Методическое письмо ǀ 2018-2019 учебный год


Казахский язык (для школ с неказахским языком обучения)бет15/47
Дата31.12.2019
өлшемі5.98 Mb.
түріИнструктивно-методическое письмо
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   47

Казахский язык (для школ с неказахским языком обучения)
Пәннің маңыздылығы қазақ тілінің мемлекеттік тіл мәртебесімен және ойды түсінікті жеткізуді мақсат тұтатын коммуникативтік бағытымен дәйектеледі. Өзге тілде білім алатын бастауыш сынып оқушысында сөйлесім әрекеті арқылы тілдік және мәдени-танымдық құзіреттіліктер, қатысымдық (коммуникативтік), проблемалардың шешімін табу, ақпараттық түйінді құзіреттіліктерді қалыптастыруға бағытталады.

Пәнді оқытудың мақсаты – қарапайым деңгей бойынша қазақ тілін қатысымдық тұрғыдан меңгерту; тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым, тілдесім әрекеттеріне сай оқушыны тілдік білім негізінде түсінікті сөйлеуге, сауатты жазуға үйрету.

Бастауыш мектепте 1-4-сыныптарда қарапайым деңгейдің 4 игерімін меңгерту талап етіледі. Атап айтсақ, 4-сыныпта білім алушылар А1 + бастапқы жетік игерімін меңгерулері қажет.

ҚР Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 27 қарашадағы № 471 бұйрығымен бекітілген үлгілік оқу жоспарына сәйкес «Қазақ тілі» пәні бойынша апталық оқу жүктемесінің көлемі:


 • оқыту орыс тілінде жүргізілетін мектептерде: аптасына 4 сағат, оқу жылына – 136 сағатты құрайды;

 • оқыту ұйғыр, өзбек, тәжік тілдерінде жүргізілетін мектептерде: аптасына 3 сағат, оқу жылына – 102 сағатты құрайды.

Оқыту тілі қазақ тілінде емес мектептер үшін «Қазақ тілі» пәні үш ая бойынша оқытылады:

1) әлеуметтік-тұрмыстық ая – 50/40 сағат;

2) оқу-еңбек аясы – 20/16 сағат;

3) әлеуметтік-мәдени ая – 50/40 сағат.

Мұндағы белгіленген алдыңғы сан орыс тілді мектептерге, соңғы сан ұйғыр, өзбек, тәжік тілді мектептерге арналып көрсетілген.
15-кесте – Жазба жұмыстарының көлемі (мөлшері)


Жұмыс түрі

Сөз саны

Диктант

30-40 сөз

Сөздік диктант

15-20 сөз


Диктант жұмыстарын бағалау нормалар:

«5» деген баға: ешбір қатесі болмаса немесе емле, тыныс белгілерінен бір-бірден қате жіберсе;

«4» деген баға: емле және тыныс белгілерінен екі-екіден қате жіберсе; «3» деген баға: емле мен тыныс белгілерінен 4-5-тен қатесі болса немесе 3 емле, 5 тыныс белгі қатесі болса;

«2» деген баға: емле мен тыныс белгілерінің әрқайсысына 6-дан 10-ға дейін.Ескерту: бағалау кезінде қателердің қайталануы мен біртектілігіне назар аударылады.

Егер бір қате бір сөздің құрамында немесе түбірлес сөздердің түбірінде қайталанса, бір қатеге саналады. Бір ережеге жататын қателер біртекті болып есептеледі. Алғашқы біртекті үш қате біреуге саналады да, келесі осындай қателер дербес есептеледі.

Сөздік диктант жүргізуге 5-7 минут, көркем жазуға бастауыш сыныптар үшін әр сабақ сайын 3-5 минут бөлінеді. Мұғалім жүйелі түрде әріп элементтерін түзетуі, дәптер шетіндегі қызыл сызықта арнайы көрсетуі қажет.

Оқу жылдамдығы 50-55 сөзді құрайды. Оқу жылдамдығын қалыптастыру бастауыш сыныптан басталады. Оқу жылдамдығы артқан сайын, есте сақтау қабілеті, ақыл-ой еңбегіне ынтасы арта түседі. Білім алушы дұрыс, әрі жылдам, әрі мазмұнды түсіне оқи білу тиіс.

Білім алушылар сөйлесім әрекетінің түрлері бойынша:


 1. бастауыш сыныпқа ұсынылған лексикалық минимумның 480-500 сөзін;

 2. 8-9 сөйлем арқылы затты, құбылысты, іс-әрекетті сипаттауды;

 3. 10-12 сөйлемнен тұратын диалогтегі мұғалімнің, сыныптастарының сөзін, шағын ақпараттарды түсінуді;

 4. 10-15 сөйлемнен құрылған мәтіндерді интонация сақтап мәнерлеп оқуды;

 5. оқыған мәтін бойынша әр азат жолдың негізгі ойын 1 сөйлеммен айтуды;

 6. 9-10 жолды өлеңді мәнерлеп түсініп оқуды;

 7. өзіне таныс тақырыптарда 4-5 репликадан тұратын тілдесімге түсе алуды меңгеруі тиіс.


Иностранный язык
Уровень начального образования при обучении иностранному языку ориентирован на элементарное владение и, согласно Общеевропейским компетенциям владения иностранным языком (CEFR), соотносится с А1 (уровень выживания – Breakthrough).

Объем учебной нагрузки по предмету составляет 1 час в неделю, 34 часа в учебном году.

Предметные результаты отражены в двух аспектах:Обучающиеся должны знать:

 1. новые лексические единицы в объеме 450 слов;

 2. изученный грамматический материал (структуру простого предложения, возвратные местоимения, степени сравнения прилагательных;

 3. реплики-клише поведенческого этикета (речевого и неречевого), принятые в стране изучаемого языка в типичных ситуациях общения.

Обучающиеся должны уметь:

 1. правильно интонировать предложения различных типов: утвердительные, отрицательные, вопросительные;

 2. образовывать прилагательные при помощи суффиксов -er, -est,-y, составные существительные: toyshop, shoeshop, etc;

3) вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог- побуждение к действию, диалог-обмен мнениями; объем данных диалогов – 4-5 реплик со стороны каждого собеседника;

4) представить информацию о себе, о родственниках, друзьях (род занятий, интересы и увлечения, учеба в школе и т.д.), о домашних и диких животных, о временах года;

5) объем монологического высказывания – 5-6 фраз;

6) понимать основное содержание аудио-, видеоматериалов; время звучания текста – до 1минуты;

7) выразительно читать вслух с правильной интонацией и ударением;

8) ориентироваться в основных видах чтения (ознакомительное, изучающее и поисково-просмотровоe), объем текста – не более 50-60слов;

9) писать личное письмо и электронное письмо, объем письма – до 30-40 слов; излагать краткую информацию о себе, делать выписки из текста в соответствии с коммуникативными задачами.

Рекомендуемые нормы контрольных работ.

Для отслеживания динамики и мониторинга полученных знаний рекомендуется провести 4 контрольные работы, по одной в конце каждой четверти.

Контрольные работы охватывают тематический материал, изученный в течение каждой четверти, с учетом всех направлений развития речи. Лексика и грамматика – 15 заданий, аудирование – 5 заданий, чтение – 5 заданий. Рекомендуется оценивать данный вид работы по следующей шкале: оценка

«5» – 21-25 баллов, оценка «4» – 14-20 баллов, оценка «3» – 4-13 баллов.Рекомендуемые нормы письменных заданий.

Для развития навыков письма и критического мышления обучающихся рекомендуется проведение письменных работ. Например, можно предложить написать личное письмо и электронное письмо, несколько предложений о человеке на картинке, то есть ученик может придумать имя, фамилию, адрес и т.д. для данного человека, списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в соответствии с решаемой учебной задачей, писать краткое поздравление с опорой на образец до 30-40 слов.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «МАТЕМАТИКА»
Математика.

Учебный предмет «Математика» на уровне начального образования представляет собой интегрированный учебный предмет образовательной области «Математика». Его изучение включает арифметику натуральных чисел в пределах 1 000 000 и нуля, важнейшие величины, а также пропедевтику алгебры и геометрии для продолжения обучения на уровне основного среднего образования.

Цель учебного предметаобеспечение качественного усвоения базисных основ математики, направленного на достижение необходимого уровня общего интеллектуального развития личности на основе национальных и общечеловеческих ценностей, формирования наглядно-образного, логического и абстрактного мышления, создание практической основы для изучения алгебры и геометрии на уровне основного среднего образования.

Объем учебной нагрузки по предмету составляет: 5 часов в неделю, 170 часов в учебном году.

С целью определения уровня качества усвоения тем по разделу или блоку проводятся проверочные (тематические) работы, а контрольные работы – в конце четверти. Проверочные (тематические) работы могут носить комбинированный характер или состоять из заданий одного вида (только задачи, только геометрические задания и т.д.), а итоговый контроль прово­дится в форме контрольных работ комбиниро­ванного характера (они содержат арифметические задачи, числовые выражения, задания геометрическо­го характера и др.).
Таблица 16 – Нормы проверочных и контрольных работ


Четверть

Проверочные

(тематические)Контрольные

I

2

2

II

2

1

III

2

1

IV

2

1

В І четверти проводятся 2 контрольные работы: входная и четвертная. Входная контрольная работа проводится в сентябре, она содержит задания базового и повышенного уровня. Задания повышенной трудности выносятся в «дополнительное задание». При этом следует обязательно разобрать их решение при выполнении работы над ошибками. За входную работу оценка «2» в журнал не ставится.

Математический диктант, устный счет позволяет обучающимся воспринимать информацию на слух, одновременно эффективно тренировать произвольное внимание, оперативную память, логическое мышление, формировать правильную математическую речь. Эти виды работ проводятся в течение 10-15 минут.
Таблица 17 – Нормы контрольного устного счета и математического диктанта


Виды работы

І

ІІ

ІІІ

ІV

Устный счет

1

1

1

1

Математический диктант

1

1

1

1

Таблица 18 – Нормы оценок письменных работ
Виды работ

Нормы оценок

Контрольный устный счет

Оценка «5» – без ошибок;

оценка «4» – 1-2 ошибки;

оценка «3» – 3-4 ошибки.


Контрольный математический диктант

Оценка «5» – без ошибок;

оценка «4» – 1-2 ошибки и 1-2 недочета;

оценка «3» – 3-4 ошибки и 1-2 недочета;

оценка «2» – 5 и более ошибок.Работа, состоящая из примеров

Оценка «5» – без ошибок;

оценка «4» – 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки;

оценка «3» – 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубые ошибки;

оценка «2» – 4 и более грубые ошибки.Комбинированная работа

Оценка «5»– без ошибок;

оценка «4» – 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки (грубая ошибка не должна быть в решении задачи);

оценка «3» – 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть верным;

оценка «2» – 4 грубые ошибки.Решение выражений на порядок действий

При оценке таких работ ошибкой считается неправильно выбранный порядок действий, неправильно выполненное арифметическое действие:

оценка «5» – без ошибок;

оценка «4» – 1-2 ошибки;

оценка «3» – 3 ошибки;

оценка «2» – 4 и более ошибки.


Решение уравнений

При оценке таких работ ошибкой считается неверный ход решения, неправильно выполненное действие, а также невыполнение проверки:

оценка «5» – без ошибок;

оценка «4» – 1-2 ошибки;

оценка «3» – 3 ошибки;

оценка «2» – 4 и более ошибки.


Задания с геометрическим материалом

При оценке таких заданий ошибкой считается, если ученик неверно построил геометрическую фигуру, не соблюдал размеры, неверно перевел одни единицы измерения в другие, не умеет использовать чертежный инструмент для измерения или построения геометрических фигур:

оценка «5» – без ошибок;

оценка «4» – 1-2 ошибки;

оценка «3» – 3 ошибки;

оценка «2» – 4 и более ошибкиОценка устных ответов.

В основу оценивания устного ответа обучающихся положены следующие показатели: правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота.Ошибки: неправильный ответ на поставленный вопрос; неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения.

Недочеты: неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; при правильном ответе неумение самостоятельно и полно обосновать и проиллюстрировать его; неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью школьника; неправильное произношение математических терминов.

Оценка «5» ставится ученику, если он при ответе обнаруживает осознанное усвоение изученного учебного материала и умеет им самостоятельно пользоваться; производит вычисления правильно и достаточно быстро; умеет самостоятельно решить задачу (составить план, решить, объяснить ход решения и точно сформулировать ответ на вопрос задачи); правильно выполняет практические задания.

Оценка «4» ставится ученику, если его ответ, в основном, соответствует требованиям, установленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности в формулировках; не всегда использует рациональные приемы вычислений. При этом ученик легко исправляет эти недочеты сам при указании на них учителем.

Оценка «3» ставится ученику, если он показывает осознанное усвоение более половины изученных вопросов, допускает ошибки в вычислениях и при решении задач, но исправляет их с помощью учителя.

Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, не справляется с решением задач и вычислениями даже с помощью учителя.

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих и итоговых контрольных работ. Однако последним придается наибольшее значение.


Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки.

Ошибки: незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его выполнения; неправильный выбор действий, операций; неверные вычисления в случае, когда цель задания – проверка вычислительных умений и навыков; пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на получение правильного ответа; несоответствие пояснительного текста, ответа, наименования величин выполненным действиям и полученным результатам; несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным параметрам.

Недочеты: неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических выкладок; отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа; 2 недочета считаются за 1ошибку.

Грубые ошибки: вычислительные ошибки в примерах и задачах; ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние действия); не решенная (ый) до конца задача или пример; невыполненное задание.

Негрубые ошибки: нерациональный прием вычислений; неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; неверно сформулированный ответ задачи; неправильное списывание данных (чисел, знаков); недоведение до конца преобразований.

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. За неаккуратно оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по математике снижается на 1 балл, но не ниже «3».ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ»
Познание мира.

Учебный предмет направлен на формирование у обучающихся системы знаний о природном и социальном окружении человека, представлений о взаимосвязях и взаимозависимости между тремя составляющими окружающего мира – «человек – общество – природа», – на развитие умения самостоятельно раскрывать смысл вещей и явлений, делать определенные выводы.Объем учебной нагрузки по учебному предмету составляет 1 час в неделю, 34 часа в учебном году.

При изучении предмета «Познание мира» обучающиеся начальной школы знакомятся с элементарными понятиями по биологии, экологии, географии. На уроках предмета «Познание мира» учителю рекомендуется обсуждать вопросы безопасного поведения в условиях риска бедствий, экологических катаклизм.

Для контроля и оценки знаний и умений по предмету ис­пользуются устные проверки, наблюдения, письменные работы (например, тесты, диктанты), а также самостоятельные практические работы с картами, приборами, мо­делями, лабораторным оборудованием.

Одной из форм обучения является проведение экскурсии. На экскурсиях обучающиеся проверяют на практике многие теоретические знания и переводят их в умения и навыки, учатся ориентироваться на местности, наблюдать, сравнивать, находить примеры взаимосвязи организмов друг с другом, с явлениями природы, с условиями окружающей среды. Экскурсию рекомендуется проводить в соответствии с темой урока (до или после изучения новой темы) и местностью.

В зависимости от местности предлагается проводить экскурсии в:


 1. музеи;

 2. окрестности населенного пункта;

 3. места или предприятия, добывающие или перерабатывающие полезные ископаемые;

 4. парки, зоопарки;

 5. промышленное, производственные или сельскохозяйственное предприятия.

Для формирования навыков системного анализа, исследовательского навыка обучающиеся должны систематически выполнять задания, представленные в Дневнике наблюдения.

Для развития понятий о пространстве, географических закономерностях используются карты (физическая и административная карты, контурные карты, исторические карты, карты полушарий) и глобус. Работы с ними проводятся при изучении новой темы, при повторении изученного материала, при проверке домашнего задания. При работе учитель должен следить за тем, чтобы обучающиеся правильно пользовались указкой, правильно показывали реки, озера, города, государства.

Таблица 19 – Нормы оценок по предмету


Оценки

Описание оценок

Оценка «5»

Ученик осознанно и логично излагает учебный материал, используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает полные ответы на все поставленные вопросы.

Оценка «4»

Ответ ученика, в основном, соответствует требованиям, установленным для оценки «5», но он допускает отдельные неточности в изложении фактического материала, при выполнении отдельных практических работ. Все эти недочеты ученик легко исправляет сам при указании на них учителем.

Оценка «3»

Ученик усвоил основное содержание учебного материала, но допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и явлениями природы, допускает неточности при выполнении практических работ, но может исправить перечисленные недочеты с помощью учителя.

Оценка «2»

Ученик обнаруживает незнание большей части программного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя.

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки.Ошибки:

– неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия несущественной;

– нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она является существенной;

– неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия протекания того или иного изученного явления;

– ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам;

– незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, подтверждающие высказанное суждение;

– отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом;

– ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату;

– неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных объектов.

Недочеты:

– преобладание при описании объекта несущественных его признаков;

– неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на результат работы; отсутствие обозначений и подписей;

– отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к неправильному результату;

– неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после наводящих вопросов;

– неточности при нахождении объекта на карте.

При письменной проверке знаний по предмету используются кон­трольные работы, которые не требуют полного, обстоятельного письменного ответа, что связано с недостаточными возможностями письменной речи обучающихся. Имеют большое значение и работы с индивидуальными карточками-заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, диаграммы, выбирают правильную дату и т.п.
Таблица 20 – Количество проверочных и контрольных работ


Четверть

Проверочные

Контрольные

I

1

1

II

1

1

III

1

1

IV

1

1

Целесообразно использование тестовых заданий следующих типов: поиск ошибки; выбор ответа; продолжение или исправление высказывания. Тест включает задания средней трудности.

Обучающихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого следует выделить 10-15 минут в конце одного из предшествующих уроков. Рекомендуется записать на доске 1-2 задания, аналогичные включенным в тест, и выполнить их вместе с обучающимися.
Таблица 21 – Нормы оценки за тестовые задания


Базовый уровень

0 - 60%

60 - 77%

77 - 90%

90 - 100%

Оценка «2»

Оценка «3»

Оценка «4»

Оценка «5»ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО»


Самопознание .

Целью изучения учебного предмета «Самопознание» является способствование познанию обучающимися своего внутреннего мира и построению гармоничного отношения с собой и окружающим миром.

Основное базовое содержание предмета в 4 классе начальной школы с учетом возрастных особенностей обучающихся раскрывается в следующих разделах:


 • «Радость познания»;

 • «Учимся общению»;

 • «Быть человеком»;

 • «Как прекрасен этот мир!

Объем учебной нагрузки по учебному предмету составляет: в 1 классе – по 1 часу в неделю, 33 часа в учебном году в 2-3 классах – по 1 часу в неделю, по 34 часа в каждом учебном году.

Уроки 33-34 на всех уровнях образования обозначены как «итоговое повторение», что предполагает обобщение и систематизацию пройденного материала по завершении курса.

Часы итогового повторения можно рассматривать и как возможность для обучающихся продемонстрировать результаты творческой работы в рамках проектной деятельности.

Творческие работы могут носить индивидуальный, групповой или коллективный характер.


Оценивание знаний обучающихся

Оценивание качества знаний обучающихся по предмету «Самопознание» проводится на основе Требований к уровню подготовки обучающихся, представленных в Типовой учебной программе по предмету «Самопознание». Эти требования служат критерием для мониторинга развития познавательной деятельности обучающихся, стремления следовать в жизни общечеловеческим ценностям и навыков служения обществу.

В соответствии с особенностями нравственно-духовного образования важна не количественная, а качественная оценка, поэтому вводится оценка «зачет» по итогам каждого полугодия.

«Зачет» ставится обучающемуся, если он может продемонстрировать достижения, соответствующие не менее чем 2/3 от общего объема Требований к уровню подготовки обучающихся для 4 класса.

При выставлении обучающемуся по итогам обучения зачета/незачета учитель может учитывать участие ученика в проектной деятельности. При анализе качества выполненных проектов обращается внимание на активность обучающегося в коллективном и групповом творчестве, а также на глубину осмысления проблемы в индивидуальной творческой деятельности, ориентированность ее замысла и содержания на приоритет общечеловеческих ценностей, поиск путей решения поставленных на уроке проблем на основе любви к человеку и окружающему миру.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ИСКУССТВО»
Музыка.

Предмет «Музыка» в начальной школе относится к числу основных предметов, формирующих духовный и нравственный мир обучающихся.

Целью обучения учебному предмету является формирование основ музыкальной культуры обучающихся, воспитание средствами музыки духовно- нравственной творческой личности, умеющей применять полученные знания и умения в учебной деятельности и различных жизненных ситуациях.

Объем учебной нагрузки по учебному предмету составляет 1 час в неделю, 34 часа в учебном году.

По данному предмету объектами изучения, контроля и оценивания являются 4 вида учебной музыкальной деятельности:


 1. слушание музыки: на уроках музыки обучающиеся учатся слушать музыкальные произведения и давать  словесную характеристику музыкальному образу, содержанию и средствам музыкальной выразительности, сравнивать, обобщать музыкальную литературу. Объем слухового внимания у детей ограничен. Это следует учитывать при прослушивании музыкальных произведений. У учеников 4 класса объем слухового внимания колеблется от 3 до 5 минут;

 2. изучение музыкальной грамоты: на уроках музыки обучающиеся 4 класса изучают звук и его свойства, такие понятия, как высота, продолжительность звука, громкость, средства музыкальной выразительности, композитор – исполнитель – слушатель, народный композитор, музыка народная и профессиональная (композиторская), исполнители, основные виды музыки, народные танцы, жанры профессиональной музыки, оркестры, музыкальные инструменты;

 3. пение: при пении следует обратить внимание на чистоту интонирования, владение вокально-хоровыми навыками, выразительность исполнения, успехи каждого отдельного ученика. Учитель должен учитывать характерные особенности голоса у 10-11- летних детей.

 4. инструментальное музицирование: обучающиеся учатся играть на шумовых музыкальных инструментах, на детских ударных инструментах (палочки, деревянные ложки, бубны, колокольчики, тұяқ тас, асатаяқ и др.).

На уроках музыки рекомендуется использовать следующие виды творческих заданий:

 1. ритмические игры и аккомпанементы;

 2. выразительные движения под музыку;

 3. рисунки на музыкальные образы и сюжеты;

 4. инсценирование песен, кюев-легенд и сказочных сюжетов.


Изобразительное искусство.

Обучение учебному предмету направлено на воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народа Казахстана и других стран; развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности; воспитание интереса и любви к народному творчеству; развитие наблюдательности и зрительной памяти.

Учебный материал в программе представлен блоками, отражающими деятельностный характер и нравственную сущность художественного образования: «Виды художественной деятельности», «Основы художественной грамоты», «Познание окружающего мира», «Содержание художественно-творческой деятельности».

В комплексе все блоки направлены на решение задач начального художественного образования и воспитания.Объем учебной нагрузки по предмету составляет 1 час в неделю, 34 часа в учебном году.

Нормы оценок:

оценка «5»: обучающийся полностью справляется с поставленной целью; правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике; верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное;

оценка «4»: обучающийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает неточности второстепенного характера; гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное;

оценка «3»: обучающийся слабо справляется с поставленной целью урока; допускает неточность в изложении изученного материала;

оценка «2»: обучающийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с поставленной целью урока.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ТЕХНОЛОГИЯ»
Трудовое обучение.

Учебный предмет направлен на овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и навыками, способами планирования и организации труда; на развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, способностей ориентироваться в информации разного вида; на освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего мира; воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда.Объем учебной нагрузки по предмету составляет 2 часа в неделю, 68 часов в учебном году.

Содержание учебного предмета «Трудовое обучение» состоит из двух разделов: «Технический труд» и «Художественный труд». В рамках раздела «Технический труд» обучающиеся работают с бумагой и картоном, текстильными материалами, природными материалами, занимаются техническим моделированием. Второй раздел предусматривает изготовление обучающимися национальных костюмов и изделий, лепку из пластилина, конструирование изделий из различных материалов.

Перед уроком учитель должен проверить наличие всех необходимых материалов, исправность всех инструментов и приспособлений.

На каждом уроке трудового обучения учителю важно следить за тем, чтобы обучающиеся соблюдали правила личной гигиены и правила безопасности труда.Нормы оценок.

Оценки выставляются за выполнение изделия в целом, за отдельные технологические операции; за умение составлять план работы, поставить опыт, определить свойства материалов, правильно назвать материалы и инструменты, определить их назначение, назвать правила безопасной работы с ними.Выполнение изделия в целом:

оценка «5» выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение изделия при соблюдении правил безопасности работы с инструментами (учитывается умение выбрать инструмент в соответствии с используемым материалом, а также соблюдение порядка на рабочем месте в течение всего урока);

оценка «4» выставляется с учётом тех же требований, но допускается исправление без нарушения конструкции изделия;

оценка «3» выставляется, если изделие выполнено недостаточно аккуратно, но без нарушения конструкции изделий.

За проявленную самостоятельность и творчески выполненную работу оценку можно повысить на один балл или оценить это дополнительной отметкой.

Изделие с нарушением конструкции, не отвечающей его назначению, не оценивается, оно подлежит исправлению, переделке.

За готовое изделие во время проверочной работы оценка ставится всем

Обучающимся. Проверочные работы проводятся каждую четверть и в конце года. Они могут быть проверкой усвоения отдельных операций после определенного количества уроков или итоговым уроком по видам труда.Нормы оценки за отдельные технологические операции:

оценка «5» выставляется за точность выполнения различных видов разметки, раскроя материалов; правильность сгибания; выполнение равномерных стежков; точность выполнения изделия из деталей конструктора соответственно образцу или рисунку; экономное и рациональное использование материалов, инструментов в зависимости от их назначения; умение составить план, самостоятельно проанализировать изделие; умение продемонстрировать изделие с объяснением; оценка «4» выставляется, если ученик при разметке допустил неточность (до 3 мм), при раскрое – отклонение от линии разметки на 1 мм, нерационально использовал материал; порядок на рабочем месте соблюдал после напоминания учителя; составил план работы вместе с учителем, самостоятельно составил план предстоящей работы с 1 ошибкой;

оценка «3» выставляется, если ученик при разметке допустил неточность до 5 мм; при самостоятельном составлении плана работы изготовления изделий допустил 2 логические ошибки.

Для объективности оценки знаний и умений обучающихся необходимо вести учёт усвоения программных требований каждым ребёнком. Оценка может быть объективной в том случае, если учитель планирует опрос и наблюдения за обучающимися. В плане урока он записывает фамилии 3-4 учеников, у которых будет наблюдать соблюдение порядка на рабочем месте в течение всего урока, 3-4 учеников, у которых проверит умения точно размечать детали на материале, 3-4 учеников, у которых будет отслеживать умения правильно и точно резать по линиям разметки, у следующих 3-4 учеников будет отслеживать умения аккуратно работать с клеем, выполнять стежки или работать, соблюдая правила безопасной работы с инструментами на уроках.

Если ученик плохо справляется с тем заданием, которое проверяет учитель, то учитель обязан заново показать ребёнку, как правильно выполнить работу. В этом случае оценка ставится через несколько уроков.

Таким образом, за урок учитель выставляет несколько оценок, но все они будут выставлены за определённые знания и умения.


ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Физическая культура.

Изучение предмета направлено на формирование физической культуры обучающегося посредством освоения основ физкультурной деятельности с общей развивающей направленностью; формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью; целостное развитие физических и психических качеств; творческое использование средств физической культуры в организации здорового образа жизни.Объем учебной нагрузки по предмету составляет 3 часа в неделю, 102 часа в учебном году, из них: 86 часов – базовая часть, 16 часов – вариативная часть.

Базовый (инвариативный) компонент отражает Государственный стандарт общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры.

Вариативный компонент нацеливает учителя на использование разнообразных форм учебного процесса, внедрение современных методов обучения и педагогических технологий. Так как вариативный компонент обусловлен необходимостью учета региональных особенностей места расположения материальной базы школы, возможностей учителя и интересов обучающихся, то учебный материал рекомендуется местными органами образования и разрабатывается учителями физической культуры.

Исходя из программных требований и ориентируясь на индивидуальные возможности и особенности полового развития каждого ученика, учитель вправе самостоятельно разрабатывать индивидуальные шкалы требований (контрольные задания) и в соответствии с ними оценивать успеваемость обучающихся в течение года.

Для регионов республики, где нет возможности проводить полноценные уроки по разделам «Лыжная подготовка» и «Плавание», рекомендуется:


 1. в отдельных бесснежных районах уроки лыжной подготовки заменять кроссовой подготовкой;

 2. при отсутствии возможности проводить занятия по плаванию заменять их уроками гимнастики.

На уроках физкультуры обучающиеся должны соблюдать правила безопасности при выполнении физических упражнений.

«Дни здоровья» проводятся 3-4 раза в учебном году.

Распределение обучающихся на группы для занятий на уроках по учебному предмету «Физическая культура» производится на основании медицинского осмотра с обязательным предъявлением справок.
Таблица 22 – Учебные нормативы по освоению навыков, умений, развитию двигательных качеств


п/п


Контрольные упражнения

Девочки

мальчики

«5»

«4»

«3»

«5»

«4»

«3»

1.

Бег 30 м (с)

5,5

6,0

6,8

5,6

6,1

7,0

2.

Бег 2000 м

без учёта времени

3.

Прыжки в длину (см)

300

260

220

260

220

180

4.

Прыжки в высоту (см)

100

90

80

95

90

80

5.

Метание мяча 150 гр (м)

27

22

18

17

15

12

6.

Подтягивание на высокой перекладине из виса

(к-во раз)


5

3

2

-

-

-


7.

Подтягивание на низкой перекладине из виса лёжа

(к-во раз)-


-


-


14


9


7


8.

Бег на лыжах 1 км (мин, с)

7,00

7,30

8,00

7,30

8,00

8,30

9.

Бег на лыжах 2 км

без учёта времени

10.

Плавание 25 м

без учёта времени

11.

Кросс 2000 м для бесснежных районов

без учёта времени

Региональное и местные органы образования имеют право изменить учебные нормативы в сторону увеличения с учётом климатических и экологических условий.
3.1 ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТАМ УРОВНЯ ОСНОВНОГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (9 класс)


Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Комутова Айгуль Сериковна, кмм
2018 -> Комутова Айгуль Сериковна, кмм
2018 -> Сабақтың мақсаты: а/ Оқушылардың сөздік қорын молайту. Білім, білік дағдыларын қалыптастыру
2018 -> Сабақтың тақырыбы: Физика-табиғат туралы ғылым
2018 -> Сабақ мақсаты Тұздар гидролизін түсіну және тұздардың суда ерігенде қандай процестер жүретінін анықтау
2018 -> Сабақтың мақсаты: Білімділік: Көміртек және оның қосылыстары туралымәлімет алады
2018 -> 5В011700- Қазақ тілі мен әдебиет мамандығы бойынша 3-курс студенттердің элективті пәндер каталогы 2017-2018 оқу жылы
2018 -> Сабақтың тақырыбы Салынған циклдер. Мақсаты Қайталау операторлары туралы білімнің кеңеюі
2018 -> Сабақ тақырыбы: Теңдеулер жүйесін қолданып есептер шығару Мерзімі
2018 -> Даулетиярова Зауре Ермаханқызы А. Пушкин атындағы №41 көпсалалы гимназияның қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Тараз қаласы


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   47
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет