Орта мерзімді (күнтізбелік -тақырыптық) жоспар «Математика»пәні 2 сыныпбет3/10
Дата11.09.2023
өлшемі204,74 Kb.
#180649
түріБағдарламасы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Байланысты:
2 СЫНЫП КТЖ 34апта 2023-2024 о ж Ләззат (1)
Боямасыз махаббат М.Кенжебаев, 3-кезең кітабы
a + b =b +a,(a+ b)+ c=a + (b+ c),ab= ba
көрсетужәнеқолдану.

189
1 саныменбайланыстыкөбейтуменбөлудіңқасиеттері

2.2.1.4. Санды 1-ге көбейтужәнебөлужағдайларынәріптітеңдік түрінде:a∙1=a, a:1 =a көрсету.190

Теңдікжәнетеңсіздік. ТеңдеуҚарапайымтеңдеулер.
Теңсіздіктер

х < □ жәнех > □ түріндегітеңсіздіктергесәйкескелетінсандардыанықтау.
Көбейтуменбөлугеберілгенқарапайымтеңдеулерді, х +(25– 6)=38,(24 – 3) – х = 8,а+ 6= 7+80 түріндегікүрделітеңдеулердішешу.

1


91
Құрылымыкүрделіректеңдеулер

2.2.2.2 Көбейтуменбөлугеберілгенқарапайымтеңдеулерді,
х +(25– 6)=38,(24– 3)–х =8, а + 6 = 7 + 80 түріндегікүрделі
теңдеулердішешу.

192
Өзіңдітексер. БЖБ №7

2.2.1.3. Қосу мен көбейтудіңқасиеттерінәріптітеңдіктүрінде:
a + b = b + a, (a + b) + c = a + (b + c),ab= baкөрсетужәнеқолдану.
2.2.2.2. Көбейтуменбөлугеберілгенқарапайымтеңдеулерді,
х +(25– 6)=38, (24 – 3)– х= 8,а+ 6 =7+ 80 түріндегікүрделі
теңдеулердішешу.

193
Шамаларарасындағытәуелділіккеберілгенесептер

2.5.1.2.** Есептердішығарубарысындабаға,мөлшер (сан), құнарасындағытәуелділігінпайдалану.

194
Сандыбірнешеесеарттыруғажәнекемітугеберілгенесептер

2.5.1.4. Сандыбірнешеесеарттыру/кемітуге,еселіксалыстыруғаберілгенесептердіталдаужәнешығару, керіесептердіқұрастыружәнесалыстыру.

195
Еселіксалыстыруғаберілгенесептер

2.5.1.4. Сандыбірнешеесеарттыру/кемітуге,еселіксалыстыруғаберілгенесептердіталдаужәнешығару, керіесептердіқұрастыружәнесалыстыру.
2.5.2.4. Көбейтужәнебөлуамалдарыныңкомпоненттеріатауларынөрнектердіоқуменжазудақолдану

196
Көбейтуменбөлудіңбелгісізкомпоненттерінтабуғаберілгенесептер

2.5.1.5.Көбейту менбөлудіңбелгісізкомпоненттерінтабуға, керіесептердіқұрастыружәнешығару, туражәнежанамасұрақтарыболатынесептерді («бірнешебірлікартық/кем», «бірнешеесеесеартық/ кем»қатынастарыменбайланысты) бір-біріненажырату.
2.5.1.6 Көбейтуменбөлугеберілгенесептерге
қатыстытаңдағанамалдарыннегіздеу, шығаруәдісінтүсіндіру.

197
Көбейтуменбөлудіңбелгісізкомпоненттерінтабуғаберілгенесептер

2.5.1.5.** Көбейтуменбөлудіңбелгісізкомпоненттерінтабуға, керіесептердіқұрастыружәнешығару, туражәнежанамасұрақтарыболатынесептерді («бірнешебірлікартық/кем», «бірнешеесеесеартық/ кем»қатынастарыменбайланысты) бір-біріненажырату.
2.5.1.6 Көбейтуменбөлугеберілгенесептерге
қатыстытаңдағанамалдарыннегіздеу, шығаруәдісінтүсіндіру.

198
Туражәнежанаматүрдетұжырымдалғанесептер

2.5.1.5. Көбейтуменбөлудіңбелгісізкомпоненттерінтабуға, керіесептердіқұрастыружәнешығару, туражәнежанамасұрақтарыболатынесептерді («бірнешебірлікартық/кем», «бірнешеесеесеартық/ кем»қатынастарыменбайланысты) бір-біріненажырату.
2.5.1.6 Көбейтуменбөлугеберілгенесептерге
қатыстытаңдағанамалдарыннегіздеу, шығаруәдісінтүсіндіру.

199
Туражәнежанаматүрдетұжырымдалғанесептер

2.5.1.5. Көбейтуменбөлудіңбелгісізкомпоненттерінтабуға, керіесептердіқұрастыружәнешығару, туражәнежанамасұрақтарыболатынесептерді («бірнешебірлікартық/кем», «бірнешеесеесеартық/ кем»қатынастарыменбайланысты) бір-біріненажырату.
2.5.1.6 Көбейтуменбөлугеберілгенесептерге
қатыстытаңдағанамалдарыннегіздеу, шығаруәдісінтүсіндіру

1100
Екіамалменшығарылатынесептер

Екіамалменорындалатынесептерді(сандыбірнешеесеарттыру/кемітуге, еселіксалыстыруғаберілгенжайесептердіңтүрлікомбинациялары) модельдеу.
2.5.1.8 Барлықарифметикалықамалдарғаберілгенжайесептердіңшешуінсандыөрнектержәнетеңдеулертүрінде/құрамаесептердіңшешуінсандыөрнектер, жекелегенамалдартүріндемодельдеужәнешығару.

1101
Екіамалменшығарылатынесептер

2.5.1.7 Екіамалменорындалатынесептерді(сандыбірнешеесеарттыру/кемітуге, еселіксалыстыруғаберілгенжайесептердіңтүрлікомбинациялары) модельдеу.
2.5.1.8 Барлықарифметикалықамалдарғаберілгенжайесептердіңшешуінсандыөрнектержәнетеңдеулертүрінде/құрамаесептердіңшешуінсандыөрнектер, жекелегенамалдартүріндемодельдеужәнешығару.1102
Екіамалменшығарылатынесептер

2.5.1.7 Екіамалменорындалатынесептерді(сандыбірнешеесеарттыру/кемітуге, еселіксалыстыруғаберілгенжайесептердіңтүрлікомбинациялары) модельдеу.
2.5.1.8 Барлықарифметикалықамалдарғаберілгенжайесептердіңшешуінсандыөрнектержәнетеңдеулертүрінде/құрамаесептердіңшешуінсандыөрнектер, жекелегенамалдартүріндемодельдеужәнешығару.

1103
Өзіңдітексер. БЖБ№8

2.5.1.7 Екіамалменорындалатынесептерді(сандыбірнешеесеарттыру/кемітуге, еселіксалыстыруғаберілгенжайесептердіңтүрлікомбинациялары) модельдеу.
2.5.1.8 Барлықарифметикалықамалдарғаберілгенжайесептердіңшешуінсандыөрнектержәнетеңдеулертүрінде/құрамаесептердіңшешуінсандыөрнектер, жекелегенамалдартүріндемодельдеужәнешығару.

1
104
Екіамалменшығарылатынесептер

2.5.1.7 Екіамалменорындалатынесептерді(сандыбірнешеесеарттыру/кемітуге, еселіксалыстыруғаберілгенжайесептердіңтүрлікомбинациялары) модельдеу.
2.5.1.8 Барлықарифметикалықамалдарғаберілгенжайесептердіңшешуінсандыөрнектержәнетеңдеулертүрінде/құрамаесептердіңшешуінсандыөрнектер, жекелегенамалдартүріндемодельдеужәнешығару.

1105
ТЖБ№3

2.5.1.7 Екіамалменорындалатынесептерді(сандыбірнешеесеарттыру/кемітуге, еселіксалыстыруғаберілгенжайесептердіңтүрлікомбинациялары) модельдеу.

1106
Өткенматериалдықайталау.Бекіту

2.5.1.8. Барлықарифметикалықамалдарғаберілгенжайесептердіңшешуінсандыөрнектержәнетеңдеулертүрінде/құрамаесептердіңшешуінсандыөрнектер, жекелегенамалдартүріндемодельдеужәнешығару.
2.5.1.7. Екіамалменорындалатынесептерді(сандыбірнешеесеарттыру/кемітуге,еселік
салыстыруғаберілгенжайесептердіңтүрлікомбинациялары)модельдеу.

1


4-тоқсан 30 c
ТИІМДІ ЕСЕПТЕУ ТӘСІЛДЕРІ

107

7.Қоршаған орта
1.2Сандарменамалдарорындау

Екінемесеүшамалдантұратынсандыөрнектер

2.1.2.3. Қосудыңауыстырымдылық, терімділікқасиеттерін/көбейтудіңауыстырымдылыққасиетінтиімдіесептеулержүргізуүшінқолдану.1108

2.1Сандыжәнеәріптіөрнектер

Екінемесеүшамалдантұратынәріптіөрнектер

2.2.1.5. Екіамалданартықжақшалыжәнежақшасызәріпті,сандыөрнектердісалыстыру.

1109
Екінемесеүшамалдантұратынәріптіөрнектердісалыстыру

2.2.1.5. Екіамалданартықжақшалыжәнежақшасызәріпті,сандыөрнектердісалыстыру.

1110


Тиімдіесептеутәсілдері

2.1.2.3. Қосудыңауыстырымдылық, терімділікқасиеттерін/ көбейтудіңауыстырымдылыққасиетінтиімдіесептеулержүргізуүшінқолдану.
2.2.1.6. Екі-үшамалдыжақшалыжәнежақшасызөрнектереарифметикалықамалдардыңорындалутәртібінанықтау,олардыңмәнінтабу.

1111
Өзіңдітексер. БЖБ№9

2.1.2.3. Қосудыңауыстырымдылық, терімділікқасиеттерін/ көбейтудіңауыстырымдылыққасиетінтиімдіесептеулержүргізуүшінқолдану.
2.2.1.6. Екі-үшамалдыжақшалыжәнежақшасызөрнектердеарифметикалықамалдардыңорындалутәртібінанықтау,олардыңмәнін табу.

1


ЕСЕПТЕРДІ ШЫҒАРУ ТӘСІЛДЕРІ

112

Саяхат
5.1Есептержәне математика
лық модель

Санды бірнеше есе арттыруға немесе кемітуге және еселік
Салыстыруғаберілгенесептер

2.5.1.4. Сандыбірнешеесеарттыру/кемітуге,еселіксалыстыруғаберілгенесептердіталдаужәнешығару, керіесептердіқұрастыружәнесалыстыру.1113
114

Көбейтуменбөлугеберілгенжанаматүрдетұжырымдалғанесептер

2.5.1.5.Тура жәнежанаматұжырымдармен«артық/кем», «бірнешеесеартық/кем»қатынастарыменберілгенесептердіталдаужәнешығару.

2115
Көбейту мен бөлугеберілгенесептер

2.5.1.5.**Тура жәнежанаматұжырымдармен«артық/кем», «бірнешеесеартық/кем»қатынастарыменберілгенесептердіталдаужәнешығару.

1116


Есептершығару

2.5.1.5.Тура жәнежанаматұжырымдармен«артық/кем», «бірнешеесеартық/кем»қатынастарыменберілгенесептердіталдаужәнешығару.
2.5.1.8. Барлықарифметикалықамалдарғаберілгенжайесептердіңшешуінсандыөрнектержәнетеңдеулертүрінде/құрамаесептердіңшешуінсандыөрнектер
есептердіңшешуінжәнежекелегенамалдартүріндемодельдеу.

1117
Екіамалменшығарылатынесептер

Сандыбірнешеесеарттыру/кемітуге,еселіксалыстыруғаберілгенесептердіталдаужәнешығару, керіесептердіқұрастыружәнесалыстыру.
2.5.1.5.Тура жәнежанаматұжырымдармен«артық/кем», «бірнешеесеартық/кем»қатынастарыменберілгенесептердіталдаужәнешығару.

1118
Жайжәнеқұрамаесептер

2.5.1.4 Сандыбірнешеесеарттыру/кемітуге,еселіксалыстыруғаберілгенесептердіталдаужәнешығару, керіесептердіқұрастыружәнесалыстыру.
2.5.1.5.Тура жәнежанаматұжырымдармен«артық/кем», «бірнешеесеартық/кем»қатынастарыменберілгенесептердіталдаужәнешығару.

1119


ЕкіамалменшығарылатынесептерБЖБ№10

2.5.1.4 Сандыбірнешеесеарттыру/кемітуге,еселіксалыстыруғаберілгенесептердіталдаужәнешығару, керіесептердіқұрастыружәнесалыстыру.
2.5.1.5.Тура жәнежанаматұжырымдармен«артық/кем», «бірнешеесеартық/кем»қатынастарыменберілгенесептердіталдаужәнешығару.

1120
Өзіңдітексер.

2.5.1.4 Сандыбірнешеесеарттыру/кемітуге,еселіксалыстыруғаберілгенесептердіталдаужәнешығару, керіесептердіқұрастыружәнесалыстыру.
2.5.1.5.Тура жәнежанаматұжырымдармен«артық/кем», «бірнешеесеартық/кем»қатынастарыменберілгенесептердіталдаужәнешығару.

1


4С ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ ФИГУРАЛАР. ПЕРИМЕТР

121

3.1 Геометрия
лық фигуралар және олардың класс-сы

Геометриялықфигуралардыәріптерменбелгілеу

2.3.1.3. Көпбұрыштардың, қоршағанортадағызаттарқабырғаларыныңұзындығынөлшеу,периметрдітабуғаарналғанформулаларды:


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©engime.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет