайдаланушы, мердігер, мердігердің
уәкілетті 
тұлғасы;
2.5.
заказчик 
– 
недропользователь, подрядчик, уполномоченное лицо 
подрядчика, осуществляющие приобретение ТРУ в соответствии с 
Правилами;
2.6.
конкурстық құжаттама 
– 
конкурстық өтінімді дайындау үшін әлеуетті 
жеткізушіге ұсынылатын,
ашық конкурсты және бағаны төмендетуге 
бағытталған ашық конкурсты (электрондық сауда
-
саттық) өткізу шарттарын 
қамтитын
тапсырыс беруші бекіткен құжаттама;
2.6.
конкурсная документация 
– 
утвержденная заказчиком документация, в 
которой содержатся условия проведения открытого конкурса и открытого 
конкурса на понижение (электронные торги), представляемая 
потенциальному поставщику для подготовки конкурсной заявки;
2.7.
конкурстық өтінім 

әлеуетті жеткізушінің ашық конкурсқа, бағаны 
төмендетуге бағытталған ашық конкурсқа
(электрондық сауда
-
саттық) 
қатысу
үшін ұсынатын құжаттар пакеті;
2.7.
конкурсная заявка 
– 
пакет документов, предоставляемый потенциальным 
поставщиком для участия в открытом конкурсе, открытом конкурсе на 
понижение (электронных торгах);
2.8.
әлеуетті
жеткізуші 
– 
ТЖҚ сатып алу туралы шартты жасасуға ниеттенетін, 
кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға, заңды тұлға, заңды 
тұлғалардың уақытша бірлестігі (консорциум);
2.8.
потенциальный поставщик 
– 
физическое лицо, осуществляющее 
предпринимательскую деятельность, юридическое лицо, временное 
объединение юридических лиц (консорциум), претендующее на 
заключение договора о приобретении ТРУ;
2.9.
жеткізуші 
– 
өзімен жасалған ТЖҚ сатып алу туралы шартта тапсырыс 
берушінің контрагенті ретінде әрекет ететін жеке тұлға, заңды тұлға, заңды 
тұлғалардың уақытша бірлестігі (консорциум);
2.9.
поставщик 
– 
физическое лицо, юридическое лицо, временное объединение 
юридических лиц (консорциум), выступающее в качестве контрагента 
заказчика в заключенном с ним договоре о приобретении ТРУ;
2.10.
электрондық құжат 
– 
ақпараты
электрондық
-
цифрлық пішімде ұсынылған
және электрондық цифплық қолтаңба арқылы куәландырылған құжат;
2.10.
электронный документ 
– 
документ, в котором информация представлена в 
электронно
-
цифровой форме и удостоверена посредством электронной 
цифровой подписи;
2.11.
құжаттың
электрондық көшірмесі 
– 
түпнұсқа құжаттың түрі мен ақпаратын 
(деректерін) электрондық
-
цифрлық пішімде толық көрсететін құжат;
2.11.
электронная копия документа 
– 
документ, полностью воспроизводящий 
вид и информацию (данные) подлинного документа в электронно
-
цифровой форме;
2.12.
ТЖҚ сатып алу туралы шарттың елеулі талаптары 

шарттың нысанасы, 
тауарды жеткізу, жұмыстарды орындау,
қызметтерді көрсету мерзімдері 
мен орны және төлем тәртібі туралы талаптар;
2.12.
существенные условия договора о приобретении ТРУ 
– 
условия о предмете 
договора, сроках и месте поставки товара, выполнения работ, оказания 
услуг и порядке оплаты;


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
©engime.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет