Математикалы қ сауаттылы қ (жа а формат)Pdf көрінісі
бет1/30
Дата22.10.2019
өлшемі2.48 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

МАТЕМАТИКАЛЫ

Қ

САУАТТЫЛЫ

Қ

 (жа а формат)

ң

2017

1


згеде п ндерді мына

Ө

әсілтемеден таба аласыздар:

https://vk.com/entglobus_kz

2


Математикалы  сауаттылы  1-Н С А

қ

қҰ Қ

1.Егер 


 болса, 

неге те


ң

 

A)B)

C)2


D)

E)1


2. Бір аптада кассада кино а сатыл ан билеттер диаграммасы к рсетілген.

ғ

ғө

Кай к ндері арифметикалы  ортасыны  жартысынан к п біра  300-ден аспайтын

ү

қ

ңө

қ

  билеттер  сатылды.

A)с рсенбі, бейсенбі

ә

B)д йсенбі, бейсенбіү

C)сейсенбі, д йсенбі, с рсенбі, бейсенбі

ү

ә

D)сейсенбі, жексенбіE) д йсенбі, с рсенбі, бейсенбі

ү

ә3. Сандар белгілі бір за дылы пен берілген. Бесінші санды табы ыз:

ң

қң

22; 202; 2002; . . .

A)20000

B)200002


C)20002

D)22000


E)200000

4. Сыныпта математикадан 10 есептен  рал ан олимпиада  ткізді.  рбір д рыс шы арыл ан есеп  шін 5 

құ

ғ

өӘ

ұ

ғғ

ү

пай  осылатын, ал  рбір  ате шы арыл ан есеп  шін 3  пай алынып тасталатын. О ушыларды  біреуі ұ

қ

әқ

ғ

ғү

ұ

қң

барлы  есепті шы арып (д рыс немесе  ате) 26  пай жинады. Ол  анша есепті д рыс шы ар анын 

қ

ғ

ұқ

ұ

құ

ғ ғ


аны та ыз.

қ ң


A)8

B)5


C)6

D)4


E)7

3


5.  сем пойызды  басынан есептегенде жетінші вагон а отырды. Мадина пойызды  со ынан есептегенде 

Ә

ңғ

ң ң


жетінші вагон а отырды. Сонда  ыздар бір вагонда болды. Пойызда неше вагон бар?

ғ

қA)14

B)15


C)12

D)11


E)13

6. Г лдананы  осыдан  ш жылдан кейінгі жасы осыдан  ш жыл б рын ы жасынан  ш есе арты . 

ү

ң

үү

ұ

ғү

қ

Г лдананы   азіргі жасын табы ыз:ү

ң қ


ң

A)6


B)8

C)4


D)9

E)10


7. 5-ке б лінетін  ш та балы сан неше екенін аны та ыз

ө

үң

қ ң


A)200

B)100


C)300

D)90


E)180

8.  сен мен Майра бір  йді  балалары ж не  йде олардан бас а да балалар бар.  сенні  неше а асы болса, 

Ү

ү

ңә

ү

қҮ

ң

ғсонша  арындасы бар. Ал Майраны  а аларыны  саны сі лілеріні  санынан екі есе арты . Отбасында неше 

қ

ң ғң

ң

ңқ

бала бар екенін аны та ыз.

қ ң

A)3


B)7

C)4


D)6

E)5


9. С ра  белгісіні  орнында ы санды табы ыз.

ұ қ


ң

ғ

ңA)42

B)56


C)49

D)63


E)28

10. Екі санны   атынасы 2 : 3  атынасына те . Егер бірінші сан а 10 санын  осса, осы екі санны   атынасы 

ң қ

қ

ңғ

қ

ң қ4 : 5  атынасына те  болады. Екінші

қ

ң  санды табы ыз.

ң

A)25B)100

C)75


D)50

E)125


11. Кестеде  р жылдарда ы Шкода ж не Шевролет автомобильдеріні  ба аларыны  графигі берілген. Тік 

ә

ғә

ң ғ


ң

осьте к лікті  ба асы, к лдене  осьте жылдар к рсетілген. Жыл бойы екі автомобильді  де ба алары 

ө

ң ғ


ө

ң

өң

ғ

4000000-нан кем емес бол ан жылдарды к рсеті із.ғ

ө

ң   4

A)2009 ж., 2009 ж.

B)2009 ж., 2010 ж., 2011 ж.

C)2011 ж., 2012 ж.

D)2009 ж., 2010 ж., 2011 ж., 2012 ж.

E)2009 ж., 2010 ж., 2012 ж.

 12. К к базарда екі  ауын  ш ас аба а, ал  ш ас аба  бір  арбыз а те  болса, онда бір  арбыз неше 

ө

қ

үқ

ққ

үқ

қ

қғ

ң

қауын а те  екенін аны та ыз

қ

ғң

қ ң


A)5

B)1


C)4

D)3


E)2

13. Футбол ала ында ы бір команданы  ойыншыларыны  орташа жасы 24 жас. Бір ойыншыны ойыннан 

ң

ғ

ңң

шеттеткеннен кейін  ал ан он ойыншыны  орташа жасы 23 жас болды. Шы ып  ал ан ойыншыны  жасы 

қ ғ

ң

ғқ ғ

ң

нешеде екенін аны та ыз.қ ң

A)26


B)19

C)28


D)34

E)25


14. 5...4...6...3 сандарыны  арасына «+», «×», « » амалдары бір рет  ана  олданылып  ойылды.  рнекті  

ң

ққ

қ

Өң

н тижесі бола алмайтын санды к рсеті із.ә

ө

ңA)17

B)21


C)19

D)23


 E)26

15. Суреттегі берілгендер бойынша с ра ты  орнына  ойылатын санды табы ыз.

ұ қ ң

қ

ңA)18°

B)20°


C)90°

D)180°


E)45°

 

16. Сызбадан белгісіз б рышты  градусты  м нін табы ыз.ұ

ң

қ әң

 

5A)

B)

C)D)

E)

17. Асы тар екі дорба а салын ан. Бірінші дорбада ы асы тар екінші дорбада ы асы тарды  жартысынан 5 қ

ғ

ғғ

қ

ғқ

ң

асы  арты . Екінші дорбада ы асы тар бірінші дорбада ыдан 10 асы  арты . Екінші дорбада  анша асы  барқ

қ

ғқ

ғ

ққ

қ

қекенін аны та ыз.

қ ң


A)20

B)24


C)32

D)30


E)36

18. Мекеме  ызметкерлеріні  24-і а ылшын тілін, 15-і неміс тілін ж не 14-і француз тілін біледі. Оларды  

қ

ң

ғә

ң

алтауы а ылшын ж не неміс тілдерін, бесеуі а ылшын ж не француз тілдерін, т ртеуі неміс ж не француз ғ

ә

ғә

ө

әтілдерін, ал  шеуі  ш тілді де біледі. Мекемедегі кез келген  ызметкер  андай да бір шетел тілін біледі. 

ү

үқ

қ

Мекемеде бір  ана а ылшын тілін білетін неше  ызметкер екенін аны та ызғ

ғ

ққ ң

A)10


B)25

C)16


D)20

E)12


19. Суретте таразы тепе-те дікте орналас ан болса,

ң

қ 

  рнегіні  м нін табы ыз.

ө

ң ә


ң

A)5,3


B)4,5

C)6,2


D)6,3

E)7,1


6

20. Сымнан  абыр асы 16 см те абыр алы  шб рыш  растырылды. Егер осы сымды жазып, одан квадрат 

қ

ғңқ

ғ

үұ

құ

жасаса, онда оны  ауданын табы ыз.ң

ң

A)64 см2

B)100 см


2

C)36 см


2

D)144 см


2

E)81 см


2

Математикалы  сауаттылы  2-Н С А 

қ

қҰ Қ

1. Егер 


 ж не

ә  


 болса, 

 к бейтіндісін табы ыз:

ө

ң

A)5B)

  

C)D)3

E)

2. Сандар белгілі бір за дылы  бойынша ораналс ан. С ра  белгісіні  орнында ы санды табы ыз.ң

қ

құ қ

ң

ғң

3

215

4

630

5

9?

 

A)42B)41

C)40


D)45 

E)50


3. 

рнегіні  м ні:

ө

ң ә


A)1

B)2


C)0

D)

E)4.  сем пойызды  басынан есептегенде жетінші вагон а отырды. Мадина пойызды  со ынан есептегенде 

Ә

ңғ

ң ң


жетінші вагон а отырды. Сонда  ыздар бір вагонда болды. Пойызда неше вагон бар?

ғ

қA)12 

B)13


C)14

D)11


E)15

5.  «Астана-Павлодар» жолаушылар пойызы Астанадан 30 маусым к ні 22 са  45 минутта шы ып, 

ү

ғ

ғПавлодар а 1 шілде к нгі 6 са  50 минутта келді. «Астана-Павлодар» жолаушылар пойызы Астанадан 

ғ

үғ

Павлодар а дейін  анша уа ыт жолда бол анын аны та ыз.

ғ

қ

қғ

қ ң


A)7 са  55 мин

ғ

B)7 са  50 минғ

C)8 са  50 мин

ғ

D)8 са  5 минғ

E)7 са  5 мин

ғ

6. Отбасында екі  ыз бар. Оларды   р айсысыны   ш інісі бар. Отбасында е  аз бол анда неше бала бар?қ

ң ә қ


ң ү

ң

ғA)2

B)8


7

C)5

D)3


E)6

7. Амина 4 жаста, оны  апасы Назеркені  жасы одан 3 есе  лкен. Назеркені  жасы Аминадан 2 есе  лкен 

ң

ң

үң

ү

бол ан кезде, Амина  анша жас а толады.ғ

қ

қA)9

B)16


C)8

D)12


E)10

8.  сен мен Майра бір  йді  балалары ж не  йде олардан бас а да балалар бар.  сенні  неше а асы болса, 

Ү

ү

ңә

ү

қҮ

ң

ғсонша  арындасы бар. Ал Майраны  а аларыны  саны сі лілеріні  санынан екі есе арты . Отбасында неше 

қ

ң ғң

ң

ңқ

бала бар?

A)6

B)3


C)4

D)7


E)5

9. С ра  белгісіні  орнында бола алатын санды табы ыз.

ұ қ

ң

ңA)43

B)48


C)33

D)38


E)37

10. Саматты   йі мен то анны  арасын  осатын жолды  жиегінде 17 а аш  седі. Самат оларды  

ң ү

ғ

ңқ

ң

ғө

ң

кейбіреулерін  ызыл таспамен мына ережеге с йеніп белгіледі: то ан а бара жатып ол бірінші а ашты, сонанқ

ү

ғ ғғ

со   рбір екінші а ашты белгіледі.  йге  айтып келе жатып, ол та ы да бірінші а ашты, сонан со   рбір 

ң ә

ғ

Үқ

ғ

ғң ә

шінші а ашты белгіледі. Белгіленбей  ал ан а аштарды  санын к рсеті із.

ү

ғ

қ ғғ

ң

өң

 

A)6B)5

C)8


D)7

 

E)4 

11. Кестеде бай ау

қ  тестілеуіндегі математика п нінен

ә

 бес о ушынық

ң н тижелері к рсетілген.

ә

ө

О ушыны  атық

ң

пай саныҰ

Айдана


21

Н йл


ә ә

23

Арыстан25

Диас


22

Даниял


19

Кестеге с йкес келетін диаграмманы к рсеті із

ә

ө

ң8

A)

B)

C)D)

E)

12. К к базарда екі  ауын  ш ас аба а, ал  ш ас аба  бір  арбыз а те  болса, онда бір  арбыз неше ө

қ

үқ

ққ

үқ

қ

қғ

ң

қауын а те  екенін аны та ыз

қ

ғң

қ ң


A)1

B)2


C)3

D)5


E)4

13. Біріншісіні  жылдамды ы 360 км/са , екіншісінікі 270 км/са  болатын екі  ша

ң

ғ

ғғ

ұ

қ  А  аласынан бір уа ыттақ

қ

бірдей ба ыт а  шты. Екі са аттан кейін бірінші  ша  жылдамды ынғ қ ұ

ғ

ұ қғ

  220 км/са - а дейін азайтты. Екінші 

ғ қ

ша  бірінші  ша тыұ қ

ұ

қ   А  аласынан  андай  ашы ты та  уып жетеді?қ

қ

ққ қ қ

A)1560 км

B)1512 км

C)1520 км

D)1620 км

E)1360 км

14. Екі санны   атынасы 2 : 3  атынасына те . Егер бірінші сан а 10 санын  осса, осы екі санны   атынасы 

ң қ


қ

ң

ғқ

ң қ


4 : 5  атынасына те  болады. Осы сандарды табы ыздар.

қ

ңң

A)100; 125

9


B)30; 45

C)50; 75


D)25; 75

E)75; 100

15. Cуреттегі  йді  жоспарын пайдаланып, осы  йді  жалпы ауданын

ү

ңү

ң

аны та ыз.қ ң

.

A)76 м2

B)70 м


2

C)75 м


2

D)74 м


2

E)72 м


2

16. Сызбадан белгісіз б рышты  градусты  м нін табы ыз.

ұ

ң

қ әң

 

A)B)

C)

D)E)

17.  семні  са аты  рбір бір са атта 4 секунд а  алып  алады.  семні  са аты бір т улікте  анша уа ыт а 

Ә

ң ғ


ә

ғ

қ ққ

Ә

ң ғә

қ

қ қалып  алатынын аны та ыз.

қ

ққ ң

A)1 мин 12 с

B)48 с

C)1 мин 24 сD)1 мин 48 с

E)1 мин 36 с

18. Апам бір  орап ша па   ант сатып алды. Балалары оны  жо ар ы  абатын, я ни 77 ша па   антты жеп 

қ

қ қ қң

ғ ғ қ


ғ

қ қ қ


ойды. Б дан кейін олар енді б йір  абатын, я ни 55 ша па ты жеп  ойды.Со ында олар алды ы  абатты 

қ

ұү

қ

ғқ қ

қ

ңңғ қ

да тауысты.  орапта  ал ан ша па   антты аны та ыз.

Қ

қ ғ


қ қ қ

қ ң


A)295

B)288 


C)350

10


D)240

 

E)300 

19. Суретте таразы тепе-те дікте орналас ан болса,

ң

қ

   рнегіні  м нін табы ыз.

ө

ң әң

A)6,3


B)6,2

C)5,3


D)4,5

E)7,1


20. ABCDEF алтыб рышы аудандары к рсетілген екі квадрат пен екі  шб рыш а б лінген. ABCDEF 

ұ

өү

ұ

қө

алтыб рышты  периметрін табы ыз

ұ

ң

ңA)64 см

B)72 см


C)50 см

D)68 см


E)60 см

3-Н С А 

Ұ Қ


1. Суретте к рсетілген санды  с уледегі

ө

қ ә 

-ге с йкес келетін н кте

ә

ү

11A)L

B)Q


C)N

D)M


E)P

2. Сандар белгілі бір за дылы пен берілген. Бесінші санды табы ыз:

ң

қ

ң22; 202; 2002; . . .

A)20000


B)200002

C)200000


D)22000

E)20002


3. 30%-і 60 саныны  90%-

ң

 ін  райтын санды табы ызқұ

ң

A)162B)180

C)54


D)16,2

E)18


4. Неше б ренені 18 рет кескенде, олардан 25 б лік алынатынын аны та ыз

ө

өқ ң

A)8


B)9

C)10


D)6

E)7


5. Т менде берілген фигуралар тізбегіндегі 15-ші орында  андай фигура т р анын аны та ыз

ө

құ ғ

қ ң


A)

B)

C)D)

E)

6.  ас ыр  ойды 6 са атта жейді, ал одан жолбарыс екі есе, арыстан  ш есе тез жейді.  шеуі бірге  ойды Қ қ

қ

ғү

Ү

қанша са атта жейтінін аны та ыз

қ

ғқ ң

A)1,3 са


ғ

B)1 са


ғ

C)2 са


ғ

D)1,5 са


ғ

E)1,2 са


ғ

7. 


амалы кез-келген   пен    шін орындалады. Т мендегі  й арымдарды   айсылары 

ү

өұ ғ

ң қ


д рыс

ұй арым

Ұ ғ


1

 =1


2

=

123

4

 A)№1, №3

B)№4, №2


C)№1, №2

D)№1, №4


E)№3, №2

8. Тол ын ж не оны  ата-анасы, б рі бір к нде, 1  а тар к ні туыл ан. 2015 жылды   а тарында Тол ын 

қ

ә

ңә

ү

қ ңү

ғ

ң қ ңқ

анасынан 6 есе кіші болды, ал 2016 жылды   а тарында  кесінен 6 есе кіші болды.  кесі анасынан неше жас

ң қ ң

ә

Әлкен екенін аны та ыз.

ү

қ ң 

A)3


B)5

C)2


D)4

E)6


9. С ра  белгісіні  орнында бола алатын санды табы ыз.

ұ қ


ң

ң

A)15B)20

C)19


D)18

E)30


10. Екі санны   атынасы 2 : 3  атынасына те . Егер бірінші сан а 10 санын  осса, осы екі санны   атынасы 

ң қ


қ

ң

ғқ

ң қ


4 : 5  атынасына те  болады. Бірінші

қ

ң  санды табы ыз.

ң

A)125B)100

C)25


D)75

E)50


11. Тікт ртб рышты   зын  абыр асына квадрат салын ан. А ж не В ба андарын салыстыры ыз.

ө

ұң ұ

қ

ғғ

ә

ғң

А

ВКвадратты  периметріні  сан м ні

ң

ңә

Тікт ртб рышты  ауданыны  сан м ні

ө

ұ

ңң

ә

 A)A=B

B)A


C)A>B

D)2A=B


E)берілген м ліметтер жеткіліксіз

ә

12. Саяхатшы моторлы  айы пен д йсенбі к ні са ат 12-де  з саяхатын бастады да, 100 са ат саяхаттап қ

қ

үү

ғ

өғ

айта оралды. Ол  ай к ні неше са атта  айтып келген?

қ

қ

үғ

қ

A)Сенбі к ні са ат 16:00-деү

ғ

B)Ж маұ   к ні са ат 16:00-де

ү

ғC)Бейсенбі к ні тал т сте

ү

ү13

D)С рсенбі к ні са ат 04:00-де

ә

үғ

E)Ж ма к ні

ұ

ү   са атғ   04:00-де

13. 5-ке б лінетін  ш та балы сан нешеу?

ө

ү

ңA)300

B)90


C)100

D)180


E)200

14. Екі санны   атынасы 2 : 3  атынасына те . Егер бірінші сан а 10 санын  осса, осы екі санны   атынасы 

ң қ

қ

ңғ

қ

ң қ4 : 5  атынасына те  болады. Екінші

қ

ң  санды табы ыз.

ң

A)100B)25

C)50


D)75

E)125


15. Суреттегі берілгендер бойынша с ра ты  орнына  ойылатын санды табы ыз.

ұ қ ң


қ

ң

A)90°B)180°

C)45°


D)18°

E)20°


16. Аманкелді  ыры 3 дм а аш кубты к к т ске бояп, оны  ыры 1 дм болатын кубтар а б лді.  ыры 1 дм 

қ

ғө ү

қ

ғ өҚ

болатын кубтарды  нешеуіні  екі жа ы  ана боял анын аны та ыз

ң

ң

ғ ғғ

қ ң


A)24

B)1


C)6

D)12


E)8

17. Т белері суреттегі A, B, C, D, E, F, G, H н ктелері болатын неше  шб рыш бар екенін аны та ыз

ө

ү

үұ

қ ң


A)56

B)48


C)60

D)52


E)64

14


18. Бір  атарда бір бірінен 5 м  ашы ты та 16 а аш отыр ызыл ан. Шеткі а ашты  жанында  ды  

қ

ққ қ

ғ

ғғ

ғ

ңқұ қ

орналас ан.  р а ашты суару  шін бір шелек су  ажет. Бір  ана шелекпен барлы  а ашты суару а кететін 

қ

Ә ғ


ү

қ

ғқ ғ

ғ

жолды табы ыз.ң

 

A)1500 мB)600 м

C)1400 м


D)1300 м

E)1200 м


19. 

амалы кез-келген 

  шін орындалады. Егер

ү

  болса, 

т мендегі амалды аны та.

ө

қ

A)B)

 

C)D)1

E)

20.  Тік б рышты параллелепипедті  бір т бесі орта   ш жа ыны  аудандары:ұ

ң

өқ ү

ғ

ң 35 см

2

, 21 см2

, 15 см


2

. Тік б рышты параллелепипедті  к лемін табы ыз.

ұ

ң ө


ң

 

A)125 см3

B)245 см


3

C)145 см


3

D)205 см


3

E)105 см


3

4-Н С А 

Ұ Қ


1. Бір аптада кассада кино а сатыл ан билеттер диаграммасы к рсетілген.

ғ

ғө

15


Кай к ндері арифметикалы  ортасыны  жартысынан к п біра  300-ден аспайтын

ү

қң

ө

қ  билеттер  сатылды

.

A)сейсенбі, жексенбі 

B)с рсенбі, бейсенбі

ә

C)д йсенбі, с рсенбі, бейсенбіү

ә

D)сейсенбі, д йсенбі, с рсенбі, бейсенбіү

ә

E)д йсенбі, бейсенбіү

2.  ай жерге текше  ойылса фигура симметриялы болады

Қ

қ

A)CB)A

C)D


D)E

E)B


3.Егер 

  болса, 

  табы ыз:

ң

A)400B)300

C)150


D)200

E)100


4.Осыдан  ш жыл б рын а асы мен  арындасыны  жастарыны   осындысы

ү

ұғ

қ

ңң қ

  12 жас болды. Жеті жылдан 

кейін оларды  жастарыны   осындысы неше жас болатынын аны та ыз.

ң

ң ққ ң

A)30


B)27

16


C)22

D)25


E)32

5. лы 7 жаста,  кесі 31 жаста. Неше жылдан со   кесіні  жасы  лыны  жасынан  ш есе арты  болатынын 

Ұ

ә

ң әң

ұ

ңү

қ

аны та ызқ ң

A)7


B)3

C)5


D)6

E)4


6. ас ыр  ойды 6 са атта жейді, ал одан жолбарыс екі есе, арыстан  ш есе тез жейді.  шеуі бірге  ойды 

Қ қ


қ

ғ

үҮ

қ

анша са атта жейтінін аны та ызқ

ғ

қ ңA)1,5 са

ғ

B)1,2 сағ

C)1 са


ғ

D)2 са


ғ

E)1,3 са


ғ

7.

амалы кез-келген   мен    шін орындалады. Т мендегіү

ө

 й арымдарды   айсылары д рыс?

ұ ғ


ң қ

ұ

 й арым


Ұ ғ

1

 =12

=

34

 

A)№1, №2B)№4, №2

C)№1, №3


D)№1, №4

E)№3, №2


8. зынды ы 63 м сымны  бірнеше метрі  иылып алынды. Сымны   иылып алын ан б лігі, оны   ал ан 

Ұ

ғң

қ

ң қғ

ө

ң қ ғб лігіні  жартысынан 3 есе кем. Сымны   иылып алын ан б лігіні   зынды ын аны та ыз.

ө

ңң қ

ғ

өң ұ

ғ

қ ңA)51 м

B)18 м


C)12 м

D)54 м


E)9 м

9.

амалы кез-келген   шін орындалады. Егер

ү

  болса, т мендегі б лшекпен берілген 

ө

өамалды аны та ыз.

қ ң


17

A)

B)

C) D)

E)1


10.Саматты   йі мен то анны  арасын  осатын жолды  жиегінде 17 а аш  седі. Самат оларды  

ң ү


ғ

ң

қң

ғ

өң

кейбіреулерін  ызыл таспамен мына ережеге с йеніп белгіледі: то ан а бара жатып ол бірінші а ашты, сонан

қ

ү

ғ ғғ

со   рбір екінші а ашты белгіледі.  йге  айтып келе жатып, ол та ы да бірінші а ашты, сонан со   рбір 

ң ә

ғ

Үқ

ғ

ғң ә

шінші а ашты белгіледі. Белгіленбей  ал ан а аштарды  санын к рсеті із.

ү

ғ

қ ғғ

ң

өң

 

A)7B)5

C)8


D)6

E)4


 11.Саба тан кейін  шінші сыныпты

қ

үң  о ушылары м ражай а барды. М ражай

қ

ұғ

ұ

  кіреберісінде м алім ұғ

о ушыларды  ш  атармен сап а т р ызды. Ералы, Ибрагим,  ли  шеуі  р сап а  атар т рды да  здері 

қ

ү қ


қ ұ ғ

Ә

үә

қ қ


ұ

ө

алдынан сана анда 7-ші, артынан сана анда 5-ші  атарда т р анын білді. М ражай а  анша о ушы ғ

ғ

құ ғ

ұ

ғ ққ

бар анын


ғ

  табы ыз.

ң

A)30


B)35

C)36


D24

E)33


12.Саяхатшы моторлы  айы пен д йсенбі к ні са ат 12-де  з саяхатын бастады да, 100 са ат саяхаттап  айта

қ

қү

ү

ғө

ғ

қоралды. Саяхатшыны   айтып келген к нін ж не уа ытын аны та ыз.

ң қ


ү

ә

ққ ң

A)Сенбі к ні са ат 16:00-де

ү

ғ

B)С рсенбі к ні са ат 04:00-деә

ү

ғC)Бейсенбі к ні тал т сте

ү

үD)Ж ма к ні

ұ

ү   са атғ   04:00-де

E)Ж ма


ұ   к ні са ат 16:00-де

ү

ғ13.Амина 4 жаста, оны  апасы Назеркені  жасы одан 3 есе  лкен. Назеркені  жасы Аминадан 2 есе  лкен 

ң

ңү

ң

үбол ан кезде, Амина  анша жас а толады.

ғ

ққ

A)12


B)10

C)8


D)16

E)9


18

14.Сызбада ы

ғ  


ж не

ә   


м ндерін салыстыр.

ә

  ||

 

А ба анығ

В ба аны


ғ

                                                                     

A)аны тау м мкін емес

қ

ү 

B)A>B


 

C)A=B


D)шарт жеткіліксіз

E)A


15.Cуреттегі  йді  жоспарын пайдаланып, осы  йді  жалпы ауданын

ү

ңү

ң

аны та ыз.қ ң

.

A)74 м2

B)76 м


2

C)75 м


2

D)72 м


2

E)70 м


2

16.Сызбадан белгісіз б рышты  градусты  м нін табы ыз.

ұ

ң

қ әң

 

A)B)

C)

D)19

E)

17. семні  са аты  рбір бір са атта 4 секунд а  алып  алады.  семні  са аты бір т улікте  анша уа ыт а 

Ә

ң ғ


ә

ғ

қ ққ

Ә

ң ғә

қ

қ қалып  алатынын аны та ыз.

қ

ққ ң

A)1 мин 36 с

B)48 с

C)1 мин 12 сD)1 мин 24 с

E)1 мин 48 с

18.Мекеме  ызметкерлеріні  24-і а ылшын тілін, 15-і неміс тілін ж не 14-і француз тілін біледі. Оларды  

қ

ңғ

ә

ңалтауы а ылшын ж не неміс тілдерін, бесеуі а ылшын ж не француз тілдерін, т ртеуі неміс ж не француз 

ғ

әғ

ә

өә

тілдерін, ал  шеуі  ш тілді де біледі. Мекемедегі кез келген  ызметкер  андай да бір шетел тілін біледі. 

ү

ү

ққ

Мекемеде бір  ана а ылшын тілін білетін неше  ызметкер екенін аны та ыз

ғ

ғ

ққ ң

A)20


B)12

C)25


D)16

E)10


19.Шарды  радиусы 20%- а арттырылды. А ж не В ба андарын салыстыры ыз.

ң

ғә

ғ

ңА

В

Шар беті ауданыны  проценттік  згеруің

ө

Шар к леміні  проценттік  згеруіө

ң

ө 

A)берілген м ліметтер жеткіліксіз

ә

B)A


C)A=B

D)A>B


E)2A=B

20.Тік б рышты параллелепипедті  бір т бесі орта   ш жа ыны  аудандары:

ұ

ң

өқ ү

ғ

ң 35 см

2

, 21 см2

, 15 см


2

. Тік б рышты параллелепипедті  к лемін табы ыз.

ұ

ң ө


ң

 

A)205 см3

B)105 см


3

C)145 см


3

D)245 см


3

E)125 см


3


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет