Педагогика факультетіPdf көрінісі
бет1/19
Дата16.01.2020
өлшемі1,27 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті 
 
 
 
 
 
Педагогика факультеті 
 «Педагогика жəне психология»  кафедрасы  
050103- Педагогика жəне психология 
мамандығы бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын  
студенттерге арналған 
Эксперименталды психология  
(пəннің атауы) 
 
ПƏННІҢ ОҚУ-ƏДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ  
 
 
Курс – 1  
Семестр – 2 
Кредит саны – 3 
Дəріс – 30 сағат 
Практикалық сабақ (лаб., сем. жəне т.б.) – 15 сағат 
Оқытушының жетекшілігімен 
студенттің өзіндік жұмысы (ОЖСӨЖ) – 45 сағат 
СӨЖ – 45 сағат 
Емтихан – ІV – ші семестрде 
Барлығы – 135 сағат 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Орал, 2012 
 
Пəннің  оқу-əдістемелік  кешені  Абай  атындағы  Қазақ  Ұлттық  Педагогикалық 
университетінде  Психология  жəне  педагогика  факультетінің  Психология  жəне 
əлеуметтік  педагогика  факультетінің  Психология  жəне  əлеуметтік  педагогика 
кафедрасында  құрастырылған  типтік  оқу  бағдарламасы  негізінде  жасалып, 
«050103-Педагогика  жəне  психология»  мамандығы  бойынша  мемлекеттік  білім 
беру стандарты негізінде құрастырылған. Алматы, 2005 жыл. 
 
 
Құрастырушы: Байгалиева Ж.Г.,   оқытушы, педагогика жəне психология 
магистрі 
                                                             
(аты-жөні, лауазымы, ғылыми дəрежесі)
                   
                                 
 
 
Педагогика жəне психология    кафедрасының отырысында қарастырылды. 
15.10.2011 ж. №  3 хаттама. 
Педагогикалық факультетінің оқу-əдістемелік кеңесінің отырысында бекітілді. 
17.10.2011 ж.  № 3 хаттама 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Қолданушыға нұсқау  

Комплектация  
         Сырттай  бөлімнің  студенттеріне 
«Эксперименталды  психология»
  пəнін    қашықтан  оқытудың 
оқу-əдістемелік кешені құрамына келесі материалдар кіреді: 
     1. «Эксперименталды психология»
 
курсының жұмыс бағдарламасы 
     2. «Эксперименталды психология»
 
пəнінен дəріс материалдары 
     3.  Білімді  тексеруге  арналған  сұрақтар,  тапсырмаларды  орындауға  жəне  емтиханға  дайындалуға  арналған 
əдістемелік нұсқаулар 
 
 Жүйелік талаптар 
Оқу- əдістемелік кешенмен тиімді жұмыс жасу үшін компьютер келесі минималь талаптарды жауап беруі қажет: 
MS  Windows  /2000/XP/  операциялық  жүйесі,  процессор  166  МГц;  128  Мб  оперативті  жады;  DVD-дискіні  оқу 
құралы; дыбыстық карта; «тышқан» құрылғысы. Браузер: Internet Explorer, Opera. 
Құжат тілі: HTML. 
 
1. 
Оқытушы туралы мəлімет 
 
Байгалиева Жадыра Гарипуллиевна – 
Педагогика жəне психология кафедрасының оқытушысы 
                                  
Офис: жəне Педагогика психология кафедрасы  
Толық мекен-жайы: корпус № 7 – Студенттер көшесі  2 (2- қабат), 212-каб. 
Жұмыс телефоны: 505346 
Ұялы  телефоны:    8 702 799 20 70 
Электрондық адрес:  Zhadra2203@ mail.ru 
  
 
2. 
Пəн бойынша мағлұмат: 
Эксперименталды психохология пəні психологиялық жоғары білім жүйесінде маңызды орынға ие. Бағдарламада 
псрактик  психологтардың  түрлі  əлеуметтік  жүйелерде,  əсіресе  педагогикалық  міндеттер  мен  түрлі  əрекеттерді( 
психологиялық  кеңес  беру,  психологиялық  коррекция  жəне  жеке  тұлға  психодиогностикасы)  қолданылатын 
мекемелерде  қажетті  білім,  шеберлік  пен  дағдыларды  игеуді  сөз  етеді.Эксперименталды  психология 
психологиялық зерттеулер жайлы психологиялық білімдер психолог əрекетінде өте маңызды. Берілген курсты оу 
барысында  қалыптасқан  шеберлік  пен  дағдылар  практикалық  жұмыстарды  жоспарлауда  жəне  жүргізуде  үлкен 
рөл    атқарады.  Экспеименталды    психология  жалпы  психологиялық  ғылыми  зерттеулерге  сүйенеді  де,  даму 
психологиясы,  психодиогностика,  практикалық  психология,  психологиядағы  математикалық  əдістер  сияқты 
ғылым  салаларымен  тығыз  өзара  байланысады.  Бұл  пəн  философия  жəне  жоғары  математикамен  де  тығыз 
байланыста. 
Курс  мақсаты:  эксперименталды  психология,  психология-педагогика  бөлімі  студенттерінің  ғылыми 
зерттеулерді жəне оның құрылымы жөніндегі білімдерін бекітуді қалыптастыруға бағытталған эксперименталды 
ғылыми зерттеулер жүргізуді үйрету.  
Курс міндеті:  

эксперименталды психологиялық ториялық негіздерін ашу; 

эксперименталды психологиялық зерттеулерді жоспарлауды жəне оның негізгі кезеңдерін білу; 

қорытындылай білуді үйрету жəне эсперимент нəтижелерін бере білу; 

психологиялық зерттеулердің эксперименталды əдістерін таңдай білуге үйрету;  
          Пререквизиттер:  Студенттер  психологияның  жалпы  заңдылықтарын,  зерттеу  əдістерін  білуі  қажет.Даму 
психологиясы пəні бойынша адамның даму  жас кезеңінің спихологиялық ерекшеліктерін, даму заңдылықтарын, 
білуі қажет.Адам физиологиясы, генетика ипəндерінен де хабардар болуы шарт. 

Постреквизиттер:  Бұл  курсты  тыңдаған  студенттердің  психологиядағы    теориялық  жəне  эмперикалық  білім 
туралы  ұғымдары,  психологиялық  эксперимент  ерекшелігі,  іс-əрекеттің  эксперименталды  спихологиясы  жайлы 
əрекеттің табиғи жəне жасанды түрлері жайлы білімдері болуы керек. 
Оқыту  əдістемесі:  Берілген  мəліметтерді  талдау,  интерпретациялау,  қорытындылау,  топта  талдау,  пікірталас, 
тренинг, дамыту жаттығулары. 
Оқыту  негізгі  оқу  материалдары  қамтылған  дəрістер  мен  практикалық  сабақтар  негізінде  жүргізіледі  жəне 
алынған практикалық дағдылар, түсініктер бекітіліп отырылады. Студенттердің білімін бақылау үй тапсырмасын 
тексеру, электрондық оқулық, т.б. оқу құралдарында берілген тестілерді орындау, ауызша сұрау, жеке семестірлік 
тассырмалар арқылы жүзеге асады. 
 
  3
.  
«Эксперименталды психология» пəнінің жұмыс бағдарламасы– (SILLABUS ) 
1 апта 
1 кредит сағат. 
№1 дəріс 
Тақырып: Эксперименталды психологияға кіріспе. 
Дəрістің мазмұны: 
1.Эксперименталды психология пəні. 
2.Ғылым парадигмасы. 
3.Психолгия бойынша алғашқы зерттеулер. 
ОЖСӨЖ -1 мазмұны: 
Тақырып: Психологиялық зерттеулер 
1.Психология бойынша алғашқы зерттлер. 
2.Эксперименталды психологияның тарихы. 
СӨЖ-1 мазмұны: 
Эксперименталды психология курсы бойынша картотека құрастыру. 
Əдебиеттер: 
 1. Адлер Ю.П. Предпланирование  эксперимента  . М ,1978   
2. Анастази А ., Урбина С . Психологическое тестирование . СПБ  Питер ,2001г. 
3. Быков В.В. Методы науки .М,1972г 
4.Бурлачук Л.Ф. Морозов С .М. Словарь – справочник  по психодиагностике .СПБ Питер Ком, 1999 
5.Волков.Б.С. Волкова В.Н. Методы исследования в психологии. М., 2002. 
2 кредит сағат. 
№ 2 дəріс. 
Тақырып: ғылым парадигмасы. 
Дəрістің мазмұны: 
1.Ғылыми зерттеулер. 
2.Ғылыми зерттеу принциптері. 
3.Ғылыми теория құрылымы. 
ОЖСӨЖ-2 мазмұны: 
Тақырып: Ғылымилық зерттеулер 
1.Жалпы ғылымилық зерттеудің негізгі əдістері. 
СӨЖ-2 мазмұны: 
1.Зерттеу əдістемесін жүйелеу. Берілген əдістемені студенттер аудиториясында жүргізу. 
Əдебиеттер: 
1. Быков В.В. Методы науки .М,1972г 
2.Бурлачук Л.Ф. Морозов С .М. Словарь – справочник  по психодиагностике .СПБ Питер Ком, 1999 
3.Волков.Б.С. Волкова В.Н. Методы исследования в психологии. М., 2002. 
4. Гайда В.К. , Захаров  В.П. Психологическое тестирование . Л,МГУ , 1982г 
 
3 кредит сағат. 
№1 практикалық сабақ. 
Тақырып: Психологиялық зерттеулердегі статистикалық əдістерді өңдеу жəне нəтежиесін шығару. 
Практикалық сабақтың  мазмұны: 
1. Психологиялық зерттеулердегі статистикалық əдістерді өңдеу жəне нəтежиесін шығару. 
2.Өлшеу шкалаларының типтері. 
3.Эксперименталды зерттеулердің нəтежиесін өңдеу. 
ӨЖСӨЖ-3 мазмұны: 
Тақырып: Спирмен əдістемесі 
1.Спирмен бойынша коэфицент кореляциясын шығару. 
СӨЖ-3 мазмұны: 
1.Зерттеу тақырыбын  таңдау. 
2.Ғылыми  болжамы мен обьектісін құрастыру. 

Əдебиеттер:  
1..Бурлачук Л.Ф. Морозов С .М. Словарь – справочник  по психодиагностике .СПБ Питер Ком, 1999 
2.Волков.Б.С. Волкова В.Н. Методы исследования в психологии. М., 2002. 
3. Гайда В.К. , Захаров  В.П. Психологическое тестирование . Л,МГУ , 1982г 
4.Ганзен В.А. Балин В.Д. Теория и методология психологического иследования. 
5.КрыловаА.А, МаничеваС.А.Практикум по общей экспериментальной и прикладной психологиим.,2006. 33-49. 
2 апта. 
4 кредит сағат. 
№3 Дəріс.  
Тақырып:Психологиялық зерттеудің теориялық əдістемелік негізі. 
Дəрістің мазмұны: 
1.Ғылыми əдіснама туралы түсінік. 
2.Ғылыми зерттеу əдістемелерінің негізгі бағыттары. 
3.Зерттеу кезеңдері мен əдістері. 
ОЖСӨЖ-4 мазмұны: 
Тақырып: Ғылыми зерттеу нəтижелерін жазуға  қойылатын талаптар 
1.Курстық жұмысты  жазуға қойылатын талаптар. 
2.Дипломдық жұмыс туралы мəлімет. 
СӨЖ-4 мазмұны: 
Зерттеу тақырыптарына байланысты курстық жұмыс жазу. 
Əдебиеттер: 
1. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология . Учебное пособие .М , 2004 11-20б. 
2.Дружинин Н.К. Выборочное наблюдения и эксперимент.М., 1977. 
3. Дюк В.А. Компьютерная психодиагностика . СПБ Братство , 1994 
4. Закс Л. Статистическое оценование .М,Статистика , 1976г  
 
5 кредит сағат. 
№4 Дəріс. 
Тақырып:Зерттеудің логикалық құрылымы. 
Дəрістің мазмұны: 
1.Зерттеу логикасы туралы түсінік. 
2.Зерттеу проблемасы мен тақырыбы. 
3.Зерттеу обьектісі мен пəні. 
ОЖСӨЖ -5 мазмұны: 
Тақырып: Зерттеудің мақсат, міндеттері 
 1. Зерттеу мақсаты мен міндеттері. 
СӨЖ -5 мазмұны: 
1. Зерттеу тақырыптарына байланысты мақсаты мен міндетін құрастыру. 
Əдебиеттер: 
1. Лбов Г.С. Методы обработки  разнотипных экспериментальных данных .Новосибирск , Наука ,1981 г  
2. Математические методы в исследованиях индивидуальных и групповой деятельности .М, 1980г  
3. Налимов В.В. Теория эксперимента .М,2002г 
1. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология . Учебное пособие .М , 2004 20-30б. 
 
6 кредит сағат. 
№2 практикалық сабақ. 
Тақырып:Психофизикалық əдістер арқылы түйсінуді зерттеу. 
Практикалық сабақтың мазмұны: 
1.Түйсіну прцесін зерттеу. 
2.Көру ауқымын жəне көздің функциональды  асимметриясын анықтау. 
3.Қараңғыға үйрену жағдайындағы  түске сезімталдығының абсолютті табалдырығының динамикасын зерттеу. 
4.Есту сезімталдығының абсолютті табалдырығын анықтау. 
ОЖСӨЖ -6 мазмұны: 
 Тақырып: Айырмашылықты анықтау. 
1.Айырмашылықтың аймақтық көру табалдырығын анықтау. 
СӨЖ-6 мазмұны: 
1. Далалық интерьвю əдісін жүргізу. 
2. Сауалнама жүргізу. 
Əдебиеттер: 
1.Крылова А.А., Маничева С.А. Практикум по обшей экспериментальной и прикладной психологии М.,2006.43-
52б. 
2. Лбов Г.С. Методы обработки  разнотипных экспериментальных данных .Новосибирск , Наука ,1981 г  
3. Математические методы в исследованиях индивидуальных и групповой деятельности .М, 1980г  

4. Налимов В.В. Теория эксперимента .М,2002г 
 
3 апта. 
7 кредит сағат. 
№5 Дəріс. 
Тақырып: Психологиядағы зерттеу əдістері. 
Дəрістің мазмұны: 
1.Ұйымдастырушылық əдістер. 
2.Эмперикалық əдістер. 
3.Коррекциялық əдістер. 
ОЖСӨЖ -7 мазмұны: 
Тақырып: Анамнез əдісі. 
1.Нəтижені талдау əдістері. 
2.Анамнез əдісі. 
СӨЖ-7 мазмұны: 
1. Түрлі мамандықта оқитын студенттерінің жекелеген ерекшеліктерін салыстырмалы таңдау. 
Əдебиеттер: 
1. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология . Учебное пособие .М , 2004 33-45б. 
2. СобчикЛ.Н. Методы психологической  диогностики М.,1990. 
3. Соколова Е.Т. Проективные методы исследования личности. М., 1980. 
4. Хармон Г.Современный факторный анализ .М, 1972 
5. Шмелев А.Г. Введение в экспериментальную психосемантику .М,1983г 
8 кредит сағат. 
№6 Дəріс. 
Тақырып: Психологиядағы эмперикалық əдістер. 
Дəрістің мазмұны: 
1.  Бақылау. 
2.  Əңгіме. 
3.  Архивті əдіс. 
ОЖСӨЖ -8 мазмыны: 
Тақырып: Психологиялық зертте класификациясы 
1.Психология ғылымы таңдау ғылымы ретінде. 
2.Психологиялық зерттеудің класификациясы. 
СӨЖ-8 мазмұны: 
1. 1 курс студенттерінің бейімделу деңгейін анықтау. 
Əдебиеттер:  
1. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология . Учебное пособие .М , 2004 33-45б. 
2. СобчикЛ.Н. Методы психологической  диогностики М.,1990. 
3. Соколова Е.Т. Проективные методы исследования личности. М., 1980. 
4. Хармон Г.Современный факторный анализ .М, 1972 
5. Шмелев А.Г. Введение в экспериментальную психосемантику .М,1983г 
 
  
9 кредит сағат. 
№ 3 практикалық сабақ. 
Тақырып: Белсенді жəне енжар сезінудегі қабылдау формасының ерекшелігін анықтау. 
Практикалық сабақтың мазмұны: 
1.Көру тітіркендіргіштерінің мезеттік жəне көп уақыт арылығындағы идентификациясын зерттеу. 
2.Обьектінің бағытының өзгеруіне байланысты көру арқылы қабылдаудың константтылығын зерттеу. 
3.Қабылдаудың көлемін анықтау.  
4.Бейненің ауытқуындағы  қабылдаудың бейімделуін  зерттеу. 
ОЖСӨЖ-9 мазмұны: 
Тақырып: Көру арқылы қабылдауын зерттеу əдістері. 
1.Көру арқылы қабылдаудағы геометикалық иллюзия. 
2.Құрылым иллюзиясы. 
СӨЖ-9 мазмұны: 
1.Қабылдаудың жеке ерекшелігін зерттеу. 
Əдебиеттер: 
1. Дюк В.А. Компьютерная психодиагностика . СПБ Братство , 1994 
2. Закс Л. Статистическое оценование .М,Статистика , 1976г  
3.Кулагин Б. Ф. Основы профессиональной психодиагностики .М,1984г  
4.Кумеков Л.В. Психологическое исследование .СПБ ,Наука ,1994 
5. Кэмпбелл Д.Модели экспериментов в социальной психолгии и прикладных исследованиях .М,Прогресс,1980  

6.Крылова А.А., Маничева С.А. Практикум по обшей экспериментальной и прикладной психологии М.,2006.53-
71б. 
 
4 апта. 
10 кредит сағат. 
№ 7Дəріс. 
Тақырып:Проективті əдістер. 
Дəрістің мазмұны: 
1.Тұлғалық ерекшеліктерді зерттеудің проективті əдістеріне жалпы сипаттама. 
2.Проекция принципінде құрылған негізгі əдістемелердің түрлері. 
ОЖСӨЖ-10 мазмұны: 
Тақырып: Зерттеу əдісінің түрлері. 
1.Асоциативті əдістер. 
2.Конструктивті əдістер. 
3. Экспрессивті əдістер. 
СӨЖ-10 мазмұны: 
1.«Сия дағы» əдісін жүргізу жəне қорытындылау. 
2. «Тақырыптық апперцепциялық  тест»  əдісін жүргізу. 
3.  «Розенцвейгтің фрустрациялық сурет тестісі» жүргізу. 
4. « Адамды сал» əдістемесін жүргізу жəне интерпретациялау. 
Əдебиеттер:  
1. Адлер Ю.П. Предпланирование  эксперимента  . М ,1978   
2. Анастази А ., Урбина С . Психологическое тестирование . СПБ  Питер ,2001г. 
3. Быков В.В. Методы науки .М,1972г 
4.Бурлачук Л.Ф. Морозов С .М. Словарь – справочник  по психодиагностике .СПБ Питер Ком, 1999 
5.  Хьелл Л.Зиглер Д. Теория личности.56-98б. 
6. Соколова Е.Т. Проективные методы исследования личности. М., 1980. 
 
11 кредит сағат. 
№ 8 Дəріс. 
Тақырып:Эксперменталды құрылымдар. 
Дəрістің мазмұны: 
1.Теория жəне оның құрылымы. 
2.Болжам. 
3.Эксперименттің ғылыми проблемасы. 
ОЖСӨЖ-11 мазмсұны: 
Тақырып: Болжам. 
1.Болжам түрлері. 
СӨЖ-11 мазмұны: 
1. Тұлға теорияларына шолу жасау. 
Əдебиеттер: 
1.Готтсдонкер Р. Основы психологического эксперимента .М ,МГУ ,1982 
2. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология . Учебное пособие .М ,  200430-35б. 
3.Дружинин Н.К. Выборочное наблюдения и эксперимент.М., 1977. 
4. Дюк В.А. Компьютерная психодиагностика . СПБ Братство , 1994 
5. Закс Л. Статистическое оценование .М,Статистика , 1976г  
 
12 кредит сағат. 
№4 практикалық сабақ. 
Тақырып:Елестету жəне қиял. 
Практикалық сабақтың мазмұны: 
1.Елестету жəне қиял. 
2.Елестету  дəлдігі мен нақты баға. 
3.Ақыл-ой əрекетін  хронеметриялық əдіс арқылы  кеңістіктегі елестетуді  зерттеу. 
ОӨСӨЖ -12мазмұны: 
Тақырып: Сауалнама əдісі. 
1.Д.Маркс сауалнамасын жүргізу. 
СӨЖ -12 мазмұны: 
1.Зерттеулерді қорытындылау. 
Əдебиеттер: 
1. Налимов В.В. Теория эксперимента .М,2002г 
2. Рогов. Е. И. Настолная книга практического психолога.Кн.1,2. М.,2002. 
3.Райгородский Д.Я. Практическая психодиогностика.Самара, 2003. 

4 Ратанова Т.А., Шляхта П. Ф. Методы изучения и психодиогностика личности.М.,200. 
5.Романова Е.С., Потемкина О.Ф. Графические методы в психологической диогностике М.,1992. 
 
5 апта. 
13 кредит сағат. 
№9 Дəріс. 
Тақырып:Психологиядағы эмперикалық əдістер. 
Дəрістің мазмұны: 
1.Эксперименталды таңдау. 
2.Реалды жəне идеалды  экспермент. 
3.Реалды эксперимент жəне толық сəйкестілік эксперменті. 
4.Эксеприменталды айнымалылықтар жəне оларды реттеу амалдары. 
ОЖСӨЖ-13 мазмұны: 
Тақырып:Психологиядағы эмперикалық əдістер 
1.Психологиялық эмперикалық зерттеудің негізгі сипаттамалары. 
2.Эксперименталды айнымалылықтар жəне оларды реттеу амалдары. 
3Психологиялық эмперикалық зерттеудің негізгі сипаттамалары. 
СӨЖ-13 мазмұны: 
1.Эксперимент валидтілігін өзгертетін сегіз фактор. 
Əдебиеттер: 
1.Дружинин В.Н. Экспериментальная психология ..М , 200474-69б. 
2.СобчикЛ.Н. Методы психологической  диогностики М.,1990. 
3. Соколова Е.Т. Проективные методы исследования личности. М., 1980. 
4. Хармон Г.Современный факторный анализ .М, 1972 
5. Шмелев А.Г. Введение в экспериментальную психосемантику .М,1983г 
 
14 кредит сағат. 
№ 10 Дəріс. 
Тақырып:Психологиялық  
экспериментжоспарлау 
 Дəрістің мазмұны: 
1.Экспериментальды жоспарлар. 
2.Зерттеушігі арналған экспермент жоспары. 
3.Эксперментке дейінгі жоспарлар. 
4.Квазиэксперименталды жоспарлар. 
ОЖСӨЖ- 14 мазмұны: 
Тақырып:  Жоспар түрлері. 
1.Бір айнымалылық пен бірнеше  топқа арналған жоспарлар. 
2.Факторлы жоспарлар. 
3.Ех- роsf-facto жоспары. 
СӨЖ-14 мазмұны: 
1.Квазиэксперимент туралы түсінік. 
Əдебиеттер: 
1.Волков.Б.С. Волкова В.Н. Методы исследования в психологии. М., 2002. 
2. Гайда В.К. , Захаров  В.П. Психологическое тестирование . Л,МГУ , 1982г 
3.Ганзен В.А. Балин В.Д. Теория и методология психологического иследования. 
4.Годфруа Дж Что такое психология ? В2 – Ххтомах, М,2001 
5. Готтсдонкер Р. Основы психологического эксперимента .М ,МГУ ,1982 
16. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология . М.,2004. 112-118б. 
 
15 кредит сағат. 
№5 Практикалық сабақ. 
Тақырып: Есте сақтауды зерттеу. 
Практикалық сабақтың мазмұны: 
1.Есте сақтауды зерттеу  əдістері. 
2.Еріксіз есте қалдыруды  жəне оның өнімділігін зерттеу. 
3.Қысқа уақыттағы естің көлемін зерттеу əдістері. 
4.Қысқа уақыттағы естің көлемін жəне мəліметтің санын анықтау. 
5.Оперативті естің көлемін өлшеу. 
ОЖСӨЖ-15 мазмұны: 
Тақырып: Есте қалдыру əдістері. 
1.Жаттау процесінің динамикасын зерттеу. 
2.Тікелей жəне жанамалы есте қалдыруды зерттеу. 
3.Жаңғырту жəне тану процестерінің салыстыру. 

СӨЖ-15 мазмұны: 
1.Материалды есте сақтауға əсер етуші факторларды зерттеу. 
Əдебиеттер: 
1.Кулагин Б. Ф. Основы профессиональной психодиагностики .М,1984г  
2.Кумеков Л.В. Психологическое исследование .СПБ ,Наука ,1994 
3. Кэмпбелл Д.Модели экспериментов в социальной психолгии и прикладных исследованиях .М,Прогресс,1980  
4.Крылова А.А., Маничева С.А. Практикум по обшей экспериментальной и прикладной психологии М.,2006.88-
120. 
 
6 апта. 
16 кредит сағат. 
№11 Дəріс. 
Тақырып: Эксперменталды зерттеуді ұйымдастыру жəне жүргізу. 
Дəрістің мазмұны: 
1.Эксперименталды зерттеуді ұйымдастыру жəне жүргізу. 
2.Эксперименталды таңдау. 
3.Эксперменталды айнымалылық жəне оны бақылау тəсілі. 
ӨЖСӨЖ-16 мазмұны: 
Тақырып: Эксперимент түрлері. 
1.Идеалды жəне реалды эксперимент. 
2.Реалды эксперимент жəне « эксперименттің толықтай сəйкес келуі. 
СӨЖ-16 мазмұны: 
1.Конструктивті валидтілік. 
2.Операциональды валидтілік. 
Əдебиеттер: 
1.Бодалев А.А, Столин В.В. Обшая психодиогностика.СП-2004.79-135б. 
2.Волков.Б.С. Волкова В.Н. Методы исследования в психологии. М., 2002. 
3. Гайда В.К. , Захаров  В.П. Психологическое тестирование . Л,МГУ , 1982г 
4.Ганзен В.А. Балин В.Д. Теория и методология психологического иследования. 
5.Годфруа Дж Что такое психология ? В2 – Ххтомах, М,2001 
 
17 кредит сағат. 
№12 дəріс. 
Тақырып:Корреляциялық зеттеулер. 
Дəрістің мазмұны: 
1.Корреляциялық зерттеу. 
2.Корсс мəдени зерттеулер. 
3.Психогенетикалық зерттеу. 
ӨЖСӨЖ-17 мазмұны: 
Тақырып: Кросс мəдени зерттеулер. 
1.Кроссмəдени психологияда жəне психогенетикада корреляциялық зерттеуді жоспарлау. 
2.Кроссмəдени зерттеу. 
СӨЖ-17 мазмұны: 
1.Əртүрлі ұлт өкілдерінің қарым-қатынас мəдениетін зерттеу. 
2. Əртүрлі ұлт өкілдерінің еңбекке деген қарым-қатынасын зерттеу. 
3.Келімсектермен, тұрғын халықтардың  туған жеріне деген қатынасын зерттеу. 
4. Егіздердің эмоциялық көңіл- күйін анықтау. 


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет