«Органикалық химия»бет1/5
Дата20.03.2020
өлшемі52,02 Kb.
  1   2   3   4   5


«Органикалық химия»
1. Органикалық қосылыстар теориясының негізін салушы ?

A) Д.И.Менделеев

B) Э. Фишер

C) В.В. Марковников

D) М.В.Ломоносов

E) А.М.Бутлеров
2. Электрофильді реагент дегеніміз - ?

A) Жұптаспаған электрон бөлшектері немесе бос атомдар

B) Электрон деңгейшесінде толық толмаған бөлшектер

C) Сыртқы энергетикалық деңгейде жұп электроны бар бөлшектер

D) Берілген химиялық реакцияға тікелей қатысатын атом немесе атомдар

тобы

E) Протон қосып алуға бейім иондар немесе бейтарап молекулалар
3. Радикалды реагент дегеніміз – ?

A) Жұптаспаған электрон бөлшектері немесе бос атомдар

B) Электрон деңгейшесінде толық толмаған бөлшектер

C) Сыртқы энергетикалық деңгейде жұп электроны бар бөлшектер

D) Берілген химиялық реакцияға тікелей қатысатын атом немесе атомдар тобы

E) Протон қосып алуға бейім иондар немесе бейтарап молекулалар
4. Нуклеофильді реагент дегеніміз – ?

A) Жұптаспаған электрон бөлшектері немесе бос атомдар

B) Электрон деңгейшесінде толық толмаған бөлшектер

C) Сыртқы энергетикалық деңгейде жұп электроны бар бөлшектер

D) Берілген химиялық реакцияға тікелей қатысатын атом немесе атомдар тобы

E) Протон қосып алуға бейім иондар немесе бейтарап молекулалар
5. Қандай жағдайда қышқылдығы күшті ?

A) Ка өлшемі көп болғанда

B) Ка өлшемі кем болғанда

C) Ка қышқылға әсер етпейді

D) Электртерістілігі жоғары болғанда

E) Электртерістілігі төмен болғанда
6. Бренстеду – Лоури теориясы бойынша қышқыл дегеніміз – ?

A) Протон беруге бейім ион немесе бейтарап молекула

B) Протон қосып алуға бейім ион немесе бейтарап молекула

C) Жұп электрондар акцепторы

D) Жұп электрондар доноры

E) Тақ электрондар бөлшектері
7. Бренстеду – Лоури бойынша негіз дегеніміз – ?

A) Протон беруге бейім ион немесе бейтарап молекула

B) Протон қосып алуға бейім ион немесе бейтарап молекула

C) Жұп электрондар акцепторы

D) Жұп электрондар доноры

E) Тақ электрондар бөлшектері
8. Льюис бойынша қышқыл дегеніміз - ?

A) Протон беруге бейім ион немесе бейтарап молекула

B) Протон қосып алуға бейім ион немесе бейтарап молекула

C) Жұп электрондар акцепторы

D) Жұп электрондар доноры

E) Тақ электрондар бөлшектері
9. Льюис бойынша негіз дегеніміз - ?

A) Протон беруге бейім ион немесе бейтарап молекула

B) Протон қосып алуға бейім ион немесе бейтарап молекула

C) Жұп электрондар акцепторы

D) Жұп электрондар доноры

E) Тақ электрондар бөлшектері
10. ЖМКО принципі бойынша қандай қосылыспен диэтилсульфид тұрақты комплекс түзеді ?

A) СН3СООК

B) (СН3СОО)2Са

C) (СН3СОО)2Hg

D) (СН3СОО)2Mg

E) AlCl3
11. Күшті қышқыл ?

A) рК = 10,2

B) рК = 7,1

C) рК =4,8

D) pK=3,8

E) рК = 4,9
12. Алкан қатарындағы көмірсутектердің изомері ... басталады ?

A) Пентан

B) Этан

C) Бутан

D) Метан

E) Гексан
13. Радикалды орынбасу келесі сатыда жүреді.. ?

A) Тізбектің кескіні, тізбектің өсуі, иницирлену

B) Тізбектің өсуі, иницирлену

C) Тізбектің өсуі, тізбектің кескіні

D) σ – комплекс, π – комплекс

E) Иницирлену, тізбек жары
14. Алкадиендер келесі типке бөлінеді ?

A) Кумулирленген, оқшауланған

B) Кумулирленген, кернеуленген сопряженные

C) Қабытасқан, кумулирленген, оқшауланған

D) Сопряженные, оқшауланған

E) Сопряженные, циклды
15. Симметриялы емес алкендер де қосылу реакциясы .... ережесі бойынша жүреді?

A) Вюрц

B) Марковников

C) Кучеров

D) Ережеге қатысты емес

E) Бутлеров
16. Электрофильді орынбасу (SN) ... тән?

A) Алкендерге

B) Алкиндерге

C) Алкандарға

D) Арендерге

E) Альдегидтерге
17. Моноорынбасушы бензол туындылары үшін І орынбасушылар негізгі топты ... бағыттайды?

A) Орто- жағдайға

B) Пара – жағдайға

C) Орто- және мета – жағдайға

D) Мета – жағдайға

E) Орто- және пара жағдайға
18.Моноорынбасушы бензол туындылары үшін ІІ орынбасушылар негізгі топты ... бағыттайды?

A) Орто- жағдайға

B) Пара – жағдайға

C) Орто- және мета – жағдайға

D) Мета – жағдайға

E) Орто- және пара жағдайға
19. Иодоформды ... ретінде қолданылады?

A) Антисептикалық зат

B) Ингаляциялық нарқоз үшін қажет зат

C) Белгілі бір орын аймағын уақытша жансыздандырушы зат

D) Наркотикалық зат

E) Инсектицид
20. Хлороформды ... ретінде қолданылады?

A) Антисептикалық зат

B) Инголяциялық нарқоз үшін қажет зат

C) Белгілі бір орын аймағын уақытша жансыздандырушы зат

D) Наркотиакалық зат

E) Инсектицид
21. Диэтил эфирі ... ретінде қолданылады?

A) Антисептикалық зат

B) Ингаляциялық нарқоз үшін қажет зат

C) Жергілікті аймақты уақытша жансыздандырушы зат

D) Наркотикалық зат

E) Инсектицид
22. Тиолдар құрамында ... функционалды тобы бар?

A) - OH

B) - SH

C) - COOH

D) - S -

E) -S – S –
23. Аминдер құрамында ... функционалды тобы бар?

A) - OH

B) - SH

C) - COOH

D) - NH2

E) CN
24. Коламин СН2NH2- СН2ОН ?

A) 2-метилбутадиен -1,3

B) 2-аминоэтанол

C) 2-метилпропаналь

D) 3-метилбутадиен -1,3

E) 2-гидроксипропан қышқылы
25. Ауыр металл қосылыстарымен уланғанда уға қайтарушы ретінде ... қолданылады?

A) Пеницилламин

B) Ацетон

C) Этилов спирті

D) Тимин

E) Хлороформ
26. Біріншілік амин деніміз?

A) Трет – бутиламин

B) Метилэтиламин

C) Триметиламин

D) Тетраметиламмоний гидроксиді

E) N – метиланилин
27. Дезаминдену реакциясы нәтижесінде біріншілік аминдерден ... түзіледі?

A) Кетон

B) Альдегид

C) Спирт

D) Алкан

E) Алкен
28. Альдегидтер мен кетондар құрамында ... функционалды топ бар?

A) - ОН

B) - СООН

C) - Hal

D) - COH

E) – SH
29. Альдегидтер мен кетондарға тән реакциялар?

A) - SN

B) - SE

C) - AN

D) - AE

E) - SR
30. Құмырсқа альдегиді ?

A) СН3СООН

B) НСООН

C) С2Н5СОН

D) НСОН

E) СН3СОСН3
31. Альдегидпен спирт әрекеттескенде ... түзіледі?

A) Күрделі эфир

B) Альдоль

C) Ацеталь

D) Екі атомды спирт

E) Имин
32. Шиффа негізі ... түзіледі?

A) Альдегид пен спирт

B) Кетон мен галоген әрекеттескенде

C) Карбон қышқылы мен спирт әрекеттескенде

D) Альдегидтер мен біріншілік амин әрекеттескенде

E) Кетонның сумен әрекеттесуі нітижесінде
33. Метанальдің 40% сулы ерітіндісі қалай аталады ?

A) Параформ

B) Формалин

C) Альдол

D) Кротон

E) Формамид
34. ... байланысты жүретін карбонильді қосылыстарға тән реакция конденсация реакциясы?

A) β –көміртек атомдарындағы сутек атомдарының қозғалысына

B) α –көміртек атомдарындағы сутек атомдарының қозғалысына

C) Карбонильді топтардағы сутек атомдарының қозғалысына

D) Карбонильді топтағы π – байланыстың үзілуіне

E) Карбонильді қосылыстардың сулы ерітінділеріндегі сутектік байланысқа
35. Гексаметилентетрамин (уротропин) ... қолданылады?

A) Тыныштандырғыш зат ретінде

B) Ұйқы шақырғыш зат ретінде

C) Нақты орында уақытша жансыздандырушы ретінде

D) Залалсыздандырушы ретінде

E) Инсектицид
36. Хлораль гидратацияланғанда ... түзіледі?

A) Ацеталь

B) Хлоральгидрат

C) Нингидрин

D) Жартылайацеталь

E) 2-хлорпропаналь
37. Метанол мен пропион қышқылы әрекеттескенде ... түзіледі?

A) Бутанол

B) Метилформиат

C) Метилпропионат

D) Метилпропил эфирі

E) Метилацетат
38. Карбонилді топтағы көміртегі атомының гибридтелуі?

A) sp

B) sp3

C) sp2d

D) sp2

E) sp4
39. Пропанон -2 тривиалды атауы?

A) Аланин

B) Альдегид

C) Ацетон

D) Диметилкетон

E) Пропан
40. СН3СН=СНСОН қосылысты атаңыз?

A) Бутан қышқылы

B) Бутаналь

C) Бутаналь -2

D) Бутен – 2 –аль

E) Бутеналь
41. Альдегидтер мен спирттер әрекеттескенде ... түзіледі?
A) Күрделі эфирлер
B) Тиоацеталдар
C) Полуацеталдар

D) Жай эфирлер

E) Карбон қышқылдары
42. Ацетон тотықсызданғанда ... түзіледі?

A) Сірке ангидриді

B) Пропанол-1

C) Пропион қышқылы

D) Сірке қышқылы

E) Пропанол -2
43. Сірке альдегиді тотыққанда ... түзіледі?

A) Этан қышқылы

B) Оксинитрил

C) Сірке ангидриді

D) Этанол

E) Ацетон
44. Лактам және лактон алу үшін қандай карбон қышқылының гетерофункционалды туындылары тән?

A) Дикарбон қышқылдары

B) α- аминқышқылдары және α- гидроксиқышқылдар

C) α- оксоқышқылдар және α- аминқышқылдар

D) β- аминқышқылдар және β- оксоқышқылдар

E) γ- аминқышқылдар және γ- гидроксиқышқылдар
45. Дибазол ... ретінде қолданылады?

A) Артериалды қан қысымын жоғарылату

B) Ноотропты зат

C) Артериалды қан қысымын төмендету

D) Ыстық түсіруші зат

E) Ауру басушы зат
46. Қымыздық қышқылын декарбоксилдеу нәтижесінде ... түзіледі?

A) Пропион қышқылы

B) Қымыздық ангидриді

C) Формальдегид

D) Құмырсқа қышқылы

E) Сірке ангидриді
47. Карбон қышқылдары үшін тән функционалды топ ... ?

A) - ОН

B) - СООН

C) - Hal

D) - COH

E) – SH
48. Карбон қышқылдарына тән реакция?

A) - SN

B) - SE

C) - AN

D) - AE

E) - SR
49. Май қышқылының формуласы?

A) СН3СООН

B) С6Н5СООН

C) НСООН

D) СН3СН2СН2СООН

E) (СН3СО)2О
50. Карбон қышқылдарының тиоэфирі ағзадағы маңызды қызметі ?

A) Көміртек- көміртек байланыстардың жаңа түзуі

B) α – аминқышқылын алуға әкелетін трансаминдену

C) Жүйке жүйесінің стимуляторы

D) Зат алмасу процесінің стимуляторы

E) Тірі ағзаның өсуіне қажет фактор
51. Таутомерия дегеніміз– ?

A) Құрылымдық изомерия

B) Оптикалық изомерия

C) Тепе-теңдіктегі динамикалық изомерия

D) Кеңістіктік изомерия

E) Цис- транс – изомерия
52. Глицериннің сапалық реакциясы?

A) Мыс (II) сульфатымен

B) Натрий гидроксидімен

C) Темір (III) хлоридімен

D) Мыс (II) гидроксидімен

E) Иодпен
53. Екі негізді қышқыл?

A) Құмырсқа қышқылы

B) Кротон қышқылы

C) Сірке қышқылы

D) Сульфанил қышқылы

E) Қымыздық қышқылы
54. Аллергияға қарсы және әлсіз ұйқы шақырушы қасиетке ие коламин туындысының аты?

A) Холин

B) Димедрол

C) Иприт

D) Ацетамид

E) Сукцинимид
55. Сүт қышқылы тотыққанда ... түзіледі?

A) Май қышқылы

B) Сірке қышқылы

C) Құмырсқа қышқылы

D) Пирожүзім қышқылы

E) Янтар қышқылы
56. Бензол гомологтық қатарындағы көмісутектің жалпы формуласы?

A) СпН2п

B) CnH2n-6

C) СпН2n-2

D) CnH2n+2

E) С.-2nH2n+2
57. Екі атомды спирт?

A) Этиленгликоль

B) Фенол

C) Метил спирті

D) Глицерин

E) Этил спирт
58. СН3СН(ОН)СООН қосылыстың аты ... ?

A) Сүт қышқылы

B) Қымыздық қышқылы

C) Гликол қышқылы

D) Алма қышқылы

E) Пирожүзім қышқылы
59. Тері ауруларын емдеу мақсатында қолданылатын мазь бен тамшы құрамындағы екі атомды фенол?

A) Пирокатехин

B) Резорцин

C) Гваякол

D) Гидрохинон

E) Хингидрон
60.Транс-бутенди қышқылы?

A) Фумар қышқылы

B) Глютар қышқылы

C) Малеин қышқылы

D) Янтар қышқылы

E) Қымыздық қышқылы
61. Цитозин: ?

A) 2,4- диоксипиримидин

B) 2- окси, 4-аминопиримидин

C) 2,4-диокси-5 метилпиримидин

D) 6-аминопурин

E) 2-амино-6-оксипурин
62. Янтар қышқылы?

A) Бутанди қышқылы

B) Пентади қышқылы

C) Этанди қышқылы

D) Фумар қышқылы

E) Гександиовая қышқылы
63. Шифф негізі түзіледі?

A) Дезаминделу кезінде

B) Дегидраттану кезінде

C) Тотығу кезінде

D) Қайта аминдену кезінде

E) Этерификация кезінде
64. Қымыздық қышқылы?

A) Этанди қышқылы

B) Этан қышқылы

C) Бутан қышқылы

D) Янтар қышқылы

E) Пропанди қышқылы
65. Құрамында күкірті бар аминқышқылы?

A) Серина

B) Лизин

C) Цистеин

D) Глютамин қышқылы

E) Фенилаланин
66. 2-оксопропан қышқылы?

A) Сірке қышқылы

B) Пропион қышқылы

C) Пирожүзім қышқылы

D) Май қышқылы

E) А-кетоглютар қышқылы
67. Диаминқышқылы?

A) Лизин

B) Цистеин

C) Серина

D) Глютамин қышқылы

E) Фенилаланин
68. Урацил?

A) 2- окси- 4-аминопиримидин

B) 2,4-диокси-5 метилпиримидин


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет