ПӘннің ОҚу- әдістемелік кешені 5В020500 «Филология» Стилистика және тіл мәдениеті ОҚытушыға арналған пән бағдарламасыДата26.08.2017
өлшемі146.82 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ


СМЖ 3 дәрежелі құжаты


ПОӘКПОӘК

«Стилистика және тіл мәдениеті» пәні бойынша оқытушыға арналған бағдарлама
Басылым №__

_______2015


ПОӘК 042-18-28.1.3/01-2015


ПӘННІҢ ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
5В020500 «Филология»

Стилистика және тіл мәдениетіОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей


2015
Алғы сөз

1 ҚҰРАСТЫРЫЛҒАН


Құрастырушы:———— «11» 05. 2015 ж. Жақсыбаева.Ф.З., ф.ғ.к., доцент «Қазақ тілінің теориясы мен әдістемесі» кафедрасы

2 ТАЛҚЫЛАНДЫ


2.1 «Қазақ тілінің теориясы мен әдістемесі» кафедрасының мәжілісінде
Хаттама №9 «13» ____05_____2015 жыл.
Кафедра меңгерушісі _______________ Мұқанова Қ.Қ.

2.2 Филология факультетінің оқу- әдістемелік бюросының отырысында


Қарастырылды
Хаттама №__ «___» ______2015 ж.
Төрайым _________________Сәмекбаева Э.М.
3 БЕКІТІЛГЕН
Университеттің оқу-әдістемелік кеңес мәжілісінде қаралып, баспаға ұсынылды
Хаттама №___ «___» ___________2015ж.
Төрайым _________________Искакова Г.К.
4  №____ басылым «___» ______ 2014ж. ОРНЫНА

Мазмұны

1 Қолданыс саласы

2 Нормативтік сілтемелер

3 Жалпы ережелер

4 Оқу пәнінің (модулдің) мазмұны

5 Студенттердің өздік жұмыстарының тақырыптарының тізімі

6 Оқу-әдістемелік әдебиетімен қамтамасыз ету картасы

7 Әдебиеттер

1 ҚОЛДАНЫС АЯСЫ

5В020500 «Филология» мамандығы бойынша оқитын пәннің оқу-әдістемелік кешеннің құрамындағы оқытушыға арналған «Стилистика және тіл мәдениеті » пәні бойынша бағдарлама.2 НОРМАТИВТІ СІЛТЕМЕЛЕР

Аталған оқытушыға арналған бағдарлама «Қазақ тілінің стилистикасы» пәні бойынша оқу үрдісін ұйымдастыру тәртібін келесі құжаттардың талаптары мен ұсыныстарына сай бекітеді: • Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің бекітілген және қолданысқа енгізілген ҚР МЖМБС 17.06.261-2011 Мемлекеттік білім беру стандарты;

 • 5 В 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының типтік оқу жоспары;

 • СТУ 042-ГУ-4-2014 Университет стандарты «Пәндердің оқу-әдістемелік кешендерін әзірлеу және рәсімдеу жалпы талаптары»;

 • ДП 042-1.01-2014 Құжатталған рәсімдеме «Пәндердің оқу-әдістемелік кешендерінің құрылымы және мазмұны».

 1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


3.1. Пәннің қысқаша мазмұны:

«Стилистика және тіл мәдениеті» – стилистика, стиль сөйлеу тілі, қарым-қатынас, хабарлау, әсер ету құралы болып саналатын тілдік элементтердің (дыбыс, сөз тіркестері, екпін, интонация) сөйлеу, жазу барысында белгілі бір әдеби нормаға сай дұрыс та әсерлі қолданылуын, көңілдегі көрікті ойдың тіл арқылы айқын да анық жеткізілуін, эмоционалды-эксперессивті бояуы бар амал-тәсілдері орынды, тиімді болу жақтарын мақсат етеді.3.2. Пәнді оқытудың мақсаты: студенттерді стилистика ғылымының теориялық негіздерімен таныстыру, қазақ әдеби тілінің стилистикалық құралдары, стильдік тармақтары туралы мағлұмат беріп, оларды ажыратудың жолдарын көрсету, студенттерге стилистикалық норманы меңгерту, сөздердің, басқа да тілдік тұлғалардың қолданылуына қарай туындайтын мағыналық реңктерін, стильдік қырларын ажырата білуге үйрету. Студенттерге теориялық білім беріп, сол теориялық түсінікті пайдаланып, тілдік элементтердің құрылымдық ерекшеліктерін талдаулар жасау арқылы еркін пайымдай алатындай дәрежеде білім беру.

«Қазақ тілінің стилистикасы» – ғылыми-теориялық білім беруді мақсат ете отырып, оның болашақта зерттелуге тиіс мәселелеріне байланысты студенттерді ғылыми ізденіске баулуды өзінің міндеті деп санайды.3.3. Пәнді оқыту міндеттері:

 • студенттердің сөйлеудің әртүрлі стильдерін, қазақ тілінің синонимдік барлық байлығын, әр алуан құралдарын іс жүзінде қолдана алу дағдыларын дамытып жетілдіру;

 • болашақ тілші – мұғалімдерді оқушылардың стилистикалық дағдыларын қалыптастыруға баулып дайындау;

 • студенттердің тілдік талғамын, сөйлеу мәдениетін арттыру.3.4. Білім алу нәтижесі:

Курстың соңында студент мыналарды білуі керек: • стилистика және тіл мәдениетінің өзекті мәселелерін білуі керек;

 • алған білімдерін практикада қолдана білу;

 • тілдік талдаудың негізгі әдістерін меңгеру керек;

 • стилистика және тіл мәдениетіне қатысты теориялық мәселелерді игеру қажет;

 • пәнге қатысты теориялық және практикалық дағдыларды ұғып алу қажет;

 • стилистиканың даму және қалыптасу сатылары, бағыттарын түсіну;


3.5 Пән пререквизиттері:

3.5.1 Тіл біліміне кіріспе

3.5.2 Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы

3.5.3 Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы

3.5.4 Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы
3.6 Пән постреквизиті:

3.6.1 Әлеуметтік лингвистика

3.6.2 Когнитивтік лингвистика

3.6.3 Этнолингвистика

3.6.4 Прагмалингвистика


3.7 Жұмыс оқу жоспарынан үзінді:

1 кестеКурс

Семестр

Кредит

Дәріс

сағ.


Практ.сағ.

БОӨЖ

сағ.


БӨЖ

сағ.


Жалпы

сағ.


Қорытынды

бақылау түрі4

7

3

30

15

22.5

67.5

135

емтихан

4 .ОҚУ ПӘНІНІҢ (МОДУЛЬДІК) МАЗМҰНЫ

Тақырыптар атауы және олардың мазмұны

Сағат саны

2

2

Дәріс сабақтары

Дәрістің тақырыбы мен мазмұны
1

Стилистика мен тіл мәдениетінің ғылыми теориясы. Зерттеу нысаны.


2

2

Стилистика мен тіл мәдениетінің негізгі ғылыми аспектілері.

Стилистика мен тіл мәдениетін оқытудың мақсаты мен міндеттері.2

3

Ауызекі сөйлеу стилі.

Тілдік нормадан ауытқу құбылыстары2

4

Ресми стиль мәдениеті, прагмастилистикалық белгілері. Коммуникативті норма

2

5

Ғылыми стиль

Ғылыми ортада сөйлеу мәдениеті2

6

Публицистикалық стиль. Жалпы сипаттамасы

Көркем әдебиет стилінің прагмастилистикасы.
2

7

Шешендік сөз – классикалық формадағы сөз өнері

Көпшілік алдында сөз сөйлеу мәдениеті.
2

8

Көркем әдебиеттегі эстетика стилистикалық, прагмастилистикалық бағдар.

Сөз образы категориясының сөз мәдениетін көтерудегі эстетика- стилистикалық қызметі.2

9

Фразеологизмдердің стилистикалық қызметі.

Сөз мәдениетіне қарсы құбылыстар.2

10

Грамматикалық стилистика.

Сөйлеу қызметі, сөз сапалары.2

11

Сөз таптарының стилистикасы.

Сөз мәдениетінің тілден тыс қаралатын мәселелері.2

12

Синтаксистік стилистика.

Сөз тіркестері және олардың стилистикалық сапалары.
2

13

Радио ,теледидар тілінің стильдік ерекшеліктері.

Хабар жүргізушілердің сөйлеу мәдениеті, стилі2

14

Синонимдік қатардың стильдік мүмкіндіктері.

Сөз образы категориясының сөз мәдениетін көтерудегі эстетика- стилистикалық қызметі.2

15

Тіл мәдениетіндегі эстетикалық, стилистикалық, прагмастилистикалық бағдар.

Логикалық,стильдік қателіктер
2

Семинар сабақтары


р/с

Тақырыбы мен мазмұны

Сағат саны

1

Стилистика мен тіл мәдениетінің ғылыми теориясы.

1

2

Функциональды стилистика ішіндегі стильдер жүйесі. «Стиль» сөзінің тарихы мен мағынасы туралы. Функциональдық стиль және экспрессивті – эмоционалдық стиль. Олардың арақатынасы.

1

3

Ауызекі сөйлеу стилі. Жалпы сипаттамасы. Фонетикалық- интонациялық ерекшеліктері. Ауызекі сөйлеу стилінің мәдениеті. Лингвистикалық, экстралингвистикалық белгілері.

1

4

Ресми стиль. Жалпы сипаттамасы. Ресми стильдің шағын түрлері. Лексикасы мен фразеологиясы. Ресми стиль мәдениеті.

1

5

Ғылыми стиль. Жалпы сипаттамасы. Ғылыми стильдің шағын түрлері. Ғылыми стиль мәдениеті. Стильдік және жанрлық ерекшеліктері.

1

6

Публицистикалық стиль. А. Байтұрсынов тіл тазалығы, тіл анықтығы, тіл дәлдігі туралы.

1

7

Радио тілі, теледидар тілі, ерекшеліктері.Теле және радио хабарларын жүргізушілер мәдениеті

1

8

Шешендік сөз мәдениеті. Шешендік сөздердің тектері мен түрлері. Академиялық сөйлеу кезіндегі шешендік өнер.
9

Көркем шығарма стилі. Жалпы сипаттамасы. Көркем шығарма стилінің түрлері. Эстетикалық қызметі.

1

10

Лексика-фразеологиялық стилистика.

Тілдің актив және пассив құрамындағы сөздердің стилистикалық қасиеттері. Неологизмдер. басқа тілден ауысқан сөздер1

11

Стилистиканың тіл білімі салаларымен байланысы: фонетикалық стилистика.

1

12

Морфологиялық стилистика. Сөз тұлғалары мен грамматикалық формалардың, сөз таптарының стильдік қолданысы.

1

13

Синтаксистік стилистика. Сөйлемнің әр түрлі конструкцияларының стильдік өңі.

1

14

Функциональдық стильдермен жұмыс жүргізу.

1

15

Тіл мәдениетіндегі эстетикалық, стилистикалық, прагмастилистикалық бағдар.

Логикалық,стильдік қателіктер
1


5. БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫ ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ.

5.1 Сөйлеу мәдениеті.

5.2 Ауызекі сөйлеу тілінің синтаксистік ерекшеліктері.

5.3 Қазақ тілі мәдениеті.

5.4 Баспасөз тілінің мәдениеті.

5.5 Теледидар хабарларының тілі.

5.6 Синтаксис және стилистика.

5.7 Дикторлардың сөйлеу мәдениеті.

5.8 Публицистикалық стильдегі қоғамдық – саяси лексика.

5.9 Академиялық сөйлеу кезіндегі шешендік өнер.

5.10 Ғылыми стиль мәдениеті.

5.11 А. Байтұрсынов тіл тазалығы, тіл анықтығы, тіл дәлдігі туралы.

5.12 Ресми стиль мәдениеті

6 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ

3-КестеОқулықтардың, оқу құралдарының атауы

Саны

Студенттердің саны

Қамтамасыз ету пайызы

1

2

3

4

1.М.Балақаев, Е.Жанпейісов, М.Томанов, Б.Манасбаев Қазақ тілінің стилистикасы - Алматы, 2010.

15

11

100%

 1. Б.Шалабай Қазақ тілінің стилистикасы - Алматы, 2006

5

11

48%

 1. Б.Шалабай Көркем әдебиет стилистикасы - Алматы, 2011.

13

11

100 %

4. Д.Әлкебаева. Қазақ тілінің прагмастилистикасы. Алматы:2006.


12

11

100%

7. ӘДЕБИЕТТЕР

7.1 Негізгі әдебиеттер:

7.1.1.М.Балақаев, Е.Жанпейісов, М.Томанов, Б.Манасбаев Қазақ тілінің стилистикасы - Алматы, 2010   1. Б.Шалабай Қазақ тілінің стилистикасы - Алматы, 2006

   2. Б.Шалабай Көркем әдебиет стилистикасы - Алматы, 2011

   3. Д.Әлкебаева. Қазақ тілінің прагмастилистикасы. Алматы:2006.

7.2 Қосымша әдебиеттер:

7.2.1. Р.Сыздықова Сөз құдіреті – Алматы, 2012

7.2.2. Ф.Мұсабаева Қазақ тілінің практикалық стилистикасы - А,2009

7.2.3. Қ.Жұмалиев Стиль өнер ерекшелігі - Алматы, 2011

7.2.4. Л.Дүйсенбекова Қазақ ресми іс қағаздары. А., Ана тілі, 2005


   1. Р.Сыздық Абай және қазақтың ұлттық әдеби тілі –А., Арыс,2004

7.2.6. В.В.Виноградов Проблемы русской стилистики - Москва,2010

7.2.7. М.Серғалиев Көркем әдебиет тілі – Алматы, 1995

7.2.8. Е.Жұбанов Қазақтың ауызекі көркем тілі - Алматы, 1996

7.2.9. А.Байтұрсынов Тіл тағылымы - Алматы,1992

7.2.10. М.Балақаев Тіл мәдениетінің мәселелері – Алматы, 2010

7.2.11. Т. Қожекеев Сатиралық жанрлар – Алматы, 2009

7.2.12. Г.Я.Солганник Стилистика текста – Москва, 2000

7.2.13. В.Салагаев, Б.Шалабай Іс қағаздарын жүргізу. Составление деловых бумаг – Алматы, 2000

7.2.14. Әбікенова Г.Т. Қазақ тілінің практикалық стилистикасы - Семей, 2006

7.2.15.М.Балақаев Қазақ тіл білімінің мәселелері- Алматы,2008

7.2.16.Қ.Алпысбаев Сөз нұры-Алматы,2011

7.2.17.Г.Қосымова Қазақ шешендік өнерінің негіздері және тілдік таным-Алматы,2005

Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет